XML
Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
IIiGG.271.20.2019.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 02.08.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+230 do km 0+430; w miejscowości Rozpucie na dz. nr 76 w km 0+020 do km 0+200, w miejscowości Rozpucie na dz. nr 459 i 457 (dz. nr 459 w km 0+000 do km 0+144 oraz dz. nr 457 w km 0+000 do km 0+085)”

 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Dagmara Tomaszewska, tel. 134656922, e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
  2. Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 1. Rakowa na dz. nr 128 w km 0+230 do km 0+430;
 2. Rozpucie na dz. nr 76 w km 0+020 do km 0+200;
 3. Rozpucie na dz. nr 459 w km 0+000 do km 0+144 i dz. nr 457 w km 0+000 do km 0+085
 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
  1. Warunki wykonania robót
Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu na którym będą prowadzone prace, przed złożeniem oferty cenowej. W celu przeprowadzenia wizji prosimy o kontakt z Zamawiającym.
 1. Wykonawca zapewni:
 1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 3. Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren bezpośrednio przyległy do terenu na którym prowadzone będą prace.
 4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 6. Wykonawca udziela minimum 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisana protokołu odbioru robót.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu  zamówienia w terminie do 16 września 2019 r.
 1. KRYTERIA OCENY OFERTY
 1. Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:
Cena – 100%
 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 1. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl
 2. O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę (telefonicznie, e-mail, fax). Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
 3. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.
 4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,
 2. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 3. nie została podpisana przez Wykonawcę.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 2. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
 3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez podawania uzasadnienia. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usługi
 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę
obciążająca Zamawiającego, tj. Gminę Tyrawa Wołoska,
 1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
 2. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
  1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 09.08 .2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)
  2. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Kosztorysy ofertowe.
 3. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG.
 4. Parafowany i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.
 6. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
 7. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania
 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  2. Kopertę z ofertę należy opisać w następujący sposób:
 1. Oferta na realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” – nie otwierać przed dniem 09.08 .2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31 .
 1. W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – złożona oferta musi ujmować całość zamówienia.
  4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu oferty przez wykonawcę.
 2. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy.
 2. Kosztorysy ofertowe
 3. Wzór umowy.
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.
 5. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
 6. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-02 10:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-20 08:44
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk