XML
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu
OC.271.4.2019                        Tyrawa Wołoska 31.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia”

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

II.    OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1.    Janusz Burak, tel. 134656937, e-mail: burakj@tyrawa.pl
2.    Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia”
2.    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.3.    SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁACZNIK NR 2  DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
 

IV.    WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
1.    Warunki wykonania robót
a)    Prace wykonywane będą  na działce o nr ewid. 405 w m. Rozpucie przy budynku byłej Szkoły Filialnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
b)    Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
c)    Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu na którym będzie zlokalizowany plac zabaw, przed złożeniem oferty cenowej. W celu przeprowadzenia wizji prosimy o kontakt z Zamawiającym.
2.    Wykonawca zapewni:
a)    Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca. Zamawiający określa, aby wszystkie materiały były fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz posiadające aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymagania bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące wyroby.
Wszystkie wymienione urządzenia montowane będą bezpośrednio na podłożu trawiastym ( w gruncie ).
b)    Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
c)    Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren bezpośrednio przyległy do terenu na którym prowadzone będą prace.
d)    Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
e)    Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
f)    Wykonawca udziela minimum 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

V.    Dodatkowe warunki zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

VI.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu  zamówienia w terminie do 25 sierpnia 2019 r.

VII.    KRYTERIA OCENY OFERTY
1.    Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:
Cena – 100%
2.    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

VIII.    OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej 1.    www.bip.tyrawa.pl
2.    O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę (telefonicznie, e-mail, fax). Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
3.    Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.
4.    Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a.    jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,
b.    nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
c.    nie została podpisana przez Wykonawcę.
5.    Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6.    Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
7.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podawania uzasadnienia. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych postępowaniem zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Przedszkole Nowych Szans, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty.
9.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

IX.    WARUNKI PŁATNOŚCI
1.    Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe:
- jedna faktura obciążająca Zamawiającego, tj. Gminę Tyrawa Wołoska,
- druga faktura obciążająca partnera wiodącego projektu, tj. Stowarzyszenie Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury, Rozpucie 59, 38-535 Tyrawa Wołoska, NIP 6871967234.
Dodatkowo warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszego zapytania.
2.    Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.

X.    MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1.    Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 07.08 .2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)
2.    Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI.    INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1.    Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG.
3.    Parafowany i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4.    Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.
5.    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.XII.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.    Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2.    Kopertę z ofertę należy opisać w następujący sposób:
a)    Oferta na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia” – nie otwierać przed dniem 07.08 .2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31 .
b)    W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.

XIII.    INFORMACJE DODATKOWE
1.    Zamawiający do czasu podpisania umowy może zmienić zakres prac i zrealizować tylko wybraną część robót, jeżeli przemawia za tym ważny interes Zamawiającego lub ważny interes społeczny.
2.    Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – złożona oferta musi ujmować całość zamówienia w rozbiciu na poszczególne jego elementy.
5.    Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu oferty przez wykonawcę.

XIV.    ZAŁĄCZNIKI
1)    Formularz ofertowy.
2)    Przedmiot zamówienia – specyfikacja wyposażenia placu zabaw.
3)    Wzór umowy.
4)    Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.
5)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-01 08:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-01 08:34
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk