Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu

OC.271.2.2019                                                                      Tyrawa Wołoska 04.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Adaptację pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”

 

I.                   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

 

II.                OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Janusz Burak, tel. 134656937

2.      Dagmara Tomaszewska, tel. 134656922

 

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”

2.      Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

 

 

3.      SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁACZNIK NR 2  DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

 

IV.               WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

1.      Warunki wykonania robót

a)        Prace wykonywane będą  na parterze budynku, na piętrze którego znajdują się dwa zasiedlone mieszkania komunalne.

b)        Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

c)        Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7.30 do 20.00.

d)        Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń objętych remontem, przed złożeniem oferty cenowej. W celu przeprowadzenia wizji prosimy o kontakt z Zamawiającym.

 

2.      Wykonawca zapewni:

a)      Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

b)      Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

 

c)      W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest obowiązany przedstawić proponowane przez niego elementy wyposażenie (umywalki, baterie,  brodziki natryskowe, kabiny) Zamawiającemu i uzyskać zgodę na ich montaż.

d)      Prace remontowo - wykończeniowe odbywać się będą w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z budynku przez lokatorów.

 

e)      Po zakończeniu prac doprowadzenie pomieszczeń do stanu pozwalającego

na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

f)       Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.

g)      Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

h)      Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

 

V.       Dodatkowe warunki zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

VI.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu  zamówienia w terminie do 14 sierpnia 2019 r.

VII.  KRYTERIA OCENY OFERTY

1.       Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:

Cena – 100%

2.       Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Przeliczenie kryterium na punkty będzie wyglądało następująco:

Wartość punktowa kryterium Cena – C obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

       najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie

C=                                                                                              x 100%

                                     cena oferty badanej

 

Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 100 pkt.

 

 

 

 

 

VIII.           OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.       O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.tyrawa.pl

2.      O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę (telefonicznie, e-mail, fax). Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

3.      Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.

4.      Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a.      jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,

b.      nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

c.       nie została podpisana przez Wykonawcę,

5.      Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

6.      Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.

7.      Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych postępowaniem zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Przedszkole Nowych Szans, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

9.      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

 

 

 

 

IX.                WARUNKI PŁATNOŚCI

1.      Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.

2.      Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszego zapytania.

 

 

X.                  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.       Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 12.07.2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)

2.         Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

XI.                INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.      Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3.   Parafowany i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.      Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

5.      Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

 

 

XII.             SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

 

 

2.      Kopertę z Ofertę należy opisać w następujący sposób:

a)      Oferta na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego” – nie otwierać przed dniem 12.07.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 23.

b)     W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.

 

XIII.       INFORMACJE DODATKOWE

1.      Zamawiający do czasu podpisania umowy może zmienić zakres prac i zrealizować tylko wybraną część robót.

2.      Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

XIV.           ZAŁĄCZNIKI

1)      Formularz ofertowy.

2)      Przedmiot zamówienia – roboty remontowo – wykończeniowe.

3)      Wzór umowy.

4)      Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

5)      Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-07-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-05 09:09
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-15 10:30
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2020r. 20:07:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.