Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
„Remont kominów budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.

SP.261.1.2019                                       Tyrawa Wołoska 25.03.2019                       


 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont kominów budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.

 I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-14-66-911, REGON 000741357

Telefon: 13 46 211 22

e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro, w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z  2018  r. poz. 1986 z późn. zm.). Postepowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont kominów budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.

Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku          przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.

- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.

 

IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do składanej oferty kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem poświadczające posiadanie uprawnień do wykonywania w/w robót budowlanych.

 

VI. KODY ZE SŁOWNIKA CPV

 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

 

VII. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:

 

Usługę należy wykonać w terminie od 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

Wykonawca po wykonaniu zadania, potwierdzonym protokolarnym odbiorem robót budowlanych, wystawi fakturę VAT dla zadania: „Remont kominów budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.

 

Zapłata za wykonanie zadania nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odbioru wykonanych robót budowlanych.

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

2. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.

 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.

 

1.Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy,

- kserokopię uprawnień do wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- podpisany projekt umowy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert poświadczony za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

- pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Oferty należy składać do dnia 09.04.2019 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 138, w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Wykonawcy i opisanych: „Oferta na wykonanie remontu kominów budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej -  nie otwierać przed dniem 09.04.2019 r.”

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2019 r. o godz. 1015 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej 138 (pok. nr 19). Otwarcie ofert jest jawne.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną na podany adres w ofercie.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 138,

2. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: zeas1@tyrawa.pl (z wyłączeniem oferty, dokumentów, oświadczeń i załączników do niej, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie w formie papierowej). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE:

 

1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.

3) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Jerzy Wołoszyn w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (13) 46 211 32, e-mail: zeas1@tyrawa.pl
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

5) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.

6) Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego.

7) Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej
z następujących tytułów i w następującej wysokości:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 7 dni),

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

4) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki,

3) w przypadku niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  

 

 XIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.       Przedmiar robót.

2.       Formularz ofertowy.

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

4.       Projekt umowy.

5.       Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

            

powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2019-03-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-25 12:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 14:28
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2020r. 20:25:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.