XML
ZAPYTANIE OFERTOWE Prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń zaadaptowanych dla Placówki Wsparcia Dziennego
Tyrawa Wołoska 21.12.2018r.
 ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń zaadaptowanych dla Placówki Wsparcia Dziennego”

I.       NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
134656939, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 
II.     OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Krystian Domaradzki, tel. 134656929
2. Dorota Stasicka, tel. 134656939
 
III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są: Prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń zaadaptowanych dla Placówki Wsparcia Dziennego”

1.      Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 pn. MRÓWCZY ŚWIAT współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

2.       SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁACZNIK NR 2 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

IV.   WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

1.      Warunki wykonania robót

a)        Prace wykonywane będą w pomieszczeniu przyległym do czynnego budynku Urzędu Gminy.

b)        Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

c)        Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.30 do 20.30.

d)        Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń objętych remontem oraz wglądu do posiadanej dokumentacji rozmieszczenia pomieszczeń w budynku przed złożeniem oferty cenowej. W celu przeprowadzenia wizji prosimy o kontakt z Zamawiającym.

2.      Obowiązki Wykonawcy:

a)      Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

b)      Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

c)      Wyposażenie lokalu, w tym oświetlenie powinno być dostosowane do norm obowiązujących w Placówce Wsparcia Dziennego zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011  r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), a także rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630)

d)      W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest obowiązany przedstawić proponowane przez niego elementy wyposażenia Krystianowi Domaradzkiemu Zastępcy Wójta Gminy Tyrawa Wołoska .

e)      Prace remontowo -wykończeniowe odbywać się będą w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z czynnego Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska .

f)       Wykonawca zapewnia zabezpieczyć na swój koszt wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem. Jeżeli wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

g)      Po zakończeniu prac wykonawca doprowadza pomieszczenia do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem
.

h)      Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.

i)        Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

j)        Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

k)      Wykonawca dołączy do Formularza oferty Kosztorys ofertowy wraz
z zestawieniem materiałów.

 

V.       Dodatkowe warunki zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

VI.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu  zamówienia
w terminie do 22 lutego  2019 r.

VII.  KRYTERIA OCENY OFERTY

1.    Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:

Cena – 100%

2.    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Przeliczenie kryterium na punkty będzie wyglądało następująco:

Wartość punktowa kryterium Cena – C obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

       najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie

C=  -----------------------------------------------------------------------     x 100%

                                     cena oferty badanej


 Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 100 pkt.

 

VIII.           OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.tyrawa.pl ,www.bip.tyrawa.pl

2.      O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

3.      Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym
i zgodności z zapytaniem ofertowym.

4.      Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a.      jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,

b.      nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

c.       do oferty nie został dołączony Kosztorys ofertowy wraz
z zestawieniem materiałów.

d.      nie została podpisana przez Wykonawcę,

5.      Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

6.      Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.

7.      Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
w całości lub w części, w tym postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych postępowaniem zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. MRÓWCZY ŚWIAT, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

9.      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem  oferty.

 

IX.   WARUNKI PŁATNOŚCI

1.      Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.

2.      Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszego zapytania.

 

X.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.      Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 38– 535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 9 do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)

2.      Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

XI.   INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.      Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.      Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów.

3.      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.

4.   Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

2.      Kopertę z Ofertę należy opisać w następujący sposób:

a)      Oferta na realizację zadania pn. „Prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń zaadaptowanych dla Placówki Wsparcia Dziennego”

b)     W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię
i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.

 

XIII.           INFORMACJE DODATKOWE

1.      Zamawiający do czasu podpisania umowy może zmienić zakres prac
 i zrealizować tylko wybraną część robót.

2.      Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XIV.           ZAŁĄCZNIKI

1)    Formularz ofertowy

2)    Przedmiot zamówienia

3)    Wzór umowy

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Kosztorys ofertowy Plik pdf 2.77 MB
Notatka o wyborze oferty Plik pdf 635.95 KB
Wzór umowy. Plik doc 63.64 KB
Zal_1_formularz_ofertowy-1 Plik doc 60.00 KB
zapytanie ofertowe Mrówczy Świat-2 Plik pdf 2.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Stasicka - PO Kierownika GOPS2018-12-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-21 14:33
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-01-18 13:02
Dodano do archiwum Bożena Jasińska - Bożena Jasińska