XML
Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na VII sesji w dniu 30.05.2019 r.
Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na VII sesji w dniu 30.05.2019 r.

1 Przyjęcie porządku obrad
2 Przyjęcie protokołu z V sesji RG
3 Przyjęcie protokołu z VI sesji RG
4 zmiana w rozdz. 80195 na 80104 w zał. dochodów i zał. wydatków
5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od 1 września 2019
7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
10 zmiana do projektu uchwały w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - w paragrafie 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020
12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-03 08:44
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-03 08:52
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk