XML
ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE TYRAWA WOŁOSKA

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE TYRAWA WOŁOSKA

 
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.)


DEKLARACJA – obowiązkiem właściciela jest złożenie deklaracji.
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a także 14 dni od zaistnienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia należnej opłaty.

Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

Nr 30 8642 1184 2018 0000 2987 0026

TERMINY UISZCZANIA OPŁATY

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uiszcza się miesięcznie z góry bez wezwania w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.


STAWKI OPŁAT przyjęte są uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stosuje się stawki od mieszkańca w kwocie: 24,00 zł od osoby za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Właściciele nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, stosują stawki od pojemnika w jaki wyposażona jest ich nieruchomość.
 
Właściciele nieruchomości zabudowywanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy sami będą kompostować bioodpady w kompostownikach przydomowych (zarówno odpady kuchenne jak i odpady zielone), mogą uzyskać zniżkę z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca.

 

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

1.      Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów.                                                                                                 

2.      Za niesegregowanie odpadów będą nakładane kary. Jeśli firma odbierająca odpady z danej nieruchomości stwierdzi, że są one nieposortowane, powiadomi o tym gminę. To zaś będzie oznaczać znacznie wyższe opłaty - trzykrotna wysokość stawki opłaty podstawowej ustalonej przez radę gminy tj. - 72 złote od mieszkańca. Kara nałożona będzie za każdy miesiąc w którym stwierdzono brak segregacji.

3.      W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku zgodnie z art. 6 k ust. 4b w/w ustawy:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

3) wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji złożonej w deklaracji. Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek o których mowa w pkt 1- 3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBIERANIA ODPADÓW.

Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany publicznej do wiadomości mieszkańcom na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl w zakładce odpady komunalne.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne jest :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Brzegi Dolne 1
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 134611086


Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-02-01
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2019-02-01 14:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-03-30 08:23
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk