XML
zapraszam na XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Serdecznie zapraszam na XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Sesja odbędzie się 7 kwietnia 2022r. /czwartek/  o godz.  8.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Rozpuciu składającej się z działki nr 405 o pow. 0.30 oraz części budynku usytuowanego na parterze byłej Szkoły Podstawowej w Rozpuciu pod numerem 2 o łącznej pow. użytkowej 127 m2, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska na rzecz Stowarzyszenia Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury w Rozpuciu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
  5. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2022-04-04
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-04 07:42