XML
Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. /czwartek/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 6. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok (projekt uchwały XXXVIII/203/2018).
 9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Wójta  Gminy za rok 2017.
 10. Odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2017 (projekt uchwały XXXVIII/204/2018).
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok (projekt uchwały nr XXXVIII/205/2018)
 14. Dyskusja.
 15.  Wolne wnioski i zapytania.
 16.  Zakończenie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-06-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 10:25