XML
konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego                                                           w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)

ogłaszaprzeprowadzenie konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy              w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023”.


 
Cel konsultacji: 

Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uwag i opinii w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.


Przedmiot konsultacji: 

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Czas rozpoczęcia konsultacji – 15 kwietnia 2021 r.

Czas zakończenia konsultacji – 23 kwietnia 2021 r.


Forma konsultacji: 

Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175) lub poprzez e-mail: esieradzka@tyrawa.pl. 


Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Ewa Sieradzka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłEwa Sieradzka - Kierownik GOPS2021-04-15
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-15 10:47
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-15 10:47