Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2013 rok.

   R.Org. 0050.6.2014

 
ZARZĄDZENIE Nr 6/14
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2013 rok.

  R.Org. 0050.6.2014

 
ZARZĄDZENIE Nr 6/14
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2013 rok.
 
              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
 
 
WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
 
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
1.     Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej. 
2.  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3.  Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4.     Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2013
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
Wyk.
1
 
2
3
4
5
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
132.000,25
129.233,62
97,90
01042
 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na podstawie porozumień
-     środki z innych źródeł na zadania bieżące
82.300,00
82.300,00
70.000,00
12.300,00
79.772,14
79.772,14
69.772,14
10.000,00
96,93
96,93
99,67
81,30
 
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jst
 
 
70.000,00
 
 
69.772,14
 
 
99,67
 
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
 
12.300,00
 
10.000,00
 
81,30
01095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-          wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
-     dotacja celowa na zadania rządowe
49.700,25
49.700,25
2.000,00
47.700,25
49.461,48
49.461,48
1.761,23
47.700,25
99,52
99,52
88,06
100,00
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
 
2.000,00
 
 
 
 
1.761,23
 
 
 
 
88,06
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
47.700,25
 
 
 
47.700,25
 
 
 
100,00
020
 
LEŚNICTWO
50.000,00
12.251,58
24,50
02001
 
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
-          wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.251,58
12.251,58
12.251,58
24,50
24,50
24,50
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
50.000,00
12.251,58
24,50
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
30.000,00
29.961,78
99,87
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.961,78
29.961,78
29.961,78
99,87
99,87
99,87
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
30.000,00
 
29.961,78
 
99,87
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
428.357,00
205.596,61
48,00
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
-     wpływy z opłat za służebność
-          dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
-          wpływy dotyczących lat ubiegłych
-          pomoc finansowa od Powiatu Sanockiego
dochody majątkowe:
-          wpływy ze sprzedaży gruntów, działek
428.357,00
52.000,00
0,00
46.000,00
0,00
6.000,00
376.357,00
376.357,00
205.596,61
54.456,61
2.408,00
45.775,71
272,90
6.000,00
151.140,00
151.140,00
48,00
104,72
0,00
99,51
0,00
100,00
40,16
40,16
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
2.408,00
0,00
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
46.000,00
 
 
 
45.775,71
 
 
 
99,51
 
0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 
376.357,00
 
151.140,00
 
40,16
 
0970
Wpływy z różnych opłat
0,00
272,90
0,00
 
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 
 
6.000,00
 
 
6.000,00
 
 
100,00
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
6.000,00
2.214,00
36,90
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
-          otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.214,00
2.214,00
2.214,00
36,90
36,90
36,90
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 
6.000,00
 
2.214,00
 
36,90
720
 
INFORMATYKA
198.560,00
198.560,00
100,00
72095
 
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
-    dotacja celowa na realizację projektu PSeAP
198.560,00
198.560,00
198.560,00
198.560,00
198.560,00
198.560,00
100,00
100,00
100,00
 
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
198.560,00
 
 
 
198.560,00
 
 
 
100,00
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
44.173,00
44.804,55
101,43
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
-    prowizja za udostepnienie danych osobowych
44.173,00
44.173,00
44.173,00
0,00
44.179,20
44.179,20
44.173,00
6,20
100,01
100,01
100,00
0,00
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
6,20
0,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
44.173,00
 
 
44.173,00
 
 
 
100,00
 
75023
 
Urzędy Gmin
dochody bieżące:
-    wpływy z prowizji
0,00
0,00
0,00
623,80
623,80
623,80
0,00
0,00
0,00
 
0970
Wpływy z różnych opłat
0,00
623,80
0,00
75095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    prowizja za udostepnienie danych osobowych
0,00
0,00
0,00
1,55
1,55
1,55
0,00
0,00
0,00
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
1,55
0,00
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
334,00
 
 
334,00
 
 
100,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
334,00
334,00
334,00
 
334,00
334,00
334,00
 
100,00
100,00
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
334,00
 
 
334,00
 
 
100,00
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI  ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
2.207.847,00
 
 
 
1.452.610,18
 
 
 
65,79
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
 
 
 
1.470.000,00
1.470.000,00
 
 
 
772.973,00
772.973,00
 
 
 
52,58
52,58
 
0310
Podatek od nieruchomości
1.150.000,00
682.064,00
59,31
 
0320
Podatek rolny
2.300,00
2.139,00
93,00
 
0330
Podatek leśny
80.000,00
79.672,00
99,59
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.700,00
9.058,00
532,82
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
236.000,00
 
40,00
 
0,02
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
 
 
 
317.200,00
317.200,00
 
 
 
295.161,91
295.161,91
 
 
 
93,05
93,05
 
0310
Podatek od nieruchomości
152.000,00
133.500,18
87,83
 
0320
Podatek rolny
115.000,00
108.231,19
94,11
 
0330
Podatek leśny
22.000,00
12.640,32
57,46
 
0340
Podatek od środków transportowych
13.000,00
13.366,00
102,82
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
2.500,00
9.714,00
388,56
 
0370
Opłata od posiadania psów
500,00
0,00
0,00
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200,00
40,00
20,00
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
7.000,00
9.391,00
134,16
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
1.000,00
5.525,58
552,56
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
3.000,00
 
1.566,10
 
52,20
 
0920
Pozostałe odsetki
1.000,00
1.187,54
118,75
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
 
123.607,00
123.607,00
 
98.996,43
98.996,43
 
80,09
80,09
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
7.000,00
5.093,00
72,76
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
26.607,00
 
26.607,43
 
100,00
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
90.000,00
 
67.296,00
 
74,77
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
 
297.040,00
297.040,00
 
285.478,84
285.478,84
 
96,11
96,11
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
295.675,00
284.894,00
96,35
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.365,00
584,84
42,85
758
 
RÓZNE ROZLICZENIA
3.711.921,00
3.712.643,88
100,02
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
2.196.168,00
2.196.168,00
2.196.168,00
2.196.168,00
100,00
100,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.196.168,00
2.196.168,00
100,00
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
1.390.935,00
1.390.935,00
1.390.935,00
1.390.935,00
100,00
100,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.390.935,00
1.390.935,00
100,00
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.722,88
10.722,88
10.722,88
107,23
107,23
107,23
 
0920
Pozostałe odsetki
10.000,00
10.722,88
107,23
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
114.818,00
114.818,00
114.818,00
114.818,00
100,00
100,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
114.818,00
114.818,00
100,00
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
343.903,60
343.673,87
99,93
80101
 
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
-          wpływy z rachunku dochodów własnych
dochody majątkowe:
-     dotacja z FRKF na budowę Sali gimnastycznej
-     dotacja od Wojewody na budowę Sali gimnast.
276.786,60
68.103,60
 
68.103,60
0,00
208.683,00
150.000,00
58.683,00
276.458,00
67.775,00
 
67.679,59
95,41
208.683,00
150.000,00
58.683,00
99,88
99,52
 
99,38
0,00
100,00
100,00
100,00
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
64.312,77
 
 
 
64.003,71
 
 
 
99,52
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
3.790,83
 
 
 
3.675,88
 
 
 
96,97
 
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
 
0,00
 
 
95,41
 
0,00
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
 
150.000,00
 
 
150.000,00
 
 
100,00
 
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
 
58.683,00
 
58.683,00
 
100,00
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa na zadania własne
11.178,00
11.178,00
11.178,00
11.178,00
11.178,00
11.178,00
100,00
100,00
100,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
11.178,00
 
11.178,00
 
100,00
80104
 
Przedszkola
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa na zadania własne
5.796,00
5.796,00
5.796,00
5.796,00
5.796,00
5.796,00
100,00
100,00
100,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
5.796,00
 
5.796,00
 
100,00
80110
 
Gimnazja
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
-          wpływy z rachunku dochodów własnych
50.143,00
50.143,00
 
50.143,00
0,00
50.241,87
50.241,87
 
50.086,30
155,57
100,20
100,20
 
99,89
0,00
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
 
49.086,20
 
 
 
 
49.086,20
 
 
 
 
100,00
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
 
1.056,80
 
 
 
 
1.000,10
 
 
 
 
94,63
 
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
 
0,00
 
155,57
 
0,00
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.158.640,00
1.150.457,53
99,29
85206
 
Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa na zadania własne
5.893,00
5.893,00
5.893,00
5.892,04
5.892,04
5.892,04
99,98
99,98
99,98
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
5.893,00
 
5.892,04
 
99,98
85212
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
-    dochody dla gmin za zadania rządowe
 
 
994.101,00
994.101,00
994.101,00
0,00
 
 
986.400,72
986.400,72
985.570,19
830,53
 
 
99,23
99,23
99,14
0,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
994.101,00
 
 
985.570,19
 
 
99,14
 
2360
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
0,00
 
830,53
 
0,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
-    dotacja celowa na zadania własne
 
 
 
 
4.960,00
4.960,00
3.104,00
1.856,00
 
 
 
 
4.864,77
4.864,77
3.103,20
1.761,57
 
 
 
 
98,08
98,08
99,97
94,91
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
3.104,00
 
 
3.103,20
 
 
99,97
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
1.856,00
 
1.761,57
 
94,91
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa na zadania własne
 
53.700,00
53.700,00
53.700,00
 
53.314,00
53.314,00
53.314,00
 
99,28
99,28
99,28
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
53.700,00
 
53.314,00
 
99,28
85216
 
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania własne
20.600,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
100,00
100,00
100,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
20.600,00
 
20.600,00
 
100,00
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania własne
28.290,00
28.290,00
28.290,00
28.290,00
28.290,00
28.290,00
100,00
100,00
100,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
28.290,00
 
28.290,00
 
100,00
85295
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
-    dotacja celowa na zadania własne
51.096,00
51.096,00
13.596,00
37.500,00
51.096,00
51.096,00
13.596,00
37.500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
13.596,00
 
 
 
13.596,00
 
 
 
100,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
37.500,00
 
37.500,00
 
100,00
854
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
38.178,00
34.857,10
91,30
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania własne
-    dotacja celowa z budżetu państwa na
      realizację zadań finansowane w całości
38.178,00
38.178,00
20.000,00
 
18.178,00
34.857,10
34.857,10
18.432,00
 
16.425,10
91,30
91,30
92,16
 
90,36
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
20.000,00
 
18.432,00
 
92,16
 
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
 
 
18.178,00
 
 
16.425,10
 
 
90,36
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
30.100,00
 
36.802,67
 
122,27
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32.448,55
32.448,55
32.448,55
108,16
108,16
108,16
 
0830
Wpływy z usług
30.000,00
32 .448,55
108,16
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
-    dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
     środowiska
-   środki z WFOŚ
 
100,00
100,00
 
100,00
0,00
 
4.354,12
4.354,12
 
0,00
4.354,12
 
4354,12
4354,12
 
0,00
0,00
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
0,00
 
0,00
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
4.354,12
0,00
 
 
 
RAZEM  DOCHODY:
 
8.380.013,85
 
7.354.001,37
 
87,76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2013
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
 
Plan
 
Wykonanie
    %
Wykon.
1
2
3
4
5
     6
010
 
ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO
142.500,25
134.110,87
94,11
01030
 
Izby rolnicze
-          wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
2.500,00
2.500,00,
2.500,00
2.210,48
2.210,48
2.210,48
88,42
88,42
88,42
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 
2.500,00
 
2.210,48
 
88,42
01042
 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
85.300,00
85.300,00
85.300,00
85.300,00
79.772,14
79.772,14
79.772,14
79.772,14
93,52
93,52
93,52
93,52
 
4270
Zakup usług remontowych
85.300,00
79.772,14
93,52
01095
 
Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
54.700,25
54.700,25
54.700,25
935,30
53.764,95
52.128,25
52.128,25
52.128,25
935,30
51.192,95
95,30
95,30
95,30
100,00
95,22
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
133,80
133,80
100,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19,17
19,17
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
782,33
782,33
100,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.000,00
4.428,00
63,26
 
4430
Różne opłaty i składki
46.764,95
46.764,95
100,00
020
 
LEŚNICTWO
31.000,00
6.646,50
21,44
02001
 
Gospodarka leśna
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
31.000,00
31.000,00
31.000,00
6.000,00
25.000,00
6.646,50
6.646,50
6.646,50
4.500,00
2.146,50
21,44
21,44
21,44
75,00
8,59
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
0,00
0,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5.900,00
4.500,00
76,27
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.500,00
2.146,50
47,70
 
4300
Zakup usług pozostałych
20.500,00
0,00
0,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
54.500,00
51.953,33
95,33
60014
 
 
 
Drogi publiczne powiatowe
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.961,78
29.961,78
29.961,78
29.961,78
99,87
99,87
99,87
99,87
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000,00
29.961,78
99,87
60016
 
 
Drogi publiczne gminne
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
24.500,00
24.500,00
24.500,00
1.700,00
22.800,00
21.991,55
21.991,55
21.991,55
392,29
21.599,26
89,76
89,76
89,76
23,08
94,73
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
200,00
57.29
28,65
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.500,00
335,00
22,33
 
4270
Zakup usług remontowych
22.800,00
21.599,26
94,73
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1.343.900,00
644.905,64
47,99
70005
 
 
     
 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
1.277.900,00
1.277.900,00
1.277.900,00
2.500,00
1.275.400,00
584.926,81
584.926,81
584.926,81
2.307,69
582.619,12
45,77
45,77
45,77
92,31
45,68
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
0,00
0,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.400,00
2.307,69
96,15
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
364,49
91,12
 
4260
Zakup energii
23.500,00
19.691,78
83,79
 
4270
Zakup usług remontowych
21.800,00
21.234,34
97,41
 
4300
Zakup usług pozostałych
25.500,00
25.075,51
98,34
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000,00
8.001,00
80,01
 
4480
Podatek od nieruchomości
950.000,00
500.144,00
52,65
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
8.200,00
8.108,00
98,88
 
4670
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
236.000,00
0,00
0,00
70095
 
Pozostała działalność
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
66.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
59.978,83
59.978,83
59.978,83
59.978,83
90,88
90,88
90,88
90,88
 
4300
Zakup usług pozostałych
66.000,00
59.978,83
90,88
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
10.000,00
3.065,16
30,65
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
7.000,00
3.065,16
3.065,16
3.065,16
0,00
3.065,16
30,65
30,65
30,65
0,00
43,79
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
200,00
0,00
0,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
100,00
0,00
0,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.700,00
0,00
0,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.000,00
3.065,16
43,79
720
 
INFORMATYKA
238.498,00
237.892,70
99,75
72095
 
 
Pozostała działalność
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
-          wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne PSeAP
238.498,00
4.898,00
4.898,00
4.898,00
233.600,00
233.600,00
237.892,70
4.292,70
4.292,70
4.292,70
233.600,00
233.600,00
99,75
87,64
87,64
87,64
100,00
100,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
4.898,00
4.292,70
87,64
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
198.560,00
198.560,00
100,00
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
35.040,00
35.040,00
100,00
750
 
  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
1.258.823,00
1.144.271,72
90,90
75011
 
Urzędy wojewódzkie
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
    b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
127.623,00
127.623,00
127.323,00
114.923,00
  12.400,00
300,00
121.208,91
121.208,91
121.208,91
110.250,40
10.958,51
0,00
94,97
94,97
94,97
95,93
88,38
0,00
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
300,00
0,00
0,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
91.000,00
89.031,50
97,84
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.400,00
6.393,70
99,90
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15.003,00
13.908,23
92,70
 
4120
 Składki na Fundusz Pracy
2.020,00
916,97
45,39
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
0,00
0,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.250,00
1.020,70
81,66
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.250,00
5.233,56
99,69
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3.500,00
2.516,25
71,89
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.400,00
2.188,00
91,17
75022
 
Rady  Gmin
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
37.236,76
37.236,76
3.476,76
3.476,76
33.760,00
74,47
74,47
69,54
69,54
75,02
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
45.000,00
33.760,00
75,02
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.500,00
3.181,76
90,91
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.500,00
295,00
19,67
75023
 
Urzędy Gmin
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   b) wydatki na realizację zadań statutowych
2)      świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.011.900,00
1.011.900,00
1.006.900,00
817.000,00
189.900,00
5.000,00
922.379,25
922.379,25
921.411,25
782.810,37
138.600,88
968,00
91,15
91,15
91,51
95,82
72,99
19,36
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5.000,00
968,00
19,36
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
626.000,00
603.928,43
96,47
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
47.000,00
46.353,11
98,62
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
110.000,00
107.486,58
97,72
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
16.000,00
7.042,25
44,01
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
18.000,00
18.000,00
100,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40.000,00
25.617,67
64,04
 
4260
Zakup energii
40.000,00
33.989,57
84,97
 
4270
Zakup usług remontowych
4.500,00
1.671,77
37,15
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.900,00
1.837,00
96,68
 
4300
Zakup usług pozostałych
40.000,00
32.099,76
80,25
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4.000,00
1.517,36
37,93
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
5.100,00
 
5.056,99
 
99,16
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
10.000,00
 
 
4.264,94
 
 
42,65
 
4410
Podróże służbowe krajowe
18.000,00
11.564,82
64,25
 
4430
Różne opłaty i składki
400,00
0,00
0,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.000,00
16.774,00
93,19
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
8.000,00
 
4.207,00
 
52,59
75075
 
Promocja jst
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   b) wydatki na realizację zadań statutowych
18.200,00
18.200,00
18.200,00
200,00
18.000,00
15.116,88
15.116,88
15.116,88
0,00
15.116,88
83,06
83,06
83,06
0,00
83,98
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
0,00
0,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
9.077,38
90,77
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000,00
6.039,50
75,49
75095
 
Pozostała działalność
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
    b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
51.100,00
51.100,00
50.600,00
35.400,00
15.200,00
500,00
48.329,92
48.329,92
47.829,92
34.841,55
12.988,37
500,00
94,58
94,58
94,53
98,42
85,45
100,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
500,00
100,00
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
19.100,00
19.058,64
99,78
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.000,00
1.951,74
97,59
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
8.500,00
8.468,00
99,62
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3.500,00
3.148,81
89,97
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
900,00
861,36
95,71
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
1.400,00
1.353,00
96,64
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
928,08
92,81
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
160,00
80,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
9.000,00
7.260,77
80,68
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000,00
4.639,52
92,79
751
 
URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
334,00
 
 
334,00
 
 
100,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
334,00
334,00
334,00
334,00
 
334,00
334,00
334,00
334,00
 
100,00
100,00
100,00
100,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48,00
47,78
100,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,00
6,84
100,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
279,00
279,38
100,00
754
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
        59.500,00
 
46.571,60
 
78,27
75404
 
Komendy wojewódzkie Policji
-          wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
 
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
500,00
500,00
100,00
75406
 
Straż Graniczna
-          wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
 
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
1.000,00
1.000,00
100,00
75412
 
Ochotnicze Straże Pożarne
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
    b) wydatki na realizację zadań statutowych
50.000,00
50.000,00
50.000,00
16.000,00
34.000,00
44.078,80
44.078,80
44.078,80
14.235,60
29.843,20
88,16
88,16
88,16
88,97
87,77
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.000,00
615,60
61,56
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
15.000,00
13.620,00
90,80
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
17.000,00
16.532,98
97,25
 
4270
Zakup usług remontowych
5.000,00
1.510,51
30,21
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.100,00
1.050,00
95,45
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.500,00
5.456,71
99,21
 
4430
Różne opłaty i składki
5.400,00
5.293,00
98,02
75414
 
Obrona cywilna
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
0,00
0,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
0,00
0,00
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
992,80
992,80
992,80
992,80
16,55
16,55
16,55
16,55
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
992,80
99,28
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000,00
0,00
0,00
757
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
50.000,00
21.310,41
42,62
75702
 
Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst
 
50.000,00
50.000,00
50.000,00
 
21.310,41
21.310,41
21.310,41
 
42,62
42,62
42,62
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
 
50.000,00
 
21.310,41
 
42,62
758
 
RÓŻNE  ROZLICZENIA
21.704,00
0,00
0,00
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
21.704,00
21.704,00
21.704,00
21.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
4810
Rezerwy
21.704,00
0,00
0,00
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3.363.992,60
3.188.868,91
94,79
80101
 
Szkoły   Podstawowe
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3)      wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
-          wydatki majątkowe, w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.921.877,60
1.221.877,60
1.100.603,00
961.309,00
139.294,00
53.150,00
2.100,00
 
 
 
68.124,60
700.000,00
700.000,00
1.879.716,88
1.179.907,17
1.062.091,60
956.604,01
105.487,59
52.908,98
1.768,00
 
 
 
64.906,59
699.809,71
699.809,71
97,81
96,57
96,50
99,51
75,73
99,55
84,19
 
 
 
95,28
99,97
99,97
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
53.150,00
52.908,98
99,55
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
744.590,00
740.920,29
99,51
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
63.200,00
63.143,25
99,91
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
134.772,00
133.894,81
99,35
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
18.747,00
18.645,66
99,46
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
21.500,00
11.196,17
52,08
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
3.790,00
 
2.430,14
 
64,12
 
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
14.900,65
 
14.853,06
 
99,68
 
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
324,35
 
323,07
 
99,61
 
4260
Zakup energii
45.500,00
29.760,50
65,41
 
4270
Zakup usług remontowych
5.000,00
1.509,02
30,18
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.762,00
1.762,00
100,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.100,00
7.950,85
98,16
 
4307
Zakup usług pozostałych
49.433,12
46.377,61
93,82
 
4309
Zakup usług pozostałych
3.466,48
3.352,85
96,72
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.800,00
2.494,44
89,09
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
1.100,00
 
1.060,89
 
96,44
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.600,00
 
 
1.039,10
 
 
64,94
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000,00
850,79
42,54
 
4430
Różne opłaty i składki
700,00
680,69
97,24
 
4440
Odpisy na ZFŚS
44.753,00
44.753,00
100,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500,00
 
0,00
 
0,00
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki MSiT
 
150.000,00
 
150.000,00
 
100,00
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki Wojewody Podkarpackiego
 
58.686,00
 
58.686,00
 
100,00
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
 
491.314,00
 
491.123,71
 
99,96
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
125.457,00
125.457,00
119.447,00
112.087,00
7.360,00
6.010,00
230,00
114.073,06
114.073,06
108.103,34
103.141,34
4.962,00
5.969,72
0,00
90,93
90,93
90,50
92,02
67,42
99,33
0,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6.010,00
5.969,72
99,33
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
88.956,00
81.281,89
91,37
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.900,00
5.817,13
98,60
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.979,00
13.921,32
92,94
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.252,00
2.121,00
94,18
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
940,00
150,00
15,96
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
1.200,00
 
0,00
 
0,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
700,00
492,00
70,29
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
100,00
 
0,00
 
0,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
0,00
0,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.320,00
4.320,00
100,00
80104
 
 
Przedszkola
 
-          wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
41.800,00
41.800,00
41.800,00
41.553,06
41.553,06
41.553,06
99,41
99,41
99,41
 
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
 
41.800,00
 
41.553,06
 
99,41
80110
 
Gimnazja
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
      3) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
938.484,00
938.484,00
948.291,00
749.736,00
98.555,00
40.050,00
1.400,00
 
 
 
50.143,00
865.646,14
865.646,14
783.431,68
698.865,27
84.566,41
34.761,70
850,00
 
 
 
47.452,76
92,24
92,24
82,62
93,21
85,81
86,80
60,71
 
 
 
94,63
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
40.050,00
34.761,70
86,80
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
584.190,00
546.638,19
93,57
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
42.800,00
40.724,32
95,15
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
107.348,00
98.841,09
92,08
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
15.398,00
12.661,67
82,23
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
36.000,00
30.671,78
85,20
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
3.000,00
 
2.907,16
 
96,91
 
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
14.879,64
 
14.831,82
 
99,68
 
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
320,36
 
319,32
 
99,68
 
4260
Zakup energii
8.000,00
5.077,05
63,46
 
4270
Zakup usług remontowych
2.500,00
2.206,63
88,27
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000,00
639,00
63,90
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000,00
6.044,86
75,56
 
4307
Zakup usług pozostałych
34.206,56
31.620,79
92,44
 
4309
Zakup usług pozostałych
736,44
680,83
92,45
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4.000,00
2.782,00
69,55
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.000,00
 
 
614,43
 
 
61,44
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.400,00
1.258,50
52,44
 
4440
Odpisy na ZFŚS
32.255,00
32.255,00
100,00
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
400,00
 
110,00
 
27,50
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
85.000,00
85.000,00
85.000,00
2.000,00
83.000,00
71.949,44
71.949,44
71.949,44
1.370,24
70.579,20
84,65
84,65
84,65
68,51
85,04
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.000,00
1.370,24
68,51
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9.000,00
7.726,61
85,85
 
4300
Zakup usług pozostałych
74.000,00
62.852,59
84,94
80114
 
 
 
Zespoły Obsługi Ekonomiczno–Administr. Szkół
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
214.092,00
214.092,00
213.442,00
178.750,00
34.692,00
650,00
190.315,73
190.315,73
190.245,29
171.889,80
18.355,49
70,44
88,89
88,89
89,13
96,16
52,91
10,84
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
650,00
70,44
10,84
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
138.440,00
133.408,02
96,37
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11.060,00
11.054,67
99,95
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.550,00
24.470,89
95,78
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700,00
2.956,22
79,90
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
3.543,69
35,44
 
4260
Zakup energii
4.700,00
2.908,51
61,88
 
4270
Zakup usług remontowych
3.500,00
147,60
4,22
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
68,00
13,60
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.000,00
3.800,86
63,35
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
700,00
349,32
49,90
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.800,00
 
 
1.232,01
 
 
68,45
 
4410
Podróże służbowe krajowe
800,00
673,50
84,19
 
4440
Odpisy na ZFŚS
5.192,00
5.192,00
100,00
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.500,00
 
440,00
 
29,33
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
13.300,00
13.300,00
6.300,00
6.300,00
7.000,00
2.825,00
2.825,00
1.200,00
1.200,00
1.625,00
21,24
21,24
19,05
19,05
23,21
 
3250
Stypendia różne
7.000,00
1.625,00
23,21
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
6.300,00
 
1.200,00
 
19,05
80195
 
Pozostała działalność
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   b) wydatki na realizację zadań statutowych
23.982,00
23.982,00
23.982,00
300,00
23.682,00
22.789,60
22.789,60
22.789,60
260,00
22.529,60
95,03
95,03
95,03
86,67
95,13
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
300,00
260,00
86,67
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.900,00
3.747,60
76,48
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.782,00
18.782,00
100,00
851
 
OCHRONA ZDROWIA
31.807,00
29.708,86
93,40
85111
 
 
Szpitale ogólne
 
-           wydatki bieżące
       w tym: - dotacje na zadania bieżące
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
100,00
 
2710
 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 
 
5.000,00
 
 
5.000,00
 
 
100,00
85153
 
 
Zwalczanie narkomanii
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
2.200,00
2.200,00
2.200,00
600,00
1.600,00
2.067,44
2.067,44
2.067,44
600,00
1.467,44
93,97
93,97
93,97
100,00
91,72
 
4170
 
Wynagrodzenia bezosobowe
600,00
600,00
100,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
600,00
504,74
84,12
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
1.000,00
962,70
96,27
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
24.607,00
24.607,00
24.607,00
4.000,00
20.607,00
22.641,42
22.641,42
22.641,42
4.000,00
18.641,42
92,01
92,01
92,01
100,00
90,46
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.000,00
4.000,00
100,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11.407,00
10.566,82
92,63
 
4300
Zakup usług pozostałych
9.200,00
8.074,60
87,77
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.464.302,00
1.422.095,76
97,12
85202
 
 
Domy pomocy społecznej
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   a) wydatki na realizację zadań statutowych
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
26.497,26
26.497,26
26.497,26
26.497,26
82,80
82,80
82,80
82,80
 
4330
 
Zakup usług przez jst od innych jst
32.000,00
26.497,26
82,80
85205
 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
 
w rodzinie
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
400,00
400,00
400,00
400,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
0,00
0,00
 
4410
 
Podróże służbowe
300,00
0,00
0,00
85206
 
 
Wspieranie rodziny
-          wydatki bieżące
1)      wydatki jednostek budżetowych, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
    b) wydatki na realizację zadań statutowych
15.255,00
15.255,00
15.255,00
10.255,00
5.000,00
8.377,61
8.377,61
8.377,61
5.892,11
2.485,50
54,92
54,92
54,92
57,46
49,71
 
4110
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.549,00
888,47
57,36
 
4120
 
Składki na Fundusz Pracy
210,00
119,64
56,97
 
4170
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
8.496,00
4.884,00
57,49
 
4330
 
Zakup usług przez jst od innych jst
5.000,00
2.485,50
49,71
85212
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
994.101,00
994.101,00
50.957,00
49.661,00
1.296,00
943.144,00
 
 
985.570,19
985.570,19
47.344,39
46.068,39
1.276,00
938.225,80
 
 
99,14
99,14
92,91
92,77
98,46
99,48
 
3020
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
0,00
0,00
 
3110
 
Świadczenia społeczne
943.024,00
938.225,80
99,49
 
4010
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22.880,00
22.199,50
97,03
 
4040
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.216,00
2.215,10
99,96
 
4110
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
24.565,00
21.653,79
88,15
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
10,00
0,00
0,00
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
10,00
0,00
0,00
 
4440
 
Odpisy na ZFŚS
1.276,00
1.276,00
100,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
 
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
 
 
 
 
4.864,74
4.864,74
4.864,74
4.864,74
 
 
 
 
92,66
92,66
92,66
92,66
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
5.250,00
4.864,74
92,66
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
-          wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
80.700,00
80.700,00
80.700,00
 
76.738,11
76.738,11
76.738,11
 
95,09
95,09
95,09
 
3110
Świadczenia społeczne
80.700,00
76.738,11
95,09
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
-          wydatki bieżące
     1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.153,04
5.153,04
5.153,04
85,88
85,88
85,88
 
3110
Świadczenia społeczne
6.000,00
5.153,04
85,88
85216
 
Zasiłki stałe
-          wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
22.900,00
22.900,00
22.900,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
89,96
89,96
89,96
 
3110
Świadczenia społeczne
22.900,00
20.600,00
89,96
85219
 
Ośrodki Pomocy Społecznej
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
200.850,00
200.850,00
200.490,00
175.860,00
24.630,00
360,00
189.683,25
189.683,25
189.683,25
166.848,56
22.834,69
0,00
94,44
94,44
94,61
94,88
92,71
0,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
360,00
0,00
0,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
133.470,00
129.695,95
97,17
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
13.000,00
10.490,93
80,70
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
26.500,00
25.664,06
96,85
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.890,00
997,62
34,52
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7.282,00
6.798,57
93,36
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
448,00
448,00
100,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
9.700,00
9.615,92
99,13
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.200,00
436,50
36,38
 
4430
Różne opłaty i składki
300,00
232,00
77,33
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.584,00
3.282,00
91,57
 
4480
Podatek od nieruchomości
116,00
116,00
100,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
2.000,00
 
1.905,70
 
95,29
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.500,00
0,00
0,00
85295
 
Pozostała działalność
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
105.346,00
105.346,00
31.146,00
24.250,00
6.896,00
74.200,00
104.611,53
104.611,53
30.411,53
23.727,97
6.683,56
74.200,00
99,30
99,30
97,64
97,85
96,92
100,00
 
3110
Świadczenia społeczne
74.200,00
74.200,00
100,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
18.900,00
18.772,64
99,33
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.200,00
1.183,20
98,60
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3.400,00
3.324,39
97,78
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
750,00
447,74
59,70
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.896,00
1.895,52
99,97
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
132,00
66,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.500,00
3.380,04
96,57
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.300,00
1.276,00
98,15
853
 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
10.000,00
 
3.265,04
 
32,65
85395
 
 
Pozostała działalność
 
-          wydatki bieżące
       1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
           a) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.265,04
3.265,04
3.265,04
3.265,04
32,65
32,65
32,65
32,65
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
6.000,00
2.611,59
43,53
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
4.000,00
653,45
16,34
854
 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
43.178,00
39.465,10
91,40
85415
 
 
Pomoc materialna dla uczniów
 
-          wydatki bieżące
       1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
           a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
43.178,00
43.178,00
43.178,00
43.178,00
39,465,10
39.465,10
39.465,10
39.465,10
91,40
91,40
91,40
91,40
 
3260
 
Inne formy pomocy dla uczniów
43.178,00
39.465,10
91,40
900
 
GOSPODARKA  KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
200.600,00
 
146.301,95
 
72,93
90002
 
Gospodarka odpadami
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.500,00
0,00
0,00
90003
 
Oczyszczalnie miast i wsi
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
117.000,00
117.000,00
117.000,00
117.000,00
82.055,76
82.055,76
82.055,76
82.055,76
70,13
70,13
70,13
70,13
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15.000,00
6.770,77
45,14
 
4300
Zakup usług pozostałych
102.000,00
75.284,99
73,81
90004
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
98,46
98,46
98,46
98,46
 
4300
Zakup usług pozostałych
19.500,00
19.200,00
98,46
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
44.978,06
44.978,06
44.978,06
44.978,06
74,96
74,96
74,96
74,96
 
4260
Zakup energii
30.000,00
23.374,57
77,92
 
4270
Zakup usług remontowych
30.000,00
21.603,49
72,01
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
 
68,13
68,13
68,13
68,13
 
4,26
4,26
4,26
4,26
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
68,13
68,13
 
4430
Różne opłaty i składki
1.500,00
0,00
0,00
921
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
273.900,00
 
236.000,00
 
86,16
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-          wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
187.800,00
187.800,00
187.800,00
158.000,00
158.000,00
158.000,00
84,13
84,13
84,13
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
 
187.800,00
 
158.000,00
 
84,13
92116
 
Biblioteki
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
86.100,00
86.100,00
86.100,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
90,59
90,59
90,59
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
 
86.100,00
 
78.000,00
 
90,59
 
 
 
RAZEM   W Y D A T K I  :
 
8.598.538,85
 
7.356.767,55
 
85,56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I  WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2013 ROK
 
 
I. DOTACJE:
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Plan
Wykonan.
%
Wykon.
1
2
3
4
5
6
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
47.700,25
47.700,25
100,00
01095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
      rządowe
47.700,25
47.700,25
 
47.700,25
47.700,25
47.700,25
 
47.700,25
100,00
100,00
 
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
47.700,25
 
 
 
47.700,25
 
 
 
100,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
44.173,00
44.173,00
100,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
      rządowe
44.173,00
44.173,00
 
44.173,00
44.173,00
44.173,00
 
44.173,00
100,00
100,00
 
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami
 
 
44.173,00
 
 
44.173,00
 
 
100,00
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA
 
 
334,00
 
 
334,00
 
 
100,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
      rządowe
334,00
 
334,00
 
334,00
334,00
 
334,00
 
334,00
100,00
 
100,00
 
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
334,00
 
 
334,00
 
 
100,00
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.010.801,00
1.002.269,39
99,16
85212
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
      rządowe
 
 
994.101,00
994.101,00
 
994.101,00
 
 
985.570,19
985.570,19
 
985.570,19
 
 
99,14
99,14
 
99,14
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
994.101,00
 
 
985.570,19
 
 
99,14
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
      rządowe
 
 
 
 
3.104,00
3.104,00
 
3.104,00
 
 
 
 
3.103,20
3.103,20
 
3.103,20
 
 
 
 
99,97
99,97
 
99,97
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
3.104,00
 
 
3.103,20
 
 
99,97
85295
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
      rządowe
13.596,00
13.596,00
 
13.596,00
13.596,00
13.596,00
 
13.596,00
100,00
100,00
 
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
13.596,00
 
 
 
13.596,00
 
 
 
100,00
 
 
  
R A Z E M :
 
1.103.008,25
 
1.094.476,64
 
99,23
 
 
II. WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Plan
Wykonan.
%
Wykon.
1
2
3
4
5
6
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
47.700,25
47.700,27
100,00
01095
 
Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
      b) wydatki na realizację zadań statutowych 
47.700,25
47.700,25
47.700,25
953,30
46.764,95
47.700,25
47.700,25
47.700,25
953,30
46.764,95
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
133,80
133,80
100,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19,17
19,17
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
782,33
782,33
100,00
 
4430
Różne opłaty i składki
46.764,95
46.764,95
100,00
    750 
 
ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
     44.173,00
44.173,00
100,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
      b) wydatki na realizację zadań statutowych 
     44.173,00
44.173,00
44.173,00         
43.013,00
1.160,00        
44.173,00
44.173,00
44.173,00
43.013,00
1.160,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
34.000,00
34.000,00
100,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.000,00
2.000,00
100,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6.153,00
6.153,00
100,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
860,00
860,00
100,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.160,00
1.160,00
100,00
    751
 
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
334,00
 
 
334,00
 
 
100,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
334,00
334,00
334,00
334,00
 
334,00
334,00
334,00
334,00
 
100,00
100,00
100,00
100,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48,00
47,78
100,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,00
6,84
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
279,00
279,38
100,00
852
 
POMOC  SPOŁECZNA
1.010.801,00
1.002.269,39
99,16
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
      b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
994.101,00
994.101,00
50.957,00
49.661,00
1.296,00
943.144,00
 
 
985.570,19
985.570,19
47.344,39
46.068,39
1.276,00
938.225,80
 
 
99,14
99,14
92,91
92,77
98,46
99,48
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
0,00
0,00
 
3110
Świadczenia społeczne
943.024,00
938.225,80
99,40
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22.880,00
22.199,50
97,03
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.216,00
2.215,10
99,96
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
24.565,00
21.653,79
88,15
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10,00
0,00
0,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
10,00
0,00
0,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.276,00
1.276,00
100,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
 
3.104,00
3.104,00
3.104,00
3.104,00
 
 
 
 
3.103,20
3.103,20
3.103,20
3.103,20
 
 
 
 
99,97
99,97
99,97
99,97
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.104,00
3.103,20
99,97
85295
 
Pozostała działalność
-          wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
13.596,00
13.596,00
13.596,00
13.596,00
13.596,00
13.596,00
100,00
100,00
100,00
 
3110
Świadczenia społeczne
13.596,00
13.596,00
100,00
 
 
 
  R A Z E M :
     
1.103.008,25
 
1.094.476,64
 
99,23
 
 
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
 
POŻYCZEK I KREDYTÓW
 
ZA  2013  ROK
 
 
 
PRZYCHODY:
 
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wykon.
952
 
950
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
 
300.000,00
 
238.525,00
 
300.000,00
 
238.525,66
 
100,00
 
100,00
 
 
RAZEM
 
 
538.525,00
 
538.525,66
 
100,00
 
 
 
 
 
ROZCHODY:
 
 
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wykon.
992
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
 
320.000,00
 
320.000,00
 
100,00
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
320.000,00
 
320.000,00
 
100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2013 ROK
 
 
DOCHODY
 
Dział
Wyszczególnienie
Plan
Wykonan
%
Wykon
1
2
3
4
5
010
01042
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
-          dotacje celowe otrzymane od samorządu  
      województwa na zadania bieżące na modernizację
      dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
       między jst
70.000,.00
70.000,00
70.000,00
 
 
 
70.000,00
69.772,14
69.772,14
69.772,14
 
 
 
69.772,14
99,67
99,67
99,67
 
 
 
99,67
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
-          dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00
29.961,78
29.961,78
29.961,78
 
 
29.961,78
99,87
99,87
99,87
 
 
99,87
 
 
RAZEM
 
100.000,00
 
99.733,92
 
99,73
WYDATKI
 
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie
Plan
Wykonan
%
Wykon
1
2
3
4
5
010
01042
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
70.000,00
70.000,00
70.000,00
69.772,14
69.772,14
69.772,14
99,67
99,67
99,67
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.961,78
29.961,78
29.961,78
99,87
99,87
99,87
 
 
RAZEM
 
100.000,00
 
99.733,92
 
99,73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA  2013 R.
 
     
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
Wykonan
%
Wykon
1
2
3
4
5
6
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
26.607,00
 
 
 
26.607,43
 
 
 
100,00
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
26.607,00
26.607,00
 
26.607,23
26.607,23
 
100,00
100,00
 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 
26.607,00
 
26.607,23
 
100,00
 
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonan
%
Wykon
1
2
3
4
5
6
851
 
OCHRONA ZDROWIA
26.807,00
24.708,86
92,17
85153
 
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
2.200,00
2.200,00
2.067,44
2.067,44
93,97
93,97
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
600,00
600,00
100,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
600,00
504,74
84,12
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
1.000,00
962,70
96,27
85154
 
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
24.607,00
24.607,00
22.641,42
22.641,42
92,01
92,01
 
4170
 
Wynagrodzenie bezosobowe
4.000,00
4.000,00
100,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
11.407,00
10.566,82
92,63
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
9.200,00
8.074,60
87,77
 
 
 
 
 
 
 
   
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA  2013 R.
 
 
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykon.
%
Wykon
1
2
3
4
5
6
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
100,00
 
4.354,12
 
4354,12
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
-         z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
-         środki z WFOŚ
 
100,00
100,00
100,00
0,00
 
4.354,12
4.354,12
0,00
4.354,12
 
4354,12
4354,12
0,00
0,00
 
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
0,00
 
0,00
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
4.354,12
0,00
 
 
 
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykon.
%
Wykon
1
2
3
4
5
6
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
1.600,00
 
1.600,00
68,13
 
68,13
4,26
 
4,26
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.600,00
 
68,13
 
4,26
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
 
100,00
 
68,13
 
68,13
 
4430
Różne opłaty i składki
1.500,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA  2013 R
 
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonan.
%
Wykon
1
2
3
4
5
6
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
90.000,00
 
 
 
67.296,00
 
 
 
 
74,77
 
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
90.000,00
90.000,00
 
67.296,00
67.296,00
 
74,77
74,77
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
90.000,00
 
67.296,00
 
74,77
 
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonan.
%
Wykon
1
2
3
4
5
6
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
90.000
 
49.761,17
 
55,29
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zdań statutowych
90.000
90.000
90.000
90.000
49.761,17
49.761,17
49.761,17
49.761,17
55,29
55,29
55,29
55,29
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia – drukarka do etykiet, czytniki danych
10.000
6.770,77
67,71
 
4300
Zakup usług pozostałych – licencja na program, etykiety do kodów, książeczki opłat
80.000
42.990,40
53,74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
                                   W  2013 ROKU
                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
                                  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
 
Dział
Rozdz.
 
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Plan
Wykon.
%
Plan
Wykon
%
Jednostki sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki
 
 
 
 
 
 
754
75404
Komenda wojewódzka Policji – wpłata na rzecz FWP dofinansowanie do zakupu psa
 
 
 
 
500
 
500,00
 
100,0
754
75406
Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych
 
 
 
 
1.000
 
1.000,00
 
100,0
801
85111
Szpitale ogólne – pomoc finansowa dla Szpitala SP ZOZ Sanok w ramach dotacji na wydatki bieżące
 
 
 
 
5.000
 
5.000,00
 
100,0
921
92109
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury
187.800
158.000,00
84,13
 
 
 
921
92116
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury
  86.100
78.000,00
90,59
 
 
 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
 
 
 
 
 
 
010
01030
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
           2.500
 
2.210,48
 
88,42
 
 
 
801
80104
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
 
41.800
 
41.553,06
 
99,41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
318.200
 
279.763,54
 
87,92
 
6.500
 
6.500,00
 
100,0
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA  2013 ROKU
 
 
Dział
Rozdz
Treść
 
Dochody
Plan
 
Wykonan
 
%
Wydatki
Plan
Wykonan
%
1
2
3
 
4
 
5
 
6
7
8
9
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
8.000
7.516,04
93,95
8.000
7.516,04
93,95
 
80101
Szkoły podstawowe
6.500
6.175,47
95,01
6.500
6.175,47
95,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpływy ze sprzedaży zup
5.000
4.885,50
97,71
 
 
 
 
 
Wpłata prowizji z ubezpieczenia
1.300
1.238,00
95,23
 
 
 
 
 
Naliczone odsetki bankowe
200
51,97
25,99
 
 
 
 
 
Zakup środków żywności
 
 
 
3.600
3.534,00
98,17
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
 
2.450
2.336,10
95,35
 
 
Zakup usług pozostałych, w tym
– prowizja bankowa
 
 
 
 
350
 
209,96
 
52,57
 
 
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2013.
 
 
 
 
100
 
95,41
 
95,41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem szkoły podstawowe
6.500
6.175,47
95,01
6.500
6.175,47
95,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80110
Gimnazja
1.500
1.340,57
89,37
1.500
1.340,57
89,37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpływy ze sprzedaży żywności
700
630,05
90,01
 
 
 
 
 
Wpłata prowizji z ubezpieczenia
700
680,00
97,14
 
 
 
 
 
Naliczone odsetki bankowe
20
3.52
17,60
 
 
 
 
 
Opłata za duplikaty świadectw
80
27,00
33,75
 
 
 
 
 
Zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia
 
 
 
 
1.040
 
1.015,48
 
97,64
 
 
Zakup usług pozostałych, w tym
– prowizja bankowa
 
 
 
 
300
 
169,52
 
56,51
 
 
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2013.
 
 
 
 
160
 
155,57
 
97,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem gimnazja:
1.500
1.340,57
89,37
1.500
1.340,57
89,37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGÓŁEM:
8.000
7.516,04
93,95
8.000
7.516,04
93,95
 
 
 

Środki, które zostały wpłacone do budżetu jst z dochodów własnych na dzień 31.12.2013

 
      z rozdz. 80101    -           95,41 zł
     z rozdz. 80110    -         155,57 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Razem                           250,98 zł
 
 
 
 

INFORMACJA

 
 
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 

W 2013 R.

 
 
 
 
Lp.
 
 
Zadanie
Wartość środków wydatkowanych w 2013 r.
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
1.
Budowa chodników
0,00
235.045,27
2.
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
0,00
14.000,00
3.
Sala gimnastyczna
699.809,71
1.145.957,38
4.
Kanalizacja Rozpucie
0,00
123.124,79
5.
Zbiorniki p-poż.
0,00
6.753,20
6.
Kąpielisko
0,00
414,00
7.
PSeAP
233.600,00
234.182,56
8.
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
0,00
4.880,00
 
R a z e m
933.409,71
1.764.357,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKAZ  WYDATKÓW  OCHOTNICZYCH
STRAŻY  POŻARNYCH  ZA 2013 ROK
 
Nazwa  jednostki
Treść
Kwota
1.       OSP Tyrawa
                Wołoska
-      Wynagrodzenie kierowców
-      Paliwo
-      Przeglądy samochodów
-      Pompa i uszczelka
-      Oleje i podkładka
-      Wycieraczki
-      Przegląd gaśnic
-      Wymiana części w samochodzie
-      Zwrot kosztów przejazdu strażaków
-      Olej do silnika
-      Drabina ratownicza
-      Naprawa samochodu
-      Naprawa sprzętu
-      Przegląd sprzętu hydraulicznego
-      Przegląd i naprawa urządzeń
-      Przegląd aparatów
-      Opłata za wymianę zezwoleń
-      Badania okresowe
-      Opłata za rejestrację samochodu
-      Informacja wizualna (na samochód)
-      Wymiana dowodu rejestracyjnego
-      Ubezpieczenia samochodów
-      Ubezpieczenie strażaków (KRS)
-      Ubezpieczenie strażaków
-      Emalia, rozpuszczalnik, śruby,
        nakrętki, taśma izol., olej Superol
   -    koszty przejazdu na szkolenie
 
        RAZEM:                                                                 
4.620,00
3.509,28
404,00
233,50
303,00
28,00
64,58
448,00
338,40
215,70
1.708,00
120,00
307,50
405,90
373,18
1.329,63
150,00
325,00
197,50
221,40
68,50
1.182,00
270,00
175,00
336,52
 
458,02
 
                       17.792,61
2. OSP  Rakowa
-      Wynagrodzenie kierowcy
-      Przegląd samochodu
-      Paliwo
-      Części do samochodu
-      Remont samochodu
-      Miska olejowa
-      Badania okresowe
-      opłata za wymianę zezwolenia
-      ubezpieczenie samochodu
-      ubezpieczenie strażaków
 
RAZEM :
1.800,00
149,00
521,40
276,01
250,00
275,00
100,00
100,00
591,00
80,00
 
4.142,41
3. OSP   Siemuszowa
-      Wynagrodzenie kierowcy
-      Przegląd samochodu
-      Ubezpieczenie samochodu
-      Paliwo
-      Badania okresowe
-      Opłata za wymianę zezwolenia
-      Ubezpieczenie strażaków
 
RAZEM :
1.800,00
149,00
512,00
778,00
225,00
50,00
80,00
 
3.594,00
4.  OSP  Rozpucie
-      Wynagrodzenie kierowcy
-      Olej do pilarki
-      Projektor (lampa)
-      Przegląd samochodu
-      Zwrot kosztów przejazdu strażaków
-      Korki, elektrody, rozpuszczalnik itd.
-      Szczotka, worki, kij
-      Paliwo
-      Radiotelefony
-      Badania okresowe
-      Ubezpiecz. Samochodu
-      Ubezpieczenie strażaków
-      Opłata za wymianę zezwolenia
-      Art. do malowania samochodu
-      Malowanie i konserwacja samochodu
 
         RAZEM :
1.800,00
57,00
220,00
203,00
169,20
61,84
39,48
939,15
2.619,99
250,00
591,00
80,00
100,00
64,90
182,00
 
7.377,56
5.   OSP Hołuczków
   -  Wynagrodzenie kierowcy
   -  ZUS kierowcy
   -  Ubezpieczenie samochodu
   -  Paliwo
   -  Zwrot kosztów przejazdu strażaków
   -  Art. do samochodu
   -  zasilenie konta (telefon komórkowy)
   -  pompa pływająca
   -  olej do samochodu
   -  części do samochodu
   -  ogniwo i pilnik
   -  wymiana półosi
   -  badania okresowe
   -  przegląd samochodu
   -  opłata za wymianę zezwolenia
   -  ubezpieczenie strażaków
  
                RAZEM :
1.800,00
307,80
1.152,00
2.792,44
244,40
59,60
60,00
990,00
35,20
369,00
71,00
100,00
150,00
203,00
100,00
80,00
 
8.514,44
6. Pozostałe wydatki
    na OSP
-  Wynagrodzenie komendanta
-   ZUS komendanta
-  puchary
-  art. spożywcze na zawody
                
                RAZEM:
1.800,00
307,80
350,01
199,97
 
2.657,78
 
Ogółem              
44.078,80
 
 
 
 

Informacje dodatkowe:

 
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 3.372,99 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

 
 

O  DOCHODACH  I  WYDATKACH

 

MIENIA  WIEJSKIEGO

 

ZA ROK 2013 r.

 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
1
Tyrawa Wołoska
Podatek leśny
 
2.016,00
Dochody z dzierżawy
1.721,09
 
 
Razem
1.721,09
2.016,00
Plus saldo z 2012
+13.617,98
 
Stan
+13.323,07
 
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
2
Rozpucie
Gaz i energia elektryczna
 
2.032,72
Podatek od nieruchomości
 
1.864,68
Podatek leśny
 
2.921,00
Sadzonki
 
2.146,50
Sadzenie sadzonek
 
3.000,00
Pielęgnacja sadzonek
 
1.500,00
Wypis z rejestru gruntów
 
22,00
Opłaty wieczystoksięgowe
 
45,00
Sprzedaż drewna (netto)
6.488,61
 
Wynajem sali (netto)
200,00
 
Dochody z dzierżawy
1.352,00
 
 
Razem
8.040,61
13.531,90
 
Plus saldo z 2012
+29.375,98
 
 
Stan
+23.884,69
 
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
3.
Hołuczków
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
 
576,74
Podatek od nieruchomości
 
1.206,96
Podatek leśny
 
2.102,00
Wypis z rejestru gruntów
 
22,00
Opłaty wieczystoksięgowe
 
45,00
Klosze do sali
 
69,11
Wynajem Sali
800,00
 
 
Razem
800,00
4.021,81
Plus saldo z 2012
 
-126.343,01
Stan
 
-129.564,82
 

 

Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
4.
Siemuszowa
Podatek leśny
 
642,00
 
Razem
0
642,00
Plus saldo z 2012
 
-956,51
Stan
 
-1.598,51
 
 
 

Informacje dodatkowe:

 
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 3.372,99 zł.
 
 
 
 
 

O B J A Ś N I E N I A

 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2013 rok.
 
   Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
30 stycznia 2013 r. Uchwałą budżetową na rok 2013 Nr XXIV/122/2013  wynosił:
 
I    DOCHODY:                     8.400.282  zł
       w tym:
      a) dochody bieżące             7.182.588 zł
      b) dochody majątkowe       1.217.694 zł
 

II   WYDATKI:                      8.230.282  zł

       a) wydatki bieżące             7.182.588 zł
       b) wydatki majątkowe       1.047.694 zł
 
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę                                                    budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie        170.000  zł  
 
Zaplanowane  rozchody budżetu gminy na 2013 rok:
 
1.      Rozchody:                                                                                   170.000  zł
a)     związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                      170.000  zł 
 
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosił:
   
I     DOCHODY:                      8.380.013,85 zł
       w tym:
       a) dochody bieżące             7.546.413,85 zł
       b) dochody majątkowe          833.600,00 zł
 
 

II    WYDATKI:                      8.598.538,85 zł

        w tym:
        a) wydatki bieżące             7.664.938,85 zł
        b) wydatki majątkowe          933.600,00 zł
 
Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                   218.525,00 zł
 
1.  Przychody:                                                                                538.525,00 zł
           a)  długoterminowy kredyt bankowy                                   300.000,00 zł
b)  wolne środki, o których mowa w art. 217        
      ust. 2 pkt 6 ustawy                                                          238.525,00 zł  
     
     2.  Rozchody:                                                                                  320.000,00 zł
a)     związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                    320.000,00 zł 
 
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok przedstawia zestawienie.
 

I  DOCHODY

 
Dochody budżetowe wykonano w wysokości  7.354.001,37  zł co stanowi  87,76 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 6,783.366,79 co stanowi 89,89 % dochody majątkowe w wysokości 570.634,58 zł, co stanowi 68,45 %.
 
Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      97,90 %
                    w tym: dochody bieżące:
                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie             1.761,23 zł                                                 
                   - dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na remont
                     dróg dojazdowych do pól                                                  69.772,14 zł
                   - dofinansowanie do remontu dróg z Nadleśnictwa
                     Brzozów (kwota netto)                                                      10.000,00 zł
                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy      47.700,25 zł
 
Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie       24,50 %
                   - dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna     12.251,58 zł
                    Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
                    do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
                    na rynku.
 
Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,87 %
                    dochody bieżące:
                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.961,78 zł
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie     48,00 %
                    dochody bieżące:
                    - wpływy za służebność  (gazociąg)                  -        2.408,00 zł                                                                           
                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -     45.775,71 zł
                    - zwrot kosztów komorniczych                          -          272,90 zł
                    - pomoc finansowa z Powiatu Sanockiego        -        6.000,00 zł
                    dochody majątkowe:
                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
                      działek i nieruchomości                                     -  151.140,00 zł
                       – realizacja do wysokości sprzedanych działek.    
 
Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                -   wykonanie  36,90 %
                    dochody bieżące:
                    - otrzymane darowizny  
 
Dział 720    INFORMATYKA                                       -   wykonanie 100,00 %
                    dochody majątkowe:
                    - dotacja celowa na PSeAP ze środków UE        -     198.560,00 zł                                               
 
Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA             -  wykonanie 101,43 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej     44.173,00 zł  
                   - prowizja z US za terminowe wpłaty PDOF                     623,80 zł
                   - prowizja za udostępnienie danych osobowych                     7,75 zł
 
Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY  
                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          -  wykonanie  100,00 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej          334,00 zł
 
Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   
                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  POBOREM
                                                                                        -  wykonanie   65,79 %
                    dochody bieżące, w tym:                         -    1.452.610,18 zł
                    - podatek od nieruchomości                     -       815.564,18 zł
                    - podatek rolny                                         -       110.370,19 zł
                    - podatek leśny                                         -         92.312,32 zł
                    - podatek od środków transportowych     -         13.366,00 zł
                    - podatek od spadków i darowizn            -            9.714,00 zł
                    - wpływy z opłaty targowej                      -                40,00 zł
                    - opłata od posiadania psów                     -                  0,00 zł
                    - podatek od czynności cywilnoprawnych  -      18.449,00 zł
                    - zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych -      5.525,58 zł
                    - odsetki od nieterminowych
                       wpłat z tytułu podatków i opłat             -           1.606,10 zł
                    - pozostałe odsetki                                    -           1.187,54 zł
                    - wpływy z opłaty skarbowej                   -            5.093,00 zł
                    - wpływy z opłaty za zezwolenia
                       na sprzedaż napojów alkoholowych      -         26.607,43 zł
                    - wpływy za śmieci                                   -         67.296,00 zł
                    - udziały PDOF                                         -       284.894,00 zł
                    - udziały PDOP                                         -              584.84 zł
                         
Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie  100,02 %
                    dochody bieżące, w tym:
                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -    2.196.168,00 zł
                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -    1.390.935,00 zł
                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -       114.818,00 zł
                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone
                      odsetki od kapitału                                      -         10.722,88 zł   
                   
                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
                    na rachunkach bankowych –  zgodnie z umową bank
                    nalicza odsetki na dzień 31.12.
 
Dział 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                 - wykonanie    99,93 %
                        dochody bieżące:                                                      -   134.990,87 zł
                        - wpłaty z rachunku dochodów własnych                  -          250,98 zł
                         - dotacja celowa na program w klasach 1-3 Sz.P.
                           Kapitał Ludzki ze środków UE                                -    17.880,15 zł  
                         - dotacja celowa na program „Szkoła na poziomie”
                           Kapitał Ludzki ze środków UE Sz.P.                       -    49.799,44 zł 
                         - dotacja celowa na program „W kierunku kariery”
                           Kapitał Ludzki ze środków UE  Gimnazjum            -    50.086,30 zł  
                         - dotacja celowa dla przeszkoli                                   -    16.974,00 zł
                     dochody majątkowe: na budowę Sali gimnastycznej   -   208.683,00 zł
                        - dotacja z FRKF na budowę „Sali gimnastycznej”     -  150.000,00 zł
                        - dotacja od Wojewody Podkarpackiego na salę gimn.     58.683,00 zł
 
Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                             - wykonanie  99,29 %
                    dochody bieżące, w tym:                                            -    1.150.457,53 zł
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej    -   1.002.269,39 zł
                    - dotacje celowe na zadania własne                             -       147.357,61 zł
                    - dochody związane z realizacją zadań
                       administracji rządowej                                              -             830,53 zł        
 
Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                  - wykonanie   91,30 %
                    dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne   18.432,00 zł
                                             - dotacja celowa na programy rządowe   16.425,10 zł                   
 
Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                   ŚRODOWISKA                                            - wykonanie   122,27 %
                      dochody bieżące:
                   - wpływy z usług za ścieki                                                32.448,55 zł
                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska              0,00 zł
                   - wpływy z opłat – środki z WFOŚ                                     4.354,12 zł
                  
 

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  

 

    

Dział
Źródło dochodów
Plan
Wykonanie
%
020
- wpływy ze sprzedaży składników
   majątkowych - drewna
 
50.000,00
 
12.251,58
 
24,50
700
- wpływy ze sprzedaży składników
   majątkowych
 
376.357,00
 
151.140,00
 
40,16
710
- otrzymane darowizny
6.000
2.214,00
36,90
756
- opłata od posiadania psów
500
0,00
0,00
- wpływy z opłaty targowej
200
40,00
20,00
- odsetki od nieterminowych wpłat
240.000
2.793,64
1,16
- udziały w pdop
1.365,00
584,84
42,85
 
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałoś społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2013 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji za lata 2007-2011 (I-VII) oraz zaleceniami kontroli RIO o kwotę 742.367 zł. Gmina zapłaciła kwotę 268.386 zł za 2010 rok i za (I-VII) 2011 rok. Pozostałą należność nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków. 
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki oraz śmieci wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).
 
Na dzień 31.12.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  576.873,99 zł
w tym:
dział  020  Leśnictwo                                                               1.859,68 zł
dział  700  Gospodarka mieszkaniowa                                     3.875,83 zł
dział  756  Dochody od osób prawnych, od osób
                  fizycznych i od innych jednostek
                  nie posiadających osobowości prawnej
                  oraz wydatki związane z ich poborem               511.309,34 zł
                  w tym: naliczone odsetki o zaległości
                              pozostałych                                               53.478,00 zł
dział   852 Pomoc społeczna                                                   56.400,92 zł
dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona
                  środowiska                                                              3.428,22 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2013. w dziale 756 w wysokości      194.364,00 zł
 
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2013 rok wynoszą   6.348,37 zł
 

 

W 2013 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za wynoszą ogółem                   329.087,44 zł
w tym:  -  podatku od nieruchomości  na kwotę                  314.867,50 zł
             -  podatku od środków transportowych  na kwotę     14.219,94 zł
 
W 2013 roku Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.498,00 zł
w tym: - podatek od nieruchomości na kwotę                                 3,00 zł    
             - podatek rolny na kwotę                                              1.495,00 zł.
 
 
 

II  WYDATKI

 
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości   7.356.767,55  zł   co stanowi   85,56  % wykonania. z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.423.357,84 co stanowi 83,80 % wydatki majątkowe w wysokości 933.409,71 zł, co stanowi 99,98 %.
 
Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie  94,11 %
                  wydatki bieżące:
                  01030 Izby Rolnicze                                                      -     2.210,48 zł
                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
                  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych           -  79.772,14 zł
                   - wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
                     z urzędu marszałkowskiego, w tym: Tyrawa Wołoska   69.772,14 zł
                     - środki z Nadleśnictwa Brzozów (netto)                         10.000,00 zł
                  01095 Pozostała działalność                                            -  52.128,25 zł
                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego   -  47.700,25 zł
                  - wydatki związane z ochroną zwierząt                           -    4.428,00 zł
 
Dział 020  LEŚNICTWO                                              - wykonanie   21,44 %
                  wydatki bieżące:                                                       -    6.646,50 zł
                  02001 Gospodarka leśna
                  - zakup sadzonek MW Rozpucie                               -     2.146,50 zł
                  - sadzenie i pielęgnacja  drzewek MW Rozpucie      -     4.500,00 zł
                      
Dział 600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     95,33 %              
                   wydatki bieżące, w tym:
                    60014Drogi publiczne powiatowe    -       29.961,78 zł                         
                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
                    60016 Drogi publiczne gminne          -       21.991,55 zł
                    w tym:
                    - wydatki bieżące                                         
                    z tego: a) wynagrodzenia i pochodne                                   392,29 zł
                                       b) utrzymanie i remonty dróg gminnych             21.599,26 zł
                                           w tym: - pozostałe wydatki  (kosztorys)            6.000,00 zł
                                           - odśnieżanie dróg gminnych                           13.099,26 zł
                                           - remont przepustów w Hołuczkowie                2.500,00 zł   
 
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie  47,99 %
 

                    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        

                     wydatki bieżące                                                             584.926,81 zł
                     w tym: a) wynagrodzenia i pochodne                                 2.307,69 zł
                     b) wydatki związane z opłatą za energii w bud. MK        19.691,78 zł          
                     c) zakupy i usługi remontowe w pomieszczeniach MK   21.598,83 zł  
                        - wymiana okien mieszkanie MK Siemuszowa    6.116,05 zł
                        - wymiana okien DN Tyrawa Wołoska                 1.767,96 zł
                        - remont wjazdu do GOZ i garażu                       12.994,83 zł
                        - drobne remonty w budynkach MK                        355,50 zł  
                         - zakupy do budynków MK                                    364,49 zł  
                     d) pozostałe usługi w tym m.in: opłaty, ogłoszenia
                         w TS i prasie ogólnopolskiej o sprzedaży, wypisy,
                         wycena samochodu OSP, opłaty i inne                         25.075,51 zł
                     e) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
                         komunalnego (gminnego)                                               8.001,00 zł
                     f) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny          508.252,00 zł
                     g)  odsetki od nieterminowych wpłat podatku                           0,00 zł
                  70095 Pozostała działalność                                        
                   -    wydatki bieżące                                                             59.978,83 zł       
                        w tym: - projekt techniczny Szkoły Tyr. Wołoska         4.182,00 zł
                        - ścinka drzew pod lipami i Hołuczków (netto)              5.370,00 zł
                        - opracowanie aktualizacji mapy na potrzeby
                          kanalizacji Tyrawa Wołoska (netto)                           12.500,00 zł
                        - opracowanie koncepcji kanalizacji Tyr.Woł. (netto) 12.926,83 zł
                        - opracowanie studium zagospodarowania
                           przestrzennego Centrum Tyrawa Wołoska                25.000,00 zł
 
Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie  30,65 %                
                   71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
-         wydatki bieżące                                                    3.065,16 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne                            0,00 zł
     - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
   pod budownictwo indywidualne                        3.065,16 zł
- opłaty za usługi powiatowej komisji urbanistycznej 0,00 zł
 
Dział  720  INFORMATYKA                                     - wykonanie    99,75 % 
                   wydatki bieżące:                                               
                   zakup i montaż urządzenia do klimatyzacji PSeAP          4.292,70 zł              
                   wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki
                   System e-Administracji Publicznej                            -  233.600,00 zł
                   z tego:  - środki PseAP     -  198.560,00 zł
                                -  środki własne    -   35.040,00 zł
 
Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie  90,90 %
                    wydatki bieżące, w tym:
                    75011 Urzędy wojewódzkie                           -    121.208,91 zł
                       w tym:
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                                     95.425,20 zł
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           14.825,20 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące                                10.958,51 zł
                         w tym: serwis programów, druku, delegacje ZFŚS i inne  
                     75022 Rady Gmin                                          -      37.236,76 zł
                        wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty
                     75023 Urzędy Gmin                                       -    922.379,25 zł
                        wydatki bieżące, w tym:                                 
                        - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                           wynagrodzenie roczne                                         650.281,54 zł 
                        - wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny)         18.000,00 zł 
                        - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)               114.528,83 zł
                        - pozostałe wydatki bieżące                                    139.568,88 zł
                          z tego: a) zakupy: paliwo, druki, materiały
                            biurowe, środki czystości, komputer, grzejniki    25.617,67 zł
                          b) energia elektryczna i gazowa                              33.989,57 zł 
                          c) usługi remontowe: naprawa ksero                         1.671,77 zł
                          d) usługi pozostałe, z tego:
                              przesyłki listowe, prenumeraty, opłata za śmieci,
                              licencje za programy, szkolenia ,usługi, ZFŚS,
                              informatyczne  i inne opłaty                                55.885,76 zł
                          e) opłaty za telefony stacjonarne                               4.264,94 zł
                          f) opłaty za telefony komórkowe                               5.056,99 zł
                          g) opłata za Internet                                                   1.517,36 zł
                          h) delegacje                                                              11.564,82 zł               
                        75075 Promocja jst                                           
                          wydatki bieżące, w tym:
- zakupy i usługi promocyjne gminy             -         15.116,88 zł
                        75095 Pozostała działalność                            
                          wydatki bieżące, w tym:                                         48.329,92 zł
                          a) wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                              wynagrodzenie roczne (prac. PUP)                     21.010,38 zł  
                          b) wynagrodzenie bezosobowe                                 1.353,00 zł  
                          c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                 8.468,00 zł                            
                          d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)               4.010,17 zł
                          e) usługi, zakupy, opłaty                                           8.848,85 zł     
                          f) składki i opłaty                                                      4.639,52 zł
 
Dział 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                  ORAZ  SĄDOWNICTWA              -   wykonanie     100,00 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej kontroli i ochrony prawa              -        334,00 zł
                      - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP.
 
Dział 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                   PRZECIWPOŻAROWA                 -  wykonanie   78,27 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75404  Komendy wojewódzkie Policji
                               - dotacje na zadania bieżące                          500,00 zł
                   75406  Straż graniczna
                               - dotacje na zadania bieżące                       1.000,00 zł
                   75412  utrzymanie OSP na terenie gminy -         44.078,80 zł
                              - wynagrodzenie bezosobowe         -         13.620,00 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS) -            615.60 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące            -        29.843,20 zł
                              Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.
                   75414  obrona cywilna                                    -            0,00 zł
                   75421  zarządzanie kryzysowe                        -        992,80 zł
                                - wydatki bieżące na realizację zadań
                                  z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   42,62 %
                   wydatki bieżące:                                                21.310,41 zł
                   75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
                               spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
 
Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    0,00 %                      
                  75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
 
Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   94,79 %
                  80101 Szkoły podstawowe                                   -   1.879.716,88 zł
                  wydatki bieżące, w tym:                                      -   1.179.907,17 zł
                     - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                        wynagrodzenie roczne                                     -     804.063,54 zł
                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           -     152.540,47 zł
                     - dodatki mieszkaniowe i wiejskie
                       oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli           -        52.908,98 zł
                     - pozostałe wydatki bieżące, w tym:                 -      105.487,59 zł
                       ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki,
                          czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne   13.626,31 zł
                       ● usługi remontowe: przegląd komin i CO                1.509,02 zł
                       ● energia elektryczna i gazowa                                29.760,50 zł
                       ● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz
                          śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne                    14.307,28 zł
                       ● szkolenia opłaty, odpisy ZFŚS i inne                    45.433,69 zł
                       ● delegacje                                                                     850,79 zł
                    - wydatki bieżące na program proj. UE w kl. I-III       17.901,39 zł
                     - wydatki bieżące na program projektu UE
                       pn. „Szkoła na poziomie”                                 -       47.005,20 zł
                   wydatki majątkowe:                                    -            699.809,71 zł   
                     - zadania inwestycyjne pn. „Budowa sali
                       gimnastycznej” w Tyrawie Wołoskiej
                       – wydatki inwestycyjne za roboty budowlane i nadzór nad budową.               
                  80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.  
                    wydatki bieżące, w tym:                               -         114.073,06  zł
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                              -           87.099,02 zł
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -           16.042,32 zł
                       - dodatki mieszkaniowe i wiejskie
                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli      -            5.969,72 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące, w tym:            -             4.969,00 zł
                        ● zakupy                                                     -                 150,00 zł
                        ● usługi: odpis ZFŚS, opłaty                      -              4.812,00 zł
                  80104 Przedszkola                                            -            41.553,06 zł
                     wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa
                  80110 Gimnazja                                                     
                     wydatki bieżące, w tym:                               -          865.646,14 zł
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                              -          587.362,51 zł               
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -          111.502,76 zł
                       - dodatki mieszkaniowe i wiejskie
                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli     -            34.761,70 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące                         -           84.566,41 zł
                       ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki,
                          czasopisma, pomoce naukowe, programy,
                          licencje, olej grzewczy i inne                                33.578,94 zł
                       ● usługi remontowe: przegląd komin i CO                2.206,63 zł
                       ● energia elektryczna                                                 5.077,05 zł
                       ● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz
                          śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne                    10.080,29 zł
                       ● szkolenia, opłaty, odpisy ZFŚS i inne                   32.365,00 zł
                       ● delegacje                                                                  1.258,50 zł   
                      - wydatki bieżące na program projektu UE
                        pn. „W kierunku kariery”                           -            47.452,76 zł
                  80113 Dowożenie uczniów do szkół                -            71.949,44 zł
                     wydatki bieżące, w tym:                              
                       - wynagrodzenie bezosobowe                      -              1.370,24 zł
                       - koszty dowożenia dzieci do szkół             -            70.579,20 zł               
                  80114 ZOE-AS                                                     
                     wydatki bieżące, w tym:                               -          190.315,73 zł
                        - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                           wynagrodzenie roczne                              -         144.462,69 zł
                        - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -           27.427,11 zł
                        - pozostałe wydatki bieżące                         -           18.425,93 zł
                       ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki,
                          czasopisma, programy, odpis ZFŚS, szkolenie        3.543,69 zł
                       ● usługi remontowe: przegląd pieca CO                        147,60 zł
                       ● energia elektryczna i gazowa                                   2.908,51 zł
                       ● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz
                          śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne                    11.526,63 zł
                       ● delegacje                                                                     673,50 zł
                  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
                    wydatki bieżące, w tym:                                  -            2.825,00 zł
                       ● dopłata do czesnego dla nauczycieli          -             1.625,00 zł
                       ● szkolenia CDN                                           -             1.200,00 zł
                  80195 Pozostała działalność                                  
                    wydatki bieżące, w tym:                                  -        22.789,60 zł
                    ● wynagrodzenie bezosobowe komisji             -             260,00 zł
                    ● odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
                        nauczycieli                                                    -        18.782,00 zł
                    ● usługi BHP                                                    -          3.747,60 zł
 
Dział 851  OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   93,40 %
                     wydatki bieżące, w tym:                                   
                  85111 Szpitale ogólne
                      wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa         
                      dla ZOZ SP Sanok                                         -          5.000,00 zł
 

                  85153 Zwalczanie narkomanii                           -         2.067,44 zł

                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                        programem o narkomanii
                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi            -       22.641,42 zł
                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                       programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
        
Dział 852  POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    97,12 % 
                  wydatki bieżące, w tym:                                       1.422.095,76 zł
                  85202 Domy pomocy społecznej                           -   26.497,26 zł
                             odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS  
                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
                             przemocy w rodzinie – środki własne          -           0,00 zł      
                  85206 Wspieranie rodziny                                     -      8.377,61 zł 
                             z tego: - dotacja z budżetu wojewody  5.892,04 zł
                                         - środki własne gminy              2.485,57
                              w tym: - wynagrodzenie bezosobowe        -       4.884,00 zł
                               - pochodne (ZUS, FP)                                -       1.008,11 zł
                               - odpłatność za pobyt podopiecznej w placówce 2.485,50 zł
                  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                             w tym:                                                           985.570,19 zł
                              - świadczenia społeczne                           -  938.225,80 zł
      - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
         wynagrodzenie roczne                           -  24.414,60 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)  -   21.653,79 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące, odpis na ZFŚS    1.276,00 zł    
                   85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                              za osoby pobierające niektóre świadczenia
                              z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
                               rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    
                               w centrum integracji społecznej               -     4.864,74 zł
                               a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia
                               pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji    3.103,20 zł
                               b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
                             opłacane w całości z dotacji na zadania własne  1.761,57 zł
                  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     -       76.738,11 zł
   z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji -       53.314,00 zł
   - zasiłki okresowe płatne ze środków własnych   2.848,26 zł
                             - zasiłki celowe płatne ze środków własnych     20.575,85 zł
                  85215 Dodatki mieszkaniowe                               -         5.153,04 zł
                              dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
                              społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
                              zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
                  85216 Zasiłki stałe                                                  -     20.600,00  zł
                             zasiłki z pomocy społecznej, płatne z dotacji    
                  85219 Ośrodki pomocy społecznej                          -   189.683,25 zł
                              w tym:
                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                 wynagrodzenie roczne                               -   140.186,88 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -     26.661,68 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                          -     22.834,69 zł 
                              w tym: - zakupy: druki, komputer, art. biur. -       6.798,57 zł
                                - usługi: administrowanie programów Amazis, Nemezis,
                                  opłaty pocztowe, prowizja, licencje, szkolenia,
                                  odpis ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne  15.599,62 zł
                             - delegacje                                                                    436,50 zł
                  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   0,00 zł       
                  85295 Pozostała działalność                                     -      104.611,53 zł
     w tym: wypłacone świadczenia ogółem                74.200,00 zł        
     a) zasiłki celowe na zakup żywności                  18.504,10
     b) dożywianie w szkołach i w innych szkołach  42.495,90
     c) pomoc finansowa dla osób pobierających
         świadczenie pielęgnacyjne                              13.200,00
                             - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                wynagrodzenie roczne                                -         19.955,84 zł
                             - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)      -            3.772,13zł
                             - pozostałe wydatki, w tym:                           -           6.683,56 zł
                               a) zakupy do kuchni szkolnej z dotacji i śr. gminy   1.895,52 zł
                               b) usługi: odpis ZFŚS, transport żywności, badania 4.788,04 zł
 
Dział 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
                  POLITYKI SPOŁECZNEJ                        - wykonanie   32,65 %
                  85395Pozostała działalność                                                  3.265,04 zł
                  - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
                     na zabiegi rehabilitacyjne
 
Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                        - wykonanie    91,40 %
                  wydatki bieżące:
                  Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów  39.465,10 zł
                  - stypendia socjalne                                                     23.040,00 zł
                  - dopłata do podręczników                                          16.425,10 zł
 
Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
   ŚRODOWISKA                                          - wykonanie  72,93 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                            146.301,95 zł
                  90002 Gospodarka odpadami                                 -              0,00 zł
                  90003 Oczyszczanie miast i wsi                             -     82.055,76 zł
 

                     - wydatki na opłatę za wywóz nieczystości wg ustawy od lipca, z tego:

 

                     a) zakupy urządzeń do kodowania śmieci                  6.770,77         

 

                     b) opłata za wywóz śmieci zgodnie z umową          42.990,40

                     - pozostałe wydatki związane z: usuwaniem
                       nieczystości, badania gleby, wody i ścieków, wywóz
                       odpadów komunalnych, remont kanalizacji i inne 32.294,59
                   90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  -        19.200,00 zł
                      wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy           
 

                   90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego                44.978,06 zł           

 

                      - zakup energii                                   -     23.374,57

 

                      -  konserwacje                                    -     21.603,49

                   90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
     &