Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok
R.Org. 0050.40.2013
 
ZARZĄDZENIE NR 40/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 listopada 2013 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2023.

 

R.Org. 0050.40.2013
 
ZARZĄDZENIE NR 40/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 listopada 2013 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2023.
 
        Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
1.     Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok
     w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem
     i uzasadnieniem.
2.     Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa
     Wołoska na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą długu .
 
§ 2
 
Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:
 
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
2)     Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014   (projekt)
Nr ......./....../13
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia ....... stycznia 2014 roku
 
            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się dochody budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości:     7.127.052,60 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             6.177.958,60 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                          949.094,00 zł
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota w zł
1
 
2
3
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2.000,00
01095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-         wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
2.000,00
2.000,00
2.000,00
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
 
 
 
2.000,00
020
 
LEŚNICTWO
20.000,00
02001
 
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
-         wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
20.000,00
20.000,00
20.000,00
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
20.000,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
30.000,00
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
-         dotacja na realizację zadań bieżących
      na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
30.000,00
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
84.448,00
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
-         dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
-         czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
-         wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
84.448,00
50.000,00
2.200,00
47.800,00
34.448,00
34.448,00
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
 
 
 
50.000,00
 
0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 
34.448,00
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
6.000,00
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
-         otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000,00
6.000,00
6.000,00
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 
6.000,00
720
 
INFORMATYKA
94.646,00
72095
 
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
-    dotacja celowa na realizację projektu PSeAP z art. 5
     ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
94.646,00
94.646,00
 
94.646,00
 
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
94.646,00
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
44.638,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
44.538,00
44.538,00
44.538,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
44.538,00
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
100,00
100,00
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
100,00
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
336,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
336,00
336,00
336,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
336,00
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
1.921.356,00
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
 
 
1.084.500,00
1.084.500,00
 
0310
Podatek od nieruchomości
810.000,00
 
0320
Podatek rolny
2.500,00
 
0330
Podatek leśny
80.000,00
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
6.000,00
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
 
186.000,00
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
dochody bieżące:
 
 
 
315.500,00
315.500,00
 
0310
Podatek od nieruchomości
150.000,00
 
0320
Podatek rolny
115.000,00
 
0330
Podatek leśny
15.000,00
 
0340
Podatek od środków transportowych
15.000,00
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
5000,00
 
0370
Opłata od posiadania psów
200,00
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200,00
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
7.000,00
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
5.000,00
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
 
2.000,00
 
0920
Pozostałe odsetki
1.100,00
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
 
169.300,00
169.300,00
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
7.000,00
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
22.300,00
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (śmieci)
 
140.000,00
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
 
352.056,00
352,056,00
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
350.656,00
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.400,00
758
 
RÓZNE ROZLICZENIA
2.937.090,00
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
2.138.654,00
2.138.654,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.138.654,00
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
656.208,00
656.208,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
656.208,00
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym
10.000,00
10.000,00
10.000,00
 
0920
Pozostałe odsetki
10.000,00
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
132.228,00
132.228,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
132.228,00
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
986.128,60
80101
 
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
-         dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
      oraz ust. 3 pkt 5 i 6
dochody majątkowe:
-     środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
858.438,80
58.438,80
 
58.438,80
800.000,00
800.000,00
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
57.215,60
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
1.223,20
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
 
800.000,00
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
51.204,00
51.204,00
51.204,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
51.204,00
80106
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
18.630,00
18.630,00
18.630,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
18.630,00
80110
 
Gimnazja
dochody bieżące:
-         dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
      oraz ust. 3 pkt 5 i 6
57.855,80
57.855,80
 
57.855,80
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
56.646,60
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
1.209,20
852
 
POMOC SPOŁECZNA
962.310,00
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
 
907.900,00
907.900,00
907.900,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
907.900,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
 
 
 
4.800,00
4.800,00
3.400,00
1.400,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
3.400,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
1.400,00
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
 
20.500,00
20.500,00
20.500,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
20.500,00
85216
 
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
10.000,00
10000,00
10.000,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
10.000,00
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
19.110,00
19.110,00
19.110,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
19.110,00
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
38.100,00
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki
38.000,00
38.000,00
38.000,00
 
0830
Wpływy z usług
38.000,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
-    dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 
100,00
100,00
100,00
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
 
 
RAZEM DOCHODY:
 
7.127.052,60
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok  w wysokości:      7.347.052,60 zł
     w tym:
 
a)      wydatki bieżące                                                                             6.177.958,60 zł
b) wydatki majątkowe                                                                        1.169.094,00 zł
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2.350,00
01030
 
Izby rolnicze
-         wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
2.350,00
2.350,00
2.350,00
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 
2.350,00
020
 
LEŚNICTWO
10.000,00
02001
 
Gospodarka leśna
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.500,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
45.000,00
60014
 
 
 
Drogi publiczne powiatowe
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000,00
60016
 
 
Drogi publiczne gminne
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
14.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
 
4270
Zakup usług remontowych
14.000,00
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
665.000,00
70005
 
 
     
 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.000,00
649.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000,00
 
4260
Zakup energii
25.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
8.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
20.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000,00
 
4480
Podatek od nieruchomości
390.000,00
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
8.000,00
 
4670
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
od nieruchomości
 
186.000,00
70095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
15.000,00
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
6.000,00
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
80,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
510,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.400,00
720
 
INFORMATYKA
116.094,00
72095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
-         wydatki majątkowe
      1) wydatki na programy finansowane z udziałem
     środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
     w części związanej z realizacją zadań jst
 w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
116.094,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
114.094,00
 
 
114.094,00
114.094,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000,00
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
94.646,00
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
19.448,00
750
 
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
1.175.000,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b)wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
112.400,00
112.400,00
112.100,00
101.200,00
 10.900,00
300,00
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
300,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
78.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.400,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.300,00
 
4120
 Składki na Fundusz Pracy
2.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.500,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.400,00
75022
 
Rady Gmin
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
25.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000,00
75023
 
Urzędy Gmin
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych
969.000,00
969.000,00
964.000,00
821.000,00
143.000,00
5.000,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5.000,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
619.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
48.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
117.000,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
17.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20.000,00
 
4260
Zakup energii
30.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
10.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000,00
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3.000,00
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
5.000,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
5.000,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
15.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
1.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.000,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
5.000,00
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
100,00
100,00
100,00
100,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
75075
 
Promocja jst
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.500,00
75095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
58.500,00
58.500,00
58.000,00
41.800,00
16.200,00
500,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
25.000,00
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
10.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.200,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
2.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000,00
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
336,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
336,00
336,00
336,00
336,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
281,00
754
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
        53.000,00
 
75406
Straż Graniczna
-         wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
1.000,00
75412
 
Ochotnicze Straże Pożarne
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
            b) wydatki na realizację zadań statutowych
47.000,00
47.000,00
47.000,00
16.000,00
31.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.000,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
15.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
2.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
4.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000,00
75414
 
Obrona cywilna
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000,00
757
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
30.000,00
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst
 
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
 
30.000,00
758
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
57.393,00
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
57.393,00
57.393,00
57.393,00
57.393,00
 
4810
Rezerwy
57.393,00
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3.437.747,60
80101
 
Szkoły   Podstawowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                     b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
      3) wydatki na programy finansowane z udziałem
     środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
     w części związanej z realizacją zadań jst
-         wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.170.058,80
1.115.058,80
1.000.400,00
911.000,00
89.400,00
56.220,00
1.970,00
 
 
58.438,80
1.055.000,00
1.055.000.00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
56.220,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
686.900,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
65.200,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
139.000,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19.900,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12.000,00
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4.000,00
 
4260
Zakup energii
24.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
3.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.600,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000,00
 
4307
Zakup usług pozostałych
57.215,60
 
4309
Zakup usług pozostałych
1.223,20
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1.800,00
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
1.000,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.500,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.400,00
 
4430
Różne opłaty i składki
600,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
34.000,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500,00
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki MSiT
800.000,00
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
255.000,00
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                     b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
109.275,00
109.275,00
102.995,00
96.300,00
6.695,00
6.280,00
220,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6.280,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
73.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.300,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.800,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.200,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
200,00
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
600,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.795,00
80106
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
-         wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
42.000,00
42.000,00
42.000,00
 
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
 
42.000,00
80110
 
Gimnazja
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
       3) wydatki na programy finansowane z udziałem
      środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
      w części związanej z realizacją zadań jst
837.165,80
837.165,80
741.370,00
669.570,00
71.800,00
37.940,00
1.440,00
 
 
57.855,80
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
37.940,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
511.900,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
43.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100.300,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
14.370,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
29.000,00
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2.000,00
 
4260
Zakup energii
4.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
2.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.400,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000,00
 
4307
Zakup usług pozostałych
56.646,60
 
4309
Zakup usług pozostałych
1.209,20
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.000,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.000,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.400,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
24.500,00
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500,00
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
48.200,00
48.200,00
48.200,00
1.200,00
47.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.200,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
42.000,00
80114
 
 
 
Zespoły Obsługi Ekonomiczno –   Administracyjnej Szkół
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                    b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
204.888,00
204.888,00
204.238,00
178.800,00
25.438,00
650,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
650,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
138.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11.300,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.800,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
 
4260
Zakup energii
2.800,00
 
4270
Zakup usług remontowych
2.500,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
600,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.408,00
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
700,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.300,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.630,00
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.500,00
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.260,00
7.260,00
3.000,00
3.000,00
4.260,00
 
3250
Stypendia różne
4.260,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
3.000,00
80195
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
            b) wydatki na realizację zadań statutowych
18.900,00
18.900,00
18.900,00
400,00
18.500,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
400,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
15.500,00
851
 
OCHRONA ZDROWIA
22.300,00
85153
 
Zwalczanie narkomanii
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.500,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
20.300,00
20.300,00
20.300,00
4.300,00
16.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.200,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
11.500,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.246.032,00
85202
 
Domy pomocy społecznej
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
4.660,00
4.660,00
4.660,00
4.660,00
 
4330
Zakup usług przez jst od innych jst
4.660,00
85205
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
     w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
 
4410
Podróże służbowe
300,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
600,00
85206
 
Wspieranie rodziny
-         wydatki bieżące
1)     wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
4.862,00
4.862,00
4.862,00
4.362,00
500,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
660,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
90,00
 
4170
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.612,00
 
4330
Zakup usług przez jst od innych jst
500,00
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                    b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
907.900,00
907.900,00
33.417,00
32.250,00
1.167,00
874.483,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
 
3110
Świadczenia społeczne
874.363,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19.400,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.100,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
10.220,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
530,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
20,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.127,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4.800,00
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
-         wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
50.500,00
50.500,00
50.500,00
 
3110
Świadczenia społeczne
50.500,00
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
-         wydatki bieżące
     1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
 
3110
Świadczenia społeczne
6.000,00
85216
 
Zasiłki stałe
-         wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
 
3110
Świadczenia społeczne
10.000,00
85219
 
Ośrodki Pomocy Społecznej
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
     w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
205.660,00
205.660,00
205.300,00
189.200,00
16.100,00
360,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
360,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
148.200,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
13.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.500,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
600,00
 
4430
Różne opłaty i składki
400,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.900,00
 
4480
Podatek od nieruchomości
200,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.000,00
85295
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
50.650,00
50.650,00
25.650,00
22.250,00
3.400,00
25.000,00
 
3110
Świadczenia społeczne
25.000,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
16.800,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.600,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3.350,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
500,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.200,00
853
 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
12.000,00
85395
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
       1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000,00
900
 
GOSPODARKA  KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
229.600,00
90002
 
Gospodarka odpadami
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000,00
90003
 
Oczyszczalnie miast i wsi
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
150.000,00
90004
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
17.000,00
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
 
4260
Zakup energii
20.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
20.000,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) dotacje na zadania bieżące
 
7.600,00
7.600,00
100,00
100,00
7.500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
 
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 
7.500,00
921
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
239.200,00
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-         wydatki bieżące
      w tym: - dotacje na zadania bieżące
158.200,00
158.200,00
158.200,00
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
 
158.200,00
92116
 
Biblioteki
-    wydatki bieżące
      w tym: - dotacje na zadania bieżące
81.000,00
81.000,00
81.000,00
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
 
81.000,00
 
 
 
RAZEM   W Y D A T K I :
 
7.347.052,60
 
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości                                     220.000,- zł
 
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie             220.000,- zł
ustala się: a) długoterminowy kredyt bankowy w kwocie                     220.000,- zł
 
5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości                               350.000,- zł
    w tym:
         a) długoterminowy kredyt bankowy § 952 w kwocie                           350.000,- zł
 
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                                 130.000,- zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                               130.000,- zł
 
§ 2
 
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   956.274,00 zł
w tym:
a)     dochody bieżące                                                                               956.274,00 zł
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
44.638,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
44.538,00
44.538,00
44.538,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
44.538,00
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
100,00
100,00
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
100,00
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
336,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
336,00
 
336,00
336,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
336,00
852
 
POMOC SPOŁECZNA
911.300,00
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
 
907.900,00
907.900,00
907.900,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
907.900,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
 
 
3.400,00
3.400,00
3.400,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
3.400,00
 
 
  
R A Z E M :
 
956.274,00
 
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   956.274,00 zł
w tym:
a)     wydatki bieżące                                                                                956.274,00 zł
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
    750 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
        44.638,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych 
        44.538,00
44.538,00
44.538,00         
43.338,00
1.200,00        
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
35.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.498,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
840,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.200,00
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
-    wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
100,00
100,00
100,00
100,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
    751
 
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
336,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
336,00
336,00
336,00
336,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
281,00
852
 
POMOC SPOŁECZNA
911.300,00
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
907.900,00
907.900,00
33.417,00
32.250,00
1.167,00
874.483,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
 
3110
Świadczenia społeczne
874.363,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19.400,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.100,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
10.220,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
530,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
20,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.127,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.400,00
 
 
 
 R A Z E M :
     
956.274,00
 
 
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
           podstawie porozumień między jst
           w tym:
 
·        dochody                                                                                              30.000,00 zł
·        wydatki                                                                                               30.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
-         dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
RAZEM
30.000,00
 
§ 3
 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                    42.150,- zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                    15.243,- zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
22.300,00
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
22.300,00
22.300,00
 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
22.300,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
851
 
OCHRONA ZDROWIA
22.300,00
85153
 
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
2.000,00
2.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
20.300,00
20.300,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
4.200,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
11.500,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
 
 2. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
100,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 
100,00
100,00
100,00
 
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
7.600.00
 
7.600,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
7.600,00
 
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 
7.500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
 
100,00
 
4430
Różne opłaty i składki
1.500
 
3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
140.000,00
 
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
 
140.000,00
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
140.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
140.000,00
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wydatki na realizację zdań statutowych
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
130.000,00
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,- zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         550.000,- zł
     w tym:
 
1.      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie                                                                  200.000,- zł
2.   nafinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie              220.000,- zł
3.   na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie                                     130.000,- zł
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1
 
P R O J E K T
 
 
                  DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU
                                  Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział
Rozdział
 
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1
2
3
4
6
Jednostki sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki
 
 
754
75406
Straż Graniczna – wpłata na rzecz FWP
dofinansowanie na zakup paliwa i artykułów biurowych
 
1.000,00
900
90019
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02
 7.500,00
 
921
92109
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
158.200,00
 
921
92116
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
 81.000,00
 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
 
 
010
01030
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
        2.350,00
 
801
80106
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
 42.000,00
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
 
 
 
291.050,00
 
1.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Załącznik Nr 2
 
 
P R O J E K T
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2014 ROKU
 
 
Lp
Jednostka organizacyjna
Dział
Rozdz.
Dochody
                   w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące
majątkowe
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101
4.000
4.000
4.000
0,00
2.
Gimnazjum w Rakowej
801
80110
1.500
1.500
1.500
0,00
 
 
OGÓŁEM
 
 
 
5.500
 
5.500
 
5.500
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2014
 
 
1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok planowane
    są w wysokości:                                                                          7.127.052,60 zł
2. Wydatki gminy na 2014 rok planowane są w wysokości       7.347.052,60 zł
3. Planowany deficyt na 2014 rok w wysokości                             220.000,00 zł
4. Planowane przychody ustala się w wysokości                            350.000,00 zł
    w tym: a) kredyt długoterminowy                                                  350.000,00 zł    
    z tego: b) na pokrycie deficytu budżetu                                         220.000,00 zł        
5. Planowane rozchody ustala się w wysokości                              130.000,00 zł   
     w tym: a) na spłatę rat kredytu                                                      130.000,00 zł
        
I DOCHODY:
 
Dochody budżetowe na 2014 rok planowane są w wysokości: 7.127.052,60 zł
 
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku. W projekcie zaplanowano również dochody z podatku od nieruchomości od posiadanych dróg gminnych w związku z korektą deklaracji za lata 2008-2009 zgodnie z zaleceniami kontroli RIO, które nie zostaną zapłacone przez Gminę w roku 2013, ponieważ Gmina nie posiada środków.
 
Dochody własne planowane są w wysokości:                          2.081.904,00 zł  
w tym: - dochody bieżące w wysokości                                     2.027.456,00 zł
              - dochody majątkowe w wysokości                                    54.448,00 zł
na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, przypisów podatkowych, opłat oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013
z dnia 10.10.2013 r. w którym to również określona jest:
 
projektowana subwencja ogólna na 2014 rok w wysokości: 2.927.090,00 zł   
 
z tego:   - część oświatowa                               -       2.138.654,00 zł
              - część wyrównawcza                         -          656.208,00 zł
              - część równoważąca                          -          132.228,00 zł         
 
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w wysokości:                                                          -      2.118.058,60 zł
z tego: - na zadania rządowe w wysokości:         -         956.274,00 zł
            - na zadania własne jst. w wysokości:      -         120.844,00 zł
            - na podstawie porozumień między jst    -           30.000,00 zł
            - na programy w Sz.P. ze środków UE    -         116.294,60 zł
            - na wydatki majątkowe PSeAP               -          94.646,00, zł
            - wydatki majątkowe – Sala gimnast.      -         800.000,00 zł
 
wprowadzono do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego
Nr F.I.3010.17.2013 z dnia 23-10-2013 r, 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3101-37/13 z dnia 21-10-2013 r, 3) porozumienie z Powiatem Sanockim z dnia 28.10.2013 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2013/2014, 4) umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-348/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowanie projektu: „Szkoła na poziomie” w SP prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska”, 5) umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-347/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowanie projektu: „W kierunku kariery” w Gimnazjum prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska”, 6) dotacja celowa w rozdz. 80103 i rozdz. 80106 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 7) realizacja projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 6) oraz umowa Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r. zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Tyrawa Wołoska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
I DOCHODY:
 
Dział   010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowano dochody bieżące na kwotę: 2.000,- zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.
 
Dział 020 LEŚNICTWO
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 20.000,- zł z tytułu sprzedaży drewna
z lasów mienia gminnego i wiejskiego.
 
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Projekt dochodów bieżących w wysokości 30.000,- zł - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jst z Powiatu Sanockiego.
 
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 50.000,- zł z tytułu najmu lokali
 i dzierżawy gruntów.
Dochody majątkowe w wysokości             34.448,- zł w tym:
-   z tytułusprzedaży składników majątkowych, w tym: działek i nieruchomości na
    podstawie podjętych przez RG uchwał w roku 2012, które zostały dołączone do
    uchwały budżetowej na 2013 rok.
    Pozyskane dochody ze sprzedaży przeznaczane będą na rozpoczętą w 2012 roku
    budowę Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej. Ponieważ w roku
    2013 sprzedaż działek i nieruchomości jest bardzo niska, związane jest to z brakiem
    zainteresowania nabywców jak i ogólnie spadkiem na rynku krajowym.
    Pomimo ogłoszeń o sprzedaży w prasie dostępnej na terenie całego kraju
    (Rzeczpospolita) jak i w prasach lokalnych na terenie województwa podkarpackiego
    – brak zainteresowania o kupnie.
    W 2014 roku planuje się ponowne zbycie działek i nieruchomości po ustaleniu
    nowych cen zbycia.
 
Dział   710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Projekt dochodów bieżących w wysokości 6.000,- zł z tytułu otrzymanych darowizn.
 
Dział   720   INFORMATYKA
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 94.646,- zł na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”
 
Dział   750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 44.638,- zł
w tym: dotację na zadania rządowe
 
Dział    751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 336,- zł – dotacja na zadania rządowe.
    
Dział   756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Projekt dochodów bieżących w wysokości 1.921.356,- zł związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:
dochody bieżące:                                                                        1.921.356
-   podatek od nieruchomości                                                        960.000
-   podatek rolny                                                                            117.500
-   podatek leśny                                                                              95.000
-   podatek od środków transportowych                                          15.000
-   podatek od spadków i darowizn                                                   5.000
-   podatek od czynności cywilnoprawnych                                    13.000
-   opłata od posiadania psów                                                               200                                                                                                       
-   zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (hipoteki)        5.000
-   wpływy z opłaty targowej                                                               200
-   odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   188.000
     w tym: naliczone od dróg 186.000
-   pozostałe odsetki                                                                          1.100
-   wpływy z opłaty skarbowej                                                          7.000
-  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                 22.300
-   wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci                            140.000
-   udziały w PDOF                                                                       350.656
-   udziały w PDOP                                                                           1.400
 
Dział   758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.937.090,- zł
w tym:
-    subwencja oświatowa                                                      2.138.654
-    subwencja wyrównawcza                                                   656.208
-    subwencja równoważąca                                                    132.228
-    odsetki od kapitału naliczane przez bank                             10.000
 
Dział   801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości   186.128,60 zł
na podstawie umowy: 1) Nr UDA-POKL.09.01.02-18-348/12 z dnia 11.09.2.2013 r.
o dofinansowaniu projektu: „Szkoła na poziomie” w SP prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska” w wysokości - 58.438,80 zł,
 2) Nr UDA-POKL.09.01.02-18-347/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowaniu projektu: „W kierunku kariery” Gimnazjum prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska” w wysokości               - 57.855,80 zł,
3) naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN w wysokości – 69.834,00 zł.
 
Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości      800.000,- zł                                                       
na podstawie umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Tyrawa Wołoska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Sz,P. w Tyrawie Wołoskiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
Dział   852 POMOC SPOŁECZNA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                              962.310,- zł
w tym:
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
                          składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                          z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania
                          rządowe w wysokości                                                      907.900,- zł                                                                      
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                          osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
                          społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
                          oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
                          integracji społecznej                                                              4.800,- zł
                          w tym: - dotacja na zadania rządowe w wysokości              3.400- zł
                                       - dotacja na zadania własne w wysokości                1.400,- zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
                          emerytalne i rentowe w wysokości                                      20.500,- zł
                          w tym: dotacja na zadania własne w wysokości                  20.500,- zł  
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne                              10.000,- zł
Rozdz. 85219 OPS   - dotacja na zadania własne w wysokości                  19.110,- zł
 
Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                       38.100,- zł
w tym: - wpływy za odprowadzane ścieki                                        30.000,- zł
             - wpływy z tytułu grzywien i kar z ochrony środowiska           100,- zł
 
II. WYDATKI:
 
Wydatki budżetowe na 2014 rok planowane są w wysokości:           7.347.052,60 zł
W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego
wykonania w roku 2013 jak również według potrzeb.
 
Dział   010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01030
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.350,- zł z przeznaczeniem na dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 
Dział 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001
Projekt wydatków bieżących w wysokości 10.000,- zł związanych z opłatą 
za usługi w tym:
a) wynagrodzenie 900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) wydatki pozostałe (tj. zakupy, ścinka, zrywka drewna i sporządzenie wykazów
    w lasach mienia gminnego (wiejskiego), wyznaczania granic lasów mienia 
    gminnego (wiejskiego)   9.000,- zł.
 
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014
Projekt wydatków bieżących w wysokości 30.000,- zł otrzymanew formie dotacji celowej z Powiatu Sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska
Rozdział 60016
Projekt wydatków bieżących przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości 15.000,- zł
w tym: a) wynagrodzenie inspektora nadzoru 900,- zł
            b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
            c) usługi remontowe i utrzymanie dróg gminnych w wysokości   14.000,- zł
 
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005
Projekt wydatków bieżących w wysokości  650.000,- zł w tym:
a) wynagrodzenia 900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcy,
    wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak
    również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia
    gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego, nadzór nad eksploatacją
    urządzeń MG oraz opłata podatków na rzecz jst, z tego: zaplanowano zapłatę
    podatku od nieruchomości za drogi gminne i naliczone odsetki za lata 2008-2009.
 
Rozdział 70095
Projekt wydatków bieżących w wysokości  15.000,- zł, w tym na modernizację oczyszczalni ścieków kanalizacji w Hołuczkowie.
 
Dział   710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Rozdział 71004
Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na wydatki bieżące
w wysokości 6.000,- zł związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych
pod budownictwo indywidualne oraz komisję urbanistyczne
w tym: a) wynagrodzenie komisji 510,- zł
             b) pochodne od wynagrodzeń 90,- zł
             c) pozostałe 5.400,- zł
 
Dział   720 INFORMATYKA
Rozdział 72095 
Projekt wydatków bieżących w wysokości 2.000,- zł na zakupurządzeń na gminną sieć bezprzewodową
Projekt wydatków majątkowych zgodnie z przesłanym z Urzędu Marszałkowskiego harmonogramem finansowym projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na kwotę:                                                     114.094,-
w tym:   - wkład własny gminy                                      19.448,- zł
              - kwota dofinansowania                                   94.646,- zł
 
Dział   750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Rozdział 75011 
Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 112.400,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
   w kwocie                                                                        84.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie        16.300,- 
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup,
   licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS) w kwocie                 11.200,-
Rozdział 75022 
Rady gmin wydatki bieżące w wysokości 30.000,- zł związane z wypłatą
diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi i delegacje.
Rozdział 75023 
Urzędy gmin w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 969.000,-
w tym:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie
    roczne, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny)
    w kwocie                                                                                        687.000,- 
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                         134.000,-
pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                              148.000,-
      w tym: m.in.
·         zakupy ogólne, programy, urządzenia                       -      4.000,-   
·         zakup paliwa do samochodów                                   -    16.000,-
·        energia                                                                         -    30.000,-
·        remonty ogółem                                                           -   10.000,-
·        usługi: opłaty licencjackie za programy,
                    prenumeraty, telefony komórkowe i stacjonarne,
                   łącza internetowe, szkolenia, konfiguracje, odpisy
                    na ZFŚS i inne usługi                                                 -   73.000,-
·        delegacje                                                                      -   15.000,-
Rozdział 75045  
Kwalifikacje wojskowe, projekt wydatków bieżących na zwrot kosztów
przejazdu na komisje poborowe w wysokości 100,- zł.
Rozdział 75075
Promocja jst, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 5.000,- zł z przeznaczeniem na promowanie gminy
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe      500,-
            - wydatki pozostałe                    4.500,-
Rozdział 75095 
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 58.500,- zł
w tym:
-         wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
wynagrodzenie roczne osób zatrudnionych z Urzędu Pracy       27.000,-
-    wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów                         10.000,-
-         pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)                                          4.800,-
-    wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki i inne 16.700,-                                                      
 
Dział    751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101
Projekt wydatków bieżących w wysokości 336,- zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:
             - wynagrodzenie bezosobowe                  281,- zł
             - pochodne od wynagrodzeń                      55,- zł. 
 
Dział   754   BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Rozdział 75406
Straż Graniczna, projekt wydatków bieżących w wysokości 1.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa i art. biurowych.
Rozdział 75412 
OSP w tym:
Projekt wydatków bieżących w wysokości 47.000,- zł na utrzymanie OSP
w tym:
- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego 15.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)   1.000,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty
   samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków
   i samochodów strażackich   31.000,- zł.
Rozdział 75414 
Obrona cywilna, projekt wydatków bieżących w wysokości 1.000,- zł
związany z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC.
Rozdział 75421 
Zarządzanie kryzysowe, projekt wydatków bieżących w wysokości 4.000,-
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702
Projekt wydatków bieżących na obsługę długu jst w wysokości 30.000,- zł przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818
W projekcie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków
w tym:
-         rezerwa ogólna w kwocie 42.150,- zł
-         rezerwa celowa w kwocie 15.243,- zł z przeznaczenie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 
Szkoły Podstawowe ogółem 2.170.058,80 zł w tym:
1. Projekt wydatków bieżących w wysokości  1.115.058,80 zł
    w tym:
    - wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową)
       i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie           752.100,-
    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                     158.900,-
    - pozostałe wydatki bieżące w kwocie                          204.058,80                                          
       w tym m.in.
·        nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( § 3020)                              56.220,-
w § ujęto dodatki mieszkaniowe
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                                          
·        zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy                                             16.000,-
·        usługi remontowe                                                3.000,-
·        energia                                                               24.000,-    
·        usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne          46.400,-
 
·        dofinansowanie projektu w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki           58.438,80
    2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.055.000,- zł
    z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali
    gimnastycznej przy Szkole Podstawowej” w Tyrawie Wołoskiej, z tego:
    - na podstawie umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r. 
      dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
      w 2014 r. w wysokości     800.000 zł
    - środki własne gminy         255.000 zł
Rozdział 80103  
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości           109.275,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową) i dodatkowe  
    wynagrodzenie roczne w kwocie                                          79.300,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                17.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                     12.975,- zł                                          
   w tym m.in.:
·        nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
           do wynagrodzeń ( § 3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe,
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                6.280,-                                                        
·        zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery                                                                              2.000,-
·        pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne          4.695,-                                
W projekcie uwzględniono wzrost wynagrodzeń.
Rozdział 80106
Inne formy wychowania przedszkolnego, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.000,- zł
w tym: dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Punktu „Elementarz”.
Rozdział 80110 
Gimnazja, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 837.165,80 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi)
   i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                             554.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                        114.670,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                             167.595,80,-                                          
   w tym m.in.:
·        nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( § 3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe,
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                       37.940,-                                                                 
·        zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy, olej opałowy                                              31.000,-
·        usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia odpisy na ZFŚS i inne                                             34.800,-      
·        energia                                                                                       4.000,-    
·        usługi remontowe                                                                      2.000,-
·        dofinansowanie projektu w ramach   
programu operacyjnego Kapitał Ludzki                                57.855,80
Rozdział 80113 
Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 48.200,- zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół,
z tego: - wynagrodzenie bezosobowe                     1.200 zł
            - pozostałe wydatki, w tym paliwo           47.000 zł             
Rozdział 80114 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 204.888,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne
   w kwocie                                                                                     149.300,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                       29.500,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                            25.438,-                                          
   w tym m.in.:
·        zakupy: materiałów, papiery, programy                                5.000,-
·        usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne                                          15.138,-
·        energia                                                                                     2.800,-    
·        usługi remontowe                                                                    2.500,-.
Rozdział 80146 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.260,- zł na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80195 
Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 18.900,- zł na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pozostałe usługi.
 
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,- zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Rozdział 85154
Projekt wydatków bieżących w wysokości 20.300,- zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
 
Dział   852 POMOC SPOŁECZNA
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 85202 
Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące w wysokości 4.660,- zł
na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki bieżące
w wysokości   1.000,- zł środki własne gminy.
Rozdział 85206
Wspieranie rodziny, wydatki bieżące w wysokości 4.862,- zł, środki własne w tym:
zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny – wynagrodzenie 3.612,-
- pochodne od wynagrodzenia 750,- oraz szkolenia pracowników.
Rozdział 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości             907.900,- zł
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne        21.500,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń                   10.750,-
- świadczenia rodzinne                                                                     874.363,-
- pozostałe wydatki bieżące związanie z wypłatą
 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                           1.287,-                                                                  
Rozdział 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące
w wysokości 4.800,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja na zadania rządowe w kwocie 3.400,-
       - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 1.400,- zł,
Rozdział 85214   
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące w wysokości 50.500,- zł  przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 20.500,- zł, - środki gminy 30.000,- zł.
Rozdział 85215  
Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące w wysokości 6.000,- zł z przeznaczeniem
na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska – środki własne gminy.
Rozdział 85216
Zasiłki stałe wydatki bieżące w wysokości 10.000,- zł na wypłatę świadczeń, w tym:
- dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.
Rozdział 85219  
OPS, wydatki bieżące w wysokości                                                205.660,- zł
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową)
   i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                              161.200,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                           28.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                                16.460,-    
      w tym m.in. 
·        zakupy materiałów, papierów komputerowych                     1.000,-
·        usługi, opłaty za przesyłki i telefony stacjonarne, 
delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS                                 15.460,-.
Rozdział 85295  
Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 50.650,- zł  środki własne gminy
z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w szkole oraz dożywianie w gimnazjum
w tym m.in.
- świadczenia społeczne w kwocie                               25.000,-
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe
   wynagrodzenie roczne w kwocie                              18.400,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie      3.850,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                           3.400,-
 
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 12.000,- zł uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.
 
Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 90002  
Gospodarka odpadami, wydatki bieżące w wysokości 5.000,- zł.
Rozdział 90003  
Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące w wysokości 160.000,- zł.
na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz ich zbieranie
w zakresie zgodnie z ustawą śmieciową.
Rozdział 90004  
Utrzymanie zieleni, wydatki bieżące w wysokości 17.000,- zł.
Rozdział 90015  
Oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych
wydatki bieżące w wysokości 40.000,- zł.
Rozdział 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska, projekt wydatków bieżących w wysokości 7.600,- zł, w tym:
- na opłaty i składki oraz na zakupyze środków gminy 100,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego, zgodnie z harmonogramem kosztów
 „Programu ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” 7.500,- zł.
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W projekcie zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 239.200,- zł
w tym:
Rozdział 92109 
Domy i ośrodki kultury, wydatki bieżące w wysokości   158.200,- zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe                                                                            56.250,-
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia                        26.000,-
   z tego:
·        wynagrodzenie świetlicowych wiejskich            7.920
·        wynagrodzenie instruktora ds. sportu                  4.200
·        konserwator                                                          2.520
·        palacz                                                                    1.750
·        wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów         1.410
·        instruktor zespołu wokalno-tanecznego                7.200
·        inne                                                                        1.000
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                                                    12.100,-
- zakupy: środki czystości, art. biurowe, nagrody w konkursach
   akcesoria komputerowe i inne                                                                     5.000,-
- szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS, koszenie stadionu i inne opłaty      11.800,-
   pozostałe usługi:
- organizowanie imprez lokalnych, turnieje wsi, wystawy, rękodzieła,       
   opłaty za wywóz nieczystości, prowizję bankowe i inne                         10.050,-
- delegacje                                                                                                     1.000,-                                                               - energia                                                                                                      36.000,-
Rozdział 92116 
Biblioteka, wydatki bieżące w wysokości                                                81.000,- zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i nagroda jubileuszowa                                  53.660,-
- pochodne od wynagrodzeń                                                                     10.960,-
- zakupy: książek, art. biurowe i papiernicze, licencji i inne                      7.530,-
- pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, odpisy na ZFŚS i inne 8.850,-
 
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji.
 
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.
 
I. Projekt przychodów budżetu gminy na 2014 rok planowany jest w wysokości
     350.000,- zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.
II. Projekt rozchodów budżetu gminy na 2014 rok planowany jest w wysokości 
     130.000,- zł na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r.
     oraz kredytu zaciągniętego w 2013 r.
 
DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
 
I. Projekt dochodów w dziale 801 na 2014 rok w wysokości 5.500,- zł
     z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
                                           sprzedaży zup, otrzymane darowizny i inne
                  w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane dochody z tytułu otrzymane  
                                            darowizny i inne
  
II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2014 rok w wysokości 5.500,- zł
     z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
                                           zakup produktów żywnościowych, środki czystości, opłaty
                  w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane wydatki na: zakup artykułów
                                             żywnościowych 
Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.                                     
 
Gmina na dzień 31.12.2013 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 480.000,- zł.
 
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2014 roku.
 
Na podstawie Uchwały Nr XXV/130/13 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 22.03.2013 r. rada gminy nie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2014 rok funduszu sołeckiego.
 
Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy 
                           podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
                           publicznych.
Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostekbudżetowych
                           i wydatków nimisfinansowanych w 2014 roku.
 
Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.
 
Do projektu załącza się :
 
1.      Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.
2.      Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3.      Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.
4.      Materiały informacyjne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I DO WPF NA 2014 ROKU
 
1. Informacja o sytuacji finansowej gminy.
 
     Gmina Tyrawa Wołoska ma podpisaną umowę z tytułu zaciągnięcia
     kredytu długoterminowego w Banku PEKAO S.A. na kwotę 600.000,- zł,
     który do dnia 15.11.2012 r. został spłacony w wysokości 450.000 zł wraz
     z należnymi odsetkami. W PBS Sanok na kwotę 200.000 zł, w grudniu będzie
     spłacona kwota 20.000 zł, do spłaty pozostanie 180.000 zł. Ponadto gmina
     zaciągnie kredyt długoterminowy w miesiącu grudzień 2013 w wysokości 300.000
     zł z przeznaczeniem na: a) spłatę kredytu z roku 2014 w kwocie 150.000 zł,
     b) sfinansowanie deficytu roku 2013 w kwocie 150.000 zł.
     Na 31.12.2013 r. kwota kredytu do spłaty przez gminy wynosi 480.000,- zł
         
2.      Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2014 roku.
     
     1) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
         w Tyrawie Wołoskiej na wykonanie fundamentów pod budowę 1.055.000,- zł
         z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 800.000 zł
                      - środki własne gminy         255.000 zł
     2) Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
    Województwa Podkarpackiego    114.094,- zł, z tego:
              - wkład własny gminy                                      19.448,- zł
              - kwota dofinansowania                                    94.646,- zł
      
2.      Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.
  
     Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego  
     wykonania w 2013 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów
     alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia
     podatków i opłat lokalnych na 2014 rok, w tym:
     1. Dochody własne planowane są w wysokości:                          2.081.904,00 zł 
         z tego:   - dochody bieżące                    -       2.027.456,00 zł
                       - dochody majątkowe              -            54.448,00 zł                          
     2. Subwencja ogólna na 2014 rok w wysokości:                         2.927.090,00 zł
         z tego:   - część oświatowa                    -       2.138.654,00 zł
                       - część wyrównawcza              -          656.208,00 zł
                       - część równoważąca               -          132.228,00 zł         
     3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości:                              2.118.058,60 zł
         w tym: a) bieżące                                          1.223.412,60 zł
                     - na zadania rządowe                            956.274,00 zł 
                     - na zadania własne jst.                        120.844,00 zł
                     - na podstawie porozumień między jst   30.000,00 zł
                     - programy ze środków UE                  116.294,60 zł
                      b) majątkowe                                       894.646,00 zł  
                     - dotacja PSeAP                                      94.646,00 zł
                     - środki z FRKF                                    800.000,00 zł       
Ogółem planowane dochody na 2014 rok                                       7.127.052,60 zł.
 
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2014 roku.
UCHWAŁA NR          /     /         Projekt
 
z dnia ............................. 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
            w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Gminy Tyrawa Wołoska
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty         1.795.000,- zł 
w tym:
1)     2015 rok do kwoty 1.795.000,- zł.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r
 
        

 

powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-11-15
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 19:13:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.