Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013  
Nr XXIV/122/13
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 30 stycznia 2013 roku

 


 
         Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się dochody budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości:        8.400.282,- zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                                7.182.588,- zł       
      b) dochody majątkowe                                                                          1.217.694,- zł
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota w zł
1
 
2
3
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2.000
01095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-         wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
2.000
2.000
2.000
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
 
 
 
2.000
020
 
LEŚNICTWO
170.000
02001
 
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
-         wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
170.000
170.000
170.000
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
170.000
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
30.000
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
-         dotacja na realizację zadań bieżących
      na podstawie porozumień między jst
30.000
30.000
 
30.000
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
30.000
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
650.488
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
-         dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
-         czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
-         wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
650.488
46.000
2.200
43.800
604.488
604.488
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
 
 
 
46.000
 
0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 
604.488
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
6.000
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
-         otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000
6.000
6.000
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 
6.000
720
 
INFORMATYKA
293.206
72095
 
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
-    dotacja celowa na realizację projektu PSeAP
293.206
293.206
293.206
 
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
293.206
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
43.850
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
43.450
43.450
43.450
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
43.450
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
400
400
400
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
400
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
334
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
334
334
334
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
334
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
2.202.340
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
 
 
1.470.000
1.470.000
 
0310
Podatek od nieruchomości
1.150.000
 
0320
Podatek rolny
2.300
 
0330
Podatek leśny
80.000
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.700
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
 
236.000
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
dochody bieżące:
 
 
 
315.200
315.200
 
0310
Podatek od nieruchomości
152.000
 
0320
Podatek rolny
115.000
 
0330
Podatek leśny
22.000
 
0340
Podatek od środków transportowych
13.000
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
500
 
0370
Opłata od posiadania psów
500
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
7.000
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
1.000
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
 
3.000
 
0920
Pozostałe odsetki
1.000
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
 
120.100
120.100
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
7.000
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
23.100
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
90.000
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
 
297.040
297.040
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
295.675
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.365
758
 
RÓZNE ROZLICZENIA
3.722.360
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
2.206.607
2.206.607
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.206.607
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
1.390.935
1.390.935
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.390.935
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym
10.000
10.000
10.000
 
0920
Pozostałe odsetki
10.000
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
114.818
114.818
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
114.818
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
168.244
 
80101
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
-         dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
      oraz ust. 3 pkt 5 i 6
dochody majątkowe:
-     środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
168.244
18.244
 
18.244
150.000
150.000
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
15.504
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
2.740
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
 
150.000
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.081.360
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
 
1.023.500
1.023.500
1.023.500
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
1.023.500
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
 
 
 
4.500
4.500
4.000
500
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
4.000
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
500
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
 
24.000
24.000
24.000
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
24.000
85216
 
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
8.900
8.900
8.900
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
8.900
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
20.460
20.460
20.460
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
20.460
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
30.100
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki
30.000
30.000
30.000
 
0830
Wpływy z usług
30.000
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
-    dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 
100
100
100
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100
 
 
 
RAZEM DOCHODY:
 
8.400.282
 
 
 
 
Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok  w wysokości:        8.230.282,- zł
     w tym:
 
a)      wydatki bieżące                                                                                7.182.588,- zł
b) wydatki majątkowe                                                                           1.047.694,- zł
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
7.500
01030
 
Izby rolnicze
-         wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
2.500
2.500
2.500
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 
2.500
01095
 
Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000
5.000
5.000
5.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000
020
 
LEŚNICTWO
31.000
02001
 
Gospodarka leśna
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
31.000
31.000
31.000
1.000
30.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.500
 
4300
Zakup usług pozostałych
25.500
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
48.000
60014
 
 
 
Drogi publiczne powiatowe
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000
30.000
30.000
30.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000
60016
 
 
Drogi publiczne gminne
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
18.000
18.000
18.000
8.000
10.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
200
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7.800
 
4270
Zakup usług remontowych
10.000
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1.289.000
70005
 
 
     
 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
1.284.000
1.284.000
1.284.000
2.000
1.282.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.900
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
 
4260
Zakup energii
25.000
 
4270
Zakup usług remontowych
8.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
41.000
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000
 
4480
Podatek od nieruchomości
950.000
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
10.000
 
4670
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchom.
236.000
70095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000
5.000
5.000
5.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
10.000
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000
10.000
10.000
3.000
7.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
200
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
100
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.700
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.000
720
 
INFORMATYKA
349.694
72095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
-         wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
349.694
2.000
 
2.000
 
347.694
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
293.206
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
54.488
750
 
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
1.258.500
75011
 
Urzędy wojewódzkie
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b)wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
126.900
126.900
126.600
114.200
 12.400
300
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
300
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
91.000
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.400
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.300
 
4120
 Składki na Fundusz Pracy
2.000
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.500
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3.500
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.400
75022
 
Rady Gmin
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
50.000
50.000
5.000
5.000
45.000
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
45.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000
75023
 
Urzędy Gmin
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.019.000
1.019.000
1.014.000
819.000
195.000
5.000
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5.000
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
626.000
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
47.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
110.000
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
16.000
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40.000
 
4260
Zakup energii
40.000
 
4270
Zakup usług remontowych
10.000
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
40.000
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4.000
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
5.000
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
10.000
 
4410
Podróże służbowe krajowe
18.000
 
4430
Różne opłaty i składki
1.000
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.000
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
8.000
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
400
400
400
400
 
4300
Zakup usług pozostałych
400
75075
 
Promocja jst
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
20.000
20.000
20.000
2.000
18.000
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000
75095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
42.200
42.200
41.700
25.500
16.200
500
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
10.000
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.000
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
10.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.000
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
500
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
1.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.000
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
334
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
334
334
334
334
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
279
754
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
        58.000
75412
 
Ochotnicze Straże Pożarne
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
            b) wydatki na realizację zadań statutowych
50.000
50.000
50.000
16.000
34.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.000
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
15.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
18.000
 
4270
Zakup usług remontowych
5.000
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
4.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000
75414
 
Obrona cywilna
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
2.000
2.000
2.000
2.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
6.000
6.000
6.000
6.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000
757
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
50.000
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst
 
50.000
50.000
50.000
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
 
50.000
758
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
60.604
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
60.604
60.604
60.604
60.604
 
4810
Rezerwy
60.604
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3.197.828
80101
 
Szkoły   Podstawowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                     b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
      3) wydatki na programy finansowane z udziałem  
           środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
           w części związanej z realizacją zadań jst
-         wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.855.944
1.155.944
1.080.029
932.010
148.019
57.650
2.100
 
 
18.265
700.000
700.000
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
57.650
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
714.200
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
65.200
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
133.240
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19.370
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
24.000
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4.979
 
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
21
 
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4
 
4260
Zakup energii
48.000
 
4270
Zakup usług remontowych
5.000
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.500
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000
 
4307
Zakup usług pozostałych
15.504
 
4309
Zakup usług pozostałych
2.736
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.800
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
1.000
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.600
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000
 
4430
Różne opłaty i składki
600
 
4440
Odpisy na ZFŚS
48.040
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki MSiT
150.000
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
550.000
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                     b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
105.234
105.234
100.324
91.930
8.394
4.910
230
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4.910
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
70.600
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.900
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
13.460
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1.970
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.500
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
200
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
600
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.994
80104
 
Przedszkola
-         wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
25.000
25.000
25.000
 
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
 
25.000
80110
 
Gimnazja
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
875.950
875.950
835.900
734.280
101.620
40.050
1.400
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
40.050
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
571.200
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
42.800
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
105.200
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
15.080
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
36.000
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3.000
 
4260
Zakup energii
8.000
 
4270
Zakup usług remontowych
2.000
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4.000
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.000
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.400
 
4440
Odpisy na ZFŚS
35.820
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
400
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
85.000
85.000
85.000
2.000
83.000
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
75.000
80114
 
 
 
Zespoły Obsługi Ekonomiczno –   Administr. Szkół
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                    b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
213.200
213.200
212.550
178.750
33.800
650
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
650
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
139.000
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10.500
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.550
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000
 
4260
Zakup energii
4.700
 
4270
Zakup usług remontowych
3.500
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.000
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
700
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.800
 
4410
Podróże służbowe krajowe
800
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.300
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.500
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
13.300
13.300
6.300
6.300
7.000
 
3250
Stypendia różne
7.000
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
6.300
80195
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
24.200
24.200
24.200
24.200
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.200
 
4440
Odpisy na ZFŚS
19.000
851
 
OCHRONA ZDROWIA
23.300
85153
 
Zwalczanie narkomanii
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
3.200
3.200
3.200
1.200
2.000
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.200
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
20.100
20.100
20.100
3.800
16.300
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3.700
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
11.300
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.387.022
85202
 
Domy pomocy społecznej
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
32.000
32.000
32.000
32.000
 
4330
Zakup usług przez jst od innych jst
32.000
85205
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
     w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
400
400
400
400
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100
 
4410
Podróże służbowe
300
85206
 
Wspieranie rodziny
-         wydatki bieżące
1)     wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
9.362
9.362
9.362
4.362
5.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
660
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
90
 
4170
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.612
 
4330
Zakup usług przez jst od innych jst
5.000
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                    b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
1.023.500
1.023.500
66.585
65.289
1.296
956.915
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120
 
3110
Świadczenia społeczne
956.795
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22.880
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.216
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
40.193
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10
 
4300
Zakup usług pozostałych
10
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.276
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
4.790
4.790
4.790
4.790
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4.790
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
-         wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
51.000
51.000
51.000
 
3110
Świadczenia społeczne
51.000
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
-         wydatki bieżące
     1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
6.000
6.000
6.000
 
3110
Świadczenia społeczne
6.000
85216
 
Zasiłki stałe
-         wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
11.200
11.200
11.200
 
3110
Świadczenia społeczne
11.200
85219
 
Ośrodki Pomocy Społecznej
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
195.720
195.720
195.360
175.460
19.900
360
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
360
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
133.070
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
13.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
26.500
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.890
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.700
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200
 
4300
Zakup usług pozostałych
9.700
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.200
 
4430
Różne opłaty i składki
300
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.800
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
2.000
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
3.000
3.000
3.000
3.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000
85295
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
50.050
50.050
25.050
21.450
3.600
25.000
 
3110
Świadczenia społeczne
25.000
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
16.500
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.200
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.900
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
850
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
200
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.200
853
 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
10.000
85395
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
       1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000
10.000
10.000
10.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
178.600
90002
 
Gospodarka odpadami
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000
5.000
5.000
5.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000
90003
 
Oczyszczalnie miast i wsi
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
95.000
95.000
95.000
95.000
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
90.000
90004
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
17.000
17.000
17.000
17.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
17.000
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
60.000
60.000
60.000
60.000
 
4260
Zakup energii
30.000
 
4270
Zakup usług remontowych
30.000
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.600
1.600
1.600
1.600
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100
 
4430
Różne opłaty i składki
1.500
921
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
270.900
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-         wydatki bieżące
      w tym: - dotacje na zadania bieżące
187.800
187.800
187.800
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
 
187.800
92116
 
Biblioteki
-    wydatki bieżące
      w tym: - dotacje na zadania bieżące
83.100
83.100
83.100
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
 
83.100
 
 
 
RAZEM   W Y D A T K I :
 
8.230.282
 
 
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
nadwyżkę budżetową w kwocie                                                            170.000,- zł
      z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie             170.000,- zł
 
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                                 170.000,- zł
         w tym:  
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                               170.000,- zł
     
§ 2
 
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   1.071.684,- zł
w tym:
a)     dochody bieżące                                                                               1.071.684,- zł
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
43.850
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
43.450
43.450
43.450
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
43.450
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
400
400
400
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
400
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
334
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
334
 
334
334
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
334
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.027.500
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
 
1.023.500
1.023.500
1.023.500
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
1.023.500
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
 
 
4.000
4.000
4.000
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
4.000
 
 
  
R A Z E M :
 
1.071.684
 
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   1.071.684,- zł
w tym:
a)     wydatki bieżące                                                                                1.071.684,- zł
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
    750 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
        43.850
75011
 
Urzędy wojewódzkie
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych 
        43.450
43.450
43.450         
42.290
1.160        
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
34.000
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.450
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
840
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.160
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
-    wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
400
400
400
400
 
4300
Zakup usług pozostałych
400
    751
 
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
334
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
334
334
334
334
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
279
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.027.500
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
1.023.500
1.023.500
66.585
65.289
1.296
956.915
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120
 
3110
Świadczenia społeczne
956.795
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22.880
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.120
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
40.289
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10
 
4300
Zakup usług pozostałych
10
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.276
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
4.000
4.000
4.000
4.000
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4.000
 
 
 
 R A Z E M :
     
1.071.684
 
 
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
·        dochody                                                                                              30.000,- zł
·        wydatki                                                                                               30.000,- zł
 
DOCHODY
Dział
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
-         dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000
30.000
30.000
 
30.000
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000
30.000
30.000
 
RAZEM
30.000
 
§ 3
 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                    40.972,- zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                    19.632,- zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
23.300
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
23.300
23.300
 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
23.300
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
851
 
OCHRONA ZDROWIA
23.300
85153
 
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
3.200
3.200
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.200
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
20.100
20.100
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
3.700
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.000
 
4300
Zakup usług pozostałych
11.300
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000
 
2. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
100
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 
100
100
100
 
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące, w tym:
1.600
 
1.600
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1.600
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
 
100
 
4430
Różne opłaty i składki
1.500
 
3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
90.000
 
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące, w tym:
 
90.000
90.000
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
90.000
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
90.000
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące, w tym:
90.000
90.000
 
4300
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
90.000
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,- zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         200.000,- zł
     w tym:
 
1.      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie                                                                   200.000,- zł
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1
 
 
 
 
                  DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU
                               Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział
Rozdział
 
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
Celowej
1
2
3
4
6
Jednostki sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki
 
 
921
92109
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
187.800
 
921
92116
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
 83.100
 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
 
 
010
01030
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
           2.500
 
801
80104
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
 25.000
 
 
 
 
 
 
Ogółem
 
 
298.400
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Załącznik Nr 2
 
 
 
 
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2013 ROKU
 
 
Lp
Jednostka organizacyjna
Dział
Rozdz.
Dochody
                   w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące
Majątkowe
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101
4.000
4.000
4.000
0,00
2.
Gimnazjum w Rakowej
801
80110
1.500
1.500
1.500
0,00
 
 
OGÓŁEM
 
 
 
5.500
 
5.500
 
5.500
 
0,00
 

 

powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-01-30
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 03:16:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.