XML
ZARZĄDZENIE w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2013
R.Org. 0050.38.2012 
ZARZĄDZENIE NR 38/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020. 

 

 

R.Org. 0050.38.2012 
ZARZĄDZENIE NR 38/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020. 
 
   Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

WÓJT GMINY
zarządza co następuje 
§ 1 
1.     Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2013 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem  i uzasadnieniem.
2.     Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą długu . 
§ 2 
Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się: 
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
2)     Radzie Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 3
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-12
Publikujący -