XML
ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2010
R.Org. 0050.14.2011 
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 14/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2011 r. 
w sprawie ogłoszenia informacji z wykonania budżetu gminy
Tyrawa Wołoska za rok 2010.
Na podstawie art. 37 pkt 1 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
W Ó J T   G M I N Y
zarządza co następuje:
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za rok 2010 stanowiącą załącznik Nr 1.
§ 2 
Ogłoszenie nastąpi poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznk do Zarzadzena 14-11 Plik doc 45.50 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-05-17
Publikujący -