XML
ZARZĄDZENIE w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2023.

R.Org. 0050.64.2018

ZARZĄDZENIE NR 64/2018
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2023.

        Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

WÓJT GMINY

zarządza co następuje

§ 1

1.     Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok

     w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem

     i uzasadnieniem.

2.     Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa

     Wołoska na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą długu .

 

§ 2

 

Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:

 

1)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,

2)    Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2018-11-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-13 13:57
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-13 13:58