XML
informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2018 roku
R.Org. 0050.44.2018

 
ZARZĄDZENIE NR 44/2018

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2018 roku.
 
        Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
  1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
  • informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze,
  • informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

Wykon

1

 

2

3

4

5

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

47.215,78

46.156,45

97,76

01095

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:

-          wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie

-          dotacja celowa na zadania rządowe

47.215,78

47.215,78

2.000,00

45.215,78

46.156,45

46.156,45

940,67

45.215,78

97,76

97,76

47,03

100,00

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

 

2.000,00

 

 

 

940,67

 

 

 

47,03

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

45.215,78

 

 

45.215,78

 

 

100,00

020

 

LEŚNICTWO

1.016.500,00

375.760,95

36,97

02001

 

Gospodarka leśna

dochody majątkowe:

-          wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna

1.016.500,00

1.016.500,00

1.016.500,00

375.760,95

375.760,95

375.760,95

36,97

36,97

36,97

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.016.500,00

375.760,95

36,97

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35.000,00

34.796,23

99,42

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na podstawie porozumień

35.000,00

35.000,00

35.000,00

34.796,23

34.796,23

34.796,23

99,42

99,42

99,42

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

 

35.000,00

 

34.796,23

 

99,42

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

867.000,00

21.914,29

2,53

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące:

-          dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK

-          czynsze za mieszkania i lokale

-          zwrot zaliczki komorniczej

dochody majątkowe:

-          wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek)

195.000,00

45.000,00

6.000,00

39.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

21.914,29

21.914,29

1.841,14

17.010,25

3.062,90

0,00

0,00

11,24

48,70

30,69

43,62

0,00

0,00

0,00

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

 

45.000,00

 

 

 

18.851,39

 

 

 

 

41,89

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

150.000,00

 

0,00

 

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

3.062,90

0,00

70095

 

Pozostała działalność

dochody majątkowe

-    dofinansowanie z e środków RPO

672.000,00

672.000,00

672.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

6298

Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł

 

672.000,00

 

0,00

 

0,00

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

0,00

0,00

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

dochody bieżące:

-          otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów

i darowizn w postaci pieniężnej

 

6.000,00

 

0,00

 

0,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25.431,00

16.997,38

66,84

75011

 

Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące:

-    prowizja za udostępnienie danych

     osobowych

-    dotacja celowa na zadania rządowe

25.221,00

25.221,00

 

0,00

25.221,00

16.759,10

16.759,10

 

3,10

16.756,00

66,45

66,45

 

0,00

66,44

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

25.221,00

 

 

16.756,00

 

 

66,44

 

2360

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

0,00

 

3,10

 

0,00

 75023

 

Urzędy gmin

dochody bieżące:

-          wpływy z rozlicz. z Urzędu Skarbowego

0,00

0,00

0,00

28,28

28,28

28,28

0,00

0,00

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

28,28

0,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

100,00

100,00

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

210,00

 

 

210,00

 

 

100,00

 

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

413,00

 

 

204,00

 

 

49,39

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na zadania rządowe

 

413,00

413,00

413,00

 

204,00

204,00

204,00

 

49,39

49,39

49,39

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

413,00

 

 

204,00

 

 

49,39

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

11.583,00

 

11.583,00

 

100,00

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

dochody bieżące:

-    dotacja z Ministerstwa Sprawiedl. dla OSP

11.583,00

11.583,00

11.583,00

11.583,00

11.583,00

11.583,00

100,00

100,00

100,00

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp

 

11.583,00

 

11.583,00

 

100,00

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

1.626.477,00

 

 

 

774.062,24

 

 

 

47,59

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

dochody bieżące:

 

 

 

502.200,00

502.200,00

 

 

 

200.997,00

200.997,00

 

 

 

40,02

40,02

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

350.000,00

122.721,00

35,06

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

2.200,00

844,00

38,36

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

150.000,00

77.311,00

51,54

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0,00

 

121,00

 

0,00

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące:

 

 

 

347.000,00

347.000,00

 

 

 

191.174,61

191.174,61

 

 

 

55,09

55,09

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

200.000,00

97.189,75

48,59

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

85.000,00

60.727,92

71,44

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

15.000,00

10.785,70

71,90

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

15.000,00

9.103,00

60,69

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

1.000,00

615,00

61,50

 

0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów

200,00

0,00

0,00

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 

28.000,00

 

12.296,00

 

43,91

 

0560

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

 

300,00

 

0,00

 

0,00

 

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

 

0,00

 

92,80

 

0,00

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

1.500,00

 

271,11

 

18,07

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

1.000,00

93,33

9,33

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

dochody bieżące:

 

25.000,00

25.000,00

 

19.011,66

19.011,66

 

76,05

76,05

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

7.000,00

3.480,00

49,71

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

18.000,00

 

15.531,66

 

86,29

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące:

 

752.277,00

752.277,00

 

362.878,97

362.878,97

 

48,24

48,24

 

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.

751.777,00

362.548,00

48,23

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.

500,00

330,97

66,19

758

 

RÓZNE ROZLICZENIA

4.394.638,20

2.466.499,20

56,13

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

dochody bieżące:

2.329.085,00

2.329.085,00

1.433.280,00

1.433.280,00

61,54

61,54

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.329.085,00

1.433.280,00

61,54

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.

dochody bieżące:

1.925.122,00

1.925.122,00

962.562,00

962.562,00

50,00

50,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.925.122,00

962.562,00

50,00

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące:

-    odsetki naliczone na rachunku bankowym

-    częściowy zwrot z wpłaty z WFOŚiGW

20.885,20

20.885,20

10.000,00

10.885,20

10.885,20

10.885,20

0,00

10.885,20

52,12

52,12

0,00

100,00

 

0920

Pozostałe odsetki

10.000,00

0,00

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10.885,20

10.885,20

100,00

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

119.546,00

119.546,00

59.772,00

59.772,00

50,00

50,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

119.546,00

59.772,00

50,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

70.007,77

25.344,00

36,20

80103

 

Oddziały przedszkolne w Sz.P,

dochody bieżące:,

-     dotacja celowa na zadania własne

47.950,00

47.950,00

47.950,00

23.975,00

23.975,00

23.975,00

50,00

50,00

50,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

47.950,00

 

23.975,00

 

50,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego

dochody bieżące:,

-     dotacja celowa na zadania własne

 

 

 

 

2.740,00

2.740,00

2.740,00

 

 

 

 

1.369,00

1.369,00

1.369,00

 

 

 

 

49,96

49,96

49,96

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

2.740,00

 

1.369,00

 

49,96

80195

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:,

-     dotacja celowa na programy z UE art. 5

       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6

19.317,77

19.317,77

 

19.317,77

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

 

 

 

17.284,51

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

 

 

 

2.033,26

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

165.483,28

80.604,48

48,71

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre  świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na zadania rządowe

-          dotacja celowa na zadania własne

 

 

 

 

9.500,00

9.500,00

7.000,00

2.500,00

 

 

 

 

5.958,00

5.958,00

4.979,00

979,00

 

 

 

 

62,72

62,72

71,13

39,16

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

7.000,00

 

 

4.979,00

 

 

71,13

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

2.500,00

 

979,00

 

39,16

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe  

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na zadania własne

-     dotacja celowa na programy z UE art. 5

       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6

 

 

29.500,00

29.500,00

23.900,00

 

5.600,00

 

 

17.504,00

17.504,00

11.904,00

 

5.600,00

 

 

59,34

59,34

49,81

 

100,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

23.900,00

 

11.904,00

 

49,81

 

2039

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

5.600,00

 

5.600,00

 

100,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na zadania rządowe

209,76

209,76

209,76

209,76

209,76

209,76

100,00

100,00

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

209,76

 

 

209,76

 

 

100,00

85216

 

Zasiłki stałe

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na zadania własne

12.700,00

12.700,00

12.700,00

7.248,00

7.248,00

7.248,00

57,07

57,07

57,07

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

12.700,00

 

7.248,00

 

57,07

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na zadania własne

32.620,00

32.620,00

32.620,00

18.200,00

18.200,00

18.200,00

55,79

55,79

55,79

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

32.620,00

 

18.200,00

 

55,79

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania rządowe

-     dotacja celowa na zadania własne

-     odpłatność za usługi opiekuńcze

 

22.280,00

22.280,00

15.600,00

6.680,00

0,00

 

5.304,20

5.304,20

4.800,00

316,00

188,20

 

23,81

23,81

30,77

4,73

0,00

 

0830

Wpływy z usług

0,00

188,20

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

15.600,00

 

 

4.800,00

 

 

30,77

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

6.680,00

 

316,00

 

4,73

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania własne

52.700,00

52.700,00

52.700,00

20.207,00

20.207,00

20.207,00

38,34

38,34

38,34

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

52.700,00

 

20.207,00

 

38,34

85295

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na programy z UE art. 5

       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6

5.973.52

5.973,52

 

5.973,52

5.973,52

5.973,52

 

5.973,52

100,00

100,00

 

100,00

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

 

 

 

5.973,52

 

 

 

5.973,52

 

 

 

100,00

855

 

RODZINA

3.117.880,00

1.580.704,14

50,70

85501

 

Świadczenia wychowawcze

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania rządowe

1.808.000,00

1.808.000,00

1.808.000,00

920.000,00

920.000,00

920.000,00

50,88

50,88

50,88

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 

 

 

1.808.000,00

 

 

 

920.000,00

 

 

 

50,88

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

-          dotacja celowa na zadania rządowe

-          dochody jst na realizację zadań rządowych

 

 

 

1.216.800,00

1.216.800,00

1.216.800,00

0,00

 

 

 

660.104,14

660.104,14

660.000,00

104,14

 

 

 

54,25

54,25

54,24

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

1.216.800,00

 

 

660.000,00

 

 

54,24

 

2360

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

0,00

 

104,14

 

0,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania rządowe

80,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

80,00

 

 

0,00

 

 

0,00

85504

 

Wspieranie rodziny

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania rządowe

93.000,00

93.000,00

93.000,00

600,00

600,00

600,00

0,65

0,65

0,65

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

93.000,00

 

 

600,00

 

 

0,65

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

176.500,00

 

93.680,13

 

53,08

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody bieżące:

-    wpływy za odprowadzane ścieki

40.000,00

40.000,00

40.000,00

23.339,73

23.339,73

23.339,73

58,35

58,35

58,35

 

0830

Wpływy z usług

40.000,00

23.339,73

58,35

90002

 

Gospodarka odpadami

dochody bieżące:

-    wpływy za śmieci

-    wpływy z opłat komorniczych

-    wpływy z odsetek

135.000,00

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

69.133,05

69.133,05

68.734,55

394,40

4,10

51,21

51,21

50,91

0,00

0,0

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 

135.000,00

 

68.734,55

 

50,91

 

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

 

0,00

 

394,40

 

0,00

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

0,00

4,10

0,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące:

-          dochody z tytułu opłat za korzystanie ze

      środowiska – środki z WFOŚ

-     wpływy za kary

 

 

1.500,00

1.500,00

 

1.400,00

100,00

 

 

1.207,35

1.207,35

 

1.207,35

0,00

 

 

80,49

80,49

 

80,49

0,00

 

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych

 

100,00

 

0,00

 

0,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1.400,00

1.207,35

86,24

 

 

 

RAZEM  DOCHODY:

 

11.560.129,03

 

5.528.306,49

 

47,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

 

Dział

Rozdz.

 

§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO

47.565,78

46.444,36

97,64

01030

 

Izby rolnicze

-          wydatki bieżące

      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące

2.350,00

2.350,00

2.350,00

1.228,58

1.228,58

1.228,58

52,28

52,28

52,28

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

2.350,00

 

1.228,58

 

52,28

01095

 

Pozostała działalność

-   wydatki bieżące

    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

       b) wydatki na realizację zadań statutowych

45.215,78

45.215,78

45.215,78

886,58

44.329,20

45.215,78

45.215,78

45.215,78

886,58

44.329,20

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

126,81

126,81

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

18,17

18,17

100,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

741,60

741,60

100,00

 

4430

Różne opłaty i składki

44.329,20

44.329,20

100,00

020

 

LEŚNICTWO

220.000,00

137.109,83

62,32

02001

 

Gospodarka leśna

-          wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

220.000,00

220.000,00

220.000,00

5.500,00

214.500,00

137.109,83

137.109,83

137.109,83

0,00

137.109,83

62,32

62,32

62,32

0,00

63,62

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500,00

70,80

1,57

 

4300

Zakup usług pozostałych

210.000,00

137.039,03

65,26

600

 

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

157.790,29

75.532,03

47,87

60014

 

 

 

Drogi publiczne powiatowe

-          wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

    a) wydatki na realizację zadań statutowych

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

34.796,23

34.796,23

34.796,23

34.796,23

99,42

99,42

99,42

99,42

 

4300

Zakup usług pozostałych

35.000,00

34.796,23

99,42

60016

 

 

Drogi publiczne gminne

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

122.790,29

122.790,29

122.790,29

2.000,00

120.790,29

40.735,80

40.735,80

40.735,80

444,40

40.291,40

33,18

33,18

33,18

22,22

33,36

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

68,40

68,40

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.900,00

376,00

19,79

 

4270

Zakup usług remontowych

120.790,29

40.291,40

33,36

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.320.000,00

47.506,34

3,60

70005

 

 

     

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

113.000,00

113.000,00

113.000,00

4.200,00

108.800,00

30.201,71

30.201,71

30.201,71

2.527,66

27.674,05

26,73

26,73

26,73

60,18

25,44

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400,00

249,66

62,41

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.800,00

2.278,00

59,95

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

1.035,96

51,80

 

4260

Zakup energii

15.000,00

9.101,20

60,67

 

4270

Zakup usług remontowych

20.000,00

2.997,82

14,99

 

4300

Zakup usług pozostałych

23.000,00

1.828,07

7,95

 

4430

Różne opłaty i składki

10.000,00

2.680,00

26,80

 

4480

Podatek od nieruchomości

28.800,00

4.691,00

16,29

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

10.000,00

5.340,00

53,40

70095

 

Pozostała działalność

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wydatki na realizację zadań statutowych

-          wydatki majątkowe

 w tym: - inwestycje - termomodernizacja

               budynków MG

1.207.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

1.185.000,00

1.185.000,00

17.304,63

16.404,63

16.404,63

16.404,63

900,00

900,00

1,43

74,57

74,57

74,57

0,08

0,08

 

4300

Zakup usług pozostałych

22.000,00

16.404,63

74,57

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

513.000,00

900,00

0,18

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

672.000,00

0,00

0,00

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

1.476,00

24,60

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wydatki na realizację zadań statutowych

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1.476,00

1.476,00

1.476,00

1.476,00

24,60

24,60

24,60

24,60

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.000,00

1.476,00

24,60

720

 

INFORMATYKA

3.000,00

2.036,60

67,89

72095

 

Pozostała działalność

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wydatki na realizację zadań statutowych

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.036,60

2.036,60

2.036,60

2.036,60

67,89

67,89

67,89

67,89

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

2.036,60

67,89

750

 

  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 

2.128.378,00

918.267,22

43,14

75011

 

Urzędy wojewódzkie

-          wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

142.168,00

142.168,00

141.768,00

129.368,00

12.400,00

400,00

76.120,13

76.120,13

76.120,13

67.853,10

8.267,03

0,00

53,54

53,54

53,69

52,45

66,67

0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100.000,00

48.904,48

48,90

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.500,00

8.131,69

95,67

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.768,00

9.719,23

54,70

 

4120

 Składki na Fundusz Pracy

2.600,00

1.097,70

42,22

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

304,00

30,40

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.000,00

5.606,60

93,44

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000,00

356,43

11,88

 

4440

Odpisy na ZFŚS

2.400,00

2.000,00

83,33

75022

 

Rady  Gmin

-          wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

65.000,00

65.000,00

8.000,00

8.000,00

57.000,00

35.382,09

35.382,09

732,09

732,09

34.650,00

54,43

54,43

9,15

9,15

60,79

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

57.000,00

34.650,00

60,79

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

732,09

18,30

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

0,00

0,00

75023

 

Urzędy Gmin

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

2)      świadczenia na rzecz osób fizycznych

      3) wydatki na programy finansowane z

           udziałem środków, o których mowa w art.

           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z

           realizacją zadań jst

-       wydatki majątkowe

         1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.485.000,00

1.300.000,00

1.293.006,89

1.107.000,00

186.006,89

5.000,00

 

 

1.993,11

 

185.000,00

185.000,00

618.234,72

618.234,72

615.852,13

523.397,26

92.454,87

820,00

 

 

1.562,59

 

0,00

0,00

41,63

47,56

47,63

47,28

49,71

16,40

 

 

78,40

 

0,00

0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5.000,00

820,00

16,40

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

870.000,00

383.845,82

44,12

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58.000,00

54.278,25

93,58

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

147.000,00

75.261,96

51,20

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

22.000,00

6.781,23

30,82

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00

3.230,00

32,80

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000,00

14.417,75

48,06

 

4260

Zakup energii

38.006,89

15.084,85

39,69

 

4269

Zakup energii

1.993,11

1.562,59

78,40

 

4270

Zakup usług remontowych

20.000,00

12.156,21

60,78

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

677,00

67,70

 

4300

Zakup usług pozostałych

40.000,00

28.436,21

71,09

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

10.000,00

 

3.102,38

 

31,02

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15.000,00

7.472,64

49,82

 

4440

Odpisy na ZFŚS

25.000,00

8.000,00

32,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

7.000,00

 

3.107,83

 

44,40

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000,00

0,00

0,00

 

6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.000,00

0,00

0,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wydatki na realizację zadań statutowych

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

210,00

210,00

100,00

75075

 

Promocja jst

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

15.000,00

15.000,00

15.000,00

2.000,00

13.000,00

762,50

762,50

762,50

500,00

262,50

5,08

5,08

5,08

25,00

2,02

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000,00

500,00

25,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.500,00

262,50

4,04

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.500,00

0,00

0,00

75085

 

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

299.000,00

299.000,00

298.100,00

263.400,00

34.700,00

900,00

 

134.406,94

134.406,94

134.406,94

124.132,58

10.274,36

0,00

 

44,95

44,95

44,95

47,13

29,61

0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

900,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

209.200,00

91.089,97

43,54

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15.000,00

14.569,97

97,13

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34.200,00

17.572,05

51,38

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.000,00

900,59

18,01

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

1.163,54

14,54

 

4260

Zakup energii

4.500,00

613,70

13,64

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

3.531,60

35,32

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

2.000,00

 

813,52

 

40,68

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.200,00

37,00

3,08

 

4440

Odpisy na ZFŚS

5.100,00

3.825,00

75,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

1.500,00

 

290,00

 

19,33

75095

 

Pozostała działalność

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

122.000,00

122.000,00

121.500,00

72.300,00

49.200,00

500,00

53.150,84

53.150,84

53.150,84

27.365,55

25.785,29

0,00

43,57

43,57

43,75

37,85

52,41

0,00

 

3020

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

500,00

 

0,00

 

0,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

48.400,00

15.955,70

32,97

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.000,00

2.721,87

68,05

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

10.000,00

5.475,00

54,75

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.100,00

2.810,99

34,70

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.500,00

401,99

26,80

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

300,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

75,00

2,50

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

360,00

72,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000,00

13.945,65

46,49

 

4430

Różne opłaty i składki

13.000,00

11.404,64

87,73

 

4440

Odpisy na ZFŚS

2.700,00

0,00

0,00

751

 

URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

413,00

 

 

0,00

 

 

0,00

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

 

413,00

413,00

413,00

413,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59,08

0,00

0,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8,46

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

345,46

0,00

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 

65.583,00

 

28.944,51

 

44,13

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

59.583,00

59.583,00

59.583,00

16.000,00

43.583,00

28.749,22

28.749,22

28.749,22

7.728,00

21.021,22

48,25

48,25

48,25

48,30

48,23

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000,00

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

15.000,00

7.728,00

51,52

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26.583,00

17.700,69

26,22

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

270,00

13,50

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5.000,00

960,00

19,20

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

1.160,03

23,20

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000,00

930,50

18,61

75414

 

Obrona cywilna

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

    a) wydatki na realizację zadań statutowych

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

0,00

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

195,29

195,29

195,29

195,29

3,91

3,91

3,91

3,91

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

195,29

4,88

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

20.000,00

11.958,88

59,79

75702

 

Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów

i pożyczek jst

-     wydatki bieżące

       1) obsługa długu jst

 

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

11.958,88

11.958,88

11.958,88

 

59,79

59,79

59,79

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

 

20.000,00

 

11.958,88

 

59,79

758

 

RÓŻNE  ROZLICZENIA

62.372,96

0,00

0,00

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

62.372,96

62.372,96

62.372,96

62.372,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4810

Rezerwy

62.372,96

0,00

0,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.618.325,77

1.313.790,39

50,18

80101

 

Szkoły   Podstawowe

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

           z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla

           nauczycieli

1.409.438,00

1.409.438,00

1.340.938,00

1.193.200,00

147.738,00

68.500,00

2.800,00

662.043,65

662.043,65

635.493,85

552.241,46

83.252,39

26.549,80

1.118,00

46,97

46,97

47,39

46,28

56,35

38,76

39,93

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

68.500,00

26.549,80

38,76

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

938.400,00

402.368,48

42,88

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62.400,00

60.758,68

97,37

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

168.200,00

79.664,56

47,36

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

24.200,00

9.449,74

39,05

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.000,00

9.184,24

57,40

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

8.900,00

1.779,28

19,99

 

4260

Zakup energii

50.900,00

27.785,00

54,59

 

4270

Zakup usług remontowych

3.200,00

1.065,30

33,29

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.100,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.400,00

3.819,69

70,74

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

2.000,00

 

530,24

 

26,51

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.300,00

584,64

25,42

 

4430

Różne opłaty i składki

4.400,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

51.338,00

38.504,00

75,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

1.200,00

 

0,00

 

0,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w Sz.P. 

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

                 z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla   

                 nauczycieli

282.800,00

282.800,00

267.600,00

233.900,00

33.700,00

15.200,00

650,00

149.607,23

149.607,23

142.188,94

121.497,18

20.691,76

7.418,29

00,00

52,90

52,90

53,13

51,94

61,40

48,80

0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15.200,00

7.418,29

48,80

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

182.400,00

89.027,29

48,81

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.800,00

11.703,22

99,18

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34.700,00

18.110,38

52,19

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.000,00

2.656,29

53,13

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.800,00

2.012,51

52,96

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3.800,00

228,00

6,00

 

4260

Zakup energii

9.700,00

8.471,67

87,34

 

4270

Zakup usług remontowych

1.050,00

318,00

30,29

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800,00

75,00

9,38

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.250,00

1.015,05

81,20

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

600,00

 

96,53

 

16,09

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

0,00

0,00

 

4430

Różne opłaty i składki

600,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

11.300,00

8.475,00

75,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

300,00

 

0,00

 

0,00

80104

 

Przedszkola

-          wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

         a) wydatki na realizację zadań statutowych

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

9.000,00

0,00

0,00

80110

 

Gimnazja

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

           z tego na fundusz zdrowotny dla

           nauczycieli

392.700,00

392.700,00

373.300,00

335.800,00

37.500,00

19.400,00

900,00

251.233,79

251.233,79

238.964,86

218.652,91

20.311,95

12.268,93

400,00

63,98

63,98

64,01

65,11

54,17

63,24

44,44

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19.400,00

12.268,93

63,24

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

252.500,00

157.705,73

62,46

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27.100,00

26.468,60

97,67

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48.700,00

31.685,06

65,06

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.500,00

2.793,52

37,25

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500,00

1.931,47

42,92

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3.200,00

193,80

6,06

 

4260

Zakup energii

9.300,00

6.101,70

65,61

 

4270

Zakup usług remontowych

800,00

206,70

25,84

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.200,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.600,00

764,78

47,80

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

500,00

 

78,53

 

15,71

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.100,00

834,97

75,91

 

4430

Różne opłaty i składki

1.200,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

13.600,00

10.200,00

75,00

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

500,00

 

0,00

 

0,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wydatki na realizację zadań statutowych

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

24.206,45

24.206,45

24.206,45

24.206,45

28,48

28,48

28,48

28,48 

 

4300

Zakup usług pozostałych

85.000,00

24.206,45