Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
prawozdanie rocznego z wykonania budżetu gminy
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 29 marca 2018 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2017 rok.
 
              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
 
 
WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
 
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
 1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej. 
2.  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3.  Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
 1. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
Wykon
1   2 3 4 5
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 102.105,91 101.282,49 99,19
01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
  2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  
30.000,00
 
30.000,00
 
100,00
01095   Pozostała działalność
dochody bieżące:
 • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
 • dotacja celowa na zadania rządowe
72.105,91
72.105,91
2.000,00
70.105,91
71.282,49
71.282,49
1.176,58
70.105,91
98,86
98,86
58,83
100,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
 
 
2.000,00
 
 
 
1.176,58
 
 
 
58,83
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
70.105,91
 
 
70.105,91
 
 
100,00
020   LEŚNICTWO 711.000,00 327.363,77 46,04
02001   Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
 • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
711.000,00
711.000,00
711.000,00
327.363,77
327.363,77
327.363,77
46,04
46,04
46,04
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 711.000,00 327.363,77 46,04
 
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000,00 29.996,75 99,99
60014   Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
99,99
99,99
99,99
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  
30.000,00
 
29.996,75
 
99,99
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 892.000,00 92.013,25 10,32
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
 • dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
 • czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
 • wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek)
143.000,00
43.000,00
5.000,00
38.000,00
100.000,00
100.000,00
92.013,25
45.213,25
5.760,90
39.452,35
46.800,00
46.800,00
64,34
105,15
115,22
103,82
46,80
46,80
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
 
 
43.000,00
 
 
 
45.213,25
 
 
 
105,15
 
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
100.000,00
 
46.800,00
 
46,80
70095   Pozostała działalność
dochody majątkowe:
-    dofinansowanie ze środków WFOŚ
-    dofinansowanie z e środków RPO
749.000,00
749.000,00
77.000,00
672.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 
 
 
77.000,00
 
 
 
0,00
 
 
 
0,00
  6298 Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł  
672.000,00
 
0,00
 
0,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 107,00 1,78
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
 • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000,00
6.000,00
6.000,00
107,00
107,00
107,00
1,78
1,78
1,78
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
6.000,00
 
107,00
 
1,78
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28.839,00 29.397,50 101,94
75011   Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    prowizja za udostępnienie danych
     osobowych
-    dotacja celowa na zadania rządowe
28.839,00
28.839,00
 
0,00
28.839,00
28.665,30
28.665,30
 
9,30
28.656,00
101,94
101,94
 
0,00
99,37
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
28.839,00
 
 
28.656,00
 
 
99,37
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
0,00
 
9,30
 
0,00
 75023   Urzędy gmin
dochody bieżące:
 • wpływy za koszty upomnień
 • wpływy z rozlicz. z Urzędu skarbowego
0,00
0,00
0,00
0,00
732,20
732,20
23,20
709,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
0,00
 
23,20
 
0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 709,00 0,00
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
1.361,00
 
 
1.159,00
 
 
85,16
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
 
1.361,00
1.361,00
1.361,00
 
1.159,00
1.159,00
1.159,00
 
85,16
85,16
85,16
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
1.361,00
 
 
1.159,00
 
 
85,16
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
1.613.963,00
 
 
 
1.422.805,04
 
 
 
88,16
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
 
 
 
552.100,00
552.100,00
 
 
 
358.553,00
358.553,00
 
 
 
64,94
64,94
  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400.000,00 211.728,00 52,93
  0320 Wpływy z podatku rolnego 2.100,00 1.494,00 71,14
  0330 Wpływy z podatku leśnego 150.000,00 145.221,00 96,81
  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
0,00
 
110,00
 
0,00
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
 
 
 
339.000,00
339.000,00
 
 
 
326.573,55
326.573,55
 
 
 
96,33
96,33
  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200.000,00 188.369,81 94,18
  0320 Wpływy z podatku rolnego 85.000,00 77.168,92 90,79
  0330 Wpływy z podatku leśnego 13.000,00 12.153,75 93,49
  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17.000,00 14.993,00 88,19
  0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000,00 1.393,00 139,30
  0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  
20.000,00
 
30.569,00
 
152,85
  0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  
300,00
 
0,00
 
0,00
  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
0,00
 
162,40
 
0,00
  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
1.500,00
 
555,27
 
37,02
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 1.208,40 120,84
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:
 
30.491,00
30,491,00
 
29.116,95
29.116,95
 
95,49
95,49
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7.000,00 5.626,00 80,37
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
23.491,00
 
23.490,95
 
100,00
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
 
692.372,00
692.372,00
 
708.561,54
708.561,54
 
102,34
102,34
  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 691.872,00 707.574,00 102,27
  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób praw. 500,00 987,54 197,51
758   RÓZNE ROZLICZENIA 3.705.459,00 3.708.045,64 100,07
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
2.041.035,00
2.041.035,00
2.041.035,00
2.041.035,00
100,00
100,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.041.035,00 2.041.035,00 100,00
75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
11.583,00
11.583,00
11.583,00
11.583,00
100,00
100,00
  2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 11.583,00 11.583,00 100,00
75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.
dochody bieżące:
1.515.064,00
1.515.064,00
1.515.064,00
1.515.064,00
100,00
100,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.515.064,00 1.515.064,00 100,00
75814   Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12.586,64
12.586,64
12.586,64
125,87
125,87
125,87
  0920 Pozostałe odsetki 10.000,00 12.586,64 125,87
75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
127.777,00
127.777,00
127.777,00
127.777,00
100,00
100,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 127.777,00 127.777,00 100,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 170.756,42 161.159,83 94,38
80101   Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
-     wpływy z rachunku dochodów własnych
18.374,05
18.374,05
18.374,05
0,00
18.412,14
18.412,14
18.321,45
90,69
100,21
100,21
99,71
0,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
18.374,05
 
 
18.321,45
 
 
99,71
  2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
0,00
 
90,69
 
0,00
80103   Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania własne
-     wpływy z rachunku dochodów własnych
54.858,00
54.858,00
54.858,00
0.00
52.700,30
52.700,30
52.636,92
63,38
96,07
96,07
95,95
0,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
54.858,00
 
52.636,92
 
95,95
  2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
0,00
 
63,38
 
0,00
80110   Gimnazja
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
-     wpływy z rachunku dochodów własnych
6.599,80
6.599,80
6.599,80
0,00
6.628,31
6.628,31
6.598,31
30,00
100,43
100,43
99,98
0,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
6.599,80
 
 
6.598,31
 
 
99,98
  2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
0,00
 
30,00
 
0,00
80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania własne
 
 
 
 
1.338,00
1.338,00
1.338,00
 
 
 
 
1.338,00
1.338,00
1.338,00
 
 
 
 
100,00
100,00
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
1.338,00
 
1.338,00
 
100,00
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach …
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania rządowe
 
 
3.024,89
3.024,89
3.024,89
 
 
3.019,19
3.019,19
3.019,19
 
 
99,81
99,81
99,81
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
3.024,89
 
 
3.019,19
 
 
99,81
80195   Pozostała działalność
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na programy z UE art. 5
       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6
86.561,68
86.561,68
 
86.561,68
79.061,89
79.061,89
 
79.061,89
91,34
91,34
 
91,34
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
77.449,93
 
 
 
 
70.739,41
 
 
 
91,34
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
9.111,75
 
 
 
 
8.322,48
 
 
 
91,34
852   POMOC SPOŁECZNA 291.085,58 388.005,50 133,30
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
 • dotacja celowa na zadania własne
 
 
 
 
10.890,00
10.890,00
8.604,00
2.286,00
 
 
 
 
10.620,55
10.620,55
8.507,52
2.113,03
 
 
 
 
97,53
97,53
98,88
92,43
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
8.604,00
 
 
8.507,52
 
 
98,88
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
2.286,00
 
2.113,03
 
92,43
85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe  
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania własne
-     dotacja celowa na programy z UE art. 5
       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6
 
 
23.400,00
23.400,00
20.600,00
 
2.800,00
 
 
21.774,66
21.774,66
18.974,66
 
2.800,00
 
 
93,05
93,05
92,11
 
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
20.600,00
 
18.974,66
 
92,11
  2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
2.800,00
 
2.800,00
 
100,00
85215   Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
229,56
229,56
229,56
210,13
210,13
210,13
91,54
91,54
91,54
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
229,56
 
 
210,13
 
 
91,54
85216   Zasiłki stałe
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania własne
14.496,00
14.496,00
14.496,00
14.496,00
14.496,00
14.496,00
100,00
100,00
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
14.496,00
 
14.496,00
 
100,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania własne
36.480,00
36.480,00
36.480,00
36.480,00
36.480,00
36.480,00
100,00
100,00
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
36.480,00
 
36.480,00
 
100,00
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
 
11.750,00
11.750,00
11.750,00
 
8.172,00
8.172,00
8.172,00
 
69,55
69,55
69,55
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
11.750,00
 
 
8.172,00
 
 
69,55
85230   Pomoc w zakresie dożywiania
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania własne
58.016,00
58.016,00
58.016,00
51.730,11
51.730,11
51.730,11
89,17
89,17
89,17
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
58.016,00
 
51.730,11
 
89,17
85295   Pozostała działalność
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na programy z UE art. 5
       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6
135.824,02
135.824,02
 
135.824,02
244.522,05
244.522,05
 
244.522,05
180,03180,03
 
180,03
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
129.148,92
 
 
 
 
238.184,92
 
 
 
184,43
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
6.675,10
 
 
 
6.337,13
 
 
 
94,94
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
12.500,00
 
12.490,00
 
99,92
85415   Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania własne
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.490,00
12.490,00
12.490,00
99,92
99,92
99,92
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
12.500,00
 
12.490,00
 
99,92
855   RODZINA 3.201.493,99 3.087.554,42 96,44
85501   Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
1.955.493,00
1.955.493,00
1.955.493,00
1.874.730,70
1.874.730,70
1.874.730,70
95,87
95,87
95,87
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
 
 
 
1.955.493,00
 
 
 
1.874.730,70
 
 
 
95,87
85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
 • dochody związane z realizacja zadań rząd.
 
 
 
1.242.741,00
1.242.741,00
1.242.741,00
0,00
 
 
 
1.210.305,75
1.210.305,75
1.209.682,50
623,25
 
 
 
97,39
97,39
97,34
0,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
1.242.741,00
 
 
1.209.682,50
 
 
97,34
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
0,00
 
623,25
 
0,00
 
85503   Karta Dużej Rodziny
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
60,00
 
 
60,00
 
 
100,00
85504   Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania własne
3.199,99
3.199,99
3.199,99
2.457,97
2.457,97
2.457,97
76,81
76,81
76,81
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
3.199,99
 
2.457,97
 
76,81
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
177.128,36
 
181.558,54
 
102,50
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki
38.000,00
38.000,00
38.000,00
43.344,57
43.344,57
43.344,57
114,06
114,06
114,06
  0830 Wpływy z usług 38.000,00 43.344,57 114,06
90002   Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
-    wpływy za śmieci
-    wpływy z tytułu opłat komorniczych
-    wpływy z odsetek
132.000,00
132.000,00
132.000,00
0,00
0,00
131.672,81
131.672,81
130.569,07
1.032,40
71,34
99,75
99,75
98,92
0,00
0,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
132.000,00
 
130.569,07
 
98,92
  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
0,00
 
1.032,40
 
0,00
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 71,34 0,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
 • dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
      środowiska – środki z WFOŚ
-     wpływy za kary
-    środki z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu
 
 
7.128,36
7.128,36
 
1.400,00
100,00
5.628,36
 
 
6.541,16
6.541,16
 
912,80
0,00
5.628,36
 
 
91,76
91,76
 
65,20
0,00
100,00
  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych  
100,00
 
0,00
 
0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 912,80 65,20
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 
5.628,36
 
 
5.628,36
 
 
100,00
     
RAZEM  DOCHODY:
 
10.943.692,26
 
9.542.938,73
 
87,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
 
Plan
 
Wykonanie
%
Wykon
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 102.455,91 101.639,44 99,20
01030   Izby rolnicze
 • wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
2.350,00
2.350,00
2.350,00
1.533,53
1.533,53
1.533,53
65,26
65,26
65,26
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
2.350,00
 
1.533,53
 
65,26
01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 30.000,00 100,00
01095   Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
70.105,91
70.105,91
70.105,91
1.374,62
68.731,29
70.105,91
70.105,91
70.105,91
1.374,62
68.731,29
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,61 196,61 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 28,17 28,17 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.149,84 1.149,84 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 68.731,29 68.731,29 100,00
020   LEŚNICTWO 148.000,00 118.387,74 79,99
02001   Gospodarka leśna
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
148.000,00
148.000,00
148.000,00
3.000,00
145.000,00
118.387,74
118.387,74
118.387,74
585,00
117.802,74
79,99
79,99
79,99
32,97
81,24
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 585,00 20,17
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 404,01 8,08
  4300 Zakup usług pozostałych 140.000,00 117.398,73 83,86
600   TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 180.000,00 166.832,50 92,68
60011   Drogi publiczne krajowe
 • wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa kładki do Zespołu Szkół)
75.000,00
75.000,00
75.000,00
63.408,62
63.408,62
63.408,62
84,54
84,54
84,54
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 63.408,62 84,54
60014
 
 
 
Drogi publiczne powiatowe
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
29.996,75
99,99
99,99
99,99
99,99
  4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 29.996,75 99,99
60016
 
  Drogi publiczne gminne
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
75.000,00
75.000,00
75.000,00
2.000,00
73.000,00
73.427,13
73.427,13
73.427,13
450,84
72.976,29
97,90
97,90
97,90
22,54
99,97
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 65,84 65,84
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.900,00 385,00 20,26
  4270 Zakup usług remontowych 73.000,00 72.976,29 99,97
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.455.403,41 121.422,20 8,34
70005
 
 
     
 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
125.403,41
125.403,41
125.403,41
3.000,00
122.403,41
101.022,20
101.022,20
101.022,20
2.610,00
98.412,20
80,56
80,56
80,56
87,00
80,40
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 2.610,00 90,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.500,00 10.250,02 89,13
  4260 Zakup energii 25.000,00 18.635,55 74,54
  4270 Zakup usług remontowych 18.000,00 17.034,64 94,64
  4300 Zakup usług pozostałych 23.903,41 23.866,89 99,85
  4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 8.095,10 80,95
  4480 Podatek od nieruchomości 24.000,00 12.040,00 50,17
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 10.000,00 8.490,00 84,90
70095  

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
 • wydatki majątkowe
 w tym: - inwestycje - termomodernizacja
               budynków MG
1.330.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.325.000,00
1.325.000,00
 
20.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
17.400,00
17.400,00
 
1,53
60,00
60,00
60,00
1,31
1,31
 
  4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00 3.000,00 60,00
  6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

77.000,00 17.400,00 22,60
  6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

672.000,00 0,00 0,00
  6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

576.000,00 0,00 0,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 5.904,00 98,40
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.904,00
5.904,00
5.904,00
5.904,00
98,40
98,40
98,40
98,40
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 5.904,00 98,40
720   INFORMATYKA 3.000,00 2.802,36 93,41
72095  

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.802,36
2.802,36
2.802,36
2.802,36
93,41
93,41
93,41
93,41
  4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00 2.802,36 93,41
750     ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  1.495.340,00 1.409.069,90 94,23
75011   Urzędy wojewódzkie
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
171.100,00
171.100,00
170.840,00
160.740,00
10.100,00
260,00
170.189,96
170.189,96
169.949,96
160.573,06
9.376,90
240,00
99,47
99,47
99,48
99,90
92,84
92,31
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260,00 240,00 92,31
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.000,00 132.880,10 99,91
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.140,00 7.131,88 99,89
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.290,00 19.253,05 99,81
  4120  Składki na Fundusz Pracy 1.310,00 1.308,03 99,85
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 82,40 41,20
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 5.904,00 98,40
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 1.018,50 67,90
  4440 Odpisy na ZFŚS 2.400,00 2.372,00 98,83
75022   Rady  Gmin
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
59.600,00
59.600,00
5.000,00
5.000,00
54.600,00
57.499,42
57.499,42
3.299,42
3.299,42
54.200,00
96,48
96,48
65,99
65,99
100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54.600,00 54.200,00 99,27
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700,00 1.999,42 54,04
  4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 1.300,00 100,00
75023   Urzędy Gmin
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
      3) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
           realizacją zadań jst
1.168.640,00
1.168.640,00
1.163.670,49
905.650,00
258.020,49
3.200,00
 
 
 
1.769,51
1.103.778,24
1.103.778,24
1.099.650,36
866.106,26
233.544,10
2.849,00
 
 
 
1.278,88
94,45
94,45
94,50
95,63
90,51
89,03
 
 
 
72,27
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.200,00 2.849,00 89,03
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720.000,00 682.372,20 94,77
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.600,00 47.517,24 99,83
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122.500,00 121.350,01 99,06
  4120 Składki na Fundusz Pracy 14.550,00 14.365,81 98,73
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 501,00 50,10
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44.250,00 39.821,18 89,99
  4260 Zakup energii 38.794,53 29.722,42 76,61
  4269 Zakup energii 1.205,47 714,84 59,30
  4270 Zakup usług remontowych 75.840,00 74.757,72 98,57
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 514,00 51,40
  4300 Zakup usług pozostałych 44.435,96 43.328,85 97,51
  4309 Zakup usług pozostałych 564,04 564,04 100,00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 6.866,02 68,66
  4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 10.836,64 72,24
  4440 Odpisy na ZFŚS 21.700,00 21.638,00 99,71
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
7.000,00
 
6.059,27
 
86,56
75075   Promocja jst
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
13.400,00
13.400,00
13.400,00
1.000,00
12.400,00
1.740,01
1.740,01
1.740,01
660,00
1.080,01
12,99
12,99
12,99
66,00
8,71
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 660,00 66,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.900,00 280,00 5,71
  4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 800,01 10,67
75095   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
82.600,00
82.600,00
81.500,00
62.000,00
19.500,00
1.100,00
75.862,27
75.862,27
74.782,27
56.268,61
18.513,66
1.080,00
91,84
91,84
91,76
90,76
94,94
98,18
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.100,00 1.080,00 98,18
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 41.000,00 37.255,27 90,87
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 3.163,87 79,10
  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 8.000,00 7.798,00 97,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.400,00 6.799,90 91,89
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00 1.251,57 96,27
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 300,00 0,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 366,00 73,20
  4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 6.819,90 90,93
  4430 Różne opłaty i składki 11.500,00 11.327,76 98,50
751   URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
1.361,00
 
 
1.159,00
 
 
85,16
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.361,00
1.361,00
1.361,00
409,00
952,00
 
1.159,00
1.159,00
1.159,00
409,00
750,00
 
85,16
85,16
85,16
100,00
78,78
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 58,50 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 8,38 100,00
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 342,12 342,12 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952,00 750,00 78,78
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
 
74.000,00
 
65.801,46
 
88,92
75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
-  wydatki majątkowe:
  a) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6.000,00
 
6.000,00
6.000,00
6.000,00
 
6.000,00
6.000,00
100,00
 
100,00
100,00
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
6.000,00
 
6.000,00
 
100,00
75412   Ochotnicze Straże Pożarne
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
  c) dotacje na zadania bieżące
63.000,00
63.000,00
49.000,00
13.000,00
36.000,00
14.000,00
59.801,46
59.801,46
59.801,46
12.948,00
33.143,46
13.710,00
94,92
94,92
122,04
99,60
92,07
97,93
  2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jst niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
14.000,00
 
13.710,00
 
97,93
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 13.000,00 12.948,00 99,60
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.600,00 12.859,67 88,08
  4270 Zakup usług remontowych 4.500,00 4.450,71 98,90
  4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 4.430,00 88,60
  4300 Zakup usług pozostałych 5.900,00 5.418,08 91,83
  4430 Różne opłaty i składki 6.000,00 5.985,00 99,75
75414   Obrona cywilna
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00
75421   Zarządzanie kryzysowe
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000,00 28.835,09 82,39
75702   Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst
 
35.000,00
35.000,00
35.000,00
 
28.835,09
28.835,09
28.835,09
 
82,39
82,39
82,39
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek  
35.000,00
 
28.835,09
 
82,39
758   RÓŻNE  ROZLICZENIA 32.150,00 9.154,00 28,47
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  
9.154,00
 
9.154,00
 
100,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
22.996,00
22.996,00
22.996,00
22.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4810 Rezerwy 22.996,00 0,00 0,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.725.684,42 2.575.962,92 94,51
80101   Szkoły   Podstawowe
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
1.178.185,05
1.178.185,05
1.116.085,05
969.630,00
146.455,05
62.100,00
 
 
1.146.492,33
1.146.492,33
1.085.793,31
959.241,35
126.551,96
60.699,02
1.500,00
97,31
97,31
97,29
98,93
86,41
97,74
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62.100,00 60.699,02 97,74
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750.820,00 743.804,89 99,07
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.000,00 55.958,19 99,93
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142.100,00 139.949,16 98,49
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20.300,00 19.119,61 94,19
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 410,00 409,50 99,98
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 13.518,02 84,49
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 27.092,15 19.124,45 70,59
  4260 Zakup energii 41.396,00 33.338,51 80,54
  4270 Zakup usług remontowych 2.280,00 2.027,89 79,11
  4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 774,25 91,09
  4300 Zakup usług pozostałych 6.581,90 6.507,31 98,87
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
1.500,00
 
1.435,91
 
95,73
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.600,00 1.248,96 78,06
  4430 Różne opłaty i składki 3.300,00 2.965,26 89,86
  4440 Odpisy na ZFŚS 44.845,00 44.845,00 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
1.000,00
 
766,40
 
76,64
80103   Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
 •  
233.143,00
233.143,00
221.643,00
189.833,00
31.810,00
11.500,00
 
228.280,31
228.280,31
216.916,11
188.410,22
28.505,89
11.364,20
300,00
97,91
97,91
97,91
99,25
89,61
98,82
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.500,00 11.364,20 98,82
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150.200,00 149.267,07 99,38
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.253,00 8.210,14 99,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.250,00 26.905,52 98,74
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000,00 3.897,49 97,44
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130,00 130,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.700,00 3.108,39 66,14
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.800,00 4.090,22 85,21
  4260 Zakup energii 9.800,00 9.792,49 99,92
  4270 Zakup usług remontowych 470,00 438,45 93,29
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 125,00 62,50
  4300 Zakup usług pozostałych 950,00 888,90 93,57
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
300,00
 
147,16
 
49,05
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00
  4430 Różne opłaty i składki 300,00 137,28 45,76
  4440 Odpisy na ZFŚS 9.590,00 9.590,00 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
500,00
 
188,00
 
37,60
80104   Przedszkola
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.634,68
7.634,68
7.634,68
7.634,68
99,15
99,15
99,15
99,15
  4330 Zakup usług przez jst od innych jst 7.700,00 7.634,68 99,15
80110   Gimnazja
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
517.589,80
517.589,80
491.089,80
425.820,00
65.269,80
26.500,00
497.403,99
497.403,99
471.449,45
423.110,64
48.338,81
25.954,54
1.600,00
96,10
96,10
96,00
99,36
74,06
97,94
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26.500,00 25.954,54 97,94
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324.800,00 323.713,89 99,67
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.700,00 32.662,46 99,89
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.900,00 60.109,13 98,70
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.300,00 6.514,66 89,24
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 110,50 92,08
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 5.101,60 68,02
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11.534,46 6.707,86 58,15
  4260 Zakup energii 19.000,00 11.733,11 61,75
  4270 Zakup usług remontowych 880,00 611,17 69,45
  4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 374,51 53,50
  4300 Zakup usług pozostałych 2.865,34 2.036,31 71,07
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 394,02 98,51
  4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 442,44 55,31
  4430 Różne opłaty i składki 1.100,00 723,15 65,74
  4440 Odpisy na ZFŚS 20.090,00 20.090,00 100,00
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
400,00
 
124,64
 
31,16
80113   Dowożenie uczniów do szkół
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.640,95
42.640,95
42.640,95
42.640,95
53,30
53,30
53,30
53,30
  4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 42.640,95 53,30
80114
 
 
  Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
278.100,00
278.100,00
276.500,00
241.662,00
34.838,00
1.600,00
 
254.627,22
254.627,22
253.206,16
232.606,27
20.599,89
1.421,06
 
91,56
91,56
91,58
96,25
59,13
88,82
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600,00 1.421,06 88,82
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.000,00 184.728,24 95,71
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.262,00 13.252,55 99,93
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.000,00 31.811,51 99,41
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.400,00 2.813,97 82,76
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 2.823,23 35,29
  4260 Zakup energii 4.500,00 2.782,04 61,82
  4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 147,60 7,38
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 742,00 61,83
  4300 Zakup usług pozostałych 9.300,00 6.299,50 67,74
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
2.000,00
 
1.388,28
     69,41 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,00 799,24 66,60
  4440 Odpisy na ZFŚS 5.138,00 5.138,00 100,00
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
1.500,00
 
480,00
 
32,00
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
13.400,00
13.400,00
4.000,00
4.000,00
9.400,00
5.939,00
5.939,00
0,00
0,00
5.939,00
44,32
44,32
0,00
0,00
63,18
  3250 Stypendia różne 9.400,00 5.939,00 63,18
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
4.000,00
 
0,00
 
0,00
80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
 
 
 
 
11.560,00
11.560,00
11.110,00
10.050,00
1.060,00
450,00
 
 
 
 
11.081,71
11.081,71
10.640,91
9.699,49
941,42
440,80
 
 
 
 
95,86
95,86
95,78
96,51
88,81
97,96
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 440,80 97,96
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.990,00 7.680,20 96,12
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,00 250,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.560,00 1.552,44 99,52
  4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 216,85 86,74
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 159,98 79,99
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 130,74 65,37
  4260 Zakup energii 340,00 338,79 99,64
  4300 Zakup usług pozostałych 60,00 51,91 86,52
  4440 Odpisy na ZFŚS 260,00 260,00 100,00
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach …
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
 
 
 
290.144,89
290.144,89
279.744,89
248.030,00
31.714,89
10.400,00
 
 
 
 
274.847,84
274.847,84
264.665,87
243.226,92
21.438,95
10.181,97
 
 
 
94,73
94,73
94,61
98,06
67,60
97,90
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.400,00 10.181,97 97,90
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.030,00 189.268,04 98,05
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.600,00 11.555,83 99,62
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.200,00 37.373,61 97,84
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5.200,00 5.029,44 96,72
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 2.297,41 51,05
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.094,94 3.362,74 55,17
  4260 Zakup energii 8.800,00 5.441,61 61,84
  4270 Zakup usług remontowych 600,00 335,98 56,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 91,24 20,28
  4300 Zakup usług pozostałych 1.329,95 860,06 64,67
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 216,62 43,32
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 212,86 42,57
  4430 Różne opłaty i składki 700,00 469,47 67,07
  4440 Odpisy na ZFŚS 8.040,00 8.040,00 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 110,96 55,48
80195   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
     realizacją zadań jst
115.861,68
115.861,68
29.300,00
800,00
28.500,00
 
 
 
86.561,68
107.014,89
107.014,89
27.953,00
260,00
27.693,00
 
 
 
79.061,89
92,36
92,36
95,40
32,50
97,17
 
 
 
91,34
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.832,95 10.907,84 73,54
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.745,05 1.283,27 73,54
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.508,84 1.846,69 73,61
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 295,16 217,26 73,61
  4127 Składki na Fundusz Pracy 372,82 232,62 62,39
  4129 Składki na Fundusz Pracy 43,86 27,37 62,40
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 260,00 32,50
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 423,21 325,31 76,87
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 49,79 38,47 77,26
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 54.073,69 54.072,55 99,99
  4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.366,31 6.361,47 99,92
  4300 Zakup usług pozostałych 4.497,00 3.690,00 82,05
  4307 Zakup usług pozostałych 5.238,42 3.354,40 64,03
  4309 Zakup usług pozostałych 611,58 394,64 64,53
  4440 Odpisy na ZFŚS 24.003,00 24.003,00 100,00
851   OCHRONA ZDROWIA 23.491,00 23.288,82 99,14
85153  

Zwalczanie narkomanii

-wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00 300,00 100,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
-     wydatki majątkowe
       a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
23.191,00
22.191,00
22.191,00
3.200,00
18.991,00
1.000,00
1.000,00  
22.988,82
21.988,82
21.988,82
3.200,00
18.788,82
1.000,00
1.000,00
99,13
99,09
99,09
100,00
98,94
100,00
100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.200,00 3.200,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.191,00 13.087,82 99,22
  4300 Zakup usług pozostałych 5.800,00 5.701,00 98,29
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
1.000,00
 
1.000,00
 
100,00
852   POMOC SPOŁECZNA 624.845,58 573.323,68 91,75
85202  

Domy pomocy społecznej

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
28.160,54
28.160,54
28.160,54
28.160,54
93,87
93,87
93,87
93,87
  4330

Zakup usług przez jst od innych jst

30.000,00 28.160,54 93,87
85205  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
177,00
177,00
177,00
177,00
177,00
35,40
35,40
35,40
35,40
35,40
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00 0,00 0,00
  4410

Podróże służbowe

200,00 27,00 13,50
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
200,00
 
150,00
 
75,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
 
 
 
 
10.890,00
10.890,00
10.890,00
0,00
10.890,00
 
 
 
 
10.620,55
10.620,55
10.620,55
0,00
10.620,55
 
 
 
 
97,53
97,53
97,53
0,00
97,53
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.890,00 10.620,55 97,53
85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 • wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
      2) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
     realizacją zadań jst
 
58.400,00
58.400,00
55.600,00
 
 
 
2.800,00
 
54.863,55
54.863,55
52.063,55
 
 
 
2.800,00
 
93,94
93,94
93,64
 
 
 
100,00
  3110 Świadczenia społeczne 55.600,00 52.063,55 93,64
  3119 Świadczenia społeczne 2.800,00 2.800,00 100,00
85215   Dodatki mieszkaniowe
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
6.029,56
6.029,56
4,15
4,15
6.025,41
5.247,18
5.247,18
4,10
4,10
5.243,08
87,02
87,02
98,80
98,80
87,02
  3110 Świadczenia społeczne 6.025,41 5.243,08 87,02
  4300 Zakup usług pozostałych 4,15 4,10 98,80
85216   Zasiłki stałe
 • wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
14.496,00
14.496,00
14.496,00
14.496,00
14.496,00
14.496,00
100,00
100,00
100,00
  3110 Świadczenia społeczne 14.496,00 14.496,00 100,00
85219   Ośrodki Pomocy Społecznej
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
237.940,00
237.940,00
237.580,00
217.580,00
20.000,00
360,00
229.892,92
229.892,92
229.532,92
212.749,02
16.783,90
360,00
96,62
96,62
96,62
97,78
83,92
100,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 360,00 100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171.627,00 170.959,66 99,61
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.453,00 11.452,05 99,99
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.500,00 29.187,02 89,81
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.150,29 57,51
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 3.342,55 83,56
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 146,00 73,00
  4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 8.026,75 89,19
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 195,60 19,56
  4430 Różne opłaty i składki 400,00 276,00 69,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 4.000,00 3.557,00 88,93
  4480 Podatek od nieruchomości 200,00 140,00 70,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 1.100,00 91,67
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
16.750,00
 
16.750,00
16.750,00
16.750,00
8.172,00
 
8.172,00
8.172,00
8.172,00
48,79
 
48,79
48,79
48,79
  4300 Zakup usług pozostałych 16.750,00 8.172,00 48,79
85230   Pomoc w zakresie dożywiania
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
114.016,00
114.016,00
31.000,00
26.600,00
4.400,00
83.016,00
92.745,50
92.745,50
28.082,86
25.974,36
2.108,50
64.662,64
81,34
81,34
90,59
97,65
47,92
77,89
  3110 Świadczenia społeczne 83.016,00 64.662,64 77,89
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.010,00 20.004,00 99,97
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.990,00 1.549,64 77,87
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 3.892,65 97,32
  4120 Składki na Fundusz pracy 600,00 528,07 88,01
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 922,50 30,75
  4440 Odpisy na ZFŚS 1.200,00 1.186,00 98,83
85295   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
      1) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
135.824,02
135.824,02
 
 
135.824,02
128.948,44
128.948,44
 
 
128.948,44
94,94
94,94
 
 
94,94
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.783,36 26.299,57 98,19
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.384,27 1.359,25 98,19
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.254,73 5.128,19 97,59
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 271,48 265,01 97,62
  4127 Składki na Fundusz Pracy 656,20 638,48 97,30
  4129 Składki na Fundusz Pracy 33,96 33,00 97,17
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 27.662,84 27.605,78 99,79
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.429,74 1.426,80 99,79
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 29.561,97 28.938,16 97,89
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.528,03 1.495,69 97,88
  4277 Zakup usług remontowych 16.040,92 16.040,92 100,00
  4279 Zakup usług remontowych 829,08 829,08 100,00
  4307 Zakup usług pozostałych 21.960,75 16.732,67 76,19
  4309 Zakup usług pozostałych 1.135,05 864,84 76,19
  4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
532,48
 
532,07
 
99,92
  4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
27,52
 
27,51
 
99,96
  4437 Różne opłaty i składki 38,03 37,83 99,47
  4439 Różne opłaty i składki 1,97 1,95 98,98
  4447 Odpisy na ZFŚS 657,64 657,64 100,00
  4449 Odpisy na ZFŚS 34,00 34,00 100,00
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
10.000,00
 
9.134,90
 
91,35
85395  

Pozostała działalność

-wydatki bieżące

       1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
           a) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.134,90
9.134,90
9.134,90
9.134,90
91,35
91,35
91,35
91,35
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.700,00 5.106,31 89,58
  4300

Zakup usług pozostałych

4.300,00 4.028,59 93,69
854  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 
17.500,00
 
17.490,00
 
99,94
85415  

Pomoc materialna dla uczniów

 • wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.490,00
17.490,00
17.490,00
99,94
99,94
99,94
  3260

Inne formy pomocy dla uczniów

17.500,00 17.490,00 99,94
855  

RODZINA

3.214.481,99 3.093.630,06 96,24
85501  

Świadczenia wychowawcze

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.955.493,00
1.955.493,00
29.272,00
22.644,00
6.628,00
1.926.221,00
1.874.730,70
1.874.730,70
29.040,00
22.643,43
6.396,57
1.845.690,70
95,87
95,87
99,21
99,99
96,51
95,82
  3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60,00 60,00 100,00
  3110

Świadczenia społeczne

1.926.161,00 1.845.630,70 95,82
  4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.000,00 18.000,00 100,00
  4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.136,00 1.135,43 99,95
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.097,00 3.097,00 100,00
  4120

Składki na Fundusz Pracy

411,00 411,00 100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.717,00 1.485,94 86,54
  4280

Zakup usług zdrowotnych

40,00 40,00 100,00
  4300

Zakup usług pozostałych

3.325,00 3.325,00 100,00
  4440

Odpisy na ZFŚS

1.326,00 1.325,63 99,97
  4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

220,00 220,00 100,00
85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
 
1.242.741,00
1.242.741,00
86.805,00
76.750,00
10.055,00
1.155.936,00
 
 
 
1.209.682,50
1.209.682,50
80.717,70
72.262,07
8.455,63
1.128.964,80
 
 
 
97,34
97,34
92,99
94,15
84,09
97,67
  3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60,00 50,00 83,33
  3110

Świadczenia społeczne

1.155.876,00 1.128.914,80 97,67
  4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.175,00 19.328,11 87,16
  4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.325,00 2.325,00 100,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

51.550,00 49.984,49 96,96
  4120

Składki na Fundusz Pracy

700,00 624,47 89,21
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.203,00 890,17 40,41
  4300

Zakup usług pozostałych

5.250,00 5.249,99 100,00
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00 115,00 28,75
  4440

Odpisy na ZFŚS

1.532,00 1.531,47 99,97
  4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
670,00
 
669,00
 
99,85
85503  

Karta Dużej Rodziny

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60,00 60,00 100,00
85504  

Wspieranie rodziny

 • wydatki bieżące
 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
15.587,99
15.587,99
15.587,99
13.956,99
1.631,00
9.156,86
9.156,86
9.156,86
7.947,27
1.209,59
58,74
58,74
58,74
56,94
74,16
  4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11.557,00 6.126,58 53,01
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000,00 1.577,32 78,87
  4120

Składki na Fundusz Pracy

399,99 243,37 60,84
  4410

Podróże służbowe krajowe

250,00 225,00 90,00
  4440

Odpisy na ZFŚS

881,00 584,59 66,36
  4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00 400,00 80,00
85508  

Rodziny zastępcze

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
600,00
600,00
100,00
100,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  3110

Świadczenia społeczne

500,00 0,00 0,00
  4300

Zakup usług pozostałych

100,00 0,00 0,00
900   GOSPODARKA  KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
638.711,36
 
337.844,75
 
52,89
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-    wydatki majątkowe
     a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
252.000,00
252.000,00
252.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252.000,00 0,00 0,00
90002   Gospodarka odpadami
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
132.000,00
132.000,00
132.000,00
29.700,00
102.300,00
105.424,13
105.424,13
105.424,13
29.700,00
75.724,13
79,87
79,87
79,87
100,00
74,02
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 24.000,00 100,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00 1.120,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 1.525,23 66,31
  4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 74.198,90 74,20
90003   Oczyszczalnie miast i wsi
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
58.032,05
58.032,05
58.032,05
58.032,05
96,72
96,72
96,72
96,72
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 12,80 12,80
  4300 Zakup usług pozostałych 59.900,00 58.019,25 96,86
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
17.967,05
17.967,05
17.967,05
17.967,05
99,82
99,82
99,82
99,82
  4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 17.967,05 99,82
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
 • wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
125.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
70.000,00
70.000,00
107.982,20
38.570,20
38.570,20
38.570,20
69.412,00
69.412,00
86,39
70,13
70,13
70,13
99,16
99,16
  4260 Zakup energii 30.000,00 16.834,20 56,11
  4270 Zakup usług remontowych 25.000,00 21.736,00 86,94
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 69.412,00 99,16
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
11.628,36
 
 
11.628,36
11.628,36
11.628,36
10.256,77
 
 
10.256,77
10.256,77
10.256,77
88,20
 
 
88,20
88,20
88,20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10.278,36 10.256,77 99,79
  4430 Różne opłaty i składki 1.250,00 0,00 -
90095   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
-      wydatki majątkowe:
           a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
40.083,00
31.583,00
31.583,00
31.583,00
8.500,00
8.500,00
38.182,55
29.732,39
29.732,39
29.732,39
8.450,16
8.450,16
95,26
94,14
94,14
94,14
99,41
99,41
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4.101,01 82,02
  4300 Zakup usług pozostałych 26.583,00 25.631,38 96,42
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
8.500,00
 
8.450,16
 
99,41
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
373.000,00
 
313.000,00
 
83,91
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 • wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
250.000,00
250.000,00
250.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
76,00
76,00
76,00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
250.000,00
 
190.000,00
 
76,00
92116   Biblioteki
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
88.000,00
88.000,00
88.000,00
88.000,00
88.000,00
88.000,00
100,00
100,00
100,00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
88.000,00
 
88.000,00
 
100,00
92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
100,00
100,00
100,00
  2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp  
 
35.000,00
 
 
35.000,00
 
 
100,00
926   KULTURA FIZYCZNA 15.000,00 15.000,00 100,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100,00
100,00
100,00
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
 
15.000,00
 
 
15.000,00
 
 
100,00
     
RAZEM   W Y D A T K I  :
11.175.424,67 8.989.682,82 80,44
 
 
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
 ZA 2017 ROK
 
 
PRZYCHODY:
 
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykon.
 
950
 
 
 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
 
 
 
386.732,41
 
 
 
386.732,41
 
 
 
100,00
 
952
 
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
 
 
 
0,00
 
 
0,00
 
 
0,00
   
RAZEM
 
386.732,41
 
386.732,41
 
100,0
 
 
ROZCHODY:
 
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykon.
 
992
 
 
 
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
 
 
155.000,00
 
 
155.000,00
 
 
 
100,00
   
RAZEM
 
155.000,00
 
155.000,00
 
100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2017 ROK
 
I. DOTACJE:
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
 
Wykon.
%
Wykon
1 2 3 4 5 6
010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
70.105,91 70.105,91 100,00
01095   Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
70.105,91
70.105,91
70.105,91
70.105,91
70.105,91
70.105,91
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami  
 
70.105,91
 
 
70.105,91
 
 
100,00
750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
28.839,00 28.656,00 50,15
75011   Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
28.839,00
28.839,00
28.839,00
28.656,00
28.656,00
28.656,00
50,15
50,15
50,15
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami  
 
28.839,00
 
 
28.656,00
 
 
50,15
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA  
1.361,00
 
1.159,00
 
84,94
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
1.361,00
1.361,00
1.361,00
 
1.159,00
1.159,00
1.159,00
 
84,94
84,94
84,94
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
1.361,00
 
 
1.159,00
 
 
84,94
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.998,74 27.938,95 99,79
80101   Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
18.374,05
18.374,05
18.374,05
18.321,45
18.321,45
18.321,45
99,71
99,71
99,71
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
18.374,05
 
 
18.321,45
 
 
99,71
80110   Gimnazja
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
6.599,80
6.599,80
6.599,80
6.598,31
6.598,31
6.598,31
99,98
99,98
99,98
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
6.599,80
 
 
6.598,31
 
 
99,98
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach …
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania rządowe
 
 
3.024,89
3.024,89
3.024,89
 
 
3.019,19
3.019,19
3.019,19
 
 
99,81
99,81
99,81
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
3.024,89
 
 
3.019,19
 
 
99,81
852   POMOC SPOŁECZNA 20.583,56 16.889,65 82,05
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
 
 
 
8.604,00
8.604,00
8.604,00
 
 
 
 
8.507,52
8.507,52
8.507,52
 
 
 
 
98,88
98,88
98,88
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
8.604,00
 
 
8.507,52
 
 
98,88
85215   Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
229,56
229,56
229,56
210,13
210,13
210,13
91,54
91,54
91,54
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
229,56
 
 
210,13
 
 
91,54
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
11.750,00
11.750,00
11.750,00
 
8.172,00
8.172,00
8.172,00
 
69,55
69,55
69,55
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
11.750,00
 
 
8.172,00
 
 
69,55
855   RODZINA 3.198.294,00 3.084.473,20 96,44
85501  

Świadczenia wychowawcze

dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
1.955.493,00
1.955.493,00
1.955.493,00
1.874.730,70
1.874.730,70
1.874.730,70
95,87
95,87
95,87
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z  zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  
 
1.955.493,00
 
 
 
1.874.730,70
 
 
95,87
85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

 
 
1.242.741,00
1.242.741,00
1.242.741,00
 
 
1.209.682,50
1.209.682,50
1.209.682,50
 
 
97,34
97,34
97,34
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
1.242.741,00
 
 
1.209.682,50
 
 
97,34
85503   Karta Dużej Rodziny
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
60,00
 
 
60,00
 
 
100,00
      
R A Z E M :
3.347.182,21 3.229.222,71 96,48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Treść Kwota w zł. Wykonanie %
Wykon.
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70.105,91 70.105,91 100,00
01095   Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
70.105,91
70.105,91
70.105,91
1.374,62
68.731,29
70.105,91
70.105,91
70.105,91
1.374,62
68.731,29
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,61 196,61 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 28,17 28,17 100,00
  4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.149,84 1.149,84 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 68.731,29 68.731,29 100,00
    750    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 28.839,00 28.656,00 99,37
75011   Urzędy wojewódzkie
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych 
28.839,00
28.839,00
28.839,00
28.039,00
800,00
28.656,00
28.656,00
28.656,00
27.856,00
800,00
99,37
99,37
99,37
99,35
100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.990,00 23.807,00 99,24
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 1.000,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.549,00 2.549,00 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 100,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 800,00 800,00 100,00
    751   URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
1.361,00
 
1.159,00
 
85,16
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   b) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.361,00
1.361,00
1.361,00
409,00
952,00
 
1.159,00
1.159,00
1.159,00
409,00
750,00
 
85,16
85,16
85,16
100,00
78,78
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 58,50 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 8,38 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12 342,12 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952,00 750,00 78,78
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.998,74 27.938,95 99,71
80101   Szkoły Podstawowe
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych 
18.374,05
18.374,05
18.374,05
18.374,05
18.321,45
18.321,45
18.321,45
18.321,45
99,71
99,71
99,71
99,71
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18.192,15 18.140,05 99,71
  4300 Zakup usług pozostałych 181,90 181,40 99,73
80110   Gimnazja
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych 
6.599,80
6.599,80
6.599,80
6.599,80
6.598,31
6.598,31
6.598,31
6.598,31
99,98
99,98
99,98
99,98
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.534,46 6.532,98 99,98
  4300 Zakup usług pozostałych 65,34 65,33 99,98
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach …
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
 
 
3.024,89
3.024,89
3.024,89
3.024,89
 
 
 
3.019,19
3.019,19
3.019,19
3.019,19
 
 
 
99,81
99,81
99,81
99,81
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.994,94 2.989,30 99,81
  4300 Zakup usług pozostałych 29,95 29,89 99,80
852   POMOC  SPOŁECZNA 20.583,56 16.889,65 82,05
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
 
8.604,00
8.604,00
8.604,00
8.604,00
 
 
 
 
8.507,52
8.507,52
8.507,52
8.507,52
 
 
 
 
98,88
98,88
98,88
98,88
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.604,00 8.507,52 98,88
85215   Dodatki mieszkaniowe
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
229,56
229,56
4,15
4,15
225,41
210,13
210,13
4,10
4,10
206,03
91,54
91,54
98,80
98,80
91,40
  3110 Świadczenia społeczne 225,41 206,03 91,40
  4300 Zakup usług pozostałych 4,15 4,10 98,80
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
11.750,00
11.750,00
11.750,00
11.750,00
 
8.172,00
8.172,00
8.172,00
8.172,00
 
69,55
69,55
69,55
69,55
  4300 Zakup usług pozostałych 11.750,00 8.172,00 69,55
855   RODZINA 3.198.294,00 3.084.473,20 96,44
85501   Świadczenia wychowawcze
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.955.493,00
1.955.493,00
29.272,00
22.644,00
6.628,00
1.926.221,00
1.874.730,70
1.874.730,70
29.040,00
22.643,43
6.396,57
1.845.690,70
95,87
95,87
99,21
100,00
96,51
95,82
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 100,00
  3110 Świadczenia społeczne 1.926.161,00 1.845.630,70 95,82
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,00 18.000,00 100,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.136,00 1.135,43 99,95
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.097,00 3.097,00 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 411,00 411,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.717,00 1.485,94 86,54
  4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.325,00 3.325,00 100,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 1.326,00 1.325,63 99,97
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
220,00
 
220,00
 
100,00
85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
1.242.741,00
1.242.741,00
86.805,00
76.750,00
10.055,00
1.155.936,00
 
 
1.209.682,50
1.209.682,50
80.717,70
72.262,07
8.455,63
1.128.964,80
 
 
97,34
97,34
92,99
94,15
84,09
97,67
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 50,00 83,33
  3110 Świadczenia społeczne 1.155.876,00 1.128.914,80 97,67
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.175,00 19.328,11 87,16
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.325,00 2.325,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.550,00 49.984,49 96,96
  4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 624,47 89,21
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.203,00 890,17 40,41
  4300 Zakup usług pozostałych 5.250,00 5.249,99 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 115,00 28,75
  4440 Odpisy na ZFŚS 1.532,00 1.531,47 99,97
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
670,00
 
669,00
 
99,85
85503   Karta Dużej Rodziny
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 60,00 100,00
     
R A Z E M :
3.347.182,21 3.229.222,71 96,48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2017 ROK
 
DOCHODY
 
Dział Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon.
1 2 3 4 5
010
01042
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
-    dotacje celowe otrzymane na modernizację
      dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
      między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00
100,00
100,00
100,00
 
 
100,00
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
 
 
29.996,75
99,99
99,99
99,99
 
 
99,99
   
RAZEM
 
60.000,00
 
59.996,75
 
99,99
WYDATKI
 
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5
010
01042
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
99,99
99,99
99,99
   
RAZEM
 
60.000,00
 
59.996,75
 
99,99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2017 ROK
 
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  
 
 
23.491,00
 
 
 
23.490,95
 
 
 
100,00
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
23.491,00
23.491,00
 
23.490,95
23.490,95
 
100,00
100,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 
23.491,00
 
23.490,95
 
100,00
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
851   OCHRONA ZDROWIA 23.491,00 23.288,82 99,14
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
300,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00 300,00 100,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
23.191,00
22.191,00
1.000,00
22.988,82
21.988,82
1.000,00
99,13
99,09
100,00
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

3.200,00 3.200,00 100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.191,00 13.087,82 99,22
  4300

Zakup usług pozostałych

5.800,00 5.701,00 98,29
  6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 
1.000,00
 
1.000,00
 
100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2017 ROK
 
 
DOCHODY:
 
Dział Rozdz
§
Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
132.000,00
 
130.569,07
 
98,92
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące w tym:
132.000,00
132.000,00
130.569,07
130.569,07
98,92
98,92
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
132.000,00
 
130.569,07
 
98,92
 
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz
§
Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
132.000,00
 
105.424,13
 
79,87
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
132.000,00
132.000,00
132.000,00
105.424,13
105.424,13
105.424,13
79,87
79,87
79,87
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 24.000,00 100,0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00 1.120,00 100,0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 100,0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 100,0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 1.525,23 66,31
  4300 Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych  
100.000,00
 
74.198,90
 
74,20
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2017 ROK
 
 
DOCHODY:
 
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.500,00
 
912,80
 
60,85
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
 • z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 • środki z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
 
912,80
912,80
0,00
912,80
 
60,85
60,85
0,00
65,20
  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
100,00
 
0,00
 
0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 912,80 65,20
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
 
1.500,00
1.500,00
 
150,00
150,00
 
10,00
10,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
1.500,00
 
150,00
 
10,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci
 
100,00
 
0,00
 
0,00
  4300 Zakup usług pozostałych, w tym: dopłata do usuwania azbestu  
150,00
 
150,00
 
100,00
  4430 Różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska  
1.250,00
 
0,00
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
                                    ZA 2017 ROK                    
                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
                                  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdz.
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Plan Wykon. % Plan Wykon %
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki            
754 75411 Komendy powiatowe PSP – pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samobieżnego ciągnika
z ładowaczem czołowym
 
 
 
 
 
 
 
 
6.000
 
 
6.000,0
 
 
100,0
851 85154 Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na modernizację Poradni Psychologicznej w Sanoku        
1.000
 
1.000,0
 
100,0
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury  
250.000
 
190.000
 
76,00
     
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury  
88.000
 
88.000
 
100,00
     
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania            
754 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja dla OSP Rozpucie na remont garażu OSP  
14.000
 
13.710
 
97,93
 
 
 
 
 
 
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na remont Cerkwii w Hołuczkowie i w Siemuszowej        
35.000
 
35.000,0
 
100,0
926 92605 Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu        
15.000
 
15.000,0
 
100,0
 
 
   
RAZEM
 
352.000
 
291.710
 
82,87
 
57.000
 
57.000,0
 
100,0
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2017 ROK
 
Dział Rozdz Treść

Przychód

Plan

Wykon.

%

Koszty
Plan
Wykon. %
1 2 3

4

5

6

7 8 9
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.200,0 9.558,62 72,41 13.200,0 9.558,62 72,41
  80101 Szkoły podstawowe 8.000,00 5.808,68 69,78 8.000,00 5.582,42 69,78
    Stan środków na 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wpływy ze sprzedaży zup 7.650,00 5.574,00 72,86      
    Naliczone odsetki bankowe 20,00 8,42 42,10      
    Prowizja za ubezpiecz. uczniów 330,00 0,00 0,00      
    Zakup materiałów i wyposażenia       580,00 496,72 0,00
    Zakup środków żywności       7.200,00 4.907,81 82,14
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
       
100,00
 
87,20
 
17,50
    Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2017        
120,00
 
90,69
 
0,00
  80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 2.700,00 1.098,97 40,70 2.700,00 1.098,97 40,70
    Stan środków na 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wpływy ze sprzedaży zup 2.550,00 1.098,97 43,10      
    Naliczone odsetki bankowe 50,00 0,00 0,00      
    Prowizja za ubezpiecz. uczniów 100,00 0,00 0,00      
    Zakup materiałów i wyposażenia       250,00 157,69 63,08
    Zakup środków żywności       2.330,00 1.790,75 76,86
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
       
50,00
 
16,50
 
33,00
    Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2017        
70,00
 
63,38
 
90,54
  80110 Gimnazja 2.500,00 1.947,88 77,92 2.500,00 1.947,88 77,92
    Stan środków na 30.06.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wpływy ze sprzedaży zup 2.280,00 1.947,88 85,43      
    Naliczone odsetki bankowe 20,00 0,00 0,00      
    Prowizja za ubezpiecz. uczniów 200,00 0,00 0,00      
    Zakup materiałów i wyposażenia       270,00 134,03 49,64
    Zakup środków żywności       2.100,00 1.767,55 84,17
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
       
100,00
 
16,30
 
16,30
    Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2017        
30,00
 
30,00
 
100,00
    OGÓŁEM: 13.200,0 9.558,62 72,41 13.200,0 9.558,62 72,41
 
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
 
     Stan środków na 31.12.2017 r. w rozdz. 80101  -        90,69  zł
      Stan środków na 31.12.2017 r. w rozdz. 80103  -        63,38  zł
     Stan środków na 31.12.2017 r. w rozdz. 80110  -         30,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Razem                                                                             184,07 zł
 
 
INFORMACJA
 
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA 2017 ROK

 
 
Lp.
 
Zadanie
Wartość środków wydatkowanych w 2017 r. Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
1. Budowa chodników 0,00 235.045,27
2. Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
 
0,00
 
14.000,00
3. Przebudowa Zespołu Szkół
Tyrawa Wołoska
 
0,00
 
45.920,00
4. Kanalizacja Rozpucie 0,00 123.124,79
5. Zbiorniki p-poż. 0,00 6.753,20
6. Kąpielisko 0,00 414,00
7. Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej  
15.000,00
 
17.730,00
8. Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie  
1.200,00
 
23.568,31
9. Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie  
1.200,00
 
1.200,00
10. Przebudowa oczyszczalni  Tyrawa Wołoska  
0,00
 
16.400,00
11. Przebudowa oczyszczalni
Hołuczków
 
0,00
 
24.600,00
12. Budowa oświetlenia ulicznego Hołuczków  
2.222,00
 
2.222,00
13. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie  
31.627,00
 
31.627,00
14. Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska  
35.563,00
 
35.563,00
15. Kładka z przyczółkami 63.408,62 63.408,62
16. Wiata przystankowa w Tyrawie Wołoskiej  
8.450,16
 
8.450,16
17. Dotacja dla PSP Sanok 6.000,00 6.000,00
18. Dotacja dla Powiatu Sanockiego 1.000,00 1.000,00
   
R a z e m
 
165.670,78
 
657.026,35
 
 
 
 
 
WYKAZ  WYDATKÓW 
OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH
ZA 2017 ROK
 

Nazwa  jednostki

Treść Kwota W ZŁ  
 1. OSP Tyrawa
               Wołoska
 • Wynagrodzenie kierowców
 • Paliwo, oleje
 • Badania okresowe strażaków
 • Zakup gaśnic
 • Zakup akumulatora
 • Żarnik
 • Remont gaśnicy
 • Części do samochodu
 • Remont samochodu
 • Przegląd samochodu i wymiana oleju
 • Przegląd samochodu
 • Przegląd samochodu
 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia
    do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • Okresowy przegląd gaśnic
 • Żarówki
 • Środek absorbujący
 • „E-remiza” – abonament roczny
 • Środki ppoż.
 • Art. gospodarcze
 • Inspekcja aparatów powietrznych
 • Przegląd agregatów
 • Napełnienie butli tlenem
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Ubezpieczenie drużyny KSR
 • Ubezpieczenie drużyny
 • Przegląd urządzeń
 
        RAZEM:                                                                 
4.992,00
4.519,88
1.280,00
171,02
575,64
89,00
38,01
75,00
1.468,00
595,00
203,00
148,00
 
150,00
56,09
14,00
66,92
125,00
968,01
179,10
1.589,16
209,10
376,39
864,00
864,00
280,00
92,00
301,35
 
20.289,67
 
2. OSP  Rakowa
 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Przegląd samochodu
 • Badania okresowe strażaków
 • Zakup gaśnic
 • Zakup gaśnicy
 • Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego
 • Remont samochodu
 • Art. Gospodarcze
 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia
    do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • Paliwo
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Środek absorbujący
 • Ubezpieczenie drużyny
 
RAZEM :
1.716,00
153,00
800,00
171,02
65,00
68,50
678,55
117,90
 
100,00
230,47
864,00
66,91
92,00
 
5.123,35
 
3. OSP   Siemuszowa
 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Zakup gaśnic
 • Badania okresowe strażaków
 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • Okresowy przegląd gaśnic
 • Środek absorbujący
 • Przegląd samochodu
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego
 • Wymiana sprzęgła
 • Ubezpieczenie drużyny
 
RAZEM :
624,00
839,00
85,51
750,00
 
100,00
21,03
66,91
148,01
68,50
950,00
92,00
 
3.744,96
 
4.  OSP  Rozpucie
 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Zakup gaśnic
 • Badania okresowe strażaków
 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia
do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • Okresowy przegląd gaśnic
 • Przełącznik napięcia
 • Akumulator
 • Szpadel i łopata
 • Paliwo
 • Środek absorbujący
 • Przegląd samochodu
 • Ubezpieczenie drużyny
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Dotacja na remont wjazdu do garażu OSP
 
           RAZEM :
1.872,00
85,51
800,00
 
100,00
14,02
102,00
805,00
109,00
601,26
66,91
204,00
92,00
907,00
13.710,00
 
19.468,70
5.   OSP Hołuczków    - Wynagrodzenie kierowcy
   - Paliwo, oleje, płyny
   - zasilenie konta (telefon komórkowy)
   - przegląd samochodu
   - badania okresowe strażaków
   - zakup gaśnic
   - klin zabezpiecz. pod koła
   - usługa warsztatowa
   - Opłata za przedłużenie ważności  zezwolenia
     do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
   - Okresowy przegląd gaśnic
   - baterie do latarek
   - środek absorbujący
   - remont samochodu
   - usługa serwisowa
   - ubezpieczenie drużyny
   - ubezpieczenie samochodu
            
           RAZEM :
1.872,00
2.266,77
30,00
203,00
800,00
171,02
92,00
120,00
 
100,00
7,01
41,60
66,91
1.260,07
270,00
92,00
907,00
 
8.299,38
6. Pozostałe wydatki na OSP    - wynagrodzenie komendanta
   - pieczątka komendanta
   - puchary na turniej
   - poradnik z zakresu ppoż.
              
            RAZEM:
1.872,00
44,00
344,40
615,00
 
2.875,40
  Ogółem               59.801,46
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

O  DOCHODACH  I  WYDATKACH

MIENIA  WIEJSKIEGO

ZA 2017 ROK

 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
1 Tyrawa Wołoska Podatek leśny   2.497,00
Dochody z dzierżawy 1.841,28  
Za drewno 67.990,20  
Pozyskanie drewna z lasu   15.232,25
Wykonanie planów urządzenia lasu    
3.452,22
Wyznaczanie drzew do ścinki   287,04
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)    
1.000,00
Dokumentacja projektowa oświetlenia    
34.563,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)    
13,28
Razem 69.831,48 57.044,79
Plus saldo z 2016 +10.669,43  
Stan +23.456,12  
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
2 Rozpucie Naprawa ogrodzenia   585,00
Podatek leśny   3.140,00
Pozyskanie drewna z lasu   29.677,45
Wykonanie kosztorysu - świetlica    
1.200,00
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)    
1.000,00
Wykonanie planów urządzenia lasu    
3.296,59
Wyznaczenie drzew do ścinki   740,74
Dokumentacja projektowa (oświetlenie uliczne)    
30.627,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)    
55,61
Sprzedaż drewna 95.956,33  
Dochody z dzierżawy 1.618,81  
Razem 97.575,14 70.322,39
Plus saldo z 2016 +30.657,94  
Stan +57.910,69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
  Hołuczków Podatek leśny   2.196,00
Pozyskanie drewna z lasu   37.986,23
Wykonanie planów urządzenia lasu   2.138,61
Wykonanie kosztorysu - świetlica   1.200,00
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)    
500,00
Dokumentacja projektowa (oświetlenie uliczne)    
1.722,00
Dotacja na remont zabytkowej cerkwi    
25.000,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)    
92,96
Sprzedaż drewna 97.630,82  
Razem 97.630,82 70.835,80
Plus saldo z 2016   -19.543,04
Stan +7.251,98  
 
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
4. Siemuszowa Podatek leśny   657,00
Wykonanie projektu - świetlica   15.000,00
Wykonanie planów urządzenia lasu   605,72
Pozyskanie drewna   23.821,88
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)    
44,82
Sprzedaż drewna 64.630,70  
Razem 64.630,70 40.129,42
Plus saldo z 2016 4.359,42  
Stan +28.860,70  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I N F O R M A C J A

 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2017 rok
 
   Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
26 stycznia 2017 r. Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017  wynosił:
 
I    DOCHODY:                    10.915.535,00  zł
       w tym:
      a) dochody bieżące             8.209.585,00  zł
      b) dochody majątkowe        2.705.950,00  zł
 

II   WYDATKI:                     10.760.535,00  zł

       a) wydatki bieżące              8.169.585,00  zł
       b) wydatki majątkowe         2.590.950,00  zł
 
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami   w wysokości                                                             155.000,00  zł
 
w tym:
     
     1.  Rozchody:                                                                                155.000,00  zł
 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                 155.000,00  zł 
 
Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił:
   
I     DOCHODY:                     10.943.692,26 zł
       w tym:
       a) dochody bieżące             9.383.692,26 zł
       b) dochody majątkowe        1.560.000,00 zł
 

II    WYDATKI:                      11.175.424,67 zł

        w tym:
        a) wydatki bieżące              9.437.924,67 zł
        b) wydatki majątkowe         1.737.500,00 zł
 
Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                231.732,41 zł
     1. Przychody:                                                                                386.732,41 zł
                a)  wolne środki, o których mowa w art. 217
                     ust. 2 pkt 6 ustawy                                                          386.732,41 zł
     
     2.  Rozchody:                                                                                155.000,00  zł
 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                 155.000,00  zł 
 
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok przedstawia zestawienie.

 

 

 

I  DOCHODY

 
Dochody budżetowe wykonano w wysokości  9.542.938,73  zł co stanowi  87,20 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 9.168.774,96 zł co stanowi 97,71 %, dochody majątkowe w wysokości 374.163,77 zł, co stanowi 23,98 % wykonania.
 
Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      99,19 %
                    w tym dochody bieżące:
                    - dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól    30.000,00 zł
                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie         1.176,58 zł                                                 
                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy   70.105,91 zł
 
Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie       46,04 %
                   - dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna  327.363,77 zł
                   Szczegółowe wpływy z mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
                   Sprzedaż drewna uzależniona jest od planowanych inwestycji.
 
Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,99 %
                    dochody bieżące:
                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.996,75 zł
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie      10,32 %
                    dochody bieżące:
                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -      45.213,25 zł
                    dochody majątkowe:
                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
                      działek                                                               -     46.800,00 zł
 
Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                -   wykonanie  1,78 %
                    dochody bieżące:
                    - otrzymane darowizny – 107,00 zł.
 
Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA             -  wykonanie  101,94 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej     28.656,00 zł  
                   - prowizja za udostępnienie danych osobowych                    9,30 zł
                   - zwrot z podatku PIT                                                         709,00 zł
                   - wpływy za koszty egzekucyjne i komornicze                    23,20 zł   
                  
Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY  
                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          -  wykonanie   85,16 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej        1.159,00 zł
 
Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   
                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  POBOREM
                                                                                        -  wykonanie   88,16 %
                    dochody bieżące, w tym:                         -   1.422.805,04 zł
                    - wpływy z podatku od nieruchomości    -       400.097,81 zł
                    - wpływy z podatku rolnego                    -         78.662,92 zł
                    - wpływy z podatku leśnego                    -        157.374,75 zł
                    - wpływy z podatku od środków transport. -      14.993,00 zł
                    - wpływy z podatku od spadków i darowizn  -    1.393,00  zł
                    - wpływy z opłaty od posiadania psów     -                 0,00 zł
                    - wpływy z podatku od czynności cywilnopr.  - 30.569,00 zł
                    - wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
                    - wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych  -     162.40 zł
                    - wpływy z odsetek od nieterminowych
                       wpłat z tytułu podatków i opłat             -              665,27 zł
                    - pozostałe odsetki                                    -           1.208,40 zł
                    - wpływy z opłaty skarbowej                    -           5.626,00 zł
                    - wpływy z opłaty za zezwolenia
                       na sprzedaż napojów alkoholowych      -         23.490,95 zł
                    - udziały w PDOF                                     -       707.574,00 zł
                    - udziały w PDOP                                     -              987,54 zł
                        
Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie  100,07 %
                    dochody bieżące, w tym:
                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -    100,00 %
                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -    100,00 %
                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -    100,00 %
                    - uzupełnienie subwencji ogólnej                  -    100,00 %
                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone
                      odsetki od kapitału                                      -     125,87 %    
                   
                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
                    na rachunkach bankowych –  zgodnie z umową bank
                    nalicza odsetki na dzień 31.12.
 
Dział 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                 - wykonanie    94,38 %
                    dochody bieżące:                                         161.159,83 zł
                    - dotacja celowa na zadania rządowe          -   27.938,95 zł 
                    - dotacja celowa na zadania własne             -   53.974,92 zł
                    - dotacja celowa na programy z UE             -   79.061,89 zł
                    - wpływy z rachunków dochodów własnych -      184,07 zł
 
Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                              - wykonanie  133,30 %
                    dochody bieżące, w tym:                                            388.005,50 zł
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej      16.889,65 zł
                    - dotacje celowe na zadania własne                              123.793,80 zł      
                          - dotacja celowa na programy z UE                              247.322,05 zł
                      Dotacja na programy UE przekazana została do gminy w całości
                      na okres realizacji projektu 2017-2018. W związku z tym wykonanie
                      w 2017 roku jest wyższe.
Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - wykonanie  99,92%
                   - dotacje celowe na zadania własne
 
Dział 855   Rodzina                                                         - wykonanie    96,44 %
                   dochody bieżące, w tym:                                            3.087.554,42 zł      
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej   3.084.473,20 zł
                    - dotacje celowe na zadania własne                                    2.457,97 zł
                    - dochody jst z realizacji zadań rządowych                           623,25 zł    
 
Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                   ŚRODOWISKA                                            - wykonanie  102,50 %
                   dochody bieżące, w tym:                                         181.558,54 zł
                   - wpłaty za wodę i ścieki                                            43.344,57 zł
                   - wpłaty za wywóz nieczystości                                130.569,07 zł
                   - wpływy kosztów z opłaty komorniczej                       1.032,40 zł
                   - wpływy z pozostałych odsetek                                         71,34 zł
                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska         0,00 zł
                   - wpływy z opłat – środki z WFOŚ                                   912,80 zł
                   - dofinansowanie z FOŚ na usuwanie azbestu                5.628,36 zł
          
 
 
       
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  
    
Dział Źródło dochodów Plan Wykonanie %
020 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
  drewna
 
711.000,00
 
327.363,77
 
46,04
700 - wpływy ze sprzedaży składników
   majątkowych w tym: działek
 
100.000,00
 
46.800,00
 
46,80
710 - otrzymane darowizny 6.000,00 107,00 1,78
756 - opłata od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
- zaległości z tytułu podatków
  i opłat zniesionych
 
300,00
 
0,00
 
0,00
900 - grzywny, mandaty i inne kary 100,00 0,00 0,00
 
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy i negocjacje indywidualne z dłużnikami.
 
Na dzień 31.12.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  393.798,66 zł
w tym:
dział  700  Gospodarka mieszkaniowa                                     3.466,03 zł
dział  756  Dochody od osób prawnych, od osób
                  fizycznych i od innych jednostek
                  nie posiadających osobowości prawnej
                  oraz wydatki związane z ich poborem               295.598,20 zł
                  w tym: naliczone odsetki o zaległości
                              pozostałych                                                    922,06 zł
dział   855 Rodzina                                                                 81.399,40 zł
dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona
                  środowiska                                                            13.335,03 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2017. w dziale 756 w wysokości        129.104,15 zł
 
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2017 rok wynoszą 2.643,77 zł

 

W 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem                         82.913,28 zł
w tym:  -  podatku od nieruchomości  na kwotę                    72.561,69 zł
             -  podatku od środków transportowych  na kwotę    10.351,59 zł
 
W 2017 roku Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.

 

 

II  WYDATKI

 
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości   8.989.682,82  zł  co stanowi   80,44  % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.824.012,04 zł co stanowi 93,50 %, dochody majątkowe w wysokości 165.670,78 zł, co stanowi 9,54 % wykonania.
 
Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie  99,20 %
                  wydatki bieżące:
                  01030 Izby Rolnicze                                                       -     1.533,53 zł
                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
                   01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                30.000,00 zł
                   - wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
                      z Urzędu Marszałkowskiego, w tym: Rozpucie  - 10.629,78 zł
                      Hołuczków  - 9.338,46 zł, Tyrawa Wołoska  - 10.031,76 zł.
                   01095 Pozostała działalność                                                70.105,91 zł
                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego  
 
Dział 020  LEŚNICTWO                                              - wykonanie    79,99 %
                  wydatki bieżące:                                                       -  118.387,74 zł                                     
                  02001 Gospodarka leśna  
                            - wynagrodzenie za naprawę ogrodzenia Rozpucie   585,00 zł
                            -  zakup: kaski i kamizelki M.W.                      -        404,01 zł  
                            - ścinka, zrywka drzewa, wykonanie
                               planów urządzenia lasów M.W.                     -  117.398,73 zł
             Szczegółowe wydatki mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.                     
                       
Dział 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     92,68 %              
                    60011 Drogi publiczne krajowe        -       63.408,62 zł
                     - wydatki majątkowe:
                     Budowa kładki do Zespołu Szkół.
                    60014 Drogi publiczne powiatowe    -       29.996,75 zł                         
                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
                    60016 Drogi publiczne gminne          -       73.427,13 zł
- utrzymanie, remont i odśnieżanie dróg gminnych.
a) wynagrodzenie i pochodne450,84 zł
b) odśnieżanie dróg gminnych22.992,91 zł
c) kosztorys i nadzór remontu drogi rolniczej:
Hołuczków, Tyrawa Wołoska i Rozpucie 3.500,00 zł
d) kosztorys dot. remontu dróg do pól2.000,00 zł
e) naprawa drogi w Hołuczkowie2.218,62 zł
f) naprawa drogi w Tyrawie Wołoskiej26.978,35 zł
g) naprawa drogi w Rozpuciu2.525,07 zł
h) naprawa drogi w Rakowej1.000,00 zł
i) wykonanie zjazdu w Rozpuciu3.761,34 zł
j) modernizacja dróg: Hołuczków
Rozpucie i Tyrawa Wołoska8.000,00 zł
            
Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie    8,34 %

                    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami    80,56 %    

                     - wydatki bieżące:                                           101.022,20
                     w tym: - wynagrodzenia i pochodne                    2.610,00 zł
                         a) wydatki związane z opłatą za energii         18.635,55 zł          
                         b) zakupy i usługi remontowe M.G.               27.284,66 zł               
                         c) pozostałe usługi w tym m.in:
                             opłaty, ogłoszenia w gazecie, mapy i wypisy, wycena,
                             podział działek, usługi geodezyjne, przegląd przewodów
                             komunalnych, roboty elektryczne, akt notarialny,
                             utwardzanie placu i inne                             23.866,89 zł
                         d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
                             komunalnego (gminnego)                             8.095,10 zł
                         e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 20.530,00 zł
                                                          
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
                           wykonanie projektu użytkowania części działki
                              przy Urzędzie Gminy dot. lokalizacji pomnika                3.000,00 zł
                        - wydatki majątkowe:                                                           17.400,00 zł
                         ● kosztorys na przebudowę świetlicy w Hołuczkowie          1.200,00 zł
                         ● kosztorys na przebudowę świetlicy w Rozpuciu                1.200,00 zł
                         ● projekt na przebudowę świetlicy w Siemuszowej            15.000,00 zł
 
Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie  98,40 %                
                  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
                  - wydatki bieżące                                                    
                    - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
   pod budownictwo indywidualne             5.904,00 zł
 
Dział  720  INFORMATYKA                                     - wykonanie    93,41 % 
                   wydatki bieżące:                                                                         
                   – usługa konfiguracji serwera PSeAP                  - 2.802,36 zł
 
Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie  94,23 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75011 Urzędy wojewódzkie                           -  99,47 %
                    w tym:                                                                    170.189,96 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
                      roczne, nagroda jubileuszowa,
                      odprawa emerytalna                                             140.011,98 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                 20.561,08 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                        9.616,90 zł  
                    75022 Rady Gmin                                          -   96,48 %
                    wydatki bieżące                                                        57.499,42 zł
                    75023 Urzędy Gmin                                        -  94,45 %
                    wydatki bieżące, w tym:                                      1.103.778,24 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
                       wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe     729.889,44 zł 
                    - wynagrodzenie bezosobowe                                         501,00 zł 
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                 135.715,82 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                      236.393,10 zł
                      z tego m.in.:
                      a) zakupy: paliwa do samochodu, druki, kserokopiarka,
                          części komputerowe, materiały biurowe,
                          środki czystości i inne                                           39.821,18 zł   
                      b) energia elektryczna i gazowa                                29.722,42 zł
                      c) usługi remontowe                                                  74.757,72 zł
                          w tym: prace remontowe „Mrówki”  5.602,27 zł
                           - remont pomieszczenia socjalnego  1.845,00 zł
                           - montaż okien „Mrówki”                 7.091,37 zł
                           - wymiana oświetlenia „Mrówka”     2.057,73 zł
                          - montaż drzwi do kancelarii tajnej      4.338,35 zł
                          - wymiana zasilania elektrycznego     11.549,46 zł
                          - remont budynku Gminy (netto)         29.300,37 zł
                          - opr. kosztorysu remontu budynku       1.100,00 zł
                          - modernizacja kotłowni Urzędu            9.903,17 zł
                          - wymiana okien WC i pok. Policja       1.970,00 zł                                  
                      d) usługi pozostałe: przesyłki listowe, prenumeraty,
                          licencje za programy, usługi szkolenia, opłata
                          za śmieci, ZFŚS, badania lekarskie i inne             74.389,12 zł
                     e) usługi telekomunikacyjne                                         6.866,02 zł
                     f) delegacje                                                                 10.836,64 zł
                    - wydatki na projekty z UE                                            1.278,99 zł                                       
                    75075 Promocja jst                                          -    12,99 %
                       wydatki bieżące, w tym:                                             1.740,01 zł
                       - wynagrodzenia bezosobowe                       -                 660,00 zł
                       - zakupy i usługi promocyjne gminy            -               1.080,01 zł
                       75095 Pozostała działalność                         -    91,84 %
                       wydatki bieżące, w tym:                                             75.862,27 zł
                       a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
                           wynagrodzenie roczne (prac. PUP)                          40.419,14 zł  
                       b) wynagrodzenie bezosobowe                                              0,00 zł  
                       c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                       7.798,00 zł                            
                       d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                      8.051,47 zł
                       e) pozostałe wydatki                                                      19.593,66 zł
 
Dział 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                  ORAZ  SĄDOWNICTWA              -   wykonanie   85,16 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej kontroli i ochrony prawa              -                1.159,00 zł  
 
Dział 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                  PRZECIWPOŻAROWA                 -  wykonanie   88,92 %
                  75411Komendy powiatowe PSP
                   wydatki majątkowe: dotacja na zakup samobieżnego ciągnika
                    z ładowaczem czołowym dla KP PSP Sanok                        6.000,00 zł
                  75412 Ochotnicze straże pożarne
                   wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy   -   59.801,46 zł
                   - wynagrodzenie bezosobowe                                           -   12.948,00 zł
                   - pozostałe wydatki bieżące                                              -    33.143,46 zł
                   - dotacja dla OSP Rozpucie                                              -    13.710,00 zł
                   75414  obrona cywilna, wydatki bieżące                         -            0,00 zł
                   75421  zarządzanie kryzysowe                                          -            0,00 zł
                    wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys.   0,00 zł
 
Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   82,39 %
                   wydatki bieżące
                   75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
                               spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 28.835,09. zł.
 
Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    28,47 %   
                  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
                  wydatki bieżące: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej
                  subwencji oświatowej za lata poprzednie w wysokości  -  9.154,00 zł                                                  
                  75818 Rezerwy ogólne i celowe
                   wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne                               0,00 zł.
 
Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   94,51 %
                  80101 Szkoły podstawowe                             
                  wydatki bieżące, w tym:                                -   1.146.492,33 zł
                  - wynagrodzenie osobowe, jednorazowe dodatki
                    uzupełniające dodatkowe wynagrodzenie roczne
                    i nagrody jubileuszowe                                     -   799.763,08 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           -   159.068,77 zł
                   - wynagrodzenia bezosobowe                             -          409,50 zł
                  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie
                     oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli           -      60.699,02 zł
                  - pozostałe wydatki bieżące, w tym:                  -    126.551,96 zł
                    ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                        czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 32.642,47 zł
                        z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów   18.140,05
                    ● usługi remontowe                                        -         2.027,89 zł
                    ● energia elektryczna i gazowa                      -        33.338,51 zł
                    ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                        wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia,
                        opłaty, odpisy na ZFŚS i inne                    -        57.294,13 zł
                        z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów 181,40
                    ● delegacje                                                        -        1.248,96 zł      
          
                 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
                 wydatki bieżące, w tym:                                  -     228.280,31 zł
                 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                    wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe     157.477,21 zł
                 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         -        30.803,01 zł
                 - wynagrodzenia bezosobowe                             -           130,00 zł
                 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie                     -        11.364,20 zł
                 - pozostałe wydatki bieżące                               -       28.505,89 zł
                   ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                        czasopisma, pomoce naukowe i inne          -         7.198,61 zł
                    ● usługi remontowe                                         -            438,45 zł
                    ● energia elektryczna i gazowa                       -          9.792,49 zł
                    ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                       szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne      -       11.076,34 zł
 
                 80104 Przedszkola                  
                 wydatki bieżące dzieci uczęszczające do przedszkola
                 w Gminie Sanok i Lesko                                   -      7.634,68 zł
 
                 80110 Gimnazja                                                     
                 wydatki bieżące, w tym:                                  -   497.403,99 zł
                 - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
                    jednorazowe dodatki uzupełniające
                    i dodatkowe wynagrodzenie roczne               -   356.376,35 zł   
                 - wynagrodzenia bezosobowe                           -          110,50 zł           
                 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          -     66.623,79 zł
                 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie                     -      25.954,54 zł
                 - pozostałe wydatki bieżące                               -     48.338,81 zł
                  ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                     czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne   11.809,46 zł
                     z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów   6.532,98
                    ● usługi remontowe                                        -            611,17 zł
                    ● energia elektryczna i gazowa                      -        11.733,11 zł
                    ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                        wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia,
                        opłaty, odpisy na ZFŚS i inne                    -         23.742,63 zł
                        z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów 65,33
                    ● delegacje                                                       -            442,44 zł      
                                   
                 80113 Dowożenie uczniów do szkół                    -      42.640,95 zł
                 wydatki bieżące, w tym:                              
                  - koszty dowożenia dzieci do szkół                               
                  
                  80114 ZOE-AS                                                      
                  wydatki bieżące, w tym:                                   -    254.627,22 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
                     roczne, nagrody jubileuszowe                        -     197.980,79 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          -       34.625,48 zł
                  - pozostałe wydatki bieżące                               -       22.020,95 zł
                    ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                        czasopisma, programy i inne                       -         2.823,23 zł
                    ● usługi remontowe                                         -            147,60 zł
                    ● energia elektryczna i gazowa                      -           2.782,04 zł
                    ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                        wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia,
                        opłaty, odpisy na ZFŚS i inne                          -   15.468,84 zł
                    ● delegacje                                                       -            799,24 zł      
                  
                  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
                  wydatki bieżące, szkolenia CDN                    -           5.939,00 zł
 
                   80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
                              organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
                              oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
                              i innych formach wychowania przedszkolnego,
                  wydatki bieżące,                                        w tym:   -  11.081,71 zł
                     - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                        wynagrodzenie roczne                                    -         7.930,20 zł
                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         -          1.769,29 zł
                     - dodatki mieszkaniowe, wiejskie                     -             440,80 zł
                     - pozostałe wydatki bieżące                              -             941,42 zł
                     
                   80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
                              specjalnej organizacji nauki i metod pracy
                              dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
                              gimnazjach …, wydatki bieżące, w tym:   -   274.847,84 zł              
                   - wynagrodzenie osobowe, jednorazowe dodatki uzupełniające
                     i dodatkowe wynagrodzenie roczne           -     200.823,87 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -       42.403,05 zł  
                    - dodatki mieszkaniowe, wiejskie                -       10.181,97 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                          -       21.438,95 zł
                    ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                        czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 5.660,15 zł
                       z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów   2.989,30
                    ● usługi remontowe                                        -           335,98 zł
                    ● energia elektryczna i gazowa                      -         5.441,61 zł
                    ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                        wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, 
                        szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne        -     9.788,35 zł
                        z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów   29,89
                    ● delegacje                                                      -             212,86 zł
                 
                    80195 Pozostała działalność                                  
                    wydatki bieżące, w tym:                                -      107.014,89 zł
                      ● wynagrodzenia bezosobowe komisji                       720,00 zł                 
                      ● odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
                          nauczycieli                                                          24.003,00 zł
                      ● zakup usług pozostałych, usługa BHP                  3.690,00 zł  
                      ● wydatki na programy UE                                    79.061,89 zł                
 
Dział 851  OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   99,14 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                   -      22.288,82 zł
                  85153 Zwalczanie narkomanii                          -            300,00 zł
                             wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                              programem o narkomanii
                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi           -        21.988,82 zł
                             wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                              programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
                              - wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Powiatu
                                Sanockiego na modernizację Poradni  -          1.000,00 zł
        
Dział 852  POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    91,75 % 
                  wydatki bieżące, w tym:                                           573.323,68 zł
                   85202 Domy pomocy społecznej                              -  28.160,54 zł
                             odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS 
                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
                             przemocy w rodzinie                                   -           177,00 zł      
                  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                               za osoby pobierające niektóre świadczenia
                               z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
                               rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    
                               w centrum integracji społecznej               -        10.620,55 zł
                   85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
                              oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.063,55 zł
                              - wydatki na programy z UE   -  2.800,00 zł
                   85215 Dodatki mieszkaniowe                                  -        5.247,18 zł
                              dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
                              społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
                              zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
                   85216 Zasiłki stałe                                                  -         14.496,00 zł
                              Świadczenia społeczne
                   85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:            -      229.892,92 zł
                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
                                roczne, nagroda jubileuszowa                   -       182.411,71 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -        30.337,31 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                          -        17.143,90 zł 
                  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -  8.172,00 zł   
                  85230 Pomoc w zakresie dożywiania                       -       92.745,50 zł
                              w tym:                                                           
                              - świadczenia społeczne                                 -       64.662,64 zł
    - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
       wynagrodzenie roczne                                 -       21553,64 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)       -         4.420,72 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                            -         2.108,50 zł    
                  85295  Pozostała działalność                                      -     128.948,44 zł
     w tym: wydatki na programy z UE                -     128.948,44 zł
 
Dział 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
    POLITYKI SPOŁECZNEJ                        - wykonanie   91,35 %
                  85395 Pozostała działalność                                               9.134,90 zł
                  - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
                     na zabiegi rehabilitacyjne
 
Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - wykonanie  99,94%
                  - wydatki bieżące, stypendia                                     17.490,00 zł                              
 
Dział 855  RODZINA                                                              - wykonanie   96,24 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                             3.093.630,06 zł    
                  85501 Świadczenia wychowawcze                      -       1.874.730,70 zł
                             - świadczenia społeczne                             -   1.845.630,70 zł
   - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe    
       wynagrodzenie roczne                             -       19.135,43 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -        3.508,00 zł
                              - pozostałe wydatki                                       -       6.456,57 zł                                        
                  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                             w tym:                                                              1.209.682,50 zł
                              - świadczenia społeczne                           -     1.128.914,80 zł
    - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
       wynagrodzenie roczne                           -          21.653,11 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)  -         50.608,96 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                      -            8.505,63 zł
                  85503 Karta Dużej Rodziny                                  -                 60,00 zł   
                  85504 Wspieranie rodziny                                     -            9.156,86 zł 
                              w tym: - wynagrodzenie osobowe              -           6.126,58 zł
                               - pochodne (ZUS, FP)                                -           1.820,69 zł
                               - pozostałe wydatki                                    -            1.209,59 zł
                   85508 Rodziny zastępcze                                       -                  0,00 zł
 
Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA                                                     - wykonanie  52,89 %
                90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
                 wydatki majątkowe:                                                           0,00 zł
                 Planowana przebudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej,
                 brak realizacji ze względu na brak dofinansowania  
                 90002 Gospodarka odpadami     
                  wydatki bieżące                                                  -       105.424,13 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                     wynagrodzenie roczne                                       -         25.120,00 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)             -           4.580,00 zł
                  - wywóz nieczystości                                            -         74.198,90 zł
                  - pozostałe wydatki                                               -              580,00 zł
                  90003 Oczyszczanie miast i wsi,
                  wydatki bieżące, w tym:                                       -         58.032,05 zł
                  - wywóz ścieków                                                    -           2.400,00 zł    

                  - konserwacja oczyszczalni ścieków                      -         39.040,62 zł

                  - usługi wet. i w zakresie bezdomnych zwierząt    -         15.033,60 zł
                  - pozostałe wydatki                                                 -           1.557,83 zł   
                 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    -         17.967,05 zł
                 wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy           
                 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                    
                 wydatki bieżące, w tym:                                          -        38.570,20 zł
                 - na zakup energii                   16.834,20 zł
                 - na konserwację                     21.736,00 zł
                      wydatki majątkowe,  realizacja                              -        69.412,00 zł
                 - dokumentacja oświetlenia ulicznego: Rozpucie  31.627,00 zł
                 - Tyrawa Wołoska                                                  35.563,00 zł
                 -  Hołuczków                                                             2.222,00 zł
                 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
                            środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
                  wydatki bieżące,                                                      –         10.256,77 zł
                  z tego, program utylizacji azbestu 10.256,77 zł
                   90095 Pozostała działalność
                   wydatki bieżące, w tym: pleksa do wiaty przystankowej – 1.623,60 zł  
                   koszty przeniesienia pomnika                                            -  7.120,07 zł
                   znaki organizacji ruchu                                                      - 20.988,72 zł
                   wydatki majątkowe, zakup wiaty przystankowej  -             8.450,16 zł                                              
 
Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                  NARODOWEGO                                       - wykonanie   83,91 %
                  dotacje dla instytucji kultury                               313.000,00 zł
                  wydatki bieżące, w tym:
                  92109 GOK                                                    -    190.000,00 zł
                            
                  92116 Biblioteka                                            -      88.000,00 zł
                  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
                  wydatki bieżące                                             -      35.000,00 zł
                  - dotacja na remont Cerkwi w Hołuczkowie   -     25.000,00 zł
                  - dotacja na remont Cerkwi w Siemuszowej   -     10.000,00 zł
 
Dział 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT      - wykonanie   100,00 %
                   92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
                  wydatki bieżące, w tym:
                  - dotacja dla UKS „Tyrawka”                         -      15.000,00 zł.                                                 
  
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i  w miarę posiadanych  środków jak i potrzeb.
 
Realizacja przychodów i rozchodów za 2017 rok.
 
Na dzień 31.12.2017 plan przychodów wynosi              -       386.732,41  zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości    -    386.732,41 zł    
 
Plan rozchodów wynosi                                                   -        155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek         -    155.000,00 zł
w 2017 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości           -     155.000,00 zł
 
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości          -   3.229.222,71  zł
Wydatki w wysokości         -   3.229.222,71  zł
 
Realizacja zadań inwestycyjnych za 2017 rok:
 
 1. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy, plan – 1.185.000,00 zł, z tego:
- planowane środki z RPO  672.000,00 zł, wykonanie –        0,00 zł
- środki własne                    513.000,00 zł, wykonanie – 2.400,00 zł
 1. Termomodernizacja budynku świetlicy Siemuszowa plan – 140.000,00  zł,
 z tego: - planowane środki z WFOŚ 77.000,00 zł, wykonanie –          0,00 zł
             - środki własne                      63.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł
     III.       Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków,
                 plan środków własnych – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.412,00 zł.
     IV.       Budowa kładki do Zespołu Szkół, plan środków własnych – 75.000,00 zł,
                 wykonanie – 63.408,62 zł.
      V.       Zakup wiaty przystankowej w Tyrawie Wołoskiej, plan środków własnych
                 - 8.500,00 zł, wykonanie – 8.450,16 zł.
     VI.       Dotacja dla PSP Sanok na zakup samobieżnego ciągnika z ładowaczem
                 Czołowym, plan środków własnych - 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł.
     VII.     Dotacja dla Powiatu Sanockiego na Modernizacje pomieszczeń Poradni
                 Psychologicznej, plan środków własnych – 1.000 wykonanie - 1.000,00 zł.
 
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
 
Gmina na dzień 31.12.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
        
Na dzień 31.12.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 560.000,00 zł.
 
Na dzień 31.12.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.      
 
                    GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
 
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
Realizacja dochodów w 2017 roku:
Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem     5.582,42 zł
w tym:  - wpływy ze sprzedaży żywności              5.574,00 zł
             - naliczenie kapitału                                          8,42 zł
Oddziały przedszkolne przy S.P. uzyskali dochody 2.028,32 zł
w tym:  - wpływy ze sprzedaży żywności               2.028,32 zł
             - naliczenie kapitału                                           0,00 zł
Gimnazjum uzyskał dochody ogółem                     1.947,88 zł
w tym:   - wpływy ze sprzedaży żywności              1.947,88 zł
              - naliczenie kapitału                                          0,00 zł
Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.
Środki w wysokości 184,07 zł zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
 
 
Realizacja wydatków w 2017 roku na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.
 
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego,
w tym:
 
I. Realizacja wydatków na zadania bieżące:
    
     1. Świetlica „Mrówka” Gmina Tyrawa Wołoska  133.027,32 zł
         z tego: - środki UE                         -   128.948,44 zł
                     - środki własne gminy        -      1.288,88 zł
                     - środki na zadania własne  -     2.800,00 zł.
 
     2. Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu Gmina Tyrawa Wołoska  99.360,98 zł
         z tego: - środki UE                         -   79.061,89 zł
                     - udział gminy                    -    udostepnienie sale.
 
 
II. Realizacja wydatków na zadania majątkowe:
 
1. Zadanie pn. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
    na terenie Gminy, plan – 1.185.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych
    2.400,00 zł, z tego: - świetlica Rozpucie       -   1.200,00 zł
                   - świetlica Hołuczków    -   1.200,00 zł.
 
2. Termomodernizacja budynku świetlicy Siemuszowa plan – 140.000,00  zł,
    wykonanie ze środków własnych – 15.000,00 zł.
 
3. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków,
    plan środków własnych – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.412,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘĆ
 
W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2016-2018 na dzień 31 grudnia 2017 znajdują się następujące zadania:
 
I. Realizacja wydatków bieżących:
 
1. Zadanie pn. Świetlica „Mrówka” realizowany przez Gminę Tyrawa Wołoska
   wprowadzone do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVI/150/2017 dnia
   30.05.2017 r. w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji 2017-2018 na kwotę
   ogółem – 262.167,56 zł, z tego w roku 2017 plan – 139.829,49 zł, wykonanie –
   133.027,32 zł.
 
2. Zadanie pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” realizowany przez Gminę
   Tyrawa Wołoska wprowadzone do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr
   XXVII/157/2017 dnia 29.06.2017 r. w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji
   2017-2018 na kwotę ogółem – 99.360,98 zł, z tego w roku 2017 plan – 86.561,68 zł,
   wykonanie – 79.061,89 zł.
 
II. Realizacja wydatków majątkowych:
 
1. Zadanie pn. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
    na terenie Gminy wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr
    XX/126/2016 dnia 28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na 
    lata 2016-2017 oraz zmiany wprowadzone Uchwałą budżetową na 2017 rok Nr
    XXI/130/2017 dnia 26.01.2017 r. w której określono plan ogółem – 1.207.368,00 zł,
    w tym: na rok 2017 plan – 1.185.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku ze środków
    własnych 2.400,00 zł, z tego: - świetlica Hołuczków   1.200,00 zł, - świetlica
    Rozpucie   1.200,00 zł
 
2. Zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej
    wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą NR XX/126/2016 dnia
    28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz
    zmiany wprowadzone Uchwałą budżetową na 2017 rok Nr XXI/130/2017 dnia
    26.01.2017 r. w której określono plan ogółem – 141.230,00 zł, w tym: na rok 2017
    plan 140.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku ze środków własnych 2.730,00 zł.
               
3. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozpucie, Tyrawa
    Wołoska i Hołuczków wprowadzone do WPF w wykazie przedsięwzięć
    wprowadzone Uchwałą budżetową na 2017 rok Nr XXI/130/2017 dnia 26.01.2017
    r. oraz zmiany wprowadzone Uchwałą w sprawie zmian w WPF na 2017 Nr
    XXXII/179/2017 dnia 28.12.2017 r. w której określono plan ogółem – 420.000,00
    zł, w tym: na rok 2017, plan – 70.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku ze środków
    własnych – 69.412,00 zł, z tego: - Hołuczków - 2.222,00 zł, Rozpucie – 31.627,00
    zł, Tyrawa Wołoska – 35.563,00 zł z okresem realizacji lata 2017-2018.
 
T A B E L A
 
 
Lp Treść Łączne nakłady Realizacja
do 31.12.2017
% real.
w 2017
Stopień zaawansowania
1. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
na terenie Gmin
 
1.207.368
 
24.768,31
 
0,20
 
2,05 %
2. Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej  
141.230
 
17.730,00
 
10,71
 
12,55 %
3. Budowa oświetlenia ulicznego: Rozpucie, Tyrawa Wołoska, Hołuczków  
420.000
 
69.412,00
 
99,16
 
16,53 %
4. Świetlica „Mrówka” 262.167,56 133.027,32 95,14 50,74 %
5. Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu  
99.360,98
 
79.061,89
 
91,34
 
79,57 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2017 ROK
 
Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.
 
Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Oświaty w Tyrawie Wołoskiej w trwały zarząd o powierzchni 3.5557 ha - wartość 2.816,00 zł.
 
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,0265 ha o wartości   257.281,00 zł, z tego:
- powierzchnia 324,2065 ha o wartości 257.047,00 zł dotyczy mienia wiejskiego
- powierzchnia     2,8200 ha o wartości     2.234,00 zł dotyczy mienia komunalnego Gminy
  do korzystania przez mieszkańców wsi Rakowa.
 
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 99,8237 ha o wartości   83.499,00 zł.
 
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 13,9333 ha o wartości   23.600,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
 
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2017 r.
 
1.   Grunty                                                         369.176
 1. Budynki i budowle                                   9.908.746,74
 2. Maszyny i urządzenia techniczne               360.363,63
 3. Środki transportowe                                    204.230
 
Gmina w 2017 r. przekazała w formie darowizny na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/118/16 z dnia 13.09.2016 r. na rzecz GDDKiA w Rzeszowie część działki o nr 310/2 o powierzchni 0,0158 ha o wartości księgowej 12,00 zł, pod budowę kładki i chodnika przy pasie drogowym drogi krajowej nr 28.
W 2017 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 327.363,77 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 117.802,74 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 39.452,35
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 5.760,90 zł. 
Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, Gmina uzyskała dochody netto w wysokości 46.800,00 zł. W 2017 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 114.833,45 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKAZ                                                                                                                           
MIENIA KOMUNALNEGO
      GMINY TYRAWA WOŁOSKA
       NA DZIEŃ 31.12.2017.
 
Lp. Nazwa Miejscowość Wartość
  1. Budynek biurowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska          67.210
  2. Samochód VV Caravella Tyrawa Wołoska        141.800
  3. Remiza OSP Tyrawa Wołoska        254.013
  4. Remiza OSP Hołuczków        136.740
  5. Remiza OSP Rozpucie        328.825
  6. Garaż OSP Rozpucie            5.107
7. Remiza OSP Siemuszowa          22.419
8. Motopompa “TOHATSU” OSP Tyrawa Wołoska            28.501
  9. Samochód FIAT DUCATO MW 3743 Rakowa            55.530
10. Samochód UAZ-452 OSP Siemuszowa            6.900
11. Budynek – sklep Rozpucie          20.046
12. Budynek – świetlica Rakowa          23.505
13. Budynek – (stara szkoła) Rozpucie            8.136
14. Budynek – świetlica Siemuszowa 232.000
15. Budynek – szkoła Rozpucie          47.665
16. Wiata przystankowa PKS Tyrawa Wołoska            8.450,16
17. Budynek GOZ Tyrawa Wołoska        128.797
18. Chodnik przy GOZ Tyrawa Wołoska            2.295
19. Ogrodzenie przy GOZ Tyrawa Wołoska            5.415
20. Grunt przy GOZ Tyrawa Wołoska            8.140
21. Kanalizacja sanitarna Hołuczków        728.119
22. Oświetlenie uliczne dróg powiatowych Rakowa          39.812
23. Droga gminna (góra) Hołuczków         530.668
24. Drogi gminne Siemuszowa         480.138
25. Droga gminna  (Piła) Siemuszowa         199.856
26. Droga gminna (Sadziska) Tyrawa Wołoska         272.722
27. Droga gminna  (Góra) Tyrawa Wołoska         117.577
28. Droga gminna  (Moczary) Rozpucie         120.477
29. Grunty pod drogami gminnymi do pól Gmina 83.499
30. Grunty na terenie gminy Gmina         277.700
31. Oczyszczalnia – BIOMAF Tyrawa Wołoska           38.302
32. Dom nauczyciela Nr 1  - ZEAS Tyrawa Wołoska           35.100
33. Dom nauczyciela Nr 2  - ZEAS Tyrawa Wołoska           11.228
34. Budynek Szkoły Podstawowej Tyrawa Wołoska         243.710
35. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Tyrawa Wołoska 98.277
36. Oczyszczalnia – BIOMAF – Szkoła Tyrawa Wołoska           15.176
37. Budynek Gimnazjum Rakowa          881.363
38. Boisko sportowe z wyposażeniem Tyrawa Wołoska 354.354
39. Amfiteatr pod lipami Tyrawa Wołoska 90.237
40. Scena letnia Siemuszowa 18.615
41. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Tyrawa Wołoska 4.414.486
42. Zestaw monitoringu i alarmu Tyrawa Wołoska 6.138,18
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:20
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 15:09
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 03:03:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.