Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE NR 58/2017
ZARZĄDZENIE NR 58/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2017 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2023.

 
        Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
 1. Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok
     w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem
     i uzasadnieniem.
 1. Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa
     Wołoska na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą długu .
 
§ 2
 
Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:
 
 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
 2. Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018   (projekt)
Nr ......./....../2017
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia ................................... roku
 
            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości:   11.836.950,85 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             9.998.450,85 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                       1.838.500,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok  w wysokości:    11.681.950,85 zł
     w tym:
 
 1. wydatki bieżące                                                                             9.906.950,85 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                        1.775.000,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            155.000,00 zł
 
4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               155.000,00 zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             155.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.627.466,00 zł
w tym:
 1. dochody bieżące                                                                            3.627.466,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.627.466,00 zł
w tym:
 1. wydatki bieżące                                                                             3.627.466,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
 • dochody                                                                                             30.000,00 zł
 • wydatki                                                                                              30.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
35.000,00
35.000,00
35.000,00
 
35.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
35.000,00
35.000,00
35.000,00
  RAZEM 35.000,00
 
 
§ 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  34.991,96 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  29.381,00 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
18.000,00
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
18.000,00
18.000,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
18.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
851   OCHRONA ZDROWIA 18.000,00
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
1.000,00
1.000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00
  4300

Zakup usług pozostałych

500,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:
17.000,00
17.000,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

4.000,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00
  4300

Zakup usług pozostałych

6.500,00
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
135.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
 
135.000,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)  
135.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
135.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
135.000,00
135.000,00
135.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.200,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00
  4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 100.000,00
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
  0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00
  0970 wpływy z różnych dochodów 1.400,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
1.500.00
 
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakupy
 
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  4430 Różne opłaty i składki 800,00
 
4. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
 
    Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela
   
Nazwa sołectwa Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł
Siemuszowa  754 75412 Zakup specjalistycznych butów dla OSP 1.000,00
Tyrawa Wołoska 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska - góra 39.298,10
Rozpucie 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: - Moczary dł. 1200 m,
- przy drodze gminnej
27.233,94
Hołuczków 921 92109 Zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Hołuczkowie 16.443,88
Rakowa 921 92109 Remont świetlicy w Rakowej 21.062,51
Siemuszowa 921 92109 Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej 5.000,00
Siemuszowa 921 92109 Urządzenie na placu zabaw, bramki w Siemuszowej 6.359,65
5.000,00
       
Razem
 
121.398,08
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania  innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                        200.000,00 zł
     w tym:
 
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
 
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
P R O J E K T
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdział
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki    
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury 310.000,00  
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury   100.000,00  
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania    
926 92605 Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu       20.000,00
         
         
 
Ogółem
     
410.000,00
 
20.000,00
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2
 
 
P R O J E K T
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU
 
 
Lp Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody                    w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101 7.000 7.000 7.000 0,00
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 801 80103 3.000 3.000 3.000 0,00
2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej 801 80110 2.200 2.200 2.200 0,00
   
OGÓŁEM
     
12.200
 
12.200
 
12.200
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2018
 
1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok planowane
    są w wysokości:                                                                        11.836.950,85 zł
2. Wydatki gminy na 2018 rok planowane są w wysokości     11.646.950,85 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                  155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie    155.000,00 zł
4. Planowane rozchody ustala się w wysokości                              155.000,00 zł   
     w tym: a) na spłatę rat kredytu                                                       155.000,00 zł
        
I  DOCHODY:
 
Dochody budżetowe na 2018 rok planowane są w wysokości: 11.836.950,85 zł
 
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku jak również przeliczona przez wskaźnik wzrostu o 10 %
w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie projektów uchwał Rady Gminy na 2018 rok.
 
Dochody własne planowane są w wysokości:                          3.132.477,00 zł  
w tym:  - dochody bieżące w wysokości                                     1.965.977,00 zł
              - dochody majątkowe w wysokości                               1.166.500,00 zł
na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, projektów uchwał o wysokości stawek podatkowych na 2018 r. propozycja zwiększenia o 10 %, przypisów podatkowych, opłat oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr  ST3.4750.37.2017
z dnia 12.10.2017 r. w którym to również określona jest:
 
projektowana subwencja ogólna na 2018 rok w wysokości:  4.127.217,00 zł   
 
z tego:   - część oświatowa                               -       2.082.549,00 zł
              - część wyrównawcza                         -       1.925.122,00 zł
              - część równoważąca                          -          119.546,00 zł         
 
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w wysokości:                                                          -      4.577.256,85 zł
z tego: - na zadania rządowe w wysokości:         -      3.627.466,00 zł
            - na zadania własne jst. w wysokości:      -         115.320,00 zł
            - na programy i projekty                           -         127.470,85 zł
            - na podstawie porozumień między jst     -           35.000,00 zł
            - majątkowe na termomodernizację        -          672.000,00 zł
 
wprowadzono do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego
Nr F.I.3010.21.2017 z dnia 23-10-2017 r,  2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3113-8/17 z dnia 23-10-2017 r,  3) dotacja celowa  w rozdz. 80103 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 4) umowy na kontynuację projektów pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” i Świetlica „Mrówka”, 5) porozumienie z Powiatem Sanockim z dnia 14.11.2017 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2017/2018
6) w dziale 700 zaprojektowano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska”, w tym: ze środków RPO 672.000,00 zł. Gmina posiada wszelką dokumentację projektową i kosztorysową łącznie z aktualnym pozwoleniem na budowę. Jest możliwość składania wniosków do RPO w celu dofinansowania.
 
I DOCHODY:
 
Dział   010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowano dochody bieżące na kwotę: 2.000,00 zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.
 
Dział  020  LEŚNICTWO
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 1.016.500,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego i wiejskiego, w tym: Tyrawa Wołoska 258.700 zł, Rozpucie 326.800 zł, Hołuczków 431.000 zł.
 
Dział  600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Projekt dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia miedzy jst z Powiatem Sanockim.
 
Dział  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 45.000,00 zł z tytułu najmu lokali
i dzierżawy gruntów.
Dochody majątkowe  w wysokości          822.000,00 zł w tym:
-   z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: działek na ok. 150.000,00 zł,
-   planowane środki z RPO ok. 672.000,00 zł na termomodernizację obiektów
    komunalnych Gminy w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska, Świetlice –
    Rozpucie i Hołuczków na podstawie przyjętych uchwał intencyjnych w 2016 roku  
    o realizacji powyższych zadań  na które zostały wykonane dokumentacje celem
    złożenia w RPO,
Prognozowane dochody majątkowe z RPO zostały obliczone proporcjonalne do udziału własnego Gminy.
 
Dział   710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Projekt dochodów bieżących w wysokości 6.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.
 
Dział   750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 25.553,00 zł
w tym:  dotację na zadania rządowe.
 
Dział    751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 413,00 zł  – dotacja na zadania rządowe.
    
Dział   756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Projekt dochodów bieżących w wysokości 1.726.477,00 zł związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:
dochody bieżące:                                                                        1.726.477
-   wpływy z podatku od nieruchomości                                       650.000
-   wpływy z podatku rolnego                                                          87.200
-   wpływy z podatku leśnego                                                        165.000
-   wpływy z podatku od środków transportowych                         15.000
-   wpływy z podatku od spadków i darowizn                                   1.000
-   wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                    28.000
-   wpływy z opłaty od posiadania psów                                               200                                                                                                      
-   wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat
     zniesionych (hipoteki)                                                                     300
-   wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
    podatków i opłat                                                                             1.500
-   wpływy z pozostałych odsetek                                                       1.000
-   wpływy z opłaty skarbowej                                                            7.000
-   wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                   18.000
-   udziały w PDOF                                                                          751.777
-   udziały w PDOP                                                                                 500
 
Dział   758  RÓŻNE ROZLICZENIA
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości  4.137.217,00 zł
w tym:
-    subwencja oświatowa                                                      2.082.549
-    subwencja wyrównawcza                                                1.925.122
-    subwencja równoważąca                                                    119.546
-    odsetki od kapitału naliczane przez bank                             10.000
 
Dział   801  OŚWIATA I WYCHOWANIE
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości   62.799,30 zł
w tym: - naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN 50.000,00 zł,
- projekt, program pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” 12.799,30 zł.
 
Dział   852  POMOC SPOŁECZNA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                             197.991,55 zł
w tym:                          
Rozdz.  85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
                          osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
                          społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby
                          uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  13.700,- zł 
                          w tym:  - dotacja na zadania rządowe w wysokości               11.200- zł
                                       - dotacja na zadania własne w wysokości                   2.500,- zł
Rozdz.  85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
                          na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości          18.700,- zł
                          w tym: dotacja na zadania własne w wysokości                  18.700,- zł  
Rozdz.  85216  Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne                              11.500,- zł
Rozdz.  85219  OPS   - dotacja na zadania własne w wysokości                  32.620,- zł
Rozdz.  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze         6.800,- zł
                          w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości                  6.800,- zł
Rozdz. 85295  Pozostała działalność – dotacja na program, projekt          114.671,55 zł
 
Dział   855  RODZINA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                           3.583.500,00 zł
w tym:
Rozdz.  85501  Świadczenia wychowawcze - dotacja na zadania
                          rządowe w wysokości                                                    1.794.000,00 zł                                                                       
Rozdz.  85502  Świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
                          składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                          z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania
                          rządowe w wysokości                                                     1.789.500,00 zł                                                                       
 
Dział  900  GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                   176.500,00 zł
w tym:  - wpływy za odprowadzane ścieki                                        40.000,- zł
             - wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci                     135.000,- zł
             - wpływy z tytułu grzywien i kar z ochrony środowiska           100,- zł
             - wpływy z WFOŚ                                                                   1.400,- zł
 
 
II.  WYDATKI:
 
Wydatki budżetowe na 2018 rok planowane są w wysokości:     11.681.950,85 zł
W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego
wykonania w roku 2017  jak również według potrzeb.
 
Dział   010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział  01030
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.350,00 zł z przeznaczeniem na dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 
Dział  020  LEŚNICTWO
Rozdział 02001
Projekt wydatków bieżących w wysokości 220.000,00 zł związanych z opłatą 
za usługi w tym:
a) wynagrodzenie  5.000,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 500,- zł
c) wydatki pozostałe (tj. zakupy,  ścinka, zrywka drewna i sporządzenie wykazów
    w lasach mienia gminnego (wiejskiego), wyznaczania granic  lasów mienia  
    gminnego (wiejskiego)   214.500,- zł.
Dział  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014
Projekt wydatków bieżących  w wysokości 35.000,- zł otrzymane w formie dotacji celowej z Powiatu sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska
Rozdział 60016
Projekt wydatków bieżących przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości 20.000,00 zł
w tym: a) wynagrodzenie bezosobowe, w tym inspektor nadzoru  1.900,- zł
            b) pochodne od wynagrodzeń  100,- zł
            c) usługi remontowe i utrzymanie dróg gminnych w wysokości   18.000,- zł
 
Dział  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005
Projekt wydatków bieżących w wysokości  113.000,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia  2.900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcy,
    wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak
    również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia
    gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego oraz opłata podatków na
    rzecz jst.  110.000,- zł,
Rozdział 70095
Projekt wydatków bieżących w wysokości 5.000,- zł
Projekt wydatków majątkowych w wysokości 1.185.000,- zł, z tego:
planowane dofinansowanie z RPO w wysokości 672.000,00 zł, środki własne 513.000,00 zł, w tym:
-   termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska
    w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska 500.000,- zł, w tym: dofinansowanie
    z RPO – 392.000,- zł, środki własne 108.000,- zł, Świetlica Rozpucie 214.000,- zł,
    w tym: dofinansowanie z RPO – 152.000,- zł, środki własne 62.000,- zł, Świetlica
    Hołuczków 471.000,- zł, w tym: dofinansowanie z RPO 128.000,- zł, środki
    własne 343.000,- zł, 
Na powyższe zadania inwestycyjne w 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwały intencyjne celem ich realizacji. Ponadto zostały wykonane dokumentacje celem
złożenia wniosków w RPO na dofinansowanie.
 
Dział   710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Rozdział 71004
Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na wydatki bieżące
w wysokości 6.000,00 zł związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych
pod budownictwo indywidualne.
 
Dział   720  INFORMATYKA
Rozdział 72095 
Projekt wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł na utrzymanie projektu PSeAP
 
Dział   750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Rozdział 75011 
Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 142.400,00 zł w tym:
-  wynagrodzenia osobowe,  dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
   wynagrodzenie bezosobowe w kwocie                        109.000,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie        20.600,- 
-  pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup,
   licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS)  w kwocie                 12.800,-
Rozdział 75022 
Rady gmin wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł związane z wypłatą
diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi i delegacje.
Rozdział 75023 
Urzędy gmin w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.212.000,00
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,
    odprawa emerytalna oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie   868.000,- 
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                         155.000,-
pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                              189.000,-
      w  tym:  m.in.
 •  zakupy ogólne, w tym  programy, urządzenia           -    20.000,-   
 •  zakup paliwa do samochodu                                      -    10.000,-
 • energia                                                                         -    40.000,-
 • remonty ogółem                                                           -   20.000,-
 • usługi: opłaty licencjackie za programy, listy,
                    prenumeraty, telefony, szkolenia, konfiguracje,
                    odpisy na ZFŚS i inne usługi                                       -   84.000,-
 • delegacje                                                                        -   15.000,-
Rozdział 75045  
Kwalifikacje wojskowe, projekt wydatków bieżących na zwrot kosztów
przejazdu na komisje poborowe w wysokości 100,00 zł.
Rozdział 75075
Promocja jst, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na promowanie gminy
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe      500,-
            - wydatki pozostałe                  14.500,-
Rozdział 75085 
Wspólna obsługa jst (CUW przy ZEAS) w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 299.000,00 zł w tym:
-  wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe
   i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                           224.200,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                       39.200,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                            35.600,-                                          
   w tym m.in.:
 • zakupy: materiałów,  papiery, programy                                8.000,-
 • usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne                                          21.100,-
 • energia                                                                                     4.500,-    
 • usługi remontowe                                                                    2.000,-.
Rozdział 75095 
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 91.000,00 zł
w tym:
 • wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych
z Urzędu Pracy                                                                             29.300,-
-    wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów                         10.000,-
 • pochodne od wynagrodzeń  (ZUS, FP)                                          6.700,-
-    wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki
     z przynależności do organizacji samorządowych, BHP
     usługi i inne                                                                                  45.000,-                                          
 
Dział    751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101
Projekt wydatków bieżących w wysokości 413,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:
             -  wynagrodzenie bezosobowe                  345,46 zł
             -  pochodne od wynagrodzeń                      67,54 zł. 
 
Dział   754   BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Rozdział 75412 
OSP w tym:
Projekt wydatków bieżących w wysokości 48.000,00 zł na utrzymanie OSP
w tym:
- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego  15.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)   1.000,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty
   samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków
   i samochodów strażackich   32.000,- zł.
Rozdział 75414 
Obrona cywilna, projekt wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł
związany z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC.
Rozdział 75421 
Zarządzanie kryzysowe, projekt wydatków bieżących w wysokości 4.000,00
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział  757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702
Projekt wydatków bieżących na obsługę długu jst w wysokości 20.000,00 zł przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.
 
Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818
W projekcie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków
w kwocie 64.372,96 , w tym:
 • rezerwa ogólna w kwocie  35.166,96 zł
 • rezerwa celowa w kwocie  29.206,00 zł z przeznaczenie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                   2.545.117,30 zł
Rozdział 80101 
Szkoły Podstawowe w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości  1.401.807,00 zł
    w tym:
    -  wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe
       i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie        1.003.800,-
    -  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                     202.900,-
    -  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                         195.107,-                                         
       w tym m.in.
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń  (§  3020)                             68.500,-
w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
                   zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                                          
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy                                             24.900,-
 • usługi remontowe                                                2.700,-
 • energia                                                               34.200,-    
 • usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne          64.807,-
Rozdział 80103  
Oddziały przedszkolne  przy Szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości           304.200,00 zł w tym:
-  wynagrodzenia osobowe i dodatkowe, nagrody jubileuszowe  
    wynagrodzenie roczne w kwocie                                        210.900,- 
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                43.200,- 
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                     50.100,-                                         
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
           do wynagrodzeń ( §  3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %              15.900,-                                                        
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery                                                                              7.600,-
 • energia                                                                               9.500,-  
 • usługi remontowe                                                              1.000,-   
 • pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne         16.100,-                        
Rozdział 80104 
Przedszkola wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł
na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.
Rozdział 80110 
Gimnazja, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 392.700,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 
   i dodatkowe wynagrodzenie  roczne w kwocie                             279.600,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                          56.200,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                               56.900,-                                           
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( §  3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                       19.400,-                                                                
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy                                                                       7.700,-
 • energia                                                                                        9.300,-    
 • usługi remontowe                                                                          800,-
 • usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
           szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne                                 19.700,-
Rozdział 80113 
Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 85.000,00 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.             
Rozdział 80146 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.200,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80149 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych … zaplanowano wydatki bieżące w wysokości                                 15.572,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie 
   roczne w kwocie                                                                         11.150,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                       2.300,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                            2.122,-                                          
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( §  3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                        850,-                                                                
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy                                                                      400,-
 • energia                                                                                       200,-   
 • usługi remontowe                                                                        50,-
 • usługi, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne                                        622,-       
Rozdział 80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości                                                                          286.039,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie 
   roczne w kwocie                                                                            207.400,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                          41.600,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                               37.039,-                                          
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( §  3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                       12.200,-                                                                 
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy,                                                                      5.200,-
 • energia                                                                                        6.700,-    
 • usługi remontowe                                                                          500,-
 • usługi, telefony, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne      12.439,-       
Rozdział 80195 
Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 42.599,30 zł  na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i pozostałe usługi w wysokości 29.800 zł oraz na projekt pn. „Kształcenie kluczem do sukcesu” w wysokości 12.799,30 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (projekt)                                                   10.721,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) (projekt)                              2.078,30
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                                29.800,-    
      w tym m.in. 
 • wynagrodzenia bezosobowe komisji                                        800,-
 • usługi, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów                     29.000,-
 
Dział  851  OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości   1.000,00 zł
z przeznaczeniem na  przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Rozdział 85154
Projekt wydatków bieżących w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
 
Dział   852  POMOC SPOŁECZNA                               580.131,55 zł
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 85202 
Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł
na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki bieżące
w wysokości   500,00 zł środki własne gminy.
Rozdział 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące
w wysokości 13.700,00 zł  z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja na zadania rządowe w kwocie 11.200,- zł
            - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie   2.500,- zł,
Rozdział 85214   
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące w wysokości 55.700,00 zł  przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 18.700,- zł, - środki własne gminy  37.000,- zł
w tym: na projekt Świetlica „Mrówka” w wysokości 5.600 zł.
Rozdział 85215  
Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem
na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska – środki własne gminy.
Rozdział 85216
Zasiłki stałe wydatki bieżące w wysokości 11.500,00 zł na wypłatę świadczeń, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.
Rozdział 85219  
OPS, wydatki bieżące w wysokości                                                288.160,- zł
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
   i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                              235.500,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                           34.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                                18.660,-    
      w tym m.in. 
 • zakupy materiałów, papierów komputerowych                     1.500,-
 • usługi, opłaty za podatek od nieruchomości 
delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS                                 17.160,-
Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
wydatki bieżące na usługi w wysokości  11.800,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadania rządowe w kwocie 6.800,-
 - środki własne gminy zadań  w kwocie 5.000,- 
Rozdział 85230  
Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki bieżące w wysokości 58.100,0 zł  środki własne gminy z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w szkole oraz pomoc
w zakresie dożywiania
w tym m.in.
- świadczenia społeczne w kwocie                               25.000,-
- wynagrodzenia osobowe
  oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie     24.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie      4.600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                           4.500,-
Rozdział 85295
Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 114.671,55 zł na projekt pn.
„Świetlica „Mrówka”, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
  oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie     47.146,84
- wynagrodzenie bezosobowe                                       39.238,87      
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie       9.724,41
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                          18.561,43
 
Dział  853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi
do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.
 
Dział  854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia.
 
Dział  855  RODZINA                                3.600.700,00 zł
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 85501  
Świadczenia wychowawcze, wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa
w wysokości, w tym:                                                                     1.794.000,- zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne        19.600,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń                     4.090,-
- świadczenia wychowawcze                                                         1.767.090,-
- pozostałe wydatki bieżące związanie z wypłatą
  świadczeń wychowawczych                                                                3.220,-                                                                  
Rozdział 85502  
Świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości          1.789.500,00 zł 
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne        21.600,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń                   52.500,-
- świadczenia rodzinne                                                                   1.705.710,-
- pozostałe wydatki bieżące związanie z wypłatą
  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                            9.690,-                                                                  
Rozdział 85504
Wspieranie rodziny, wydatki bieżące w wysokości  16.600,00 zł środki własne gminy, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne  12.600,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                      2.600,-
- pozostałe wydatki bieżące: delegacje,
  szkolenia i odpisy na ZFŚS w kwocie                                          1.400,-
Rozdział 85508
Rodziny zastępcze, wydatki bieżące w wysokości  600,00 zł środki własne.
 
Dział  900  GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt wydatków przewiduje:                                     890.500,00 zł
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe w wysokości 240.000,00 zł związane z przebudową i zmianą lokalizacji oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej.
Rozdział 90002  
Gospodarka odpadami, wydatki bieżące w wysokości 135.000,00 zł.
Projekt wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, oraz ich zbieranie zgodnie z ustawą śmieciową.
Rozdział 90003  
Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące w wysokości 55.000,00 zł.
Projekt wydatków na usługi i nadzór nad eksploatacją urządzeń MG, wywóz nieczystości, ochrona zwierząt.
Rozdział 90004  
Utrzymanie zieleni w centrum gminy, wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 zł.
Rozdział 90015  
Oświetlenie uliczne, wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł. w tym:
oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych 60.000 zł
Projekt wydatków majątkowych w wysokości 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie – 212.000 zł, Hołuczków – 8.000 zł, Tyrawa Wołoska – 130.000 zł.
Rozdział 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska, projekt wydatków bieżących w wysokości 7.500,00 zł, w tym:
- na opłaty i składki, usuwanie azbestu oraz na zakupy ze środków gminy.
Rozdział 90095
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł
na zmianę lokalizacji pomnika, założenie książek obiektów MG.
 
Dział  921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 463.866,04 zł, w tym:
- wydatki związane z funduszem sołeckim w wysokości     53.866,04 zł
- dotacje dla instytucji kultury w wysokości                   410.000,00 zł
w tym:
Rozdział 92109 
Domy i ośrodki kultury, wydatki bieżące w wysokości   310.000,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna
   i nagroda jubileuszowa                                                              82.850,-
-  wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia       47.070,-
   z tego:
wynagrodzenie świetlicowych wiejskich                      14.200
 • konserwator                                                          2.520
 • palacz                                                                    1.750
 • wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów         3.000
 • instruktor zespołu wokalno-tanecznego               7.800
 • instruktor ds. sportu                                              7.800
 • inne (karate, rytmika, aerobik)                              6.000
 • programy artystyczne                                            4.000
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                                                    17.470,-
-  zakupy: środki czystości, art. biurowe, nagrody w konkursach
   akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, zespołów i inne                27.800,-
-  szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS opłaty za wywóz nieczystości,
   remonty, przeglądy instalacji prowizję bankowe i inne                             39.810,-
   pozostałe usługi:
-  organizowanie imprez lokalnych, turnieje wsi, wystawy, rękodzieła,       
   i inne                                                                                                            43.000,-
-  delegacje                                                                                                        1.000,-                                                               -  energia                                                                                                         51.000,-
Rozdział 92116 
Biblioteka, wydatki bieżące w wysokości                             100.000,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenie osobowe, nagroda jubileuszowa                                   64.990,-
-  pochodne od wynagrodzeń                                                                     12.080,-
-  zakupy: książek, art. biurowe i papiernicze, komputera i inne              13.389,-
-  pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, licencji,
   odpisy na ZFŚS i inne                                                                               9.541,-
 
Dział  926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł
Dotacja na kluby sportowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadań
w zakresie sportu.
 
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji.
 
PRZYCHODY I  ROZCHODY BUDŻETU GMINY.
 
I.  Projekt nie przewiduje przychodów budżetu gminy na 2018 rok planowany
    dochody są wyższe od planowanych wydatków z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
II. Planowany projekt rozchodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 
     155.000,00 zł na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach
     poprzednich.
 
DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
 
I.  Projekt dochodów w dziale 801 na 2018 rok w wysokości 12.200,00 zł
     z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
                                           sprzedaży zup, otrzymane darowizny i inne
                 w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. - planowane dochody z
                                           tytułu: otrzymane darowizny i inne                           
                 w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane dochody z tytułu: otrzymane  
                                            darowizny i inne
  
II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2018 rok w wysokości  12.200,00 zł
     z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
                                           zakup produktów żywnościowych, środki czystości, opłaty
                  w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. – planowane wydatki na:
                                            zakup artykułów żywnościowych 
                  w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane wydatki na: zakup artykułów
                                             żywnościowych 
Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.                                     
 
Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 560.000,00 zł.
 
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2018 roku.
 
Na podstawie Uchwały Nr XXIV/142/2017 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 31.03.2017 r. rada gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2018 rok funduszu sołeckiego.
 
Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy 
                           podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
                           publicznych.
Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostek budżetowych
                           i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku.
 
Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.
 
Do projektu załącza się :
 
 1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.
 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.
 4. Materiały informacyjne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I  DO WPF NA 2018 ROKU
 
1.  Informacja o sytuacji finansowej gminy.
 
     Gmina Tyrawa Wołoska do dnia 13.11.2017 ma podpisane umowy z tytułu
     zaciągnięcia kredytu długoterminowego w PBS Sanok na kwotę 635.000,00 zł,
     Na 31.12.2017 r. kwota kredytu do spłaty przez gminy wynosi 560.000,00 zł
                 
2.  Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.
  
     Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego  
     wykonania w 2017 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów
     alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia
     podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, w tym:
 
     1. Dochody własne planowane są w wysokości:                          3.132.477,00 zł 
         z tego:   - dochody bieżące                    -       1.965.977,00 zł
                       - dochody majątkowe              -        1.166.500,00 zł                          
     2. Subwencja ogólna na 2018 rok w wysokości:                         4.127.217,00 zł
         z tego:   - część oświatowa                    -       2.082.549,00 zł
                       - część wyrównawcza              -       1.925.122,00 zł
                       - część równoważąca               -          119.546,00 zł         
     3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości:                              4.577.256,85 zł
         w tym:  a) bieżące                                         3.870.256,85 zł
                     - na zadania rządowe                         3.627.466,00 zł 
                     - na zadania własne jst.                         115.320,00 zł
                     - na programy i projekty                       127.470,85 zł
                     - na podstawie porozumień między jst   35.000,00 zł
                      b) majątkowe                                       672.000,00 zł  
                     - środki z RPO na termomodernizację  672.000,00 zł
 
    Ogółem planowane dochody na 2018 rok                                    11.836.950,85 zł
 
3. Prognoza wydatków na 2018 rok ogółem                                     11.681.950,85 zł
 
    1.  Planowane wydatki bieżące                                                        9.906.950,85 zł
 
    2.  Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2018 roku     1.775.000,00 zł
     
     1) termomodernizacja budynków gminnych                   1.185.000 zł
          z tego: - planowane środki z RPO               672.000 zł
                      - środki własne gminy                      513.000 zł          
     2) realizacja oświetlenia ulicznego                                     350.000 zł
     3) przebudowa oczyszczalni ścieków Tyrawa Woł.           240.000 zł
 
4. Różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona
    na spłatę rat kredytu długoterminowego                                        155.000,00 zł
 
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2018 roku.
 
 
 
UCHWAŁA NR          /     /         Projekt
 
z dnia ............................. 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Gminy Tyrawa Wołoska
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XI/63/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
 
 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-11-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-12 13:57
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-12 14:12
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 20:17:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.