Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE NR 45/2017
R.Org. 0050.45.2017
ZARZĄDZENIE NR 45/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2017 roku.
        Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1

 
 1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
 • informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze,
 • informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
Wykon
1   2 3 4 5
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 72.457,01 41.592,73 57,40
01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  
30.000,00
 
0,00
 
0,00
01095   Pozostała działalność
dochody bieżące:
 • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
 • dotacja celowa na zadania rządowe
42.457,01
42.457,01
2.000,00
40.457,01
41.592,73
41.592,73
1.135,72
40.457,01
97,96
97,96
56,79
100,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
 
 
2.000,00
 
 
 
1.135,72
 
 
 
56,79
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
40.457,01
 
 
40.457,01
 
 
100,00

 
020   LEŚNICTWO 857.000,00 280.389,27 32,72
02001   Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
 • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
857.000,00
857.000,00
857.000,00
280.389,27
280.389,27
280.389,27
32,72
32,72
32,72
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 857.000,00 280.389,27 32,72
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000,00 29.996,75 99,99
60014   Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
99,99
99,99
99,99
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  
30.000,00
 
29.996,75
 
99,99
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 892.000,00 64.291,71 7,21
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
 • dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
 • czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
 • wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek)
143.000,00
43.000,00
5.000,00
38.000,00
100.000,00
100.000,00
64.291,71
21.120,71
818,49
20.302,22
43.171,00
43.171,00
44,96
49,12
16,37
53,43
43,17
43,17
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
 
 
43.000,00
 
 
 
21.120,71
 
 
 
49,12
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
100.000,00
 
43.171,00
 
43,17
70095   Pozostała działalność
dochody majątkowe:
-    dofinansowanie ze środków WFOŚ
-    dofinansowanie z e środków RPO
749.000,00
749.000,00
77.000,00
672.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 
 
 
77.000,00
 
 
 
0,00
 
 
 
0,00
  6298 Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł  
672.000,00
 
0,00
 
0,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 107,00 1,78
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
 • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000,00
6.000,00
6.000,00
107,00
107,00
107,00
1,78
1,78
1,78
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
6.000,00
 
107,00
 
1,78
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.292,00 14.421,75 52,84
75011   Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    prowizja za udostępnienie danych
     osobowych
-    dotacja celowa na zadania rządowe
27.292,00
27.292,00
 
0,00
27.292,00
13.689,55
13.689,55
 
1,55
13.688,00
50,16
50,16
 
0,00
50,15
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
27.292,00
 
 
13.688,00
 
 
50,15
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
0,00
 
1,55
 
0,00
 75023   Urzędy gmin
dochody bieżące:
 • wpływy za koszty upomnień
 • wpływy z rozlicz. z Urzędu skarbowego
0,00
0,00
0,00
0,00
732,20
732,20
23,20
709,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
0,00
 
23,20
 
0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 709,00 0,00
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
1.361,00
 
 
1.156,00
 
 
84,94
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
 
1.361,00
1.361,00
1.361,00
 
1.156,00
1.156,00
1.156,00
 
84,94
84,94
84,94
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
1.361,00
 
 
1.156,00
 
 
84,94
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
1.610.472,00
 
 
 
713.096,33
 
 
 
44,28
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
 
 
 
552.100,00
552.100,00
 
 
 
183.759,00
183.759,00
 
 
 
33,28
33,28
  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400.000,00 109.138,00 27,28
  0320 Wpływy z podatku rolnego 2.100,00 799,00 38,05
  0330 Wpływy z podatku leśnego 150.000,00 73.712,00 49,14
  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
0,00
 
110,00
 
0,00
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
 
 
 
339.000,00
339.000,00
 
 
 
194.336,42
194.336,42
 
 
 
57,33
57,33
  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200.000,00 95.108,46 47,55
  0320 Wpływy z podatku rolnego 85.000,00 57.862,84 68,07
  0330 Wpływy z podatku leśnego 13.000,00 10.513,09 80,87
  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17.000,00 7.741,00 45,54
  0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000,00 1.132,00 113,20
  0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  
20.000,00
 
21.096,00
 
105,48
  0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  
300,00
 
0,00
 
0,00
  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
0,00
 
92,80
 
0,00
  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
1.500,00
 
326,37
 
21,76
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 463,86 46,39
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:
 
27.000,00
27.000,00
 
18.816,04
18.816,04
 
69,69
69,69
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7.000,00 2.806,00 40,09
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
20.000,00
 
16.010,04
 
80,05
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
 
692.372,00
692.372,00
 
316.184,87
316.184,87
 
45,67
45,67
  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 691.872,00 315.738,00 45,64
  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób praw. 500,00 446,87 89,37
758   RÓZNE ROZLICZENIA 3.693.876,00 2.077.442,00 56,24
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
2.041.035,00
2.041.035,00
1.256.024,00
1.256.024,00
61,54
61,54
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.041.035,00 1.256.024,00 61,54
75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.
dochody bieżące:
1.515.064,00
1.515.064,00
757.530,00
757.530,00
50,00
50,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.515.064,00 757.530,00 50,00
75814   Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  0920 Pozostałe odsetki 10.000,00 0,00 0,00
75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
127.777,00
127.777,00
63.888,00
63.888,00
50,00
50,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 127.777,00 63.888,00 50,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.061.757,68 28.099,00 2,65
80101   Szkoły Podstawowe
dochody majątkowe:
-     dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS
919.000,00
919.000,00
919.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  6298 Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł  
919.000,00
 
0,00
 
0,00
80103   Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania własne
54.858,00
54.858,00
54.858,00
27.428,00
27.428,00
27.428,00
50,00
50,00
50,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
54.858,00
 
27.428,00
 
50,00
80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania własne
 
 
 
 
1.338,00
1.338,00
1.338,00
 
 
 
 
671,00
671,00
671,00
 
 
 
 
50,15
50,15
50,15
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
1.338,00
 
671,00
 
50,15
80195   Pozostała działalność
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na programy z UE art. 5
       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6
86.561,68
86.561,68
 
86.561,68
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
0,00
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
77.449,93

 
 
 
 
0,00
 
 
 
0,00
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
9.111,75

 
 
 
 
0,00
 
 
 
0,00
852   POMOC SPOŁECZNA 259.939,16 313.635,71 120,66
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
 • dotacja celowa na zadania własne
 
 
 
 
11.400,00
11.400,00
9.000,00
2.400,00
 
 
 
 
5.423,00
5.423,00
4.443,00
980,00
 
 
 
 
47,57
47,57
49,37
40,83
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
9.000,00
 
 
4.443,00
 
 
49,37
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
2.400,00
 
980,00
 
40,83
85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe  
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania własne
-     dotacja celowa na programy z UE art. 5
       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6
 
 
23.400,00
23.400,00
20.600,00
 
2.800,00
 
 
10.944,00
10.944,00
9.944,00
 
1.000,00
 
 
46,77
46,77
48,27
 
35,71
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
20.600,00
 
9.944,00
 
48,27
  2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
2.800,00
 
1.000,00
 
35,71
85215   Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
115,14
115,14
115,14
115,14
115,14
115,14
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
115,14
 
 
115,14
 
 
100,00
85216   Zasiłki stałe
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania własne
9.800,00
9.800,00
9.800,00
7.248,00
7.248,00
7.248,00
73,96
73,96
73,96
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
9.800,00
 
7.248,00
 
73,96
85219   Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania własne
31.200,00
31.200,00
31.200,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
53,85
53,85
53,85
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
31.200,00
 
16.800,00
 
53,85
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
 
8.400,00
8.400,00
8.400,00
 
4.610,00
4.610,00
4.610,00
 
54,88
54,88
54,88
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
8.400,00
 
 
4.610,00
 
 
54,88
85230   Pomoc w zakresie dożywiania
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania własne
39.800,00
39.800,00
39.800,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
45,23
45,23
45,23
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
39.800,00
 
18.000,00
 
45,23
85295   Pozostała działalność
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na programy z UE art. 5
       ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  pkt 5 i 6
135.824,02
135.824,02
 
135.824,02
250.495,57
250.495,57
 
250.495,57
184,43
184,43
 
184,43
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
129.148,92

 
 
 
 
238.184,92
 
 
 
184,43
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  
 
 
6.675,10
 
 
 
12.310,65
 
 
 
184,43
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
12.500,00
 
12.500,00
 
100,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania własne
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00
100,00
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
12.500,00
 
12.500,00
 
100,00
855   RODZINA 2.958.260,00 1.555.334,43 52,58
85501   Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
1.799.000,00
1.799.000,00
1.799.000,00
955.000,00
955.000,00
955.000,00
53,09
53,09
53,09
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
 
 
 
1.799.000,00
 
 
 
955.000,00
 
 
 
53,09
85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:
 • dotacja celowa na zadania rządowe
 
 
 
1.159.200,00
1.159.200,00
1.159.200,00
 
 
 
600.334,43
600.334,43
600.000,00
 
 
 
51,79
51,79
51,79
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
1.159.200,00
 
 
600.000,00
 
 
51,79
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
0,00
 
334,43
 
0,00
85503   Karta Dużej Rodziny
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
60,00
 
 
0,00
 
 
0,00
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
171.500,00
 
92.466,52
 
53,92
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki
38.000,00
38.000,00
38.000,00
20.530,97
20.530,97
20.530,97
54,03
54,03
54,03
  0830 Wpływy z usług 38.000,00 20.530,97 54,03
90002   Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
-    wpływy za śmieci
132.000,00
132.000,00
132.000,00
71.022,75
71.022,75
71.022,75
53,81
53,81
53,81
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
132.000,00
 
70.182,65
 
53,81
  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
0,00
 
800,40
 
0,00
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 39,70 0,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
 • dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
      środowiska – środki z WFOŚ
-     wpływy za kary
 
 
1.500,00
1.500,00
 
1.000,00
100,00
 
 
912,80
912,80
 
912,80
0,00
 
 
60,85
60,85
 
91,28
0,00
  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych  
100,00
 
0,00
 
0,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4,75 0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 908,05 64,86
     
RAZEM  DOCHODY:
 
11.654.414,85
 
5.224.529,20
 
44,83
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
 
Plan
 
Wykonanie
%
Wykon
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 72.807,01 41.565,86 57,09
01030   Izby rolnicze
 • wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
2.350,00
2.350,00
2.350,00
1.108,85
1.108,85
1.108,85
47,19
47,19
47,19
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
2.350,00
 
1.108,85
 
47,19
01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 0,00 0,00
01095   Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
40.457,01
40.457,01
40.457,01
793,27
39.663,74
40.457,01
40.457,01
40.457,01
793,27
39.663,74
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113,46 113,46 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 16,26 16,26 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 663,55 663,55 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 39.663,74 39.663,74 100,00
020   LEŚNICTWO 148.000,00 49.818,94 33,66
02001   Gospodarka leśna
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
148.000,00
148.000,00
148.000,00
3.000,00
145.000,00
49.818,94
49.818,94
49.818,94
0,00
49.818,94
33,66
33,66
33,66
0,00
34,36
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 0,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 240,00 4,80
  4300 Zakup usług pozostałych 140.000,00 49.578,94 35,41
600   TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 130.000,00 53.440,50 41,11
60011   Drogi publiczne krajowe
 • wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa kładki do Zespołu Szkół)
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 0,00 0,00
60014
 
 
 
Drogi publiczne powiatowe
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
29.996,75
99,99
99,99
99,99
99,99
  4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 29.996,75 99,99
60016
 
  Drogi publiczne gminne
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.000,00
23.000,00
23.443,75
23.443,75
23.443,75
450,84
22.992,91
93,78
93,78
93,78
22,54
99,97
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 65,84 65,84
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.900,00 385,00 20,26
  4270 Zakup usług remontowych 23.000,00 22.992,91 99,97
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.455.403,41 54.387,25 3,74
70005
 
 
     
 
 

 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
125.403,41
125.403,41
125.403,41
3.000,00
122.403,41
33.987,25
33.987,25
33.987,25
400,00
33.587,25
27,10
27,10
27,10
13,33
27,44
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 400,00 13,79
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 701,46 35,07
  4260 Zakup energii 25.000,00 8.049,41 32,20
  4270 Zakup usług remontowych 21.500,00 2.267,27 10,55
  4300 Zakup usług pozostałych 23.903,41 9.926,01 41,53
  4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 2.670,10 26,70
  4480 Podatek od nieruchomości 30.000,00 6.037,00 20,12
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 10.000,00 3.936,00 39,36
70095  

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
 • wydatki majątkowe
 w tym: - inwestycje - termomodernizacja
               budynków MG
1.330.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.325.000,00
1.325.000,00

 
20.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
17.400,00
17.400,00
1,53
60,00
60,00
60,00
1,31
1,31
  4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00 3.000,00 60,00
  6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

77.000,00 17.400,00 22,60
  6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

672.000,00 0,00 0,00
  6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

576.000,00 0,00 0,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 2.583,00 43,05
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
2.583,00
2.583,00
2.583,00
0,00
2.583,00
43,05
43,05
43,05
0,00
47,83
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 0,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5.400,00 2.583,00 47,83
720   INFORMATYKA 3.000,00 2.802,36 93,41
72095  

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.802,36
2.802,36
2.802,36
2.802,36
93,41
93,41
93,41
93,41
  4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00 2.802,36 93,41
750     ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  1.426.193,00 669.082,82 46,91
75011   Urzędy wojewódzkie
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
136.193,00
136.193,00
135.793,00
123.393,00
12.400,00
400,00
68.230,64
68.230,64
68.230,64
62.747,64
5.483,00
0,00
50,10
50,10
50,25
50,85
44,22
0,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.000,00 45.994,94 47,91
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500,00 7.131,88 95,09
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.893,00 8.980,94 53,16
  4120  Składki na Fundusz Pracy 2.500,00 639,88 25,60
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 45.00 4,50
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 2.460,00 41,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 606,00 20,20
  4440 Odpisy na ZFŚS 2.400,00 2.372,00 98,83
75022   Rady  Gmin
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
58.000,00
58.000,00
8.000,00
8.000,00
50.000,00
30.048,22
30.048,22
48,22
48,22
30.000,00
51,81
51,81
0,60
0,60
60,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.000,00 30.000,00 60,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 48,22 1,21
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 0,00
75023   Urzędy Gmin
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
      3) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
           realizacją zadań jst
1.126.000,00
1.126.000,00
1.119.794.53
918.000,00
201.794,53
5.000,00
 
 
 
1.205,47
539.072,11
539.072,11
538.255,11
419.571,34
118.683,77
817,00
 
 
 
0,00
47,87
47,81
48,07
45,70
58,81
16,34
 
 
 
0,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 817,00 16,34
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720.000,00 304.523,20 42,29
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.000,00 47.517,24 95,03
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120.000,00 59.583,25 49,65
  4120 Składki na Fundusz Pracy 18.000,00 7.446,65 41,37
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 501,00 5,01
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 18.369,26 61,23
  4260 Zakup energii 38.794,53 18.720,14 48,25
  4269 Zakup energii 1.205,47 0,00 0,00
  4270 Zakup usług remontowych 41.000,00 22.661,62 55,27
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 290,00 29,00
  4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 29.746,16 74,37
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
10.000,00
 
3.498,99
 
34,99
  4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 6.342,33 42,28
  4440 Odpisy na ZFŚS 19.000,00 14.816,00 77,98
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
7.000,00
 
4.239,27
 
60,56
75075   Promocja jst
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
14.000,00
1.460,01
1.460,01
1.460,01
660,00
800,01
9,73
9,73
9,73
66,00
5,71
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 660,00 66,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 800,01 10,67
75095   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
91.000,00
91.000,00
90.500,00
46.000,00
44.500,00
500,00
30.271,84
30.271,84
30.271,84
14.348,48
15.923,36
0,00
33,27
33,27
33,45
31,19
35,78
0,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 25.000,00 3.922,00 15,69
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 3.163,87 79,10
  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 10.000,00 5.783,00 57,83
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000,00 1.289,20 21,49
  4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 190,41 27,20
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 300,00 0,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 0,00 0,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 29.500,00 4.595,60 15,58
  4430 Różne opłaty i składki 11.500,00 11.327,76 98,50
751   URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
1.361,00
 
 
0,00
 
 
0,00
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.361,00
1.361,00
1.361,00
409,00
952,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 0,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 342,12 0,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952,00 0,00 0,00
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
 
54.000,00
 
20.609,23
 
38,17
75412   Ochotnicze Straże Pożarne
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
48.000,00
48.000,00
48.000,00
16.000,00
32.000,00
20.609,23
20.609,23
20.609,23
6.708,00
13.901,23
42,94
42,94
42,94
41,93
43,44
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15.000,00 6.708,00 44,72
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 4.616,02 30,77
  4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 2.741,55 91,39
  4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 4.430,00 88,60
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.274,66 31,87
  4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 839,00 16,78
75414   Obrona cywilna
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 0,00 0,00
75421   Zarządzanie kryzysowe
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000,00 15.119,22 43,20
75702   Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst
 
35.000,00
35.000,00
35.000,00
 
15.119,22
15.119,22
15.119,22
 
43,20
43,20
43,20
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek  
35.000,00
 
15.119,22
 
43,20
758   RÓŻNE  ROZLICZENIA 69.750,00 9.154,00 13,12
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  
9.154,00
 
9.154,00
 
100,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
60.596,00
60.596,00
60.596,00
60.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4810 Rezerwy 60.596,00 0,00 0,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.994.685,68 1.288.006,11 32,24
80101   Szkoły   Podstawowe
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
 • wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.440.154,00
1.141.154,00
1.085.554,00
961.720,00
123.834,00
55.600,00
 
0,00
1.299.000,00
1.299.000,00
573.308,09
573.308,09
541.160,63
478.632,59
62.528,04
32.147,46
 
700,00
0,00
0,00
23,49
50,24
49,85
49,77
50,49
57,82
 
 
0,00
0,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.600,00 32.147,46 57,82
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 732.820,00 343.920,50 46,93
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.500,00 55.958,19 89,53
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145.100,00 68.646,97 47,31
  4120 Składki na Fundusz Pracy 21.300,00 10.106,93 47,45
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 8.025,90 50,16
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8.900,00 732,91 8,23
  4260 Zakup energii 41.396,00 17.934,84 43,33
  4270 Zakup usług remontowych 2.700,00 641,78 23,77
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.650,00 63,48 3,85
  4300 Zakup usług pozostałych 4.400,00 2.671,55 60,72
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
2.000,00
 
927,52
 
46,38
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.800,00 711,16 39,51
  4430 Różne opłaty i składki 3.700,00 718,90 19,43
  4440 Odpisy na ZFŚS 40.088,00 30.100,00 75,08
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
1.200,00
 
0,00
 
0,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki własne
 
380.000,00
 
0,00
 
0,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki z RPO
 
919.000,00
 
0,00
 
0,00
80103   Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
 •  
214.030,00
214.030,00
203.130,00
169.300,00
33.830,00
10.900,00
 

 
109.339,07
109.339,07
104.232,62
91.403,09
12.829,53
5.106,45
51,09
51,09
51,31
53,99
37,92
46,85
 

 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.900,00 5.106,45 46,85
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.100,00 69.031,09 51,86
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.350,00 8.210,14 98,33
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.350,00 12.371,52 50,81
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.500,00 1.790,34 51,15
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 257,84 5,37
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.800,00 1.112,31 23,17
  4260 Zakup energii 9.700,00 4.793,85 49,42
  4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1.450,00 130,07 8,97
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
800,00
 
98,18
 
12,27
  4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,00
  4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 137,28 13,73
  4440 Odpisy na ZFŚS 8.380,00 6.300,00 75,18
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
500,00
 
0,00
 
0,00
80104   Przedszkola
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
3.918,18
3.918,18
3.918,18
3.918,18
55,97
55,97
55,97
55,97
  4330 Zakup usług przez jst od innych jst 7.000,00 3.918,18 55,97
80110   Gimnazja
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
576.600,00
576.600,00
547.100,00
483.700,00
63.400,00
29.500,00
 

 
283.881,69
283.881,69
270.319,32
240.906,91
29.412,41
13.562,37
49,23
49,23
49,41
49,81
46,39
45,97

 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29.500,00 13.562,37 45,97
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365.800,00 170.186,22 46,52
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.300,00 32.662,46 98,09
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73.800,00 34.273,25 46,44
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10.800,00 3.784,98 35,05
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 3.572,56 47,63
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 98,94 1,98
  4260 Zakup energii 19.000,00 7.326,78 38,56
  4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 298,28 19,89
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.700,00 80,51 4,74
  4300 Zakup usług pozostałych 2.800,00 1.116,68 39,88
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
900,00
 
438,28
 
48,70
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.300,00 280,98 21,61
  4430 Różne opłaty i składki 1.800,00 199,40 11,08
  4440 Odpisy na ZFŚS 21.300,00 16.000,00 75,12
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
600,00
 
0,00
 
0,00
80113   Dowożenie uczniów do szkół
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
26.213,70
26.213,70
26.213,70
26.213,70
32,77
32,77
32,77
32,77
  4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 26.213,70 32,77
80114
 

 
  Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
278.800,00
278.800,00
278.000,00
242.700,00
35.300,00
800,00
 
126.574,28
126.574,28
126.574,28
114.743,67
11.830,61
0,00
 
45,40
45,40
45,53
47,28
33,51
0,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.000,00 83.393,80 43,21
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.900,00 13.252,55 95,34
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.200,00 16.256,60 52,10
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.600,00 1.840,72 40,02
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 887,01 11,09
  4260 Zakup energii 4.500,00 1.376,40 30,59
  4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 0,00 0,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 4.589,70 45,90
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
2.000,00
 
577,26
 
28,86
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,00 500,24 41,69
  4440 Odpisy na ZFŚS 5.100,00 3.900,00 76,47
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
1.500,00
 
0,00
 
0,00
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
13.400,00
13.400,00
4.000,00
4.000,00
9.400,00
2.412,00
2.412,00
0,00
0,00
2.412,00
18,00
18,00
0,00
0,00
25,66
  3250 Stypendia różne 9.400,00 2.412,00 25,66
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
4.000,00
 
0,00
 
0,00
80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
 
 
 
 
6.510,00
6.510,00
6.210,00
5.200,00
1.010,00
300,00
 
 
 
 
3.505,53
3.505,53
3.348,51
2.931,16
417,35
157,02
 
 
 
 
53,85
53,85
53,92
56,37
41,32
52,34
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 157,02 52,34
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.100,00 2.133,90 52,05
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,00 250,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 478,08 63,74
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 69,18 69,18
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 25,20 12,60
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 13,69 6,85
  4260 Zakup energii 300,00 169,61 56,54
  4300 Zakup usług pozostałych 50,00 8,85 17,70
  4440 Odpisy na ZFŚS 260,00 200,00 76,92
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
 
 
 
 
 
262.330,00
262.330,00
252.530,00
224.080,00
28.450,00
9.800,00

 
 
 
 
 
 
139.308,57
139.308,57
134.343,39
123.066,84
11.276,55
4.965,18
 
 
 
 
 
53,10
53,10
53,20
54,92
39,64
50,67
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.800,00 4.965,18 50,67
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180.480,00 90.028,09 49,88
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.200,00 11.555,83 94,72
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.400,00 18.931,60 69,09
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000,00 2.551,32 63,78
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 1.315,60 29,24
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.100,00 221,15 7,13
  4260 Zakup energii 8.800,00 2.918,80 33,17
  4270 Zakup usług remontowych 600,00 116,90 19,48
  4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 22,01 4,89
  4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 415,58 31,97
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
500,00
 
150,59
 
30,12
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 114,12 22,82
  4430 Różne opłaty i składki 700,00 101,80 14,54
  4440 Odpisy na ZFŚS 7.800,00 5.900,00 75,64
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
200,00
 
0,00
 
0,00
80195   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
     realizacją zadań jst
115.861,68
115.861,68
29.300,00
800,00
28.500,00
 
 
 
86.561,68
19.545,00
19.545,00
19.545,00
0,00
19.545,00
 
 
 
0,00
16,87
16,87
66,71
0,00
68,58
 
 
 
0,00
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.192,63 0,00 0,00
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.787,37 0,00 0,00
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.572,37 0,00 0,00
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 302,63 0,00 0,00
  4127 Składki na Fundusz Pracy 372,82 0,00 0,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 43,86 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 53.943,69 0,00 0,00
  4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.346,31 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 1.845,00 36,90
  4307 Zakup usług pozostałych 5.368,42 0,00 0,00
  4309 Zakup usług pozostałych 631,58 0,00 0,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 23.500,00 17.700,00 75,32
851   OCHRONA ZDROWIA 20.000,00 12.085,96 60,43
85153  

Zwalczanie narkomanii

-wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
800,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
30,00
30,00
30,00
0,00
37,50
  4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200,00 0,00 0,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00 300,00 100,00
  4300

Zakup usług pozostałych

500,00 0,00 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
19.000,00
19.000,00
19.000,00
5.100,00
13.900,00
11.785,96
11.785,96
11.785,96
2.200,00
9.585,96
62,03
62,03
62,03
43,14
68,96
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 2.200,00 44,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 5.474,96 73,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 4.111,00 68,52
  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00
852   POMOC SPOŁECZNA 590.199,16 256.139,63 43,40
85202  

Domy pomocy społecznej

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
14.054,42
14.054,42
14.054,42
14.054,42
46,85
46,85
46,85
46,85
  4330

Zakup usług przez jst od innych jst

30.000,00 14.054,42 46,85
85205  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00 0,00 0,00
  4410

Podróże służbowe

200,00 0,00 0,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
200,00
 
0,00
 
0,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
 
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
 
 
 
 
5.419,44
5.419,44
5.419,44
5.419,44
 
 
 
 
47,54
47,54
47,54
47,54
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.400,00 5.419,44 47,54
85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   
 • wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
      2) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
     realizacją zadań jst
 
58.400,00
58.400,00
55.600,00
 
 
 
2.800,00
 
16.916,76
16.916,76
16.916,76
 
 
 
0,00
 
28,97
28,97
30,43
 
 
 
0,00
  3110 Świadczenia społeczne 55.600,00 16.916,76 30,43
  3119 Świadczenia społeczne 2.800,00 0,00 0,00
85215   Dodatki mieszkaniowe
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
5.915,14
5.915,14
2,28
2,28
5.912,86
2.188,70
2.188,70
1,88
1,88
2.186,82
37,00
37,00
82,46
82,46
36,98
  3110 Świadczenia społeczne 5.912,86 2.186,82 36,98
  4300 Zakup usług pozostałych 2,28 1,88 82,46
85216   Zasiłki stałe
 • wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
9.800,00
9.800,00
9.800,00
7.248,00
7.248,00
7.248,00
73,96
73,96
73,96
  3110 Świadczenia społeczne 9.800,00 7.248,00 73,96
85219   Ośrodki Pomocy Społecznej
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
229.160,00
229.160,00
228.800,00
210.500,00
18.300,00
360,00
104.474,48
104.474,48
104.474,48
96.366,19
8.108,29
0,00
45,59
45,59
45,66
45,78
44,31
0,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 0,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164.000,00 69.895,66 42,62
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.500,00 11.452,05 91,62
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.000,00 14.444,53 45,14
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 573,95 28,70
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.463,37 97,56
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 2.117,92 21,18
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 120,00 12,00
  4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 4.000,00 3.557,00 88,93
  4480 Podatek od nieruchomości 200,00 140,00 70,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
1.200,00
 
710,00
 
59,17
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
13.400,00
13.400,00
13.400,00
13.400,00
 
5.065,25
5.065,25
5.065,25
5.065,25
 
37,80
37,80
37,80
37,80
  4300 Zakup usług pozostałych 13.400,00 5.065,25 37,80
85230   Pomoc w zakresie dożywiania
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
95.800,00
95.800,00
31.000,00
26.600,00
4.400,00
64.800,00
50.077,79
50.077,79
17.430,00
16.244,00
1.186,00
32.647,79
52,27
52,27
56,23
61,07
26,95
50,38
  3110 Świadczenia społeczne 64.800,00 32.647,79 50,38
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 11.914,80 59,57
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 1.549,64 77,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 2.447,53 61,19
  4120 Składki na Fundusz pracy 600,00 332,03 55,34
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 1.200,00 1.186,00 98,83
85295   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
      1) wydatki na programy finansowane z
           udziałem środków, o których mowa w art.
           5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
135.824,02
135.824,02
 
 
135.824,02
50.694,79
50.694,79
 
 
50.694,79
37,32
37,32
 
 
37,32
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.383,56 7.884,87 25,12
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.622,39 407,53 25,12
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.689,57 1.388,77 20,76
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,97 71,78 20,75
  4127 Składki na Fundusz Pracy 768,41 193,19 25,14
  4129 Składki na Fundusz Pracy 40,10 9,99 24,91
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29.172,11 2.567,31 8,80
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.507,89 132,69 8,80
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28.612,22 22.669,68 79,23
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.477,78 1.171,69 79,29
  4277 Zakup usług remontowych 16.040,92 13.423,49 83,68
  4279 Zakup usług remontowych 829,08 693,80 83,68
  4307 Zakup usług pozostałych 15.304,86 0,00 0,00
  4309 Zakup usług pozostałych 791,04 0,00 0,00
  4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
532,48
 
76,07
 
14,29
  4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
27,52
 
3,93
 
14,28
  4437 Różne opłaty i składki 38,03 0,00 0,00
  4439 Różne opłaty i składki 1,97 0,00 0,00
  4447 Odpisy na ZFŚS 606,76 0,00 0,00
  4449 Odpisy na ZFŚS 31,36 0,00 0,00
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
10.000,00
 
3.644,33
 
36,44
85395  

Pozostała działalność

-wydatki bieżące

       1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
           a) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.644,33
3.644,33
3.644,33
3.644,33
36,44
36,44
36,44
36,44
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00 3.244,33 54,07
  4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00 400,00 10,00
854  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 
17.500,00
 
17.490,00
 
99,94
85415  

Pomoc materialna dla uczniów

 • wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.490,00
17.490,00
17.490,00
99,94
99,94
99,94
  3260

Inne formy pomocy dla uczniów

17.500,00 17.490,00 99,94
855  

RODZINA

2.974.748,00 1.542.238,55 51,84
85501  

Świadczenia wychowawcze

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.799.000,00
1.799.000,00
26.925,00
24.300,00
2.625,00
1.772.075,00
946.012,92
946.012,92
10.154,52
9.204,52
950,00
935.858,40
52,59
52,59
37,71
37,88
36,19
52,81
  3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60,00 0,00 0,00
  3110

Świadczenia społeczne

1.772.015,00 935.858,40 52,81
  4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17.400,00 6.783,37 38,98
  4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.500,00 1.135,43 75,70
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.450,00 1.132,14 32,82
  4120

Składki na Fundusz Pracy

1.950,00 153,58 7,88
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

162,00 50,00 30,86
  4300

Zakup usług pozostałych

1.825,00 900,00 49,32
  4440

Odpisy na ZFŚS

638,00 0,00 0,00
85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
 
1.159.200,00
1.159.200,00
74.716,00
69.750,00
4.966,00
1.084.484,00
 
 
 
590.380,74
590.380,74
36.218,06
34.562,06
1.656,00
554.162,68
 
 
 
50,93
50,93
48,47
49,55
33,35
51,10
  3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60,00 0,00 0,00
  3110

Świadczenia społeczne

1.084.424,00 554.162,68 51,10
  4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.175,00 6.908,84 31,16
  4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.325,00 2.325,00 100,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44.550,00 24.994,41 56,10
  4120

Składki na Fundusz Pracy

700,00 333,81 47,69
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

258,00 50,00 19,38
  4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00 1.200,00 40,00
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00 37,00 9,25
  4440

Odpisy na ZFŚS

638,00 0,00 0,00
  4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
670,00
 
369,00
 
55,07
85503  

Karta Dużej Rodziny

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60,00 0,00 0,00
85504  

Wspieranie rodziny

 • wydatki bieżące
 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
15.888,00
15.888,00
15.888,00
14.500,00
1.388,00
5.844,89
5.844,89
5.844,89
5.378,89
466,00
36,79
36,79
36,79
37,10
33,57
  4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12.000,00 4.592,67 38,27
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.200,00 692,30 31,47
  4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00 93,92 31,31
  4410

Podróże służbowe krajowe

250,00 216,00 86,40
  4440

Odpisy na ZFŚS

638,00 0,00 0,00
  4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
500,00
 
250,00
 
50,00
85508  

Rodziny zastępcze

 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
600,00
600,00
100,00
100,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  3110

Świadczenia społeczne

500,00 0,00 0,00
  4300

Zakup usług pozostałych

100,00 0,00 0,00
900   GOSPODARKA  KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
499.500,00
 
97.891,87
 
19,60
90002   Gospodarka odpadami
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
132.000,00
132.000,00
132.000,00
29.700,00
102.300,00
46.341,68
46.341,68
46.341,68
15.410,00
30.931,68
35,11
35,11
35,11
51,89
30,24
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 12.000,00 50,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00 1.120,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 2.000,00 50,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 290,00 50,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 30.931,68 30,93
90003   Oczyszczalnie miast i wsi
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.321,48
25.321,48
25.321,48
25.321,48
46,04
46,04
46,04
46,04
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 53.000,00 25.321,48 47,78
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
2.830,37
2.830,37
2.830,37
2.830,37
15,72
15,72
15,72
15,72
  4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 2.988,03 15,72
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
 • wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
276.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
216.000,00
216.000,00
23.398,34
20.898,34
20.898,34
20.898,34
2.500,00
2.500,00
8,48
34,83
34,83
34,83
1,16
1,16
  4260 Zakup energii 30.000,00 11.018,34 36,73
  4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 9.880,00 32,93
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216.000,00 2.500,00 1,16
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
 
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
 
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4.500,00 0,00 0,00
  4430 Różne opłaty i składki 1.400,00 0,00 0,00
90095   Pozostała działalność
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 12.500,00 0,00 0,00
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
363.000,00
 
157.000,00
 
43,25
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 • wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
250.000,00
250.000,00
250.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
36,00
36,00
36,00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
250.000,00
 
90.000,00
 
36,00
92116   Biblioteki
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
88.000,00
88.000,00
88.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
47,73
47,73
47,73
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
88.000,00
 
42.000,00
 
47,73
92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100,00
100,00
100,00
  2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
 
25.000,00
 
 
25.000,00
 
 
100,00

 
926   KULTURA FIZYCZNA 15.000,00 15.000,00 100,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100,00
100,00
100,00
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
15.000,00
 
15.000,00
 
100,00
     
RAZEM   W Y D A T K I  :
11.886.147,26 4.308.059,63 36,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
 ZA i PÓŁROCZE 2017 ROK
 
 
PRZYCHODY:

 
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykon.
 
950
 

 
 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

 
 
 
386.732,41

 
 
 
386.732,41

 
 
 
100,00
 
952
 
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym

 
 
 
0,00
 
 
0,00
 
 
0,00
   
RAZEM
 
386.732,41
 
386.732,41
 
100,0
 
 
ROZCHODY:

 
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykon.
 
992
 

 
 
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
 
 
155.000,00
 
 
80.000,00

 
 
 
51,61
   
RAZEM
 
155.000,00
 
80.000,00
 
51,61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
 
I. DOTACJE:

 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
 
Wykon.
%
Wykon
1 2 3 4 5 6
010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
40.457,01 40.457,01 100,00
01095   Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
40.457,01
40.457,01
40.457,01
40.457,01
40.457,01
40.457,01
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami  
 
40.457,01
 
 
40.457,01
 
 
100,00
750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
27.292,00 13.688,00 50,15
75011   Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
27.292,00
27.292,00
27.292,00
13.688,00
13.688,00
13.688,00
50,15
50,15
50,15
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami  
 
27.292,00
 
 
13.688,00
 
 
50,15
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA  
1.361,00
 
1.156,00
 
84,94
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
1.361,00
1.361,00
1.361,00
 
1.156,00
1.156,00
1.156,00
 
84,94
84,94
84,94
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
1.361,00
 
 
1.156,00
 
 
84,94
852   POMOC SPOŁECZNA 17.515,14 9.168,14 52,34
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
 
 
 
9.000,00
9.000,00
9.000,00
 
 
 
 
4.443,00
4.443,00
4.443,00
 
 
 
 
49,37
49,37
49,37
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
9.000,00
 
 
4.443,00
 
 
49,37
85215   Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
115,14
115,14
115,14
115,14
115,14
115,14
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
115,14
 
 
115,14
 
 
100,00
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
8.400,00
8.400,00
8.400,00
 
4.610,00
4.610,00
4.610,00
 
54,88
54,88
54,88
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
8.400,00
 
 
4.610,00
 
 
54,88
855   RODZINA 2.958.260,00 1.555.000,00 52,56
85501  

Świadczenia wychowawcze

dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
1.799.000,00
1.799.000,00
1.799.000,00
955.000,00
955.000,00
955.000,00
53,09
53,09
53,09
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z  zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  
 
1.799.000,00

 
 
 
955.000,00
 
 
53,09
85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

 
 
1.159.200,00
 
 
600.000,00
 

 
 
 
51,76
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
1.159.200,00
 
 
600.000,00
 
 
51,76
85503   Karta Dużej Rodziny dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
 
60,00
 
0,00
 
0,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
60,00
 
 
0,00
 
 
0,00
      
R A Z E M :
3.044.885,15 1.619.469,15 53,19
 
 
 
 
 
II. WYDATKI:

 
Dział
Rozdz.
§ Treść Kwota w zł. Wykonanie %
Wykon.
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40.457,01 40.457,01 100,00
01095   Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
40.457,01
40.457,01
40.457,01
793.27
39.663,74
40.457,01
40.457,01
40.457,01
793,27
39.663,74
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113,46 113,46 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 16,26 16,26 100,00
  4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

663,55 663,55 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 39.663,74 39.663,74 100,00
    750    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 27.292,00 13.688,00 50,15
75011   Urzędy wojewódzkie
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych 
25.409,00
25.409,00
25.409,00
24.609,00
800,00
13.688,00
13.688,00
13.688,00
12.888,00
800,00
50,15
50,15
50,15
52,37
100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000,00 9.905,00 45,02
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 1.000,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.992,00 1.670,00 55,82
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 313,00 62,60
  4440 Odpisy na ZFŚS 800,00 800,00 100,00
    751   URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
1.361,00
 
0,00
 
0,00
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   b) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.366,00
1.366,00
1.366,00
409,00
952,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 0,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12 0,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952,00 0,00 0,00
852   POMOC  SPOŁECZNA 17.515,14 9.140,67 52,19
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 • wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
 
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
 
 
 
 
4.440,96
4.440,96
4.440,96
4.440,96
 
 
 
 
49,34
49,34
49,34
49,34
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000,00 4.440,96 49,34
85215   Dodatki mieszkaniowe
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
115,14
115,14
2.28
2,28
112,86
95,71
95,71
1,88
1,88
93,83
83,12
83,12
82,46
82,46
83,14
  3110 Świadczenia społeczne 112,86 93,83 83,14
  4300 Zakup usług pozostałych 2,28 1,88 82,46
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
 
4.604,00
4.604,00
4.604,00
4.604,00
 
54,81
54,81
54,81
54,81
  4300 Zakup usług pozostałych 8.400,00 4.604,00 54,81
855   RODZINA 2.974.748,00 1.599.679,34 53,78
85501   Świadczenia wychowawcze
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.799.000,00
1.799.000,00
26.925,00
24.300,00
2.625,00
1.772.075,00
946.012,92
946.012,92
10.154,52
9.204,52
950,00
935.858,40
52,59
52,59
37,71
37,88
36,19
52,81
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 0,00 0,00
  3110 Świadczenia społeczne 1.772.015,00 935.858,40 52,81
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.400,00 6.783,37 38,98
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500,00 1.135,43 75,70
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.450,00 1.132,14 32,82
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.950,00 153,58 7,88
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162,00 50,00 30,86
  4300 Zakup usług pozostałych 1.825,00 900,00 49,32
  4440 Odpisy na ZFŚS 638,00 0,00 0,00
85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
1.159.200,00
1.159.200,00
74.716,00
69.750,00
4.966,00
1.084.484,00
 
 
590.380,74
590.380.74
36.218,06
34.562,06
1.656,00
554.162,68
 
 
50,93
50,93
48,47
49,55
33,35
51,10
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 0,00 0,00
  3110 Świadczenia społeczne 1.084.424,00 554.162,68 51,10
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.175,00 6.908,84 31,16
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.325,00 2.325,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44.550,00 24.994,41 56,10
  4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 333,81 47,69
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,00 50,00 19,38
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 1.200,00 40,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 37,00 9,25
  4440 Odpisy na ZFŚS 638,00 0,00 0,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
670,00
 
369,00
 
55,07
85503   Karta Dużej Rodziny
 • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 0,00 0,00
     
R A Z E M :
3.044.885,15 1.599.679,34 52,54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

 
DOCHODY
 
Dział Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon.
1 2 3 4 5
010
01042
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
-    dotacje celowe otrzymane na modernizację
      dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
      między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00
0,00
0,00
0,00
 
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
0,00
600
60014
 
 

 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
 
 
29.996,75
99,99
99,99
99,99
 
 
99,99
   
RAZEM
 
60.000,00
 
29.996,75
 
49,99
WYDATKI
 
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5
010
01042
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.996,75
29.996,75
29.996,75
99,99
99,99
99,99
   
RAZEM
 
60.000,00
 
29.996,75
 
49,99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
 
     
DOCHODY:

 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  
 
 
20.000,00
 
 
 
16.010,04
 
 
 
80,05
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
20.000,00
20.000,00
 
16.010,04
16.010,04
 
80,05
80,05
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 
20.000,00
 
16.010,04
 
80,05
 
 
WYDATKI:

 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
851   OCHRONA ZDROWIA 20.000,00 12.085,96 60,43
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
1.000,00
1.000,00
300,00
300,00
30,00
30,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00 300,00 100,00
  4300

Zakup usług pozostałych

500,00 0,00 0,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:
19.000,00
19.000,00
11.785,96
11.785,96
62,03
62,03
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00 0,00 0,00
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

5.000,00 2.200,00 44,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.500,00 5.474,96 73,00
  4300

Zakup usług pozostałych

6.000,00 4.111,00 68,52
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00 0,00 0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 R
 
 
DOCHODY:

 
Dział Rozdz
§
Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
132.000,00
 
70.182,65
 
53,17
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące w tym:
132.000,00
132.000,00
70.182,65
70.182,65
53,17
53,17
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
132.000,00
 
70.182,65
 
53,17
 
 
WYDATKI:

 
Dział Rozdz
§
Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
132.000,00
 
46.341,68
 
35,11
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
132.000,00
132.000,00
132.000,00
46.341,68
46.341,68
46.341,68
35,11
35,11
35,11
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 12.000,00 50,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00 1.120,00 100,0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 2.000,00 50,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 290,00 50,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych  
100.000,00
 
30.931,68
 
30,93
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
 
 
DOCHODY:
 

 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.500,00
 
912,80
 
60,85
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
 • z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 • środki z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
 
912,80
912,80
0,00
912,80
 
60,85
60,85
0,00
65,20
  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
100,00
 
0,00
 
0,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4,75 0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 908,05 64,86
 
 
WYDATKI:

 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
 
1.500,00
1.500,00
 
0,00
0,00
 
0,00
0,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
1.500,00
 
0,00
 
0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci
 
100,00
 
0,00
 
0,00
  4430 Różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska  
1.400,00
 
0,00
 
100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
                         W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
                                  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 

 
Dział Rozdz.
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Plan Wykon. % Plan Wykon %
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki            
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury  
250.000
 
90.000
 
36,00
     
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury  
88.000
 
42.000
 
47,73
     
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania            
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na remont Cerkwii w Hołuczkowie        
25.000
 
25.000,0
 
100,0
926 92605 Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu        
15.000
 
15.000,0
 
100,0
 
 
   
RAZEM
 
338.000
 
132.000
 
39,05
 
40.000
 
40.000,0
 
100,0
 
 
 
 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

 
Dział Rozdz Treść

Przychód

Plan

Wykon.

%

Koszty
Plan
Wykon. %
1 2 3

4

5

6

7 8 9
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.000,00 4.747,60 67,82 7.000,00 4.747,60 67,82
  80101 Szkoły podstawowe 4.000,00 2.818,72 70,47 4.000,00 2.818,72 70,47
                 
    Stan środków na 30.06.2017       0,00 73,04 0,00
    Wpływy ze sprzedaży zup 3.800,00 2.818,72 74,18      
    Naliczone odsetki bankowe 50,00 0,00 0,00      
    Prowizja za ubezpiecz. uczniów 150,00 0,00 0,00      
    Zakup materiałów i wyposażenia       500,00 0,00 0,00
    Zakup środków żywności       3.300,00 2.710,68 82,14
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
       
200,00
 
35,00
 
17,50
                 
  80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 1.500,00 1.115,40 74,36 1.500,00 1.115,40 74,36
                 
    Stan środków na 30.06.2017       0,00 16,43 0,00
    Wpływy ze sprzedaży zup 1.350,00 1.115,40 82,62      
    Naliczone odsetki bankowe 50,00 0,00 0,00      
    Prowizja za ubezpiecz. uczniów 100,00 0,00 0,00      
    Zakup materiałów i wyposażenia       300,00 0,00 0,00
    Zakup środków żywności       1.150,00 1.086,97 94,52
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
       
50,00
 
12,00
 
24,00
                 
  80110 Gimnazja 1.500,00 813,48 54,23 1.500,00 813,48 29,18
                 
    Stan środków na 30.06.2017       0,00 19,86 0,00
    Wpływy ze sprzedaży zup 1.250,00 813,48 65,08      
    Naliczone odsetki bankowe 50,00 0,00 0,00      
    Prowizja za ubezpiecz. uczniów 200,00 0,00 0,00      
    Zakup materiałów i wyposażenia       500,00 0,00 0,00
    Zakup środków żywności       900,00 780,62 86,74
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
       
100,00
 
13,00
 
13,00
                 
    OGÓŁEM: 7.000,00 4.747,60 67,82 7.000,00 4.747,60 67,82
 
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
 
     Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101  -        73,04  zł
      Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101  -        16,43  zł
     Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110  -         19,86 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Razem                                                                             109,33 zł
 
 

 
INFORMACJA
 
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA  I PÓŁROCZE 2017 ROK

 
 
Lp.
 
Zadanie
Wartość środków wydatkowanych w 2017 r. Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
1. Budowa chodników 0,00 235.045,27
2. Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
 
0,00
 
14.000,00
3. Przebudowa Zespołu Szkół
Tyrawa Wołoska
 
0,00
 
45.920,00
4. Kanalizacja Rozpucie 0,00 123.124,79
5. Zbiorniki p-poż. 0,00 6.753,20
6. Kąpielisko 0,00 414,00
7. Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej  
15.000,00
 
17.730,00
8. Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie  
1.200,00
 
23.568,31
9. Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie  
1.200,00
 
1.200,00
10. Przebudowa oczyszczalni  Tyrawa Wołoska  
0,00
 
16.400,00
11. Przebudowa oczyszczalni
Hołuczków
 
0,00
 
24.600,00
12. Budowa oświetlenia ulicznego Hołuczków  
500,00
 
500,00
13. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie  
1.000,00
 
1.000,00
14. Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska  
1.000,00
 
1.000,00
   
R a z e m
 
19.900,00
 
511.255,57
 
 
 
 
 
WYKAZ  WYDATKÓW 
 
OCHOTNICZYCH STRAŻY  POŻARNYCH
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

 
 

Nazwa  jednostki

Treść Kwota  
 1. OSP Tyrawa
               Wołoska
 • Wynagrodzenie kierowców
 •  Paliwo, oleje
 •  Badania okresowe strażaków
 •  Zakup gaśnic
 •  Zakup akumulatora
 •  Żarnik
 •  Remont gaśnicy
 •  Części do samochodu
 •  Remont samochodu
 •  Przegląd samochodu i wymiana oleju
 •  Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 •  Okresowy przegląd gaśnic
 
 
 
     RAZEM:                                                                
2.496,00
1.510,45
1.280,00
171,02
575,64
89,00
38,01
75,00
1.468,00
595,00
 
150,00
 
 
56,09
 
8.504,21
 
2. OSP  Rakowa
 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Przegląd samochodu
 • Badania okresowe strażaków
 • Zakup gaśnic
 • Zakup gaśnicy
 • Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego
 • Remont samochodu
 • Art. Gospodarcze
 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 
 
        RAZEM :
780,00
153,00
800,00
171,02
65,00
68,50
678,55
117,90
 
100,00
 
 
2.933,97
 
3. OSP   Siemuszowa
 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Zakup gaśnic
 • Badania okresowe strażaków
 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • Okresowy przegląd gaśnic
 
 
RAZEM :
624,00
839,00
85,51
750,00
100,00
 
 
21,03
 
2.419,54
 
4.  OSP  Rozpucie
 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Zakup gaśnic
 • Badania okresowe strażaków
 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • Okresowy przegląd gaśnic
 
 
         RAZEM :
936,00
85,51
800,00
100,00
 
 
14,02
 
1.935,53
5.   OSP Hołuczków    - Wynagrodzenie kierowcy
   - Paliwo, oleje, płyny
   - zasilenie konta (telefon komórkowy)
   - przegląd samochodu
   - badania okresowe strażaków
   - zakup gaśnic
   - klin zabezpiecz. pod koła
   - usługa warsztatowa
   - Opłata za przedłużenie ważności 
      zezwolenia do kierowania pojazdem 
      uprzywilejowanym
   - Okresowy przegląd gaśnic
 
 
              
           RAZEM :
936,00
417,55
30,00
203,00
800,00
171,02
92,00
120,00
100,00
 
 
7,01
 
 
2.876,58
6. Pozostałe wydatki na OSP    - wynagrodzenie komendanta
   - pieczątka komendanta
   - puchary na turniej
   - poradnik z zakresu p.poż.
 
           RAZEM:
936,00
44,00
344,40
615,00
 
1.939,40
  Ogółem               20.609,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACJA

O  DOCHODACH  I  WYDATKACH

MIENIA  WIEJSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
1 Tyrawa Wołoska Podatek leśny   2.066,00
Dochody z dzierżawy 595,14  
Za drewno 59.517,24  
Pozyskanie drewna z lasu   7.120,08
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)   1.000,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)   7,47
Razem 60.112,38 10.193,55
Plus saldo z 2016 +10.669,43  
Stan +60.588,26  
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
    Podatek leśny   2.993,00
Pozyskanie drewna z lasu   20.877,45
Wykonanie kosztorysu - świetlica   1.200,00
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)   1.000,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)   44,04
Sprzedaż drewna 56.527,35  
Dochody z dzierżawy 818,49  
Razem 57.345,84 26.114,49
Plus saldo z 2016 +30.657,94  
Stan +61.889,29  
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
3. Hołuczków Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)   101,67
Podatek leśny   2.154,00
Pozyskanie drewna z lasu   12.338,28
Wykonanie kosztorysu - świetlica   1.200,00
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)   500,00
Dotacja na remont zabytkowej cerkwi   25.000,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)   43,17
Sprzedaż drewna 101.877,88  
Razem 101.877,88 41.235,45
Plus saldo z 2016   -19.543,04
Stan +41.099,39  
 
 

 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
4. Siemuszowa Podatek leśny   657,00
Wykonanie projektu - świetlica   15.000,00
Pozyskanie drewna   9.243,13
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)   84,25
Sprzedaż drewna 61.311,20  
Razem 61.311,20 24.984,38
Plus saldo z 2016 4.359,42  
Stan +40.686,24  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I N F O R M A C J A

 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2017 roku.
 
   Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
26 stycznia 2017 r. Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017  wynosił:
 
I    DOCHODY:                    10.915.535,00  zł
       w tym:
      a) dochody bieżące             8.209.585,00  zł
      b) dochody majątkowe        2.705.950,00  zł

 

II   WYDATKI:                     10.760.535,00  zł

       a) wydatki bieżące              8.169.585,00  zł
       b) wydatki majątkowe         2.590.950,00  zł
 
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami   w wysokości                                                             155.000,00  zł
 
w tym:
     
     1.  Rozchody:                                                                                155.000,00  zł
 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                 155.000,00  zł 
 
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosił:
   
I     DOCHODY:                     11.654.414,85 zł
       w tym:
       a) dochody bieżące             9.029.414,85 zł
       b) dochody majątkowe        2.625.000,00 zł

 

II    WYDATKI:                      11.886.147,26 zł

        w tym:
        a) wydatki bieżące              8.971.147,26 zł
        b) wydatki majątkowe         2.915.000,00 zł
 
Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                231.732,41 zł
     1. Przychody:                                                                                386.732,41 zł
                a)  wolne środki, o których mowa w art. 217
                     ust. 2 pkt 6 ustawy                                                          386.732,41 zł
     
     2.  Rozchody:                                                                                155.000,00  zł
 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                 155.000,00  zł 
 
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 rok przedstawia zestawienie.

 

 

I  DOCHODY

 
Dochody budżetowe wykonano w wysokości  5.224.529,20  zł co stanowi  44,83 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.900.968,93 zł co stanowi 54,28 %, dochody majątkowe w wysokości 323.560,27 zł, co stanowi 12,33 % wykonania.
 
Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      57,40 %
                    w tym dochody bieżące:
                    - dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól              0,00 zł
                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie            1.35,75 zł                                                 
                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy   40.457,01 zł
 
Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie       32,72 %
                   - dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna  280.389,27 zł
                   Szczegółowe wpływy z mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
                   Planowana realizacja w II półroczu.
 
Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,99 %
                    dochody bieżące:
                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.996,75 zł
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie      7,21 %
                    dochody bieżące:
                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -      21.120,71 zł
                  
                    dochody majątkowe:
                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
                      działek i nieruchomości, z tym agronomówka  -     43.171,00 zł
 
Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                -   wykonanie  1,78 %
                    dochody bieżące:
                    - otrzymane darowizny.
 
Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA             -  wykonanie  52,84 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej     13.688,00 zł  
                   - prowizja za udostępnienie danych osobowych                    1,55 zł
                   - zwrot z podatku PIT                                                         709,00 zł
                   - wpływy za koszty egzekucyjne i komornicze                    23,20 zł   
                  
Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY  
                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          -  wykonanie   84,94 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej        1.156,00 zł
 
Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   
                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  POBOREM
                                                                                        -  wykonanie   44,28 %
                    dochody bieżące, w tym:                         -      713.096,33
                    - wpływy z podatku od nieruchomości    -       204.246,46 zł
                    - wpływy z podatku rolnego                    -         58.661,84 zł
                    - wpływy z podatku leśnego                    -         84.225,09 zł
                    - wpływy z podatku od środków transport. -        7.741,00 zł
                    - wpływy z podatku od spadków i darowizn  -    1.132,00  zł
                    - wpływy z opłaty od posiadania psów     -                  0,00 zł
                    - wpływy z podatku od czynności cywilnopr.  -  21.096,00 zł
                    - wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
                    - wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych  -       92,80 zł
                    - wpływy z odsetek od nieterminowych
                       wpłat z tytułu podatków i opłat             -              436,37 zł
                    - pozostałe odsetki                                    -              463,86 zł
                    - wpływy z opłaty skarbowej                   -           2.806,00 zł
                    - wpływy z opłaty za zezwolenia
                       na sprzedaż napojów alkoholowych      -         16.010,04 zł
                    - udziały w PDOF                                     -       315.738,00 zł
                    - udziały w PDOP                                     -              446,87 zł
                         
Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie   56,24 %
                    dochody bieżące, w tym:
                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -    61,54 %
                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -    50,00 %
                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -    50,00 %
                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone
                      odsetki od kapitału                                      -      0,00 %    
                   
                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
                    na rachunkach bankowych –  zgodnie z umową bank
                    nalicza odsetki na dzień 31.12.
 
Dział 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                 - wykonanie    2,65 %
                    dochody bieżące:
                    - dotacja celowa na zadania własne                                  -     50,00 %
                    - dotacja celowa na programy z UE                                  -      0.00 %
                    dochody majątkowe:
                    - dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS                     -      0,00 %  
 
Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                              - wykonanie  120,66 %
                    dochody bieżące, w tym:
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej    -    52,34 %
                    - dotacje celowe na zadania własne                              -    51,03 %      
                          - dotacja celowa na programy z UE                              -  181,42 %
                      Dotacja na programy UE przekazana została do gminy w całości
                      na okres realizacji projektu 2017-2018. W związku z tym wykonanie
                      w 2017 roku jest wyższe.
Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - wykonanie 100,00%
                   - dotacje celowe na zadania własne
 
Dział 855   Rodzina                                                         - wykonanie    52,58 %
                   dochody bieżące, w tym:
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej    -    52,58 %
 
Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                   ŚRODOWISKA                                            - wykonanie    53,92 %
                   dochody bieżące:
                   - wpłaty za wodę i ścieki                                             20.530,97 zł
                   - wpłaty za wywóz nieczystości                                  70.182,65 zł
                   - wpływy kosztów z opłaty komorniczej                          800,40 zł
                   - wpływy z pozostałych odsetek                                         39,70 zł
                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska         0,00 zł
                   - wpływy z opłat – środki z WFOŚ                                   912,80 zł
                  
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  
    
Dział Źródło dochodów Plan Wykonanie %
700 - dochody z najmu i dzierżawy 43.000,00 21.120,71 49,12
710 - otrzymane darowizny 6.000,00 107,00 1,78
756 - podatek od nieruchomości 600.000,00 204.246,46 34,04
- podatek od środków transportowych 17.000.00 7.741,00 45,54
- opłata od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
- zaległości z tytułu podatków
  i opłat zniesionych
 
300,00
 
0,00
 
0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.500,00 900,23 36,01
900 - grzywny, mandaty i inne kary 100,00 0,00 0,00
 
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
 
Na dzień 30.06.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  386.301,99 zł
w tym:
dział  700  Gospodarka mieszkaniowa                                     5.281,24 zł
dział  756  Dochody od osób prawnych, od osób
                  fizycznych i od innych jednostek
                  nie posiadających osobowości prawnej
                  oraz wydatki związane z ich poborem               295.554,73 zł
                  w tym: naliczone odsetki o zaległości
                              pozostałych                                                 1.057,28 zł
dział   855 Rodzina                                                                 68.353,71 zł
dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona
                  środowiska                                                            17.112,31 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2017. w dziale 756 w wysokości        116.595,00 zł
 
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 2.858,03 zł

 

W 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem    44.248,01 zł
w tym:  -  podatku od nieruchomości  na kwotę                    39.033,21 zł
             -  podatku od środków transportowych  na kwotę      5.214,80 zł
 
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.

 

 

II  WYDATKI

 
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości   4.308.059,63  zł  co stanowi   36,24  % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4.288.159,63 zł co stanowi 47,80 %, dochody majątkowe w wysokości 19.900,00 zł, co stanowi 0,68 % wykonania.
 
Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie  57,09 %
                  wydatki bieżące:
                  01030 Izby Rolnicze                                                       -     1.108,85 zł
                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
                   01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
                   - wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
                      z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa                  0,00 zł
                   01095 Pozostała działalność                                           -  40.457,01 zł
                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego  
 
Dział 020  LEŚNICTWO                                              - wykonanie    33,66 %
                  wydatki bieżące:                                       
                  02001 Gospodarka leśna  
                            -  farba do znakowania drzew M.W.                 -        240,00 zł  
                            - ścinka, zrywka drzewa M.W.                             -  49.578,94 zł
             Szczegółowe wydatki mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.                     
                      
Dział 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     41,11 %              
                    60011 Drogi publiczne krajowe        -                0,00 zł
                     - wydatki majątkowe:
                     Budowa kładki do Z.S. realizacja w II półroczu.
                    60014 Drogi publiczne powiatowe    -       29.996,75 zł                         
                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
                    60016 Drogi publiczne gminne          -       23.443,75 zł
- utrzymanie, odśnieżanie dróg gminnych.
 
Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie    3,74 %

                    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        

                     - wydatki bieżące:                                            33.987,25 zł
                     w tym: - wynagrodzenia i pochodne                       400,00 zł
                         a) wydatki związane z opłatą za energii          8.049,41 zł          
                         b) zakupy i usługi remontowe –                      2.968,73 zł              
                         c) pozostałe usługi w tym m.in:
                             opłaty, ogłoszenia w TS, mapy i wypisy, wycena,  
                             akt notarialny, utwardzanie placu i inne       9.926,01 zł
                         d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
                             komunalnego (gminnego)                             2.670,10 zł
                         e) podatek od nieruchomości i podatek leśny   9.973,00 zł
                                                          
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
                           wykonanie projektu użytkowania części działki
                              przy Urzędzie Gminy                                     3.000,00 zł
                        - wydatki majątkowe:                                                           17.400,00 zł
                         ● kosztorys na przebudowę świetlicy w Hołuczkowie          1.200,00 zł
                         ● kosztorys na przebudowę świetlicy w Rozpuciu                1.200,00 zł
                         ● projekt na przebudowę świetlicy w Siemuszowej            15.000,00 zł
 
Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie  43,05 %                
                  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
                  - wydatki bieżące                                                    
                    w tym: - wynagrodzenia i pochodne                            0,00 zł
      - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
   pod budownictwo indywidualne             2.583,00 zł
 
Dział  720  INFORMATYKA                                     - wykonanie    93,41 % 
                   wydatki bieżące:                                                                         
                   – usługa konfiguracji serwera PSeAP                  - 2.802,36 zł
 
Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie  46,91 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75011 Urzędy wojewódzkie                           -  50,10 %
                    w tym:                                                                      68.230,64 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
                      roczne                                                                     53.126,82 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                   9.620,82 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                        5.483,00 zł  
                    75022 Rady Gmin                                          -   51,81 %
                    wydatki bieżące                                                        30.048,22 zł
                    75023 Urzędy Gmin                                        -  47,87 %
                    wydatki bieżące, w tym:                                         539.072,24 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
                       wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe     352.040,44 zł 
                    - wynagrodzenie bezosobowe                                         501,00 zł 
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                   67.029,90 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                      119.500,90 zł
                      z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów           2.255,19 zł                       
                    - wydatki na projekty z UE                                                  0,00 zł                                       
                    75075 Promocja jst                                          -     9,73 %
                       wydatki bieżące, w tym:                                           1.460,01 zł
                       - wynagrodzenia bezosobowe                       -              660,00 zł
                       - zakupy i usługi promocyjne gminy             -              800,01 zł
                       75095 Pozostała działalność                           -   33,27 %
                       wydatki bieżące, w tym:                                      30.271,84 zł
                       a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
                           wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe    
                           (prac. PUP)                                                          7.085,87 zł  
                       b) wynagrodzenie bezosobowe                                      0,00 zł  
                       c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                5.783,00 zł                            
                       d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)              1.479,61 zł
                       e) pozostałe wydatki                                              15.923,36 zł
 
Dział 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                  ORAZ  SĄDOWNICTWA              -   wykonanie    0,00 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej kontroli i ochrony prawa              -         0,00 zł  
 
Dział 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                  PRZECIWPOŻAROWA                 -  wykonanie   38,17 %
                   75412 Ochotnicze straże pożarne
                   wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy   -   20.609,23 zł
                   - wynagrodzenie bezosobowe                                           -     6.708,00 zł
                   - pozostałe wydatki bieżące                                              -    13.901,23 zł
                   75414  obrona cywilna, wydatki bieżące                         -            0,00 zł
                   75421  zarządzanie kryzysowe                                          -            0,00 zł
                    wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys.   0,00 zł
 
Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   43,20 %
                   wydatki bieżące
                   75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
                               spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 15.119.22 zł.
 
Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    13,12 %   
                  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
                  wydatki bieżące: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej
                  subwencji oświatowej za lata poprzednie w wysokości  -  9.154,00 zł                                                  
                  75818 Rezerwy ogólne i celowe
                   wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne                               0,00 zł.
 
Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   32,24 %
                  80101 Szkoły podstawowe                                     - 573.308,09 zł
                  wydatki bieżące, w tym:                                -    573.308,09 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
                    roczne, nagrody jubileuszowe                       -   399.878,69 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)        -     78.753,90 zł
                  - pozostałe wydatki bieżące                             -     94.675,50 zł
                    wydatki majątkowe:                                     -              0,00
                  - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół
                    W Tyrawie Wołoskiej – brak realizacji.               
          
                 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
                 wydatki bieżące, w tym:                                 -    109.339,07 zł
                 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                    wynagrodzenie roczne                                   -     77.241,23 zł
                 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         -     14.161,86 zł
                 - pozostałe wydatki bieżące                              -     17.935,98 zł
 
                 80104 Przedszkola                                                    
                 wydatki bieżące, w tym:                                  -       3.918,18 zł
                 odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach
        
                 80110 Gimnazja                                                     
                 wydatki bieżące, w tym:                                  -   283.881,69 zł
                 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                   wynagrodzenie roczne                                     -   202.848,68 zł               
                 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          -     38.058,23 zł
                 - pozostałe wydatki bieżące                               -     42.974,78 zł
                                   
                 80113 Dowożenie uczniów do szkół                 -     26.213,70 zł
                 wydatki bieżące, w tym:                              
                  - koszty dowożenia dzieci do szkół                                 
                   
                  80114 ZOE-AS                                                     
                  wydatki bieżące, w tym:                                   -   126.574,28 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                     wynagrodzenie roczne                                     -     96.646,35 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           -     18.097,32 zł
                  - pozostałe wydatki bieżące                                -     11.830,61 zł
                   
                  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
                  wydatki bieżące                                                -       2.412,00 zł
                  - dopłata do czesnego dla nauczycieli
                     
                  80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
                             specjalnej organizacji nauki i metod pracy
                             dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych
                             w Sz.P. i innych formach wych. przedszkolnego – 3.505,53 zł   
                   wydatki bieżące, w tym:
                   - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                      wynagrodzenie roczne                              -          2.383,90 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -            547,26 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                         -            574,37 zł
 
                   80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
                             specjalnej organizacji nauki i metod pracy
                             dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach …  -  139.308,57 zł  
                   wydatki bieżące, w tym:
                   - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                      wynagrodzenie roczne                              -     101.583,92 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -       21.482,92 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                         -       16.241,73 zł
                 
                    80195 Pozostała działalność                                  
                    wydatki bieżące, w tym:                                -    19.545,00 zł
                     - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
                        nauczycieli                                                        17.700,00 zł
                     - zakup usług pozostałych                                      1.845,00 zł
                     - wydatki na projekty z UE                                           0,00 zł
 
Dział 851  OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   60,43 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                   -      12.085,96 zł
                  85153 Zwalczanie narkomanii                                     - 300,00 zł
                             wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                              programem o narkomanii
                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi           -       11.785,96 zł
                             wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                              programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
        
Dział 852  POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    43,40 % 
                  wydatki bieżące, w tym:                                           256.139,63 zł
                   85202 Domy pomocy społecznej                              -  14.054,42 zł
                             odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS 
                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
                             przemocy w rodzinie                                   -            0,00 zł      
                  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                               za osoby pobierające niektóre świadczenia
                               z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
                               rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    
                               w centrum integracji społecznej               -   5.419,44 zł
                   85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
                              oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.916,76 zł
                   85215 Dodatki mieszkaniowe                                  -   2.188,70 zł
                              dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
                              społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
                              zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
                   85216 Zasiłki stałe                                                  -         7.248,00 zł
                              Świadczenia społeczne
                   85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:            -      104.474,48 zł
                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                wynagrodzenie roczne                               -        81.347,71 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -       15.018,48 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                          -         8.108,29 zł 
                  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -  5.065,25 zł   
                  85230 Pomoc w zakresie dożywiania                       -       50.077,79 zł
                              w tym:                                                          
                              - świadczenia społeczne                                 -       32.647,79 zł
    - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
       wynagrodzenie roczne                                 -       13.464,44 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)       -         2.779,56 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                            -         1.186,00 zł    
                  85295  Pozostała działalność                                      -       50.694,79 zł
     wydatki na programy z UE                            -       50.694,79 zł
                               - wynagrodzenie osobowe                             -          8.292,40 zł
                               - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)      -          1.663,73 zł
                               - wynagrodzenia bezosobowe                        -          2.700,00 zł
                               - pozostałe wydatki                                        -        38.038,66 zł
 
Dział 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
    POLITYKI SPOŁECZNEJ                        - wykonanie   36,44 %
                  85395 Pozostała działalność                                               3.644,33 zł
                  - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
                     na zabiegi rehabilitacyjne
 
Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - wykonanie  99,94%
                  - wydatki bieżące, stypendia                                     17.490,00 zł                              
 
Dział 855  RODZINA                                                              - wykonanie 51,84
                  wydatki bieżące, w tym:                                             1.542.238,55 zł    
                  85501 Świadczenia wychowawcze                      -  946.012,92 zł
                             - świadczenia społeczne                             - 935.858,40 zł
   - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe    
       wynagrodzenie roczne                             -    7.918,80 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -   1.285,72 zł
                              - pozostałe wydatki                                       -     950,00 zł                                        
                  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                             w tym:                                                           590.380,74 zł
                              - świadczenia społeczne                           -  554.162,68 zł
    - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
       wynagrodzenie roczne                           -      9.233,84 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)  -   25.328,22 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                      -      1.656,00 zł
                  85503 Karta Dużej Rodziny                                  -            0,00 zł   
                  85504 Wspieranie rodziny                                     -     5.844,89 zł 
                              w tym: - wynagrodzenie osobowe              -    4.592,67 zł
                               - pochodne (ZUS, FP)                                -       786,22 zł
                               - pozostałe wydatki                                    -        466,00 zł
                   85508 Rodziny zastępcze                                             -     0,00 zł
 
Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA                                                     - wykonanie  19,60 %
                  90002 Gospodarka odpadami     
                  wydatki bieżące                                                  -       46.341,68 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                  - wynagrodzenie roczne                                -        13.120,00 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)      -          2.290,00 zł
                  - wywóz nieczystości                                     -        30.931,68 zł
                  90003 Oczyszczanie miast i wsi,
                  wydatki bieżące, w tym:                                       -       25.321,48 zł
                  - wywóz ścieków                                                    -            860,11 zł    

                  - konserwacja oczyszczalni ścieków                      -        13.093,93 zł

                  - usługi weterynaryjne                                            -          1.350,00 zł
                  - usługi w zakresie bezdomnych zwierząt              -          6.389,60 zł
                  - pozostałe wydatki                                                 -          3.627,84 zł   
                 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    -          2.830,37 zł
                 wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy           
                 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                    
                 wydatki bieżące, w tym:                                          -       20.898,34 zł
                 - na zakup energii                   11.018,34 zł
                 - na konserwację                       9.880,00 zł
                      wydatki majątkowe,  realizacja                              -         2.500,00 zł
                 - karta inwest. przedsięwzięcia oświetlenia ulicznego Rozpucie  1.000,00 zł
                 - KIP ulicznego Tyrawa Wołoska                                         1.000,00 zł
                 - KIP oświetlenia ulicznego Hołuczków                                  500,00 zł
                 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
                            środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
                  wydatki bieżące,                                                      –   0,00 zł
                   90095 Pozostała działalność
                   wydatki bieżące,  realizacja                                     -   0,00 zł                                                 
 
 
Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                  NARODOWEGO                                       - wykonanie   43,25 %
                  dotacje dla instytucji kultury                               132.000,00 zł
                  wydatki bieżące, w tym:
                  92109 GOK                                                    -      90.000,00 zł
                            
                  92116 Biblioteka                                            -      42.000,00 zł
                  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
                  wydatki bieżące                                             -      25.000,00 zł
                  - dotacja na remont Cerkwi w Hołuczkowie
 
Dział 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT      - wykonanie   100,00 %
                   92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
                  wydatki bieżące, w tym:
                  - dotacja dla UKS „Tyrawka”                         -      15.000,00 zł.                                                 
  
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i  w miarę posiadanych  środków jak i potrzeb.
 
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku.
 
Na dzień 30.06.2017 plan przychodów wynosi              -       386.732,41  zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości    -    386.732,41 zł    
 
Plan rozchodów wynosi                                                   -        155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek         -    155.000,00 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości           -      80.000,00 zł
 
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości           -  1.619.469,15 zł
Wydatki w wysokości         -   1.599.679,34 zł
 
Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:

 
 1. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy.
 2. Termomodernizacja budynku świetlicy w Siemuszowej.
      III.      Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków.
 
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
 
Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
        
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.
 
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.                      
 
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY

 
L.p. Wyszczególnienie Plan
na 2017 r.
Wykonanie
na 30.06.2017
%
wykon.
1. Dochody ogółem, z tego: 11.654.414,85 5.224.529,20 44,83
1.1 Dochody bieżące, w tym: 9.029.414,85 4.900.968,93 54,28
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach pdof 691.872,00 315.738,00 45,64
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach pdop 500,00 446,87 89,37
1.1.3 podatki  i opłaty, w tym: 1.150.600,00 512.809,59 44,57
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 600.000,00 204.246,46 34,04
1.1.4 z subwencji ogólnej 3.683.876,00 2.077.442,00 56,39
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.502.566,85 1.994.532,47 56,94
1.2 Dochody majątkowe, w tym 2.625.000,00 323.560,27 12,33
1.2.1 ze sprzedaży majątku 957.000,00 323.560,27 33,81
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.668.000,00 0,00 0,00
2. Wydatki ogółem, z tego: 11.886.147,26 4.308.059,63 36,24
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 8.971.147,26 4.288.159,63 47,80
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 35.000,00 15.119,22 43,20
2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 35.000,00 15.119,22 43,20
2.2 Wydatki majątkowe 2.915.000,00 19.900,00 0,68
3. Wynik budżetu -231.732,41 916.469,57 0,00
4. Przychody budżetu, z tego: 386.732,41 386.732,41 100,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  
386.732,41
 
386.732,41
 
100,00
4.2.1 na pokrycie deficytu 231.732,41 0,00 0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00
5. Rozchody budżetu, z tego: 155.000,00 80.000,00 51,61
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  
155.000,00
 
80.000,00
 
51,61
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00
6. Kwota długu 560.000,00 635.000,00  
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych  
0,00
 
0,00
 
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o której mowa w art. 242 ustawy, tego:
     
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi
                        a wydatkami bieżącymi
 
58.267,59
 
612.809,30
 
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  
445.000,00
 
0,00
 
9. Wskaźniki spłaty zobowiązań z tego:      
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok  
1,63 %
 
 
 
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok  
1,63 %
   
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  
0,00
   
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok  
1,63 %
   
9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  
8,71 %
   
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  
3,70 %
   
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  
3,47 %
   
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  
TAK
   
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy  
TAK
   
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:  
0,00
 
0,00
 
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0.00    
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:  
 
   
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.582.345,27 1.754.805,06 48,98
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 1.426.293,00 669.082,00 46,91
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  
2.850.391,17
 
68.094,79
 
2,39
11.3.1 bieżące 226.391,17 50.694,79 22,39
11.3.2 majątkowe 2.624.000,00 17.400,00 0,66
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 291.000,00 2.500,00 0,86
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
 
   
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
225.185,70
 
250.495,57
 
111,24
12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 225.185,70 250.495,57 111,24
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
226.391,17
 
50.694,79
 
22,39
12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 226.391,17 50.694,79 22,39
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań
po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku , w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym: 0,00 0,00 0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  
80.000,00
 
0,00
 
0,00
       
       
 
Dochody majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 323.560,27 zł co, z tego:
 1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek
     i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 323.560,27 zł
     co stanowi 12,33 %,
 
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.900.968,93 zł.
 
Wydatki majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 19.900,00 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2017 roku:
1) Budowa kładki do Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja  0,00 zł
2) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków – realizacja 2.400,00 zł
3) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej – realizacja 15.000,00 zł
4)  Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja  0,00 zł
       w tym: - środki własne  -                       0,00 zł
                   - środki od Wojewody -             0,00 zł
5) Wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie, Hołuczków,
    Tyrawa Wołoska realizacja        2.500,00 zł.
 
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.288.159,63 zł.
 
Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.
 
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2017 -  155.000,- zł     wykonanie -     80.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2017 -    35.000,- zł     wykonanie -     15.119,22 zł.
 
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.
 
Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
 
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.                      
 
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
- wydatki bieżące: na projekty z okresem realizacji 2017-2018 rok pn.
1) Projekt „Mrówka” - plan na 2017 rok 139.829,49 zł, wykonanie 50.694,79 zł.
2) Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – plan na 2017 rok 86.561,68 zł,
    wykonanie 0,00 zł.
- wydatki majątkowe:
1) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków z terminem realizacji
     2016-2017, w tym:
     W planie na 2017 rok w wysokości 1.185.000,00 zł uwzględniono środki:
      – własne gminy w wysokości  513.000,00 zł, realizacja 2.400,00 zł
      – z RPO w wysokości  672.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej z terminem realizacji
     2016-2017, w tym:
     W planie na 2017 rok w wysokości 140.000,00 zł uwzględniono środki:
      – własne gminy w wysokości  63.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł
      – z WFOŚ w wysokości  77.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
3) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji
2016-2018, w tym:
     w planie na 2017 rok w wysokości 1.299.000,00 zł uwzględniono środki:
      - własne gminy w wysokości                                              380.000,00 zł
      - od Wojewody Podkarpackiego w wysokości                   919.000,00 zł
      w I półroczu 2017 r. w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadanie nie było realizowane.

 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-08-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:25
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:57
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 03:15:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.