Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE NR 78/2016
 ZARZĄDZENIE NR 78/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2016 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017– 2023.
 
R.Org. 0050.78.2016
 
ZARZĄDZENIE NR 78/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2016 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017– 2023.
 
        Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
 1. Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok
     w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem
     i uzasadnieniem.
 1. Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa
     Wołoska na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą długu .
 
§ 2
 
Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:
 
 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
 2. Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017   (projekt)
Nr ......./....../2017
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia ....... stycznia 2017 roku
 
            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości:   10.890.535,00 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             8.209.585,00 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                       2.680.950,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok  w wysokości:    10.735.535,00 zł
     w tym:
 
 1. wydatki bieżące                                                                             8.144.585,00 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                        2.590.950,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            155.000,00 zł
 
4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               155.000,00 zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             155.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                2.642.408,00 zł
w tym:
 1. dochody bieżące                                                                            2.642.408,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                2.642.408,00 zł
w tym:
 1. wydatki bieżące                                                                             2.642.408,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
 • dochody                                                                                             30.000,00 zł
 • wydatki                                                                                              30.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
  RAZEM 30.000,00
 
§ 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  56.926,00 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  22.824,00 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
 
 
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
 
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
20.000,00
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
20.000,00
20.000,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
20.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
851   OCHRONA ZDROWIA 20.000,00
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
1.000,00
1.000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00
  4300

Zakup usług pozostałych

500,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:
19.000,00
19.000,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

5.000,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.500,00
  4300

Zakup usług pozostałych

6.000,00
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
132.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
 
132.000,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)  
132.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
132.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a)  wynagrodzenia i pochodne
                 b) wydatki na realizację zdań statutowych
132.000,00
132.000,00
132.000,00
 
132.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00
  4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 100.000,00
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
  0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00
  0690 wpływy z różnych opłat 1.400,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
1.500.00
 
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakupy
 
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  4430 Różne opłaty i składki 800,00
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania  innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         200.000,00 zł
     w tym:
 
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
P R O J E K T
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdział
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki    
754 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wpłata na rzecz PFC dla Policji
na wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych
   500,00
754 75406 Straż Graniczna – wpłata na rzecz PFC dla SG
na wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych
   
1.000,00
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury 250.000,00  
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury   88.000,00  
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania    
926 92605 Klub sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu       15.000,00
         
         
 
Ogółem
     
338.000,00
 
16.500,00
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
 
 
P R O J E K T
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2017 ROKU
 
 
Lp Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody                    w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101 4.000 4.000 4.000 0,00
2. Gimnazjum w Rakowej 801 80110 1.500 1.500 1.500 0,00
   
OGÓŁEM
     
5.500
 
5.500
 
5.500
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela dochodów budżetowych na 2016 rok
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00
  01095   Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie) 2 000,00
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00
600     Transport i łączność 30 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 30 000,00
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 43 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy) 43 000,00
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 000,00
710     Działalność usługowa 6 000,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne) 6 000,00
    0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00
750     Administracja publiczna 27 499,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 27 399,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 399,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 409,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 610 761,00
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 552 100,00
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400 000,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 2 100,00
    0330 Wpływy z podatku leśnego 150 000,00
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 339 000,00
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200 000,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 85 000,00
    0330 Wpływy z podatku leśnego 13 000,00
    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17 000,00
    0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000,00
    0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00
    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00
    0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 300,00
    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 27 000,00
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20 000,00
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 692 661,00
    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 692 161,00
    0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500,00
758     Różne rozliczenia 3 556 416,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 903 575,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 903 575,00
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 515 064,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 515 064,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 10 000,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00
  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 127 777,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 127 777,00
801     Oświata i wychowanie 80 000,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00
852     Pomoc społeczna 81 900,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 400,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 800,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 600,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 000,00
  85216   Zasiłki stałe 10 700,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 700,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 31 200,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 200,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 600,00
855     Rodzina 2 600 100,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 669 500,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 
930 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 930 600,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 171 500,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38 000,00
    0830 Wpływy z usług (wpływy za ścieki) 38 000,00
  90002   Gospodarka odpadami 132 000,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) 132 000,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500,00
    0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100,00
    0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ) 1 400,00
bieżące razem: 8 209 585,00
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
 
majątkowe
020     Leśnictwo 832 000,00
  02001   Gospodarka leśna 832 000,00
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 832 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 849 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
672 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00
  70095   Pozostała działalność 749 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
672 000,00
    6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 77 000,00
    6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 672 000,00
801     Oświata i wychowanie 999 950,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
999 950,00
  80101   Szkoły podstawowe 999 950,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
999 950,00
    6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zawiązków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 999 950,00
majątkowe razem: 2 680 950,00
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
1 671 950,00
 
Ogółem: 10 890 535,00
  w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


 
1 671 950,00
 
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)  
     
                 
 
 
Tabela projektu wydatków budżetowych na 2017 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  01030   Izby rolnicze 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
020     Leśnictwo 148 000,00 148 000,00 148 000,00 3 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  02001   Gospodarka leśna 148 000,00 148 000,00 148 000,00 3 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
600     Transport i łączność 100 000,00 50 000,00 50 000,00 2 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
  60011   Drogi publiczne krajowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
  60014   Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  60016   Drogi publiczne gminne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 453 000,00 128 000,00 128 000,00 3 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 325 000,00 1 325 000,00 1 248 000,00 0,00  
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 000,00 123 000,00 123 000,00 3 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  70095   Pozostała działalność 1 330 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 325 000,00 1 325 000,00 1 248 000,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00  
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 000,00 672 000,00 672 000,00 0,00  
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 576 000,00 576 000,00 0,00  
710     Działalność usługowa 6 000,00 6 000,00 6 000,00 600,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 600,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
720     Informatyka 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  72095   Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
750     Administracja publiczna 1 405 400,00 1 405 400,00 1 349 500,00 1 088 000,00 261 500,00 0,00 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75011   Urzędy wojewódzkie 136 300,00 136 300,00 135 900,00 123 500,00 12 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 58 000,00 58 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 105 000,00 1 105 000,00 1 100 000,00 918 000,00 182 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75095   Pozostała działalność 91 000,00 91 000,00 90 500,00 46 000,00 44 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                                                 
 
 
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00 409,00 409,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00 409,00 409,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 58,50 58,50 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 8,38 8,38 8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12 342,12 342,12 342,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 500,00 55 500,00 55 500,00 16 000,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75404   Komendy wojewódzkie Policji 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75406   Straż Graniczna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75412   Ochotnicze straże pożarne 48 000,00 48 000,00 48 000,00 16 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75414   Obrona cywilna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  75421   Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
757     Obsługa długu publicznego 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
758     Różne rozliczenia 79 750,00 79 750,00 79 750,00 0,00 79 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 79 750,00 79 750,00 79 750,00 0,00 79 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4810 Rezerwy 79 750,00 79 750,00 79 750,00 0,00 79 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
801     Oświata i wychowanie 3 540 878,00 2 540 928,00 2 424 628,00 2 047 500,00 377 128,00 0,00 116 300,00 0,00 0,00 0,00 999 950,00 999 950,00 999 950,00 0,00  
  80101   Szkoły podstawowe 2 084 908,00 1 084 958,00 1 029 358,00 921 720,00 107 638,00 0,00 55 600,00 0,00 0,00 0,00 999 950,00 999 950,00 999 950,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 698 820,00 698 820,00 698 820,00 698 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 100,00 140 100,00 140 100,00 140 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 20 300,00 20 300,00 20 300,00 20 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 088,00 40 088,00 40 088,00 0,00 40 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 999 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 950,00 999 950,00 999 950,00 0,00  
                                                 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 214 030,00 214 030,00 203 130,00 169 300,00 33 830,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 100,00 133 100,00 133 100,00 133 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 350,00 24 350,00 24 350,00 24 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 380,00 8 380,00 8 380,00 0,00 8 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80110   Gimnazja 576 600,00 576 600,00 547 100,00 483 700,00 63 400,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 500,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 800,00 365 800,00 365 800,00 365 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 300,00 33 300,00 33 300,00 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 800,00 73 800,00 73 800,00 73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 278 800,00 278 800,00 278 000,00 242 700,00 35 300,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 000,00 193 000,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 400,00 13 400,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3250 Stypendia różne 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 510,00 6 510,00 6 210,00 5 200,00 1 010,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 262 330,00 262 330,00 252 530,00 224 080,00 28 450,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 480,00 180 480,00 180 480,00 180 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 400,00 27 400,00 27 400,00 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  80195   Pozostała działalność 29 300,00 29 300,00 29 300,00 800,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
851     Ochrona zdrowia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 300,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85153   Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 000,00 19 000,00 19 000,00 5 100,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
852     Pomoc społeczna 402 160,00 402 160,00 302 300,00 237 100,00 65 200,00 0,00 99 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85202   Domy pomocy społecznej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  85215   Dodatki mieszkaniowe 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85216   Zasiłki stałe 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 229 160,00 229 160,00 228 800,00 210 500,00 18 300,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 000,00 164 000,00 164 000,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 56 000,00 56 000,00 31 000,00 26 600,00 4 400,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85395   Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
855     Rodzina 2 616 588,00 2 616 588,00 108 829,00 102 950,00 5 879,00 0,00 2 507 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00 1 669 500,00 24 983,00 24 300,00 683,00 0,00 1 644 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 1 644 457,00 1 644 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 400,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450,00 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00 638,00 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930 600,00 930 600,00 67 858,00 64 150,00 3 708,00 0,00 862 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 862 682,00 862 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 650,00 43 650,00 43 650,00 43 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00 638,00 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85504   Wspieranie rodziny 15 888,00 15 888,00 15 888,00 14 500,00 1 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00 638,00 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85508   Rodziny zastępcze 600,00 600,00 100,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 499 500,00 283 500,00 283 500,00 29 700,00 253 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00  
  90002   Gospodarka odpadami 132 000,00 132 000,00 132 000,00 29 700,00 102 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 276 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00  
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90095   Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 338 000,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92116   Biblioteki 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
926     Kultura fizyczna 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Wydatki razem: 10 735 535,00 8 144 585,00 4 971 766,00 3 535 559,00 1 436 207,00 353 000,00 2 784 819,00 0,00 0,00 35 000,00 2 590 950,00 2 590 950,00 2 247 950,00 0,00  
 

Tabela projektu dochodów budżetowych na zadania rządowe na 2017 rok
 
Dział Rozdział Paragraf   Po zmianie
750     Administracja publiczna 27 499,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 27 399,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 399,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 409,00
852     Pomoc społeczna 14 400,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 800,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 800,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 600,00
855     Rodzina 2 600 100,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
1 669 500,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 930 600,00
 
Razem: 2 642 408,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela projektu wydatków na zadania rządowe na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf   Po zmianie
750     Administracja publiczna 27 499,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 27 399,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 099,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50
    4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12
852     Pomoc społeczna 14 400,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 800,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 800,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00
855     Rodzina 2 600 100,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00
    3110 Świadczenia społeczne 1 644 457,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 400,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 950,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00
    4300 Zakup usług pozostałych 25,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930 600,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00
    3110 Świadczenia społeczne 862 682,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 500,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 650,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00
 
Razem: 2 642 408,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2017
 
1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok planowane
    są w wysokości:                                                                        10.890.535,00 zł
2. Wydatki gminy na 2017 rok planowane są w wysokości     10.735.535,00 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                  155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie    155.000,00 zł
4. Planowane rozchody ustala się w wysokości                              155.000,00 zł   
     w tym: a) na spłatę rat kredytu                                                       155.000,00 zł
        
I  DOCHODY:
 
Dochody budżetowe na 2017 rok planowane są w wysokości: 10.890.535,00 zł
 
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku jak również przeliczona przez wskaźnik wzrostu o 5 %
w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie projektów uchwał Rady Gminy na 2017 rok.
 
Dochody własne planowane są w wysokości:                          2.775.261,00 zł  
w tym:  - dochody bieżące w wysokości                                     1.843.261,00 zł
              - dochody majątkowe w wysokości                                  932.000,00 zł
na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, projektów uchwał o wysokości stawek podatkowych na 2017 r. propozycja zwiększenia o 5 %, przypisów podatkowych, opłat oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr  ST3.4750.31.2016
z dnia 14.10.2016 r. w którym to również określona jest:
 
projektowana subwencja ogólna na 2017 rok w wysokości:  3.546.416,00 zł   
 
z tego:   - część oświatowa                               -       1.903.575,00 zł
              - część wyrównawcza                         -       1.515.064,00 zł
              - część równoważąca                          -          127.777,00 zł         
 
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w wysokości:                                                          -      4.568.858,00 zł
z tego: - na zadania rządowe w wysokości:         -      2.642.408,00 zł
            - na zadania własne jst. w wysokości:      -         147.500,00 zł
            - na podstawie porozumień między jst    -           30.000,00 zł
            - majątkowe na termomodernizację        -         749.000,00 zł
            - majątkowe na przebudowę Zespołu Szkół  -   999.950,00 zł
 
wprowadzono do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego
Nr F.I.3010.16.2016 z dnia 25-10-2016 r,  2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3101-34/16 z dnia 20-10-2016 r,  3) dotacja celowa  w rozdz. 80103 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 4) porozumienie z Powiatem Sanockim z dnia 04.11.2016 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych
na terenie gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2016/2017,  5) w dziale 700 zaprojektowano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska”, w tym: ze środków RPO 672.000,00 zł, i ze środków z WFOŚ 77.000,00 zł Gmina posiada wszelką dokumentację projektową i kosztorysową łącznie z aktualnym pozwoleniem na budowę. Jest możliwość składania wniosków do RPO i WFOŚ w celu dofinansowania. 6) w dziale 801 umowy Nr RPPK.06.04.03-18-0031/16-00 z dnia 23.08.2016 r. o dofinansowanie z RPO na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej”. Gmina posiada wszelką dokumentację projektową i kosztorysową łącznie z aktualnym pozwoleniem na budowę i będą poczynione starania o pozyskanie z budżetu państwa środków na wkład własny na powyższe zadanie.
 
 
I DOCHODY:
 
Dział   010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowano dochody bieżące na kwotę: 2.000,00 zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.
 
Dział  020  LEŚNICTWO
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 832.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego i wiejskiego, w tym: Tyrawa Wołoska 123.200 zł, Rozpucie 237.000 zł, Hołuczków 408.600 zł i Siemuszowa 63.200 zł.
 
Dział  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Projekt dochodów bieżących w wysokości 30.000,00 zł  - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jst z Powiatu Sanockiego.
 
Dział  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 43.000,00 zł z tytułu najmu lokali
i dzierżawy gruntów.
Dochody majątkowe  w wysokości          849.000,00 zł w tym:
-   z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: działek na podstawie
    podjętych przez RG uchwał w roku 2016 ok. 100.000,00 zł,
-   planowane środki z RPO ok. 672.000,00 zł na termomodernizację obiektów
    komunalnych Gminy w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska, Świetlice –
    Rozpucie i Hołuczków na podstawie przyjętych uchwał intencyjnych w 2016 roku  
    o realizacji powyższych zadań  na które zostały wykonane dokumentacje celem
    złożenia w RPO,
-   planowane środki z WFOŚ ok. 77.000,00 zł na termomodernizację Świetlicy
    w miejscowości Siemuszowa.
Prognozowane dochody majątkowe z RPO i WFOŚ zostały obliczone proporcjonalne do udziału własnego Gminy.
 
Dział   710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Projekt dochodów bieżących w wysokości 6.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.
 
Dział   750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 27.499,00 zł
w tym:  dotację na zadania rządowe.
 
Dział    751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 409,00 zł  – dotacja na zadania rządowe.
    
Dział   756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Projekt dochodów bieżących w wysokości 1.610.761,00 zł związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:
dochody bieżące:                                                                        1.610.761
-   wpływy z podatku od nieruchomości                                       600.000
-   wpływy z podatku rolnego                                                          87.100
-   wpływy z podatku leśnego                                                        163.000
-   wpływy z podatku od środków transportowych                         17.000
-   wpływy z podatku od spadków i darowizn                                   1.000
-   wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                    20.000
-   wpływy z opłaty od posiadania psów                                               200                                                                                                       
-   wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat
     zniesionych (hipoteki)                                                                     300
-   wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
    podatków i opłat                                                                             1.500
-   wpływy z pozostałych odsetek                                                       1.000
-   wpływy z opłaty skarbowej                                                            7.000
-   wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                   20.000
-   udziały w PDOF                                                                          692.161
-   udziały w PDOP                                                                                 500
 
Dział   758  RÓŻNE ROZLICZENIA
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości  3.556.416,00 zł
w tym:
-    subwencja oświatowa                                                      1.903.575
-    subwencja wyrównawcza                                                1.515.064
-    subwencja równoważąca                                                    127.777
-    odsetki od kapitału naliczane przez bank                             10.000
 
Dział   801  OŚWIATA I WYCHOWANIE
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości   80.000,00 zł
naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN.
W projekcie zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 999.950,00 zł                                                       
ze środków RPO Województwa Podkarpackiego Projektu pn. „Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z przeznaczeniem trzeciej kondygnacji na pomieszczenia dydaktyczne oraz zakup wyposażenia do klasopracowni” Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.06.04.03-18-0031/16-00 z dnia 23.08.2016 r. oraz Aneks do tej umowy Nr RPPK.06.04.03-18-0031/16-01 podpisany w m-cu listopad 2016 r.
 
Dział   852  POMOC SPOŁECZNA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                               81.900,00 zł
w tym:                         
Rozdz.  85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
                          osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
                          społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby
                          uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  9.400,- zł 
                          w tym:  - dotacja na zadania rządowe w wysokości               6.800- zł
                                       - dotacja na zadania własne w wysokości                 2.600,- zł
Rozdz.  85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
                          na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości          23.000,- zł
                          w tym: dotacja na zadania własne w wysokości                  23.000,- zł  
Rozdz.  85216  Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne                              10.700,- zł
Rozdz.  85219  OPS   - dotacja na zadania własne w wysokości                  31.200,- zł
Rozdz.  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze         7.600,- zł
                          w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości                  7.600,- zł
 
Dział   855  RODZINA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                           2.600.100,00 zł
w tym:
Rozdz.  85501  Świadczenia wychowawcze - dotacja na zadania
                          rządowe w wysokości                                                    1.669.500,00 zł                                                                       
Rozdz.  85502  Świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
                          składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                          z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania
                          rządowe w wysokości                                                          930.600,- zł                                                                       
 
Dział  900  GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt dochodów bieżących w wysokości                                   171.500,00 zł
w tym:  - wpływy za odprowadzane ścieki                                        38.000,- zł
             - wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci                     132.000,- zł
             - wpływy z tytułu grzywien i kar z ochrony środowiska           100,- zł
             - wpływy z WFOŚ                                                                   1.500,- zł
 
II.  WYDATKI:
 
Wydatki budżetowe na 2017 rok planowane są w wysokości:     10.735.535 ,00 zł
W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego
wykonania w roku 2016  jak również według potrzeb.
 
Dział   010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział  01030
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.350,00 zł z przeznaczeniem na dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 
Dział  020  LEŚNICTWO
Rozdział 02001
Projekt wydatków bieżących w wysokości 148.000,00 zł związanych z opłatą 
za usługi w tym:
a) wynagrodzenie  2.900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) wydatki pozostałe (tj. zakupy,  ścinka, zrywka drewna i sporządzenie wykazów
    w lasach mienia gminnego (wiejskiego), wyznaczania granic  lasów mienia 
    gminnego (wiejskiego)   145.000,- zł.
 
Dział  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – projekt wydatków majątkowych na budowę „Kładki drewnianej jednoprzęsłowej dla pieszych” na potoku przy moście celem przejścia dla dzieci do Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej 50.000,- zł. wszelkie uzgodnienia i pozwolenia Gmina posiada.
Rozdział 60014
Projekt wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej z Powiatu Sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska
Rozdział 60016
Projekt wydatków bieżących przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości 20.000,00 zł
w tym: a) wynagrodzenie bezosobowe, w tym inspektor nadzoru  1.900,- zł
            b) pochodne od wynagrodzeń  100,- zł
            c) usługi remontowe i utrzymanie dróg gminnych w wysokości   18.000,- zł
 
Dział  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005
Projekt wydatków bieżących w wysokości  123.000,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia  2.900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcy,
    wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak
    również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia
    gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego oraz opłata podatków na
    rzecz jst.  120.000,- zł,
Rozdział 70095
Projekt wydatków bieżących w wysokości 5.000,- zł
Projekt wydatków majątkowych w wysokości 1.325.000,- zł, z tego:
planowane dofinansowanie z RPO w wysokości 672.000,- zł, dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 77.000,- zł i środki własne 576.000,- zł, w tym:
-   termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska
    w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska 500.000,- zł, w tym: dofinansowanie
    z RPO – 392.000,- zł, środki własne 108.000,- zł, Świetlica Rozpucie 214.000,- zł,
    w tym: dofinansowanie z RPO – 152.000,- zł, środki własne 62.000,- zł, Świetlica
    Hołuczków 471.000,- zł, w tym: dofinansowanie z RPO 128.000,- zł, środki
    własne 343.000,- zł,  
-   termomodernizacja Świetlicy w Siemuszowej 140.000,- zł, w tym: planowane
    środki z WFOŚ 77.000,- zł , środki własne 63.000,- zł.
Na powyższe zadania inwestycyjne w 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwały intencyjne celem ich realizacji. Ponadto zostały wykonane dokumentacje celem
złożenia wniosków w RPO i WFOŚ na dofinansowanie.
 
Dział   710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Rozdział 71004
Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na wydatki bieżące
w wysokości 6.000,00 zł związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych
pod budownictwo indywidualne oraz komisję urbanistyczne
w tym: a) wynagrodzenie komisji  510,- zł
             b) pochodne od wynagrodzeń  90,- zł
             c) pozostałe 5.400,- zł
 
Dział   720  INFORMATYKA
Rozdział 72095 
Projekt wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł na utrzymanie projektu PSeAP
 
Dział   750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Rozdział 75011 
Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 136.300,00 zł w tym:
-  wynagrodzenia osobowe,  dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
   wynagrodzenie bezosobowe w kwocie                        104.000,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie        19.500,- 
-  pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup,
   licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS)  w kwocie                 12.800,-
Rozdział 75022 
Rady gmin wydatki bieżące w wysokości 58.000,00 zł związane z wypłatą
diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi i delegacje.
Rozdział 75023 
Urzędy gmin w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.105.000,00
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
    oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie                                  780.000,- 
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                         138.000,-
pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                              187.000,-
      w  tym:  m.in.
 •  zakupy ogólne, w tym  programy, urządzenia           -    20.000,-   
 •  zakup paliwa do samochodu                                      -    10.000,-
 • energia                                                                         -    40.000,-
 • remonty ogółem                                                           -   20.000,-
 • usługi: opłaty licencjackie za programy, listy,
                    prenumeraty, telefony, szkolenia, konfiguracje,
                    odpisy na ZFŚS i inne usługi                                       -   82.000,-
 • delegacje                                                                        -   15.000,-
Rozdział 75045  
Kwalifikacje wojskowe, projekt wydatków bieżących na zwrot kosztów
przejazdu na komisje poborowe w wysokości 100,00 zł.
Rozdział 75075
Promocja jst, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na promowanie gminy
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe      500,-
            - wydatki pozostałe                  14.500,-
Rozdział 75095 
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 91.000,00 zł
w tym:
 • wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych
z Urzędu Pracy                                                                             29.300,-
-    wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów                         10.000,-
 • pochodne od wynagrodzeń  (ZUS, FP)                                          6.700,-
-    wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki
     z przynależności do organizacji samorządowych, BHP
     usługi i inne                                                                                  45.000,-                                                      
 
Dział    751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101
Projekt wydatków bieżących w wysokości 409,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:
             -  wynagrodzenie bezosobowe                  342,12 zł
             -  pochodne od wynagrodzeń                      66,88 zł. 
 
Dział   754   BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Rozdział 75404
Komenda wojewódzka Policji, projekt wydatków bieżących w wysokości 500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa i art. biurowych dla KPP w Sanoku.
Rozdział 75406
Straż Graniczna, projekt wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa i art. biurowych.
Rozdział 75412 
OSP w tym:
Projekt wydatków bieżących w wysokości 48.000,00 zł na utrzymanie OSP
w tym:
- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego  15.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)   1.000,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty
   samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków
   i samochodów strażackich   32.000,- zł.
Rozdział 75414 
Obrona cywilna, projekt wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł
związany z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC.
Rozdział 75421 
Zarządzanie kryzysowe, projekt wydatków bieżących w wysokości 4.000,00
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział  757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702
Projekt wydatków bieżących na obsługę długu jst w wysokości 35.000,00 zł przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.
 
Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818
W projekcie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków
w kwocie 79.750,00 , w tym:
 • rezerwa ogólna w kwocie  56.926,- zł
 • rezerwa celowa w kwocie  22.824,- zł z przeznaczenie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                   3.540.878,00 zł
Rozdział 80101 
Szkoły Podstawowe  ogółem 2.084.908,00 zł w tym:
1. Projekt wydatków bieżących w wysokości  1.084.958,00 zł
    w tym:
    -  wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe
       i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie           761.320,-
    -  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                     160.400,-
    -  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                         163.238,-                                         
       w tym m.in.
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń  (§  3020)                             55.600,-
w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
                   zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                                          
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy                                             17.900,-
 • usługi remontowe                                                1.700,-
 • energia                                                               34.200,-    
 • usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne          53.838,-
2. Wydatki majątkowe w wysokości                999.950,00 zł
     W projekcie zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 999.950,00 zł                                                       
ze środków RPO Województwa Podkarpackiego Projektu pn. „Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z przeznaczeniem trzeciej kondygnacji na pomieszczenia dydaktyczne oraz zakup wyposażenia do klasopracowni” Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.06.04.03-18-0031/16-00 z dnia 23.08.2016 r. oraz Aneks do tej umowy Nr RPPK.06.04.03-18-0031/16-01 podpisany w m-cu listopad 2016 r.
Gmina posiada wszelką dokumentację projektową i kosztorysową łącznie z aktualnym pozwoleniem na budowę i będą poczynione starania o pozyskanie z budżetu państwa środków na wkład własny. W projekcie zostały ujęte tylko środki w wysokości podpisanej umowy o dofinansowanie. Natomiast środki na wkład własny zostaną wprowadzone do budżetu z chwilą ich pozyskania.
Rozdział 80103  
Oddziały przedszkolne  przy Szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości           214.030,00 zł w tym:
-  wynagrodzenia osobowe i dodatkowe, nagrody jubileuszowe  
    wynagrodzenie roczne w kwocie                                        141.450,- 
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                27.850,- 
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                     44.730,-                                          
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
           do wynagrodzeń ( §  3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %              10.900,-                                                        
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery                                                                              9.600,-
 • pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne        24.230,-                               
Rozdział 80110 
Gimnazja, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 576.600,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe  
   i dodatkowe wynagrodzenie  roczne w kwocie                             399.100,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                          84.600,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                               92.900,-                                          
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( §  3020)                              
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                       29.500,-                                                                 
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy                                                                     12.500,-
 • energia                                                                                      19.000,-    
 • usługi remontowe                                                                       1.500,-
 • usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
           szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne                                  30.400,-
Rozdział 80113 
Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 75.000,00 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.             
Rozdział 80114 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 278.800,00 zł w tym:
-  wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe
   i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                           206.900,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                       35.800,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                            36.100,-                                          
   w tym m.in.:
 • zakupy: materiałów,  papiery, programy                                8.000,-
 • usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne                                          21.600,-
 • energia                                                                                     4.500,-    
 • usługi remontowe                                                                    2.000,-.
Rozdział 80146 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.400,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80149 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych … zaplanowano wydatki bieżące w wysokości                                 6.510,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie 
   roczne w kwocie                                                                            4.350,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                          850,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                            1.310,-                                          
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( §  3020)                             
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                        300,-                                                                
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy, o                                                                  400,-
 • energia                                                                                       300,-    
 • usługi, telefony, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne       310,-       
Rozdział 80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach … zaplanowano wydatki bieżące w wysokości                                                   262.330,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie 
   roczne w kwocie                                                                            192.680,-
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                          31.400,-
-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                               38.250,-                                          
   w tym m.in.:
 • nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( §  3020)                              
           w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
           dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %                         9.800,-                                                                
 • zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy,                                                                      7.600,-
 • energia                                                                                        8.800,-    
 • usługi remontowe                                                                          600,-
 • usługi, telefony, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne      11.450,-       
Rozdział 80195 
Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 29.300,00 zł  na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pozostałe usługi.
 
Dział  851  OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości   1.000,00 zł
z przeznaczeniem na  przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Rozdział 85154
Projekt wydatków bieżących w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
 
Dział   852  POMOC SPOŁECZNA                               402.160,00 zł
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 85202 
Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł
na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki bieżące
w wysokości   500,00 zł środki własne gminy.
Rozdział 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące
w wysokości 9.400,00 zł  z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja na zadania rządowe w kwocie 6.800,- zł
            - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 2.600,- zł,
Rozdział 85214   
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące w wysokości 58.000,00 zł  przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 23.000,- zł, - środki własne gminy  35.000,- zł.
Rozdział 85215  
Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące w wysokości 5.800,00 zł z przeznaczeniem
na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska – środki własne gminy.
Rozdział 85216
Zasiłki stałe wydatki bieżące w wysokości 10.700,00 zł na wypłatę świadczeń, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.
Rozdział 85219  
OPS, wydatki bieżące w wysokości                                                229.160,- zł
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe,  nagroda jubileuszowa
   i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                              176.500,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie                           34.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                                18.660,-    
      w tym m.in. 
 • zakupy materiałów, papierów komputerowych                     1.500,-
 • usługi, opłaty za podatek od nieruchomości 
delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS                                 17.160,-
Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
wydatki bieżące na usługi w wysokości  12.600,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadania rządowe w kwocie 7.600,-
 - środki własne gminy zadań  w kwocie 5.000,- 
Rozdział 85230  
Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki bieżące w wysokości 56.000,0 zł  środki własne gminy z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w szkole oraz pomoc
w zakresie dożywiania
w tym m.in.
- świadczenia społeczne w kwocie                               25.000,-
- wynagrodzenia osobowe
  oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie     22.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie      4.600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie                           4.400,-
 
Dział  853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi
do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.
 
Dział  854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia.
 
Dział  855  RODZINA                                2.616.588,00 zł
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 85501  
Świadczenia wychowawcze, wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa
w wysokości, w tym:                                                                     1.669.500,- zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne        18.900,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń                     5.400,-
- świadczenia wychowawcze                                                         1.644.457,-
- pozostałe wydatki bieżące związanie z wypłatą
  świadczeń wychowawczych                                                                  743,-                                                                   
Rozdział 85502  
Świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości             930.600,00 zł  
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne        20.000,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń                   44.150,-
- świadczenia rodzinne                                                                     862.682,-
- pozostałe wydatki bieżące związanie z wypłatą
  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                           3.768,-                                                                  
Rozdział 85204
Wspieranie rodziny, wydatki bieżące w wysokości  15.880,00 zł środki własne gminy, w tym:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie                           12.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie      2.500,-
- pozostałe wydatki bieżące: delegacje,
  szkolenia i odpisy na ZFŚS w kwocie                          1.388,-
Rozdział 85208
Rodziny zastępcze, wydatki bieżące w wysokości  600,00 zł środki własne.
 
Dział  900  GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt wydatków przewiduje:                                     499.500,00 zł
Rozdział 90002  
Gospodarka odpadami, wydatki bieżące w wysokości 132.000,00 zł.
Projekt wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, oraz ich zbieranie zgodnie z ustawą śmieciową.
Rozdział 90003  
Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące w wysokości 55.000,00 zł.
Projekt wydatków na usługi i nadzór nad eksploatacją urządzeń MG, wywóz nieczystości, ochrona zwierząt.
Rozdział 90004  
Utrzymanie zieleni w centrum gminy, wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 zł.
Rozdział 90015  
Oświetlenie uliczne, wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł. w tym:
oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych 60.000 zł
Projekt wydatków majątkowych w wysokości 216.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentację pod oświetlenie uliczne oraz jego realizacja.
Rozdział 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska, projekt wydatków bieżących w wysokości 3.500,00 zł, w tym:
- na opłaty i składki, usuwanie azbestu oraz na zakupy ze środków gminy.
Rozdział 90095
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł
na zmianę lokalizacji pomnika, założenie książek obiektów MG.
 
Dział  921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO
W projekcie zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości  365.000,00 zł
w tym:
Rozdział 92109 
Domy i ośrodki kultury, wydatki bieżące w wysokości   250.000,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenia osobowe                                                                            73.000,-
-  wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia                        46.000,-
   z tego:
wynagrodzenie świetlicowych wiejskich                      17.400
 • konserwator                                                          2.520
 • palacz                                                                    1.750
 • wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów         3.450
 • instruktor zespołu wokalno-tanecznego               7.440
 • instruktor ds. sportu                                              7.440
 • inne (karate, rytmika, aerobik)                              6.000
-  pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                                                    16.200,-
-  zakupy: środki czystości, art. biurowe, nagrody w konkursach
   akcesoria komputerowe, doposażenie placu zabaw i inne                         20.900,-
-  szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS opłaty za wywóz nieczystości,
   remonty, przeglądy instalacji prowizję bankowe i inne                             12.300,-
   pozostałe usługi:
-  organizowanie imprez lokalnych, turnieje wsi, wystawy, rękodzieła,       
   i inne                                                                                                         39.600,-
-  delegacje                                                                                                     1.000,-                                                               -  energia                                                                                                      41.000,-
Rozdział 92116 
Biblioteka, wydatki bieżące w wysokości                             88.000,00 zł
w tym:
-  wynagrodzenie osobowe                                                                        54.600,-
-  pochodne od wynagrodzeń                                                                     11.210,-
-  zakupy: książek, art. biurowe i papiernicze, komputera i inne              12.280,-
-  pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, licencji,
   odpisy na ZFŚS i inne                                                                                9.910,-
 
Dział  926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł
Dotacja na kluby sportowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadań
w zakresie sportu.
 
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji.
 
PRZYCHODY I  ROZCHODY BUDŻETU GMINY.
 
I.  Projekt nie przewiduje przychodów budżetu gminy na 2017 rok planowany
    dochody są wyższe od planowanych wydatków z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
II. Planowany projekt rozchodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 
     155.000,00 zł na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach
     poprzednich.
 
DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
 
I.  Projekt dochodów w dziale 801 na 2017 rok w wysokości 5.500,00 zł
     z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
                                           sprzedaży zup, otrzymane darowizny i inne
                 w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane dochody z tytułu otrzymane  
                                            darowizny i inne
  
II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2017 rok w wysokości  5.500,00 zł
     z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
                                           zakup produktów żywnościowych, środki czystości, opłaty
                  w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane wydatki na: zakup artykułów
                                             żywnościowych 
Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.                                      
 
Gmina na dzień 31.12.2017 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 715.000,00 zł.
 
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2017 roku.
 
Na podstawie Uchwały Nr XIV/83/16 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30.03.2016 r. rada gminy nie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2017 rok funduszu sołeckiego.
 
Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy 
                           podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
                           publicznych.
Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostek budżetowych
                           i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 roku.
 
Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.
 
Do projektu załącza się :
 
 1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.
 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.
 4. Materiały informacyjne.
 
 
MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I  DO WPF NA 2017 ROKU
 
1.  Informacja o sytuacji finansowej gminy.
 
     Gmina Tyrawa Wołoska do dnia 13.11.2016 ma podpisane umowy z tytułu
     zaciągnięcia kredytu długoterminowego w PBS Sanok na kwotę 715.000,00 zł,
     Na 31.12.2016 r. kwota kredytu do spłaty przez gminy wynosi 715.000,00 zł
                 
2.  Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.
  
     Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego  
     wykonania w 2016 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów
     alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia
     podatków i opłat lokalnych na 2017 rok, w tym:
 
     1. Dochody własne planowane są w wysokości:                          2.775.261,00 zł 
         z tego:   - dochody bieżące                    -       1.843.261,00 zł
                       - dochody majątkowe              -          932.000,00 zł                          
     2. Subwencja ogólna na 2016 rok w wysokości:                         3.546.416,00 zł
         z tego:   - część oświatowa                    -       1.903.575,00 zł
                       - część wyrównawcza              -       1.515.064,00 zł
                       - część równoważąca               -          127.777,00 zł         
     3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości:                              4.568.858,00 zł
         w tym:  a) bieżące                                         2.819.908,00 zł
                     - na zadania rządowe                         2.642.408,00 zł 
                     - na zadania własne jst.                         147.500,00 zł
                     - na podstawie porozumień między jst   30.000,00 zł
                      b) majątkowe                                     1.748.950,00 zł  
                     - środki z RPO i WFOŚ na termomod. 749.000,00 zł
                     - środki z RPO na oświatę                     999.950,00 zł 
 
    Ogółem planowane dochody na 2017 rok                                    10.890.535,00 zł
 
3. Prognoza wydatków na 2017 rok ogółem                                     10.735.535,00 zł
 
    1.  Planowane wydatki bieżące                                                        8.144.585,00 zł
 
    2.  Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku     2.590.950,00 zł
     
     1) przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej        999.950 zł
     2) termomodernizacja budynków gminnych                   1.325.000 zł
          z tego: - planowane środki z RPO i NFOŚ  749.000 zł
                      - środki własne gminy                      576.000 zł          
     3) realizacja oświetlenia ulicznego                                     216.000 zł
     4) budowa kładki drewnianej przy moście                            50.000 zł
 
4. Różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona
    na spłatę rat kredytu długoterminowego                                        155.000,00 zł
 
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2017 roku.
 
 
UCHWAŁA NR          /     /         Projekt
 
z dnia ............................. 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
            w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Gminy Tyrawa Wołoska
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XI/63/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.

 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-12-15 14:35
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-31 13:46
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 02:26:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.