Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE NR 55/2016

R.Org. 0050.55.2016

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska 
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.

 

 

R.Org. 0050.55.2016
 
ZARZĄDZENIE NR 55/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.
 
        Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
1.Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
-informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze,
-informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
-informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
 

Dział
Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
Wykon

1

 

2

3

4

5

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

83.739,39

39.070,88

46,66

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na podstawie porozumień

43.000,00
43.000,00
43.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

 
43.000,00

 
0,00

 
0,00

01095

 

Pozostała działalność
dochody bieżące:

 • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie

 • dotacja celowa na zadania rządowe

40.739,39
40.739,39
2.000,00
38.739,39

39.070,88
39.070,88
331,49
38.739,39

73,81
73,81
16,57
100,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 
 
 
2.000,00

 
 
 
331,49

 
 
 
16,57

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
38.739,39

 
 
38.739,39

 
 
100,00
 

020

 

LEŚNICTWO

320.000,00

2.264,25

0,71

02001

 

Gospodarka leśna
dochody majątkowe:

 • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna

320.000,00
320.000,00
320.000,00

2.264,25
2.264,25
2.264,25

0,71
0,71
0,71

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

320.000,00

2.264,25

0,71

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

30.000,00

29.932,56

99,78

60014

 

Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na podstawie porozumień

30.000,00
30.000,00
30.000,00

29.932,56
29.932,56
29.932,56

99,78
99,78
99,78

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

 
30.000,00

 
29.932,56

 
99,78

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

340.000,00

221.288,65

65,08

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:

 • dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK

 • czynsze za mieszkania i lokale

dochody majątkowe:

 • wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)

340.000,00
40.000,00
3.500,00
36.500,00
300.000,00
300.000,00
 

221.288,65
19.662,15
1.094,59
18.567,56
201.626,50
201.626,50
 

65,08
49,16
31,27
50,87
67,21
67,21

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 
 
 
40.000,00

 
 
 
19.662,15

 
 
 
49,16

 

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 
300.000,00

 
201.626,50

 
67,21

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

0,00

0,00

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:

 • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

6.000,00
6.000,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 
6.000,00

 
0,00

 
0,00

720

 

INFORMATYKA

15.000,00

0,00

0,00

72095

 

Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    zwrot VAT z Urz. Skarb. z projektu PSeAP

15.000,00
15.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

15.000,00

0,00

0,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25.509,00

15.851,52

62,14

75011

 

Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    prowizja za udostępnienie danych
     osobowych
-    dotacja celowa na zadania rządowe

25.409,00
25.409,00
 
0,00
25.409,00

15.615,75
15.615,75
 
7,75
15.608,00

61,46
61,46
 
0,00
61,43

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

7,75

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
25.409,00

 
 
15.608,00

 
 
61,43

 75023

 

Urzędy gmin
dochody bieżące:

 • rozliczenia z lat ubiegłych

0,00
0,00
0,00

235,77
235,77
235,77

0,00
0,00
0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

235,77

0,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
100,00

 
 
0,00

 
 
0,00

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 
 
1.366,00

 
 
1.162,00

 
 
85,07

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

 
1.366,00
1.366,00
1.366,00

 
1.162,00
1.162,00
1.162,00

 
85,07
85,07
85,07

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
1.366,00

 
 
1.162,00

 
 
85,07

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 
0,00

 
3.449,00

 
0,00

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Rozp.

0,00
0,00
0,00

3.449,00
3.449,00
3.449,00

0,00
0,00
0,00

 

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 
0,00

 
3.449,00

 
0,00

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 
 
 
1.496.353,00

 
 
 
596.518,88

 
 
 
39,86

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:

 
 
 
735.000,00
735.000,00

 
 
 
183.267,00
183.267,00

 
 
 
24,93
24,93

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

650.000,00

106.701,00

16,42

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

2.000,00

818,00

40,90

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

80.000,00

75.748,00

94,69

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 
3.000,00

 
0,00

 
0,00

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:

 
 
 
305.000,00
305.000,00

 
 
 
195.138,76
195.138,76

 
 
 
63,98
63,98

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

170.000,00

91.484,19

53,81

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

90.000,00

58.930,90

65,48

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

15.000,00

10.400,31

69,34

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

15.000,00

7.986,50

53,24

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

1.000,00

0,00

0,00

 

0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów

200,00

0,00

0,00

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 
10.000,00

 
25.415,00

 
254,15

 

0560

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

 
700,00

 
0,00

 
0,00

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 
2.000,00

 
586,81

 
29,34

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

1.100,00

335,05

30,46

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:

 
21.000,00
21.000,00

 
18.335,75
18.335,75

 
87,31
87,31

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

5.000,00

3.083,00

61,66

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 
16.000,00

 
15.252,75

 
95,33

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:

 
435.353,00
435.353,00

 
199.777,37
199.777,37

 
45,89
45,89

 

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.

433.853,00

200.098,00

46,12

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.

1.500,00

-320,63

0,00

758

 

RÓZNE ROZLICZENIA

3.627.674,00

2.075.188,00

57,20

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:

2.041.668,00
2.041.668,00

1.287.184,00
1.287.184,00

63,05
63,05

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.041.668,00

1.287.184,00

63,05

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.
dochody bieżące:

1.444.651,00
1.444.651,00

722.328,00
722.328,00

50,00
50,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.444.651,00

722.328,00

50,00

75814

 

Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym

10.000,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

0920

Pozostałe odsetki

10.000,00

0,00

0,00

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:

131.355,00
131.355,00

65.676,00
65.676,00

50,00
50,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

131.355,00

65.676,00

50,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

261.650,00

30.826,00

11,78

80101

 

Szkoły Podstawowe
dochody majątkowe:
-     dotacja z Minist. Oświat. na przebudowę ZS

200.000,00
200.000,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 
200.000,00

 
0,00

 
0,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania własne

61.650,00
61.650,00
61.650,00

30.826,00
30.826,00
30.826,00

50,00
50,00
50,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
61.650,00

 
30.826,00

 
50,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

2.516.869,10

1.131.834,65

44,97

85211

 

Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
dochody majątkowe:
-     dotacja celowa na zadania rządowe

1.457.076,00
1.452.576,00
1.452.576,00
4.500,00
4.500,00

547.936,55
543.436,55
543.436,55
4.500,00
4.500,00

37,61
37,61
37,61
100,00
100,00

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 
 
 
1.452.576,00

 
 
 
543.436,55

 
 
 
37,41

 

6340

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 
 
 
4.500,00

 
 
 
4.500,00

 
 
 
100,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

 
 
 
920.800,00
920.800,00
920.800,00

 
 
 
510.000,00
510.000,00
510.000,00

 
 
 
55,39
55,39
55,39

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
920.800,00

 
 
510.000,00

 
 
55,39

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

 • dotacja celowa na zadania własne

 
 
 
 
6.300,00
6.300,00
4.600,00
1.700,00

 
 
 
 
3.641,00
3.641,00
2.786,00
855,00

 
 
 
 
57,79
57,79
60,57
50,29

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
4.600,00

 
 
2.786,00

 
 
60,57

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
1.700,00

 
855,00

 
50,29

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania własne

 
31.100,00
31.100,00
31.100,00

 
21.646,00
21.646,00
21.646,00

 
69,60
69,60
69,60

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
31.100,00

 
21.646,00

 
69,60

85215

 

Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

113,10
113,10
113,10

113,10
113,10
113,10

100,00
100,00
100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
113,10

 
 
113,10

 
 
100,00

85216

 

Zasiłki stałe
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania własne

14.500,00
14.500,00
14.500,00

10.268,00
10.268,00
10.268,00

70,81
70,81
70,81

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
14.500,00

 
10.268,00

 
70,81

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania własne

31.730,00
31.730,00
31.730,00

18.900,00
18.900,00
18.900,00

59,57
59,57
59,57

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
31.730,00

 
18.900,00

 
59,57

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe

 
7.560,00
7.560,00
7.560,00

 
4.200,00
4.200,00
4.200,00

 
55,56
55,56
55,56

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
7.560,00

 
 
4.200,00

 
 
55,56

85295

 

Pozostała działalność
dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

-     dotacja celowa na zadania własne

47.690,00
47.690,00
170,00
47.520,00

15.130,00
15.130,00
130,00
15.000,00

31,73
31,73
76,47
31,57

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
170,00

 
 
130,00

 
 
76,47

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
47.520,00

 
15.000,00

 
31,57

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 
24.775,00

 
24.775,00

 
100,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania własne

24.775,00
24.775,00
24.775,00

24.775,00
24.775,00
24.775,00

100,00
100,00
100,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
24.775,00

 
24.775,00

 
100,00

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
184.995,82

 
86.385,98

 
46,70

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki

36.000,00
36.000,00
36.000,00

18.068,28
18.068,28
18.068,28

50,19
50,19
50,19

 

0830

Wpływy z usług

36.000,00

18.068,28

50,19

90002

 

Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
-    wpływy za śmieci

140.000,00
140.000,00
140.000,00

67.242,00
67.242,00
67.242,00

48,03
48,03
48,03

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 
140.000,00

 
67.242,00

 
48,03

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:

 • dochody z tytułu opłat za korzystanie ze

      środowiska – środki z WFOŚ
-     wpływy za kary
-     środki z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu

 
 
8.995,82
8.995,82
 
1.000,00
100,00
7.895,82

 
 
1.075,70
1.075,70
 
1.075,70
0,00
0,00

 
 
11,96
11,96
 
107,57
0,00
0,00

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 
100,00

 
0,00

 
0,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1.000,00

1.075,70

107,57

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zliczonych do sektora finansów publicznych

 
 
7.895,82

 
 
0,00

 
 
0,00

 

 

 
RAZEM  DOCHODY:

 
8.933.931,31

 
4.258.547,37

 
47,67

 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
 

Dział
Rozdz.

 
§

 
Treść

 
Plan

 
Wykonanie

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO

84.089,39

39.915,56

47,47

01030

 

Izby rolnicze

 • wydatki bieżące

      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące

2.350,00
2.350,00
2.350,00

1.176,17
1.176,17
1.176,17

50,05
50,05
50,05

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 
2.350,00

 
1.176,17

 
50,05

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wydatki na realizację zadań statutowych

43.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 

4270

Zakup usług remontowych

43.000,00

0,00

0,00

01095

 

Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych

38.739,39
38.739,39
38.739,39
759.60
37.979.79

38.739,39
38.739,39
38.739,39
759,60
37.979,79

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

108,65

108,65

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,57

15,57

100,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

635,38

635,38

100,00

 

4430

Różne opłaty i składki

37.979,79

37.979,79

100,00

020

 

LEŚNICTWO

123.000,00

140,00

0,11

02001

 

Gospodarka leśna

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

123.000,00
123.000,00
123.000,00
11.000,00
112.000,00

140,00
140,00
140,00
0,00
140,00

0,11
0,11
0,11
0,00
0,13

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.900,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

140,00

9,33

 

4300

Zakup usług pozostałych

110.500,00

0,00

0,00

600

 

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

50.000,00

34.893,33

69,79

60014
 

 
 

Drogi publiczne powiatowe

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

29.932,56
29.932,56
29.932,56
29.932,56

99,78
99,78
99,78
99,78

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000,00

29.932,56

99,78

60016
 

 

Drogi publiczne gminne

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
18.000,00

4.960,77
4.960,77
4.960,77
392,29
4.568,48

24,80
24,80
24,80
19,61
25,38

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

57,29

57,29

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.900,00

335,00

17,63

 

4270

Zakup usług remontowych

18.000,00

4.568,48

25,38

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

274.500,00

95.350,19

34,74

70005
 

 
     
 
 
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

107.500,00
107.500,00
107.500,00
2.500,00
105.000,00

37.081,19
37.081,19
37.081,19
2.058,09
35.023,10

34,49
34,49
34,49
82,32
33,36

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

23,09

23,09

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.400,00

2.035,00

84,79

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

28,80

1,44

 

4260

Zakup energii

25.000,00

7.171,33

28,69

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000,00

4.222,76

42,23

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.000,00

6.349,21

25,40

 

4430

Różne opłaty i składki

9.000,00

2.414,00

26,82

 

4480

Podatek od nieruchomości

24.000,00

10.884,00

45,35

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

10.000,00

3.953,00

39,53

70095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych

 • wydatki majątkowe

 w tym: - inwestycje - termomodernizacja
               budynków MG

167.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
126.000,00
126.000,00
 

58.269,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
17.369,00
17.369,00

34,89
99,76
99,76
99,76
13,78
13,78

 

4300

Zakup usług pozostałych

41.000,00

40.900,00

99,76

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

126.000,00

17.369,00

13,78

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

2.814,00

46,90

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00

2.814,00
2.814,00
2.814,00
0,00
2.814,00

46,90
46,90
46,90
0,00
52,11

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80,00

0,00

0,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

510,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.400,00

2.814,00

52,11

720

 

INFORMATYKA

18.000,00

12.363,43

68,69

72095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych

 • wydatki majątkowe

 w tym: - zwrot VAT do Urzędu Marszałkow.
               z zadania PSeAP

18.000,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
12.900,00
 
12.900,00

12.363,43
0,00
0,00
0,00
12.363,43
 
12.363,43

68,29
0,00
0,00
0,00
95,84
 
95,84

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

0,00

0,00

 

4580

Pozostałe odsetki

2.100,00

0,00

0,00

 

6660

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

 
 
 
12.900,00

 
 
 
12.363,43

 
 
 
95,84

750

 

  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 

1.345.082,00

630.092,96

46,84

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

122.982,00
122.982,00
122.582,00
109.582,00
13.000,00
400,00

62.083,66
62.083,66
62.083,66
56.211,06
5.872,60
0,00

50,48
50,48
50,48
51,30
45,17
0,00

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

400,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85.300,00

40.682,40

47,69

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.900,00

6.825,98

98,93

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.682,00

8.123,99

55,33

 

4120

 Składki na Fundusz Pracy

2.200,00

578,69

26,30

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.000,00

2.730,60

39,01

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000,00

954,00

31,80

 

4440

Odpisy na ZFŚS

2.400,00

2.188,00

91,17

75022

 

Rady  Gmin

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

58.000,00
58.000,00
8.000,00
8.000,00
50.000,00

26.123,45
26.123,45
778,45
778,45
23.345,00

45,04
45,04
9,73
9,73
46,69

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

50.000,00

25.345,00

46,69

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

578,45

14,46

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

200,00

5,00

75023

 

Urzędy Gmin

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

-     wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
      (zakup zestawu monitoringu i alarmu przy U.G.)

1.064.000,00
1.057.000,00
1.052.000,00
860.000,00
192.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00

501.998,77
495.860,59
495.160,59
408.914,76
86.245,83
700,00
6.138,18
6.138,18

47,18
46,91
47,07
47,55
44,92
14,00
87,69
87,69

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5.000,00

700,00

14,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

660.000,00

298.840,71

45,28

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48.000,00

45.901,19

95,63

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

125.000,00

55.174,71

44,14

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

17.000,00

6.498,15

38,22

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00

2.500,00

25,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000,00

13.536,91

45,12

 

4260

Zakup energii

40.000,00

20.708,89

51,77

 

4270

Zakup usług remontowych

20.000,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

8.000,00

1.898,00

23,73

 

4300

Zakup usług pozostałych

40.000,00

26.040,09

65,10

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
13.000,00

 
3.682,61

 
28,33

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15.000,00

5.787,50

38,58

 

4440

Odpisy na ZFŚS

19.000,00

10.012,00

52,69

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
7.000,00

 
4.579,83

 
65,43

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 
7.000,00

 
6.138,18

 
87,69

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych

100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

0,00

0,00

75075

 

Promocja jst

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

15.000,00
15.000,00
15.000,00
500,00
14.500,00

2.888,00
2.888,00
2.888,00
0,00
2.888,00

19,25
19,25
19,25
0,00
19,92

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.500,00

118,00

1,82

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000,00

2.770,00

34,63

75095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85.000,00
85.000,00
84.500,00
37.000,00
47.500,00
500,00

36.999,08
36.999,08
36.999,08
21.400,44
15.598,64
0,00

43,53
43,53
43,53
57,84
32,84
0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

20.000,00

11.981,17

59,91

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.930,00

1.926,62

99,82

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

9.870,00

5.150,00

52,18

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000,00

1.894,77

47,37

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

700,00

447,88

63,98

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

500,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

447,50

44,75

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000,00

4.234,50

14,12

 

4430

Różne opłaty i składki

16.000,00

10.916,64

68,23

751

 

URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 
 
1.366,00

 
 
0,00

 
 
0,00

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 
1.366,00
1.366,00
1.366,00
1.366,00

 
0,00
0,00
0,00
0,00

 
0,00
0,00
0,00
0,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59,22

0,00

0,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8,48

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

346,30

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

952,00

0,00

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 
64.000,00

 
16.653,59

 
26,02

75404

 

Komendy Wojewódzkie Policji

 • wydatki bieżące

      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące

1.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1.000,00

0,00

0,00

75411

 

Komendy powiatowe PSP

 • wydatki majątkowe

      w tym: a) – dotacje na zakupy inwestycyjne

10.000,00
10.000.00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

 
10.000,00

 
0,00

 
0,00

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

47.000,00
47.000,00
47.000,00
16.000,00
31.000,00

16.618,58
16.618,58
16.618,58
7.190,85
9.427,73

35,36
35,36
35,36
44,94
30,41

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000,00

230,85

23,09

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

15.000,00

6.960,00

46,40

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000,00

7.412,23

49,41

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4.000,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

1.359,50

27,19

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000,00

656,00

13,12

75414

 

Obrona cywilna

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

35,01
35,01
35,01
35,01

1,75
1,75
1,75
1,75

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,00

35,01

2,33

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

0,00

0,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

55.000,00

18.299,16

33,27

75702

 

Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst

 
55.000,00
55.000,00
55.000,00

 
18.299,16
18.299,16
18.299,16

 
33,27
33,27
33,27

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

 
55.000,00

 
18.299,16

 
33,27

758

 

RÓŻNE  ROZLICZENIA

59.890,00

0,00

0,00

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych

59.890,00
59.890,00
59.890,00
59.890,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 

4810

Rezerwy

59.890,00

0,00

0,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.014.032,00

1.293.470,00

42,91

80101

 

Szkoły   Podstawowe

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli

 • wydatki majątkowe

      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.566.261,00
1.126.261,00
1.074.594,00
859.091,00
215.503,00
51.667,00
 
 
440.000,00
440.000,00

571.004,21
562.004,21
539.996,55
460.211,99
79.784,56
22.007,66
 
 
9.000,00
9.000,00

36,46
49,90
50,25
53,57
37,02
42,60
 
 
2,05
2,05

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

51.667,00

22.007,66

42,60

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

650.400,00

329.144,68

50,61

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56.700,00

55.948,04

98,67

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130.991,00

65.256,27

49,82

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

19.900,00

8.966,00

45,06

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.100,00

897,00

81,55

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60.650,00

13.656,52

22,52

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

7.280,00

6.283,30

86,31

 

4260

Zakup energii

49.600,00

24.359,85

49,11

 

4270

Zakup usług remontowych

5.000,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.800,00

268,45

14,91

 

4300

Zakup usług pozostałych

39.100,00

1.874,61

4,79

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
4.200,00

 
758,17

 
18,05

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000,00

492,50

24,63

 

4430

Różne opłaty i składki

4.100,00

1.367,66

33,36

 

4440

Odpisy na ZFŚS

40.773,00

30.600,00

75,05

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
1.000,00

 
123,50

 
12,35

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– planowane środki z Ministerstwa Oświaty

 
200.000,00

 
0,00

 
0,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki własne

 
240.000,00

 
9.000,00

 
3,75

80103

 

Oddziały przedszkolne w Sz.P. 

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla   

 •            

141.340,00
141.340,00
133.810,00
123.650,00
10.160,00
7.530,00
 
 

70.636,05
70.636,05
67.118,18
62.088,05
5.030,13
3.517,87

49,98
49,98
50,16
50,21
49,51
46,72
 
 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7.530,00

3.517,87

46,72

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94.650,00

44.540,99

47,06

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.700,00

6.979,74

90,65

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.600,00

9.223,43

45,59

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.700,00

1.343,89

49,77

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

610,13

42,01

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2.000,00

120,00

6,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

0,00

0,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
600,00

 
0,00

 
0,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

5.760,00

4.300,00

7,47

80110

 

Gimnazja

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli

708.330,00
708.330,00
676.070,00
546.700,00
129.370,00
32.260,00
 
 

344.981,89
344.981,89
329.901,40
284.629,11
45.272,29
15.080,49

48,70
48,70
48,80
52,06
34,99
46,75
 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

32.260,00

15.080,49

46,75

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

415.100,00

199.624,82

48,09

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37.200,00

37.151,39

99,87

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

81.400,00

42.630,39

52,37

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12.400,00

4.771,01

38,48

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

451,50

75,25

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28.600,00

7.664,15

26,80

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6.900,00

3.456,67

50,10

 

4260

Zakup energii

33.100,00

12.305,98

37,18

 

4270

Zakup usług remontowych

1.800,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

184,55

36,91

 

4300

Zakup usług pozostałych

23.700,00

1.154,52

4,87

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
3.000,00

 
760,59

 
25,35

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.500,00

710,00

20,29

 

4430

Różne opłaty i składki

2.500,00

435,83

17,43

 

4440

Odpisy na ZFŚS

24.770,00

18.600,00

75,09

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
1.000,00

 
0,00

 
0,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

26.066,34
26.066,34
26.066,34
26.066,34

32,58
32,58
32,58
32,58

 

4300

Zakup usług pozostałych

80.000,00

26.066,34

32,58

80114
 
 

 

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 
256.541,00
256.541,00
255.941,00
221.800,00
34.141,00
600,00

 
120.652,46
120.652,46
120.652,46
104.765,89
15.886,57
0,00

 
47,03
47,03
47,14
47,23
46,53
0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175.100,00

75.847,28

43,32

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.800,00

12.492,74

97,60

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29.600,00

14.672,40

49,57

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.300,00

1.753,47

40,78

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

5.471,24

68,39

 

4260

Zakup energii

4.500,00

1.408,12

31,29

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

4.399,35

43,99

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
2.000,00

 
767,86

 
38,39

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.300,00

240,00

18,46

 

4440

Odpisy na ZFŚS

4.741,00

3.600,00

75,93

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
1.500,00

 
0,00

 
0,00

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12.500,00
12.500,00
4.100,00
4.100,00
8.400,00

600,00
600,00
600,00
600,00
0,00

4,80
4,80
14,63
14,63
0,00

 

3250

Stypendia różne

8.400,00

0,00

0,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
4.100,00

 
600,00

 
14,63

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla   
           nauczycieli

 
 
 
 
 
220.760,00
220.760,00
210.560,00
179.240,00
31.320,00
10.200,00
 

 
 
 
 
 
140.784,05
140.784,05
136.323,35
121.720,99
14.602,36
4.460,70

 
 
 
 
 
63,77
63,77
64,74
67,91
46,62
43,73

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10.200,00

4.460,70

43,73

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137.340,00

90.633,75

65,99

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.000,00

10.545,50

95,87

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26.700,00

17.877,41

66,96

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.900,00

2.512,83

64,43

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300,00

151,50

50,50

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.900,00

2.435,18

49,70

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1.820,00

1.265,13

69,51

 

4260

Zakup energii

10.100,00

4.169,35

41,28

 

4270

Zakup usług remontowych

3.200,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.600,00

350,94

21,93

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
900,00

 
189,75

 
21,08

 

4430

Różne opłaty i składki

800,00

192,01

24,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

8.000,00

6.000,00

75,00

80195

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

28.300,00
28.300,00
28.300,00
800,00
27.500,00

18.745,00
18.745,00
18.745,00
0,00
18.745,00

66,24
66,24
66,24
0,00
68,16

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

1.845,00

36,90

 

4440

Odpisy na ZFŚS

22.500,00

16.900,00

75,11

851

 

OCHRONA ZDROWIA

16.000,00

9.467,95

59,17

85153

 

Zwalczanie narkomanii

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

900,00
900,00
900,00
100,00
800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

0,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

15.100,00
15.100,00
15.100,00
3.800,00
11.300,00

9.467,95
9.467,95
9.467,95
2.220,00
7.247,95

62,70
62,70
62,70
58,42
64,14

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.800,00

2.220,00

58,42

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

4.480,07

89,60

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.200,00

2.767,88

44,64

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

0,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

2.833.301,10

1.166.368,23

41,17

85202

 

Domy pomocy społecznej

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   a) wydatki na realizację zadań statutowych

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

13.948,02
13.948,02
13.948,02
13.948,02

46,49
46,49
46,49
46,49

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

30.000,00

13.948,02

46,49

85204

 

Rodziny zastępcze

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

600,00
600,00
100,00
100,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

500,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

0,00

0,00

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

111,00
111,00
111,00
111,00
111,00

27,75
27,75
27,75
27,75
27,75

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

0,00

0,00

 

4410

Podróże służbowe

200,00

11,00

5,50

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

100,00

100,00

85206

 

Wspieranie rodziny

 • wydatki bieżące

 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

4.862,00
4.862,00
4.862,00
4.362,00
500,00

1.713,05
1.713,05
1.713,05
1.663,05
50,00

35,23
35,23
35,23
38,13
10,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

660,00

249,24

37,76

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

90,00

33,81

37,57

 

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.612,00

1.380,00

38,21

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
500,00

 
50,00

 
10,00

85211

 

Świadczenia wychowawcze

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 • wydatki majątkowe

      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.457.076,00
1.452.576,00
27.119,00
14.092,00
13.027,00
1.425.457,00
4.500,00
4.500,00

440.564,05
440.564,05
14.464,45
5.297,97
9.166,48
426.099,60
0,00
0,00

30,24
30,33
53,35
37,60
70,37
29,89
0,00
0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

1.425.457,00

426.099,60

29,89

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.500,00

3.924,00

37,37

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.162,00

1.209,84

38,26

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

430,00

164,13

38,17

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.500,00

8.107,71

85,34

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.049,00

472,37

23,05

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

108,40

36,13

 

4440

Odpisy na ZFŚS

478,00

478,00

100,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
700,00

 
0,00

 
0,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 
4.500,00

 
0,00

 
0,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 
 
 
920.800,00
920.800,00
52.878,00
44.060,00
8.818,00
867.922,00

 
 
 
505.087,72
505.087,72
33.509,62
28.734,62
4.775,00
471.578,10

 
 
 
54,85
54,85
63,37
65,22
54,15
54,33

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120,00

0,00

0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

867.802,00

471.578,10

54,34

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.390,00

8.651,98

47,05

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.600,00

1.600,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23.550,00

18.165,77

77,14

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

520,00

316,87

60,94

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

1.425,00

57,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

410,00

406,00

99,02

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.088,00

1.200,00

38,86

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

26,00

6,50

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.820,00

1.538,00

84,51

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
600,00

 
180,00

 
30,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 
 
 
 
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00

 
 
 
 
3.437,77
3.437,77
3.437,77
3.437,77

 
 
 
 
54,57
54,57
54,57
54,57

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6.300,00

3.437,77

54,57

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

 • wydatki bieżące

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 
66.100,00
66.100,00
66.100,00

 
32.817,53
32.817,53
32.817,53

 
49,65
49,65
49,65

 

3110

Świadczenia społeczne

66.100,00

32.817,53

49,65

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.513,10
5.513,10
1,56
1,56
5.511,54

2.783,10
2.783,10
0,00
0,00
2.783,10

50,48
50,48
0,00
0,00
50,50

 

3110

Świadczenia społeczne

5.511,54

2.783,10

50,50

 

4300

Zakup usług pozostałych

1,56

0,00

0,00

85216

 

Zasiłki stałe

 • wydatki bieżące     

      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.500,00
14.500,00
14.500,00

9.060,00
9.060,00
9.060,00

62,48
62,48
62,48

 

3110

Świadczenia społeczne

14.500,00

9.060,00

62,48

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

211.300,00
211.300,00
210.940,00
192.130,00
18.810,00
360,00

103.194,87
103.194,87
103.194,87
93.667,90
9.526,97
0,00

48,84
48,84
48,92
48,75
50,65
0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

360,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

150.630,00

67.477,04

44,80

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.000,00

11.421,43

95,18

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27.500,00

14.180,17

51,56

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.000,00

589,26

29,46

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

485,28

32,35

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

552,00

552,00

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

4.867,59

48,68

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,00

126,10

12,61

 

4430

Różne opłaty i składki

400,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

4.000,00

3.362,00

84,05

 

4480

Podatek od nieruchomości

158,00

134,00

84,81

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
1.200,00

 
0,00

 
0,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych

 
10.560,00
10.560,00
10.560,00
10.560,00

 
3.906,00
3.906,00
3.906,00
3.906,00

 
36,99
36,99
36,99
36,99

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.560,00

3.906,00

36,99

85295

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

105.290,00
105.290,00
32.770,00
28.200,00
4.570,00
72.520,00

49.745,12
49.745,12
16.186,23
14.961,23
1.225,00
33.558,89

47,25
47,25
49,39
53,05
26,81
46,28

 

3110

Świadczenia społeczne

72.520,00

33.558,89

46,28

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.200,00

10.948,45

49,32

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.900,00

1.489,20

78,38

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.500,00

2.222,14

63,49

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

301,44

50,24

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

170,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

131,00

65,50

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.200,00

1.094,00

91,17

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 
12.000,00

 
4.723,80

 
39,37

85395

 

Pozostała działalność

-          wydatki bieżące

       1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
           a) wydatki na realizację zadań statutowych

12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

4.723,80
4.723,80
4.723,80
4.723,80

39,37
39,37
39,37
39,37

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

3.715,93

46,45

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

1.007,87

25,20

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 
34.775,00

 
0,00

 
0,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 • wydatki bieżące     

      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

34.775,00
34.775,00
34.775,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

34.775,00

0,00

0,00

900

 

GOSPODARKA  KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
450.895,82

 
118.605,97

 
26,30

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • wydatki majątkowe

      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

70.000,00
70.000,00
70.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000,00

0,00

0,00

90002

 

Gospodarka odpadami

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

140.000,00
140.000,00
140.000,00
27.710,00
112.290,00

52.801,01
52.801,01
52.801,01
14.400,73
38.400,28

37,72
37,72
37,72
51,97
34,20

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.200,00

11.100,00

50,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.110,00

1.100,73

99,16

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.800,00

1.900,00

50,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

300,00

50,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.290,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

102.000,00

38.400,28

37,65

90003

 

Oczyszczalnie miast i wsi

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych

58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00

24.147,07
24.147,07
24.147,07
24.147,07

41,63
41,63
41,63
41,63

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

54.000,00

24.147,07

44,72

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych

18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00

2.988,03
2.988,03
2.988,03
2.988,03

16,60
16,60
16,60
16,60

 

4300

Zakup usług pozostałych

18.000,00

2.988,03

16,60

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych

 • wydatki majątkowe

      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

133.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
61.000,00
61.000,00

37.412,86
37.412,86
37.412,86
37.412,86
0,00
0,00

28,13
51,96
51,96
51,96
0,00
0,00

 

4260

Zakup energii

30.000,00

13.643,06

45,48

 

4270

Zakup usług remontowych

42.000,00

23.769,80

56,59

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

61.000,00

0,00

0,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych

 
 
11.895,82
11.895,82
11.895,82
11.895,82

 
 
1.257,00
1.257,00
1.257,00
1.257,00

 
 
10,57
10,57
10,57
10,57

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.535,82

0,00

0,00

 

4430

Różne opłaty i składki

1.260,00

1.257,00

99,76

90095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000,00

0,00

0,00

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 
325.000,00

 
147.000,00

 
45,23

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 • wydatki bieżące

      w tym:  - dotacje na zadania bieżące

240.000,00
240.000,00
240.000,00

105.000,00
105.000,00
105.000,00

43,75
43,75
43,75

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 
240.000,00

 
105.000,00

 
43,75

92116

 

Biblioteki
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące

85.000,00
85.000,00
85.000,00

42.000,00
42.000,00
42.000,00

49,41
49,41
49,41

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 
85.000,00

 
42.000,00

 
49,41

926

 

KULTURA FIZYCZNA

12.000,00

12.000,00

100,00

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące

12.000,00
12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00

100,00
100,00
100,00

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 
12.000,00

 
12.000,00

 
100,00

 

 

 
RAZEM   W Y D A T K I  :

8.778.931,31

3.602.158,17

41,03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
 ZA i PÓŁROCZE 2016 ROK
 
 
PRZYCHODY:
 

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% Wykon.

 
950
 
 

 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
 

 
 
0,00
 

 
 
70.490,22
 

 
 
0,00

 
952

 
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
 

 
 
0,00

 
 
0,00

 
 
0,00

 

 
RAZEM

 
0,00

 
70.490,22

 
0,0

 
 
ROZCHODY:
 

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% Wykon.

 
992
 
 

 
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych

 
 
155.000,00

 
 
65.000,00
 

 
 
41,94

 

 
RAZEM

 
155.000,00

 
65.000,00

 
41,94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
 
I. DOTACJE:
 

Dział
Rozdz.

 
§

 
Treść

Kwota
w zł.

 
Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

38.739,39

38.739,39

100,00

01095

 

Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

38.739,39
38.739,39
38.739,39

38.739,39
38.739,39
38.739,39

100,00
100,00
100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

 
 
38.739,39

 
 
38.739,39

 
 
100,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25.509,00

15.608,00

61,19

75011

 

Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

25.409,00
25.409,00
25.409,00

15.608,00
15.608,00
15.608,00

61,43
61,43
61,43

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

 
 
25.409,00

 
 
15.608,00

 
 
61,43

75045

 

Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

 
 
100,00

 
 
0,00

 
 
0,00

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA

 
1.366,00

 
1.162,00

 
85,07

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

 
1.366,00
1.366,00
1.366,00

 
1.162,00
1.162,00
1.162,00

 
85,07
85,07
85,07

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
1.366,00

 
 
1.162,00

 
 
85,07

852

 

POMOC SPOŁECZNA

2.390.319,49

1.065.165,65

44,56

85211

 

Świadczenia wychowawcze

dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe
dochody majątkowe:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

1.457.076,00
1.452.576,00
1.452.576,00
4.500,00
4.500,00

547.936,55
543.436,55
543.436,55
4.500,00
4.500,00

37,61
37,41
37,41
100,00
100,00

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z  zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 
 
1.452.576,00

 
 
543.436,55

 
 
37,41

 

6340

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 
 
 
4.500,00

 
 
 
4.500,00

 
 
 
100,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

 
 
920.800,00
920.800,00
920.800,00

 
 
510.000,00
510.000,00
510.000,00

 
 
55,39
55,39
55,39

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
920.800,00

 
 
510.000,00

 
 
55,39

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

 
 
 
 
4.600,00
4.600,00
4.600,00

 
 
 
 
2.786,00
2.786,00
2.786,00

 
 
 
 
60,57
60,57
60,57

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
4.600,00

 
 
2.786,00

 
 
60,57

85215

 

Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

113.10
113.10
113.10

113,10
113,10
113,10

100,00
100,00
100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
113,10

 
 
113,10

 
 
100,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

 
7.560,00
7.560,00
7.560,00

 
4.200,00
4.200,00
4.200,00

 
55,56
55,56
55,56

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
7.560,00

 
 
4.200,00

 
 
55,56

85295

 

Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe

170,00
170,00
170,00

130,00
130,00
130,00

76,47
76,47
76,47

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
170,00

 
 
130,00

 
 
76,47

 

 

  
R A Z E M :

2.455.933,49

1.120.675,04

45,63

 
 
II. WYDATKI:
 

Dział
Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

Wykonanie

%
Wykon.

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

38.739,39

38.739,39

100,00

01095

 

Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych

38.739,39
38.739,39
38.739,39
759,60
37.979,79

38.739,39
38.739,39
38.739,39
759,60
37.979,79

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

108,65

108,65

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,57

15,57

100,00

 

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

635,38

635,38

100,00

 

4430

Różne opłaty i składki

37.979,79

37.979,79

100,00

    750 

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

25.509,00

15.608,00

61,19

75011

 

Urzędy wojewódzkie
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych 

25.409,00
25.409,00
25.409,00
24.609,00
800,00

15.608,00
15.608,00
15.608,00
14.808,00
800,00

61,43
61,43
61,43
60,17
100,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21.000,00

11.583,00

55,16

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.000,00

1.000,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.369,00

1.985,00

83,79

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

240,00

240,00

100,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

800,00

800,00

100,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa
-    wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych

100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

0,00

0,00

    751

 

URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 
1.366,00

 
0,00

 
0,00

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   b) wydatki na realizację zadań statutowych

 
1.366,00
1.366,00
1.366,00
414,00
952,00

 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59,22

0,00

0,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8,48

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

346,30

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

952,00

0,00

0,00

852

 

POMOC  SPOŁECZNA

2.390.319,10

952.293,24

39,84

85211

 

Świadczenia wychowawcze

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 • wydatki majątkowe

w tym: zakupy inwestycyjne

1.457.076,00
1.452.576,00
27.119,00
14.092,00
13.027,00
1.425.457,00
4.500,00
4.500,00

440.564,05
440.564,05
14.464,45
5.297,97
9.166,48
426.099,60
0,00
0,00

30,24
30,33
53,34
37,60
70,37
29,89
0,00
0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

1.425.457,00

426.099,60

29,89

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.500,00

3.924,00

37,37

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.162,00

1.209,84

38,26

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

430,00

164,13

38,17

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.500,00

8.107,71

85,34

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.049,00

472,37

23,05

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

108,40

36,13

 

4440

Odpisy na ZFŚS

478,00

478,00

100,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
700,00

 
0,00

 
0,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 
4.500,00

 
0,00

 
0,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 
 
920.800,00
920.800,00
52.878,00
44.060,00
8.818,00
867.922,00

 
 
505.087,72
505.087,72
33.509,62
28.734,62
4.775,00
471.578,10

 
 
54,85
54,85
63,37
65,22
54,15
54,33

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120,00

0,00

0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

867.802,00

471.578,10

54,34

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.390,00

8.651,98

47,05

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.600,00

1.600,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23.550,00

18.165,77

77,14

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

520,00

316,87

60,94

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

1.425,00

57,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

410,00

406,00

99,02

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.088,00

1.200,00

38,86

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

26,00

6,50

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.820,00

1.538,00

84,51

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
600,00

 
180,00

 
30,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 
 
 
 
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00

 
 
 
 
2.622,37
2.622,37
2.622,37
2.622,37

 
 
 
 
57,01
57,01
57,01
57,01

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4.600,00

2.622,37

57,01

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

113,10
113,10
1,56
1,56
111,54

113,10
113,10
1,56
1,56
111,54

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

 

3110

Świadczenia społeczne

111,54

111,54

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1,56

1,56

100,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych

 
7.560,00
7.560,00
7.560,00
7.560,00

 
3.906,00
3.906,00
3.906,00
3.906,00

 
51,67
51,67
51,67
51,67

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.560,00

3.906,00

51,67

85295

 

Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych

170,00
170,00
170,00
170,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

170,00

0,00

0,00

 

 

 
R A Z E M :

2.455.933,49

1.006.640,63

40,99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
 

DOCHODY
 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%
Wykon.

1

2

3

4

5

010
01042

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
-    dotacje celowe otrzymane na modernizację
      dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
      między jst

43.000,00
43.000,00
43.000,00
 
 
43.000,00

0,00
0,00
0,00
 
 
0,00

0,00
0,00
0,00
 
 
0,00

600
60014
 
 
 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące

 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst

30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00

29.932,56
29.932,56
29.932,56
 
 
29.932,56

99,78
99,78
99,78
 
 
99,78

 

 
RAZEM

 
73.000,00

 
29.932,56

 
41,00

WYDATKI
 

Dział
Rozdz

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

010
01042

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące

43.000,00
43.000,00
43.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

600
60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące

30.000,00
30.000,00
30.000,00

29.932,56
29.932,56
29.932,56

99,78
99,78
99,78

 

 
RAZEM

 
73.000,00

 
29.932,56

 
41,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
 
     
DOCHODY:
 

Dział
Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 
 
 
16.000,00

 
 
 
15.252,75

 
 
 
95,33

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:

 
16.000,00
16.000,00

 
15.252,75
15.252,75

 
95,33
95,33

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

 
16.000,00

 
15.252,75

 
95,33

 
 
WYDATKI:
 

Dział
Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

851

 

OCHRONA ZDROWIA

16.000,00

9.467,95

59,17

85153

 

Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:

900,00
900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

0,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:

15.100,00
15.100,00

9.467,95
9.467,95

62,70
62,70

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

3.800,00

2.220,00

58,42

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

4.480,07

89,60

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.200,00

2.767,88

44,64

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

0,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2016 R
 
 
DOCHODY:
 

Dział

Rozdz
§

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
140.000,00

 
67.242,00

 
48,03

 

90002

Gospodarka odpadami
dochody bieżące w tym:

140.000,00
140.000,00

67.242,00
67.242,00

48,03
48,03

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 
140.000,00

 
67.242,00

 
48,03

 
 
WYDATKI:
 

Dział

Rozdz
§

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
140.000,00

 
52.801,01

 
37,72

 

90002

Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

140.000,00
140.000,00
140.000,00

52.801,01
52.801,01
52.801,01

37,72
37,72
37,72

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.200,00

11.100,00

50,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.110,00

1.100,73

99,16

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.800,00

1.900,00

50,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

300,00

50,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.290,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych

 
102.000,00

 
38.400,28

 
37,65

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
 
 
DOCHODY:
 
 

Dział
Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
1.100,00

 
1.075,70

 
97,79

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:

 • z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

 • środki z WFOŚ

 
1.100,00
1.100,00
100,00
1.000,00

 
1.075,70
1.075,70
0,00
1.075,70

 
97,79
97,79
0,00
107,57

 

0570

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 
100,00

 
0,00

 
0,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1.000,00

1.075,70

107,57

 WYDATKI:

Dział
Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące

 
1.100,00
1.100,00

 
1.000,00
1.000,00

 
90,91
90,91

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 
1.100,00

 
1.000,00

 
90,91

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci

 
100,00

 
0,00

 
0,00

 

4430

Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie
ze środowiska

 
1.000,00

 
1.000,00

 
100,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
                         W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
                                  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 

Dział

Rozdz.
 

Treść

Kwota dotacji
/ w zł/

 
podmiotowej

 
celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Plan

Wykon.

%

Plan

Wykon

%

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

 

 

 

 

754

75404

Komendy Wojewódzkie Policji – wpłata na rzecz PFC w ramach dotacji do zakupu psa  dla KPP Sanok

 

 

 

 
1.000

 
0,00

 
0,00

754

75411

Komendy powiatowe PSP – dotacja celowa dla PSP Sanok  - wpłata na fundusz celowy  FWPSP na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dróg oddechowych

 

 

 

 
10.000

 
0,00

 
0,00

921

92109

Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

240.000

105.000

43,75

 

 

 

921

92116

Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

85.000

42.000

49,41

 

 

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

 

 

 

 

 

 

926

92605

Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu

 

 

 

 
12.000

 
12.000,0

 
100,0

 
 

 

 
RAZEM

 
325.000

 
147.000

 
45,23

 
23.000

 
12.000,0

 
52,17

 
 
 
 
 
 
 


 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
 
 

Dział

Rozdz

Treść

Przychód

Plan

Wykon.

%

Koszty
Plan

Wykon.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.500,00

1.636,98

29,76

5.500,00

1.636,98

29,76

 

80101

Szkoły podstawowe

4.000,00

1.199,34

29,98

4.000,00

1.199,34

29,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków na 30.06.2016

 

 

 

0,00

1.158,84

0,00

 

 

Prowizja za ubezpiecz. uczniów

1.050,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Wpływy ze sprzedaży zup

2.900,00

1.199,34

41,36

 

 

 

 

 

Naliczone odsetki bankowe

50,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Zakup środków żywności

 

 

 

2.000,00

0,00

0,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1.800,00

0,00

0,00

 

 

Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa

 

 

 

 
200,00

 
40,50

 
20,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem szkoły podstawowe

4.000,00

1.199,34

29,98

4.000,00

1.199,34

29,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

1.500,00

437,64

29,18

1.500,00

437,64

29,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków na 30.06.2016

 

 

 

0,00

418,14

0,00

 

 

Wpływy za ubezpiecz. uczniów

450,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Wpływy ze sprzedaży zup

1.000,00

437,64

43,76

 

 

 

 

 

Naliczone odsetki bankowe

50,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Zakup środków żywności

 

 

 

1.000,00

0,00

0,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

400,00

0,00

0,00

 

 

Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa

 

 

 

 
100,00

 
19,50

 
19,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem gimnazja:

1.500,00

437,64

29,18

1.500,00

437,64

29,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM:

5.500,00

1.636,98

29,76

5.500,00

1.636,98

29,76

 
 
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
 
       Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101  -   1.158,84  zł
     Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110  -       418,14 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Razem                                                                          1.576,98 zł
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

 
 
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA  I  PÓŁROCZE  2016 R.

 
 
 

 
Lp.

 
Zadanie

Wartość środków wydatkowanych w I półroczu  2016 r.

Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji

1.

Budowa chodników

0,00

235.045,27

2.

Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska

0,00

14.000,00

3.

Modernizacja Szkoły Podstawowej

9.000,00

45.920,00

4.

Kanalizacja Rozpucie

0,00

123.124,79

5.

Zbiorniki p-poż.

0,00

6.753,20

6.

Kąpielisko

0,00

414,00

7.

Przebudowa szkoły na świetlicę (Siemuszowa)

 
0,00

 
1.230,00

8.

Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie

 
17.369,00

 
22.249,00

9.

Zestaw monitoringu i alarmu

6.138,18

6.138,18

10.

Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego
z zadania PSeAP

 
12.363,43

 
0,00

 

 
R a z e m

 
44.870,61

 
454.874,44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKAZ  WYDATKÓW  OCHOTNICZYCH
STRAŻY  POŻARNYCH za I półrocze 2016 r.

 

Nazwa  jednostki

Treść

Kwota

 1. OSP Tyrawa

               Wołoska

 • Wynagrodzenie kierowców

 • Paliwo, oleje

 • Akumulator, wymiana rozrządu

 • Akumulator

 • Klamki żaluzji

 • Mundury strażackie

 • Środki czystości

 
        RAZEM:                                                                 

2.460,00
2.297,53
645,14
1.180,80
218,94
869,36
28,63
 
7.700,40

2. OSP  Rakowa

 • Wynagrodzenie kierowcy

 • Przegląd samochodu

 • Środki czystości

 
RAZEM :

900,00
149,00
14,30
 
1.063,30

3. OSP   Siemuszowa

 • Wynagrodzenie kierowcy

 • Przegląd samochodu

 • Ubezpieczenie samochodu

 • Wycena samochodu

 • Paliwo

 • Środki czystości

 
RAZEM :

900,00
148,00
692,00
307,50
522,80
14,30
 
2.584,60

4. OSP  Rozpucie

 • Wynagrodzenie kierowcy

 • Paliwo, smar, olej

 • Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

 • Wycena samochodu

 • Zwrot nadpł. ubezpieczenia samochodu

 • Środki czystości

 
           RAZEM :

900,00
556,02
184,50
307,50
-36,00
14,30
 
1.926,32

5. OSP Hołuczków

   - Wynagrodzenie kierowcy
   - ZUS kierowcy
   - Paliwo, oleje
   - zasilenie konta (telefon komórkowy)
   - art. do malowania samochodu
   - przegląd samochodu
   - Środki czystości
              
           RAZEM :

900,00
128,25
668,80
60,00
367,01
203,00
14,30
 
2.341,36

6. Pozostałe wydatki
    na OSP

   - wynagrodzenie komendanta
   - ZUS komendanta
 
           RAZEM:

900,00
102,60
 
1.002,60

 

Ogółem              

16.618,58

 
Informacje dodatkowe:
 
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 1.043,53 zł.
 
 
 
 
 

INFORMACJA

O  DOCHODACH  I  WYDATKACH

MIENIA  WIEJSKIEGO

ZA I półrocze 2016 r.

 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

1

Tyrawa Wołoska

Podatek leśny

 

2.074,00

Dochody z dzierżawy

595,14

 

Sprzedaż działki

5.626,50

 

Za drewno

262,50

 

Wypis z rej. gruntów

 

50,00

Ogłoszenie o sprzedaży działki

 

123,00

Farba do znakowania drzew

 

35,00

Razem

6.484,14

2.282,00

Plus saldo z 2015

+13.095,82

 

Stan

+17.297,96

 

 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

2

Rozpucie

Gaz i energia elektryczna

 

317,13

Podatek leśny

 

3.005,00

Serwis kotła (świetlica)

 

246,00

Farba do znakowania drzew

 

35,00

Remont instalacji wod.-kan.
w świetlicy

 

348,30

Wynajem sali (netto)

0

 

Dochody z dzierżawy

0

 

Razem

0,00

3.951,43

Plus saldo z 2015

+14.171,04

 

Stan

+10.219,61

 

 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

3.

Hołuczków

Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)

 

566,82

Projekt decyzji o war. zabudowy (świetlica)

 

369,00

Projekt budowlany (świetlicy)

 

17.000,00

Farba do znakowania drzew

 

35,00

Podatek leśny

 

2.163,00

Wynajem Sali

243,90

 

Razem

243,90

20.133,82

Plus saldo z 2015

 

-11.242,25

Stan

 

-31.132,17

 
 
 
 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

4.

Siemuszowa

Podatek leśny

 

660,00

Farba do znakowania drzew

 

35,00

Razem

0,00

695,00

Plus saldo z 2015

 

-2.849,91

Stan

 

-3.544,91

 
 
Informacje dodatkowe:
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.043,53 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A C J A

 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2016 roku.
 
   Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
30 grudnia 2015 r. Uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XI/62/2015  wynosił:
 
I    DOCHODY:                     6.963.067,00  zł
       w tym:
      a) dochody bieżące            6.443.067,00  zł
      b) dochody majątkowe         520.000,00  zł
 

II   WYDATKI:                     6.808.067,00  zł

       a) wydatki bieżące            6.268.167,00  zł
       b) wydatki majątkowe         539.900,00  zł
 
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami   w wysokości                                                             155.000,00  zł
 
w tym:
     
     1.  Rozchody:                                                                                155.000,00  zł

 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości                                                                 155.000,00  zł 
 
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosił:
   
I     DOCHODY:                      8.933.931,31 zł
       w tym:
       a) dochody bieżące             8.109.431,31 zł
       b) dochody majątkowe           824.500,00 zł
 

II    WYDATKI:                      8.778.931,31 zł

        w tym:
        a) wydatki bieżące             8.047.531,31 zł
        b) wydatki majątkowe          731.400,00 zł
 
Planowana nadwyżka między dochodami,
a wydatkami   w kwocie                                                                    155.000,00 zł
 
     
     1.  Rozchody:                                                                                155.000,00  zł

 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości                                                                 155.000,00  zł 
 
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 rok przedstawia zestawienie.
 

 

 

I  DOCHODY

 
Dochody budżetowe wykonano w wysokości  4.258.547,37  zł co stanowi  47,67 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.046.707,62 zł co stanowi 49,90 %, dochody majątkowe w wysokości 211.839,75 zł, co stanowi 25,69 % wykonania.
 
Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      46,66 %
                    w tym dochody bieżące:
                    - dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól              0,00 zł
                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie             331,49 zł                                                 
                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy   38.739,39 zł
 
Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie        0,71 %
                   - dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna    2.264,25 zł
                   Planowana realizacja w II półroczu.
 
Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,78 %
                    dochody bieżące:
                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.932,56 zł
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie    65,08 %
                    dochody bieżące:
                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -      19.662,15 zł
                  
                    dochody majątkowe:
                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
                      działek i nieruchomości, z tym agronomówka  -   201.626,50 zł
 
Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                -   wykonanie  0,00 %
                    dochody bieżące:
                    - otrzymane darowizny - brak realizacji.
 
Dział 720    INFORMATYKA                                       -   wykonanie    0,00 %
                    dochody majątkowe:
                    -  planowany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
                       z projektu PSeAP.                                            
 
Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA             -  wykonanie  62,14 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej     15.608,00 zł  
                   - prowizja za udostępnienie danych osobowych                    7,75 zł
                   - zwrot z podatku PIT                                                         235,77 zł
                  
Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY  
                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          -  wykonanie   85,07 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej        1.162,00 zł
 
Dział 754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
                   PRZECIWPOŻAROWA                            - wykonanie   - %
                    dochody bieżące:
                   - środki ze sprzedaży samochodu OSP Rozpucie             3.449,00 zł.
 
Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   
                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  POBOREM
                                                                                        -  wykonanie   39,86 %
                    dochody bieżące, w tym:                         -      596.518,88
                    - wpływy z podatku od nieruchomości    -       198.185,19 zł
                    - wpływy z podatku rolnego                    -         59.748,90 zł
                    - wpływy z podatku leśnego                    -         86.148,31 zł
                    - wpływy z podatku od środków transport. -        7.986,50 zł
                    - wpływy z podatku od spadków i darowizn  -           0,00  zł
                    - wpływy z opłaty od posiadania psów     -                  0,00 zł
                    - wpływy z podatku od czynności cywilnopr.  -  25.415,00 zł
                    - wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
                    - wpływy z odsetek od nieterminowych
                       wpłat z tytułu podatków i opłat             -              586,81 zł
                    - pozostałe odsetki                                    -              335,05 zł
                    - wpływy z opłaty skarbowej                   -           3.083,00 zł
                    - wpływy z opłaty za zezwolenia
                       na sprzedaż napojów alkoholowych      -         15.252,75 zł
                    - udziały w PDOF                                     -       200.098,00 zł
                    - udziały w PDOP                                     -            - 320,63 zł
                        
Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie   57,20 %
                    dochody bieżące, w tym:
                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -    63,05 %
                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -    50,00 %
                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -    50,00 %
                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone
                      odsetki od kapitału                                      -      0,00 %    
                   
                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
                    na rachunkach bankowych –  zgodnie z umową bank
                    nalicza odsetki na dzień 31.12.
 
Dział 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                 - wykonanie    11,78 %
                    dochody bieżące:
                    - dotacja celowa na zadania własne                                  -     50,00 %
                    dochody majątkowe:
                    - planowana dotacja z Ministerstwa Oświaty                     -      0,00 %  
 
Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                               - wykonanie  44,97 %
                    dochody bieżące, w tym:
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej    -    44,46 %
                    - dotacje celowe na zadania własne                              -    52,68 %   
                               dochody majątkowe, w tym:   
                           - dotacja na zadania administracji rządowej                -    100,00 %
 
Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - wykonanie 100,00%
                   - dotacje celowe na zadania własne
 
Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                   ŚRODOWISKA                                            - wykonanie    46,70 %
                   dochody bieżące:
                   - wpłaty za wodę i ścieki                                             18.068,28 zł
                   - wpłaty za wywóz nieczystości                                  67.242,00 zł
                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska        0,00 zł
                   - wpływy z opłat – środki z WFOŚ                               1.075,70 zł
                   - dofinansowanie z FOŚ na usuwanie azbestu                     0,00 zł
                      (planowana realizacja w II półroczu)
                  
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  
    

Dział

Źródło dochodów

Plan

Wykonanie

%

010

- dochody z tytułu dzierżawy za
   obwody łowieckie

 
2.000,00

 
331,49

 
16,57

700

- dochody z najmu i dzierżawy

40.000,00

19.662,15

49,16

710

- otrzymane darowizny

6.000,00

0,00

0,00

756

- podatek od nieruchomości

820.000,00

198.185,19

24,17

- podatek od spadków i darowizn

1.000.00

0,00

0,00

- opłata od posiadania psów

200,00

0,00

0,00

- zaległości z tytułu podatków
  i opłat zniesionych

 
1.000,00

 
0,00

 
0,00

- odsetki od nieterminowych wpłat

3.100,00

1.298,74

29,74

900

- wpływy za śmieci

140.000,00

67.242,00

48,03

 

- grzywny, mandaty i inne kary

100,00

0,00

0,00

 
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
 
Na dzień 30.06.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  328.031,51 zł
w tym:
dział  700  Gospodarka mieszkaniowa                                     4.307,19 zł
dział  750  Administracja Publiczna                                                1,23 zł
dział  756  Dochody od osób prawnych, od osób
                  fizycznych i od innych jednostek
                  nie posiadających osobowości prawnej
                  oraz wydatki związane z ich poborem               249.991,25 zł
                  w tym: naliczone odsetki o zaległości
                              pozostałych                                                    445,42 zł
dział   852 Pomoc społeczna                                                  61.682,14 zł
dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona
                  środowiska                                                            12.049,70 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2016. w dziale 756 w wysokości         95.448,00 zł
 
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2016 rok wynoszą 1.234,85 zł

 

W 2016 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem    46.951,47 zł
w tym:  -  podatku od nieruchomości  na kwotę                    42.537,53 zł
             -  podatku od środków transportowych  na kwotę      4.413,94 zł
 
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.

 

 

II  WYDATKI

 
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości   3.602.158,17  zł  co stanowi   41,03  % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 3.557.287,56 zł co stanowi 44,20 %, dochody majątkowe w wysokości 44.870,61 zł, co stanowi 6,13 % wykonania.
 
Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie  47,47 %
                  wydatki bieżące:
                  01030 Izby Rolnicze                                                       -     1.176,17 zł
                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
                   01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
                   - wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
                      z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa                  0,00 zł
                   01095 Pozostała działalność                                           -  38.739,39 zł
                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego  
 
Dział 020  LEŚNICTWO                                              - wykonanie    0,11 %
                  wydatki bieżące:                                       
                  02001 Gospodarka leśna  
                              farba do znakowania drzew M.W.                 -        140,00 zł                     
                      
Dział 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     69,79 %              
                   wydatki bieżące, w tym:
                    60014 Drogi publiczne powiatowe    -       29.932,56 zł                         
                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
                    60016 Drogi publiczne gminne          -         4.960,77 zł
                           - utrzymanie, odśnieżanie i remonty dróg gminnych.              
 
Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie  34,74 %

                    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        

                     - wydatki bieżące                                             37.081,19 zł
                     w tym: - wynagrodzenia i pochodne                   2.058,09 zł
                         a) wydatki związane z opłatą za energii          7.171,33 zł          
                         b) zakupy i usługi remontowe –                      4.251,56 zł              
                         c) pozostałe usługi w tym m.in:
                             opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena,  
                             i inne                                                              6.349,21 zł
                         d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
                             komunalnego (gminnego)                             2.414,00 zł
                         e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 14.837,00 zł
                                                          
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
                           opracowanie dokumentacji modernizacji
                              energetycznej budynków M.G.                      40.900,00 zł
                        - wydatki majątkowe:
                         ● dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Hołuczkowie  17.369,00 zł
                         ● przebudowa szkoły w Siemuszowej                        0,00 zł
                            (wykonanie w II półroczu)
 
Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie  46,90 %                
                  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
                  - wydatki bieżące                                                    
                    w tym: - wynagrodzenia i pochodne                            0,00 zł
      - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
   pod budownictwo indywidualne             2.814,00 zł
 
Dział  720  INFORMATYKA                                     - wykonanie    68,69 % 
                   wydatki bieżące:                                                          0,00 zł              
                   wydatki majątkowe
                   – zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego   - 12.363,43 zł
 
Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie  46,84 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75011 Urzędy wojewódzkie                           -  50,48 %
                    w tym:                                                                      62.083,66 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
                      roczne                                                                     47.508,38 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                   8.702,68 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                        5.872,60 zł  
                    75022 Rady Gmin                                          -   45,04 %
                    wydatki bieżące
                    75023 Urzędy Gmin                                        -  47,18 %
                    wydatki bieżące, w tym:                                         501.998,77 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
                       wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe     344.741,90 zł 
                    - wynagrodzenie bezosobowe                                      2.500,00 zł 
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                   61.672,86 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                        93.084,01 zł
                      z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów           2.255,19 zł   
                    wydatki majątkowe, w tym:                                        6.138,18 zł
                    zakup zestawu monitoringu i alarmu przy Urzędzie Gminy  
                      75045 Kwalifikacje wojskowe brak realizacji -    0,00 %
                      75075 Promocja jst                                           -    19,25 %
                       wydatki bieżące, w tym:
                       - wynagrodzenia bezosobowe                       -                0,00 zł
                       - zakupy i usługi promocyjne gminy             -        2.888,00 zł
                       75095 Pozostała działalność                                               -   43,53 %
                       wydatki bieżące, w tym:                                      36.999,08 zł
                       a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
                           wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe    
                           (prac. PUP)                                                       13.907,79 zł  
                       b) wynagrodzenie bezosobowe                                      0,00 zł  
                       c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                5.150,00 zł                            
                       d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)              2.342,65 zł
                       e) pozostałe wydatki                                              15.598,64 zł
 
Dział 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                  ORAZ  SĄDOWNICTWA              -   wykonanie    0,00 %
                   wydatki bieżące, w tym:
                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej kontroli i ochrony prawa              -         0,00 zł  
 
Dział 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                  PRZECIWPOŻAROWA                 -  wykonanie   26,02 %
                  75404  Komendy Wojewódzkie Policji
                  wydatki bieżące:, w tym:
                  - dotacja do zakupu psa                                                0,00 zł
                  75411 Komendy powiatowe PSP                                 0,00 zł
                   wydatki majątkowe:
                   w tym, dotacje na zadania inwestycyjne PSP Sanok
                   75412 Ochotnicze straże pożarne
                   wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy   -   16.618,58 zł
                   - wynagrodzenie bezosobowe                                           -     6.960,00 zł
                   - pochodne od wynagrodzeń (ZUS)                                  -        230,85 zł
                   - pozostałe wydatki bieżące                                              -      9.427,73 zł
                   75414  obrona cywilna, wydatki bieżące                         -           35,01 zł
                   75421  zarządzanie kryzysowe                                          -            0,00 zł
                    wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys.   0,00 zł
 
Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   33,27 %
                   wydatki bieżące
                   75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
                               spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 18.299,16 zł.
 
Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    0,00 %                      
                  75818 wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne
 
Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   42,91 %
                  80101 Szkoły podstawowe                                     - 571.004,21 zł
                  wydatki bieżące, w tym:                                -    562.004,21 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
                    roczne, nagrody jubileuszowe                       -   385.092,72 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)        -     74.222,27 zł
                   - wynagrodzenia bezosobowe                          -          897,00 zł
                  - pozostałe wydatki bieżące                             -   101.792,22 zł
                    wydatki majątkowe:                                      -     9.000,00 zł
                  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Zespołu Szkół
           
                 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
                 wydatki bieżące, w tym:                                  -     70.636,05 zł
                 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                    wynagrodzenie roczne                                   -     51.520,73 zł
                 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         -     10.567,32 zł
                 - pozostałe wydatki bieżące                              -       8.548,00 zł
 
                 80110 Gimnazja                                                     
                 wydatki bieżące, w tym:                                  -   344.981,89 zł
                 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                   wynagrodzenie roczne                                     -   236.776,21 zł               
                 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          -     47.401,40 zł
                 - pozostałe wydatki bieżące                               -     60.804,28 zł
                                   
                 80113 Dowożenie uczniów do szkół                 -      26.066,34 zł
                 wydatki bieżące, w tym:                              
                  - koszty dowożenia dzieci do szkół                   -      26.066,34 zł               
                   
                  80114 ZOE-AS                                                     
                  wydatki bieżące, w tym:                                   -    120.652,46 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                     wynagrodzenie roczne                                     -     88.340,02 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           -     16.425,87 zł
                  - pozostałe wydatki bieżące                                -     15.886,57 zł
                   
                  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
                  wydatki bieżące                                                -           600,00 zł
                     
                  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
                             specjalnej organizacji nauki i metod pracy
                             dla dzieci i młodzieży                             -    140.784,05 zł
                                                                 
                   wydatki bieżące, w tym:
                   - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                      wynagrodzenie roczne                              -     101.179,25 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -       20.390,24 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                         -       19.214,56 zł
                 
                    80195 Pozostała działalność                                   
                    wydatki bieżące, w tym:                                -    18.745,00 zł
                     - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
                        nauczycieli                                                        16.900,00 zł
                     - zakup usług pozostałych                                      1.845,00 zł
 
Dział 851  OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   59,17 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                   -      9.467,95 zł
                  85153 Zwalczanie narkomanii                                       - 0,00 zł
                             wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                              programem o narkomanii
                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi           -       9.467,95 zł
                             wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                              programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
        
Dział 852  POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    41,17 % 
                  wydatki bieżące, w tym:                                         1.166.368,23 zł
                   85202 Domy pomocy społecznej                              -  13.948,02 zł
                             odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS 
                  85204 Rodziny zastępcze                                             -     0,00 zł
                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
                             przemocy w rodzinie                                   -        111,00 zł      
                  85206 Wspieranie rodziny                                     -     1.713,05 zł 
                              w tym: - wynagrodzenie bezosobowe        -     1.380,00 zł
                               - pochodne (ZUS, FP)                                -       283,05 zł
                               - pozostałe wydatki                                    -         50,00 zł
                  85211 Świadczenia wychowawcze                       -  440.564,05 zł
                             - wydatki bieżące, w tym:
                             - świadczenia wychowawcze                      - 426.099,60 zł
   - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe     
       wynagrodzenie roczne                             -    3.924,00 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -   1.373,97 zł
                              - pozostałe wydatki                                       - 9.166,48  zł
                              - wydatki majątkowe:                                            0,00 zł
                  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                             w tym:                                                           505.087,72 zł
                              - świadczenia społeczne                           -  471.578,10 zł
    - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
       wynagrodzenie roczne                           -    10.251,98 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)  -   18.482,64 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                      -      4.775,00 zł    
                   85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                               za osoby pobierające niektóre świadczenia
                               z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
                               rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    
                               w centrum integracji społecznej               -   3.437,77 zł
                   85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
     na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    - 32.817,53 zł
                   85215 Dodatki mieszkaniowe                                  -   2.783,10 zł
                              dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
                              społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
                              zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
                   85216 Zasiłki stałe                                                  -         9.060,00 zł
                              Świadczenia społeczne
                   85219 Ośrodki pomocy społecznej                          -      103.194,87 zł
                              w tym:
                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                wynagrodzenie roczne                               -        78.898,47 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -       14.769,43 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                          -         9.526,97 zł 
                  85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze -  3.906,00 zł     
                  85295  Pozostała działalność                                     -       49.745,12 zł
     w tym:
     - wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie
        posiłków dla dzieci w szkołach                  -       33.558,89 zł
                               - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                  wynagrodzenie roczne                                -        12.437,65 zł
                               - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)      -          2.523,58 zł
                               - pozostałe wydatki                                        -          1.225,00 zł
 
Dział 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
    POLITYKI SPOŁECZNEJ                        - wykonanie   39,37 %
                  85395 Pozostała działalność                                               4.723,80 zł
                  - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
                     na zabiegi rehabilitacyjne
 
Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - wykonanie  0,00%
                  - wydatki bieżące                                                                    0,00 zł
 
Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA                                                     - wykonanie  26,30 %
                  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
                  - wydatki majątkowe,                                                           0,00 zł
                  90002 Gospodarka odpadami     
                  wydatki bieżące                                                  -       52.801,01 zł
                  - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                  - wynagrodzenie roczne                                -        12.200,73 zł
                  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)      -          2.200,00 zł
                  - wywóz nieczystości                                     -        38.400,28 zł
                  90003 Oczyszczanie miast i wsi,
                  wydatki bieżące, w tym:                                       -       24.147,07 zł

                  - wydatki na opłatę za wywóz nieczystości            -        1.200,00 zł    

                  - konserwacja i oczyszczanie ścieków                  -        17.107,27 zł

                  - usługi weterynaryjne                                           -          4.374,00 zł
                  - pozostałe wydatki                                               -          1.465,80 zł   
                 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   -         2.988,03 zł
                 wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy           

                 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                    

                 wydatki bieżące, w tym:

                 - na zakup energii      13.643,06 zł

                 - na konserwację        12.084,80 zł

                 - na modernizację oświetlenia ulicznego w Hołuczkowie  -  11.685,00 zł

                      wydatki majątkowe,  realizacja    0,00 zł.
                 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
                            środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
                  wydatki bieżące, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.257,00 zł
                   90095 Pozostała działalność
                   wydatki bieżące,  realizacja     0,00 zł.                                                 
 
Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                  NARODOWEGO                                       - wykonanie   45,23 %
                  dotacje dla instytucji kultury                              147.000,00 zł
                  wydatki bieżące, w tym:

                  92109 GOK                                                    -    105.000,00 zł

                            
                  92116 Biblioteka                                            -      42.000,00 zł
 
Dział 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT      - wykonanie   100,00 %
                   92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
                  wydatki bieżące, w tym:
                  - dotacja dla UKS „Tyrawka”                         -      12.000,00 zł
                                                        
  
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i  w miarę posiadanych  środków jak i potrzeb.
 
 
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku.
 
Na dzień 30.06.2016 plan przychodów wynosi              -                 0,00  zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości    -    70.490,22 zł    
 
Plan rozchodów wynosi                                                   -       155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek         -  155.000,00 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości           -    65.000,00 zł
 
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości           -  1.120.675,04 zł
Wydatki w wysokości         -   1.006.640,63 zł
 
Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:
 

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.

 2. Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.

      III.      Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP
                 Podkarpacki System e-Administracji Publiczne.
      IV.      Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy.
 
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
 
Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
        
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000,00 zł.
 
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY

L.p. Wyszczególnienie Plan
na 2016 r.
Wykonanie
na 30.06.2016
%
wykon.
1. Dochody ogółem, z tego: 8.789.655,49 4.258.547,37 48,45
1.1 Dochody bieżące, w tym: 7.965.155,49 4.046.707,62 50,81
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach pdof 433.853,00 200.098,00 46,12
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach pdop 1.500,00 -320,63 0,00
1.1.3 podatki  i opłaty, w tym: 1.311.100,00 503.364,65 38,39
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 820.000,00 198.185,19 24,17
1.1.4 z subwencji ogólnej 3.537.674,00 2.075.188,00 58,66
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.681.028,49 1.268.377,60 47,31
1.2 Dochody majątkowe, w tym 824.500,00 211.839,75 25,69
1.2.1 ze sprzedaży majątku 620.000,00 207.339,75 33,44
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 204.500,00 4.500,00 2,20
2. Wydatki ogółem, z tego: 8.634.655,49 3.602.158,17 41,72
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 7.903.255,49 3.557.287,56 45,01
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 55.000,00 18.299,16 33,27
2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 55.000,00 18.299,16 33,27
2.2 Wydatki majątkowe 731.400,00 44.870,61 6,13
3. Wynik budżetu 155.000,00 656.389,20 0,00
4. Przychody budżetu, z tego: 0,00 70.490,22 0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  
0,00
 
70.490,22
 
0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00
5. Rozchody budżetu, z tego: 155.000,00 65.000,00 41,94
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  
155.000,00
 
65 .000,00
 
41,94
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00
6. Kwota długu 715.000,00 805.000,00  
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych  
0,00
 
0,00
 
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o której mowa w art. 242 ustawy, tego:
     
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi
                        a wydatkami bieżącymi
 
61.900,00
 
489.420,06
 
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  
61.900,00
 
0,00
 
9. Wskaźniki spłaty zobowiązań z tego:      
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok  
2,39 %
 
 
 
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok  
2,39 %
   
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  
0,00
   
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok  
2,39 %
   
9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  
7,76 %
   
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  
4,79 %
   
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  
3,56 %
   
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  
TAK
   
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy  
TAK
   
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:  
155.000,00
 
0,00
 
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 155.000.00    
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:  
 
   
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.291.890,60 1.694.726,39 51,48
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 1.346.100,00 630.092,96 46,81
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  
440.000,00
 
9.000,00
 
2,05
11.3.1 bieżące 0,00 0,00 0,00
11.3.2 majątkowe 440.000,00 9.000,00 2,05
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 281.400,00 35.870,61 12,75
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 10.000,00 0,00 0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
 
   
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań
po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku , w tym:
 
0,00
 
0,00
 
0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym: 0,00 0,00 0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  
155.000,00
 
65.000,00
 
41,94

       
 
Dochody majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane
w wysokości 211.839,75 zł co, z tego:

 1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek

     i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 207.339,75 zł
     co stanowi 33,44 %,

 1. środki przekazane na świadczenie wychowawcze w wysokości 4.500,00 zł.

 
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.046.707,62 zł.
 
Wydatki majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane
w wysokości 44.870,61 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2016 roku:
1)  Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy planowany projekt w wysokości 126.000,00 zł, realizacja w kwocie 17.369,00 zł co stanowi 13,78 %, w tym:    -  środki własne  -            17.369,00 zł
2)  Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej realizacja w wysokości  
      9.000,00 zł co stanowi 2,05 %
       w tym: - środki własne  -                9.000,00 zł
                   - środki od Wojewody -             0,00 zł
3) Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP Podkarpacki
    System e-Administracji Publicznej w wysokości 12.363,43 zł.
4) Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy realizacja w
     wysokości 6.138,18 zł.
5) Modernizacja kanalizacji oczyszczalni ścieków realizacja               0,00 zł
6) Projekty na modernizację oświetlenia ulicznego realizacja              0,00 zł
7) Dotacja dla KWP do urządzenia badań dla KPP Sanok realizacja    0,00 zł
8) Planowane wydatki majątkowe ze Świadczeń wychowawczych      0,00 zł.
 
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.557.287,56 zł.
 
Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.
 
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2016 -  155.000,- zł     wykonanie -     65.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2016 -    55.000,- zł     wykonanie -     18.299,16 zł.
 
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000 zł.
 
Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
 
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.                      
 
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

 1. Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej  z terminem realizacji

2015-2016, w tym:
     w planie na 2016 rok w wysokości 440.000,00 zł uwzględniono środki:
      - własne gminy w wysokości                                              240.000,00 zł
      - od Wojewody Podkarpackiego w wysokości                   200.000,00 zł
      w I półroczu 2016 r zapłacono kwotę 9.000,00 zł za opracowanie
      dokumentacji aplikacyjnej przebudowy budynku ZS.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
opinia RIO VIII_67_2016.pdf Plik pdf 1.50 MB
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-08-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:14
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:25
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 20:22:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.