XML
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2015 rok.
R.Org. 0050.16.2016
 
ZARZĄDZENIE Nr 16/16
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2015 rok.
              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
 
WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
 
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
1.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej. 
2.  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3.  Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4.Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Jan Chowaniec
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-31 10:13
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-31 10:26