Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

Nr XI/62/15

   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

  z dnia 30 grudnia 2015 roku


 

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości:     6.963.067,00 zł

w tym:

 

      a) dochody bieżące                                                                             6.443.067,00 zł       

      b) dochody majątkowe                                                                          520.000,00 zł

 

      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok  w wysokości:      6.808.067,00 zł

     w tym:

 

  1. wydatki bieżące                                                                             6.268.167,00 zł

b)  wydatki majątkowe                                                                           539.900,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

 

3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi

     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           155.000,00 zł

     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            155.000,00 zł

 

4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               155.000,00 zł

         w tym: 

         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             155.000,00 zł

 

§ 2

 

1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   956.441,00 zł

w tym:

  1. dochody bieżące                                                                               956.441,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

 

2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   956.441,00 zł

w tym:

  1. wydatki bieżące                                                                                956.441,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

 

3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na

      podstawie porozumień między jst

      w tym:

 

  • dochody                                                                                              30.000,00 zł
  • wydatki                                                                                              30.000,00 zł

 

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

600

60014

 

 

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące

  • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane

      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

30.000,00

WYDATKI

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Kwota w zł

600

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

-   wydatki bieżące

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

RAZEM

30.000,00

 

§ 3

 

1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  45.965,00 zł

2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  14.425,00 zł

     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 4

 

1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy

     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 5

 

1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

 

 

 

§ 6

 

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

 

1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

    Przeciwdziałania Narkomanii.

 

      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

     

DOCHODY:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

16.000,00

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw

dochody bieżące w tym:

 

16.000,00

16.000,00

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

16.000,00

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

851

 

OCHRONA ZDROWIA

16.000,00

85153

 

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące w tym:

900,00

900,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:

15.100,00

15.100,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

3.800,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.200,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

 

2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   

finansowanie tego zadania.

 

      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

 

DOCHODY:

 

Dział

Rozdz.

      §

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

140.000,00

 

90002

Gospodarka odpadami

dochody bieżące, w tym:

 

140.000,00

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)

 

140.000,00

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

      §

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

140.000,00

 

90002

Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące

   1) wydatki jednostki budżetowej

     w tym: a)  wynagrodzenia i pochodne

                 b) wydatki na realizację zdań statutowych

140.000,00

140.000,00

140.000,00

 

140.000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.200,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.110,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.800,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.290,00

 

4300

Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci

102.000,00

 

3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                

   

     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

   

DOCHODY:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

1.100,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące:

w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

            - wpływy z WFOŚ

 

1.100,00

1.100,00

100,00

1.000,00

 

0570

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 

100,00

 

0690

wpływy z różnych opłat

1.000,00

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki bieżące:

1.100.00

 

1.100,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

1.100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

   w tym: wydatki na zakupy

 

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

 

4430

Różne opłaty i składki

400,00

 

§ 7

 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania  innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 § 8

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.

 

§ 9

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         200.000,00 zł

     w tym:

 

  1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11

 

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

P R O J E K T

 

 

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU

Z BUDŻETU GMINY

PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

 

Dział

Rozdział

 

Treść

Kwota dotacji

/ w zł/

 

podmiotowej

 

celowej

1

2

3

4

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

754

75411

Komendy powiatowe PSP – wpłata na fundusz celowy – FW dla PSP Sanok na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych                                                   

 

 

   10.000,00

921

92109

Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

240.000,00

 

921

92116

Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

  85.000,00

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

 

 

926

92605

Kluby sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu

     

12.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

325.000,00

 

22.000,00

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2

 

 

P R O J E K T

 

 

PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI

SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU

 

 

Lp

Jednostka organizacyjna

Dział

Rozdz.

Dochody

                   w tym:

Wydatki

ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Szkoła Podstawowa

W Tyrawie Wołoskiej

801

 

80101

4.000

4.000

4.000

0,00

2.

Gimnazjum w Rakowej

801

80110

1.500

1.500

1.500

0,00

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

5.500

 

5.500

 

5.500

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela dochodów budżetowych na 2016 rok

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie)

2 000,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

600

 

 

Transport i łączność

30 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

30 000,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy)

40 000,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

40 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

6 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne)

6 000,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

6 000,00

720

 

 

Informatyka

15 000,00

 

72095

 

Pozostała działalność

15 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dot. PSeAP)

15 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

26 527,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

26 427,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

26 427,00

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100,00

751

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

414,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

414,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

414,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    

 

 

 

 

1 494 647,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

735 000,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

650 000,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

2 000,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

80 000,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

3 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

305 000,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

170 000,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

90 000,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

15 000,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

15 000,00

 

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

1 000,00

 

 

0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów

200,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

10 000,00

 

 

0560

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

700,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

1 100,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

21 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

5 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

16 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

433 647,00

 

 

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

432 147,00

 

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

1 500,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 607 589,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 021 583,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 021 583,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 444 651,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 444 651,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

10 000,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 000,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

131 355,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

131 355,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

45 000,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

45 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

45 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

998 790,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

916 600,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

916 600,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 200,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

26 200,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

26 200,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

7 500,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 500,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

34 590,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

34 590,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 700,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 700,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

177 100,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

36 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

36 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

140 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

140 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 100,00

 

 

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

100,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

bieżące

razem:

6 443 067,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 

0,00

 

majątkowe

020

 

 

Leśnictwo

20 000,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

20 000,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

300 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

300 000,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

300 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

200 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

200 000,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

200 000,00

majątkowe

razem:

520 000,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 

0,00

 

Ogółem:

6 963 067,00

 

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 

             

 

Tabela projektu wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 350,00

2 350,00

2 350,00

0,00

2 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

01030

 

Izby rolnicze

2 350,00

2 350,00

2 350,00

0,00

2 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2 350,00

2 350,00

2 350,00

0,00

2 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

020

 

 

Leśnictwo

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

02001

 

Gospodarka leśna

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

900,00

900,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

600

 

 

Transport i łączność

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 900,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

148 000,00

148 000,00

148 000,00

1 000,00

147 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

108 000,00

108 000,00

108 000,00

1 000,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

900,00

900,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4260

Zakup energii

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 
 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

70095

 

Pozostała działalność

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

710

 

 

Działalność usługowa

6 000,00

6 000,00

6 000,00

600,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

6 000,00

6 000,00

6 000,00

600,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80,00

80,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

510,00

510,00

510,00

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 400,00

5 400,00

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

720

 

 

Informatyka

18 000,00

5 100,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

12 900,00

0,00

0,00

 

 

72095

 

Pozostała działalność

18 000,00

5 100,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

12 900,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4580

Pozostałe odsetki

2 100,00

2 100,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

6660

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

12 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 900,00

12 900,00

0,00

0,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

1 346 100,00

1 339 100,00

1 283 200,00

1 008 100,00

275 100,00

0,00

55 900,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

124 000,00

124 000,00

123 600,00

110 600,00

13 000,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85 300,00

85 300,00

85 300,00

85 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 900,00

6 900,00

6 900,00

6 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 700,00

15 700,00

15 700,00

15 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

58 000,00

58 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 064 000,00

1 057 000,00

1 052 000,00

860 000,00

192 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 
                                       

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

660 000,00

660 000,00

660 000,00

660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48 000,00

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4260

Zakup energii

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

 

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15 000,00

15 000,00

15 000,00

500,00

14 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75095

 

Pozostała działalność

85 000,00

85 000,00

84 500,00

37 000,00

47 500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 
                                       

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

414,00

414,00

414,00

414,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

414,00

414,00

414,00

414,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59,22

59,22

59,22

59,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8,48

8,48

8,48

8,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

346,30

346,30

346,30

346,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

64 000,00

54 000,00

54 000,00

16 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

 

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

48 000,00

48 000,00

48 000,00

16 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75414

 

Obrona cywilna

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 
                                       

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

758

 

 

Różne rozliczenia

60 390,00

60 390,00

60 390,00

0,00

60 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

60 390,00

60 390,00

60 390,00

0,00

60 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4810

Rezerwy

60 390,00

60 390,00

60 390,00

0,00

60 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 975 591,00

2 535 591,00

2 424 934,00

1 988 890,00

436 044,00

0,00

110 657,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 547 820,00

1 107 820,00

1 056 153,00

917 300,00

138 853,00

0,00

51 667,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

51 667,00

51 667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

703 500,00

703 500,00

703 500,00

703 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 700,00

56 700,00

56 700,00

56 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

137 200,00

137 200,00

137 200,00

137 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

19 900,00

19 900,00

19 900,00

19 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

7 280,00

7 280,00

7 280,00

0,00

7 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4260

Zakup energii

49 600,00

49 600,00

49 600,00

0,00

49 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 100,00

9 100,00

9 100,00

0,00

9 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 100,00

4 100,00

4 100,00

0,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40 773,00

40 773,00

40 773,00

0,00

40 773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

440 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

 

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

141 340,00

141 340,00

133 810,00

123 650,00

10 160,00

0,00

7 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 
                                       

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 530,00

7 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94 650,00

94 650,00

94 650,00

94 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 700,00

7 700,00

7 700,00

7 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 600,00

18 600,00

18 600,00

18 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 760,00

5 760,00

5 760,00

0,00

5 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

80110

 

Gimnazja

688 330,00

688 330,00

656 070,00

546 100,00

109 970,00

0,00

32 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

32 260,00

32 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

418 700,00

418 700,00

418 700,00

418 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 600,00

33 600,00

33 600,00

33 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

81 400,00

81 400,00

81 400,00

81 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 400,00

12 400,00

12 400,00

12 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 600,00

28 600,00

28 600,00

0,00

28 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6 900,00

6 900,00

6 900,00

0,00

6 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4260

Zakup energii

33 100,00

33 100,00

33 100,00

0,00

33 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 770,00

24 770,00

24 770,00

0,00

24 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 
                                       

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

256 541,00

256 541,00

255 941,00

221 800,00

34 141,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175 100,00

175 100,00

175 100,00

175 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 800,00

12 800,00

12 800,00

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 600,00

29 600,00

29 600,00

29 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 300,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4260

Zakup energii

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 741,00

4 741,00

4 741,00

0,00

4 741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 500,00

12 500,00

4 100,00

0,00

4 100,00

0,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3250

Stypendia różne

8 400,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 100,00

4 100,00

4 100,00

0,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

220 760,00

220 760,00

210 560,00

179 240,00

31 320,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 640,00

137 640,00

137 640,00

137 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 700,00

26 700,00

26 700,00

26 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 900,00

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 900,00

4 900,00

4 900,00

0,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 820,00

1 820,00

1 820,00

0,00

1 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 
                                       

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4260

Zakup energii

10 100,00

10 100,00

10 100,00

0,00

10 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

80195

 

Pozostała działalność

28 300,00

28 300,00

28 300,00

800,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 500,00

22 500,00

22 500,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

16 000,00

16 000,00

16 000,00

3 900,00

12 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

900,00

900,00

900,00

100,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 100,00

15 100,00

15 100,00

3 800,00

11 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 315 222,00

1 315 222,00

346 040,00

273 352,00

72 688,00

0,00

969 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00