Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE Nr 8/15

ZARZĄDZENIE Nr 8/15

Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2014 rok.

 

R.Org. 0050.8.2015

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/15

 

Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 z dnia 26 marca 2015 r.

 

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2014 rok.

 

              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.))

 

 

WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:

 

   § 1

 

Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

 

 1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie

tabelarycznej i opisowej. 

2.  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3.  Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

 1. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA  2014 ROK

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

Wykon

1

 

2

3

4

5

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

105.632,59

104.134,93

98,58

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na podstawie porozumień

50.000,00

50.000,00

50.000,00

49.534,56

49.534,56

49.534,56

99,07

99,07

99,07

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów)między jst

 

50.000,00

 

49.534,56

 

99,07

01095

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:

 • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
 • dotacja celowa na zadania rządowe

55.632,59

55.632,59

2.000,00

53.632,59

54.600,37

54.600,37

967,79

53.632,58

98,14

98,14

48,39

100,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

 

2.000,00

 

 

 

967,79

 

 

 

48,39

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

53.632,59

 

 

53.632,58

 

 

100,00

020

 

LEŚNICTWO

20.000,00

1.859,68

9,30

02001

 

Gospodarka leśna

dochody majątkowe:

 • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.859,68

1.859,68

1.859,68

9,30

9,30

9,30

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20.000,00

1.859,68

9,30

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

30.000,00

29.996,75

99,99

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na podstawie porozumień

30.000,00

30.000,00

30.000,00

29.996,75

29.996,75

29.996,75

99,99

99,99

99,99

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

 

30.000,00

 

29.996,75

 

99,99

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

204.448,00

206.272,96

100,89

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące:

-     opłaty i koszty sądowe

 • dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
 • czynsze za mieszkania i lokale

dochody majątkowe:

 • wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)

204.448,00

50.000,00

0,00

5.000,00

45.000,00

154.448,00

 

154.448,00

206.272,96

46.822,96

1.513,47

4.806,11

40.503,38

159.450,00

 

159.450,00

100,89

93,65

0,00

96,12

90,01

103,24

 

103,24

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

1.513,47

0,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

 

50.000,00

 

 

 

45.309,49

 

 

 

90,62

 

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

154.448,00

 

159.450,00

 

103,24

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

2.583,00

43,05

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

dochody bieżące:

 • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2.583,00

2.583,00

2.583,00

43,05

43,05

43,05

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

6.000,00

 

2.583,00

 

43,05

720

 

INFORMATYKA

94.646,00

36.513,49

38,58

72095

 

Pozostała działalność

dochody majątkowe:

-    dotacja celowa na realizację projektu PSeAP

94.646,00

94.646,00

94.646,00

36.513,49

36.513,49

36.513,49

38,58

38,58

38,58

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

94.646,00

 

 

 

36.513,49

 

 

 

38,58

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

45.260,00

46.517,64

102,78

75011

 

Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące:

-    prowizja za udostępnienie danych osobowych

 • dotacja celowa na zadania rządowe

45.260,00

45.260,00

0,00

45.260 ,00

45.264,65

45.264,65

4,65

45.260,00

100,01

100,01

0,00

100,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

4,65

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

45.260,00

 

 

45.260,00

 

 

100,00

75023

 

Urzędy gmin

dochody bieżące:

 • rozliczenia z lat ubiegłych (prowizja z pdof)

0,00

0,00

0,00

1.252,99

1.252,99

1.252,99

0,00

0,00

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1.252,99

0,00

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

20.904,00

 

 

13.406,97

 

 

64,14

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

 

336,00

336,00

336,00

 

335,99

335,99

335,99

 

100,00

100,00

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

336,00

 

 

335,99

 

 

100,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin …

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania rządowe

17.684,00

17.684,00

17.684,00

10.221,68

10.221,68

10.221,68

57,80

57,80

57,80

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

17.684,00

 

 

10.221,68

 

 

57,80

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania rządowe

2.884,00

2.884,00

2.884,00

2.849,30

2.849,30

2.849,30

98,80

98,80

98,80

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2.884,00

 

 

2.849,30

 

 

 

98,80

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

1.895.159,00

 

 

 

1.286.682,42

 

 

 

67,89

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

dochody bieżące:

 

 

 

1.044.500,00

1.044.500,00

 

 

 

483.053,00

483.053,00

 

 

 

46,25

46,25

 

0310

Podatek od nieruchomości

770.000,00

406.310,00

52,77

 

0320

Podatek rolny

2.500,00

2.056,00

82,24

 

0330

Podatek leśny

80.000,00

74.216,00

92,77

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

6.000,00

471,00

7,85

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

186.000,00

 

0,00

 

0,00

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące:

 

 

 

315.500,00

315.500,00

 

 

 

276.138,35

276.138,35

 

 

 

87,52

87,52

 

0310

Podatek od nieruchomości

150.000,00

137.650,76

91,77

 

0320

Podatek rolny

115.000,00

98.176,71

85,37

 

0330

Podatek leśny

15.000,00

11.279,13

75,19

 

0340

Podatek od środków transportowych

15.000,00

12.237,00

81,58

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

5.000,00

733,00

14,66

 

0370

Opłata od posiadania psów

200,00

0,00

0,00

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

200,00

30,00

15,00

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

7.000,00

12.437,00

177,67

 

0560

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

5.000,00

552,12

11,04

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

2.000,00

 

1.852,53

 

92,63

 

0920

Pozostałe odsetki

1.100,00

1.190,10

108,19

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw

dochody bieżące:

 

183.103,00

183.103,00

 

172.464,07

172.464,07

 

94,19

94,19

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

7.000,00

3.843,00

54,90

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

26.903,00

 

26.903,29

 

100,00

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 

140.000,00

 

132.445,00

 

94,60

 

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

9.200,00

9.272,78

100,79

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące:

 

352.056,00

352.056,00

 

355.027,00

355.027,00

 

100,84

100,84

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

350.656,00

354.548,00

101,11

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.400,00

479,00

34,21

758

 

RÓZNE ROZLICZENIA

2.900.592,00

2.900.382,05

99,99

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

dochody bieżące:

2.088.240,00

2.088.240,00

2.088.240,00

2.088.240,00

100,00

100,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.088.240,00

2.088.240,00

100,00

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

dochody bieżące:

13.916,00

13.916,00

13.916,00

13.916,00

100,00

100,00

 

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

13.916,00

13.916,00

100,00

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

656.208,00

656.208,00

656.208,00

656.208,00

100,00

100,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

656.208,00

656.208,00

100,00

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące:

-    odsetki naliczone na rachunku bankowym

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.790,05

9.790,05

9.790,05

97,90

97,90

97,90

 

0920

Pozostałe odsetki

10.000,00

9.790,05

97,90

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

132.228,00

132.228,00

132.228,00

132.228,00

100,00

100,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

132.228,00

132.228,00

100,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.594.637,82

1.587.231,40

99,54

80101

 

Szkoły Podstawowe

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania rządowe

 • dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
 • wpływy z rachunku dochodów własnych

dochody majątkowe:

-     środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej

-     dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn.

1.304.117,80

59.342,80

1.599,84

 

57.742,96

0,00

1.244.775,00

1.205.300,00

39.475,00

1.304.755,68

59.980,68

1.599,75

 

58.377,74

3,19

1.244.775,00

1.205.300,00

39.475,00

100,05

101,07

99,99

 

101,10

0,00

100,00

100,00

100,00

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

56.519,35

 

 

 

57.207,16

 

 

 

101,22

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

1.223,61

 

 

 

1.170,58

 

 

 

 

95,67

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

1.599,84

 

 

1.599,75

 

 

99,99

 

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

 

0,00

 

3,19

 

0,00

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp

 

 

1.205.300,00

 

 

1.205.300,00

 

 

100,00

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

39.475,00

 

39.475,00

 

100,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w Sz.P,

dochody bieżące:

-     dotacja celowa na zadania własne

50.131,00

50.131,00

50.131,00

44.695,00

44.695,00

44.695,00

89,16

89,16

89,16

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

50.131,00

 

44.695,00

 

89,16

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

dochody bieżące:

-      dotacja celowa na zadania własne

9.060,00

9.060,00

9.060,00

9.060,00

9.060,00

9.060,00

100,00

100,00

100,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

9.060,00

 

9.060,00

 

100,00

80110

 

Gimnazja

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
 • wpływy z rachunku dochodów własnych

57.156,50

57.156,50

 

57.156,50

0,00

57.778,52

57.778,52

 

57.773,24

5,28

101,09

101,09

 

101,08

0,00

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

55.950,14

 

 

 

56.636,44

 

 

 

101,23

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

1.206,36

 

 

 

1.136,80

 

 

 

94,23

 

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

 

0,00

 

5,28

 

0,00

80195

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

dochody majątkowe:

-     dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1

      pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na inwestycje

174.172,52

75.740,00

 

75.740,00

98.432,52

 

98.432,52

170.942,20

72.665,20

 

72.665,20

98.277.00

 

98.277,00

98,15

95,94

 

95.94

99,84

 

99,84

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

64.378,99

 

 

 

61.765,43

 

 

 

95,94

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

11.361,01

 

 

 

10.899,77

 

 

 

95,94

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

83.667,65

 

 

 

83.535,44

 

 

 

99,84

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

14.764,87

 

 

 

14.741,56

 

 

 

99,84

852

 

POMOC SPOŁECZNA

1.042.551,72

1.021.490,85

97,98

85206

 

Wspieranie rodziny

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania własne

5.311,00

5.311,00

5.311,00

5.311,00

5.311,00

5.311,00

100,00

100,00

100,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

5.311,00

 

5.311,00

 

100,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

-     dochody na realizację zadań rządowych

 

 

 

877.056,00

877.056,00

877.056,00

0,00

 

 

 

856.719,45

856.719,45

855.978,41

741.04

 

 

 

97,68

97,68

97,60

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

877.056,00

 

 

855.978,41

 

 

97,60

 

2360

Dochody jst związanie z realizacja zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

0,00

 

741,04

 

0,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre  świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe
 • dotacja celowa na zadania własne

 

 

 

 

3.010,00

3.010,00

2.077,00

933,00

 

 

 

 

3.007,99

3.007,99

2.075,76

932,23

 

 

 

 

99,93

99,93

99,94

99,92

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2.077,00

 

 

2.075,76

 

 

99,94

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

933,00

 

932,23

 

99,92

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania własne

 

57.170,00

57.170,00

36.320,00

 

56.716,69

56.716,69

56.716,69

 

99,21

99,21

99,21

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

57.170,00

 

56.716,69

 

99,21

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

231,72

231,72

231,72

231,72

231,72

231,72

100,00

100,00

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

231,72

 

 

231,72

 

 

100,00

85216

 

Zasiłki stałe

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania własne

14.283,00

14.283,00

14.283,00

14.283,00

14.283,00

14.283,00

100,00

100,00

100,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

14.283,00

 

14.283,00

 

100,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania własne

22.480,00

22.480,00

22.480,00

22.480,00

22.480,00

22.480,00

100,00

100,00

100,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

22.480,00

 

22.480,00

 

100,00

85295

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:

 • dotacja celowa na zadania rządowe

-     dotacja celowa na zadania własne

63.010,00

63.010,00

19.221,00

43.789,00

62.741,00

62.741,00

18.952,00

43.789,00

99,57

99,57

98,60

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

19.221,00

 

 

18.952,00

 

 

98,60

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

43.789,00

 

43.789,00

 

100,00

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

16.100,00

 

15.690,61

 

97,46

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

dochody bieżące:

-     dotacja celowa z budżetu państwa na

       realizację zadań finansowane w całości

16.100,00

16.100,00

 

16.100,00

15.690,61

15.690,61

 

15.690,61

97,46

97,46

 

97,46

 

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa

w ramach programów rządowych

 

 

 

16.100,00

 

 

 

15.690,61

 

 

 

97,46

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

38.100,00

 

34.989,91

 

91,84

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody bieżące:

-    wpływy za odprowadzane ścieki

38.000,00

38.000,00

38.000,00

34.101,72

34.101,72

34.101,72

89,74

89,74

89,74

 

0830

Wpływy z usług

38.000,00

34.101,72

89,74

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące:

-    wpływy za kary pieniężne

 • dochody z tytułu opłat za korzystanie ze

środowiska – środki z WFOŚ

 

 

100,00

100,00

100,00

 

0,00

 

 

888,19

888,19

0,00

 

888,19

 

 

888,19

888,19

0,00

 

0,00

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 

100,00

 

0,00

 

0,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

888,19

0,00

 

 

 

RAZEM  DOCHODY:

 

8.014.031,13

 

7.287.752,66

 

90,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

 

Dział

Rozdz.

 

§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO

105.982,59

104.857,58

98,94

01030

 

Izby rolnicze

 • wydatki bieżące

      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące

2.350,00

2.350,00

2.350,00

1.690,44

1.690,44

1.690,44

71,93

71,93

71,93

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

2.350,00

 

1.690,44

 

71,93

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

      a) wydatki na realizację zadań statutowych

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

49.534,56

49.534,56

49.534,56

49.534,56

99,07

99,07

99,07

99,07

 

4270

Zakup usług remontowych

50.000,00

49.534,56

99,07

01095

 

Pozostała działalność

-   wydatki bieżące

    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

       b) wydatki na realizację zadań statutowych

53.632,59

53.632,59

53.632,59

1.051,62

52.580,97

53.632,58

53.632,58

26.952,08

1.051,61

52.580,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150,42

150,41

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,55

21,55

100,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

879,65

879,65

100,00

 

4430

Różne opłaty i składki

52.580,97

52.580,97

100,00

020

 

LEŚNICTWO

15.000,00

12.700,00

84,67

02001

 

Gospodarka leśna

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

15.000,00

15.000,00

15.000,00

3.500,00

11.500,00

12.700,00

12.700,00

12.700,00

2.700,00

10.000,00

84,67

84,67

84,67

77,14

86,96

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.400,00

2.700,00

79,41

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

10.000,00

100,00

600

 

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

71.950,00

52.362,78

72,78

60014

 

 

 

Drogi publiczne powiatowe

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

    a) wydatki na realizację zadań statutowych

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

29.996,75

29.996,75

29.996,75

29.996,75

99,99

99,99

99,99

99,99

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000,00

29.996,75

99,99

60016

 

 

Drogi publiczne gminne

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

31.950,00

31.950,00

31.950,00

1.000,00

30.950,00

13.441,03

13.441,03

13.441,03

392,29

13.048,74

42,07

42,07

42,07

39,23

42,16

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

57,29

57,29

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

900,00

335,00

37,22

 

4270

Zakup usług remontowych

30.950,00

13.048,74

42,16

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.925,00

8.925,00

8.925,00

8.925,00

89,25

89,25

89,25

89,25

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000,00

8.925,00

89,25

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

686.000,00

269.348,40

39,26

70005

 

 

     

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

666.000,00

666.000,00

666.000,00

1.000,00

665.000,00

269.348,40

269.348,40

269.348,40

770,00

268.578,40

40,44

40,44

40,44

77,00

40,39

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

900,00

770,00

85,56

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

1.442,06

72,10

 

4260

Zakup energii

25.000,00

16.712,70

66,85

 

4270

Zakup usług remontowych

8.000,00

2.135,50

26,69

 

4300

Zakup usług pozostałych

36.000,00

14.283,56

39,68

 

4430

Różne opłaty i składki

10.000,00

9.357,58

93,58

 

4480

Podatek od nieruchomości

390.000,00

217.631,00

55,80

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

8.000,00

7.016,00

87,70

 

4670

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku

od nieruchomości

 

186.000,00

 

0,00

 

0,00

70095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

    a) wydatki na realizację zadań statutowych

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000,00

0,00

0,00

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

3.690,00

61,50

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

6.000,00

6.000,00

6.000,00

600,00

5.400,00

3.690,00

3.690,00

3.690,00

0,00

3.690,00

61,50

61,50

61,50

0,00

68,33

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80,00

0,00

0,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

510,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.400,00

3.690,00

68,33

720

 

INFORMATYKA

116.094,00

54.375,13

46,84

72095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wydatki na realizację zadań statutowych

 • wydatki majątkowe

 w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

               PSeAP

116.094,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

114.094,00

 

114.094,00

54.375,13

0,00

0,00

0,00

54.375,13

 

54.375,13

46,84

0,00

0,00

0,00

47,66

 

47,66

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

0,00

0,00

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

94.646,00

36.721,72

38,80

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19.448,00

17.653,41

90,77

750

 

  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 

1.166.672,00

1.081.137,80

92,67

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

112.122,00

112.122,00

111.822,00

100.922,00

  10.900,00

300,00

107.952,22

107.952,22

107.952,22

98.032,39

9.919,83

0,00

96,28

96,28

96,54

97,14

91,01

0,00

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

300,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78.000,00

76.576,42

98,17

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.400,00

6.369,99

99,53

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.022,00

14.140,04

94,13

 

4120

 Składki na Fundusz Pracy

1.500,00

945,94

63,06

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

135,60

33,90

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.300,00

4.844,48

91,41

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.012,00

2.751,75

91,36

 

4440

Odpisy na ZFŚS

2.188,00

2.188,00

100,00

75022

 

Rady  Gmin

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

49.000,00

49.000,00

3.000,00

3.000,00

46.000,00

42.094,06

42.094,06

2.362,06

2.362,06

39.732,00

85,91

85,91

78,74

78,74

86,37

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

46.000,00

39.732,00

86,37

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

1.814,71

90,74

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

547,35

54,74

75023

 

Urzędy Gmin

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

940.550,00

940.550,00

937.050,00

788.000,00

149.050,00

3.500,00

875.276,56

875.276,56

874.806,56

743.696,71

131.109,85

470,00

93,06

93,06

93,36

94,38

87,96

13,43

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.500,00

470,00

13,43

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

619.000,00

582.459,03

94,10

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48.000,00

46.818,40

97,54

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

102.000,00

98.897,75

96,96

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.000,00

6.671,53

74,13

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00

8.850,00

88,50

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29.000,00

24.462,76

84,35

 

4260

Zakup energii

35.000,00

31.446,66

89,85

 

4270

Zakup usług remontowych

3.000,00

320,00

10,67

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

329,00

32,90

 

4300

Zakup usług pozostałych

33.000,00

32.766,71

99,29

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.000,00

1.499,00

49,97

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

5.000,00

 

2.734,12

 

54,68

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

 

5.000,00

 

 

4.097,25

 

 

81,95

 

4410

Podróże służbowe krajowe

12.000,00

11.002,35

91,69

 

4430

Różne opłaty i składki

50,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

18.000,00

17.867,00

99,26

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

5.000,00

 

4.585,00

 

91,70

75075

 

Promocja jst

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

6.500,00

6.500,00

6.500,00

500,00

6.000,00

1.810,20

1.810,20

1.810,20

0,00

1.810,20

27,85

27,85

27,85

0,00

30,17

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500,00

1.260,20

28,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,00

550,00

36,67

75095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

58.500,00

58.500,00

58.000,00

42.800,00

15.200,00

500,00

54.004,76

54.004,76

54.004,76

41.203,01

12.801,75

0,00

92,32

92,32

93,11

96,27

84,22

0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

29.100,00

28.340,25

97,39

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

7.600,00

7.261,00

95,54

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.000,00

4.664,34

93,29

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.100,00

937,42

85,22

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

8.225,80

82,26

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000,00

4.575,95

91,52

751

 

URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

20.904,00

 

 

13.406,97

 

 

64,14

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

336,00

336,00

336,00

336,00

 

335,99

335,99

335,99

335,99

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48,00

48,06

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7,00

6,88

100,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

281,00

281,05

100,00

75109

 

Wybory do rad gmin …

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

        2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

17.684,00

17.684,00

7.544,00

2.154,66

5.389,34

10.140,00

10.221,68

10.221,68

3.461,68

1.321,39

2.140,29

6.760,00

57,80

57,80

45,89

61,33

39,71

66,67

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.140,00

6.760,00

66,67

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

308,20

189,01

61,33

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

44,16

27,08

61,32

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.802,30

1.105,30

61,33

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

926,76

521,76

56,30

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.859,54

1.015,49

26,31

 

4410

Podróże służbowe krajowe

603,04

603,04

100,00

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

        2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.884,00

2.884,00

1.704,00

1.046,64

657,36

1.180,00

2.849,30

2.849,30

1.669,30

1.046,64

622,66

1.180,00

98,80

98,80

97,96

100,00

94,72

100,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.180,00

1.180,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

149,71

149,71

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,45

21,45

100,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

875,48

875,48

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

394,29

394,29

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

188,57

153,87

81,60

 

4410

Podróże służbowe krajowe

74,50

74,50

100,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

       

68.000,00

 

37.637,07

 

55,35

75406

 

Straż graniczna

 • wydatki bieżące

      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące

1.000,00

1.000,00

1.000,00

997,53

997,53

997,53

99,75

99,75

99,75

 

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1.000,00

997,53

99,75

75411

 

Komendy powiatowe PSP

 • wydatki majątkowe

      w tym: a) – dotacje na zadania inwestycyjne

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

 

20.000,00

 

 

0,00

 

0,00

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

38.000,00

38.000,00

38.000,00

16.000,00

22.000,00

33.323,56

33.323,56

33.323,56

14.235,60

19.087,96

87,69

87,69

87,69

88,97

86,76

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000,00

615,60

61,56

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

15.000,00

13.620,00

90,80

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.200,00

11.109,43

99,19

 

4270

Zakup usług remontowych

900,00

0,00

0,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.400,00

3.764,53

85,56

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000,00

4.214,00

84,28

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

3.315,98

3.315,98

3.315,98

3.315,98

36,84

36,84

36,84

36,84

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00

3.315,98

55,27

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

0,00

0,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

30.000,00

28.502,47

95,01

75702

 

Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów

i pożyczek jst

-     wydatki bieżące

       1) obsługa długu jst

 

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

28.502,47

28.502,47

28.502,47

 

95,01

95,01

95,01

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

 

30.000,00

 

28.502,47

 

95,01

758

 

RÓŻNE  ROZLICZENIA

29.393,00

0,00

0,00

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

29.393,00

29.393,00

29.393,00

29.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4810

Rezerwy

29.393,00

0,00

0,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.141.427,60

4.057.688,16

97,98

80101

 

Szkoły   Podstawowe

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

           z tego na fundusz zdrowotny dla

           nauczycieli

      3) wydatki na programy finansowane

     z udziałem środków, o których mowa

     w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej

     z realizacją zadań jst

 • wydatki majątkowe

      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.648.417,04

1.148.642,04

1.035.884,84

921.300,00

114.584,84

52.220,00

 

1.970,00

 

 

 

60.537,20

1.499.775,00

1.499.775,00

2.622.546,96

1.123.802,83

1.017.285,08

913.416,64

103.868,44

51.180,86

 

1.546,00

 

 

 

55.336,89

1.498.744,13

1.498.744,13

99,02

97,84

98,20

99,14

90,65

98,01

 

78,48

 

 

 

91,41

99,93

99,93

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

52.220,00

51.180,86

98,01

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

702.900,00

699.913,52

99,58

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60.300,00

60.261,66

99,94

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

138.000,00

134.728,10

97,63

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

18.900,00

17.313,36

91,61

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.200,00

1.200,00

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.000,00

11.185,78

93,21

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

 

5.584,00

 

5.471,08

 

97,98

 

4260

Zakup energii

34.200,00

27.781,84

81,23

 

4270

Zakup usług remontowych

1.900,00

778,78

40,99

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.800,00

1.691,00

93,94

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.715,84

5.610,14

83,54

 

4307

Zakup usług pozostałych

59.313,59

54.183,73

91,35

 

4309

Zakup usług pozostałych

1.223,61

1.153,16

94,24

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2.500,00

2.494,51

99,78

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

1.260,00

 

1.221,07

 

96,91

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

 

900,00

 

 

688,16

 

 

76,46

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.150,00

1.518,00

70,60

 

4430

Różne opłaty i składki

800,00

753,08

94,14

 

4440

Odpisy na ZFŚS

44.675,00

44.675,00

100,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

100,00

 

0,00

 

0,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– środki MSiT

 

1.205.300,00

 

1.205.300,00

 

100,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– środki wojewody

 

39.475,00

 

39.475,00

 

100,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne

 

255.000,00

 

253.969,13

 

99,60

80103

 

Oddziały przedszkolne w Sz.P. 

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

     z tego na fundusz zdrowotny dla   

     nauczycieli

133.500,00

133.500,00

126.420,00

119.160,00

7.260,00

7.080,00

 

220,00

123.692,66

123.692,66

116.854,37

109.866,56

6.987,81

6.838,29

 

0,00

92,65

92,65

92,43

92,20

96,25

96,59

 

0,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7.080,00

6.838,29

96,59

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94.360,00

85.090,15

90,18

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.100,00

6.085,86

99,77

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.400,00

16.390,87

99,94

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.300,00

2.299,68

99,99

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200,00

1.197,81

99,82

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

 

200,00

 

30,00

 

15,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

5.760,00

5.760,00

100,00

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

-wydatki bieżące

w tym: - dotacje na zadania bieżące

21.560,00

21.560,00

21.560,00

21.558,44

21.558,44

21.558,44

99,99

99,99

99,99

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej

 

21.560,00

 

21.558,44

 

99,99

80110

 

Gimnazja

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

           z tego na fundusz zdrowotny dla

           nauczycieli

       3) wydatki na programy finansowane

     z udziałem środków, o których mowa

     w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej

     z realizacją zadań jst

844.020,04

844.020,04

748.290,00

660.880,00

87.410,00

35.940,00

 

1.440,00

 

 

 

59.790,04

821.999,48

821.999,48

733.327,98

651.072,15

82.255,83

34.970,15

 

1.436,00

 

 

 

53.701,35

97,39

97,39

98,00

98,52

94,10

97,30

 

99,72

 

 

 

89,82

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35.940,00

34.970,15

97,30

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

506.700,00

500.815,37

98,84

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

41.510,00

41.503,49

99,98

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

98.300,00

95.670,02

97,32

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14.370,00

13.083,27

91,05

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29.600,00

27.720,10

93,65

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

 

2.000,00

 

1.970,66

 

98,53

 

4260

Zakup energii

7.250,00

5.910,42

81,52

 

4270

Zakup usług remontowych

1.850,00

1.661,93

89,83

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.000,00

1.714,00

85,70

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.990,00

5.912,52

84,59

 

4307

Zakup usług pozostałych

58.583,68

52.582,50

89,76

 

4309

Zakup usług pozostałych

1.206,36

1.118,85

92,75

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.100,00

3.048,00

98,32

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

700,00

 

586,10

 

83,73

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.550,00

1.462,10

94,33

 

4440

Odpisy na ZFŚS

32.270,00

32.270,00

100,00

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

100,00

 

0,00

 

0,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

80.500,00

80.500,00

80.500,00

1.200,00

79.300,00

75.491,79

75.491,79

75.491,79

878,10

74.613,69

93,78

93,78

93,78

73,18

94,09

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.200,00

878,10

73,18

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.800,00

11.753,59

91,82

 

4300

Zakup usług pozostałych

66.500,00

62.860,10

94,53

80114

 

 

 

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

       b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

207.488,00

207.488,00

206.838,00

179.800,00

27.038,00

650,00

 

195.900,96

195.900,96

195.431,77

175.300,39

20.131,38

469,19

 

94,42

94,42

94,49

97,50

74,46

72,18

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

650,00

469,19

72,18

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

139.000,00

136.009,08

97,85

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.300,00

11.231,17

99,39

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.800,00

25.158,00

97,51

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.700,00

2.902,14

78,44

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.500,00

4.077,28

74,13

 

4260

Zakup energii

3.400,00

3.032,87

89,20

 

4270

Zakup usług remontowych

1.764,00

537,60

30,48

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

900,00

722,00

80,22

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.108,00

4.032,18

66,01

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

700,00

613,89

87,70

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

1.300,00

 

828,06

 

 

63,70

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,00

778,50

77,85

 

4440

Odpisy na ZFŚS

4.866,00

4.866,00

100,00

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

1.500,00

 

643,00

 

42,87

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.260,00

7.260,00

3.000,00

3.000,00

4.260,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

16,53

16,53

40,00

40,00

0,00

 

3250

Stypendia różne

4.260,00

0,00

0,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

3.000,00

 

1.200,00

 

40,00

80195

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  b) wydatki na realizację zadań statutowych

     2) wydatki na programy finansowane

   z udziałem środków, o których mowa

   w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej

   z realizacją zadań jst

 •  wydatki majątkowe

 w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

  z udziałem środków na programy UE

198.682,52

100.250,00

24.510,00

400,00

24.110,00

 

 

 

75.740,00

98.432,52

 

98.432,52

195.297,87

97.020,87

24.355,67

260,00

24.095,67

 

 

 

72.665,20

98.277,00

 

98.277,00

98,30

96,78

99,37

65,00

99,94

 

 

 

95,94

99,84

 

99,84

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

260,00

65,00

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

24.169,74

23.230,67

96,11

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

4.265,26

4.099,53

96,11

 

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

 

32.968,10

 

32.854,20

 

99,65

 

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

 

5.817,90

 

5.797,80

 

99,65

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.930,00

3.915,67

99,64

 

4307

Zakup usług pozostałych

7.241,15

5.680,55

78,45

 

4309

Zakup usług pozostałych

1.277,85

1.002,45

78,45

 

4440

Odpisy na ZFŚS

20.180,00

20.180,00

100,00

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

46.311,93

46.245,60

99,86

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.172,69

8.160,99

99,86

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

37.355,72

 

37.289,85

 

99,82

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6.592,18

 

6.580,56

 

99,82

851

 

OCHRONA ZDROWIA

26.903,00

25.738,70

95,67

85153

 

Zwalczanie narkomanii

-wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wydatki na realizację zadań statutowych

390,00

390,00

390,00

390,00

382,07

382,07

382,07

382,07

97,97

97,97

97,97

97,97

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

390,00

382,07

97,97

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

26.513,00

26.513,00

26.513,00

3.220,00

23.293,00

25.356,63

25.356,63

25.356,63

3.220,00

22.136,63

95,64

95,64

95,64

100,00

95,04

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.220,00

3.220,00

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.843,00

11.763,93

91,60

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.350,00

10.330,10

99,81

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

42,60

42,60

852

 

POMOC SPOŁECZNA

1.348.648,42

1.320.072,60

97,88

85202

 

Domy pomocy społecznej

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

   a) wydatki na realizację zadań statutowych

27.753,70

27.753,70

27.753,70

27.753,70

27.753,68

27.753,68

27.753,68

27.753,68

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

27.753,70

27.753,68

100,00

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

         a) wydatki na realizację zadań statutowych

 

700,00

700,00

700,00

700,00

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

14,29

14,29

14,29

14,29

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

100,00

100,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

600,00

 

0,00

 

0,00

85206

 

Wspieranie rodziny

 • wydatki bieżące
 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.017,00

6.017,00

6.017,00

6.017,00

5.892,09

5.892,09

5.892,09

5.892,09

97,92

97,92

97,92

97,92

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

907,00

888,45

97,95

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

220,00

119,64

54,38

 

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.890,00

4.884,00

99,88

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

 

 

877.056,00

877.056,00

49.517,00

46.350,00

3.167,00

827.539,00

 

 

 

855.978,41

855.978,41

47.683,11

44.956,56

2.726,55

808.295,30

 

 

 

97,60

97,60

96,30

96,99

86,09

97,67

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120,00

0,00

0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

827.419,00

808.295,30

97,69

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19.400,00

18.908,01

97,46

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.100,00

2.100,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24.320,00

23.468,73

96,50

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

530,00

479,82

90,53

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20,00

11,80

59,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

20,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.127,00

957,00

84,92

 

4580

Pozostałe odsetki

2.000,00

1.757,75

87,89

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre  świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

 

 

 

3.010,00

3.010,00

3.010,00

3.010,00

 

 

 

 

3.007,99

3.007,99

3.007,99

3.007,99

 

 

 

 

99,93

99,93

99,93

99,93

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.010,00

3.007,99

99,93

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

 • wydatki bieżące

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

87.170,00

87.170,00

87.170,00

 

85.577,74

85.577,74

85.577,74

 

98,17

98,17

98,17

 

3110

Świadczenia społeczne

87.170,00

85.577,74

98,17

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki na realizację zadań statutowych

     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.231,72

6.231,72

4,56

4.56

6.227,16

5.731,02

5.731,02

4,56

4,56

5.726,46

91,97

91,97

100,00

100,00

91,96

 

3110

Świadczenia społeczne

6.227,16

5.726,46

91,96

 

4300

Zakup usług pozostałych

4,56

4,56

100,00

85216

 

Zasiłki stałe

 • wydatki bieżące     

      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.283,00

14.283,00

14.283,00

14.283,00

14.283,00

14.283,00

100,00

100,00

100,00

 

3110

Świadczenia społeczne

14.283,00

14.283,00

100,00

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

215.191,00

215.191,00

214.831,00

189.368,00

25.463,00

360,00

211.201,96

211.201,96

210.851,96

186.360,43

24.491,53

350,00

98,15

98,15

98,15

98,41

96,18

97,22

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

360,00

350,00

97,22

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

150.620,00

147.850,28

98,16

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.748,00

10.747,19

99,99

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26.650,00

26.635,56

99,95

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.350,00

1.127,40

83,51

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.437,00

5.317,72

97,81

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.425,00

13.268,95

98,84

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

213,40

35,57

 

4430

Różne opłaty i składki

400,00

214,00

53,50

 

4440

Odpisy na ZFŚS

3.601,00

3.601,00

100,00

 

4480

Podatek od nieruchomości

200,00

116,00

58,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

1.800,00

 

1.760,46

 

97,80

85295

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

        b) wydatki na realizację zadań statutowych

       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

111.236,00

111.236,00

24.047,00

21.932,00

2.115,00

87.189,00

110.546,71

110.546,71

23.357,71

21.711,71

1.646,00

87.189,00

99,38

99,38

97,13

99,00

77,83

100,00

 

3110

Świadczenia społeczne

87.189,00

87.189,00

100,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16.800,00

16.716,00

99,50

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.282,00

1.281,12

99,93

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.350,00

3.273,66

97,72

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

440,93

88,19

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

821,00

552,00

67,24

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.094,00

1.094,00

100,00

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

12.000,00

 

4.356,15

 

36,30

85395

 

Pozostała działalność

-wydatki bieżące

       1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

           a) wydatki na realizację zadań statutowych

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

4.356,15

4.356,15

4.356,15

4.356,15

36,30

36,30

36,30

36,30

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

2.182,18

27,28

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

2.173,97

54,35

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

16.100,00

 

15.690,61

 

97,46

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 • wydatki bieżące

         a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

16.100,00

16.100,00

16.100,00

15.690,61

15.690,61

15.690,61

97,46

97,46

97,46

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

16.100,00

15.690,61

97,46

900

 

GOSPODARKA  KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

239.516,00

 

206.176,93

 

86,08

90002

 

Gospodarka odpadami

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wydatki na realizację zadań statutowych

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

0,00

0,00

90003

 

Oczyszczalnie miast i wsi

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wydatki na realizację zadań statutowych

173.916,00

173.916,00

173.916,00

173.916,00

146.742,83

146.742,83

146.742,83

146.742,83

84,38

84,38

84,38

84,38

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

797,49

7,97

 

4300

Zakup usług pozostałych

154.816,00

138.725,03

89,61

 

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

9.100,00

 

7.220,31

 

79,34

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wydatki na realizację zadań statutowych

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.000,00

12.000,00

100,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

39.889,40

39.889,40

39.889,40

39.889,40

90,66

90,66

90,66

90,66

 

4260

Zakup energii

22.000,00

18.295,52

83,16

 

4270

Zakup usług remontowych

22.000,00

21.593,88

98,15

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 • wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

 

 

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

 

 

44,70

44,70

44,70

44,70

 

 

4,06

4,06

4,06

4,06

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

44,70

44,70

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

0,00

0,00

90095

 

Pozostała działalność

 • wydatki bieżące

      w tym:  - dotacje na zadania bieżące

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

100,00

100,00

100,00

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

7.500,00

 

7.500,00

 

100,00

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

249.200,00

 

212.200,00

 

85,15

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 • wydatki bieżące

      w tym:  - dotacje na zadania bieżące

168.200,00

168.200,00

168.200,00

139.000,00

139.000,00

139.000,00

82,64

82,64

82,64

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

168.200,00

 

139.000,00

 

82,64

92116

 

Biblioteki

-    wydatki bieżące

      w tym:  - dotacje na zadania bieżące

81.000,00

81.000,00

81.000,00

73.200,00

73.200,00

73.200,00

90,37

90,37

90,37

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

81.000,00

 

73.200,00

 

90,37

 

 

 

RAZEM   W Y D A T K I  :

 

8.349.790,61

 

7.499.941,35

 

89,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT

POŻYCZEK I KREDYTÓW

 ZA  2014 ROK

 

 

PRZYCHODY:

 

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% Wykon.

 

950

 

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

 

 

 

215.759,48

 

 

 

215.759,48

 

 

 

100,00

 

952

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym

 

 

 

250.000,00

 

 

225.000,00

 

 

90,00

 

 

RAZEM

 

465.759,48

 

440.759,48

 

94,63

 

 

ROZCHODY:

 

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% Wykon.

 

992

 

 

 

Spłaty otrzymanych pożyczek

i kredytów krajowych

 

 

130.000,00

 

 

105.000,00

 

 

 

80,77

 

 

RAZEM

 

130.000,00

 

105.000,00

 

80,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

ZA  2014 ROK

 

I. DOTACJE:

 

Dział

Rozdz.

 

§

 

Treść

Kwota

w zł.

 

Wykonan.

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

53.632,59

53.632,58

100,00

01095

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

53.632,59

53.632,59

53.632,59

53.632,58

53.632,58

53.632,58

100,00

100,00

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

 

 

53.632,59

 

 

53.632,58

 

 

100,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

45.260,00

45.260,00

53,73

75011

 

Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

45.260,00

45.260,00

45.260,00

45.260,00

45.260,00

45.260,00

53,85

53,85

53,85

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami

 

 

45.260,00

 

 

45.260,00

 

 

53,85

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA

 

 

20.904,00

 

 

13.406,97

 

 

64,14

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

 

336,00

336,00

336,00

 

335,99

335,99

335,99

 

100,00

100,00

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

336,00

 

 

335,99

 

 

100,00

75109

 

Wybory do rad gmin …

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

17.684,00

17.684,00

17.684,00

10.221,68

10.221,68

10.221,68

57,80

57,80

57,80

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

17.684,00

 

 

10.221,68

 

 

57,80

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

2.884,00

2.884,00

2.884,00

2.849,30

2.849,30

2.849,30

98,80

98,80

98,80

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2.884,00

 

 

2.849,30

 

 

98,800

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.599,84

1.599,75

99,99

80101

 

Szkoły podstawowe

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

1.599,84

1.599,84

1.599,84

1.599,75

1.599,75

1.599,75

99,99

99,99

99,99

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

1.599,84

 

 

1.599,75

 

 

 

99,99

852

 

POMOC SPOŁECZNA

898.585,72

877.237,89

97,62

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

 

 

877.056,00

877.056,00

877.056,00

 

 

855.978,41

855.978,41

855.978,41

 

 

97,60

97,60

97,60

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

877.056,00

 

 

855.978,41

 

 

97,60

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

 

 

 

 

2.077,00

2.077,00

2.077,00

 

 

 

 

2.075.76

2.075,76

2.075,76

 

 

 

 

99,94

99,94

99,94

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2.077,00

 

 

2.075,76

 

 

99,94

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

231,72

231,72

231,72

231,72

231,72

231,72

100,00

100,00

100,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

231,72

 

 

231,72

 

 

100,00

85295

 

Pozostała działalność

dochody bieżące:

-    dotacja celowa na zadania rządowe

19.221,00

19.221,00

19.221,00

18.952,00

18.952,00

18.952,00

98,60

98,60

98,60

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

19.221,00

 

 

18.952,00

 

 

98,60

 

 

  

R A Z E M :

 

1.019.982,15

 

991.137,19

 

97,17

 

II. WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

Wykonanie

%

Wykon.

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

53.632,59

53.632,58

100,00

01095

 

Pozostała działalność

-   wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

         b) wydatki na realizację zadań statutowych

53.632,59

53.632,59

53.632,59

1.051,62

52.580,97

53.632,58

53.632,58

53.632,58

1.051,61

52.580,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150.42

150,41

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,55

21,55

100,00

 

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

879,65

879,65

100,00

 

4430

Różne opłaty i składki

52.580,97

52.580,97

100,00

    750 

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

  45.260,00

45.260,00

100,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 -   wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

         b) wydatki na realizację zadań statutowych 

  45.260,00

45.260,00

45.260,00         

44.060,00

1.200,00        

45.260,00

45.260,00

45.260,00

44.060,00

1.200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35.000,00

35.000,00

100,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.000,00

2.000,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.220,00

6.220,00

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

840,00

840,00

100,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.200,00

1.200,00

100,00

    751

 

URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

20.904,00

 

 

13.406,97

 

 

64,14

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

336,00

336,00

336,00

336,00

 

335,99

335,99

335,99

335,99

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48,00

48,06

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7,00

6,88

100,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

281,00

281,05

100,00

75109

 

Wybory do rad gmin …

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

         b) wydatki na realizację zadań statutowych

     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

17.684,00

17.684,00

7.544,00

2.154,66

5.389,34

10.140,00

10.221,68

10.221,68

3.461,68

1.321,39

2.140,29

6.760,00

57,80

57,80

45,89

61,33

39,71

66,67

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.140,00

6.760,00

66,67

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

308,20

189,01

61,33

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

44,16

27,08

61,32

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.802,30

1.105,30

61,33

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

926,76

521,76

56,30

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.859,54

1.015,49

26,31

 

4410

Podróże służbowe krajowe

603,04

603,04

100,00

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

         b) wydatki na realizację zadań statutowych

     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.884,00

2.884,00

1.704,00

1.046,64

657,36

1.180,00

2.849,30

2.849,30

1.669,30

1.046,64

622,66

1.180,00

98,80

98,80

97,96

100,00

94,72

100,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.180,00

1.180,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

149,71

149,71

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,45

21,45

100,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

875,48

875,48

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

394,29

394,29

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

188,57

153,87

81,60

 

4410

Podróże służbowe krajowe

74,50

74,50

100,00

852

 

POMOC  SPOŁECZNA

898.585,72

877.237,89

97,62

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

          b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

 

877.056,00

877.056,00

49.517,00

46.350,00

3.167,00

827.539,00

 

 

855.978,41

855.978,41

47.683,11

44.956,56

2.726,55

808.295,30

 

 

97,60

97,60

96,30

96,99

86,09

97,67

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120,00

0,00

0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

827.419,00

808.295,30

97,69

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19.400,00

18.908,01

97,46

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.100,00

2.100,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24.320,00

23.468,73

96,50

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

530,00

479,82

90,53

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20,00

11,80

59,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

20,00

0,00

0,00

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.127,00

957,00

84,92

 

4580

Pozostałe odsetki

2.000,00

1.757,75

87,89

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 • wydatki bieżące

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

 

 

 

2.077,00

2.077,00

2.077,00

2.077,00

 

 

 

 

2.075,76

2.075,76

2.075,76

2.075,76

 

 

 

 

99,94

99,94

99,94

99,94

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2.077,00

2.075,76

99,94

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 • wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

          a) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

231,72

231,72

4,56

4,56

227,16

231,72

231,72

4,56

4,56

227,16

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

3110

Świadczenia społeczne

227,16

227,16

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4,76

4,76

100,00

85295

 

Pozostała działalność

-   wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

         a) wydatki na realizację zadań statutowych

     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

19.221,00

19.221,00

821,00

821.00

18.400,00

18.952,00

18.952,00

552,00

552,00

18.400,00

98,60

98,60

67,24

67,24

100,00

 

3110

Świadczenia społeczne

18.400,00

18.400,00

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

821,00

552,00

67,24

 

 

 

R A Z E M :

 

1.019.982,15

 

991.137,19

 

97,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ

REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ

MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

 

 

DOCHODY

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%

Wykon.

1

2

3

4

5

010

01042

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

dochody bieżące

 • dotacje celowe otrzymane od samorządu  

      województwa na zadania bieżące na modernizację

      dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień

       między jst

50.000,00

50.000,00

50.000,00

 

 

 

50.000,00

49.534,56

49.534,56

49.534,56

 

 

 

49.534,56

99,07

99,07

99,07

 

 

 

99,07

600

60014

 

 

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

dochody bieżące

 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

 

30.000,00

29.996,75

29.996,75

29.996,75

 

 

29.996,75

99,99

99,99

99,99

 

 

99,99

 

 

RAZEM

 

80.000,00

 

79.531,31

 

99,41

WYDATKI

 

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%

Wykon

1

2

3

4

5

010

01042

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

-   wydatki bieżące

50.000,00

50.000,00

50.000,00

49.534,56

49.534,56

49.534,56

0,00

0,00

0,00

600

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

-   wydatki bieżące

30.000,00

30.000,00

30.000,00

29.996,75

29.996,75

29.996,75

99,99

99,99

99,99

 

 

RAZEM

 

80.000,00

 

79.531,31

 

99,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

ZA  2014 R.

 

     

DOCHODY:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

Wykonan.

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

26.903,00

 

 

 

26.903,29

 

 

 

100,00

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw

dochody bieżące w tym:

 

26.903,00

26.903,00

 

26.903,29

26.903,29

 

100,00

100,00

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych

 

26.903,00

 

26.903,29

 

100,00

 

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonan.

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

851

 

OCHRONA ZDROWIA

26.903,00

25.738,70

95,67

85153

 

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące w tym:

390,00

390,00

382,07

382,07

97,97

97,97

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

390,00

382,07

97,97

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:

26.513,00

26.513,00

25.356,63

25.356,63

95,64

95,64

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

3.220,00

3.220,00

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.843,00

11.763,93

91,60

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.350,00

10.330,10

99,81

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

42,60

42,60

 

 

 

 

 

 

 

   

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.

 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ZA  2014 R.

 

 

DOCHODY:

 

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykon.

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

100,00

 

888,19

 

888,19

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:

 • z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 • środki z WFOŚ

 

100,00

100,00

100,00

0,00

 

888,19

888,19

0,00

888,19

 

888,10

888,19

0,00

0,00

 

0570

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 

100,00

 

0,00

 

0,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

888,19

0,00

 

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonan.

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki bieżące

1.100,00

 

1.100,00

44,70

 

44,70

4,06

 

4,06

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

1.100,00

 

44,70

 

4,06

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

w tym: wydatki na zakup worków na śmieci

 

100,00

 

44,70

 

44,70

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYNIKAJĄCE Z USTAWY

O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

ZA  2014 R

 

 

DOCHODY:

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonan.

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

140.000,00

 

 

 

132.445,00

 

 

 

 

94,60

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

dochody bieżące w tym:

 

140.000,00

140.000,00

 

132.445,00

132.445,00

 

94,60

94,60

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 

140.000,00

 

132.445,00

 

94,60

 

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdz

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonan.

%

Wykon

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

140.000,00

 

93.576,69

 

66,84

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące

   1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:

        a) wydatki na realizację zdań statutowych

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

93.576,69

93.576,69

93.576,69

93.576,69

66,84

66,84

66,84

66,84

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup książeczek opłat, worki na śmieci, czytnik kodów na śmieci

 

10.000,00

 

797,49

 

7,97

 

4300

Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych

130.000,00

92.779,20

71,37

 

 

 

 

 

 

 

         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

                                      W 2014 ROKU

                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM

                                  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

 

Dział

Rozdz.

 

Treść

Kwota dotacji

/ w zł/

 

podmiotowej

 

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Plan

Wykon.

%

Plan

Wykon

%

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

 

 

 

 

754

75406

Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych

 

 

 

 

1.000

 

1.000,00

 

100,0

754

75411

Komendy powiatowe PSP – pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samochodu bojowego

 

 

 

 

20.000

 

0,00

 

0,00

900

90095

Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02

 

 

 

 

7.500

 

7.500,00

 

100,0

921

92109

Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

168.200

139.000,00

82,64

 

 

 

921

92116

Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

  81.000

73.200,00

90,37

 

 

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

 

 

 

 

 

 

010

01030

Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego

           2.350

 

1.690,44

 

71,93

 

 

 

801

80106

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące

 

21.560

 

21.558,44

 

99,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

273.110

 

235.448,88

 

86,21

 

28.500

 

8.500,00

 

29,82

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZA  2014 ROKU

 

 

Dział

Rozdz

Treść

Przychód

Plan

Wykonan

%

Koszty

Plan

Wykonan

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.500,00

3.853,74

70,07

5.500,00

3.853,74

70,07

 

80101

Szkoły podstawowe

4.000,00

2.396,75

59,92

4.000,00

2.396,75

59,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków na 31.12.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Prowizja za ubezpiecz. uczniów

1.000,00

942,00

94,20

 

 

 

 

 

Wpływy ze sprzedaży zup

2.800,00

1.406,62

50,24

 

 

 

 

 

Naliczone odsetki bankowe

200,00

48,13

24,07

50,00

48,13

96,26

 

 

Zakup środków żywności

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, śr.czystości, kamera

 

 

 

 

3.700,00

 

2.177,43

 

58,85

 

 

Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa

 

 

 

 

200,00

 

168,00

 

84,00

 

 

Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2014

 

 

 

 

50,00

 

3,19

 

51,32

 

 

Razem szkoły podstawowe

4.000,00

2.396,75

82,30

4.000,00

2.396,75

59,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

1.500,00

1.456,99

97,13

1.500,00

1.456,99

97,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków na 31.12.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Wpływy za duplikaty świadectw

40,00

18,00

45,00

 

 

 

 

 

Prowizja za ubezpiecz. uczniów

860,00

850,00

98,84

 

 

 

 

 

Sprzedaż żywności

590,00

584,89

98,13

 

 

 

 

 

Naliczone odsetki bankowe

10,00

4,10

41,00

4,00

4,10

102,50

 

 

Zakup środków żywności

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia: projektor, woreczki śniadaniowe

 

 

 

 

1.340,00

 

1.315,61

 

98,18

 

 

Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa

 

 

 

 

150,00

 

132,00

 

88,00

 

 

Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2014

 

 

 

 

6,00

 

5,58

 

88,00

 

 

Razem gimnazja:

1.500,00

1.456,99

97,13

1.500,00

1.456,99

97,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM:

5.500,00

3.853,74

70,07

5.500,00

3.853,74

70,07

 

Środki, które zostały przelane do budżetu jst z dochodów własnych na dzień 31.12.2014

 

       z rozdz. 80101  -           3,19 zł

     z rozdz. 80110  -           5,58 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Razem                           8,77 zł

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA  2014  R.

 

 

 

 

Lp.

 

Zadanie

Wartość środków wydatkowanych w 2014 r.

Ogółem wartość inwestycji

od początku realizacji

1.

Budowa chodników

0,00

235.045,27

2.

Zaplecze socjalne

Tyrawa Wołoska

 

0,00

 

14.000,00

3.

Sala gimnastyczna

1.498.744,13

2.644.701,51

4.

Kanalizacja Rozpucie

0,00

123.124,79

5.

Zbiorniki p-poż.

0,00

6.753,20

6.

Kąpielisko

0,00

414,00

7.

PSeAP

54.375,13

288.557,69

8.

Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie

 

0,00

 

4.880,00

9.

Plac zabaw przy Sz.P. projekt „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w gminie”

 

98.277,00

 

98.277,00

 

 

R a z e m

 

1.691.396,26

 

3.415.753,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O  DOCHODACH  I  WYDATKACH

MIENIA  WIEJSKIEGO 

ZA 2014 ROK

 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

1

Tyrawa Wołoska

Podatek leśny

 

1.850,00

Dochody z dzierżawy

1.621,47

 

Razem

1.621,47

1.850,00

Plus saldo z 2013

+13.323,07

 

Stan

+13.094,54

 

 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

2

Rozpucie

Gaz i energia elektryczna

 

1.885,44

Podatek od nieruchomości

 

1.864,68

Podatek leśny

 

2.680,00

Pielęgnacja sadzonek

 

2.700,00

Sprzedaż drewna (netto)

1.859,68

 

Wynajem sali (netto)

280,00

 

Dochody z dzierżawy

1.795,00

 

Razem

3.934,68

9.130,12

Plus saldo z 2013

+23.884,69

 

Stan

+18.689,25

 

 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

3.

Hołuczków

Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)

 

 

800,12

Podatek od nieruchomości

 

1.206,96

Podatek leśny

 

1.929,00

Ścinka i zrywka drewna

 

10.000,00

Wynajem Sali

420,00

 

Razem

420,00

13.936,08

Plus saldo z 2013

 

-129.564,82

Stan

 

-143.080,90

 

Lp.

Miejscowość

Treść

Dochody

Wydatki

4.

Siemuszowa

Podatek leśny

 

588,00

Razem

0,00

588,00

Plus saldo z 2013

 

-1.598,51

Stan

 

-2.186,51

 

Informacje dodatkowe:

 

W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.000,86 zł zł.

 

 

 

WYKAZ  WYDATKÓW 

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ZA 2014 ROK

 

Nazwa  jednostki

Treść

Kwota

 1. OSP Tyrawa

               Wołoska

 • Wynagrodzenie kierowców
 • Paliwo
 • Oleje
 • Płyn hamulcowy
 • Przegląd gaśnic
 • Zwrot kosztów przejazdu strażaków
 • Tlen medyczny
 • Żarówki, smar
 • Art. elektryczne do garażu
 • Cylinderek hamulca
 • Czujnik powietrza
 • Narzędzia
 • Przewody
 • Uszczelki, lejek
 • Przezwojenie silnika
 • Przegląd aparatu oddechowego
 • Przeglądy samochodów
 • Przegląd sprzętu hydraulicznego
 • Ubezpieczenie samochodów
 • Ubezpieczenie strażaków (KSR)
 • Ubezpieczenie strażaków

 

        RAZEM:                                                                

4.620,00

3.908,44

118,50

44,00

49,08

545,20

127,01

62,40

114,60

152,00

25,00

96,50

36,00

14,40

307,50

1.202,94

351,00

319,80

1.180,00

270,00

166,40

 

13.710,77

2. OSP  Rakowa

 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Paliwo
 • Przegląd samochodu
 • Buty gumowe
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Ubezpieczenie strażaków

 

RAZEM :

1.800,00

816,96

149,00

162,00

601,00

75,65

 

3.604,61

3. OSP   Siemuszowa

 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Przegląd samochodu
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Przegląd gaśnic
 • Paliwo
 • Zwrot kosztów przejazdu strażaka
 • Art. gospodarcze
 • Mixol
 • Ubezpieczenie strażaków

 

RAZEM :

1.800,00

149,00

516,00

26,01

843,35

75,20

114,50

30,00

75,65

 

3.629,71

4.  OSP  Rozpucie

 • Wynagrodzenie kierowcy
 • Przegląd samochodu
 • Zwrot kosztów przejazdu strażaka
 • Opony
 • Paliwo
 • Ubezpieczenie samochodu
 • Ubezpieczenie strażaków

 

           RAZEM :

1.800,00

213,00

56,40

2.280,00

829,87

589,00

75,65

 

5.843,92

5.   OSP Hołuczków

   - Wynagrodzenie kierowcy

   - ZUS kierowcy

   - Rękawice

   - Paliwo

   - olej

   - płyny do chłodnicy

   - Zwrot kosztów przejazdu strażaka

   - zasilenie konta (telefon komórkowy)

   - bateria

   - ubezpieczenie samochodu

   - ubezpieczenie strażaków

   - materiały do renowacji samochodu

   - przegląd samochodu

  

                RAZEM :

1.800,00

307,80

29,00

871,60

20,00

150,00

56,40

90,00

39,00

589,00

75,65

194,30

204,00

 

4.426,75

6. Pozostałe wydatki  

    na OSP

   - wynagrodzenie komendanta

   - ZUS komendanta

 

                RAZEM:

1.800,00

307,80

 

2.107,80

 

Ogółem               

33.323,56

 

Informacje dodatkowe:

 

Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 1.000,86 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska

za 2014 roku.

 

   Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia

24 stycznia 2014 r. Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/2014  wynosił:

 

I    DOCHODY:                     7.131.996,60  zł

       w tym:

      a) dochody bieżące            6.182.902,60  zł

      b) dochody majątkowe         949.094,00  zł

II   WYDATKI:                     7.351.996,60  zł

       a) wydatki bieżące            6.182.902,60  zł

       b) wydatki majątkowe      1.169.094,00  zł

 

Zaplanowano deficyt w wysokości                                                  220.000,00  zł

 

      w tym:

1.  Przychody:                                                                              350.000,00  zł

 1. długoterminowy kredyt bankowy                                   

     

     2.  Rozchody:                                                                                130.000,00  zł

 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości                                                                 130.000,00  zł 

 

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

   

I     DOCHODY:                      8.014.031,13 zł

       w tym:

       a) dochody bieżące             6.401.729,61 zł

       b) dochody majątkowe       1.612.301,52 zł

 

II    WYDATKI:                      8.349.790,61 zł

        w tym:

        a) wydatki bieżące             6.617.489,09 zł

        b) wydatki majątkowe        1.732.301,52 zł

 

Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                  335.759,48 zł

 

1.  Przychody:                                                                               465.759,48 zł

a)  wolne środki, o których mowa w art. 217

     ust. 2 pkt 6 ustawy                                                         215.759,48 zł 

 1. długoterminowy kredyt bankowy                                 250.000,00 zł

     

     2.  Rozchody:                                                                                130.000,00  zł

 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości                                                                 130.000,00  zł 

 

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2014 rok przedstawia zestawienie.

I    D O C H O D Y

 

Dochody budżetowe wykonano w wysokości  7.287.752,66  zł co stanowi  90,94 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 5.746.877,49 zł co stanowi 89,77 % dochody majątkowe w wysokości 1.540.875,17 zł co stanowi 95,57 %.

 

Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      98,58 %

                    w tym dochody bieżące:

                   - dotacja celowa na remont dróg do pól                                    49.534,56 zł

                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie                      967,79 zł                                                  

                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy            53.632,58 zł

 

Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie        9,30 %

                   - dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna.

                    Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna

                    do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców

                    na rynku.

 

Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,99 %

                    dochody bieżące:

                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe

                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.996,75 zł

                     

Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie   100,89 %

                    dochody bieżące:                                                       46.822,96 zł

                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -       45.309,49 zł   

                    - dochody z opłat za koszty sądowe                   -         1.513,47 zł

                    dochody majątkowe:

                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

                      działek i nieruchomości                                     -   159.450,00 zł

 

Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                -   wykonanie  43,05 %

                    dochody bieżące:

                    - otrzymane darowizny  

 

Dział 720    INFORMATYKA                                       -   wykonanie   38,58 %

                    dochody majątkowe:

                    - dotacja celowa na PSeAP ze środków UE        -       36.513,49 zł                                               

 

Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA             -  wykonanie  102,78 %

                   dochody bieżące:

                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej     45.260,00 zł  

                   - prowizja za udostępnienie danych osobowych                    4,65 zł

                   - prowizja za terminowe odprowadzenie pdof do US     1.252,99 zł

 

Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY  

                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          -  wykonanie   64,14 %

                   dochody bieżące:

                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej      13.406,97 zł

 

Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   

                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  POBOREM

                                                                                        -  wykonanie   67,89 %

                    dochody bieżące, w tym:                         -    1.286.682,42 zł

                    - podatek od nieruchomości                     -       543.960,76 zł

                    - podatek rolny                                         -       100.232,71 zł

                    - podatek leśny                                         -         85.495,13 zł

                    - podatek od środków transportowych     -         12.237,00 zł

                    - podatek od spadków i darowizn            -               733,00 zł

                    - wpływy z opłaty targowej                      -                30,00 zł

                    - opłata od posiadania psów                     -                  0,00 zł

                    - podatek od czynności cywilnoprawnych  -      12.908,00 zł

                    - zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych -         552,12 zł

                    - odsetki od nieterminowych

                       wpłat z tytułu podatków i opłat             -           1.852,53 zł

                    - pozostałe odsetki                                    -           1.190,10 zł

                    - wpływy z opłaty skarbowej                   -            3.843,00 zł

                    - wpływy z opłaty za zezwolenia

                       na sprzedaż napojów alkoholowych      -         26.903,29 zł

                    - wpływy za śmieci                                   -       132.445,00 zł

                    - wpływy z opłat za koncesje PGNIG      -           9.272,78 zł        

                    - udziały PDOF                                         -       354.548,00 zł

                    - udziały PDOP                                         -              479,00 zł

                        

Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie   99,99 %

                    dochody bieżące, w tym:

                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -    100,00 %

                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -    100,00 %

                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -     100,00 %

                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone

                      odsetki od kapitału                                      -       97,90 %    

                   

                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków

                    na rachunkach bankowych –  zgodnie z umową bank

                    nalicza odsetki na dzień 31.12.

 

Dział 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                 - wykonanie    99,54 %

                    dochody bieżące:                                                 244.179,40 zł

                    - dotacje celowe na programy z UE POKL

                       art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6           -   188.816,18 zł

                        w tym:

                           * Sz.P. „Szkoła na poziomie”             58.377,74 zł

                           * Gimnazjum „W kierunku kariery”  57.773,24 zł

                           * Modernizacja 2 oddz. przedszkol. pomoce naukowe   72.665,20 zł

                     - dotacja na zadania rządowe                            -       1.599,75 zł

                     - dotacje celowe na zadania własne                  -     53.755,00 zł

                     - wpływy z rachunku dochodów własnych       -              8,47 zł

                     dochody majątkowe:                                           1.343.052,00 zł

                     - dotacja z funduszy celowych na budowę                       

                       „Sali gimnastycznej”                                         -  1.205.300,00 zł

                    - dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn.     -      39.475,00 zł

                    -  dotacje celowe na programy z UE POKL

                        art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 – plac zabaw  -     98.277,00 zł

 

Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                             - wykonanie  97,98 %

                    dochody bieżące, w tym:                                         1.021.490,85 zł                                         

                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej    877.237,89 zł

                    - dotacje celowe na zadania własne                             143.511,92 zł

                    - dochody związane z realizacją zadań

                       administracji rządowej                                                     741,04 zł        

 

Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

                                                                                           - wykonanie    97,46 %

                   dochody bieżące:

                   - dotacja celowa w ramach programów rządowych  -  15.690,61 zł

 

Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

                   ŚRODOWISKA                                            - wykonanie    91,84 %

                   dochody bieżące:                                                    34.989,91 zł

                   - wpływy z usług za ścieki                                       34.101,72 zł

                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska     0,00 zł

                   - wpływy z opłat – środki z WFOŚ                               888,19 zł

                  

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  

    

Dział

Źródło dochodów

Plan

Wykonanie

%

010

- dochody z tytułu dzierżawy za

   obwody łowieckie

 

2.000,00

 

967,79

 

48,39

020

- wpływy ze sprzedaży składników

   majątkowych - drewna

 

20.000,00

 

1.859,68

 

9,30

710

- otrzymane darowizny

6.000,00

2.583,00

43,05

 

- podatek od spadków i darowizn

5.000.00

733,00

14,66

- opłata od posiadania psów

200,00

0,00

0,00

- wpływy z opłaty targowej

200,00

30,00

15,00

- zaległości z tytułu podatków

  i opłat zniesionych

 

5.000,00

 

552,12

 

11,04

- odsetki od nieterminowych wpłat

189.100,00

3.042,63

1,61

900

- grzywny, mandaty i inne kary

100,00

0,00

0,00

 

 

Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.

W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,

a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane

są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałoś społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2014 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji oraz zaleceniami kontroli RIO. Należność w 2014 nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków. 

Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia

do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.

Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości

z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).

 

Na dzień 31.12.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych

Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  428.105,59 zł

w tym:

dział  700  Gospodarka mieszkaniowa                                     4.020,72 zł

dział  756  Dochody od osób prawnych, od osób

                  fizycznych i od innych jednostek

                  nie posiadających osobowości prawnej

                  oraz wydatki związane z ich poborem               378.136,20 zł

                  w tym: naliczone odsetki o zaległości

                              pozostałych                                                 2.125,82 zł

dział   852 Pomoc społeczna                                                   41.124,91 zł

dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona

                  środowiska                                                              4.823,76 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków

i opłat na dzień 31.12.2014. w dziale 756 w wysokości      171.910,00 zł

 

Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2014 rok wynoszą  3.594,26 zł

 

W 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia

górnych stawek podatków wynoszą ogółem                       340.401,99 zł

w tym:  -  podatku od nieruchomości  na kwotę                  326.992,89 zł

             -  podatku od środków transportowych  na kwotę    13.409,10 zł

 

W roku 2014 Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.389,00 zł.

 

Ponadto Gmina umorzyła odsetki naliczone od zaległych wpłat za drewno w kwocie 11.456,42 zł oraz koszty sądowe w kwocie 2.009,41 zł. Razem 13.465,83 zł.

Umorzenia dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVII/171/14 Rady gminy Tyrawa Wołoska z dnia 08.10.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz na podstawie Zarządzenia Nr 67/14 Wójta Gminy z dnia 17.12.2014 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz innych należności konkretnemu dłużnikowi.

 

II    W Y D A T K I

 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości      7.499.941,35  zł  

co stanowi   89,82  % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 5.848.545,09 zł co stanowi 88,38 % wydatki majątkowe w wysokości 1.651.396,26 zł co stanowi 95,33 %.

 

Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie  98,94 %

                  wydatki bieżące:                                                             104.857,58 zł

                  01030 Izby Rolnicze                                                      -     1.690,44 zł

                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %

                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  

                  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych           -   49.543,56 zł

                    wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków

                    z urzędu marszałkowskiego, w tym: Siemuszowa

                  01095 Pozostała działalność                                           -  53.632,58 zł

                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego  

 

Dział 020  LEŚNICTWO                                              - wykonanie   84,67 %

                  wydatki bieżące:                                       

                  02001 Gospodarka leśna                            -  12.700,00 zł

                  - pielęgnacja sadzonek MW Rozpucie            2.700,00 zł

                  - ścinka, zrywka drewna MW Hołuczków    10.000,00 zł

                  Szczegółowe wydatki przedstawia informacja mienia wiejskiego.

                      

Dział 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     72,78 %              

                   wydatki bieżące, w tym:

                    60014 Drogi publiczne powiatowe    -       29.996,75 zł                         

                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy

                    60016 Drogi publiczne gminne          -      13.441,03 zł

               - utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:

                 a) wynagrodzenia i pochodne                                392,29 zł

                 b) odśnieżanie dróg gminnych                            4.344,49 zł

                 c) kosztorys na remont drogi w Siemuszowej     5.000,00 zł      

                 d) czyszczenie rowów                                          3.000,00 zł

                 e) pozostałe wydatki                                               704,25 zł

               60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   8.925,00 zł

               - usuwanie skutków po powodziach – praca koparką.

 

Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie  39,26 %

                    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        

                     - wydatki bieżące                                             269.348,40 zł

                     w tym: - wynagrodzenia i pochodne                        770,00 zł

                         a) wydatki związane z opłatą za energii          16.712,70 zł          

                         b) zakupy i usługi remontowe –                        3.577,56 zł              

                         c) pozostałe usługi w tym m.in:

                             opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena bud. gospodarczego,  

                             wznowienie znaków granicznych, roboty elektryczne,

                             badanie wody, usługi i inne                         14.283,56 zł

                         d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia

                             komunalnego (gminnego)                             9.357,58 zł

                         e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 224.647,00 zł

                         f)  odsetki od nieterminowych wpłat podatku         0,00 zł 

                    70095 Pozostała działalność                                       

-    wydatki bieżące                                                0,00 zł

 

Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie  61,50 %                

                   71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

 • wydatki bieżące                                                    

w tym: - wynagrodzenia i pochodne                            0,00 zł

     - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

   pod budownictwo indywidualne                        3.690,00 zł

 

Dział  720  INFORMATYKA                                     - wykonanie   46,84 % 

                   wydatki bieżące:                                              0,00 zł              

                   wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki

                   System e-Administracji Publicznej      -  54.375,13 zł

                   z tego:  - środki PSeAP     -    36.721,72

                                -  środki własne    -    17.653,41

 

Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie  92,67 %

                    wydatki bieżące, w tym:                                1.081.137,80 zł

                    75011 Urzędy wojewódzkie                           -  96,28 %

                       w tym:                                                              107.952,22 zł

                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

                          wynagrodzenie roczne                                     82.946,41 zł

                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           15.085,98 zł

                       - pozostałe wydatki bieżące                                  9.919,83 zł  

                         w tym: serwis programów, druki, delegacje ZFŚS i inne.

                     75022 Rady Gmin                                          -   85,91 %

                        wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy opłaty  42.094,06 zł

                     75023 Urzędy Gmin                                        -  93,06 %

                        wydatki bieżące, w tym: 875.276,56 zł

                        - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, odprawa,

                           wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe  629.277,43 zł 

                        - wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny)     8.850,00 zł 

                        - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          105.569,28 zł

                        - pozostałe wydatki bieżące                               131.579,85 zł

                          z tego m.in.:

                          a) zakupy: paliwa, druki, materiały biurowe,

                              środki czystości, serwer plików i inne           24.462,76 zł

                           b) energia elektryczna i gazowa                        31.446,66 zł

                           c) usługi remontowe                                               320,00 zł

                           d) usługi pozostałe, z tego:

                               przesyłki listowe, prenumeraty, licencje za programy,

                               opłata za śmieci, usługi, szkolenia, ZFŚS     56.017,71 zł

                           e) usługi telefoniczne i Internet                           8.330,37 zł

                           f) delegacje                                                         11.002,35 zł

                        75075 Promocja jst                                           -    27,85 %

                          wydatki bieżące, w tym:                                    1.810,20 zł

- zakupy i usługi promocyjne gminy             -          0,00 zł

                        75095 Pozostała działalność                            -   92,32 %

                          wydatki bieżące, w tym:                                 54.004,76 zł

                          a) wynagrodzenie osobowe                              28.340,25 zł     

                          c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne           7.261,00 zł                            

                          d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         5.601,76 zł

                          e) pozostałe wydatki                                         12.801,75 zł

                              z tego: usługi, opłaty i składki

 

Dział 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

                  ORAZ  SĄDOWNICTWA              -   wykonanie    64,14 %

                   wydatki bieżące, w tym:                                     13.406,97 zł

                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy

                      państwowej kontroli i ochrony prawa              -     335,99 zł

                      w tym: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS, FP

                   75109 Wybory do rad gmin …                            10.221,68 zł

                      w tym: - wynagrodzenie i pochodne                1.321,39 zł

                      - diety komisji wyborczej                                 6.760,00 zł

                      - pozostałe wydatki związane z wyborami       2.140,29 zł

                   75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego    -  2.849,30 zł

                      w tym: - wynagrodzenia i pochodne                 1.046,64 zł

                      - diety komisji wyborczej                                  1.180,00 zł

                      - pozostałe wydatki związane z wyborami           622,66 zł

 

Dział 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

                   PRZECIWPOŻAROWA                 -  wykonanie   55,35 %

                   wydatki bieżące, w tym:                              37.637,07 zł

                   75406  Straż graniczna

                               - dotacje na zadania bieżące                   997,53 zł

                   75411 Komendy powiatowe PSP                           0,00 zł

                    wydatki majątkowe:

                              w tym, dotacje na zakupy inwestycyjne

                   75412  utrzymanie OSP na terenie gminy -   33.323,56 zł

                              - wynagrodzenie bezosobowe         -   13.620,00 zł

                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS) -       615,60 zł

                              - pozostałe wydatki bieżące            -    19.087,96 zł

                   Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.

                   75421  zarządzanie kryzysowe                   -     3.315,98 zł

                                - wydatki bieżące na realizację zadań

                                  z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   95,01 %

                   wydatki bieżące

                   75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

                               spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.

 

Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    0,00 %                      

                  75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne

 

Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   97,98 %

                  80101 Szkoły podstawowe                             - 2.622.546,96 zł

                  wydatki bieżące, w tym:                                - 1.123.802,83 zł

                     - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,

                       jednorazowe dodatki uzupełniające

                       i dodatkowe wynagrodzenie roczne            -   760.175,18 zł

                     - wynagrodzenie bezosobowe                       -       1.200,00 zł

                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -   152.041,46 zł

                     - dodatki mieszkaniowe, wiejskie

                       oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli     -      51.180,86 zł

                     - pozostałe wydatki bieżące, w tym:           -    103.868,44 zł

                       ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki

                          czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 16.656,86 zł

                       ● usługi remontowe                                  -            778,78 zł

                       ● energia elektryczna i gazowa                -       27.781,84 zł

                       ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,

                          wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne  -  11.704,88 zł

                       ● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne  -   45.428,08 zł

                       ● delegacje                                               -         1.518,00 zł       

                     - wydatki bieżące na programy UE           

                       projektu pn. „Szkoła na poziomie”           -       55.336,89 zł

                   wydatki majątkowe:                                    -  1.498.744,13 zł   

                     - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali

                       Gimnastycznej wraz z łącznikiem” w Tyrawie Wołoskiej

                       – roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budową                

                  80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.

                    wydatki bieżące, w tym:                               -    123.692,66 zł

                       - wynagrodzenie osobowe, jednorazowe

                         dodatki uzupełniające i dodatkowe

                          wynagrodzenie roczne                              -     91.176,01 zł

                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -     18.690,55 zł

                       - dodatki mieszkaniowe, wiejskie

                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli     -       6.838,29 zł

                       - pozostałe wydatki bieżące, w tym:           -       6.987,81 zł  

                         ● zakupy                                                    -       1.227,81 zł

                         ● odpisy na ZFŚS                                      -       5.760,00 zł

                  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -  21.558,44 zł

                     wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa

                  80110 Gimnazja                                                     

                     wydatki bieżące, w tym:                               -   821.999,48 zł

                     - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,

                         jednorazowe dodatki uzupełniające

                         i dodatkowe wynagrodzenie roczne        -   542.318,86 zł               

                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -   108.753,29 zł

                     - dodatki mieszkaniowe, wiejskie

                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli    -    34.970,15 zł

                     - pozostałe wydatki bieżące                         -     82.255,83 zł

                       ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki

                          czasopisma, pomoce naukowe, programy

                          olej grzewczy i inne                               -       29.690,76 zł

                       ● usługi remontowe: konserwacja kotła   -         1.661,93 zł

                       ● energia elektryczna                                -         5.910,42 zł

                       ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,

                          wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne  -  11.260,62 zł

                       ● odpisy na ZFŚS                                      -        32.270,00 zł

                       ● delegacje                                                 -          1.462,10 zł      

                     - wydatki bieżące na programy UE           

                       projektu pn. „W kierunku kariery”            -       53.701,35 zł

                  80113 Dowożenie uczniów do szkół              -       75.491,79 zł

                     wydatki bieżące, w tym:                              

                     - wynagrodzenie bezosobowe                      -            878,10 zł

                     - koszty dowożenia dzieci do szkół              -       74.613,69 zł               

                  80114 ZOE-AS                                                     

                     wydatki bieżące, w tym:                               -    195.900,96 zł

                      - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

                        wynagrodzenie roczne                                -     147.240,25 zł

                      - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -       28.060,14 zł

                      - pozostałe wydatki bieżące                          -       20.600,57 zł

                        ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki

                            czasopisma, programy i inne                  -          4.077,28 zł

                        ● usługi remontowe                                    -             537,60 zł

                        ● energia elektryczna i gazowa                  -          3.032,87 zł

                        ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,

                           wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne  -  6.196,13 zł

                        ● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne  -         5.978,19 zł

                        ● delegacje                                                  -             778,50 zł      

                  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

                    wydatki bieżące, szkolenia CDN                    -          1.200,00 zł

                  80195 Pozostała działalność                                           195.297,87 zł                       

                    wydatki bieżące, w tym:                                  -        97.020,87 zł

                    - wynagrodzenie bezosobowe komisji              -             260,00 zł

                    - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych

                       nauczycieli                                                     -         20.180,00 zł

                    - zakup usług pozostałych, usługa BHP           -           3.915,67 zł

                    - wydatki bieżące na programy UE                  

                      projekt pn. „Modernizacja 2 oddziałów

                      przedszkolnych w Gminie”                          -         72.665,20 zł

                    wydatki majątkowe na programy UE        

                       - budowa placu zabaw w ramach projektu pn.

                   „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie  - 98.277,00 zł

 

Dział 851  OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   95,67 %

                     wydatki bieżące, w tym:                                -     25.738,70 zł

                  85153 Zwalczanie narkomanii                           -          382,07 zł

                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym

                        programem o narkomanii

                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi            -      25.356,63 zł

                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym

                       programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi   

        

Dział 852  POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    97,88 % 

                  wydatki bieżące, w tym:                                      1.320.072,60 zł

                  85202 Domy pomocy społecznej                           -  27.753,68 zł

                             odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS  

                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

                             przemocy w rodzinie                                   -        100,00 zł       

                  85206 Wspieranie rodziny                                     -     5.892,09 zł 

                              w tym: - wynagrodzenie bezosobowe        -     5.892,09 zł

                               - pochodne (ZUS, FP)                                -       438,39 zł

                               - pozostałe wydatki                                    -            0,00 zł

                  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

                             w tym:                                                           855.978,41 zł

                              - świadczenia społeczne                           -  808.295,30 zł

      - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

         wynagrodzenie roczne                           -  21.008,01 zł

                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)  -   23.948,55 zł

                              - pozostałe wydatki bieżące, zakupy, ZFŚS -     968,80 zł 

                              - wypłacone odsetki od świadczeń społecz. -  1.757,75 zł  

                   85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

                              za osoby pobierające niektóre świadczenia

                              z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

                               rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    

                               w centrum integracji społecznej               -   3.007,99 zł

                              a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia

                              pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji     2.075,76 zł

                              b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

                              opłacane w całości z dotacji na zadania własne 932,23 zł

                   85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe      - 85.577,74 zł

     z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji          56.716,69 zł

     - zasiłki okresowe płatne ze środków własnych   3.419,48 zł

     - zasiłki celowe płatne ze środków własnych     25.441,57 zł

                   85215 Dodatki mieszkaniowe                               -   5.731,02 zł

                              z tego: - dodatek energetyczny płatny z dotacji       227,16 zł

                              - pozostałe wydatki, w tym prowizja bankowa            4,56 zł

                              - dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie

                                społeczne płatne ze środków własnych na podstawie

                                wydanej decyzji osobom zamieszkałych w budynkach

                                komunalnych mienia gminnego                            5.499,30 zł

                   85216 Zasiłki stałe                                                  -        14.283,00  zł

                             Świadczenia społeczne płatne z dotacji

                  85219 Ośrodki pomocy społecznej                          -      211.201,96 zł

                              w tym:

                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, nagrody  

                                 jubileuszowe i wynagrodzenie roczne       -      158.597,47 zł

                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -        27.762,96 zł

                              - pozostałe wydatki bieżące                          -        24.841,53 zł 

                              w tym: - zakupy: druki, mat. biurowe, drukarka      5.317,72 zł

                              - usługi: administrowanie programów Amazis, Nemezis,

                                opłaty pocztowe, prowizja, licencje, szkolenia, odpis

                                na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne          19.310,41 zł

                             - delegacje                                                                     213,40 zł

                  85295 Pozostała działalność, w tym:                        -       110.546,71 zł

   - wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie

       posiłków dla dzieci w szkołach                  -       87.189,00 zł

   z tego: a) zasiłki celowe na zakup żywności          27.419,73 zł

     b) dożywianie w szkołach i innych szkołach        41.369,27 zł

     c) pomoc dla osób pobierających świadczenia piel.     18.400,00 zł

                             - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  

                                wynagrodzenie roczne                                -        17.997,12 zł

                             - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)      -          3.714,59 zł

                             - pozostałe wydatki                                        -          1.646,00 zł

 

Dział 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

      POLITYKI SPOŁECZNEJ                        - wykonanie   36,30 %

                  85395 Pozostała działalność                                                4.356,15 zł

                  - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych

                     na zabiegi rehabilitacyjne

Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

                                                                                        - wykonanie  97,46 %

                  85415 Pomoc materialna dla uczniów

                             - dopłata do podręczników z dotacji          -     15.690,61 zł

 

Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

   ŚRODOWISKA                                          - wykonanie  86,08 %

                  wydatki bieżące, w tym:                                             206.176,93 zł

                  90002 Gospodarka odpadami                                 -              0,00 zł

                  90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym:                -    146.742,83 zł

                     - wydatki na opłatę za wywóz nieczystości                93.576,69 zł    

                     - konserwacja i oczyszczanie ścieków                        33.572,95 zł

                     - pozostałe wydatki                                                     12.372,88 zł   

                       w tym: usługi weterynaryjne, adopcja, sterylizacja  10.746,00 zł

                     - kary zapłacone do WFOŚ za próbki wód z 2012 r     7.220,31 zł

                   90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  -      12.000,00 zł

                      wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy           

                   90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                          39.889,40 zł           
                      - zakup energii                              -    18.295,52 zł
                      - konserwacje                                -    21.593,88 zł

                   90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

                      środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska     - 44,70 zł

                      zakup worków na zbiórkę śmieci.

                   90095 Pozostała działalność                                          7.500,00 zł

                      wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa

                      dla Powiatu Sanockiego ochrona inwazyjna roślin barszczu.

 

Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

                  NARODOWEGO                                       - wykonanie   85,15 %

                  dotacje dla instytucji kultury                             212.200,00 zł

                  wydatki bieżące, w tym:

                  92109 GOK,S,RiT                                      -      139.000,00 zł

                             

                  92116 Biblioteka                                          -      73.200,00 zł

  

Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i  w miarę posiadanych  środków jak i potrzeb.

 

Realizacja przychodów i rozchodów za 2014 roku.

 

Na dzień 31.12.2014 realizacja planu przychodów wynosi  -       440.759,48  zł

w tym: a) wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości    -  215.759,48 zł    

            b) kredyt długoterminowy                                   -  225.000,00 zł  

 

Realizacja planu rozchodów wynosi                                      -       130.000,00 zł

w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek        -  105.000,00 zł

w 204 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości           -   105.000,00 zł

 

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:

Dotacje w wysokości           -  991.137,19 zł

Wydatki w wysokości         -   991.137,19 zł

 

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku:

 

 1. Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

plan 114.094,00 zł  - wykonanie 54.375,13 zł

z tego: ze środków PSeAP plan 94.646 zł wykonanie 36.721,72 zł

ze środków Gminy plan 19.448 zł wykonanie 17.653,41 zł.

 1. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej

realizacja w 2014 roku w wysokości 1.498.744,13 zł

z tego: - środki z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej 1.205.300,00 zł

            - środki od Wojewody Podkarpackiego                   39.475,00 zł

            - środki własne Gminy                                            253.969,13 zł

 1. Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego PSP Sanok   0,00 zł
 2. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach programu „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie”      98.277,00 zł

 

Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.

 

Gmina na dzień 31.12.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

        

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 600.000,00 zł.

 

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.                     

 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

 

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej .

W 2014 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem  2.396,75 zł

w tym:- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów    942,00 zł

           - sprzedaż zup                                              1.406,62 zł

           - naliczenie kapitału                                          48,13 zł

Gimnazjum w 2014 roku uzyskał dochody ogółem                  1.456,99 zł

w tym: - wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów  850,00 zł

            - wydanie duplikatu świadectwa                     18,00 zł

            - wpływy ze sprzedaży żywności                  584,89 zł

            - naliczenie kapitału                                          4.10 zł

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowanie posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.

Środki w wysokości 3,19 zł ze Szkoły Podstawowej oraz 5,28 zł

z Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.

Realizacja wydatków w 2014 roku na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.

 

Rada Gminy Uchwałą budżetową  na rok 2014 Nr XXXII/151/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:

 

1. Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”                                                                                                                                                                                                                                                                                          na łączną kwotę  348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.

     W 2014 roku zaplanowana kwota wg harmonogramu – 114.094,00 zł. 

      Realizacja zadania w wysokości 54.375,13 zł zł, w tym:

     - środki PseAP (80 %) 36.721,72 zł, z tego zobowiązania na 2015 rok  

       49.214,63 zł

     - środki własne gminy (20 % udziału)  17.653,41 zł.

 

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł.

     W 2014 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.498.744,13 zł, w tym:

     - dofinansowanie z FRKF                                                      1.205.300,00 zł

     - dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego         39.475,00 zł

     -  środki własne gminy                                                              253.969,13 zł.

 

3. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach projektu „Modernizacja 2   

     oddziałów przedszkolnych w Gminie”        98.277,00 zł wydatki majątkowe

     wydatki na zakupy i pomoce naukowe        72.665,20 zł wydatki bieżące

     Ogółem wydatki na projekt POKL             170.942,20 zł

 

4. Realizacja programów w 2014 roku w szkole i gimnazjum pn.:

    * Projekt „Szkoła na poziomie” w ramach POKL, umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-

       18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 60.537,20 zł, realizacja 55.336,89 zł.

    * Projekt „W kierunku kariery”  w ramach POKL, umowa Nr UDA-      

       POKL.09.01.02 -18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 59.790,04 zł,

       realizacja 53.701,35 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA

REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘĆ

 

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2012-2015 na dzień 31 grudnia 2014 znajdują się następujące zadania:

 

1) Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”                                                                                                                                                                                                                                                                                          na łączną kwotę  348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.

     Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.06.2013 r  wprowadzono zmianę harmonogramu finansowego realizacji projektu na 2013 i 2014 rok. W 2014 roku zaplanowano kwotę – 114.094,00 zł,  realizacja w wysokości                         54.375,13 zł, w tym:

     - środki PseAP (80 %)                           36.721,72 zł            

     - środki własne gminy (20 % udziału)   17.653,41 zł

     Projekt w trakcie realizacji w roku 2014 opłacono: zakup oprogramowania

     obiegu dokumentów, podpisy wykwalifikowane, uruchomiono portal usług

     na stronie Internet oraz Infomat, przeprowadzono szkolenie.

     Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia poniesione projekt

     PSeAP do końca 2014 roku wynoszą 288.557,69 zł.

     Zakończenie projektu planowane na 2014 rok został wydłużony do 2015 r.

     Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarpacki system e-Administracji

     Publicznej na lata 2014-2018.

     Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Gmina zobowiązana jest do

     kosztów utrzymania i serwisowania sprzętu po okresie gwarancji,

     konserwację systemów informatycznych przez 5 lat t.j do końca okresu

     trwałości projektu w 2018 roku planowanych co roku w budżecie jako

     wydatek bieżący.

 

2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XXXII/151/14 Rady Gminy z dnia 24.01.2014 r., uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Nr XXXVIII/174/14 z dnia 30.10.2014 r. w związku z dostosowaniem aktualnych standardów technicznych i norm zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 293.000,00 zł, z tego: na 2014 rok o kwotę 39.475,00 zł - dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego, na 2015 rok

     o kwotę 253.525,00 zł środki własne. Uchwałą Nr 69/14 z dnia 30.12.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 405.300,00 zł z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 1.205.300,00 zł ze środków FRKF, zaś w roku 2015 pomniejszono kwotę ze środków FRKF z kwoty 1.200.000,00 zł na kwotę 794.700,00 zł.

     W 2014 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.498.744,13 zł, w tym:

     - dofinansowanie z FRKF                                                      1.205.300,00 zł

     - dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego         39.475,00 zł

     -  środki własne gminy                                                     

     Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wynoszą: 2.644.701,51 zł, z tego:

     a) realizacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.455.300,00 b) realizacja ze środków wojewody podkarpackiego                       98.158,00 c) realizacja ze środków własnych gminy                                    1.091.243,51

     Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest do końca sierpnia 2015 roku.

 

 

T A B E L A

 

Lp

Treść

Łączne nakłady

Realizacja

do 31.12.2014

% real.

w  2014

Stopień zaawansowania

1.

Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

348.277

288.557,69

47,66

82,85 %

3.

Budowa sali gimnastycznej wraz

z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej

4.213.000

2.644.701,51

99,93

62,77 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2014 ROK

 

Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.

 

Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane

ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej

i Gimnazjum w Rakowej  w trwały zarząd o powierzchni 3.8715 ha - wartość 3.065,00 zł.

 

Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,6236 ha o wartości   259.754,00 zł.

 

Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 100,1584 ha o wartości   82.414,00 zł.

 

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 14,4333 ha o wartości   25.286,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.

 

Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2014 r.

 

1.   Grunty                                                         370.519

 1. Budynki i budowle                                   5.678.322
 2. Maszyny i urządzenia techniczne               337.788
 3. Środki transportowe                                    366.277

 

W 2014 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 1.859,68 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 10.000,00 zł.

Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 40.536,61

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 4.772,88 zł. 

Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 159.450,00 zł.

W 2014 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 7.445,07 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ                                                                                                                          

MIENIA KOMUNALNEGO

      GMINY TYRAWA WOŁOSKA

       NA DZIEŃ 31.12.2014.

 

Lp.

Nazwa

Miejscowość

Wartość

  1.

Budynek biurowy Urzędu Gminy

Tyrawa Wołoska

         67.210

  2.

Samochód VV Caravella

Tyrawa Wołoska

       141.800

  3.

Remiza OSP

Tyrawa Wołoska

       254.013

  4.

Remiza OSP

Hołuczków

       136.740

  5.

Remiza OSP

Rozpucie

       328.825

  6.

Garaż OSP

Rozpucie

           5.107

7.

Remiza OSP

Siemuszowa

         22.419

8.

Motopompa “TOHATSU” OSP

Tyrawa Wołoska

           28.501

9.

Samochód GAZ 27057-047 OSP

Tyrawa Wołoska

       102.185

10.

Samochód FIAT DUCATO MW 3743

Rakowa

           55.530

11.

Samochód STAR-244 OSP

Rozpucie

59.862

12.

Samochód UAZ-452 OSP

Siemuszowa

           6.900

13.

Budynek mieszkalny – agronomówka

Tyrawa Wołoska

         74.495

14.

Budynek gospodarczy – agronomówka

Tyrawa Wołoska

           5.640

15.

Budynek – sklep

Rozpucie

         20.046

16.

Budynek – świetlica

Rakowa

         23.505

17.

Budynek – (stara szkoła)

Rozpucie

           8.136

18.

Budynek – świetlica

Siemuszowa

232.000

19.

Budynek – szkoła

Rozpucie

         47.665

20.

Przystanek PKS

Tyrawa Wołoska

           3.524

21.

Budynek GOZ

Tyrawa Wołoska

       128.797

22.

Chodnik przy GOZ

Tyrawa Wołoska

           2.295

23.

Ogrodzenie przy GOZ

Tyrawa Wołoska

           5.415

24.

Grunt przy GOZ

Tyrawa Wołoska

           8.140

25.

Kanalizacja sanitarna

Hołuczków

       728.119

26.

Oświetlenie uliczne dróg powiatowych

Rakowa

         39.812

27.

Droga gminna (góra)

Hołuczków

        530.668

28.

Drogi gminne

Siemuszowa

        480.138

29.

Droga gminna  (Piła)

Siemuszowa

        199.856

30.

Droga gminna (Sadziska)

Tyrawa Wołoska

        272.722

31.

Droga gminna  (Góra)

Tyrawa Wołoska

        117.577

32.

Droga gminna  (Moczary)

Rozpucie

        120.477

33.

Grunty pod drogami gminnymi do pól

Gmina

82.414

34.

Grunty na terenie gminy

Gmina

        291.726

35.

Oczyszczalnia – BIOMAF

Tyrawa Wołoska

          38.302

36.

Dom nauczyciela Nr 1  - ZEAS

Tyrawa Wołoska

          35.100

37.

Dom nauczyciela Nr 2  - ZEAS

Tyrawa Wołoska

          11.228

38.

Budynek Szkoły Podstawowej

Tyrawa Wołoska

        243.710

39.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej

Tyrawa Wołoska

98.277

40.

Oczyszczalnia – BIOMAF - Szkoła

Tyrawa Wołoska

          15.176

41.

Budynek Gimnazjum

Rakowa

         881.363

42.

Boisko sportowe z wyposażeniem

Tyrawa Wołoska

354.354

43.

Amfiteatr pod lipami

Tyrawa Wołoska

90.237

44.

Scena letnia

Siemuszowa

18.615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
uchwała RIO VIII-50-2015.pdf Plik pdf 1.93 MB
uchwała RIO VIII-24-2015.pdf Plik pdf 1.11 MB
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-26
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 19:39:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.