Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015  
Nr III/11/15
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015  
Nr III/11/15
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 29 stycznia 2015 roku
 
            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.      Ustala się dochody budżetu Gminy na 2015 rok w wysokości:     7.607.560,26 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             6.118.202,75 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                       1.489.357,51 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok  w wysokości:      7.877.560,26 zł
     w tym:
 
a)     wydatki bieżące                                                                             6.118.202,75 zł
b) wydatki majątkowe                                                                        1.759.357,51 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości                                     270.000,- zł
 
4.      Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie             270.000,- zł
ustala się: 
w tym:   
   a)długoterminowy kredyt bankowy w kwocie                                     270.000,- zł
 
5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości                               400.000,- zł
    w tym:
         a) długoterminowy kredyt bankowy § 952 w kwocie                           400.000,- zł
 
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                                 130.000,- zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                               130.000,- zł
 
 
§ 2
 
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   880.714,93 zł
w tym:
a)     dochody bieżące                                                                               880.714,93 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   880.714,93 zł
w tym:
a)     wydatki bieżące                                                                                880.714,93 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
·        dochody                                                                                              30.000,00 zł
·        wydatki                                                                                              30.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
-          dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
RAZEM
30.000,00
 
§ 3
 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                    43.803,- zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                    13.803,- zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5
 
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
17.000,00
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
17.000,00
17.000,00
 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
17.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
851
 
OCHRONA ZDROWIA
17.000,00
85153
 
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
2.000,00
2.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
15.000,00
15.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
3.500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.300,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
2. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
600,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
600,00
600,00
100,00
500,00
 
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
0690
wpływy z różnych opłat
500,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
600.00
 
600,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
600,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
 
100,00
 
4430
Różne opłaty i składki
500,00
 
3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
130.000,00
 
90002
Gospodarka odpadami
dochody bieżące: - w tym, opłata za śmieci
130.000,00
130.000,00
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
130.000,00
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
130.000,00
 
90002
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące:
   1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wynagrodzenia i pochodne
                 b) wydatki na realizację zdań statutowych
130.000,00
130.000,00
130.000,00
12.000,00
118.000,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
10.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.700,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
300,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
108.000,00
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,- zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         600.000,- zł
     w tym:
 
1.      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie                                                                  200.000,- zł
2.   nafinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie              270.000,- zł
3.   na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie                                     130.000,- zł
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Tabela dochodów budżetowych na 2015 rok
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan ogółem
1
2
3
4
5
bieżące
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
2 000,00
 
01095
 
Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie)
2 000,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 000,00
600
 
 
Transport i łączność
30 000,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30 000,00
 
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
30 000,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
50 000,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy)
50 000,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
50 000,00
710
 
 
Działalność usługowa
6 000,00
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
6 000,00
 
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pien.)    
6 000,00
750
 
 
Administracja publiczna
25 010,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
24 910,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
24 910,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
347,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
347,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
347,00
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1 483 694,00
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
734 000,00
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
650 000,00
 
 
0320
Podatek rolny
2 400,00
 
 
0330
Podatek leśny
80 000,00
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 600,00
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
326 000,00
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
180 000,00
 
 
0320
Podatek rolny
100 000,00
 
 
0330
Podatek leśny
15 000,00
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
15 000,00
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
1 000,00
 
 
0370
Opłata od posiadania psów
200,00
 
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200,00
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
10 000,00
 
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
1 000,00
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 000,00
 
 
0920
Pozostałe odsetki
1 600,00
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
22 000,00
 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
5 000,00
 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
17 000,00
 
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
401 694,00
 
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
400 244,00
 
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1 450,00
758
 
 
Różne rozliczenia
3 343 440,00
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2 049 610,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2 049 610,00
 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1 146 472,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 146 472,00
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00
 
 
0920
Pozostałe odsetki
10 000,00
 
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
137 358,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
137 358,00
801
 
 
Oświata i wychowanie
94 123,82
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
53 387,82
 
80101
 
Szkoły podstawowe
27 118,75
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
27 118,75
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
26 566,83
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
551,92
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
40 736,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
40 736,00
 
80110
 
Gimnazja
26 269,07
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
26 269,07
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
25 734,60
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
534,47
852
 
 
Pomoc społeczna
916 987,93
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
853 000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
853 000,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
3 400,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 300,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
1 100,00
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
33 600,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
33 600,00
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
57,93
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
57,93
 
85216
 
Zasiłki stałe
7 800,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
7 800,00
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
19 130,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
19 130,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
166 600,00
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
36 000,00
 
 
0830
Wpływy z usług (wpływy za ścieki)
36 000,00
 
90002
 
Gospodarka odpadami
130 000,00
 
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)
130 000,00
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
600,00
 
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
100,00
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ)
500,00
bieżące
razem:
6 118 202,75
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
53 387,82
 
majątkowe
020
 
 
Leśnictwo
78 000,00
 
02001
 
Gospodarka leśna
78 000,00
 
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna)
78 000,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
558 525,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
558 525,00
 
 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty ze sprzedaży MK)
558 525,00
720
 
 
Informatyka
58 132,51
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
58 132,51
 
72095
 
Pozostała działalność
58 132,51
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
58 132,51
 
 
6207
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z PSeAP)
58 132,51
801
 
 
Oświata i wychowanie
794 700,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
794 700,00
 
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z FRKF)
794 700,00
majątkowe
razem:
1 489 357,51
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
58 132,51
 
Ogółem:
7 607 560,26
 
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

111 520,33
 
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
           

Tabela wydatków budżetowych na 2015 rok
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
 
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
 
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
 
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
 
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
01030
 
Izby rolnicze
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
020
 
 
Leśnictwo
28 000,00
28 000,00
28 000,00
1 000,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
02001
 
Gospodarka leśna
28 000,00
28 000,00
28 000,00
1 000,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
25 500,00
25 500,00
25 500,00
0,00
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
600
 
 
Transport i łączność
45 000,00
45 000,00
45 000,00
2 000,00
43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
328 000,00
328 000,00
328 000,00
1 000,00
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
328 000,00
328 000,00
328 000,00
1 000,00
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4260
Zakup energii
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
250 000,00
250 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
710
 
 
Działalność usługowa
6 000,00
6 000,00
6 000,00
600,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
6 000,00
6 000,00
6 000,00
600,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
510,00
510,00
510,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 400,00
5 400,00
5 400,00
0,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
720
 
 
Informatyka
62 718,87
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 718,87
59 718,87
59 718,87
0,00
 
 
72095
 
Pozostała działalność
62 718,87
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 718,87
59 718,87
59 718,87
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
57 924,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 924,28
57 924,28
57 924,28
0,00
 
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 794,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 794,59
1 794,59
1 794,59
0,00
 
750
 
 
Administracja publiczna
1 339 800,00
1 339 800,00
1 293 900,00
1 090 700,00
203 200,00
0,00
45 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
117 000,00
117 000,00
116 600,00
105 200,00
11 400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
81 000,00
81 000,00
81 000,00
81 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75022
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
47 000,00
47 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 111 000,00
1 111 000,00
1 106 000,00
947 000,00
159 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
740 000,00
740 000,00
740 000,00
740 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19 000,00
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4260
Zakup energii
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75075
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00
10 000,00
10 000,00
500,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75095
 
Pozostała działalność
54 700,00
54 700,00
54 200,00
38 000,00
16 200,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
347,00
347,00
347,00
347,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
347,00
347,00
347,00
347,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
49,63
49,63
49,63
49,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,11
7,11
7,11
7,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
290,26
290,26
290,26
290,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
73 000,00
53 000,00
53 000,00
16 000,00
37 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
 
 
75406
 
Straż Graniczna
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75411
 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
 
 
 
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
 
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
47 000,00
47 000,00
47 000,00
16 000,00
31 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75414
 
Obrona cywilna
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
757
 
 
Obsługa długu publicznego
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
758
 
 
Różne rozliczenia
57 606,00
57 606,00
57 606,00
0,00
57 606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
57 606,00
57 606,00
57 606,00
0,00
57 606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4810
Rezerwy
57 606,00
57 606,00
57 606,00
0,00
57 606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
801
 
 
Oświata i wychowanie
4 066 414,82
2 423 189,82
2 260 082,00
1 917 890,00
342 192,00
0,00
109 720,00
53 387,82
0,00
0,00
1 643 225,00
1 643 225,00
0,00
0,00
 
 
80101
 
Szkoły podstawowe
2 765 081,75
1 121 856,75
1 039 288,00
927 050,00
112 238,00
0,00
55 450,00
27 118,75
0,00
0,00
1 643 225,00
1 643 225,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
55 450,00
55 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 600,00
706 600,00
706 600,00
706 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
63 500,00
63 500,00
63 500,00
63 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
138 050,00
138 050,00
138 050,00
138 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
18 900,00
18 900,00
18 900,00
18 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4260
Zakup energii
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4307
Zakup usług pozostałych
26 566,83
26 566,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 566,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4309
Zakup usług pozostałych
551,92
551,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4 650,00
4 650,00
4 650,00
0,00
4 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
42 588,00
42 588,00
42 588,00
0,00
42 588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 643 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 643 225,00
1 643 225,00
0,00
0,00
 
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
129 850,00
129 850,00
122 290,00
112 130,00
10 160,00
0,00
7 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7 560,00
7 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
86 530,00
86 530,00
86 530,00
86 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
17 100,00
17 100,00
17 100,00
17 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 760,00
5 760,00
5 760,00
0,00
5 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
80110
 
Gimnazja
820 183,07
820 183,07
756 204,00
669 010,00
87 194,00
0,00
37 710,00
26 269,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
37 710,00
37 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
513 010,00
513 010,00
513 010,00
513 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
42 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
99 700,00
99 700,00
99 700,00
99 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
14 300,00
14 300,00
14 300,00
14 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
22 000,00
22 000,00
22 000,00
0,00
22 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4260
Zakup energii
7 500,00
7 500,00
7 500,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 700,00
1 700,00
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4307
Zakup usług pozostałych
25 734,60
25 734,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 734,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4309
Zakup usług pozostałych
534,47
534,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4 200,00
4 200,00
4 200,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
1 400,00
1 400,00
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
32 194,00
32 194,00
32 194,00
0,00
32 194,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
70 600,00
70 600,00
70 600,00
1 600,00
69 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
57 000,00
57 000,00
57 000,00
0,00
57 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
80114
 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
241 300,00
241 300,00
240 700,00
207 700,00
33 000,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
164 800,00
164 800,00
164 800,00
164 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11 500,00
11 500,00
11 500,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
27 900,00
27 900,00
27 900,00
27 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4260
Zakup energii
4 300,00
4 300,00
4 300,00
0,00
4 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 100,00
5 100,00
5 100,00
0,00
5 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
12 400,00
12 400,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3250
Stypendia różne
8 400,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
80195
 
Pozostała działalność
27 000,00
27 000,00
27 000,00
400,00
26 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
21 600,00
21 600,00
21 600,00
0,00
21 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
851
 
 
Ochrona zdrowia
17 000,00
17 000,00
17 000,00
4 100,00
12 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85153
 
Zwalczanie narkomanii
2 000,00
2 000,00
2 000,00
500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
15 000,00
15 000,00
15 000,00
3 600,00
11 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8 300,00
8 300,00
8 300,00
0,00
8 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
852
 
 
Pomoc społeczna
1 223 009,93
1 223 009,93
304 741,14
253 573,00
51 168,14
0,00
918 268,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85204
 
Rodziny zastępcze
600,00
600,00
100,00
0,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85205
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85206
 
Wspieranie rodziny
4 862,00
4 862,00
4 862,00
4 362,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
660,00
660,00
660,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 612,00
3 612,00
3 612,00
3 612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
853 000,00
853 000,00
38 548,00
37 481,00
1 067,00
0,00
814 452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
814 332,00
814 332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814 332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19 490,00
19 490,00
19 490,00
19 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 641,00
1 641,00
1 641,00
1 641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 961,00
15 961,00
15 961,00
15 961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
389,00
389,00
389,00
389,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
50,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
60,00
60,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
957,00
957,00
957,00
0,00
957,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
3 400,00
3 400,00
3 400,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3 400,00
3 400,00
3 400,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
63 600,00
63 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
63 600,00
63 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
6 557,93
6 557,93
1,14
0,00
1,14
0,00
6 556,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
6 556,79
6 556,79
0,00
0,00
0,00
0,00
6 556,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1,14
1,14
1,14
0,00
1,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85216
 
Zasiłki stałe
7 800,00
7 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
7 800,00
7 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
205 260,00
205 260,00
204 900,00
186 600,00
18 300,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
145 100,00
145 100,00
145 100,00
145 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
27 500,00
27 500,00
27 500,00
27 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85295
 
Pozostała działalność
54 530,00
54 530,00
29 530,00
25 130,00
4 400,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
20 130,00
20 130,00
20 130,00
20 130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
853
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
85395
 
Pozostała działalność
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
288 513,64
252 100,00
244 600,00
12 000,00
232 600,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 413,64
36 413,64
0,00
0,00
 
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
36 413,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
36 413,64
36 413,64
0,00
0,00
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
36 413,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 413,64
36 413,64
0,00
0,00
 
 
90002
 
Gospodarka odpadami
130 000,00
130 000,00
130 000,00
12 000,00
118 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 700,00
1 700,00
1 700,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
108 000,00
108 000,00
108 000,00
0,00
108 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
90003
 
Oczyszczanie miast i wsi
57 000,00
57 000,00
57 000,00
0,00
57 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
90004
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4260
Zakup energii
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
90095
 
Pozostała działalność
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
272 800,00
272 800,00
0,00
0,00
0,00
272 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
192 700,00
192 700,00
0,00
0,00
0,00
192 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
192 700,00
192 700,00
0,00
0,00
0,00
192 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
92116
 
Biblioteki
80 100,00
80 100,00
0,00
0,00
0,00
80 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
80 100,00
80 100,00
0,00
0,00
0,00
80 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Wydatki razem:
7 877 560,26
6 118 202,75
4 655 626,14
3 299 210,00
1 356 416,14
280 300,00
1 073 888,79
53 387,82
0,00
55 000,00
1 759 357,51
1 759 357,51
59 718,87
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela dochodów budżetowych na zadania rządowe na 2015 rok
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan
750
 
 
Administracja publiczna
25 010,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
- dochody bieżące
24 910,00
24.910,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
24 910,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
- dochody bieżące
100,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
347,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- dochody bieżące
347,00
347,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
347,00
852
 
 
Pomoc społeczna
855 357,93
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dochody bieżące
853 000,00
 
 
853.000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
853 000,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- dochody bieżące
2 300,00
 
 
 
2.300,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 300,00
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
- dochody bieżące
57,93
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
57,93
   
Razem
880 714,93
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela wydatków na zadania rządowe na 2015 rok
 
Dział
Rozdział
Paragraf
 
Plan
750
 
 
Administracja publiczna
25 010,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
24 910,00
24.910,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19 500,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 000,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 390,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
220,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
800,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
100,00
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
347,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
347,00
347,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
49,63
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,11
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
290,26
852
 
 
Pomoc społeczna
855 357,93
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
853 000,00
 
 
853.000,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
814 332,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19 490,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 641,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 961,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
389,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
50,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
60,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
957,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- wydatki bieżące
2 300,00
 
 
 
2.300,00
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2 300,00
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
57,93
 
 
3110
Świadczenia społeczne
56,79
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1,14
Razem:
880 714,93
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział
Rozdział
 
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1
2
3
4
6
Jednostki sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki
 
 
754
75406
Straż Graniczna – wpłata na rzecz FWP
dotacja na wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych
 
1.000,00
754
75411
Komendy powiatowe PSP – dotacja dla PSP Sanok na wydatki inwestycyjne do zakupu samochodu bojowego
 
 
   20.000,00
900
90095
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02
 
7.500,00
921
92109
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
192.700,00
 
921
92116
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
 80.100,00
 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
 
 
 
272.800,00
 
28.500,00
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2
 
 
 
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2015 ROKU
 
 
Lp
Jednostka organizacyjna
Dział
Rozdz.
Dochody
                   w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące
majątkowe
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101
4.000
4.000
4.000
0,00
2.
Gimnazjum w Rakowej
801
80110
1.500
1.500
1.500
0,00
 
 
OGÓŁEM
 
 
 
5.500
 
5.500
 
5.500
 
0,00
 

powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 19:04:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.