Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.

  R.Org. 0050.36.2014

 
ZARZĄDZENIE NR 36/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.
 

 R.Org. 0050.36.2014

 
ZARZĄDZENIE NR 36/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.
 
        Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
1.     Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
-         informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze,
-         informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
-         informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
 
 
 
Dział
 
Rozdz.
 
§
 
Wyszczególnienie
 
Plan
 
Wykonanie
 
%
 
Wykon
 
1
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
010
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 
78.952,09
 
27.866,36
 
35,30
 
01042
 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na podstawie porozumień
50.000,00
 
50.000,00
50.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)między jst
 
50.000,00
 
0,00
 
0,00
 
01095
 
Pozostała działalność
 
dochody bieżące:
-          wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
-          dotacja celowa na zadania rządowe
28.952,09
 
28.952,09
2.000,00
26.952,09
27.866,36
 
27.866,36
914,27
26.952,09
96,25
 
96,25
45,71
100,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
2.000,00
 
 
 
914,27
 
 
 
45,71
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
26.952,09
 
 
26.952,09
 
 
100,00
 
020
 
 
LEŚNICTWO
 
20.000,00
 
1.237,74
 
6,19
 
02001
 
Gospodarka leśna
 
dochody majątkowe:
-          wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
20.000,00
 
20.000,00
20.000,00
1.237,74
 
1.237,74
1.237,74
6,19
 
6,19
6,19
 
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
20.000,00
1.237,74
6,19
 
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 
30.000,00
 
29.996,75
 
99,99
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000,00
 
30.000,00
30.000,00
29.996,75
 
29.996,75
29.996,75
99,99
 
99,99
99,99
 
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
30.000,00
 
29.996,75
 
99,99
 
700
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
204.448,00
 
180.469,97
 
88,27
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
dochody bieżące:
-          dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
-          czynsze za mieszkania i lokale
 
dochody majątkowe:
-          wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
204.448,00
 
50.000,00
2.200,00
47.800,00
 
154.448,00
 
154.448,00
180.469,97
 
23.549,97
1.394,84
22.155,13
 
156.920,00
 
156.920,00
88,27
 
47,10
63,40
46,35
 
101,60
 
101,60
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
50.000,00
 
 
 
23.549,97
 
 
 
47,10
 
 
0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 
154.448,00
 
156.920,00
 
101,60
 
710
 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
6.000,00
 
1.476,00
 
24,60
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
dochody bieżące:
-          otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000,00
 
6.000,00
6.000,00
1.476,00
 
1.476,00
1.476,00
24,60
 
24,60
24,60
 
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 
6.000,00
 
1.476,00
 
24,60
 
720
 
 
INFORMATYKA
 
94.646,00
 
8.341,16
 
8,81
 
72095
 
Pozostała działalność
 
dochody majątkowe:
-    dotacja celowa na realizację projektu PSeAP
94.646,00
 
94.646,00
94.646,00
8.341,16
 
8.341,16
8.341,16
8,81
 
8,81
8,81
 
 
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
94.646,00
 
 
 
8.341,16
 
 
 
8,81
 
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 
44.638,00
 
24.449,64
 
54,77
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
 
dochody bieżące:
-    prowizja za udostępnienie danych osobowych
-          dotacja celowa na zadania rządowe
44.538,00
 
44.538,00
0,00
44.538,00
23.986,65
 
23.986,65
4,65
23.982,00
53,86
 
53,86
0,00
53,85
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
4,65
0,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
44.538,00
 
 
23.982,00
 
 
53,85
 
75023
 
Urzędy gmin
 
dochody bieżące:
-          rozliczenia z lat ubiegłych
0,00
 
0,00
0,00
462,99
 
462,99
462,99
0,00
 
0,00
0,00
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
462,99
0,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania rządowe
100,00
 
100,00
100,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
100,00
 
 
0,00
 
 
0,00
 
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
 
3.220,00
 
 
 
3.052,00
 
 
 
94,78
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania rządowe
 
336,00
 
336,00
336,00
 
168,00
 
168,00
168,00
 
50,00
 
50,00
50,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
336,00
 
 
168,00
 
 
50,00
 
 
75113
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
2.884,00
 
2.884,00
2.884,00
2.884,00
 
2.884,00
2.884,00
100,00
 
100,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
2.884,00
 
 
2.884,00
 
 
 
100,00
 
756
 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
 
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
 
1.881.356,00
 
 
 
 
662.084,25
 
 
 
 
35,19
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
 
dochody bieżące:
 
 
 
1.044.500,00
 
1.044.500,00
 
 
 
240.901,00
 
240.901,00
 
 
 
23,06
 
23,06
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
770.000,00
201.212,00
26,13
 
 
0320
Podatek rolny
2.500,00
1.100,00
44,00
 
 
0330
Podatek leśny
80.000,00
38.418,00
48,02
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
6.000,00
171,00
2,85
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
186.000,00
 
0,00
 
0,00
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
 
dochody bieżące:
 
 
 
315.500,00
 
315.500,00
 
 
 
167.042,21
 
167.042,21
 
 
 
52,95
 
52,95
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
150.000,00
77.915,41
51,94
 
 
0320
Podatek rolny
115.000,00
66.222,56
57,58
 
 
0330
Podatek leśny
15.000,00
8.715,43
58,10
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
15.000,00
6.119,00
40,79
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
5.000,00
322,00
6,44
 
 
0370
Opłata od posiadania psów
200,00
0,00
0,00
 
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200,00
10,00
5,00
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
7.000,00
5.431,00
77,59
 
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
5.000,00
552,12
11,04
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
2.000,00
 
1.221,00
 
61,05
 
 
0920
Pozostałe odsetki
1.100,00
533,69
48,52
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
 
dochody bieżące:
 
169.300,00
 
169.300,00
 
98.602,64
 
98.602,64
 
58,24
 
58,24
 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
7.000,00
2.047,00
29,24
 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
22.300,00
 
17.993,86
 
80,69
 
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
140.000,00
 
69.289,00
 
49,49
 
 
0590
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0,00
9.272,78
0,00
 
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 
dochody bieżące:
 
352.056,00
 
352.056,00
 
155.538,40
 
155.538,40
 
44,18
 
44,18
 
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
350.656,00
155.324,00
44,30
 
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.400,00
214,40
15,31
 
758
 
 
RÓZNE ROZLICZENIA
 
2.886.676,00
 
1.679.290,00
 
58,17
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
 
dochody bieżące:
2.088.240,00
 
2.088.240,00
1.285.072,00
 
1.285.072,00
61,54
 
61,54
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.088.240,00
1.285.072,00
61,54
 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
 
dochody bieżące:
656.208,00
 
656.208,00
328.104,00
 
328.104,00
50,00
 
50,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
656.208,00
328.104,00
50,00
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
 
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym
10.000,00
 
10.000,00
10.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
0920
Pozostałe odsetki
10.000,00
0,00
0,00
 
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
 
dochody bieżące:
132.228,00
 
132.228,00
66.114,00
 
66.114,00
50,00
 
50,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
132.228,00
66.114,00
50,00
 
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 
1.149.774,98
 
1.021.748,46
 
88,87
 
80101
 
Szkoły Podstawowe
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
 
dochody majątkowe:
-     środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
858.498,96
 
58.498,96
 
58.498,96
 
800.000,00
800.000,00
858.498,96
 
58.498,96
 
58.498,96
 
800.000,00
800.000,00
100,00
 
100,00
 
100,00
 
100,00
100,00
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
57.215,60
 
 
 
57.207,16
 
 
 
100,00
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
1.283,36
 
 
 
1.291,80
 
 
 
 
100,00
 
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
 
800.000,00
 
 
800.000,00
 
 
100,00
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P,
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
-     dotacja celowa na zadania własne
 
dochody majątkowe:
-     dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1
      pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na inwestycje
215.243,52
 
116.811,00
 
75.740,00
41.071,00
 
98.432,52
 
98.432,52
96.277,00
 
96.277,00
 
75.740,00
20.537,00
 
0,00
 
0,00
44,73
 
82,42
 
100,00
50,00
 
0,00
 
0,00
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
64.379,00
 
 
 
64.379,00
 
 
 
100,00
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
11.361,00
 
 
 
11.361,00
 
 
 
100,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
41.071,00
 
20.537,00
 
50,00
 
 
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
83.667,65
 
 
 
0,00
 
 
 
0,00
 
 
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
14.764,87
 
 
 
0,00
 
 
 
0,00
 
80106
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
 
dochody bieżące:
-      dotacja celowa na zadania własne
18.120,00
 
18.120,00
18.120,00
9.060,00
 
9.060,00
9.060,00
50,00
 
50,00
50,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
18.120,00
 
9.060,00
 
50,00
 
80110
 
Gimnazja
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
57.912,50
 
57.912,50
 
57.912,50
57.912,50
 
57.912,50
 
57.912,50
100,00
 
100,00
 
100,00
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
56.646,60
 
 
 
56.636,44
 
 
 
100,00
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
1.265,90
 
 
 
1.276,06
 
 
 
100,00
 
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
 
1.006.869,86
 
497.499,59
 
49,41
 
85206
 
Wspieranie rodziny
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania własne
5.311,00
 
5.311,00
5.311,00
2.655,00
 
2.655,00
2.655,00
49,99
 
49,99
49,99
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
5.311,00
 
2.655,00
 
49,99
 
85212
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania rządowe
-     dochody na realizację zadań rządowych
 
 
 
871.300,00
 
871.300,00
871.300,00
0,00
 
 
 
418.617,73
 
418.617,73
418.500,00
117,73
 
 
 
48,05
 
48,05
48,03
0,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
871.300,00
 
 
418.500,00
 
 
48,03
 
 
2360
Dochody jst związanie z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
0,00
 
117,73
 
0,00
 
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania rządowe
-          dotacja celowa na zadania własne
 
 
 
 
5.100,00
 
5.100,00
3.500,00
1.600,00
 
 
 
 
1.815,00
 
1.815,00
1.168,00
647,00
 
 
 
 
35,59
 
35,59
33,37
40,44
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
3.500,00
 
 
1.168,00
 
 
33,37
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
1.600,00
 
647,00
 
40,44
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania własne
 
36.320,00
 
36.320,00
36.320,00
 
30.871,00
 
30.871,00
30.871,00
 
85,00
 
85,00
85,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
36.320,00
 
30.871,00
 
85,00
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania rządowe
115,86
 
115,86
115,86
115,86
 
115,86
115,86
100,00
 
100,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
115,86
 
 
115,86
 
 
100,00
 
85216
 
Zasiłki stałe
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania własne
11.640,00
 
11.640,00
11.640,00
7.935,00
 
7.935,00
7.935,00
68,17
 
68,17
68,17
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
11.640,00
 
7.935,00
 
68,17
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania własne
19.130,00
 
19.130,00
19.130,00
10.500,00
 
10.500,00
10.500,00
54,89
 
54,89
54,89
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
19.130,00
 
10.500,00
 
54,89
 
85295
 
Pozostała działalność
 
dochody bieżące:
-          dotacja celowa na zadania rządowe
-     dotacja celowa na zadania własne
57.953,00
 
57.953,00
17.164,00
40.789,00
24.990,00
 
24.990,00
9.990,00
15.000,00
43,12
 
43,12
58,20
36,77
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
17.164,00
 
 
9.990,00
 
 
58,20
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
40.789,00
 
15.000,00
 
36,77
 
900
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
 
38.100,00
 
 
19.788,19
 
 
51,94
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki
38.000,00
 
38.000,00
38.000,00
18.926,66
 
18.926,66
18.926,66
49,81
 
49,81
49,81
 
 
0830
Wpływy z usług
38.000,00
18.926,66
49,81
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
dochody bieżące:
-          dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
      środowiska – środki z WFOŚ
 
 
100,00
 
100,00
 
100,00
 
 
861,53
 
861,53
 
861,53
 
 
861,53
 
861,53
 
861,53
 
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
0,00
 
0,00
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
861,53
0,00
 
 
 
 
RAZEM  DOCHODY:
 
 
7.444.680,93
 
 
4.157.300,11
 
 
55,84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
 
Dział
 
Rozdz.
 
 
§
 
Treść
 
 
Plan
 
 
Wykonanie
 
%
 
Wykon
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
010
 
 
ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO
 
79.302,09
 
28.302,29
 
35,69
 
01030
 
Izby rolnicze
 
-          wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
2.350,00
 
2.350,00
2.350,00
1.350,21
 
1.350,21
1.350,21
57,46
 
57,46
57,46
 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 
2.350,00
 
1.350,21
 
57,46
 
01042
 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
 
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
      a) wydatki na realizację zadań statutowych
50.000,00
 
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
50.000,00
0,00
0,00
 
01095
 
Pozostała działalność
 
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
26.952,09
 
26.952,09
26.952,09
528,47
26.423,62
26.952,08
 
26.952,08
26.952,08
528,46
26.423,62
100,00
 
100,00
100,00
100,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
75,59
75,58
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10,83
10,83
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
442,05
442,05
100,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
26.423,62
26.423,62
100,00
 
020
 
 
LEŚNICTWO
 
10.000,00
 
0,00
 
0,00
 
02001
 
Gospodarka leśna
 
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
 
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.500,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.500,00
0,00
0,00
 
600
 
 
TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ
 
71.950,00
 
34.341,24
 
47,73
 
60014
 
 
 
Drogi publiczne powiatowe
 
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
 
30.000,00
30.000,00
30.000,00
29.996,75
 
29.996,75
29.996,75
29.996,75
99,99
 
99,99
99,99
99,99
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000,00
29.996,75
99,99
 
60016
 
 
Drogi publiczne gminne
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
31.950,00
 
31.950,00
31.950,00
1.000,00
30.950,00
4.344,49
 
4.344,49
4.344,49
0,00
4.344,49
13,60
 
13,60
13,60
0,00
14,04
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
30.950,00
4.344,49
14,04
 
60078
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
 
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10.000,00
0,00
0,00
 
700
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
686.000,00
 
128.529,09
 
18,74
 
70005
 
 
     
 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
666.000,00
 
666.000,00
666.000,00
1.000,00
665.000,00
128.529,09
 
128.529,09
128.529,09
392,29
128.136,80
19,30
 
19,30
19,30
39,23
19,27
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
57,29
57,29
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
335,00
37,22
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000,00
154,36
7,72
 
 
4260
Zakup energii
25.000,00
8.488,18
33,95
 
 
4270
Zakup usług remontowych
8.000,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
36.000,00
5.312,01
14,76
 
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000,00
3.931,25
39,31
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
390.000,00
106.757,00
27,37
 
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
8.000,00
3.494,00
43,68
 
 
4670
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
od nieruchomości
 
186.000,00
 
0,00
 
0,00
 
70095
 
Pozostała działalność
 
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
20.000,00
 
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
20.000,00
0,00
0,00
 
710
 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
6.000,00
 
1.476,00
 
24,60
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
6.000,00
 
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
1.476,00
 
1.476,00
1.476,00
0,00
1.476,00
24,60
 
24,60
24,60
0,00
27,33
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
80,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
510,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.400,00
1.476,00
27,33
 
720
 
 
INFORMATYKA
 
116.094,00
 
9.217,67
 
7,94
 
72095
 
 
Pozostała działalność
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
-          wydatki majątkowe
 w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
               PSeAP
116.094,00
 
2.000,00
2.000,00
2.000,00
 
114.094,00
 
114.094,00
9.217,67
 
0,00
0,00
0,00
 
9.217,67
 
9.217,67
7,94
 
0,00
0,00
0,00
 
8,08
 
8,08
 
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
2.000,00
0,00
0,00
 
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
94.646,00
7.835,02
8,28
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
19.448,00
1.382,65
7,11
 
750
 
 
  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
 
1.158.050,00
 
571.992,60
 
49,39
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
 
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
111.400,00
 
111.400,00
111.100,00
101.200,00
  9.900,00
300,00
58.274,14
 
58.274,14
58.274,14
52.136,90
6.137,24
0,00
52,31
 
52,31
52,45
51,52
61,99
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
300,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
78.000,00
37.766,26
48,42
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.400,00
6.369,99
99,53
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.300,00
7.503,53
52,47
 
 
4120
 Składki na Fundusz Pracy
2.000,00
497,12
24,86
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
112,84
11,28
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.500,00
2.066,40
45,92
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000,00
1.770,00
88,50
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.400,00
2.188,00
91,17
 
75022
 
Rady  Gmin
 
-          wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
30.000,00
 
30.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
19.989,58
 
19.989,58
333,58
333,58
19.656,00
66,63
 
66,63
6,67
6,67
78,62
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
25.000,00
19.656,00
78,62
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
204,43
6,81
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000,00
129,15
6,46
 
75023
 
Urzędy Gmin
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
2)      świadczenia na rzecz osób fizycznych
953.050,00
 
953.050,00
948.050,00
811.000,00
137.050,00
5.000,00
465.497,85
 
465.497,85
465.497,85
377.059,73
88.438,12
0,00
48,84
 
48,84
49,10
46,49
64,53
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5.000,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
619.000,00
264.855,47
42,79
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
48.000,00
46.818,40
97,54
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
117.000,00
54.295,26
46,41
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
17.000,00
3.590,60
21,12
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10.000,00
7.500,00
75,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20.000,00
19.770,96
98,85
 
 
4260
Zakup energii
30.000,00
21.299,40
71,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10.000,00
320,00
3,20
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000,00
18.448,12
61,49
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3.000,00
951,65
31,72
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
5.000,00
 
1.144,53
 
22,89
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
5.000,00
 
 
2.032,51
 
 
40,65
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
10.000,00
5.333,95
53,34
 
 
4430
Różne opłaty i składki
50,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.000,00
16.000,00
88,89
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
5.000,00
 
3.137,00
 
62,74
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
100,00
 
100,00
100,00
100,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
0,00
0,00
 
75075
 
Promocja jst
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000,00
 
5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.500,00
0,00
0,00
 
75095
 
Pozostała działalność
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
58.500,00
 
58.500,00
58.000,00
41.800,00
16.200,00
500,00
28.231,03
 
28.231,03
28.231,03
21.031,58
7.199,45
0,00
48,26
 
48,26
48,67
50,31
44,44
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
25.000,00
13.335,38
53,34
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
10.000,00
4.922,00
49,22
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.200,00
2.280,28
54,29
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00
493,92
82,32
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
2.000,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.000,00
2.623,50
26,24
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000,00
4.575,95
91,52
 
751
 
 
URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
 
3.220,00
 
 
 
2.849,30
 
 
 
88,49
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
336,00
 
336,00
336,00
336,00
 
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
281,00
0,00
0,00
 
75113
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
        2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.884,00
 
2.884,00
1.704,00
1.046,64
657,36
1.180,00
2.849,30
 
2.849,30
1.669,30
1.046,64
622,66
1.180,00
98,80
 
98,80
97,96
100,00
94,72
100,00
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1.180,00
1.180,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
149,71
149,71
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
21,45
21,45
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
875,48
875,48
100,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
394,29
394,29
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
188,57
153,87
81,60
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
74,50
74,50
100,00
 
754
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
 
       
 
68.000,00
 
 
18.677,70
 
 
27,47
 
75406
 
Straż graniczna
 
-          wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
1.000,00
 
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
1.000,00
1.000,00
100,00
 
100,00
100,00
 
 
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
1.000,00
1.000,00
100,00
 
75411
 
Komendy powiatowe PSP
 
-          wydatki majątkowe
      w tym: a) – dotacje na zadania inwestycyjne
20.000,00
 
20.000,00
20.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
 
 
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
 
20.000,00
 
 
0,00
 
0,00
 
75412
 
Ochotnicze Straże Pożarne
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
37.000,00
 
37.000,00
37.000,00
16.000,00
21.000,00
15.181,72
 
15.181,72
15.181,72
7.117,80
8.063,92
41,03
 
41,03
41,03
44,49
38,40
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.000,00
307,80
30,78
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
15.000,00
6.810,00
45,40
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11.000,00
6.537,03
59,43
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2.000,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.500,00
1.010,89
40,44
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000,00
516,00
10,32
 
75414
 
Obrona cywilna
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych
1.000,00
 
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
0,00
0,00
 
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
9.000,00
 
9.000,00
9.000,00
9.000,00
2.495,98
 
2.495,98
2.495,98
2.495,98
27,73
 
27,73
27,73
27,73
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6.000,00
2.495,98
41,60
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000,00
0,00
0,00
 
757
 
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
 
30.000,00
 
13.480,82
 
44,94
 
75702
 
Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów
i pożyczek jst
 
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst
 
30.000,00
 
30.000,00
30.000,00
 
13.480,82
 
13.480,82
13.480,82
 
44,94
 
44,94
44,94
 
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
 
30.000,00
 
13.480,82
 
44,94
 
758
 
 
RÓŻNE  ROZLICZENIA
 
42.393,00
 
0,00
 
0,00
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
42.393,00
 
42.393,00
42.393,00
42.393,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4810
Rezerwy
42.393,00
0,00
0,00
 
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 
3.687.364,76
 
2.365.479,47
 
64,15
 
80101
 
Szkoły   Podstawowe
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
      3) wydatki na programy finansowane
     z udziałem środków, o których mowa
     w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
     z realizacją zadań jst
 
-          wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.189.213,20
 
1.134.213,20
1.016.700,00
917.300,00
99.400,00
56.220,00
 
1.970,00
 
 
 
61.293,20
 
1.055.000,00
1.055.000,00
1.652.706,75
 
630.100,79
566.959,88
496.682,38
70.277,50
25.975,82
 
800,00
 
 
 
37.165,09
 
1.022.605,96
1.022.605,96
75,49
 
55,55
55,76
54,15
70,70
46,20
 
40,61
 
 
 
60,63
 
96,93
96,93
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
56.220,00
25.975,82
46,20
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
692.000,00
352.261,00
50,90
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
65.200,00
60.261,66
92,43
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
139.000,00
73.513,11
52,89
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19.900,00
9.446,61
47,47
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.200,00
1.200,00
100,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12.000,00
7.922,33
66,02
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
4.000,00
 
1.643,78
 
41,09
 
 
4260
Zakup energii
24.000,00
20.656,44
86,07
 
 
4270
Zakup usług remontowych
3.000,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.600,00
70,00
4,38
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000,00
3.844,34
96,11
 
 
4307
Zakup usług pozostałych
60.009,84
36.381,75
60,63
 
 
4309
Zakup usług pozostałych
1.283,36
783,34
61,04
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1.800,00
1.039,35
57,74
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
1.000,00
 
640,83
 
64,08
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.500,00
 
 
469,57
 
 
31,30
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.400,00
654,00
46,71
 
 
4430
Różne opłaty i składki
600,00
336,86
56,14
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
44.000,00
33.000,00
75,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500,00
 
0,00
 
0,00
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki MSiT
 
800.000,00
 
800.000,00
 
100,00
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
 
255.000,00
 
222.605,96
 
87,30
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego na fundusz zdrowotny dla   
                 nauczycieli
      3) wydatki na programy finansowane
     z udziałem środków, o których mowa
     w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
     z realizacją zadań jst
 
-           wydatki majątkowe
             w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
              z udziałem środków na programy UE
285.247,52
 
186.815,00
104.795,00
97.100,00
7.695,00
6.280,00
 
220,00
 
 
 
75.740,00
 
98.432,52
 
98.432,52
70.062,05
 
70.062,05
62.961,20
58.929,36
4.031,84
3.533,85
 
0,00
 
 
 
3.567,00
 
0,00
 
0,00
24,56
 
37,50
60,08
60,69
52,40
56,27
 
0,00
 
 
 
4,71
 
0,00
 
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6.280,00
3.533,85
56,27
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
73.800,00
43.044,79
58,33
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.300,00
6.085,86
96,60
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.800,00
8.595,23
58,08
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.200,00
1.203,48
54,70
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
431,84
43,18
 
 
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
24.169,75
0,00
0,00
 
 
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
4.265,25
0,00
0,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
1.000,00
 
0,00
 
0,00
 
 
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
32.968,10
 
0,00
 
0,00
 
 
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
5.817,90
 
0,00
 
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
200,00
0,00
0,00
 
 
4307
Zakup usług pozostałych
7.241,15
3.031,95
41,87
 
 
4309
Zakup usług pozostałych
1.277,85
535,05
41,87
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
600,00
 
0,00
 
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.795,00
3.600,00
75,08
 
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
46.311,93
0,00
0,00
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
8.172,69
0,00
0,00
 
 
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
37.355,72
 
0,00
 
0,00
 
 
6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
6.592,18
 
0,00
 
0,00
 
80106
 
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
 
-          wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
42.000,00
 
42.000,00
42.000,00
18.450,00
 
18.450,00
18.450,00
43,93
 
43,93
43,93
 
 
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
 
42.000,00
 
18.450,00
 
43,93
 
80110
 
Gimnazja
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
       3) wydatki na programy finansowane
     z udziałem środków, o których mowa
     w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
     z realizacją zadań jst
852.656,04
 
852.656,04
754.170,00
672.880,00
81.290,00
37.940,00
 
1.440,00
 
 
 
60.546,04
456.493,25
 
456.493,25
391.823,16
341.158,87
50.664,29
28.900,20
 
936,00
 
 
 
35.769,89
53,54
 
53,54
51,95
50,70
62,33
76,17
 
65,00
 
 
 
59,08
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
37.940,00
28.900,20
76,17
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
516.700,00
246.154,64
47,64
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
41.510,00
41.503,49
99,98
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100.300,00
46.382,07
46,24
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
14.370,00
7.118,67
49,54
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
29.000,00
13.217,74
45,58
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
 
2.000,00
 
1.385,56
 
69,28
 
 
4260
Zakup energii
5.000,00
3.664,19
73,28
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2.000,00
1.206,28
60,31
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.400,00
792,00
56,57
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.490,00
3.400,78
75,74
 
 
4307
Zakup usług pozostałych
59.280,14
35.015,95
59,07
 
 
4309
Zakup usług pozostałych
1.265,90
753,94
59,56
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.000,00
1.524,00
76,20
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
1.000,00
 
298,94
 
29,89
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.400,00
774,80
55,34
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
32.500,00
24.400,00
75,08
 
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500,00
 
0,00
 
0,00
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
81.200,00
 
81.200,00
81.200,00
1.200,00
80.000,00
46.036,14
 
46.036,14
46.036,14
446,10
45.590,04
56,69
 
56,69
56,69
37,18
56,99
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.200,00
446,10
37,18
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8.000,00
6.332,52
79,16
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
72.000,00
39.257,52
54,52
 
80114
 
 
 
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
205.888,00
 
205.888,00
205.238,00
178.800,00
26.438,00
650,00
 
104.293,78
 
104.293,78
104.293,78
93.237,64
11.056,14
0,00
 
50,66
 
50,66
50,82
52,15
41,82
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
650,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
138.000,00
67.165,08
48,67
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11.300,00
11.231,17
99,39
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.800,00
13.301,35
51,56
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700,00
1.540,04
41,62
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
1.823,80
36,48
 
 
4260
Zakup energii
2.800,00
1.746,86
62,39
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2.500,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
600,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.408,00
2.623,86
40,95
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
700,00
287,82
41,12
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
1.300,00
 
494,30
 
 
38,02
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
304,50
30,45
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.630,00
3.500,00
75,59
 
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.500,00
 
275,00
 
18,33
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.260,00
 
7.260,00
3.000,00
3.000,00
4.260,00
600,00
 
600,00
600,00
600,00
0,00
8,26
 
8,26
20,00
20,00
0,00
 
 
3250
Stypendia różne
4.260,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
3.000,00
 
600,00
 
20,00
 
80195
 
Pozostała działalność
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
23.900,00
 
23.900,00
23.900,00
400,00
23.500,00
16.837,50
 
16.837,50
16.837,50
0,00
16.837,50
70,45
 
70,45
70,45
0,00
71,65
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
400,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000,00
1.537,50
51,25
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
20.500,00
15.300,00
74,63
 
851
 
 
OCHRONA ZDROWIA
 
22.300,00
 
8.387,48
 
37,61
 
85153
 
 
Zwalczanie narkomanii
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
2.000,00
 
2.000,00
2.000,00
500,00
1.500,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
 
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
0,00
0,00
 
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
0,00
0,00
 
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
1.000,00
0,00
0,00
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 
-          wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
20.300,00
 
20.300,00
20.300,00
4.300,00
16.000,00
8.387,48
 
8.387,48
8.387,48
1.204,00
7.183,48
41,32
 
41,32
41,32
28,00
44,90
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.200,00
1.204,00
28,67
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.500,00
1.809,38
51,70
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
11.500,00
5.374,10
46,73
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
0,00
0,00
 
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
 
1.312.966,56
 
609.301,21
 
46,41
 
85202
 
 
Domy pomocy społecznej
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   a) wydatki na realizację zadań statutowych
27.034,70
 
27.034,70
27.034,70
27.034,70
13.710,02
 
13.710,02
13.710,02
13.710,02
50,71
 
50,71
50,71
50,71
 
 
4330
 
Zakup usług przez jst od innych jst
27.034,70
13.710,02
50,71
 
85205
 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
 
w rodzinie
 
-          wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
1.000,00
 
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
0,00
 
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
0,00
0,00
 
 
4410
 
Podróże służbowe
300,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
600,00
 
0,00
 
0,00
 
85206
 
 
Wspieranie rodziny
 
-          wydatki bieżące
1)      wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
10.173,00
 
10.173,00
10.173,00
9.673,00
500,00
2.562,39
 
2.562,39
2.562,39
2.562,39
0,00
25,19
 
25,19
25,19
26,49
0,00
 
 
4110
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.626,00
386,37
23,76