XML
konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnicki w Tyrawie Wołoskiej

 I.                   Organ prowadzący publiczną szkołę:

Gmina Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175

 

II.                Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 138

III.Wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  wynikające  z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze
w publicznym przedszkolu, w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

 

IV.             Wskazanie wymaganych dokumentów:

zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587
z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającej w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      w przypadku cudzoziemca  - poświadczonej przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopii:

a)      dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

b)      dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c)      dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 140 z późn. zm.),

11)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2020r. poz. 306 z późn. zm.) -  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z póżn. zm.),

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

 V.        Informacje o sposobie składania ofert oraz sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego

  1. Oferty należy składać w terminie: do 17 lipca 2020 r. do godz. 1300

             w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (I piętro, pok. nr 15),
             38-535  Tyrawa Wołoska 175

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej”.

 

  1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
  2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
  3. O  terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-07-03
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-07-03 12:01
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-19 15:27