Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego
i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy  w Tyrawie Wołoskiej

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
1.   obywatelstwo polskie,
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie średnie ,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. biegła znajomość obsługi komputera,
 7. bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz Instrukcji kancelaryjnej,
 8. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy  oraz wiedza o Gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
1.   umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w stresie,
 3. zdolność podejmowania decyzji,
 4. dyspozycyjność,
 5. kreatywność, samodzielność,
 6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 7. prawo jazdy kat. B.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów
    planistycznych,
3. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu zgodnie z planem zagospodarowania
    przestrzennego Gminy,
4. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego Gminy,


5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeru porządkowego dla nieruchomości
    położonych na terenie Gminy,
6. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie swoich obowiązków,
7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
    oraz z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rejestru
   decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9. Współpraca z podmiotami zajmującymi się sprawami związanymi z planowaniem
     przestrzennym,
10.Prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu,
11.Prowadzenie spraw związanych z zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy,
12.Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.
 
 
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  3. kwestionariusz osobowy
  4. kserokopie świadectw pracy
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
   i wykształcenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
11 lutego 2019 r. do godz. 1100 pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej”.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-01-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-29 15:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-20 09:36
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-21 09:26
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2020r. 16:47:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.