Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

Stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

 

I.                   Wymagania niezbędne:

 

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

4.      nieposzlakowana opinia,

5.      wykształcenie wyższe z zakresu geodezji,

6.      minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji,

7.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      biegła znajomość obsługi komputera,

9.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
o samorządzie gminnym, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami,  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,

10.  znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.

 

II.                Wymagania dodatkowe:

1.      umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

2.      uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

3.      znajomość systemu WebEWID ( internetowy system Informacji Przestrzennej oparty
na danych Państwowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego ),

4.      znajomość systemu PROTON,

5.      umiejętność oceny zawartości merytorycznej operatu szacunkowego,

6.      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

7.      wysoka kultura osobista,

8.      umiejętność pracy w stresie,

9.      zdolność podejmowania decyzji,

10.  dyspozycyjność,

11.  kreatywność, samodzielność,

12.  umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

13.  prawo jazdy kat. B.

 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków ws. podziału nieruchomości
    przeznaczonych pod inwestycje gminne,

2.Określanie zasad  ustalania cen gruntów niezabudowanych,

3. Tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację,

4. Ewidencjonowanie nieruchomości,

5. Prowadzenie spraw dotyczących nabywania, zbywania i zamiany gruntów, wydawania decyzji
    o przekazywaniu gruntów w zarząd, dzierżawę i dokonywanie ich okresowej kontroli,

6. Przekazywanie gruntów, budynków w użytkowanie wieczyste  i wygaszanie prawa użytkowania
    wieczystego,

7. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,

8. Prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań, służebności, uwłaszczania
    i regulowania stanów prawnych,

9. Przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym, w tym przygotowywanie
    ofert i obsługa inwestorów w zakresie zbycia majątku,

10. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez Gminę z mocy prawa własności
    nieruchomości zajętych pod drogi,

11. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem geodezyjnych podziałów i wymiany gruntów,

12.Prowadzenie spraw dotyczących aktów własności, scalania, podziałów i wymiany gruntów,

13.Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

IV.             Wymagane dokumenty:

                                                                        1.      list motywacyjny,

                                                                        2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

                                                                        3.      kwestionariusz osobowy

                                                                        4.      kserokopie świadectw pracy

                                                                        5.      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
i wykształcenie zawodowe,

                                                                        6.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

                                                                        7.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
10 grudnia 2018 r. do godz. 1000 pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 Tyrawa Wołoska, dnia 27-11-2018 r.                                  

powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-11-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-27 13:35
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-28 10:00
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2019r. 23:08:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.