Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)      ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół   w Tyrawie Wołoskiej;
3)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;
4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5)      uzyskała:
a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 
6)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 
II. Do konkursu może przystąpić również osoba:
1)      która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej i spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 1 oraz 3-10;
2)      nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a.        posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b.       ukończyła studia magisterskie,
c.        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na            stanowisku kierowniczym,
d.      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e.       nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f.       spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 3, 6, 8, 10;
3)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu szkół w Tyrawie Wołoskiej;
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt III, ppkt 3;
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
 z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    (Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2007r.  Nr 63, poz.425, z późn.zm) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela    akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r.    Nr 101, poz.926, z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
IV. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 doUrzędu Gminy Tyrawa Wołoska (sekretariat pok. 15) 
38 – 535 Tyrawa Wołoska 175
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej”.
 
V. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
                               
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

 

Tyrawa Wołoska. 5.06.2015r.

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)      ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół   w Tyrawie Wołoskiej;
3)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;
4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5)      uzyskała:
a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 
6)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 
II. Do konkursu może przystąpić również osoba:
1)      która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej i spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 1 oraz 3-10;
2)      nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a.        posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b.       ukończyła studia magisterskie,
c.        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na            stanowisku kierowniczym,
d.      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e.       nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f.       spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 3, 6, 8, 10;
3)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu szkół w Tyrawie Wołoskiej;
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt III, ppkt 3;
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
 z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    (Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2007r.  Nr 63, poz.425, z późn.zm) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela    akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r.    Nr 101, poz.926, z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
IV. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 doUrzędu Gminy Tyrawa Wołoska (sekretariat pok. 15) 
38 – 535 Tyrawa Wołoska 175
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej”.
 
V. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
                               
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

 

Tyrawa Wołoska. 5.06.2015r.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2015-06-08
Publikujący -
Dodano do archiwum 2016-02-03 13:45
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2020r. 02:50:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.