XML
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 5.05.2009 r. przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska na świadczenie usług z Programu Integracji Społecznej.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 15.05.09 r. przyznała kolejne środki finansowe na realizację zadań z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, Programu Integracji Społecznej.

Komisja przyznała środki usługodawcom, którzy złożyli oferty odpowiednio:
1. Janina Krzyżanowska Firma Usługowo Handlowa „KLON” Tyrawa Wołoska 147, w kwocie 15307,30 na realizację usług pod nazwą Organizacja prac integracyjnych społeczności lokalnej na rzecz poprawy estetyki, upiększanie centrum Tyrawy Wołoskiej oraz wokół kościoła.
2. Gimnazjum w Rakowej, w kwocie 5000,00 na realizację usług pod nazwą Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza dla młodzieży.
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, w kwocie 5000,00 na realizację usług pod nazwą Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza dla dzieci.

Usługi będą realizowane od 20 maja do 31 lipca 2009 r.


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi Integracji Społecznej
w Gminie Tyrawa Wołoska


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Tyrawa Wołoska uzyskała dotację 95 507,30 PLN. Część tej dotacji w kwocie 64 507,30 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług w 2009 roku.

1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
• usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW) lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
• usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.


2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy (pokój nr 9) w Tyrawie Wołoskiej dnia 04 maja 2009 r. godz.13.00
3. PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS
  POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.


Część I: Usługi dla dzieci i młodzieży

1. Organizacja dwóch wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę 10 000,00 PLN
Termin realizacji ofert od 20.05.2009r. do 30.06.2009 r.

Część II: Usługi dla rodzin

1. Organizacja prac integracyjnych społeczności lokalnej na rzecz poprawy estetyki gminy, upiększenie centrum Tyrawy Wołoskiej oraz wokół kościoła.
Zakres projektu i realizacja obejmuje:
  - zajęcia warsztatowe nt. projektowania ogrodów
- ukształtowanie terenu,
- zakładanie rabat,
- nasadzenie bylin i krzewów.

Na realizację usług przeznacza się kwotę 15 307,30 PLN
Termin realizacji ofert od 20.05.2009 r. do 31.07.2009r.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych w ofercie.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs).
2. Organizacje kościelne.
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne.
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze.
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i im podległe jednostki organizacyjne.


6. MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE - KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

W odniesieniu Części I:
a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b. dysponowanie minimum jedną osobą z wykształceniem wyższym i posiadającą
c. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
d. objęcie usługą minimum 30 dzieci,
e. dysponowanie przynajmniej jedną osobą, która posiada doświadczenie w organizacji
f. wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
a) oświadczenie o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji usługi,
c) oświadczenie o kwalifikacjach oraz CV personelu realizującego usługę,

W odniesieniu do Części II:
a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
b. zaprojektowanie i wykonanie usług zgodnie z projektem.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
a) oświadczenie o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji usługi,
c) zaświadczenie o kwalifikacjach oraz CV personelu realizującego usługę.

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno – finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej 175, 38-535 Tyrawa Wołoska w terminie do dnia 14 maja 2009 r
b) Oferta winna być ważna, przez co najmniej 30 dni od daty określonej w punkcie a).
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na świadczenie usług: (tytuł usługi: …)”,ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

d) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania do Oferenta.

OCENA OFERT

Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę, liczbę osób objętych usługą.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje Komisja Konkursowa uzna za niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu trzech dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej BIP Tyrawa Wołoska oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Marią Hassinger – koordynatorem programu lub Krystyną Kuzicką - kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: e-mail sekretarz@tyrawa.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 013 46 569 33, 013 46 569 39 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

9. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Oferty.
2. Wzór umowy.
3. Wzór sprawozdania. 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyniki konkursu PPWOW maj 2009 Plik doc 25.00 KB
Wzory dokumentów Plik doc 143.00 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2009-04-20
Publikujący -
Dodano do archiwum