Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr XXIII/2020

Protokół Nr XXIII/2020

z XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 15 grudnia 2020 r.

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1114.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 1114 otworzył obrady XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Sesja jest rejestrowana i udostępniana w sieci Internet.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską - Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego

Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza

Skarbnik Gminy – Panią Dorotę Czuryło

Kierownika GOPS – Panią Ewę Sieradzką

Pracowników gminy

Mieszkańców

Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

1.      Radosław Babina

2.      Stanisław Chabko

3.      Bartłomiej Czerepaniak

4.      Bożena Drzyzga

5.      Mariusz Duszczyński

6.      Grzegorz Górniak

7.      Dawid Jach

8.      Grzegorz Martowicz

9.      Bartosz Nitka

10. Jacek Pisz

11. Józef Suwaj

12. Joanna Szylak

13. Andrzej Wołoszyn

14. Edward Wołoszyn

15. Jan Wołoszyn

 

Ad.2 Proponowany porządek obrad.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „U Podnóża Gór Słonnych”.

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Zakończenie sesji.

 

Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:

Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 1 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie projektu uchwały Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej Panią Ewę Sieradzką.

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – proszę o przyjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021. Obowiązek opracowania tegoż programu wynika z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi:
„Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika” oraz na podstawie oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:
Art. 10 „Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                                                            i socjoterapeutycznych”. Szanowni Państwo, ja tak w skrócie przedstawię ten program. Jest to roczny program, który będzie realizowany w ramach środków przeznaczonych na ten cel, które wynikają z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  W 2021 roku planowana wysokość dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń wyniesie 19.000,00 zł. dochody te w całości przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r. W ramach tego programu planujemy przeprowadzić takie działania jak zwiększenie dostępności świadczeń leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji. Drugim celem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. I tutaj będziemy współpracować z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatową Policji w Sanoku, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, grupą roboczą, PCPR w Sanoku, oświatą, służbą zdrowia, poprzez prowadzenie działań wspierających poradnictwo
i organizowanie pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dla ofiar przemocy i sprawców przemocy. Trzecim zadaniem jakie będzie realizowane w ramach tego programu będzie organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach
i placówce wsparcia dziennego jaka jest prowadzona przy GOPS. Szanowni Państwo
w ramach tego programu planujemy również wspomagać organizacje i instytucje działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dotacje na ten cel. Będą również realizowane inne działania wynikające z ustawy oraz rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak np. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym, występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego i szkolenia dla kadry zajmującej się właśnie przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Dodatkową działalnością jaką będziemy finansować w 2021 r. jest działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego. Punkt ten został powołany zarządzeniem wójta, które weszło
w życie od 1 września tego roku. Punkt sprawdza się. W tej chwili przychodzą do nas osoby potrzebujące pomocy i takiej pomocy udzielamy. W ramach tego punktu na dzień dzisiejszy jest zatrudniony w ramach umowy zlecenia pedagog, który również obsługuje problemy związane z dziećmi.  Czyli gdyby jakiś problem nastąpił również w szkole to taka osoba jest obsługiwana również przez nasz punkt. Dodatkową działalnością jaką będziemy finansować będzie Placówka Wsparcia Dziennego świetlica „Mrówka”. Do tej pory mieliśmy finasowanie praktycznie w 100 % zapewnione ze środków unijnych w ramach programów unijnych z RPO. W tej chwili nie ma już dofinansowania. Projekt się skończył. Pozostała trwałość projektu. I tutaj w ramach tych środków alkoholowych chcielibyśmy w części zapewnić to finansowanie, żeby tę trwałość projektu utrzymać
i utrzymać funkcjonowanie tejże palcówki. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to proszę. Chciałam jeszcze dodać, że Program został przedstawiony do konsultacji społecznych zgodnie z
uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi. Do projektu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Oświatowo – Społecznej.

Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej Pan Bartosz Nitka poinformował,
że Komisja na wczorajszym posiedzeniu nie miała żadnych uwag do powyższej uchwały.

Protokół  komisji stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu.


Radny Pan Bartosz Nitka – Pytanie do Pani Kierownik GOPS – jak długa jest trwałość projektu „Mrówka”, „Mrówczy Świat”?

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Trwałość projektu to jest dwa lata i liczy się od 1 czerwca tego roku.

Radny Pan Bartosz Nitka – Jaka to kwota, bo częściowo będzie to pokrywane z tych środków ze sprzedaży koncesji na alkohol, jest potrzebna żeby jeszcze uzupełnić, aby ta świetlica się finansowała w całości?

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – na dzień dzisiejszy zatrudniamy tam kierownika świetlicy, który jest jednocześnie wychowawcą świetlicy i jest zatrudniony na ½ etatu, czyli wynagrodzenie tego pracownika należy sfinansować jak również posiłek la dzieci, które uczestniczą w tej placówce a także zakup materiałów oraz bieżąca działalność. Trudno jest w tej chwili określić koszty związane z działalnością bo to jest uzależnione od budżetu, od projektu budżetu na 2021 r. i tutaj będziemy się ustosunkowywać do tych kwot zapisanych w budżecie. Ponieważ część zajęć jest obowiązkowa, jak zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – i to będzie zapewniać kierownik świetlicy, czyli wychowawca. Natomiast inne dodatkowe zajęcia nie są obowiązkowe. Ale w ramach środków możemy je zapewnić.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

 

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021

głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie projektu uchwały Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej Panią Ewę Sieradzką.

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę o przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Powodem przyjęcia tej uchwały jest zmiana przepisów prawnych jak również zostały wprowadzone nowe programy ministerialne dla gmin. Gmina Tyrawa Wołoska zamierza korzystać z tych programów w związku z powyższym musi nastąpić zmiana uchwały, która w tej chwili obowiązuje z 2007 roku. Szanowni Państwo jeśli chodzi o tą uchwałę to tutaj zapisane są warunki, na podstawie których można przydzielać usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących.  Te warunki wynikają przede wszystkim  z ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność za te usługi uzależniona jest od kwoty dochodu jaki przypada na osobę w gospodarstwie domowym.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej usługi opiekuńcze przyznawane są nieodpłatnie jeśli dochód na osobę nie przekracza 701 zł. W przypadku gdy osoba zamieszkuje z rodziną to ten dochód nie może przekraczać 528 zł. I te usługi właśnie wtedy byłyby świadczone bezpłatnie. Dodatkowymi możliwościami skorzystania
z usług bezpłatnych są właśnie programy ministerialne, w które właśnie chcemy wejść i współpracować z Urzędem Wojewódzkim. Takimi nowymi programami, do których chcemy przystąpić jest tzw. Program „Opieka 70 +” jak również usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Tutaj gmina dostaje 80% dofinansowania do tych usług, 20% to jest wkład własny ale warunkiem jest, że osoba korzystająca z tych usług ma prawo korzystać bezpłatnie. W przypadku gdy osoby w przekraczają te kryteria dochodowe,   o których wspomniałam wówczas obowiązuje załącznik nr 2 do tejże uchwały przedstawionej Państwu i w załączniku nr 2 jest tabela odpłatności za usługi opiekuńcze w zależności w jakim kryterium dochodowym znajduje się osoba o ile przekracza to kryterium - wówczas ustalana jest odpłatność za usługę. Sam koszt usługi wynika
z umowy zawartej między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a wykonawcą usługi. Ten koszt ustalany jest po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych. W przypadku gdy nie przekraczamy 30 000 euro obowiązuje nas regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w jednostce, czyli
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Nasza gmina nie  przekracza tych kwot bo tych usług nie świadczymy tak dużo - na dzień dzisiejszy w ogóle nie świadczymy. Ale mam już
w tej chwili jak gdyby słownie złożone podania o przyznanie tych usług. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne aby móc skorzystać chociażby z tych programów ministerialnych. Jeśli chodzi o umarzanie lub częściowa odpłatność również tutaj uchwała nam precyzuje w jakim przypadku możemy obniżyć wartość naliczonej usługi  - tutaj możemy ją obniżyć o 50% w przypadku jeśli jest konieczność opłat za więcej, niż jedną usługę dla danej osoby – usługę usług specjalistycznych lub usług opiekuńczych. W przypadku konieczności ponoszenia większych kosztów leczenia, rehabilitacji, wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystania
z dodatkowych płatnych usług opiekuńczych bądź występuje zdarzenie losowe
w rodzinie, bądź jest konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w ośrodku wsparcia lub innej placówce odpłatnej bądź w rodzinie jest więcej niż troje małoletnich dzieci – wtedy mamy zwolnienie 50%, w przypadku gdyby w danej rodzinie występowało więcej niż dwie przesłanki, które zostały wymienione kierownik ośrodka ma możliwość całkowitego zwolnienia z opłat. Jest to decyzja indywidualna na wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego jak również na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika ile tych godzin musimy świadczyć i w jakim zakresie, czy są to usługi zwykłe czy specjalistyczne. Mając powyższe na uwadze proszę jeszcze raz o przyjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Oświatowo – Społecznej.

Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej Pan Bartosz Nitka poinformował,
że opinia Komisja była pozytywna.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

 

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały Skarbnika Gminy Panią Dorotę Czuryło. Projekt uchwały został również wyjaśniony na posiedzeniu Komisji.

Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado projekt przedstawionej uchwały zwiększa planowane dochody w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r. o kwotę 34.743,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.500,00 zł, która przeznaczona będzie na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z uwagi na osiągnięte wyższe dochody z tyt. podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zwiększa powyższa uchwała plan dochodów o kwotę 15.400,00 zł. W dziale 801 przedstawione macie Państwo zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci z poza terenu Gminy Tyrawa Wołoska uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Nowych Szans” oraz dochody z tyt, opłat na zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawiona uchwała zwiększa planowane wydatki o kwotę 16.743,00 zł, w tym na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Nowych Szans” o kwotę 2.200,00 zł, na zakup ekspertyzy dot. naruszenia stanu wody na gruncie o kwotę 3.000,00 zł, na wydatki związane
z realizacją GPRPA o 43,00 zł, wydatki realizowane z subwencji oświatowej o kwotę 11.500,00 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 325.000,00 zł w poszczególnych rozdziałach wynika z przeanalizowania kwot planowanych wydatków oraz przewidywanej realizacji do końca roku budżetowego. Uchwała zmniejsza planowany deficyt o kwotę 343.000,00 zł zakładając jednocześnie zwiększenie rozchodów o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „U Podnóża Gór Słonnych”. Proszę o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie zmian w budżecie.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina poinformował, że Komisja podczas posiedzenia nie wniosła żadnych uwag o uchwały. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.

Protokół Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r. głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0.
W głosowaniu brało udział 15
radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie                  finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały Skarbnika Gminy Panią Dorotę Czuryło.

Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska zmienia załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok. Zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 68/20 z 09.10.2020 r., Zarządzeniem nr 70/2020 z 19.10.2020 r., Zarządzeniem nr 73/2020 z 29.10.2020 r., Zarządzeniem nr 76/2020 z 04.11.2020 r., Zarządzeniem nr 79/2020 z 18.11.2020 r., Zarządzeniem nr 82/2020 z 23.11.2020 r. jak również obejmują zmiany wprowadzone dzisiaj podjętą uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
W załączniku dokonano zmian w poszczególnych pozycjach uwzględniając również złożony projekt WPF na 2021 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina poinformował, że opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie                  finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „U Podnóża Gór Słonnych”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały Skarbnika Gminy Panią Dorotę Czuryło.

Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Wójt Gminy działając na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 262 ust. 1i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydał Zarządzenie nr 7/2020  28.02.2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „U Podnóża Gór Słonnych” na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno turystycznej w Tyrawie Wołoskiej w kwocie 23.000,00 zł oraz zawarł umowę pożyczki. Zgodnie z umową pożyczki Wójt Gminy udzielił Stowarzyszeniu pożyczki krótkoterminowej nieoprocentowanej, której termin spłaty ustalono na dzień  31.12.2020 r. Spłata pożyczki miała nastąpić otrzymaniu przez Stowarzyszenie środków płatności na realizację projektu. W dniu 26.11.2020 r. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy o zmianę terminu spłaty do 31.12.2021 r. a co za tym idzie o zmianę pożyczki na długoterminową z uwagi na wydłużony okres weryfikacji wniosku oraz nie wyłonienie wykonawcy realizacji operacji w pierwszym postępowaniu zapytania ofertowego. Do zmiany tej pożyczki z krótkoterminowej na długoterminową upoważniony jest tylko organ stanowiący, tj. Rada Gminy. W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina poinformował, że opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „U Podnóża Gór Słonnych” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały Zastępcę Wójta Gminy Pana Krystiana Domaradzkiego.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w wyniku prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów
i budynków na terenie gminy Tyrawa Wołoska, wykonywanych w 2019 r. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sanoku, nastąpiła zmiana powierzchni działki nr 115 zlokalizowanej w miejscowości Rozpucie gmina Tyrawa Wołoska. Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – zmianę powierzchni  z 0,04 ha na 0,0433ha. Działka jest przeznaczona do sprzedaży więc zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały celem zaktualizowania powierzchni działki. Dziękuję.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina poinformował, że opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0.
W głosowaniu brało udział 15
radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przerwa 1157- 1212.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały Sekretarza Gminy Pana Mariana Kurasza.

Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ustawa
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na nas obowiązek uchwalenia corocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Program określa zasady i formy współpracy pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Celem jest określenie tych jasnych i wyraźnych zasad. Projekt został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z naszą uchwałą oraz wymogiem – nie wniesiono żadnych uwag. Celem tego programu jest budowanie przez gminę partnerstwa miedzy samorządem a sektorem pozarządowym, czyli tymi organizacjami. Współpraca ma charakter finansowy lub pozafinansowy. Finansowy polega na tym, że gmina powierza wykonanie niektórych zadań publicznych organizacjom pozarządowym i takie zadania m.in. były wykonywane w tamtym roku. W tym roku również są przewidziane. Współpraca
o charakterze pozafinansowym polega na doradztwie, konsultowaniu projektów, udostępnianiu lokali, które są w zasobach gminy, wydawanie opinii na temat działalności tych organizacji. W tym roku jako priorytetowe zadania proponujemy następujące działania: 1) działania z zakresu pomocy społecznej, czyli wsparcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych,
prowadzeniu działań na rzecz dzieci i rodzin doświadczających przemocy, udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, pedagogicznej
i psychologicznej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, pomoc
z zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych osób starszych; 2)
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, czyli aktywizacja seniorów oraz prowadzenie działań edukacyjno – kulturalnych i rekreacyjnych. Mamy nadzieję, że jeżeli powstanie ten park to te wszystkie będą w tym zakresie realizowane; 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, czyli integracja i aktywizacja ze środowiskiem; 4) działanie, które ma na celu rozwiazywanie problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie; 5) działania z zakresu wspierania wolontariat i organizacji pozarządowych; 6) działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia; 7) działania wspierające kulturę
i sztukę; 8) działania wspierające sport. Nie będę przedstawiał sposobu realizacji – tylko krótko – zadanie może być zlecone lub może być ogłoszony konkurs, jeżeli zadanie nie przekracza 10.000,00 zł to może być dodatkowo powierzone organizacji. Jest to wszystko umieszczone na BIP. Każda organizacja, której powierzone jest zadanie musi się z tego rozliczyć. Również może być forma konkursowa ale nie dysponujemy aż takimi środkami, żeby ogłaszać konkursy. W budżecie na ten cel przewidziane jest około 10.000,00 zł. Jeżeli w trakcie roku będą większe środki – może się to zmienić. Zasady przeprowadzania konkursów są takie same jak w tamtym roku myślę, że każdy z radnych zna te zasady. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania to proszę i proszę
o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Oświatowo -Społecznej  do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej Pan Bartosz Nitka poinformował,
że Komisja nie wnosi uwag.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 17. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały Zastępcę Wójta Gminy Pana Krystiana Domaradzkiego.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado uchwała wynika z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zasięgnięta została opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, stąd też taka treść tego regulaminu. Proszę
o przyjęcie tej uchwały również z autopoprawka dotycząca punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Tyrawa Wołoska znajdującego się pod adresem Olszanica 138, 38-722 Olszanica. Jest to rozdział 4 §4 pkt 5. Jeżeli są pytania to pozostaję do dyspozycji. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radny Pan Dawid Jach -  Kto jest powołany przez Wójta Gminy do kontrolowania
 i egzekwowania Regulaminu?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Za takie kwestie odpowiada pracownik merytoryczny – pracownik ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami i kwestie kontrolne również są brane tutaj pod uwagę.

Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska  głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 19. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały Zastępcę Wójta Gminy Pana Krystiana Domaradzkiego.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika również
z ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o utrzymaniu czystości porządku
w gminie. Również po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku.  Również proszę o przyjęcie tej uchwały z autopoprawką dotycząca punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla terenu Gminy Tyrawa Wołoska - §2 pkt 2 - Odpady wskazane w ust. 1 odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, przez uprawniony podmiot, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady wykazane w ust.1 właściciele nieruchomości mogą także przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się pod adresem Olszanica 138, 38-722 Olszanica. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radny Pan Jacek Pisz – Czy przez nową firmę będą nadal tak odpady odbierane przez lato 2 razy w miesiącu jak do tej pory?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jest to kwestia zawarta w umowie. Nie chce teraz Państwa wprowadzać w błąd ponieważ ta częstotliwość odbierania odpadów też wynika z ustawy. Państwo na poprzednich sesjach też podejmowaliście pewne zmiany. Jeżeli chodzi o częstotliwość odbierania opadów to jest to uzależnione od ustawy i też uzależnione od tego co jest wpisane w przetargu. Ale tę informacje szczegółową jeszcze Państwu udzielę jeżeli chodzi o częstotliwość odbierania odpadów. Raczej nie będzie to mniejsza niż była dotychczas. Co do zwiększenia to wypowiem się po zasięgnięciu opinii pracownika merytorycznego.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Chciałbym się wypowiedzieć na temat, bo §4 pkt 1 zmieszane  odpady komunalne i bioodpady –minimum 2 razy
w miesiącu. Więc tutaj w tej uchwale jest to zawarte.

Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady zapytał czy odczytywać cały projekt uchwały. Radni mieli okazje się z nim zapoznać. Rada Gminy ustaliła, że nie ma potrzeby odczytywania całości uchwały.

Głosowanie:

Za” przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 21. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy udzieliła głosu Pani Wójt.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest już taki okres przedświąteczny chciałam wszystkim złożyć życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – dla Was, dla Waszych rodzin, najbliższych osób – przede wszystkim dużo zdrowia, żeby upłynęły w miłej, rodzinnej  atmosferze. Żebyśmy pokonywali trudności a Boża Dziecina żeby nam błogosławiła na każdym kroku.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Dołączam się do tych życzeń – Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego na całe Święta, żeby upłynęły w szczęśliwej, zdrowej atmosferze i na Nowy Rok życzę spełnienia wszystkich marzeń. Dla wszystkich pracowników, mieszkańców i oczywiście tutaj dla nas, dla całej Rady.

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad sesji.

Wobec braku innych pytań o godzinie 1229 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady XXIII nadzwyczajnej sesji
w kadencji 2018 -2023 dziękując obecnym za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Inspektor UG

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-18 15:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-18 15:31
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2021r. 15:05:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.