Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr XI/2019
Protokół Nr XI/2019
z XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 która odbyła się w dniu 25 września 2019 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
XI sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1403.
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 1403 otworzył obrady XI sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak
Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Pracowników gminy
Mieszkańców
Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Mariusz Duszczyński
 6. Grzegorz Górniak
 7. Dawid Jach
 8. Grzegorz Martowicz
 9. Bartosz Nitka
 10. Jacek Pisz
 11. Józef Suwaj
 12. Joanna Szylak
 13. Andrzej Wołoszyn
 14. Edward Wołoszyn
 15. Jan Wołoszyn
Oraz sołtysów miejscowości:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Grzegorza Jasińskiego
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak
 4. Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitkę
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.2 Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr IX/2019 oraz nr X/2019).
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.  
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
 10. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 11. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 12. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki zgłosił wniosek – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zgłaszam poprawkę do uchwały w kwestii wprowadzenia do budżetu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 55.525,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie wydatków. Państwo na Komisji Finansów byliście zapoznani z tą zmianą. Zmiana była już po tym, jak przygotowaliśmy dla Państwa całą dokumentację. W uzasadnieniu do uchwały w pkt 2 mają Państwo informacje dot. działu 758, rozdz. 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok
w kwocie 55.525,00 zł. Natomiast w wydatkach w pkt 3 b w dziale 801, rozdz. 80101 na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz dodatki wiejskie – rozdz. 80150 na dodatki wiejskie. Proszę o przegłosowanie wniosku.
Wniosek będzie głosowany przy rozpatrywaniu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:
Za” przyjęciem porządku obrad po zmianie głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniej sesji.  Uwag nie było.
Przyjęcie protokołu nr IX/2019:
„Za” przyjęciem protokołu z IX sesji głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-0. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przyjęcie protokołu nr X/2019:
„Za” przyjęciem protokołu z X sesji głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-1. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
od dnia 31 lipca do dnia 25 września 2019 r.
 
Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
I. Sprawy bieżące.
1. Wydane Zarządzenia
- w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy - Nr 50/2019;
- w sprawie powołania członków komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 ze zm.), „Regulaminem zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR,
w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. -
Nr 51/2019;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok - Nr 52/2019;
- w sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniach przez Referat Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w trybie zapytania ofertowego, tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie
z „Regulaminem zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r.- Nr 53/2019;
-  w sprawie składu osobowego Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2020-2025- Nr 54/2019;
- w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – Nr 55/2019;
- w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbiorów dostarczonego wyposażenia oraz wykonanych prac remontowych w ramach zadania pt.: „Przygotowanie nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w budynku zlokalizowanym w miejscowości Rozpucie 2” – Nr 56/2019;
- w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Nr 57/2019;
- w sprawie  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika GOPS
w Tyrawie Wołoskiej w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru – Nr 58/2019;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok – Nr 59/2019;
- w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I Półrocze 2019 r.– Nr 60/2019;
- w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
oraz koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.– Nr 61/2019;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok – Nr 62/2019;
- w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: Wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Rakowa na dz. nr 128 w km 0+230 do 0+430, na dz. nr 76 w km 0+000 do 0+200 oraz Rozpucie na dz. nr 459 i 457 ( dz. nr 459 w km 0+144 oraz dz. nr 457 w km 0+000 do 0+085) – Nr 63/2019;
- w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu drzewostanu
w miejscach publicznych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – Nr 64/2019;
 
II. Inwestycje
1.Przygotowano i opublikowano na stronie www.bip.tyrawa.pl zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego wraz
z wykonaniem ogrodzenia” w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Nie wpłynęła żadna oferta.
Po przeprowadzeniu rozmów z firmami zajmującymi się realizacją tego typu przedsięwzięć podpisano umowę na realizację powyższego zadania z Firmą Inter Torg S.c. z Sanoka, która zaoferowała wykonanie placu zabaw w zakresie identycznym jak
w opisie przedmiotu zamówienia, w zapytaniu ofertowym za kwotę 42.919,62 zł brutto, z czego kwotę 33.159,52 zł brutto zapłaci Gmina Tyrawa Wołoska  - natomiast kwotę 9.760,10 zł brutto zapłaci Stowarzyszenie Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury. Pozostałe firmy, do których zwrócono się o przedstawienie szacunkowej wyceny realizacji powyższego zadania zadeklarowały gotowość wykonania zadania za kwotę 48.139,74 zł brutto – Firma Ringpol, oraz 49.102,88 zł – Firma Prometeusz Dziecięcy Świat.  
 W dniu 2 września 2019 w obecności Inspektora Nadzoru Pana Wacława Korczaka przeprowadzono komisyjny odbiór robót w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z remontem wejścia do budynku oraz prace remontowe wewnątrz budynku. Do dnia 2 września 2019 r. zakończono zakup wyposażenia do sal, szatni, pomieszczeń administracyjnych oraz sanitariatu do budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.
W obiekcie tym zostały również dokonane obowiązkowe odbiory przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczno w Sanoku - przystosowanie obiektu do prowadzenia działalności przedszkolnej oraz KP Straży Pożarnej w Sanoku – zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu. Wyniki odbioru – pozytywne – placówka spełnia wszystkie niezbędne wymagania.
2. Przygotowano dla jednostek OSP w Hołuczkowie i Rozpuciu dokumenty niezbędne do podpisania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie o przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Doposażenie OSP celem zwiększenia potencjału technicznego”. Umowy zostały podpisane w dniu 23.09. 2019 r. Przygotowano umowy dotacji na remont garaży jednostek OSP w Tyrawie Wołoskiej i Rakowej, na postawie których Gmina Tyrawa Wołoska przekazała odpowiednio: 5.000.00 zł dla  jednostki OPS w Tyrawie Wołoskiej
oraz 3.500,00 zł dla jednostki OSP w Rakowej.
Udzielono pomocy jednostkom OSP w Rakowej i w Siemuszowej w sporządzeniu
i wysłaniu wniosku o udzielenie dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji dla jednostek OSP na zadanie publiczne pn.:” Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.” Kwota dofinansowania – 5.000,00 zł dla każdej jednostki.
Udzielono pomocy jednostkom OSP w Rakowej, Siemuszowej i Hołuczkowie
w sporządzeniu i wysłaniu ofert konkursowych na realizację zadania określonego
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, porządku publicznego oraz działań ratowniczych na rzecz ludności wiejskiej z dofinansowania z funduszu składkowego ubezpieczenia społecznego. Nazwa zadania: Wyposażenie jednostek OSP z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych. Wysokość dofinansowania – 15.000,00 zł.
Przygotowano dla jednostek OSP w Tyrawie Wołoskiej i Hołuczkowie wnioski do WFOŚiGW w Rzeszowie o dotacje na zadanie związane z dostawą środków trwałych – zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Koszt realizacji jednego zadania – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to kwota około 790.000,00 zł brutto,
z czego 50.000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW oraz 50% jako wkład własny jednostki OSP. Wnioski zostały złożone.
3. Prowadzone są prace nad aktualizacją Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Tyrawa Wołoska. Prowadzono ciągły monitoring warunków pogodowych i analizę zagrożeń.
4. Skomunalizowano działkę nr 378/2 położoną w miejscowości Siemuszowa o pow. 0,35 ha.  Kolejne pismo właściciela sąsiedniej nieruchomości o zakup części działki 378/2 celem powiększenia swojej nieruchomości.
Skomunalizowano działkę nr 169/1 i 169/5 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska. Została wydana decyzja Wojewody o nieodpłatnym przekazaniu działek na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska. Po jej uprawomocnieniu należy jeszcze wprowadzić zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
5. Została wypowiedziana umowa na ścinkę i zrywkę drewna na działce nr 118 położonej w miejscowości Rozpucie z winy wykonawcy. Za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości 4.100,00 zł. Uprzątnięcie terenu
i wyrobienie pozostałego na lesie drewna zlecono innej firmie.
6. Od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r. trwa wyłożenie do wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy.
7. Zakończyły się planowe prace terenowe związane z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków na  terenie Gminy wykonywane na zlecenie Starostwa Powiatowego
w Sanoku przez Firmę Geomiar. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego odbędzie się w dniach od 07.10. – 11.10.2019 r. w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz w dniach od 07.10. – 25.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Sanoku.
8. W dniu 29 lipca 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 9.265,00 zł.
9. W dniu 25 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.:
„Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rakowa na działce nr 128, w miejscowości Rozpucie na dz. nr 76, w miejscowości Rozpucie na dz. nr 459 i 457” z F.U.H.B.T Henryk Biłas, Zawadka 50.
10. W dniu 10 września 2019 r. została podpisana umowa z Firmą Damian Myćka Eldan na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej
w miejscowości Tyrawa Wołoska, zadanie nr 7, działka nr 1099,1102,1105, 1106,1108, 1110, 1087/1”. Na kwotę 47.346,55 zł.
11. W dniu 19 września 2019 r. została podpisana umowa z Firma Instal Projekt – wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 działka nr 39 i 717 w miejscowości Rozpucie” na kwotę 168.889,04 zł.
12. Podpisałam umowę z heraldykiem w celu zalegalizowania herbu Gminy Tyrawa Wołoska. Trwają prace nad ustaleniem ostatecznej wersji herbu Gminy. Są pewne źródła historyczne, które nawiązują w sposób szczególny do naszej Gminy. O wynikach pracy zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.
13. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na „Czyszczenie rowów wraz z koszeniem poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”. Oferty zostały złożone przez czterech wykonawców. Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni.
14. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej od Zastępcy Dyrektora Pana Jarosława Wartaka – Szanowna Pani Wójt Teresa Brzeżawska – Juszczak Wójt Gminy Tyrawa Wołoska – Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej uprzejmie informuje, że Państwa wniosek złożony do Programu Infrastruktury nr 126136/18/A2 pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Hołuczkowie” uzyskał dotację w wysokości 220.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki inwestycyjne. W przypadku, kiedy dofinansowanie projektu jest niższe, niż wnioskowana kwota prosimy o sporządzenie poprzez system aktualizacji wniosku. W tym celu należy zalogować  się na swoje konto, przejść do zakładki Dokumenty i wybrać Moje złożone pisma następnie wyświetlić szczegóły.

Wcześniej składaliśmy o dofinansowanie- uzyskaliśmy kwotę 120.000,00 zł. Napisaliśmy o ponowne dofinansowanie i uzyskaliśmy 100.000,00 zł. Więc jest 220.000,00 zł + 30.000,00 zł wkładu własnego z mienia wiejskiego. Dlatego była prowadzona ścinka drewna w tej miejscowości.
IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

 1. W dniu 25 lipca 2019 r. mieszkańcy naszej Gminy uczestniczyli w Agro Bieszczady Lesko.
 2. 29 lipca 2019 r. o godz. 13.30  w Tyrawie Wołoskiej przed Amfiteatrem „Pod Lipami” odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowych zasad świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+”. W spotkaniu uczestniczyła Wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz, której bardzo serdecznie dziękuje za wizytę.
 3. 30 lipca 2019 r. uczestniczyłam w sesji Rady Powiatu Sanockiego.
 4. 7 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie gospodarki wodno-ściekowej.
 5. W dniach 9-10 sierpnia 2019 r. uczestniczyłam w II Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa - Spotkanie Regionów Karpackich w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.
 6. 12 sierpnia 2019 r. spotkaliśmy się z Panem Andrzejem Dąbrowskim Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów celem omówienia bieżących spraw pomiędzy Gmina a Nadleśnictwem.
 7. 20 sierpnia odbyło się szkolenie w Rzeszowie w zakresie Funduszu dróg samorządowych.
 8. 21 sierpnia uczestniczyłam w spotkaniu organizowanym przez Starostę z Ustrzyk – w spotkaniu uczestniczył również, były już, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
 9. 1 września odbył się Festiwal Twórczości Ludowej w Tyrawie Wołoskiej. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za liczny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.
 10. 6 września Zastępca Wójta Gminy w Podkarpackim Okrągłym Stole Edukacyjnym w Centrum Wystawienniczym Areny G2A w Jasionce.
 11. 7 września uczestniczyłam w 11 Harasymiadzie w Komańczy, gdzie miało miejsce Narodowe Czytanie nowel. Tego samego dnia wychowankowie Świetlicy „Mrówka” wzięli udział w Akcji Narodowe Czytanie  pod honorowym patronatem pary prezydenckiej w Tyrawie Wołoskiej. Wspólnie przeczytano nowelę Bolesława Prusa „Katarynka”. Czytanie odbyło się w przepięknej scenerii
  w miejscu dawnego dworu. W czytaniu uczestniczył Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki, wychowankowie, wychowawcy, przedstawiciele rodziców. Po przeczytaniu noweli dzieci wykonywały prace plastyczne będące ilustracją utworu. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Z tego miejsca serdecznie za to wszystkim dziękuję.
 12.  12 września miała miejsce premiera odcinka w programie TVP3 Rzeszów „Wprowadzamy zmiany w Gminie Tyrawa Wołoska” – film promocyjny
  o Tyrawie Wołoskiej został bardzo dobrze odebrany, nie tylko przez mieszkańców ale również przez osoby zamieszkałe poza gminą. Otrzymaliśmy wiele telefonów z gratulacjami  - serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali czynny udział
  w nagraniu. Promocja naszej Gminy jest niezwykle ważna, chociażby z uwagi na zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności na naszym terenie. Więcej szczegółów będę mogła Państwu powiedzieć w późniejszym terminie.
 13. 18 września wraz z Panią Skarbnik podpisywaliśmy umowę w WFOŚiGW
  w sprawie finansowania usuwania wyrobów azbestowych.
 14. 19 września podpisałam umowę na oświetlenie uliczne w miejscowości Rozpucie oraz Tyrawa Wołoska.
 15. 21 września uczestniczyłam w IV Podkarpackim Forum Obywatelskim
  w Urzędzie Marszałkowskim wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Złoty Dąb”
  z Hołuczkowa.
 16. 22 września uczestniczyłam w pikniku w miejscowości Rozpucie. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim osobom za przygotowanie i odważenie się uczestniczenia, aby można było złożyć odpowiednie dokumenty. Dzięki temu miejscowość Rozpucie zakupiła sobie maszynę do popcornu, do waty cukrowej, grill i kilka parasolek osłaniających oraz zjeżdżalnię.
 17. 24 września Zastępca Wójta uczestniczył w III Posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa w Sanoku. Została poruszona kwestia usytuowania lustra obok GOK oraz umiejscowienia progu wyspowego wraz z przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.
 18. Od 3-5 września uczestniczyła w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Miałam tam możliwość spotkania się z kilkoma ministrami oraz dyrektorami departamentów, gdzie również poruszaliśmy kwestie i problemy jakie drążą naszą Gminę.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Bartosz Nitka – pytanie do Pani Wójt – czego dotyczyły zmiany w budżecie, ponieważ nie ma zarządzeń na BIP a chcielibyśmy wiedzieć, czego dotyczyły (dot. zarządzenia nr 52, 59 i 62). Bardzo proszę, aby na bieżąco aktualizować zarządzenia na BIP. Ponieważ ostatnie kończy się prawdopodobnie na 49. 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – Na obecną chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie czego dotyczyły. Rozmawiałam z Panią Skarbnik, która poinformowała, że rozmawiała o zmianach na Komisji. W kwestii aktualizowania zarządzeń na BIP poproszę Pana Sekretarza o dopilnowanie tego.
Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach
i zapytaniach radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Drzyzga poinformowała,
że w okresie między sesjami Komisja odbyła posiedzenie 22.07.2019 r. Komisja Rewizyjna przeanalizowała całą dokumentację dzierżawy działki o nr 602/4
w miejscowości Tyrawa Wołoska. Zdaniem Komisji zmiana stawki czynszu na niższą z 2 zł/m2 na 1 zł/m2 miesięcznie była nieuzasadniona. Umowa dzierżawy zawarta 30.08.2016 r. nie zawiera załącznika graficznego, o którym mowa w §1 pkt 2 umowy. Komisja Rewizyjna uważa, że sprzedaż działki 602/4 w miejscowości Tyrawa wołoska jest nieuzasadniona ze względu na jej strategiczne położenie. Do protokołu dołączamy informacje dotyczącą działki zlokalizowanej w miejscowości Tyrawa Wołoska. Ostateczną decyzję pozostawia się radnym w drodze głosowania. Jest załącznik – 1)Umowa dzierżawy z dnia 08.08.1990 r. czas nieograniczony, dzierżawa części działki 602 o pow. 200 m2 – w informacji w umowie zastrzega się, że działka będąca podmiotem dzierżawy nie jest przewidziana do sprzedaży; 2) Umowa dzierżawy z dnia 23.03.1992 r. obowiązuje od 23.03.1990 r. do czasu prowadzenia działalności oraz usytuowania budynku na działce. Dzierżawa części działki 602 o pow. 80 m2. Pismo Pani B.
z dnia 27.03. 2015 r. z załączonym wzorem aneksu do umowy z propozycją dzierżawy na 12 lat, pow. 5a. Aneks nie jest popisany. Pismo Pani B. z dnia 07.05.2015 r. – prośba o dzierżawę na 20 lat. Uchwała nr VII/37/2015 z dnia 25.06.2015 r. – zgoda na dzierżawę części działki 602/2 na okres 20 lat. Operat GN 6640/1574/2015 aktualizacja ewidencji gruntów i budynków działki 602/2 – data przyjęcia do zasobów 22.09.2015 r. Wprowadzono budynek drewniany handlowo-usługowy, użytek BI wg stanu faktycznego na gruncie. Wykaz zmiany gruntowej - stan starej drogi DR. Porozumienie z dnia 15.10.2015 r. pomiędzy gminą a Panią B. – podział działki 602/2 z urzędu – koszty podziału pokryte przez Panią B. Jedna z wydzielonych części będzie wydzierżawiona. Informacja z rejestru gruntów – na dzień 19.10.2015 r. działka 602/2 o pow. 0,0971,
w tym BI – 0,0501, DR – 0,0470. Zarządzenie 58/2015 z dnia 22.10.2015 r. – stawka czynszu z 2 zł/m2. Operat udziałowy – GN 6640/2110/2015, Postanowienie z dnia 27.10.2015 r. – operat przyjęty 19.11.2015 r. Decyzja podziałowa z dnia 02.12.2015 r., ostateczna z dniem 17.12.2015 r. Wykaz nieruchomości do dzierżawy na drodze bezprzetargowej z 30.12.2015 r., Protokół z dnia 28.01.2016 r. – powierzchnia budynku zajęta pod prowadzenie działalności gospodarczej 50 m2. Powierzchnia działki zajęta pod dzierżawę – 200 m2. Wprowadzona Umowa z dnia 23.03.1991 r., pismem Wójta z dnia 19.04.2016 r. z terminem rozwiązania 01.09.2016 r. z informacją o zgodzie na dzierżawę na 201 lat. Pismo Pani B. z dnia 06.07.2016 r. o wycofanie, z wypowiedzeniem możliwości dalszej dzierżawy. Zarządzenie 56/2016 z 24.08.2016 r. – stawka czynszu 1zł/m2 miesięcznie. Umowa dzierżawy na okres 20 lat z dniem 30.08.2016 r. Dzierżawa części działki 602/4 o pow. 200 m2- brak załącznika graficznego, o którym mowa w §1 pkt 2. Umowa obowiązuje od 01.09.2016 r. Uwagi: w załączniku do uchwały nr XXIV/146/2001 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 24.04.2001 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych, nie wynika jednoznacznie czy jest to droga gminna publiczna. Z informacji o stanie mienia komunalnego działka 602/2 była co roku wykazywana jako droga gminna publiczna. Na koniec roku 2016 jako droga gminna publiczna wykazana jest jedynie działka 602/3.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Martowicz poinformował, że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
 Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina  poinformował, że Komisja w okresie między sesjami Komisja  odbyła jedno posiedzenie – dotyczyło ono zmian w budżecie – opinia zostanie wydana.
 Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka poinformował,
że w okresie między sesjami Komisja odbyła dwa posiedzenia:

 1. Pierwsze spotkanie dotyczyło wyników egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum. Protokół i wnioski Komisji są do wglądu;
 2. Drugie spotkanie dotyczyło wyrażenia opinii do uchwały, która jest w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka odczytał treść protokołu nr 3/2019 z posiedzenia, które odbyło się 02.09.2019 r. – posiedzenie rozpoczęło się o g. 17.00 – zakończyło o godz. 18.00. W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji (Pan Bartosz Nitka, P. Joanna Szylak, P. Józef Suwaj, P. Radosław Babina, P. Edward Wołoszyn). Tematem posiedzenia było zapoznanie się z wynikami egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej w roku 2019 oraz sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z wynikami egzaminów oraz przedstawił sprawozdanie w tej kwestii. Członkowie komisji zwrócili uwagę, że wyniki egzaminów gimnazjalnych wypadły słabo, natomiast egzaminy klasy ósmej wypadły na poziomie średnim. Członkowie Komisji wnioskują, aby zwiększyć zajęcia dodatkowe z matematyki oraz języka angielskiego dla klasy ósmej w roku szkolnym 2019/2020.
Ponadto Komisja poruszyła następujące kwestie:
- przewozu dzieci z terenu całej Gminy Tyrawa Wołoska do Szkoły Podstawowej
w Tyrawie Wołoskiej oraz możliwość dofinansowania przez Gminę dowozu dzieci;
- możliwość darmowych posiłków w szkole dla wszystkich dzieci;
- problem Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej;
- dofinansowania sprzętu sportowego i możliwość udostępnienia młodzieży pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej w Rozpuciu.
Protokół nr 3/2019 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są pytania do protokołu. Pytań nie było.
 
Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka odczytał treść protokołu nr 4/2019 z posiedzenia, które odbyło się 23.09.2019 r. – posiedzenie rozpoczęło się o g. 16.00 – zakończyło o godz. 16.30. W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji Komisji (Pan Bartosz Nitka, P. Joanna Szylak, P. Józef Suwaj, P. Radosław Babina, P. Edward Wołoszyn) a także Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska Pan Marian Kurasz oraz Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska oraz sprawy bieżące.
Sekretarz Gminy pan Marian Kurasz poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Następnie przedstawił regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole. Zgłosił również autopoprawkę do regulaminu, mianowicie w rozdziale III §10 powinien brzmieć: „Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się w wysokości od 3% do 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, a dla dyrektorów od 3% do 25 % tej kwoty”. Przedmiotowa zmiana wynika z uwagi związków zawodowych , które twierdza, że dodatek nie może być zerowy. Uwag do projektu uchwały nie było.
W kwestii spraw bieżących Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Nitka zwrócił się
z pytaniem, czy można wypożyczać sale gimnastyczną, czy nie, ponieważ Komisja nie dostała informacji od Pani Dyrektor w tej kwestii.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz stwierdził, że można, ale jest to pytanie do Dyrektora szkoły, ponadto powinien być opracowany regulamin korzystania z Sali.
Protokół nr 4/2019 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są pytania do protokołu. Pytanie zadał Radny Pan Stanisław Chabko – mam pytanie do Komisji dot. pierwszego protokołu – jest tam wzmianka o Sali gimnastycznej – proszę Przewodniczącego Komisji o rozwinięcie tego tematu.
 
Przewodniczący Komisji Oświato-Społecznej Pan Bartosz Nitka – Panie Radny- problem Sali gimnastycznej poruszyliśmy, ponieważ chcielibyśmy, w przyszłym roku, jako Komisja Oświaty w końcu zamknąć ten temat. Aby dojść do jakiegoś porozumienia – żeby nie ciągnęło się to kilka lat. Parkiet jest niezdatny do użytku itd. Musimy pójść
o krok dalej, ponieważ na chwilę obecną, według mnie i całej komisji, wszystko stoi
w miejscu – nie możemy iść do firmy ponieważ, tak jak Pan Zastępca na jednym
ze spotkań powiedział, jest ona w upadłości. Szansa na odzyskanie pieniędzy jest co najmniej średnia. Musimy zastanowić nad tym, co robić – czy tez poszukać tego,
w którym miejscu popełniony był błąd.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak -   Z pewnego rozeznania wynika, że firma ta nadal realizuje zadania. Na pewno będziemy się temu przyglądać. Jesteśmy teraz na etapie zmiany prawnika. Na pewno jest potrzeba zrobienia czegoś w tym kierunku. Nie mniej jednak teraz rozpisywane są przetargi, mamy przyznane pieniądze i musimy zająć się teraz tymi sprawami.  Nawiązując jeszcze do tego dojazdu do szkoły – jestem umówiona z dyrektorem na negocjacje cen. Nie chcę tu mówić o jakichś kwotach – po prostu będę podejmowała rozmowy. O tym, czy uda się coś wypracować zostaniecie Państwo poinformowani.
 
Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Dawid Jach poinformował, że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
Ad. 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska .
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że teraz odbędzie się głosowanie nad zgłoszonym wcześniej wnioskiem Zastępcy Wójta Gminy.
 
Głosowanie nad wnioskiem:
„Za” przyjęciem wniosku o wprowadzenie do budżetu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 55.525,00 zł oraz zwiększenia wydatków głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o wyjaśnienie projektu uchwały Zastępcę Wójta Gminy.
 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – zmiany w budżecie związane są przede wszystkim
z przyjęciem środków przyznanych – dotacji, dofinansowań. W uzasadnieniu do uchwały mają Państwo wszelkie wyjaśnienia Pani Skarbnik w kwestii tych dotacji - przyznanie dotacji na realizację zadania pn.”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” – kwota 177.462,00 zł.
W dziale 900, rozdz. 90001 – na realizację zadania pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” – kwota 17.900,00 zł. W dziale 921, rozdz. 92195 zwiększenie kwoty dotacji w związku z pismem MKiDN DEK-WPM.913.2.96.2019.MO na realizację zadania: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie” – kwota dodatkowych 100.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących:  w dziale 600, rozdz. 60016 na podstawie „Listy zadań gminnych
i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 – kwota 78.648,75 zł, gdzie otrzymaliśmy nie 50%
a 80% wsparcia. Wnioski na remonty tych trzech dróg, które zostały złożone, a wcześniej konsultowane z sołtysami poszczególnych miejscowości – drogi zostaną jeszcze w tym roku wykonane; W dziale 900, rozdz. 90026 – środki otrzymane z WFOŚiGW
na usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwota 9.265,00 zł; W dziale 758, rozdz. 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – kwota 55.525,00. W uzasadnieniu znajdują się również wyjaśnienia dot. wydatków.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr XI/57/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych (Radny Pan Radosław Babina był nieobecny w trakcie głosowania). Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – uchwała jest związana ze zmianą przepisów, które wymagają od nas zachowania pewnej ścisłości jeżeli chodzi o terminy płatności i numer konta, na który będzie ta opłata uiszczana. Jest konieczność utworzenia takiego subkonta. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry, bez wezwania w terminie do dnia 20 każdego miesiąca. Opłatę uiszcza się przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr XI/58/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przerwa 1458 – 1515.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska Pan Marian Kurasz – zgłosił wniosek: zmiana treści w §10 – Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się w wysokości do 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty a dla dyrektorów do 25 % tej kwoty na: Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się w wysokości od 3% do 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty a dla dyrektorów od 3% do 25 % tej kwoty.
Jest to spowodowane tym, że jeżeli przyznaje się dodatek motywacyjny to jakieś kryterium musi być spełnione – nie może być dodatku zerowego. Albo się komuś przyznaje albo nie. I tak było to podnoszone w negocjacjach ze Związkami, z Prezesem Związków Zawodowych – taki zapis został zaakceptowany. Ta kwestia była omawiana na Komisji Oświatowo-Społecznej – opinia była pozytywna.  
Głosowanie nad wnioskiem:
„Za” przyjęciem wniosku o zmianę treści w §10 głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie projektu uchwały Sekretarza Gminy.
 
Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska Pan Marian Kurasz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado  - ten Regulamin jest podyktowany zmianą w Karcie Nauczyciela. Zmieniły się pewne zapisy – naszym obowiązkiem jest uaktualnienie Regulaminu. Nie wprowadzaliśmy zmian do poprzedniego Regulaminu tylko został opracowany nowy. Omówię najważniejsze kwestie. W tym Regulaminie jest ważny zapis, iż przez nauczyciela należy rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej. To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ gdyby nie było takiego zapisu to Kartę Nauczyciela mieliby tylko nauczyciele. Natomiast wszyscy wiemy, że zadaniem gminy jest prowadzenie przedszkoli i ewentualnych żłobków. I to daje możliwość uzyskania takiego samego dodatku za wychowawstwo również nauczycielowi w przedszkolu. Dlatego ten zapis jest tak ważny. Jeżeli chodzi o dodatek funkcjonalny Pani Wójt proponuje dyrektorowi szkoły liczącej od 10 do 18 oddziałów  - od 10 do 50%, dyrektorowi szkoły liczącej do 9 oddziałów – od 10 do 35% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. U nas takiej szkoły nie ma, ponieważ szkoła liczy ponad 10 oddziałów. Wicedyrektorowi – do 9 oddziałów – 10 do 25%, od 10 do 18 oddziałów – 10 do 30% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Dodatek za wychowawstwo – 300,00 zł i jest to kwota minimalna zapisana w Karcie Nauczyciela. Nie może być niższa i taka została zaproponowana. Za funkcję opiekuna stażu została utrzymana wysokość z poprzedniego Regulaminu – 3% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Dalej są przedstawione kryteria, które muszą być spełnione, a przynajmniej część z nich, aby otrzymać taki dodatek. Omówione jest kiedy wypłacany jest dodatek, również dla nauczyciela, który pełni rolę dyrektora – kiedy zastępuje dyrektora. Kolejnym rozdziałem – III – jest dodatek motywacyjny.  Dodatek motywacyjny proponuje się dla nauczyciela w wysokości od 3 do 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty a dla dyrektora od 3 do 25% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy, niż 6 miesięcy. Przyznanie dodatku jest uzależnione od przepracowania w szkole co najmniej 6 miesięcy. Dalej przedstawione są kryteria, które muszą być spełnione, a przynajmniej w części, aby otrzymać taki dodatek. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny to 8% sumy stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkole. U nas to się sprawdza. W tych granicach wypłacany jest dodatek motywacyjny. Rozdział IV jest czysto techniczny – omówione są tu zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. One są określone w Karcie Nauczyciela. Dodatek za wysługę lat – za 20 lat otrzymuje się 20% i więcej nie można. Rozdział VI Dodatki za warunki pracy – za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 15%, jeżeli zajęcia odbywają się w domu dziecka i 5% jeżeli te zajęcia odbywają się w szkole. Kolejny rozdział to nagrody ze specjalnego funduszu nagród – nagroda Wójta Gminy oraz nagroda Dyrektora Szkoły. 1% planowanego corocznie osobowego funduszu wynagrodzeń musi być przeznaczona na nagrody dla nauczycieli. Co nie znaczy, że musi być wykorzystany. Z tego proponujemy 30% środków funduszu na nagrody Wójta a 70% na nagrody Dyrektora Szkoły. Dlaczego 30% - tak obliczyliśmy – w naszej rzeczywistości jest tylko jedna szkoła. Jeżeli jest więcej szkół to jest łatwiej.
I to 30% zabezpiecza dwie minimalne nagrody Wójta Gminy. Ale myślę, że otrzymanie nagrody Wójta jest to duży prestiż, Nagrody Dyrektora oczywiście też. Wysokość nagrody Wójta stanowi od 50-70% kwoty średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Natomiast nagroda Dyrektora Szkoły stanowi 30-50% kwoty średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Nagrody można otrzymać z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela), ważnych wydarzeń w życiu szkoły czy tez w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W dalszej części są kryteria w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczej w zakresie działalności poza szkolnej. Są również kryteria dodatkowe dla dyrektora szkoły, co ostatnio zostało zakwestionowane – ale widzę, że w Dziennikach Urzędowych Województwa Podkarpackiego takie zapisy są przyjmowane. Kolejny warunek – nauczyciele i dyrektorzy szkół typowani do nagrody Wójta muszą posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat. Natomiast nauczyciele typowani do nagrody Dyrektora szkoły muszą posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta mogą występować: Dyrektor Szkoły dla nauczycieli z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej, a także Rada Pedagogiczna dla Dyrektora Szkoły. Taką nagrodę może również przyznać Wójt Gminy z własnej inicjatywy. Wniosek opiniuje Rada Pedagogiczna w tajnym głosowaniu. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zgłosił wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały.
Głosowanie nad wnioskiem:
„Za” przyjęciem wniosku o nieodczytywanie projektu uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr XI/59/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 
Radny Pan Radosław Babina – Zadał pytanie dot. oświetlenia – projektu na Rakową,
o którym była rozmowa na zebraniu.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – zebranie mieliśmy 15 września ale mamy bardzo dużo przetargów, które ja rozpisuje osobiście – dlatego na chwilę obecną nie miałem możliwości tego sprawdzić. Po rozpisaniu wszystkich przetargów i po rozstrzygnięciu tych przetargów, ponieważ mamy bardzo dużo pieniędzy teraz do wykorzystania – czas jest do końca roku, postaram zorientować się w tym temacie. Na chwilę obecną nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
 Radna Pani Joanna Szylak – Zadała pytanie dot. oświetlenia na „Międzykoty” – czy będzie w tym roku rozpisany przetarg i czy to zadanie zostanie zrealizowane.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki –  Kwestia realizacji zadania będzie zależała od tego czy wyłonimy wykonawcę, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Nie będzie to przetarg tylko zapytanie ofertowe, ponieważ kwota będzie niższa, niż ta wartość związana z Ustawą Pzp. Zapytanie ofertowe zostanie wkrótce rozpisane. Czekaliśmy na podpisanie umowy z wykonawcami, przede wszystkim na Tyrawę Wołoską (tzw. górę), to zadanie, które miało być w pierwszej kolejności. To nam pozwoliło na zorientowanie się jaką kwotę, nie tylko wykonawcy ale i Inspektor Nadzoru nam zaproponuje - i teraz mamy już zielone światło, aby rozpisywać kolejne zapytania ofertowe. To również jest na liście do rozpisania, jeszcze w tym roku.
Radny Pan Józef Suwaj – Te 30.000,00 zł, które Sołectwo przyznało na oświetlenie – czy z budżetu Gminy dostaniemy, ponieważ tu widzę, że chcą na drogi przeznaczyć. Ale jeżeli będą mieli pewność, że my dostaniemy jakieś pieniądze to dadzą – w niedzielę jest zebranie.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki –  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – niejako Wójt jest organem wykonawczym, co Pani Wójt bardzo często powtarzała  – Państwo Radni decydujecie o tym, jak te pieniądze będą rozdysponowane. My możemy przedstawiać Wam propozycje – możecie się do nich przychylać, możecie się z pewnymi rzeczami nie zgadzać – ale to już zależy od Państwa. Dziękuję bardzo.
Radny Pan Jacek Pisz – Pytanie do Zastępcy Wójta – Chciałem złożyć wniosek, aby na „Międzykoty” ustawić znak ograniczenia prędkości, bo dojdzie do wypadku kiedyś. Znak ograniczenia prędkości  30 km/h umieścić od skrzyżowania do Zakładu „Drewex”. Jeszcze prośba, aby zmobilizować dzielnicowego, aby zainteresował się tą drogą - parę razy przejechał się i sprawdził, ponieważ tam nie 50 a 70 km/h jeżdżą.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki –  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado -  Panie Radny przede wszystkim proszę o zgłoszenie się do Urzędu, wystosowanie odpowiedniego pisma w tej sprawie, ponieważ my też musimy dokument, na podstawie którego będziemy działać.
Radny Pan Bartosz Nitka – Do Radnych z Tyrawy – czy mają plan jaki kolejny odcinek tego oświetlenia byłby wykonywany w przyszłym. Ponieważ jak Pan Radny Suwaj zaznaczył – ile pieniędzy będzie ewentualnie potrzebne do wykonania – kosztorysowo. Czy mają kolejny odcinek wyznaczony, przegłosowany na zebraniu wiejskim. To istotne, ponieważ jeżeli będzie kosztował załóżmy 500.000,00 zł czy 300.000,00 zł – najdroższy był chyba na ponad 300.000,00 zł.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki –  Szanowni Państwo, przepraszam, że wchodzę tutaj w słowo ale takich raczej kwot, jak 500.000,00 zł nie ma w kosztorysie. Jest to do przeanalizowania przez Sołtysa, przez Radę Sołecką, później przedstawienie tego na zebraniu. Myślę, że będziemy na ten temat rozmawiać. Kwestia też - skąd te środki pozyskać. Została podjęta uchwała na zebraniu skąd te pieniądze będą pozyskane a tak naprawdę nie mamy możliwości tego uzyskać. Trzeba się nad tym naprawdę mocno zastanowić jakie decyzje są podejmowane.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński
W odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi – w tym roku przecież też nie mieliśmy środków tutaj jako Tyrawa, wiadomo skąd te środki zostały pozyskane i w przyszłym roku myślę, że jest zasadne aby Fundusz Sołecki przeznaczony był na oświetlenie. Będzie to bardzo ciężkie zadanie do wykonania, ponieważ zostaliśmy postawieni pod ścianą.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki –  Jeszcze jest jedna kwestia – myślę, że można się nad tym zastanowić. Ogólnie udzielałem Państwu informacji, że nie ma możliwości podziału tych zadań – żeby wykonać np. same fundamenty, w sensie podbudowę czy też okablowanie. Ale jest jeszcze inne rozwiązanie tej całej sytuacji, ponieważ tam będziemy mieć odcinki, które będą kosztować – tylko nad tym trzeba byłoby zastanowić się podczas planowania budżetu – czy nie określić np. jednego odcinka jako zadanie dwuletnie. I wtedy w jednym roku rozpocząć – taką sytuacje mieliśmy w Rozpuciu ale tutaj kwota złożona była niższa więc wykonawca zadeklarował się, że skończy to w tym roku. Wydaje mi się, że byłoby to zasadne tylko musicie sobie zdawać Państwo sprawę, że pewien etap robót zostanie z terminem, powiedzmy z grudnia natomiast kontynuacja będzie po zatwierdzeniu kolejnego budżetu – rozciągnie się to w czasie.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Czy tu nie ma zagrożenia, że inny wykonawca może się zgłosić do wykonania tego drugiego etapu?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Nie, ponieważ będzie to w ramach jednego przetargu jako zadanie dwuletnie do wykonania. Będzie podpisana umowa. Tylko musi być odpowiedni zapis w wieloletniej prognozie finansowej jako zadanie dwuletnie, jako konkretne zadanie. To już państwa zadanie, aby tego – przypilnować.
Radny Pan Bartosz Nitka – Z tego co mi wiadomo to projekty, plany i pozwolenia są ważne trzy lata na to oświetlenie – w tym roku już mija drugi rok – jeżeli będzie taka sytuacja, że rozłoży się to na dwa lata to czy nie będzie problemu z tym? Czy to chodzi
o rozpoczęcie?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Nie pamiętam dokładnie zapisu jaki jest na odwrocie ale w przypadku pozwolenia na budowę liczy się rozpoczęcie, ponieważ jest odpowiedni wpis do Dziennika. Jednak w przypadku zgłoszenia nie wiem czy tam nie ma czegoś innego ale ja to jeszcze sprawdzę. Myślę, że na poziomie powiatu nie powinno być problemu - jeżeli chodzi o przedłużenie trwałości tego zgłoszenia. Po prostu składa się jedno zgłoszenie i wpisuje się, że to jest kontynuacja tego zgłoszenia. Nie wiem jak na poziomie województwa. Ponieważ, jeżeli chodzi
o drogę krajową to jest to uzgadniane nie tylko na poziomie powiatu ale również na poziomie Wojewody. Jest to bardziej skomplikowane ale postaram się takiej informacji Państwu udzielić na następnej sesji.
Radny Pan Radosław Babina – Zadał pytanie do Zastępcy Wójta Gminy – czy są programy na modernizację oświetlenia i czy bylibyśmy w stanie w tym roku wykorzystać jeszcze te pieniądze, które nam zostały z nadwyżki budżetowej i zamknąć do końca roku ewentualnie jakiś program na wymianę, modernizację – czy już braknie czasu?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, w tym roku i tak mamy bardzo wiele przetargów, które rozpisujemy i żeby to wykonać, pozbierać całość – brakuje nam czasu. Ja większość pracy zabieram do domu. Dlatego nie chciałbym rozpoczynać czegoś czego nam się później nie zdążę zrealizować. Podejmiecie Państwo uchwałę, ja rozpiszę przetarg albo nie zdążę rozpisać – nie chciałbym stawiać Państwa w takiej sytuacji. Pani Wójt podjęła rozmowy
z przedstawicielem PGE Dystrybucja i tam padły pewne ustne zapewnienia odnośnie wymiany opraw oświetlenia ze strony PGE. Oczywiście z naszej strony też pewnie jakieś koszty będą poniesione ale proszę o jeszcze trochę cierpliwości.
Radny Pan Jacek Pisz – Pytania do Zastępcy Wójta Gminy – 1) Chodzi o drogę powiatową na Rakową – nie ma tam oświetlenia na łuku – czy jest możliwość ustawienia tam strzałek odblaskowych (oznaczenia niebezpiecznego zakrętu)? 2) Jak z czyszczeniem drogi poniżej „Drewexu”, w kierunku Pana D. – chodzi o zakrzaczenie, które wychodzą już na drogę?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Jeżeli chodzi
o kwestie czyszczenia to odpowiem na to pytanie w punkcie 12. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Natomiast jeżeli chodzi o te oznakowania na drodze – jest to droga powiatowa i ja mam przyjemność być członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa więc takie wnioski tam będę składał. Będziemy również składać wniosek odnośnie lustra oraz przejścia dla pieszych przy szkole - te wydają się najbardziej uzasadnione. Złożyłem ustny wniosek ale musi być poparcie pisemne, decyzja całej Komisji. W kwestii przejścia przy szkole może to będzie taki próg wyspowy. Będzie tutaj również decyzja ze strony powiatu. To również będziemy starali się wykonać ale to też nie będzie tak, że uda się to wykonać w ciągu miesiąca - procedury trwają. Muszą być wówczas aktualizowane projekty stałej organizacji ruchu, gdzie wszelkie zmiany muszą być naniesione.
 
Radny Pan Edward Wołoszyn – Czy jest coś wiadome w sprawie inwestycji
w Hołuczkowie? Kiedy to ruszy? Chodzi o świetlicę w Hołuczkowie.
 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Dzisiaj Państwo przyjęliście te środki (100.000,00 zł). Teraz odbędzie się przetarg. Wstępne rozmowy
z firmami w celu zorientowania się czy w ogóle są zainteresowane już się odbyły. Mam nadzieję, że oferty zostaną złożone, i że w trybie pilnym będziemy mogli rozpocząć te prace.
Radny Pan Dawid Jach – Zgłaszam prośbę ze strony mieszkańców Rozpucia, a dokładnie chodzi o posesję nr 700 – ponieważ tam po ostatnich rozgraniczeniach mieszkańcy nie mają dojazdu do własnej posesji.  Okazało się, że dojeżdżali przez nie swoją drogę. Jest droga, która prowadzi do nich – jest to droga gminna – i nie jest w żaden sposób przejezdna. Chcieliby złożyć o naprawę tej drogi. Dotyczy to drogi gminnej nr 701 i drogę nr 691. W tej chwili mogą korzystać z tej innej drogi za zgodą właścicieli.
 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – takich sytuacji mamy bardzo dużo dlatego, że – nie wiem z jakiej przyczyny – często drogi budowano na działkach prywatnych. I to jest poważny problem, ponieważ przy modernizacji teraz zmierzamy się z takim problemem. Staramy się, w miarę możliwości, jeżeli dany mieszkaniec wyraża zgodę na korekty przebiegu tej drogi. Tutaj ten problem na etapie modernizacji gruntów jest załatwiany. Natomiast jeżeli ktoś nie wyraża zgody to problem jest o wiele większy. W kwestii dróg musimy dokonać zgłoszeń – przebudowy czy też naprawy takich dróg. Natomiast kwestia wykonania - w zależności od posiadanych środków i od wniosków jakie będą składane, ponieważ już będzie nam się zbliżał kolejny wniosek drogi dojazdowe do gruntów rolnych i też będzie kolejne spotkanie w tej sprawie. Jedno spotkanie z sołtysami odnośnie Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 już odbyliśmy - oprócz Pani Sołtys miejscowości Rakowa. Pewne tematy zostały już podjęte odnośnie kontynuacji tych zadań, które będą wykonane w tym roku. Jest to nieco przyspieszone dlatego,
że późniejsze analizowanie tych wniosków trochę trwa – żebyśmy nie zostali w takiej sytuacji jak teraz, że dostaliśmy pieniądze a jest bardzo mało czasu. Czasu nie ma wiele – mamy koniec września. Trzeba jak najszybciej rozpisać zapytania ofertowe i znaleźć wykonawcę oraz przejść do realizacji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński – Mam pytanie od rodziców, którzy maja dzieci w przedszkolu – czy będzie możliwość dowozu posiłków przez osobę z gminy.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado otrzymałem taką informację i powiem szczerze,
że jestem zaskoczony, że te posiłki nie są dowożone – Pan Sekretarz wyjaśni tę kwestię.
Więcej pytań nie było.
 
Ad. 11.Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o zabranie głosu sołtysów miejscowości.
 
Sołtys miejscowości Tyrawa Wołoska Pan Grzegorz Jasiński – Chciałbym Pana Przewodniczącego oraz Pana Radnego Suwaja poinformować, że jeszcze pieniądze
z Funduszu sołeckiego nie zostały rozdysponowane – na razie pojawiła się tylko propozycja Rady Sołeckiej, gdyż tak jest zapisane w Statucie. Jest to tylko propozycja
i nie ma co na razie mówić, że te pieniądze zostaną przeznaczone na drogę – ponieważ być może zostaną przeznaczone na oświetlenie. Obie propozycje zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, które odbędzie się 29 września br. – i dokładnie omówione społeczeństwu, aby społeczeństwo miało możliwość się wypowiedzieć. To oni będą decydować. W ciągu roku można jeszcze decyzję zmienić – zebranie może zmienić uchwałą przeznaczenie tego Funduszu sołeckiego.
Chciałem się zwrócić do Pana Wójta i zapytać o kwestię połączeń autobusowych Tyrawa Wołoska – Sanok – dot. połączenia przez Góry Słonne. Czy został złożony wniosek do starostwa o zachowanie linii przez te Góry. Były dostarczane do gminy takie pisma, gdzie zebrania wiejskie przedstawiały możliwość połączeń. Jak się ma ta sprawa? Dodam,
że rano są zlikwidowane kursy i niektórzy mieszkańcy nie mogą się dostać do pracy. Jest to spowodowane tym, że autobusy jada przez Mrzygłód a nie przez Słonne. Kilka kursów zostało zabranych. Nie można się dostać rano do Sanoka, owszem jedzie bus przez Słonne ale po godzinie 7 – chodzi o młodzież, która dojeżdża do Sanoka na godzinę 7 rano. Nie chodzi o nowe połączenie ale o zmianę trasy połaczenia.
 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado kwestia połączeń autobusowych również nas troszeczkę zaskoczyła, ponieważ wprawdzie sołtysi przedstawiali swoje propozycje połączeń – i ta informacja został przesłana do starostw. W kwestii połączeń, które zostały teraz zabrane również wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do starostwa i wszelkich innych instytucji, które się tym zajmują, że wyrażamy swoje zaniepokojenie dotyczące utraty tych połączeń, ponieważ mieszkańcy nie mają w tym momencie możliwości swobodnego dojazdu. Musicie Państwo zdać sobie sprawę z tego, że my pewne działania podejmujemy ale nie wszystko jest zależne od nas dlatego, że jest to prywatny przedsiębiorca. On decyduje niejako o tym, które połączenia są dla niego rentowne, a które nie. W dniu jutrzejszym jesteśmy umówieni na spotkanie w Sanoku z przedstawicielem firmy TravelPL i będziemy dyskutować na ten temat. Kolejna kwestia – będziemy analizować sprawę w kwestii złożenia wniosku, ponieważ został przedłużony termin złożenia wniosku w zakresie połączeń autobusowych, jeżeli chodzi o dofinansowanie. T o też należy przeanalizować, ponieważ musi być wkład własny gminy w tym zakresie. Efekty mogą być różne, ponieważ jest to prywatny przedsiębiorca. Właściciel firmy, z którą rozmawiałem, wypowiedział się, że kursują inne firmy. Po przeanalizowaniu różnych dokumentów i rozmowach w instytucjach oficjalnie nie ma takiej informacji.
Radny Pan Bartosz Nitka stwierdził, że były inne firmy ale na obecną chwile nie ma.
 
Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – Czy jest jakiś przypuszczalny termin remontu dróg gminnych?
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa ciężko wybrać, który przetarg zacząć jako pierwszy rozpisywać. Mamy i Hołuczków, drogi, oczyszczalnie – jest tego bardzo dużo – ale staramy się jak tylko możemy, aby to jak najszybciej rozpisać. Te drogi będą najpilniejsze – chodzi o warunki pogodowe. Ale Hołuczków również czeka. Ale teraz po przyjęciu środków już możemy rozpisywać przetarg. Postaram się, aby już w poniedziałek, chociaż nie chce dawać obietnic bez pokrycia, wszystkie te przetargi i zapytania ofertowe powychodziły.
 
Radny Pan Edward Wołoszyn – Zadał pytanie dot. Referatu Ochrony – wystąpił problem, który jeszcze w ubiegłym roku wydawał się, że nas nie dotyczy – dotyczący wilków. Na terenie naszej wioski (Hołuczków) na przestrzeni tygodnia wilki zabrały spod domów około sześciu psów. Wilki podchodzą pod domy, na podwórza. Zgłaszałem problem do RDOŚ (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) w Krośnie. To, co usłyszałem od Pani jest to kpina – pierwsze pytanie, które zadała to czy pies był z rodowodem, drugie – czy posiadam rachunek na zakup psa. W dalszej rozmowie powiedziała, że należy to zgłosić do Urzędu Gminy – Wójt może wydać decyzje o odstraszaniu. Ubiegłej nocy sąsiad odbił psa wilkom na podwórzu. Pies jest pogryziony. Problem jest coraz większy. Proszę, aby zgłaszać wszelkie potwierdzone ataki wilków, i aby pracownik gminy dokumentował te zgłoszenia – aby można było wystąpić z wnioskiem o realne zapobieganie. Dzieci wychodzą wcześnie rano, wracają w późnych godzinach – co jeżeli spotka na drodze wilka.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Sprawę przedstawię pracownicy. Ten temat jest już rozpoczęty dlatego, że zgłoszeń jest coraz więcej.
 
Ad. 12. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – tematy, które były omawiane to w pierwszej kolejności parkiet. Wszyscy Państwo widzieliście w jakim stanie jest ten parkiet – wizualnie może nie wygląda to aż tak tragicznie ale są pewne niedociągnięcia, których napraw możemy oczekiwać od wykonawcy. Temat jest niezwykle trudny - trwają rozmowy z mecenasem w tym temacie ale wymaga to trochę czasu. Tej dokumentacji jest bardzo dużo a tak naprawdę mamy też sprawy bieżące Urzędu, które też wymagają dogłębnej analizy. Czasu jest niewiele ale ten temat jest cały czas analizowany.
2) Kwestia drogi na Moczary – postawienie dwóch luster – jeszcze nie zajęliśmy się tym temat. Temat zostaje na kolejną sesję.
3) Uszczelnienie rynienki w połowie drogi  w Hołuczkowie – będą oddelegowani pracownicy. Mieliśmy wiele wniosków i pewne rzeczy też umykają.
4) Wniosek o szkolenie rad sołeckich – rozmawiałem z Panem mecenasem na ten temat – takie szkolenie będzie realizowane dla rad sołeckich i myślę, że też dla radnych, sołtysów. Terminy będą podane w najbliższym czasie. Myślę, że będą to raczej poniedziałki w godzinach popołudniowych, jeszcze w trakcie funkcjonowania Urzędu. Jeżeli będziemy mieć konkretny termin odnośnie tych spotkań – zostaną do Państwa wysłane zawiadomienia.
5) Plan finansowania GOK – proszę o przedstawienie Pana Sekretarza.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado plan finansowy GOK na rok 2019 przedstawia się następująco – budżet GOK planowany jest w granicach 308.000,00 zł, gdzie 304.000,00 zł pochodzi z budżetu gminy, a 4.000,00 zł stanowią środki własne, wypracowane przez GOK. Podział budżetu: nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.800,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 16.000,00 zł; składki na Fundusz pracy – 1.500,00 zł, to wszystko stanowi płace, czyli ponad 100.000,00 zł; wynagrodzenia osobowe – 47.990,00 zł (instruktorzy, osoby zatrudnione na umowę zlecenie, również jest w tym konserwator, również wynagrodzenia za zespoły, które wystąpią); zakup materiałów i wyposażenia – 25.500,00 zł; zakup energii – 51.000,00 zł; zakup usług remontowych – 10.000,00 zł; zakup pozostałych usług – 63.160,00 zł; pozostałe ( np. organizacja imprez: Festiwal Twórczości Ludowej turnieje, Dzień Dziecka, wakacje, Mikołajki, warsztaty bożonarodzeniowe, zajęcia z dziećmi); opłaty telekomunikacyjne – 1.200,00 zł; podróże służbowe – 1.000,00 zł; różne opłaty i składki – 1.000,00 zł; badania profilaktyczne – 450,00 zł; odpis na Fundusz – 2.400,00 zł; szkolenia pracowników – 600,00 zł. Jeżeli są jakieś szczegółowe pytania, to proszę.
 
 Radny Pan Stanisław Chabko – Jakie odbywają się teraz szkolenia instruktorów? I czy jest możliwe podanie nazwisk – kto to prowadzi?
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - Ja nie dysponuje taka wiedzą w tym momencie ale możemy poprosić Panią Dyrektor. Natomiast jest sprawozdanie z działalności GOK za 2018 rok – ponieważ takie sprawozdanie merytoryczne musi być przedstawione.  Jest to wszystko dokładnie opisane w Raporcie. Osoby zatrudnione w GOK – 3 osoby, w tym Kierownik na całym etacie, księgowa -1/5 etatu, sprzątaczka – ½ etatu. Umowa – zlecenie: Instruktor do prowadzenia zespołu wokalno-tanecznego (Pani Wanda – w tej chwili jest to zawieszone), Instruktor do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych – Pan Maciej Batorski, świetlicowi – poszczególne świetlice w pięciu miejscowościach, palacz w okresie grzewczym. Poza tym w tym rozdziale mieści się
m.in. działalność wychowawcza. W styczniu 2018 r. odbył się m.in. Międzynarodowy Koncert Kolęd i Pastorałek, udział Zespołu Wokalno-Tanecznego w Międzynarodowym Festiwalu Ekumenicznym w Cisnej, koncert zespołu Freeborn Brothers; w lutym 2018 r. – ferie zimowe (zajęcia świetlicowe, plastyczne, teatralne – prowadziła głównie Pani Dyrektor), Turniej Tenisa Stołowego;  marzec 2018 r. – Gminny Dzień Kobiet, Wielkanocne warsztaty plastyczne; kwiecień 2018 r. – wyjazd na basen w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych; maj-czerwiec 2018 r. -  Koncert Zespołu Wokalno- Tanecznego „Tyrawa Wołoska” w Białogrodzie (wyjazd nie był finansowany ze środków GOK), Gminny Dzień Dziecka; lipiec 2018 r. – udział Zespołu Wokalno- Tanecznego Tyrawa Wołoska w Festiwalu Smaków Karpackich „Kremenaros” w Cisnej; lipiec – sierpień 2018 r. – zajęcia z dziećmi, Festiwal Twórczości Ludowej; wrzesień 2018 r. – obchody 10-lecia Zespołu Wokalno- Tanecznego „Tyrawa Wołoska”; październik 2018 r. – Koncert patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, wyjazd integracyjny zorganizowany dla KGW; listopad 2018 r. – udział Zespołu Wokalno- Tanecznego „Tyrawa Wołoska” w koncercie pt. „Niepodległa”; koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości; grudzień 2018 r. – Mikołajki, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Marii Konopnickiej, Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne, wydanie płyty Zespołu Wokalno- Tanecznego „Tyrawa Wołoska” .
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Jakie zajęcia prowadzi Pan Maciej Batorski?
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z tenisa, rytmika, aerobik. Przewidziane jest 8.040,00 zł.
Koszt świetlicowych – razem  12.600,00 zł; Konserwator – 2.520,00 zł; Palacz – 1.750,00 zł; wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów umowy o dzieło – 4.000,00 zł.  Środki planowane na zakup materiałów i wyposażenia – 25.500,00 zł (doposażenie świetlic – 10.000,00 zł, środki czystości – 3.000,00 zł, materiały biurowe – 1.000,00 zł, tonery – 1.500,00 zł, materiały promocyjne – 5.000,00 zł, doposażenie zespołów – 5.000,00 zł). Środki na planowane imprezy: ferie zimowe – 1.500,00 zł, Dzień Kobiet – 1.000,00 zł, warsztaty wielkanocne – 1.500,00 zł, dzień dziecka – 2.500,00 zł, turniej tenisa – 600,00 zł, Festiwal Twórczości Ludowej (Dożynki) – 4.000,00 zł, Konkurs Recytatorski – 500,00 zł, 11 Listopada – 500,00 zł, warsztaty bożonarodzeniowe – 1.500,00 zł, turnieje piłki nożnej – 1.060,00 zł, wakacje – 4.000,00 zł, Mikołajki – 3.000,00 zł, powitanie lata koncert plenerowy – 20.000,00 zł (budżet nie został przekroczony), udział
w Międzynarodowym Festiwalu – 5.000,00 zł, Międzynarodowy Koncert Kolęd
i Pastorałek – 3.000,00 zł. Razem na imprezy kulturalne planowane jest 49.660,00 zł.
Radny Pan Stanisław Chabko – Pytanie do Pana Wójta – czy w Urzędzie Gminy jest zatrudniony palacz? Ponieważ kotłownia w GOK jest sterowana elektronicznie.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - zatrudniony jest kierowca-konserwator-palacz – ma tak napisane w umowie. W kwestii elektronicznego sterowania – dozór musi być zapewniony.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – w kwestii zadań jakie ma wykonywać świetlicowy – przedstawi Pan Sekretarz.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - Obowiązki opiekuna świetlicy: utrzymywanie stałego kontaktu z GOK, współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi, dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu (w tym koszenie wokół świetlicy min. cztery razy w roku), dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie, zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i innymi nadużyciami, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, udostępnianie obiektu mieszkańcom zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy
i uroczystości okolicznościowe, współorganizowanie imprez środowiskowych, zgłaszanie usterek, awarii, potrzeb, w okresie zimowym ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu dostępnego wyposażenia, inne czynności zlecone przez Kierownika GOK.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Kto dba o scenę letnią
w Siemuszowej? I kto dba o Amfiteatr w Tyrawie Wołoskiej. Jest taka uwaga od mieszkańców, że w Amfiteatrze brakuje rynny. Taki stan trwa już od pewnego czasu – nikt się tym tematem nie interesował.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – jeżeli chodzi o utrzymywanie porządku przy Amfiteatrze – oddelegowujemy do tych prac pracowników gospodarczych. Na chwilę obecną mamy też przyjętych stażystów i posiłkujemy się takimi osobami. W kwestii wykonania napraw myślę, że nie będzie to duży problem. Natomiast ten cały obiekt będzie wymagał czyszczenia
i odpowiedniego zabezpieczenia. W Siemuszowej takie prace już trwają nad tym obiektem. Prace są wykonywane przez pracowników gospodarczych.
 
Radny Pan Bartosz Nitka – Jest to przeznaczone z mienia wiejskiego. Nie jest to przeznaczone z budżetu gminnego.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – To jest tak naprawdę jeden worek – kwestia Funduszu sołeckiego czy mienia wiejskiego – to wszystko wchodzi w skład budżetu gminy. To nie są inne środki, inaczej wypracowane. Chociaż Fundusz sołecki jest częściowo refundowany. Ale tak jak Pan wspomniał zakup materiałów czy też impregnatów jest finansowany ze środków mienia wiejskiego. Natomiast wykonawstwo jest po stronie pracowników gospodarczych gminy- czasem z lepszym, czasem z gorszym efektem – ale staramy się, aby to było realizowane.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - Ja poruszę temat Amfiteatru z drugiej stron – aby mieszkańcy zwracali uwagę na zachowanie osób, które korzystają z tego miejsca wieczorem i w porach nocnych. Ponieważ przeważnie wygląda to tak, że jeżeli nawet przygotujemy na Dożynki to miejsce to na następny dzień i tak te prace trzeba powtórzyć. Uczestnicy tych spotkań nie dbają o mienie, które jest przecież wspólne.
 
Sołtys miejscowości Tyrawa Wołoska Pan Grzegorz Jasiński – Czy ten monitoring, który jest założony na gminie funkcjonuje? Tam przebywają ciągle te same osoby. Trzeba dopilnować, aby osoby, które tam przebywają sprzątały po sobie.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz  - Monitoring funkcjonuje, ale jeżeli ktoś znajduje się w głębi tego Amfiteatru to go nie widać. Panie Sołtysie, rozmawialiśmy z tymi osobami – nie przyznają się do tego. Interwencje i rozmowy były.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – w kwestii wiat czy też boiska (tam też się zdarzają dewastacje i zaśmiecanie) staramy się na bieżąco utrzymać porządek. Myślę, że mieszkańcy mogą zauważyć, że jest czyściej na terenie gminy – jest to również spowodowane zwiększeniem liczby stażystów, którzy się tym zajmują. Może warto byłoby zastanowić się nad dodatkową kamerą.
Radny Pan Bartosz Nitka – Na Amfiteatrze nie ma problemu z powieszeniem kamery ale problem pojawia się w przypadku boiska.
 
Pracownik Urzędu Gminy Pan Paweł Malarczuk wyjaśnił, że na Amfiteatrze była już kamera ale po dwóch miesiącach została skradziona. Koszty kamery przekraczały wartość mienia wewnątrz Amfiteatru. Było to prawdopodobnie w roku 2006.
 
Radny Pan Jacek Pisz – Kto nadzoruje prace stażystów? Wykonanie prac powinno być nadzorowane, np. w Siemuszowej. – jak to jest wykonywane i czy w ogóle je wykonują.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Są opiekunowie stażystów, natomiast prace są zlecane na bieżąco. Prace w Siemuszowej wykonywane są przez stałych pracowników Urzędu. Stażyści nie mogą być oddelegowani do tych prac – wykonują oni jedynie prace przy terenie Urzędu Gminy, ale również powinien być pod opieką.
W kwestii kontroli prac w Siemuszowej – jest tam dwóch pracowników – oddelegowanie kolejnego, aby nad nimi stał i ich pilnował nie jest realne. Natomiast stażyści realizują prace na miejscu – dwie Panie zajmują się utrzymywaniem porządku w gminie (obecna pracownica jest na dłuższym urlopie), jeden Pan zajmuje się remontem pomieszczenia na II piętrze budynku Urzędu, który będzie pełnił funkcje małej Sali narad, kolejny Pan wykonuje prace porządkowe. Jesteśmy bardzo zaskoczeni zaangażowaniem stażystów. Są to ludzie, którzy jak skończą swoja pracę pytają o to, co jeszcze mogą zrobić lub sami szukają sobie zajęcia.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz dodał, że pozostałe dwie stażystki zatrudnione są jako pomoc administracyjna w GOPS oraz w przedszkolu i również się sprawdzają.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa kolejne trzy kwestie:  dotyczące prac związanych z przycinką w „Międzykotach”, przycięcie w stronę Hołuczkowa, ubytki w drogach za „Drewexem”, Pan Sołtys z Rozpucia zgłaszał drogę -  te prace będziemy chcieli zrealizować tylko obecnie rozpisaliśmy przetarg na udrożnienie rowów – chcemy przy tych pracach zrealizować wszelkie przycinki i te inne drobne prace. Będzie realizowane albo przez firmę albo przez pracowników. Jeżeli chodzi o ubytki
i jakiekolwiek kwestie związane z wyrównaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgłaszane m.in. w Tyrawie Wołoskiej – chciałbym w pierwszej kolejności zakończyć procedurę zapytania ofertowego na Fundusz dróg samorządowych, rozliczyć te drogi. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – już jesteśmy na etapie ukończenia, pewne poprawki zostały zgłoszone do wykonawcy. Natomiast jeżeli zostaną nam odpowiednie środki to pewne prace będzie można wykonać.
Wpłynęły do nas dwa pisma:

 1. Mieszkanki Siemuszowej, o następującej treści – zwracam się z prośbą
  o możliwość zakupu części działki o nr 378/2 (droga) położonej w miejscowości Siemuszowa. Granice działki widoczne na mapie nie maja żadnego odzwierciedlenia w terenie. Działka nr 378/2 obecnie jest własnością Gminy Tyrawa Wołoska i przebiega pomiędzy działkami nr 391/1, 391/2 oraz 369/2, które stanowią moja własność. Granice działek są zupełnie zatarte w terenie. Taki stan prawny jest bardzo kłopotliwy  a wręcz uniemożliwia racjonalne gospodarowanie moja nieruchomością. Mając świadomość, że w tym przypadku konieczne byłoby wykonanie podziału przedmiotowej działki jestem gotowa do uzgodnień na temat kosztów związanych z tymi pracami. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Proszę Państwa ta działka, o ile się nie mylę, dotyczyła przede wszystkim przejęcia tego gruntu – to tzw. stara droga powiatowa. My ten grunt przejęliśmy i teraz mieszkańcy zwracają się z pismami o możliwość wykupienia - dlatego, że ten pasek drogi nie będzie nam przydatny a umożliwi mieszkańcom np. budowę nowego domu. W tym momencie ta Pani, która złożyła wniosek dostałaby decyzje odmowną w przypadku warunków zabudowy tylko dlatego, że nie ma prawnego połączenia z drogą publiczną.
 
Ad. 13. Zamknięcie obrad sesji.
Wobec braku innych pytań o godzinie 1631 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady XI sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział.
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
podinspektor UG

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-04 10:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-04 10:42
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 19 lutego 2020r. 21:24:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.