XML
Protokół Nr VII/2019
Protokół Nr VII/2019
z VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 która odbyła się w dniu 30 maja 2019 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
VII sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1505.
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 1505 otworzył obrady VII sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych
w sesji bierze udział 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak
Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego
Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Kierownik GOPS – Panią Ewę Sieradzką
Radcę prawnego – Panią Faustynę Krasulak
Mecenasa – Pana Jacka Szparę
Panie i panów radnych obecnych na sesji:

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Mariusz Duszczyński
 6. Grzegorz Górniak
 7. Dawid Jach
 8. Grzegorz Martowicz
 9. Bartosz Nitka
 10. Jacek Pisz
 11. Józef Suwaj
 12. Joanna Szylak
 13. Andrzej Wołoszyn
 14. Edward Wołoszyn
 15. Jan Wołoszyn
Oraz sołtysów miejscowości:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Grzegorza Jasińskiego
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak
 4. Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitkę
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.2 Proponowany porządek obrad.
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (V).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (VI).
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (projekt uchwały nr VII/35/2019)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku (projekt uchwały nr VII/36/2019)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/37/2019)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/38/2019)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/39/2019)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (projekt uchwały nr VII/40/2019)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 (projekt uchwały nr VII/41/2019)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania
  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
  (projekt uchwały nr VII/42/2019)
 16. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
  z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
 18. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 19. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 20. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poinformował o zmianach
w porządku obrad:
- Wykreślenie punktu 10 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/38/2019) – Pan Sekretarz dodał, że jest to spowodowane tym, iż nie wpłynęła jeszcze opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest to wymóg przy zatwierdzaniu tego regulaminu.
- dodanie punktu – Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tyrawa Wołoska, o który wnioskowała Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (V, VI).
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (projekt uchwały nr VII/35/2019)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku (projekt uchwały nr VII/36/2019)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/37/2019)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/39/2019)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (projekt uchwały nr VII/40/2019)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 (projekt uchwały nr VII/41/2019)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania
  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
  (projekt uchwały nr VII/42/2019)
 14. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
  z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
 16. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tyrawa Wołoska.
 17. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 18. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 19. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie było.
Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:
„Za” przyjęciem porządku obrad po zmianie głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów z ostatnich sesji.  Uwag nie było.
Przyjęcie protokołu nr V/2019:
„Za” przyjęciem protokołu z V sesji głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przyjęcie protokołu nr VI/2019:
„Za” przyjęciem protokołu z VI sesji nadzwyczajnej głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
od dnia 22 marca do dnia 30 maja 2019r.
 
Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
I. Sprawy bieżące. 1. Wydane Zarządzenia

 1. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Tyrawie Wołoskiej (Nr 19/2019 a dnia 08.03.2019 r.);
 2. W sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Nr 20/2019 z dnia 11.03.2019 r.);
 3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (Nr 21/2019 z dnia 26.03. 2019 r.);
 4. W sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok (Nr 22/2019 z dnia 27.03.2019 r.);
 5. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej ( Nr 23/2019 z dnia 28.03.2019 r.);
 6. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok ( Nr 24/2019 z dnia 10.04.2019 r.);
 7. W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatora informatycznego obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. ( Nr 25/2019 z dnia 15.04.2019 r.);
 8. W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (Nr 26/2019 z dnia 15.04.2019 r.);
 9. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (Nr 27/2019 z dnia 30.04.2019 r.);
 10. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (Nr 28/2019 z dnia 07.05.2019 r.);
 11. W sprawie wprowadzenia do stosowania „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Tyrawa Wołoska” (Nr 29/2019 z dnia 15.05.2019 r.);
 12. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (Nr 30/2019 z dnia 20.05.2019 r.);
 13. W sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego ( Nr 31/2019 z dnia 21.05.2019 r.);
 14. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Nr 32/2019 z dnia 21.05.2019 r.).
II. Inwestycje
1. W dniu 12 kwietnia 2019 roku zostały złożone 2 wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”. Jeden wniosek dot. dróg gminnych publicznych w miejscowości Siemuszowa dz. nr 330 oraz w miejscowości Tyrawa Wołoska dz. nr 639. Drugi wniosek został złożony dla miejscowości Hołuczków dz. nr 279/1, 284/1, 285/1 oraz dla miejscowości Rozpucie dla dz. nr 319.
2. W dniu 14 maja 2019r. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadania pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rozpucie dz. nr 459, 457; Rozpucie dz. nr 76 oraz Rakowa dz. nr 128. Umowa została podpisana na kwotę 100.000,00 zł a gmina została zwolniona z wkładu własnego.
3. 30 kwietnia 2019 roku został złożony wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ilości 13. Szt. Proponowana kwota dotacji to 75.000,00zł. Wniosek został złożony aby dokonać likwidacji oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej tzw. „Agronomówki” Oczyszczalnia ta nie spełnia wymagań z pozwolenia wodnoprawnego i gmina ponosi duże koszty w związku z jej eksploatacją i płaceniem kar.
4. W maju Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku dokonał częściowej naprawy dróg powiatowych w miejscowościach Siemuszowa, Hołuczków oraz Rakowa.
5. Wraz z sołtysami poszczególnych wsi dokonano oględzin dróg gminnych zniszczonych przez firmę PGNiG Technologie wykonującą inwestycję: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wystosowano pismo o naprawę dróg i w miesiącu czerwcu będą dokonane oględziny z pracownikami ww. firmy w celu dokładnych ustaleń i wyznaczenia zakresu robót.
6. W dniu 20 maja 2019r. został wysłany wniosek o wydanie opinii wstępnej do Karty Dokumentacyjnej dla osuwiska znajdującego się w miejscowości Hołuczków. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, gmina w 2020 roku będzie mogła wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską której koszt będzie współfinansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w proporcji 80 / 20%.
7. 18 czerwca 2019r. odbędzie się spotkanie dot. Programu Czyste powietrze realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w budynku GOK (dolna sala) o godz. 1000. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska.
8. Nadzór Wodny w Sanoku rozpoczął rozbiórkę zatorów (tam bobrowych) znajdujących się na terenie gminy, które zostały zgłoszone w lutym bieżącego roku.
9. Każdy z sołtysów otrzymał pismo o przedstawieniu proponowanych nowych lub dodatkowych połączeń autobusowych. Przedstawione połączenia zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Sanoku w celu ich weryfikacji.

 1. Sprzedaż drewna wielkowymiarowego w miejscowości Hołuczków (dz. 369)
Gatunek : buk; Ilość: 22,82 m3; Cena: 251,10 zł netto/m3
Kupujący:  Przetwórstwo Drzewne „Artimex” Artur Wojtoń – Wróblik Szlachecki

 1. Sprzedaż drewna wielkowymiarowego w miejscowości Rozpucie (dz. 118)
Gatunek : buk; Ilość: 201,15 m3; Cena: 261,00 zł netto/m3
Kupujący:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Adam Szybiak- przedmieście Dubieckie
Gatunek : buk WD; Ilość: 14,67 m3; Cena: 187,00 zł netto/m3
Kupujący:  DREWREN Renata Wolszczak- Iskań
Gatunek: dąb; Ilość: 15,55 m3; Cena: 426,00 zł netto /m3
Kupujący:  FOLO TRANS-DREW Bogdan Folcik- Rogi 
Gatunek: sosna; Ilość: 64,76 m3;Cena: 220,00 zł netto /m3
Kupujący: Zakład Drzewny PHU Piotr Czapka – Czarna Sędziszowska
Uwaga:
Na dzień dzisiejszy sprzedano całość dotychczas pozyskanego drewna wielkowymiarowego.

 1. Podpisałam akt notarialny, dotyczący zamiany działek nr 236/2 i 237/2, położonych
  w miejscowości Hołuczków, pomiędzy Gminą i osobami fizycznymi celem umożliwienia dojazdu do lasu wiejskiego.
 2. Złożono wniosek do Wojewody o nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy w drodze komunalizacji działek o nr ewid. 169/1 i 169/5, położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska.
IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.
 •       25 marca spotkałam się z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
  i Autostrad w sprawie chodnika przy DK nr 28 na odcinku Tyrawa Wołoska – Rozpucie. Dalsze rozmowy oraz ustalenia przed nami w tej sprawie. Wniosek został złożony w centrali w tej sprawie wraz z przebudową drogi. Skierowałam pisma do odpowiednich osób aby poparły naszą inicjatywę.
 •        31 marca przyjęliśmy w Urzędzie Gminy Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego. Spotkanie odbyło się w obecności kilku osób w osobie Pana Starosty oraz Wicestarosty Powiatu Sanockiego. Rozmowa dotyczyła spraw istotnych zarówno dla Gminy Tyrawa Wołoska jak również Powiatu Sanockiego.  
 •         26 kwietnia wraz z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczyłam w spotkaniu
  w Medzylaborcach z Gminą Kamenica nad Cirochou celem odnowienia współpracy.
 • Szanowni Państwo: 8 oraz 9 czerwca nasza Gmina Tyrawa Wołoska wystawia się na targach Agrotargi Wschód w Radymnie obok Przemyśla. Targi objęte są patronatem honorowym Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Oraz Patronatem Medialnym m.in. Telewizji Polskiej Oraz Polskiego Radia Rzeszów
 • Odbyły się zebrania wiejskie w miejscowościach Tyrawa Wołoska, Rakowa, Siemuszowa oraz Hołuczków.
 • Odbyła się rozmowa z Kierownikiem GDDKiA Rejon Lesko w sprawie ustawienia kwietników przy drodze krajowej.
 • Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
 • Został złożony projekt pn.”Stołówka w Szkole” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Zostały złożone projekty, tzw. granty – dla Koła Gospodyń i Uczniowskiego Klubu Sportowego. Kwoty 3.000,00 zł oraz 30.000,00 zł.
 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za 2018 r.
przedstawił Sekretarz Gminy
Pan Marian Kurasz -  na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok przedstawia się sprawozdanie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi
na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku.
Celem nadrzędnym programu było wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną 
i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Cel główny był realizowany poprzez:

 1. Umacnianie lokalnych działań, stwarzanie warunków dla powstawania nowych inicjatyw.
 2. Zwiększanie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
  w Gminie.
 3. Integracja podmiotów polityki lokalnej.
 4. Racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego.
 5. Rozbudzenie aktywności obywatelskiej.
 6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
 7. Poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.
Współpraca o charakterze finansowym
W roku 2018 przedmiotem współpracy była realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. Aktywizacji mieszkańców.
 2. Wypoczynku oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
 4. Wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie działań mających na celu zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.
W ramach w/w współpracy w roku 2018 wydatkowano kwotę 7.708,60 zł na realizację następujących zadań:
 1. Organizację „Dnia Kobiet” przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ U Podnóża Gór Słonnych” Tyrawie Wołoskiej – 698,50 zł;
 2. Organizację wycieczki dla młodzieży przez Parafię Rzymsko-katolicką w Tyrawie Wołoskiej – 3.821,50 zł;
 3. Organizację konkursu wiedzy z zakresu pożarnictwa zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tyrawie Wołoskiej – 637,58 zł;
 4. Dofinansowanie do działalności Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego
   „ Tyrawka” w Tyrawie Wołoskiej – 2.068,58 zł;
 5. Działalność KGW w Hołuczkowie – 482,44 zł.
Wymienione organizacje rozliczyły się z przyznanych środków.
II. Współpraca o charakterze pozafinansowym

 1. Prowadzone było doradztwo oraz udzielona została pomoc merytoryczna (przy rejestracji KGW);
 2. Prowadzona była konsultacja projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji;
 3. Udostępnione zostały lokale będące w zasobach Gminy w celu prowadzenia działalności.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak- Poinformowała, że w roku 2018 gmina przeznaczyła w formie dotacji 20.000,00 zł na projekt pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu amatorskiego przez mieszkańców gminy” zrealizowany przez UKS „Tyrawka” w Tyrawie Wołoskiej. Całkowity koszt projektu wyniósł 24.269,88 zł. Z czego 4.269,88 zł to środki własne Klubu. Powyższy projekt miała na celu rozwijanie sportu amatorskiego przez mieszkańców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska poprzez krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Obejmował koszty udziału drużyny seniorów i młodzieżowej w rozgrywkach piłkarskich OZPN Krosno, w tym koszty zakupu sprzętu, opłaty sędziów piłkarskich, koszty wynagrodzeń, administracyjne oraz wynajem obiektów.
Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Dawid Jach poinformował, że w okresie między sesjami Komisja miała jedno posiedzenie  - 27 maja br. Na spotkaniu omawiano poprawki do Statutu Gminy, które zostaną przedstawione radcy prawnemu, w celu sprawdzenia pod kątem prawnym, a następnie zostaną przedstawione Radzie.
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina poinformował, że w okresie między sesjami Komisja miała jedno posiedzenie – 27 maja br. Na posiedzeniu Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie (nr VII/35/2019).
Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka poinformował,
że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Drzyzga poinformowała, że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Martowicz poinformował, że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  (projekt uchwały nr VII/35/2019)
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Finasów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina poinformował, że Komisja negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy, ponieważ są wątpliwości co do tego projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło zgłosiła poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie:
 „ zmiana z  rozdziału 80195 na rozdział 80104 w załączniku dochodów i w załączniku wydatków”
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy -  1.Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + 188.600,00 zł : 1) Powyższa kwota wynika umowy RG.I.7152.18.7.2019.Marszałkiem Województwa Podkarpackiego z dn. 14.05.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Rozpucie dz. nr 457, 459 oraz działka nr 76, Rakowa dz. nr 128,
w dziale 010, rozdz. 01042 w wysokości 100.000,00 zł; 2) w dziale 801, rozdz. 80104
w związku z podjętą uchwałą nr VI/33/2019 o przystąpieniu do partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn./ „Przedszkole nowych szans” zwiększenie dochodów na realizację zadania 1 w kwocie 88.600,00 zł; 2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + 188.600,00 zł; 1) w dziale 010, rozdz. 01042 wydatki na modernizację dróg do gruntów 100.000,00 zł; 2) w dziale 801, rozdz. 80195 wydatki na realizację projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. Przedszkole nowych szans” 0 kwotę + 88.600,00 zł. Wydatki przedstawione są w załącznikach do uchwały.
3. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków.
1) zmiany w planie finansowym GOPS na wniosek Kierownika GOPS – zmniejszenie wydatków w dziale 852. Rozdz. 85214  - 11.000,00 – ma to na celu zabezpieczenie środków i przesunięcie środków do działu 852 rozdz. 85203;
zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdz. 85203  + 11.000,00 zł
Zgodnie z art. 17  ust. Ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy udzielanie schronienia. Zgodnie z art. 48 ust.1 udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla bezdomnych. Powyższe zmiany maja na celu  zabezpieczenie środków na ten cel.
2) Dokonano zmiany w planie finansowym na wniosek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przesunięcie w ramach działu 851 rozdz. 85154 dokonane zostało celem zabezpieczenia środków na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki
w tym przypadku zgodne z GPiRPA.
3) Zmiany w budżecie w związku z zabezpieczeniem środków na remont dróg gminnych – zmniejszenie wydatków w dziale 020 rozdz. 02001  - 29.000,00 zł
zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdz. 60016  + 29.000,00 zł, z tego na remonty dróg 25.000,00 zł na pozostałe usługi 4.000,00 zł
W dziale 020 rozdział 02001 - w paragrafie 4210 planowana była kwota 30.000,00 zł zmniejszenie do 29.000,00 zł z przesunięciem do rozdz. 60016 na zakup usług remontowych w kwocie 25.000,00 zł i zakup usług pozostały 4.000,00 zł. Pozostałe wydatki rozdz. 80104 wydatki związane z realizacją projektu na poszczególnych pozycjach. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięte zostały z działu 4210 na paragraf 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przesunięcie, które zostało w dziale 852 z rozdziału 85214 na rozdział 85203 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W załączniku o dochodach wykazana jest dotacja celowa otrzymana na drogi w wysokości 100.000,00 zł oraz kwota 88.600,00 zł, która jest związana
z podpisaniem umowy partnerstwa przy realizacji projektu pn. „Przedszkole nowych szans”.
Jeżeli chodzi o przesunięcie, do którego Komisja miała najwięcej wątpliwości, to chodzi
o przesunięcie z działu 020 kwoty 29.000,00 zł. Przesunięcie ma na celu zabezpieczenie wydatków na usługi remontowe dotyczące wniosku m.in. złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został złożony – musimy zabezpieczyć 50% na wkład własny. Kwota ta stanowi 30.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Radosław Babina – Proszę Panią Skarbnik, aby wyjaśniła wszystkim skąd wzięły się te pieniądze w tym dziale 020 Leśnictwo i na co one były przeznaczone przed przesunięciem.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Pieniądze te przed przesunięciem miały być przeznaczone na zalesienie w Tyrawie Wołoskiej. Zalesienie, które w tej chwili mamy wyjaśnienia, że w tym roku nie będzie realizowane. Zalesienie miało być realizowane przy założeniu, że osiągniemy dochody z wycinki drzew. Jeżeli założymy, że wycinka drzew zostanie w tym roku dokonana – część pieniędzy z tego miała zostać wydatkowana na pozyskanie drewna a pozostała część na oświetlenie. W tej chwili wiemy, że nie będzie realizowane zalesienie. Dlatego też kwota przeznaczona na realizację tego zalesienia może być tutaj przesunięta na drogi z tego względu, że jeżeli nie będziemy mieli zabezpieczonych środków na wkład własny nie będziemy mogli podpisać umowy.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – W lutym albo
w marcu mówiłam Państwu, że byłam w Starostwie odnośnie przesunięcia terminu. Dlatego, że według ustaleń, które obowiązują w lasach, w pierwszym roku po wycięciu nie stosuje się nasadzeń. Poprosiłam o napisanie wniosku przez pracownika Starostwa, który przychylił się do tej prośby i ten termin udało się przesunąć do 2021 roku. Ubiegły rok był bardzo nasienny i dlatego czekamy - jeżeli pojawiłyby się odnowienia naturalne to te sztuczne nasadzenia musielibyśmy usunąć. Naturalne nasadzenia są silniejsze genetycznie od tych sztucznych.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego o uzasadnienie wydanej negatywnie opinii.
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina – Komisja uzasadnia swoją opinię tym, że przesunięcie powinno być skonsultowane
z mieszkańcami, ponieważ przed przesunięciem było to przeznaczone na inne cele.  Powinno to być poprzedzone zebraniem wiejskim, ponieważ te pieniądze pochodzą
z mienia wiejskiego.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa pierwsza kwestia jest taka, że jeżeli dane zadanie nie będzie realizowane w tym roku zasadne jest przesunięcie
z uwagi na fakt złożonego wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. Musimy zapewnić sobie wkład własny w wysokości 10.000,00 zł na każdą z dróg. Proszę Panią Skarbnik
o przedstawienie jaka kwota jest jeżeli mówimy o mieniu wiejskim. Czy te środki mienia wiejskiego są przesuwane na drogi samorządowe.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – W tej kwestii mamy trochę rozbieżne zdanie
z Radnym Panem Stanisławem Chabko – ponieważ w tej chwili Tyrawa Wołoska ma na swoim koncie z mienia wiejskiego kwotę w granicach 5.000,00 zł. Jeżeli w budżecie zostaną przesunięte wydatki z zalesienia to te kwoty nie zostaną uzyskane. Nie zostały osiągnięte dochody z mienia wiejskiego. Dlatego wydatki z mienia wiejskiego też nie są ponoszone. To prawda, że one były planowane w mieniu wiejskim ale one obciążają mienie wiejskie dopiero w momencie ich realizacji. W tej chwili to ma na celu kosmetyczne przesunięcie na inny rozdział w związku z zabezpieczeniem środków na drogi. Jeżeli do końca roku Tyrawa Wołoska nie będzie robić wycinki, nie uzyska żadnych dochodów
z tego tytułu, nie będzie miała na koniec roku żadnych środków w mieniu wiejskim.
Radny Pan Bartosz Nitka – Pytanie do Pani Skarbnik - Jeżeli Sołectwo Tyrawa Wołoska ma na swoim koncie wg obliczeń 5.000,00 zł, te pieniądze są przesunięte w kwocie 29.000,00 zł. Te pozostałe 24.000,00 zł, z którego pochodzą sołectwa? Gospodarka leśna łączy się do wszystkich sołectw. Gdzie pozostała część pieniędzy? Ponieważ jeżeli sołectwo Tyrawa Wołoska nie ma tych 30.000,00 zł, które były na zalesienia
w Sołectwie Tyrawa Wołoska. Dlatego, gdzie są te pozostałe 24.000,00 zł – czy z innego sołectwa, z mienia wiejskiego leśnego?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Sprawa mienia wiejskiego jest trudna do wyjaśnienia. Kwestie te reguluje Statut Gminy Tyrawa Wołoska oraz  statuty poszczególnych sołectw. W tej chwili, dla przykładu,  na początek Siemuszowa ma
w budżecie około 25.000,00 zł z mienia wiejskiego ale w budżecie gminy nie ma wydatków z Siemuszowej z mienia wiejskiego. Więc te pieniądze są ale nie są na ten rok przewidziane do wydatkowania. Tak samo jeżeli wydatkujemy więcej pieniędzy z mienia wiejskiego, niż w rzeczywistości ta wioska posiada - np. w tej chwili mamy sytuację, że Rozpucie jest na minusie, czyli tak jakbym zabrała z budżetu gminy czy z budżetu innej wioski.
Na zapytanie Radnego Pana Bartosza Nitki jaki minus posiada Sołectwo Rozpucie  Pani Skarbnik odpowiedziała, że około 15.000,00 zł na koniec ubiegłego roku. W tej chwili wypracowane są środki ze sprzedaży drewna. Sołectwo osiągnęło ze sprzedaży drewna netto 196.000,00 zł. To wchodzi do budżetu mienia wiejskiego. I z tego w kwocie 48.050,00 zł jest kosztów na pozyskanie. Sołectwo ma na chwilę obecną w granicach 146.000,00 zł. Kwota nie jest jeszcze pełna ponieważ nie zostało jeszcze sprzedane drewno stosowe.
Tyrawa Wołoska – 5.000,00 zł
Rozpucie – 146.000,00 zł
Hołuczków – 131.000,00 zł
Siemuszowa – ok. 25.000,00 zł
Rakowa – 0
Radny Pan Bartosz Nitka -  Widać, że sołectwa mają jakieś pieniądze na swoim koncie – 24.000,00 zł musi być, teoretycznie, z któregoś sołectwa do Tyrawy przeniesione. Pytanie, z którego. Zalesienie ma dotyczyć terenu sołectwa Tyrawa, więc dotyczy to mienia wiejskiego Tyrawy. Inne sołectwa nie powinny „zrzucać się” na to. 
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Mienie wiejskie obciążam dopiero w momencie wydatkowania pieniędzy. Jeżeli te pieniądze nie zostały wydatkowane i do końca roku nie zostaną wydatkowane to one nie obciążą żadnego mienia wiejskiego. Dochody i wydatki rozliczane są po dokonaniu wydatków. Wydatki obciążają mienie wiejskie dopiero po realizacji zadania. Inne sołectwa się nie „zrzucają”. Jeżeli np. w budżecie gminy jest zaplanowana sprzedaż działek – dochody ze sprzedaży działek są również planowane
w wydatkach.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Czyli, jeżeli my w tym roku nie przeprowadzimy wycinki drzewa w Tyrawie Wołoskiej, to nie będzie żadnej inwestycji. Sołectwo nie ma pieniędzy, ponieważ nie było wycinki. A jeżeli miałoby być przeprowadzone nasadzenie, to musiałoby to być ze środków budżetu gminy.
Radny Pan Radosław Babina – Tak było z naszą starą świetlicą – ona była ujęta w budżecie, czyli teoretycznie mieliśmy 80.000,00 zł, które były zabezpieczone – ale to nadal nie jest sprzedane. Teoretycznie nie mamy tych pieniędzy ale mamy coś co możemy sprzedać.
W tym przypadku jest las, który można wyciąć i włożyć do budżetu, więc zabezpieczamy tę potrzebną wartość  w formie takiej, że jeżeli będą potrzebne te pieniądze to sprzedajemy drzewo.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jedna kwestia żebyśmy mieli świadomość, że mienie wiejskie wchodzi w skład budżetu gminy. Jeżeli Państwo opiniujecie negatywnie przesunięcie to proszę Komisję Finansów
i Rozwoju Gospodarczego o wskazanie działu, z którego my to możemy przesunąć.
 
Radny Pan Józef Suwaj – Chodzi o to, żeby w takiej sytuacji zrobić zebranie i żeby ludzie wiedzieli o przeniesieniu.
Radna Pani Joanna Szylak – Czy ta kwota 29.000,00 zł jest już takim pełnym wkładem zabezpieczającym całkowicie wkład własny, czy tam coś jeszcze będzie brakowało?
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, mamy wniosek złożony na Fundusz Dróg Samorządowych. Z czterech dróg prawdopodobnie trzy przejdą kwestię formalną. Wniosek został złożony w taki sposób, że na każdą z dróg jest
10.000,00 zł wkładu własnego + 10.000,00 zł dofinansowania, czyli 50/50 %. Łącznie wkładu własnego jest 30.000,00 zł + 30.000,00 zł dostajemy dofinansowania. Zwróciliśmy się z pismem do Urzędu Wojewódzkiego o, niejako, umorzenie tego wkładu własnego ale czekamy na odpowiedź i musimy mieć  te środki zabezpieczone. Musicie mieć Państwo świadomość, że jeżeli nie będziemy tych środków mieć to odstępujemy od podpisania umowy i te drogi nie zostaną zrealizowane.
Radny Pan Stanisław Chabko – Jeżeli dofinansowanie na oświetlenie uliczne miało być
z mienia wiejskiego i taki protokół z Zebrania Wiejskiego wpłynął do Urzędu,
to w Urzędzie na pewno ktoś powinien to prześledzić i zobaczyć i w odpowiednie miejsce też skierować. Każda wioska ma operat leśny – wie, ile może wyciąć w danym roku i mniej więcej może przewidywać na jaką kwotę.  Ponieważ te kwoty są różne, wychodzą dopiero w przetargu. Są jeszcze koszty pozyskania tego drewna. I wtedy dana wieś jest zdolna finansowo albo nie. I to powinni zaopiniować pracownicy w Urzędzie. Bo oni po to tam są i oni o tym powinni wiedzieć. Nie zebranie wiejskie, bo na zebraniu można wiele rzeczy decydować ale muszą mieć pokrycie. Jeżeli takiego pokrycia nie było to doszliśmy do takiego momentu jaki jest teraz. Zaplanowane są pieniądze na nasadzenie nie wiem przez kogo – czy było na to zebranie wiejskie czy nie, kto o tym decydował. Czy tylko wyszło to z „góry” z Urzędu, że musi być zalesienie w tym danym miejscu. I tak kwota, która jest to jest kwota fikcyjna. Bo takich pieniędzy Tyrawa nie ma i nie będzie miała, ponieważ nie ma z czego zrobić tych pieniędzy. Przenosimy coś, czego nie ma.
Sołtys Miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – Chciałem tylko taką uwagę przytoczyć, że o funduszach wiejskich – statut o tym mówi wyraźnie  - decyduje wieś, zebranie wiejskie. Jak można sobie przesuwać pieniądze bez wiedzy mieszkańców.
Radny Pan Radosław Babina poprosił o wyjaśnienie tej kwestii mec. Pana Jacka Szparę.
Mecenas Pan Jacek Szpara – Proszę Państwa, Szanowna Rado, Pani Wójt w przypadku pieniędzy gminnych proszę pamiętać o jednej rzeczy – Pan Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do chwili obecnej nie udzielił nam odpowiedzi na pytanie co zrobić z tymi inwestycjami, które są zaplanowane. Trzeba się pochylić nad tym, czy Państwo chcą, aby te drogi budować czy też tego nie chcą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz – pieniądze, które są pieniędzmi w budżecie gminy one są, pamiętajcie Państwo, pieniędzmi anonimowymi. Jak Pani Skarbnik wspomniała – dopiero w momencie realizacji pewnej kwestii one stają się pieniędzmi jednej czy drugiej wsi. Do momentu, kiedy pewne inwestycje nie zostaną zrealizowane do tego momentu nie można powiedzieć, że to są pieniądze wsi czy, że komuś się coś zabiera. Żeby dyskutować o tych kwestiach trzeba zrozumieć jedną rzecz – pieniądze w trakcie roku budżetowego mogą być przerzucane z jednego punktu na drugi. W tym momencie, jeżeli Państwo zaprojektowaliście w gminie jakąś kwotę, hipotetycznie – 29.000,00 zł, na rzecz zalesiania – ale my już wiemy, że do tego zalesiania nie dojdzie z takich czy innych przyczyn - wtedy te pieniądze się niejako zwalniają. Inną kwestią jest to, że słusznym jest, iż pewne kwestie związane z wydatkami wiejskimi powinny być przez zebranie wiejskie oceniane.
W momencie, gdy dochodzi do przeniesienia środków, które były już przyznane pewnej wsi – to wiadomo, że mieszkańcy w jakimś stopniu powinni się wypowiedzieć. Natomiast to, że Państwo dzisiaj na sesji przeniesiecie tę kwotę 29.000,00 zł na rzecz wkładu do Funduszu nie spowoduje to niczego, oprócz tego, że będzie możliwość przystąpienia do umowy. Natomiast jeśli te środki zwolnią się w innym miejscu, bądź dojdzie do sprzedaży drewna, to z powrotem przeksięgujecie to na wkład własny. Nie jest prawdą, że te pieniądze zabiera się jednej miejscowości –  wszystkie pieniądze są pieniędzmi gminnymi. Z prawnego punktu widzenia budżet wiejski jest budżetem czysto hipotetycznym, ponieważ tylko gmina ma osobność prawną, a nie poszczególne wsie.  Jeżeli jednak przyjmiecie Państwo, że ta uchwała jest nieprawidłowa to wówczas Wójt musi się wycofać z realizacji inwestycji. Gmina traci wówczas 30.000,00 zł dofinansowania. Nie jest wykluczone, jak wspomniał Zastępca Wójta, że Wojewoda w części lub w całości umorzy ten wkład własny. Być może zostanie uzyskana pełna kwota dofinansowania. Natomiast osobą najbardziej władną do tego, aby wypowiadać się na  temat kwestii finansowania jest Przewodniczący (Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego), który przeanalizował kwestie budżetowe. Rozumiem, że Pan wskaże, z jakich pieniędzy ta kwota 29.000,00 zł ma zostać pokryta. Chyba, że Pana zdaniem ta inwestycja nie powinna  być zrealizowana.
Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – Kto nam zagwarantuje, że jeżeli zostaną te środki przesunięte to dana wieś zwróci nam te pieniądze.
 Mecenas Pan Jacek Szpara – Budżet jest budżetem gminnym. Jest kwestia planów finansowych dla poszczególnych wsi. Rolą Rady jest to, aby dopilnować, że by te cele,
z których najpierw pobrano pieniądze później zostały ponownie przywrócone.
Radny Pan Bartosz Nitka – Pieniądze, które zostały tu podane, na tych - nazwijmy to - wirtualnych kontach danych sołectw, są pieniędzmi pozyskanymi z lasu wiejskiego. Są to pieniądze wiejskie – z naszego mienia wiejskiego. My ścinamy swoje dobro wiejskie po to, żebyśmy mieli na inwestycje w postaci np. oświetlenia. Nie wiem czy Sołectwo Tyrawa Wołoska ma możliwość pozyskania jeszcze drewna. Czy w pewnym momencie inne sołectwa nie będą musiały tego sołectwa zasilić na wykonanie tego zalesienia. Wiem, że to są wspólne pieniądze ale te pieniądze pochodzą głównie z lasu, ponieważ u nas środków nie da się pozyskać w inny sposób. Czy nie będzie wyglądało to tak, że jeżeli Sołectwo Tyrawa Wołoska nie będzie miało już swoich pieniędzy, ponieważ nie będzie miało ich skąd pozyskać – zrobi się taki problem, że inne sołectwa będą musiały za 2 lata „zrzucić się” na to, aby wykonać zalesienie. 
Mecenas Pan Jacek Szpara – Pewną praktyką w każdej gminie jest tak, że jeżeli  pewne środki nie są wykorzystywane w budżetach poszczególnych sołectw, to są ściągane
przez gminę i  jeżeli jest możliwość pojawienia się środków dodatkowych, szczególnie od podmiotów trzecich (dochody unijne, dochody Wojewody), to wtedy jest to pewnego rodzaju rozsądny kompromis – sołectwa „zrzucają się” w części lub w całości na pewną inwestycje, która jest dobrem wspólnym. Tutaj mówimy o remontowaniu trzech dróg – Państwo wszyscy będziecie jeździć po tych drogach niezależnie od tego, z którego sołectwa Jesteście. Stajemy przed punktem dokonanym – pieniądze na zalesienie można przekazać z różnych źródeł. Zagwarantowane są środki w kwocie 30.000,00 zł, których nie musicie wypracowywać i albo dojdziecie do rozsądnego kompromisu w dniu dzisiejszym i te pieniądze przekażecie albo nie otrzymacie tych pieniędzy dodatkowych. Skoro tego zalesiania i tak ma nie być, to te środki i tak końcem roku zostaną uwolnione. Te pieniądze zostaną środkami wolnymi i będą się niejako zmarnotrawione. Te pieniądze wrócą do budżetu, nie zostaną rozdysponowane – czyli w ramach tego budżetu na ten rok nie będziecie mogli już ich wydać. Więc lepiej chyba teraz te 29.000,00 zł zabezpieczyć na Fundusz Dróg Samorządowych i zrobić trzy istotne strategicznie drogi. Nie jest powiedziane, że w przyszłym roku sołectwo, które złożyło się na cel nie odzyska tych pieniędzy, być może nawet większych. Wydaje się to rozsądne. Natomiast nie wydaje się rozsądne negatywne opiniowanie rzeczy oczywistej. Gmina dostaje dofinansowanie 
w kwocie 30.000,00 zł na ten cel. Jeżeli Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego negatywnie zaopiniowała tę kwestię to w dniu dzisiejszym powinna złożyć wniosek o to, aby te środki z innego punktu przekazać. Chyba, że nie ma woli realizacji tego zadania. Jest problem i trzeba go dzisiaj rozwiązać. Mówienie, że negatywnie opiniujemy nie jest rozwiązaniem.
Radny Pan Stanisław Cahbko – To nie jest tak do końca, jak Pan mówi. Natomiast Pani Skarbnik posłużyła się statutem gminy i Statutem Sołectw – ale nie do końca – w Statucie jest zapisane, że nie mamy prawa uszczuplić majątku wiejskiego. Ale przypominam, że to są pieniądze fikcyjne, bo takich pieniędzy sołectwo nie ma. I tutaj wniosek trzeba złożyć tylko należy wskazać pieniądze z innego działu.
Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – Należy wykonać remonty
w tych wsiach, które mają na wkład własny. My mamy swoje pieniądze i chcemy je wykorzystać dla naszej wioski. Dlaczego mamy dawać na wkład własny tej wiosce, gdzie nie mają pieniędzy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – W spawie remontu drogi
w Tyrawie- to jest droga na cmentarz. Chcę się zapytać czy nikt  z radnych nie korzysta
z tej drogi? Nikt nie korzysta z drogi na cmentarz? Ja rozumiem, że to są pieniądze z mienia wiejskiego. Ale jeżeli nie zrobimy tej drogi to jej nie będzie. A jeżeli będziemy mieć 100% dofinansowania?
Radny Pan Bartosz Nitka – Nie mamy pewności, że będzie 100% dofinansowania. Na razie finasowanie jest 50/50% Jeżeli będziemy mieli w formie pisemnej, że taki wniosek został przyjęty to wtedy możemy mówić, ze mamy finasowanie 100%. Na tym nie możemy się opierać, bo na chwilę obecną nie mamy pewności, że takie dofinansowanie będzie. Nie patrzmy na to, że te drogi są lepsze czy gorsze mniej czy bardziej uczęszczane – moją propozycją jest, aby poszukać ich w innym dziale. Zgodzę się tutaj z Radnym Panem Stanisławem Chabko, że tych pieniędzy nie ma i one są fikcyjne to ciężko jest nimi obracać.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – ja ponowię swoją prośbę – jeżeli Państwo nie chcecie zrobić przesunięcia z tego działu leśnego to bardzo proszę o wskazanie działu, z którego możemy to przesunąć.
 
Radny Pan Radosław Babina – chciałbym się odnieść do słów Sołtysa z Hołuczkowa dot. tego, że każda wioska finansowała z mienia wiejskiego – pytanie do Pana Zastępcy – czy jest pisany jeden projekt na wszystkie drogi? Czy na każdą drogę jest osobny projekt.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – jeszcze raz proszę o wskazanie miejsca, z którego możemy przesunąć te środki.
I odpowiadam jednocześnie, że zostały złożone dwa wnioski – jeden wniosek dotyczy dwóch dróg i kolejny również dwóch. I ponawiam prośbę, z którego działu przesuwamy te środki.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – do kiedy jest czas na zabezpieczenie tych środków?
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo – otrzymaliśmy
w dniu dzisiejszym pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie doprecyzowania, które drogi wymagają remontu oraz jaki mamy wkład własny. Jeżeli chodzi o drogi samorządowe obawiam się, że jeżeli odpowiemy, że nie mamy tych środków zabezpieczony to będziemy musieli odstąpić od podpisania umowy. Proszę o wskazanie działu, z którego można przesunąć środki. Na odpowiedź na pismo mamy 7 dni, licząc od dnia otrzymania pisma.
Radny Pan Radosław Babina – Proszę Państwa te 30.000,00 zł, niespełna, dotyczy tych dwóch projektów? Czyli tak naprawdę kłócimy się o 5.000,00 zł na drogę w Tyrawie.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – W sprawie drogi w Rozpuciu otrzymaliśmy pismo, że prawdopodobnie ta droga nie będzie zakwalifikowana ze względu na to, że ze względów formalnych nie jest to droga publiczna. A remontów na drogach gminnych niepublicznych nie można realizować. Musiałby być to przebudowa. Natomiast w budżecie nie mieliśmy planu, o ile się nie mylę, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne. Dlatego zostają nam teraz trzy drogi i automatycznie mamy po 10.000,00 zł na każdą
z dróg.
Radny Pan Radosław Babina – Czyli tak naprawdę jeżeli Sołectwo Tyrawa Wołoska posiada w budżecie 5.000,00 zł to brakuje im 5.000,00 zł wkładu własnego.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, my nie zabezpieczamy tych pieniędzy z mienia wiejskiego tylko z budżetu gminy.
Radny Pan Radosław Babina – Opinia Komisji Finansów nie opiera się tylko na Panu Przewodniczącym, i nie tylko Przewodniczący ma wskazać dział – tylko powinno się odbyć kolejne posiedzenie. Ale z mojej strony uważam, że to jest błąd to, co robimy teraz – powinniśmy przegłosować teraz tę uchwałę, nie opierając się na opinii Komisji.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Opinia Komisji może być, jaka jest i tak decyduje Rada.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zamknął dyskusję w tym punkcie.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło zgłosiła poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie:
 „ zmiana z  rozdziału 80195 na rozdział 80104 w załączniku dochodów i w załączniku wydatków”
Głosowanie:
„Za” przyjęciem „ zmiany z  rozdziału 80195 na rozdział 80104 w załączniku dochodów i w załączniku wydatków” głosowało 13 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 2. Głosowało 15 radnych. Zmiana została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VII/35/2019 w sprawie zmian w budżecie głosowało 11 radnych, „przeciw - 2”, „wstrzymało się” – 2. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński ogłosił przerwę.
Przerwa 1627 – 1639.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku (projekt uchwały nr VII/36/2019)
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił Sekretarza Gminy
o przedstawienie projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – jest to
w zasadzie uchwała formalna, ponieważ kończy się okres przejściowy związany z reformą oświatową. U nas sieć szkół się nie zmienia. Nie mniej jednak mamy obowiązek podjąć taka uchwałę. Proszę o przegłosowanie tej formalnej uchwały. Tutaj się nic nie zmienia – siedziba szkoły jest taka sama.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do uchwały nie było.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VII/36/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/37/2019)
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do uchwały nie było.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – Karta Nauczyciela określa liczbę dla poszczególnych przedmiotów. Jednak ust.7 pkt 3 pozwala organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę określić liczbę godzin dla niektórych nauczycieli wychowawców. Liczba godzin nie może przekraczać 22 godzin tygodniowo. U nas do tej pory takiej potrzeby nie było. W tym roku od 1 września pojawi się logopeda, więc mamy obowiązek określenia również dla niego wymiaru godzin. Przy okazji wybiegamy w przyszłość, ponieważ być może w niedługim czasie pojawi się psycholog czy terapeuta zawodowy.
 Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr VII/37/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/39/2019)
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie projektu uchwały Zastępcę Wójta Gminy.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przygotowany projekt regulaminu został przekazany do organu regulującego celem zaopiniowania. Organ regulacyjny, czyli Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie wydał Postanowienie w dniu 27.06.2018 r., na podstawie którego przedstawił swoją opinię do projektu regulaminu i przesłał wytyczne, które należy uwzględnić przy poprawkach. Przedstawiony projekt regulaminu uwzględnia wytyczne organu regulującego.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do uchwały nie było.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr VII/38/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (projekt uchwały nr VII/40/2019)
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie projektu uchwały Kierownika GOPS Panią Ewę Sieradzką.
Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Źródłem finansowania zadań zawartych
w GPPiRPA na 2019 r. są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapisane są w uchwale budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska. W związku
z powyższym nie zachodzi potrzeba dodawania do tego Programu szczegółowego planu finansowego. Wiąże się to z tym, że każda zmiana wymuszałaby również zmianę tego Programu. Zatem uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego będą wydatkowane środki finansowe na działania związane z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Poprawką do uchwały jest to, że załącznik do uchwały zostanie usunięty.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do uchwały nie było.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr VII/39/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 (projekt uchwały nr VII/41/2019)
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie projektu uchwały Kierownika GOPS Panią Ewę Sieradzką.
Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado  zgłaszam poprawkę do projektu uchwały – w paragrafie 3 proszę o wpisanie „uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia”. W momencie tworzenia aktu nie było pewne czy wchodzi
w życie z dniem podjęcia czy tez po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Na dzień dzisiejszy jest stanowisko, że wchodzi w życie z dniem podjęcia.
15.10.2018 r. Rada Ministrów uchwaliła wieloletni rządowy projekt „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. Program ten ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. A odpowiednio Dyrektor Szkoły lub Przedszkola poinformuje GOPS
o potrzebie udzielenia takiej pomocy. Pomoc udzielana w taki sposób nie może przekraczać 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkole i przedszkolu na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy bez potrzeby przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej jest przyjęcie przez gminę programu osłonowego, który przewiduje takie rozwiązanie. Obecnie Gmina Tyrawa Wołoska otrzymuje dotację celową na realizację tego zadania i ta dotacja wynosi 70% kosztów posiłku. Zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy o pomocy społecznej gmina może tworzyć i realizować m.in. programy osłonowe o zasięgu gminnym. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
Głosowanie zmiany:
Zmiana w paragrafie 3 – otrzymuje brzmienie – uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
„Za” przyjęciem poprawki w paragrafie 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr VII/40/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przerwa 10 min.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (projekt uchwały nr VII/42/2019)
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie projektu uchwały Kierownika GOPS Panią Ewę Sieradzką.
Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado  zgodnie
z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań gminy należy
w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. |Zgodnie z art. 9a ust 15 ustawy rada gminy określa w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Na terenie Gminy Tyrawa Wołoska od 2011 r. obowiązuje uchwała Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. Jednakże biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte w trakcie działalności zespołu jak również uwzględniając nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zasadnym jest zaktualizowanie zapisów uchwały w zakresie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowy zakres jego funkcjonowania. Rozwiązania zawarte w niniejszej uchwale pozwolą usprawnić pracę zespołu i zwiększyć skuteczność podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dostosować funkcjonowanie zespołu do wytycznych i obecnych zadań. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i proszę o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do uchwały nie było.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr VII/41/2019 w sprawie trybu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. 14/  Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie Sprawozdania Kierownika GOPS Panią Ewę Sieradzką.
Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Realizacja zadań z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej ma na celu  pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek realizował zadania z zakresu następujących ustaw: ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Na ich realizację składają się środki zarówno z Urzędu Gminy (zadania własne Gminy) oraz środki rządowe przekazywane przez Wojewodę (zadania zlecone Gminie oraz dotacja do zadań własnych)
WYDATKI – Struktura wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r.
w podziale na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Lp Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków GOPS
1 Pomoc społeczna 554 166,30 529 320,45 95,52 14,14
2 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 035,00 18 816,00 93,92 0,50
3 Rodzina 3 243 747,00 3 196 524,94 98,54 85.36
  SUMA 3 871 948,30 3 744 661.39   100,00%
ZADANIA WŁASNE:
Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej edukacyjnej opieki wychowawczej oraz rodziny w 2018 roku Ośrodek otrzymał 3 871 948,30 złotych, wykorzystał 3 744 661,39  złotych co stanowi  96,71 %.
Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie %
85202 Opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej 32 225,42 32 224,82 100
85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 500,00 375,00 75,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 61 753,00 57 935,31 93,82
85215 Dodatki mieszkaniowe 6 822,88 6 745,34 98,86
85219 Utrzymanie Ośrodka 309 989 306 439,97 98,86
85230 Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dotacja rządowa + środki własne) 104 850,00 91 607,15 87,37
85415 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 035,00 18 816,00 93,92
85508 Rodziny zastępcze 600,00 - 0,00
  Razem: 536 775,30 514 143,59  
Realizując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku  objęto pomocą  378 osób zamieszkujących w  109 rodzinach.
Rozdział    85202 § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w DPS  z terenu naszej gminy przebywa 1osoba. Co sześć miesięcy przeprowadza się wywiady środowiskowe aktualizujące sytuację rodzinną i dochodową osoby oraz wywiady alimentacyjne mające na celu ocenę sytuacji materialnej osób zobowiązanych do alimentacji.
W 2018 r. odpłatność za pobyt w DPS ponosiła tylko zainteresowana w wysokości 70% świadczeń pobieranych przez nią w ZUS, a pozostałą kwotę ponosi Gmina ze środków własnych.
Rozdział 85214 § zasiłki i pomoc w naturze                                                            
W ramach zasiłków celowych wydano następującą liczbę decyzji:

 • zasiłki celowe – 45
 • specjalne zasiłki celowe – 15.
Łącznie wypłacono 23 792 ,83 zł zasiłków celowych z budżetu Gminy.
Z zasiłków okresowych, które wypłacane są obligatoryjnie,  skorzystało 21 rodzin na łączną kwotę 32 936,00 zł, z czego  25 518,00 zł  to dotacja rządowa, a 7 418,00 zł to środki własne.
Rozdział  85215 § 3110 świadczenia dodatki mieszkaniowe                                            
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. W 2018 roku rozpatrzonych zostało 2 wnioski  z czego 0 negatywnie. Łącznie wypłacono 6 393,22 zł ze środków własnych Gminy.
Rozdział 85215  § 3110  dodatek energetyczny                                                                       
Wypłacany był 2 rodzinom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Dodatek energetyczny finansowany jest z dotacji budżetu państwa. Łącznie wypłacono 345,26 zł
Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka.
Są to środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz środki związane z wydatkami bieżącymi takie jak eksploatacja pomieszczeń, urządzeń i opłaty, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup usług.
 § 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń                                        855,00 zł
  § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                             239 840,80 zł
(wynagrodzenia pracowników ośrodka : Kierownika, kierownika świetlicy Mrówka księgowego i dwóch pracowników socjalnych)
płatne z dotacji 24 000,00 zł, pozostała kwota 215 840,80 zł płatne ze środków własnych)
  § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           12 500,02 zł
 (dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane od rocznych wynagrodzeń każdego pracownika, płatne z dotacji 3 000,00zł, ze środków własnych 9 500,02zł)
  § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                        32 788,14 zł
(składki naliczane od wynagrodzeń miesięcznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego każdego pracownika, płatne z dotacji 3000,00 zł,  ze środków własnych 29 788,14 zł)
  § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                         1 665,48 zł
 ( składka naliczana  od wynagrodzeń miesięcznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, płatne z dotacji 620,00,- zł, ze środków własnych 1 045,48 zł)
  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                              1 684,20 zł
   § 4300 zakup usług pozostałych                                                          10 915,33 zł 
(administrowanie programu komputerowego  Helios,   licencja, umowy zlecenie,  prowizje bankowe i utrzymanie kont bankowych, płatne z dotacji 1000,00.zł, środki własne 9 915,33 zł)
 § 4410 podróże służbowe krajowe                                                          119,00 zł
(za delegacje na szkolenia i do innych instytucji, płatne ze środków własnych)
  § 4430 różne opłaty i składki                                                                  376,00 zł
  § 4440 odpisy na ZFŚS                                                                        4 743,00 zł  
(odpis na ZFŚS dla trzech osób, płatne z dotacji 1000,00 zł, ze środków własnych 3743,00 zł)
   § 4480 podatek od nieruchomości                                                                  143,00 zł                       (płatne ze środków własnych)                                                                                         
    § 4700 szkolenia pracowników                                                                810,00 zł
     (płatne ze środków własnych)
R a z e m  rozdział 85219                                                                              306 439,97 zł              (rozdział 85219 finansowany z dotacji 32 620,00 zł , ze środków własnych 273 819,97  zł)
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.
W 2018 r. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 1 osobie chorej,                              w starszym wieku i niepełnosprawnym.
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi:
w styczniu 2018 r. -17,26 zł,
od lutego do marca 2018 r. - 15,82 zł
od kwietnia do maja 2018 r. - 15,80 zł.
Od czerwca 2018 r. usługi nie są świadczone, ponieważ osoba której przyznano usługi opiekuńcze zmarła.
 Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 190 godzin usługowych na łączną  wartość 3 047,00
 
Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania
Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania odbywa się  w oparciu o Uchwałę Nr II/12/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
Budżet państwa przekazuje dotacje na rzecz dożywiania na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Określa on zasady przyznawania pieniędzy gminom na pokrycie kosztów pomocy żywieniowej dla dzieci, uczniów, osób dorosłych znajdujących się w specyficznej sytuacji.
Gmina Tyrawa Wołoska w 2018 r. uzyskiwała z budżetu państwa dotację celową, w wysokości 68%, a następnie przyznawała pomoc w formie bezpłatnych posiłków. Wsparcie udzielane było: dzieciom, do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz osobom i rodzinom spełniającym przesłanki art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W 2018 roku kryterium dochodowe do zakupu posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności wynosiło 150% progu uprawniającego do pomocy społecznej tj. 1 051 zł dla osoby samotnej i 792 zł na osobę
w rodzinie.
W ramach tego Programu dożywianiem objęto 105 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach  szkolnych (w Gminie i poza nią) na kwotę 28 060,80 zł, jak również  wypłacono gotówką zasiłki na dożywianie dla 12 osób na kwotę 4 399,50 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia kucharkę, która przygotowuje ciepłe posiki w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej, które są przez nią kontrolowane pod względem ilości
i jakości wydawanych posiłków.
ZADANIA ZLECONE - Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego Ośrodek otrzymał na rok  2018 środki w wysokości 3 230 517,80 zł, wydał  kwotę 3 230 517,80 zł co stanowi 98,46 % planu rocznego.
Szczegółowe wykonanie zadań wg rozdziałów przedstawia tabela:

Rozdział Treść Plan Wykonanie %
85501 Świadczenia wychowawcze 1 850 901,00 1 843 574,00 99,60%
85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki społeczne 1 284 078,00 1 244 929,10 96,95%
85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 70,82 64,38%
85504 Wspieranie rodziny, świadczenia dobry start 108 058,00 107 951,02 99,90
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 624,00 11 280,74 97,05
85216 Zasiłki i pomoc w naturze:
(zasiłki stałe )
14 742,00 14 742,00 100
85228 Usługi opiekuńcze - specjalistyczne 11 660,00 7 970,12 68,35
  Razem 3 281 173,00 3 230 517,80  
 
Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze                                                      
Celem świadczenia wychowawczego – Program „Rodzina 500+” jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
W 2018 r. świadczenie wychowawcze przysługiwało  na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł oraz jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwało jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 1 200,00 zł.  Zgodnie                  z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.
W 2018 r. wypłacono dla 155  rodzin świadczenie wychowawcze.
  § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        60,00 zł
  § 3110 świadczenia wychowawcze                                                             1 815 811,00 zł
  § 4010  wynagrodzenie pracownika                                                                18 263,00 zł
  § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        1 600,00 zł
  § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                      3 241,00 zł 
  § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                         639,00 zł
   § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                           2 60,00 zł 
( zakup druków, tonerów i materiałów biurowych)
   § 4300 zakup usług pozostałych                                                                      2 700,00 zł
(administrowanie program IZYDA )
  § 4440 odpis na ZFŚS                                                                                         1 000,00 zł 
Razem Rozdział 85501 św. wychowawcze                                                  1 843 574,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki społeczne
W roku 2018 Ośrodek kontynuował realizację zapoczątkowanego w roku 2004 zadania rządowego. Jest to jedna z dziedzin szeroko pojętej polityki społecznej państwa realizowanej  przez organy samorządowe. Od września 2006 roku Ośrodek stał się jedynym płatnikiem tych świadczeń na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
Świadczenia rodzinne są zależne od kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługiwał w 2018 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty  725,00 zł.
W 2018 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 180 rodzin, a z funduszy alimentacyjnego – 8 rodzin.
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                            60,00 zł
§ 3110 świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego                            1 152 010,84 zł
§ 4010 wynagrodzenie pracownika                                                                       19 688,79 zł           
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              1 244,96 zł           
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców
pobierających niektóre świadczenia rodzinne                                                       56 892,26 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia  pracownika         3 444,18  zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika                             468,69 zł    
§ 4210  zakup materiałów i wyposażenia                                                                2 247,38 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                              6 698,00 zł
§ 4410 podróże służbowe                                                                                           145,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS                                                                                              1 569,00 zł                                                           
§4700 szkolenia pracowników                                                                                   460,00 zł
Razem Rozdział 85502                                                                                   1 244 929,10 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
W 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny ubiegało się 27 rodzin.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadaniem asystentów jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci.
W latach 2012-2014 o zatrudnieniu asystentów decydowały gminy, od 2015 r. jest to ich ustawowym obowiązkiem.
W Gminie Tyrawa Wołoska zatrudniony jest 1 asystent rodziny w ramach umowy o pracę na ½ etatu oraz na ½ etatu na potrzeby realizowanego projektu pn. Świetlica MRÓWKA.
W 2018 r. asystent rodziny pracowała z 25 rodzinami.
Ponadto w ramach Rozdziału 85504 realizowany jest Program „Dobry Start”.To jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300 zł. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. W 2018 r. wydatkowano 90 000 zł na świadczenia, a 3 000 zł to koszty obsługi. Z programu skorzystało 3000 dzieci.
Rozdział 85213 § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                              5 771,48 zł       płatny z dotacji, w tym:                                                                        

 1. składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne       9 925,74 zł
(opłacane  w całości z dotacji)
 1. składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społ.     1 355,00  zł
(opłacane w całości z dotacji)
Średnio miesięcznie w 2018 r. odprowadzono składki zdrowotne dla  21 osób.
Rozdział 85216 § 3110 zasiłki stałe                                                                                        
Jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest zasiłek stały. Przysługuje on zarówno osobie samotnej, jak i osobie w rodzinie. Warunkiem jest tu niezdolność do pracy: całkowita lub z powodu wieku oraz spełnianie kryterium dochodowego. Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe kwoty kryteriów dochodowych. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi ono 701 zł, a dla osoby w rodzinie – 528 zł.
W 2018 r. zasiłki stałe otrzymywały 2 osoby.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług .Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. W 2018 roku  wykonywane były specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 dziecka ze schorzeniami psychicznymi.
Inne zadania realizowane przez GOPS
Obsługa administracyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego
Pracownicy GOPS nadzorują działania i prowadzą dokumentację działającego przy GOPS Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny w Tyrawie Wołoskiej został powołany przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego, z pracowników Ośrodka wchodzą: kierownik, starszy pracownik socjalny oraz asystent rodziny. W 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 7 „Niebieskich Kart” dotyczących przemocy
w rodzinie. Dodatkowo kontynuowano 3 procedury z poprzednich lat  Świadczenie pracy socjalnej i inne inicjatywy  Świadczono pracę socjalną, osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód i objęci nią byli praktycznie wszyscy klienci ośrodka. W 2018 roku
z pomocy  w postaci pracy socjalnej skorzystało: - Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną – 113 osób, 32 rodziny - Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 15 osób /10 rodzin . Świadczono również pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny. W 2018 r. zawarto 23  kontrakty socjalne i wszystkie zrealizowano pozytywnie. Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji: rozmowy, wizyty, elementy poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, elementy z zakresu ubezpieczeń społecznych, pisanie wniosków i pism , obserwacja , mediacje i negocjacje . Praca socjalna polegała przede wszystkim na wspieraniu osób i rodzin  w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Profesjonalne wsparcie może prowadzić w efekcie do całkowitego usamodzielnienia się finansowego lub emocjonalnego, a tym samym uniezależnienia się od systemu pomocy społecznej na dłuższy okres czasu lub nawet na zawsze. Działania profilaktyczne w postaci pracy socjalnej przekładają się również bezpośrednio na zmniejszenie wydatków z budżetu gminy na pomoc społeczną. Świadczenie pracy socjalnej polegało głównie na: - Udzielaniu stosownych porad i zachęcaniu do współpracy w rozwiązywaniu problemów - Kierowaniu i umożliwieniu kontaktu podopiecznych z właściwą instytucją – poradnią, (np. Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, poradnia psychologiczna, poradnia odwykowa, poradnia zdrowia psychicznego, sąd, policja itp.) - Współpracy
z instytucjami takimi jak: PUP, ZOL, PCPR, KRUS, ZUS, Kościół, policja, szpitale oraz pedagogiem szkolnym, lekarzem rodzinnym, kuratorami sądowymi itp. - Pomocy interwencyjnej w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, także  w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”. - Pomoc w redagowaniu pism do właściwych instytucji typu sąd, prokuratura. 
 realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Tyrawa Wołoska wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowała projekt pn.  Świetlica Mrówka, natomiast od 1 stycznia 2019 r. zajęcia świetlicowe są kontynuowane i finansowane w ramach kolejnego projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: MRÓWCZY ŚWIAT. Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W ramach projektu pn. Świetlica Mrówka powstała Placówka Wsparcia Dziennego, w formie opiekuńczej, dla 20 dzieci z Gminy Tyrawa Wołoska. Wyremontowano salę i wyposażono ją w niezbędne meble oraz sprzęty, w tym komputerowe, a także zatrudniono wykwalifikowany personel celem realizacji zadań świetlicowych i projektowych. Świetlica  usytuowana jest w sali przy Urzędzie Gminy i funkcjonuje 4 godz. dziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, po zajęciach szkolnych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Placówka zapewnia dziecku opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają zapewniony poczęstunek. W ramach swojej działalności placówka prowadzi zajęcia rozwijające, tj.:- zajęcia z języka angielskiego, polskiego,- zajęcia matematyczne, informatyczne,- warsztaty edukacyjne z zakresu kultury i sztuki, - zajęcia sportoworekreacyjne, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,- warsztaty kulinarne,- wyjazdy integracyjno-naukowe.
Dodatkowo oferowane są działania/ formy wsparcia dla Uczestników projektu, tj.:
- Praca socjalna prowadzona jest zgodnie z potrzebami Uczestnika projektu.
- Asystentura skierowana jest dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
- Pomoc finansowa w postaci zasiłków okresowych wypłacana jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
- Indywidualne poradnictwo prawne dla dorosłych Uczestników projektu
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych Uczestników projektu
- Grupowe zajęcia profilaktyki prozdrowotnej dla dorosłych Uczestników projektu
- Atterapia dla rodzin.
W ramach podjętych działań położony jest nacisk na podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, wzmocnienie poczucia pewności siebie w podjętych rolach rodzicielskich, rozwiązywanie już istniejących problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci. Zajęcia mają formę warsztatów, prowadzonych metodami aktywizującymi 
i tradycyjnymi.
W 2018 r. z projektu skorzystało 20 rodzin, w tym 20 dzieci i 20 osób dorosłych.
W ramach realizacji zadań projektowych w 2018 r. wydatkowano 123 539,97 zł, z czego wkład własny wyniósł 5 600,00 zł i stanowił zasiłki okresowe finansowane z budżetu wojewody.
KADRA OŚRODKA
Zatrudnienie kadr w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej reguluje ustawa  o pomocy społecznej z dnia 24 marca 2004 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
W 2018 roku w GOPS zatrudnieni byli:
- Kierownik GOPS (pełny etat)
- Główna Księgowa  do 27.12.2018 r. (pełny etat)
- Księgowa od 28.12.2018 r. (3/5 etatu)
- Starszy pracownik socjalny (pełny etat)
- Pracownik socjalny (pełny etat)
- Asystent rodziny ( ½ etatu – wynagrodzenie w 60% finansowane z dotacji i Funduszu Pracy + ½ etatu w projekcie - wynagrodzenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (pełny etat)
- Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych (pełny etat, od 1.06.2018 r. przebywa kolejno na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym zawnioskowanym do dnia 25.01.2021 r.)
- Kucharka (pełny etat)
- Kierownik Świetlicy Mrówka (1/2 etatu w projekcie – wynagrodzenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
Zgodnie z art. 110 ust. 12 ustawą o pomocy społecznej Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w 2018 r. nie spełniał i nadal nie spełnia tego obowiązku.
Od 28 grudnia 2018 r. w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej nie ma głównego księgowego pomimo obligatoryjnego obowiązku jego zatrudnienia.
Powyższe wynika z faktu, że zostały przeprowadzone 2 procedury konkursowe na stanowisko głównego księgowego jednakże żadna osoba ubiegająca się o to stanowisko nie spełniała wymagań formalnych ustalonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych.  W związku z tym, ogłoszono kolejny konkurs i rozstrzygnięto go pozytywnie, ale na stanowisko księgowego.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do sprawozdania nie było.
Ad. 15/ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poprosił
o przedstawienie Sprawozdania Kierownika GOPS Panią Ewę Sieradzką.
Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  jest uchwalany corocznie przez  Radę Gminy  i jest podstawowym aktem prawnym do podejmowania działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .Jest to zadanie  realizowane przez GOPS od 2008 roku.
Założenia programowe na 2018r  zostały w całości zrealizowane przy współudziale:
- Gminnego Ośrodka Kultury
- Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej,
- Parafii Tyrawa Wołoska
- Policji,
- Sądu ,
- Poradni Uzależnień w Sanoku,
- Zarządu Gminnego OSP w Tyrawie Wołoskiej
-  Placówki Wsparcia dziennego
- Koła Gospodyń w Tyrawie Wołoskiej
Zadania  profilaktyczne
W zakresie profilaktyki  wszystkie działania  kierowane są   na rzecz dzieci
i młodzieży . Były  to  programy edukacyjne  w szkołach, zajęcia dla dzieci
i młodzieży  w okresie ferii, wakacji.
Wspierano zajęcia dla dzieci  i  młodzieży, które odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i w plenerze. Celem ich było:
- zagospodarowanie wolnego czasu,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- ukazywanie ciekawych form spędzania czasu wolnego,
- uczenie umiejętności zabawy w dużej grupie,
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi używania przez młodzież
  narkotyków, alkoholu i papierosów,
- zapobieganie patologiom
Rozwiązywanie problemów alkoholowych
Rozwiązywanie problemów alkoholowych  to całokształt działań wokół osób uzależnionych  i ich rodzin. W roku 2018 do Komisji wpłynęło 7 wniosków dotyczące osób nadużywających alkoholu. Osoby te zostały wezwane na posiedzenie komisji W tym temacie współpracujemy z Poradnią Uzależnień w Sanoku. Następnie pokrywa się koszty badań w przedmiocie uzależnienia a w dalszej kolejności koszty przejazdów tych osób na terapię. W roku ubiegłych z terapii skorzystało 2 osoby.
W ramach współpracy Policja na bieżąco przeprowadza kontrole sklepów aby zapobiec pijaństwu w ich otoczeniu.
Działania Programu GKRPA są skoordynowane z działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego, gdyż najczęściej problemy alkoholizmu generują przemoc. 
Realizacja planu finansowego:    /koszty poszczególnych działań/
Plan finansowy na 2018 r                                                                 23 123,00
Wykonanie                                                                                       21 783,25
Koszty administracyjne
-     posiedzenie Komisji                                                                     4 830,00
Działania profilaktyczne
-       Szkoła Podstawowa  w Tyrawie Wołoskiej  
        / zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki
          Uzależnień  w kwocie                                                                2 644,49
          zakup dresów  dla szkolnej grupy  sportowej                            1 200,00
          zakup art. spożywczych na dzień Dziecka                                    410,80                                                
-      Parafia Tyrawa Wołoska / wycieczka integracyjna
       Dzieci z Parafii Tyrawa Wołoska  z dziećmi z parafii  
       Sanok                                                                                              3 821,50                                                                                                                                                
-      dofinansowanie działalności klubu piłkarskiego w Tyrawie Wołoskiej:
dofinansowanie klubu sportowego w Tyrawie Wołoskiej / zakup pucharów, poczęstunek
       dla uczestników rozgrywek sportowych oraz przewóz
        sportowców    na mecz piłki nożnej                                               1 868,58                                                                                                                                                                            
-        Zorganizowanie Dnia Dziecka w Hołuczkowie                              274,44
 -        zakup strojów ludowych dla KGW w Hołuczkowie                       308,00
-         zakup materiałów na zajęcia warsztatowe w czasie
          Ferii zimowych                                                                             1 002,90
-      Ochotnicza Straż Pożarna w Tyrawie Wołoskiej
        /zakup nagród na konkurs o wiedzy pożarniczej
        dla młodzieży oraz catering dla uczestników konkursu/                1 136,38                                                                                                                                  
-       dofinansowanie dla Policji /zakup lamp ostrzegawczych,
        lornetka   /                                                                                        2 918,00                                                                         
-      dofinansowanie   działalności świetlicy „Mrówka”
       /zakup dywanu,  produktów na warsztaty kulinarne,
        Przewóz dzieci na wycieczkę , zakup nagród na
        konkurs palm wielkanocnych/                                                        1 265,16                                                           
Koszty rozwiązywania problemów alkoholowych
- Koszty działań wobec osób uzależnionych
  od alkoholu / zwrot
  kosztów przejazdu na terapię/                                                                103,00                                                                                                                               
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do sprawozdania nie było.
Ad. 16/  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tyrawa Wołoska.
Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tyrawa Wołoska przedstawiła Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno – demograficznej. Zasoby pomocy społecznej Gminy Tyrawa Wołoska obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2014-2018 oraz w prognozie roku następnego, a także osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Część rzeczy, które znajdują się w zasobach wynika ze sprawozdania przedstawionego wcześniej. Chcę tylko zaznaczyć, że z analizy dokumentacji GOPS oraz rozeznania środowiska w Gminie  Tyrawa Wołoska zaobserwowano tendencje spadkową w zakresie korzystania z pomocy społecznej z takich świadczeń jak zasiłki okresowe i celowe. Sytuacja ta jest efektem wzrostu dochodów rodziny, samowystarczalnością zaistniałą w związku z wprowadzeniem programów prorodzinnych. Jest wypłacanych coraz mniej świadczeń. Należałoby wypłacać zasiłki celowe specjalne jeśli przekraczają dochody - a to już dochody własne gminy, na które musimy zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi o wydatkowanie. GOPS aktywizuje osoby w ramach CIS czy Urzędu Pracy. Najliczniejszą grupą świadczeniobiorców są osoby, które jednak spełniają podwyższone kryterium dochodowe. I tutaj mówię o zakupie posiłku
w szkole czy zasiłki specjalne.  Obserwuje się również wzrost świadczeniobiorców z grupy osób starszych, które mają problemy z samodzielnym zakupem opału oraz zabezpieczeniem odpowiednich kwot na zakup leków czy leczenia. W 2018 r.  z pomocy
i wsparcia skorzystało 346 osób, co stanowi 16,88% wszystkich mieszkańców gminy.
W roku oceny stosunku do 2017  łączna liczba osób korzystających z pomocy społecznej
i wsparcia zwiększyła się o 24 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o jedną rodzinę. Spadek natomiast nastąpił w stosunku do lat 2014 -2016. Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin są: ubóstwo (68 rodzin), długotrwała choroba (41 rodzin), bezrobocie (20 rodzin), niepełnosprawność (20 rodzin), wielodzietność (18 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (16 rodzin). W roku 2018 ze świadczeń pieniężnych skorzystało 71 rodzin, czyli 220 osób,
a w postaci świadczeń niepieniężnych 53 osoby. Największy wymiar pomocy to pomoc niepieniężna, w tym praca socjalna. Sytuacja ekonomiczna mieszkańców ulega poprawie w każdej dziedzinie. Nastąpił wzrost dochodów, poprawa sytuacji rodzin, więcej osób pracuje, więcej dzieci z biedniejszych rodzin kończy dobre szkoły i studia. Na terenie gminy buduje się więcej domów. Coraz cięższa jest sytuacja osób starszych. Wymagają oni pomocy czy to w formie wsparcia finansowego czy opieki bezpośredniej. Dużą pomocą dla jest powstanie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, który ma 25 miejsc. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i w 100% są finansowane ze środków  własnych. W związku z tym są to dla gminy oszczędności. Brakuje psychologa, pedagoga, co utrudnia realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także szeroko pojętej pracy socjalnej. Zawarte w ocenie zasobów dane są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w latach kolejnych.
Szczegółowe przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tyrawa Wołoska znajduje się w  załączniku nr 23 do niniejszego protokołu.
Radny Pan Radosław Babina – Czy w naszej gminie dużo jest interwencji dot. przemocy
w rodzinie?
Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Jest założonych 7 kart na dzień dzisiejszy.
Ad. 17/ Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.    
Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – Zapytał jak wygląda sprawa koszenia boisk sportowych?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo podejmiemy kwestie koszenia jak najbardziej tylko musimy jeszcze zorganizować spotkanie z Panami Sołtysami i przede wszystkim z świetlicowymi. Również kwestia świetlic nie jest do końca dopełniona tak jak trzeba. Musimy podjąć ten temat i go przedyskutować. Prosimy jeszcze o chwilkę cierpliwości. Mamy dwóch pracowników, którzy cały czas zajmują się tym koszeniem. 
Radny Pan Józef Suwaj – Zapytał jak wygląda sprawa parkietu (na Sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej)?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Odpowiedź zostanie udzielona w punkcie odpowiedzi na zapytania.
Radny Pan Radosław Babina -  Zgłosił, w imieniu mieszkańca, sprawę konieczności ustawienia 2 szt. znaków „Zwierzęta gospodarskie” na drodze powiatowej Rakowa – Paszowa. Brak znaku stwarza zagrożenie zarówno dla pojazdów jak i dla zwierząt.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Z uwagi na to, że mieszkaniec zgłosił tę sprawę do Pana Radnego, proszę o złożenie pisma do Urzędu wraz z załącznikiem graficznym, w którym miejscu mają być te oznakowania postawione –
a my przekierujemy pismo dalej.
Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Grzegorz JasińskiZapytał czy osuwisko w Tyrawie Wołoskiej („góra”) zostało już usunięte, a jeżeli nie to kiedy zostanie to wykonane. I czy jest możliwość, aby w tym roku wyczyścić rowy, w celu ich udrożnienia.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa jeżeli chodzi o czyszczenie rowów i tego typu prace musimy również część nadwyżki budżetowej uwzględnić na tego typu zadania. Jeżeli będziemy mieli na to środki przeznaczone to na pewno przystąpimy do takich prac. Jeżeli chodzi o kwestie osuwiska w Tyrawie Wołoskiej to tutaj mamy problem własnościowy. Nie do końca wiadomo, gdzie jest granica. Należałoby wyznaczyć granice i zlecić firmie montaż odpowiednich zabezpieczeń. Niestety jeszcze chwilę to potrwa.  
Radny Pan Radosław Babina – Zgłosił sprawę złamanego drzewa przy drodze powiatowej, które spadło na drogę - mieszkańcy własnymi siłami usunęli je z drogi. Jest tam również wierzba, która zagraża bezpieczeństwu. Pan Radny poinformował, że wykona dokumentację dot. odcinka tej drogi.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak dodała, że po otrzymaniu dokumentacji zostanie złożony wniosek do Starostwa Powiatowego.
Radny Pan Bartosz Nitka – Zapytał kto ma obowiązek wykaszania rowów przy drogach gminnych?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Jeżeli jest to w pasie drogi gminnej to jak najbardziej gmina musi realizować to zadanie. Ale bardzo często
w wielu gminach dochodzi do takiej sytuacji, że gmina realizuje takie  zadanie – czyli mówimy o udrażnianiu rowu i koszeniu. Dobrą zasadą jest, możecie to Państwo źle odebrać, ale bardzo często jest tak, że to mieszkańcy we własnym zakresie wykaszają te rowy – tylko te swoje odcinki, gdzie mają swoja działkę. Jest to dobra praktyka. Czy u nas się sprawdzi- zobaczymy. Będziemy starali się kosić na bieżąco.
Radny Pan Radosław Babina – Zadał pytanie Pani Skarbnik - rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji odnośnie tej uchwały dot. Domu Dziennego Pobytu Seniora – jak to wygląda. Jak wygląda sprawa zadłużenia w płaceniu dzierżawy?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło -  W tej kwestii nie była podejmowana uchwała
(chodzi o przeznaczenie środków z dzierżawy budynku na remont tego budynku). Przegłosowany został wniosek 13 września 2019 r., aby środki z dzierżawy przeznaczać na remont tego budynku. W umowie podpisanej pomiędzy wynajmującym a gminą jest zapis, że wynajmujący zobowiązuje się do remontów bieżących wykonywanych we własnym zakresie. Opłaty z tytułu dzierżawy zostały uregulowane. 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – W kwestii uzupełnienia – dot. wniosków przedstawionych na sesji 18 września 2018 r.
o przeznaczenie pieniędzy z dzierżawy budynku w Rakowej (DDPS) na remont tego budynku oraz przeznaczenie środków z czynszu za budynki komunalne będące w zarządzie gminy przeznaczać na remonty tych budynków – proszę o głos Panią Radce prawną – czy kwestia wniosków jest wiążąca, czy jednak powinna być podjęta uchwała.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – Te wnioski formalne, rozumiem, że był to apel radnych o podjęcie takich czynności nie mniej jednak istnieje możliwość podjęcia uchwały na podstawie ustawy o samorządzie gminnym celem wydania wytycznych Wójtowi Gminy co do realizacji tych zadań.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński stwierdził,
że aby było to wiążące dla gminy musi być podjęta uchwała.
Radny Pan Radosław Babina – Na dzień dzisiejszy te pieniądze nie są ujęte w budżecie gminy. Myśmy w ogóle nie wiedzieli o tych pieniądzach. Czy te pieniądze z najmu będą przeznaczone na remont tego budynku w tym roku?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło -  Jeżeli chodzi o Rakową nie było planowane. Było planowane zadanie inwestycyjne ale z Funduszu Sołeckiego. Rakowa jest ujęta w planie na przyszły rok.
Pieniądze z najmu wpływają do budżetu gminy. W celu przeznaczenia ich na remont tego budynku należałoby podjąć uchwałę w tym przedmiocie.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – Zgodnie z umową najmu oraz zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym najemca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich kosztów dot. remontów bieżących. Natomiast gdyby dotyczyło wykonania istotnych remontów i byłaby taka konieczność wówczas niewątpliwie gmina to zapewnia. Najemca dba o to, żeby lokal był użytkowany i nie został oddany w stanie pogorszonym. W tej umowie zostało  w sposób precyzyjny wymienione do czego zobowiązany jest najemca. Pracowałam przy konstrukcji tej umowy – jest szereg obowiązków. Jest również zawarte w jakich proporcjach ponoszone są zobowiązania.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło -  Koszt wynajmu to 2.000,00 zł brutto. Miesięcznie gminna netto uzyskuje 1.626,02 zł. W stosunku rocznym 19.512,24 zł. Koszty ogrzewania również rozłożone są proporcjonalnie w zależności od metrażu.  
 Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Grzegorz JasińskiPrzedstawił zgłoszenie od mieszkańca Tyrawy Wołoskiej – dot. drzewa (lipa) po drugiej stronie plebanii. Jest zagrożenie, że drzewo może się rozłamać. Trzeba ustalić, ponieważ drzewo to mieści się albo w pasie drogowym albo na działce gminnej. 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Jeżeli chodzi
o kwestie związane z wycinką nie możemy wejść w tereny prywatne. Jeżeli jest to w pasie drogowym czy jest to droga stanowiąca własność gminy  to możemy się tym zająć. Jeżeli chodzi o własność prywatną to możemy się zwrócić z pismem ale tak naprawdę nie możemy nikogo przymusić. Ale to jest kwestia do sprawdzenia - zapraszam do Urzędu.
 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński – Zadał pytanie dot. kładki przy Szkole w Tyrawie Wołoskiej - jak wygląda sytuacja tej kładki.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Dokumentacja dot. kładki została złożona do Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Czekamy na odbiór tego obiektu. Natomiast kolejne kwestie i kolejny etap to jest odbiór przez Wojewodę. Problem polega na tym, że pozwolenie na budowę zostało wydane w 2010 r. Tak naprawdę powinno to zostać zrealizowane do roku 2012-2013, ponieważ tam były jeszcze zmiany w Prawie budowlanym. Jest taka procedura, że jeżeli jest wybrany Dziennik Budowy można dokonywać stosownych wpisów, które niejako przedłużają to pozwolenie. Tak też się stało tylko podstawowym problemem jest to, że niestety poprzednik nie zgłosił rozpoczęcia robót u Wojewody, co będzie się wiązało z uiszczeniem pewnych kar w związku
z otwarciem tej kładki. Ja absolutnie odpowiedzialności za takie błędy nie wezmę, ponieważ informowałem ówczesnego Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, mam sporządzoną notatkę służbowa na tę okoliczność. W czasie niedawnej wizyty Pani Wojewody sygnalizowaliśmy ten problem. Była mowa o kwocie min. 50.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński – Zapytał zwracając się do Radnych – ta kładka znajduje się w Tyrawie Wołoskiej, żeby nie było takiej sytuacji jak z drogą – czy jeżeli będzie przeniesienie pieniędzy na zapłacenie tej kary radni wyrażą na to zgodę?
Radny Pan Stanisław Chabko – Prawdopodobnie przy wynajmie działki, na której znajduje się sklep (w Tyrawie Wołoskiej) – działka ta została przekwalifikowana jako działka a nie droga. Funkcjonowało to jako droga. Dzierżawa miała być na 20 lat. Tak zostało przegłosowane za poprzedniej kadencji. Nie było żadnej mowy o przekwalifikowaniu tej działki na inną.
Zwracając się do Komisji Rewizyjnej – proszę o zajęcie się tym tematem, sprawdzenie tych dokumentów. Jak te rzeczy wyglądają – czy rzeczywiście jest przekwalifikowane,
a jeżeli tak to kto wykonał.  Po tej informacji, która uzyskamy od Komisji Rewizyjnej trzeba będzie podjąć jakieś kroki.
Radny Pan Radosław Babina – Przypomniał o konieczności wykonania zbiornika przeciwpożarowego przy Szkole.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Jeżeli Państwo potrzebują to szczegóły zostaną przedstawione na kolejnej sesji. Natomiast do końca tego roku musimy wykonać zbiornik przeciwpożarowy przy budynku Szkoły Podstawowej
w Tyrawie Wołoskiej. Temat był podejmowany w poprzednich latach ale stosownymi wnioskami wójta ten termin był przekładany. Nie ma na to przetargu. Będziemy prawdopodobnie rozpisywać w formie zapytania ofertowego czy rozeznania cenowego.
Radna Pani Bożena Drzyzga – Zapytała czy będzie zwalczany Barszcz Sosnowskiego.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Klika lat wstecz był Program w kwestii zwalczania Barszczu Sosnowskiego. Były na też formy wsparcia finansowego na zwalczanie tego Barszczu. Obecnie nie ma takich programów. Będziemy starać się wysyłać pracowników do wycinania tego Barszczu. Pracownicy będą wyposażeni w odpowiednie urządzenia i ubrania ochronne. Bardzo proszę o zgłaszanie przez sołtysów poszczególnych miejscowości, w których miejscach występuje Barszcz Sosnowskiego. Nie możemy przymusić właścicieli do wycięcia tego Barszczu na terenach prywatnych.
Ad. 18/ Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
Ad. 19/ Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wraz z poszczególnymi osobami będziemy starali się odpowiedzieć na zadane pytania, które zostały zadane na poprzedniej sesji.
W kwestii przeprowadzonego przetargu na dowożenie dzieci – dlaczego ceny nie zostały ujednolicone oraz kwestia dowożenia dzieci bezpośrednio do Urzędu i przejścia do Szkoły proszę o wyjaśnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Pana Jerzego Wołoszyna.  
Kierownik ZEAS Pan Jerzy Wołoszyn – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo
w kwestii dowożenia dzieci do szkoły ogłosiliśmy zapytanie ofertowe. Na podstawie ustawy Prawo oświatowe gmina ma obowiązek zapewnić dowóz dzieci do szkoły
w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w przypadku dzieci od 5 lat do ukończenia IV klasy szkoły podstawowej, przekracza 3 km i dla uczniów od klas V-VIII oraz uczniów gimnazjów przekracza 4 km. Jeżeli chodzi o zapytania ofertowe (ponieważ wartość zadania nie przekracza 30.000,00 EUR netto)  są przeprowadzane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000,00 zł EUR wprowadzonej Zarządzeniem nr 67/2016 z dnia 12.10.2016 r. oraz Regulaminu dowozu uczniów do szkół, który określa m.in. lokalizację przystanków, na których autobus ma się zatrzymywać i zabierać lub wysadzać dzieci. Corocznie zapytanie ofertowe przeprowadza Komisja powoływana przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska. Chciałem podkreślić, ponieważ wiem, że są pewne niejasności – zapytania ofertowe przeprowadzane są tylko dzieci, którym dowóz zapewnia gmina. Nie dotyczy to dzieci, którym gmina nie zapewnia dowozu – jest to wówczas obowiązek rodziców. Mam przy sobie kserokopie zapytań ofertowych z czterech ostatnich lat – chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na rosnącą wartość tych zamówień, ponieważ nie wiadomo jak będzie w tym czy przyszłym roku, gdyż rosną one w szybkim tempie.
Zarządzeniem Wójta każdego roku powoływana była Komisja do przeprowadzania przetargu. Zapytania umieszczane były na BIP oraz wysyłane do wykonawców.
W roku 2015 zapytanie wysłano do 4 wykonawców. Wpłynęły 4 oferty: P.U.T Tom –Trans z Kuźminy, Arriva Sp z o.o. z Sanoka, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowych z Przemyśla i Zakład Usług Transportowych „Szwagier”. Cena najwyższa wynosiła 57.938,00 zł („Szwagier”), najniższa wynosiła 44.190,00 zł (PKS Przemyśl). I ta oferta 44.190,00 zł była z każdego przystanku, niezależnie od odległości,  w kwocie 40,80 zł (bilet miesięczny) dla uczniów szkoły a do gimnazjum 52,16 zł.
W roku 2016 ofert również zostały wysłane do czterech wykonawców. Wpłynęły trzy oferty: P.U.T Tom –Trans, , Arriva, F.U.H. Mariusz Franków. Najwyższa oferta – 60.800,00 zł, najniższa -  42.484,00 zł. Firma, która wygrała, czyli F.U.H. M. Franków realizowała usługę w cenie biletu miesięcznego 55,90 zł z każdego przystanku.
W roku 2017 – oferty wysłano do 4 wykonawców, wpłynęły 3 oferty: PKS Przemyśl, Transgaz Travel z Sanoka, F.U.H. Mariusz Franków. Najdroższa oferta – 98.600,00 zł (Transgaz Travel) , najtańsza oferta – 38.250,00 zł (F.U.H. Mariusz Franków). Cena biletu – 45,00 zł z każdej miejscowości w najtańszej ofercie. Najdroższa oferta 116,00 zł z każdej miejscowości. 
W roku 2018 - oferty wysłano do 4 wykonawców, wpłynęły 2 oferty: Transgaz Travel (oferta 145.800,00 zł) oraz F.U.H. Mariusz Franków (oferta 53.505,00 zł). Cena biletu
w najdroższej ofercie 167,59 zł, w najtańszej – 61,50 zł.
Jeżeli chodzi o pytanie dlaczego bilety są w takiej samej cenie w każdej miejscowości – dla realizacji zadania przez gminę nie ma to znaczenia, ponieważ i tak płacimy kwotę
z przetargu. Mi to nie robi żadnej różnicy. Nie ważne ile kosztuje bilet z danej miejscowości – w pomnożeniu na ilość uczniów i tak wychodzi kwota z przetargu. Do tej pory nie było żadnych uwag. Jeżeli Pani Wójt wyda polecenie, że ceny biletów mają być różne w zależności od kilometrów. Z tym, że wówczas tam, gdzie bliżej będą tańsze bilety a tam, gdzie dalej będą znacznie droższe. Jak Państwo słyszeliście w ostatnim roku ta rozbieżność między usługodawcami była bardzo duża. Najwyższa oferta jest prawie trzykrotnie wyższa od najniższej a tych wykonawców jest z roku na rok coraz mniej. Nie wiem jak to będzie wyglądało w tym roku. Założyliśmy w planie finansowym pewną kwotę ale nie wiadomo czy nie pojawi się sytuacja, że tych środków na dowóz dzieci może braknąć.
Radny Pan Edward WołoszynZapytał  kto i na jakiej podstawie pozwolił na ujednolicenie ceny biletu? Rozumiem, że komuś było łatwiej liczyć. Dobrze Pan powiedział, że Panu to nie robi różnicy, ponieważ Pan nie płaci. Tylko skoro cena jest jednakowa to albo wszystkim się te bilety należą a jeśli nie to rozgraniczmy to, ponieważ w tej chwili Ci , którym się te bilety nie należą dopłacają do biletów tych z najdalszych miejscowości.
Kierownik ZEAS Pan Jerzy Wołoszyn – Jeżeli mogę – myli Pan pojęcia to dotyczy dzieci, za które my płacimy – te dzieci wszystkie mają finansowany dowóz. I tym rodzicom, których dzieci są dowożone też jest bez różnicy czy my płacimy za bilet z Siemuszowej 45,00 zł czy 105,00 zł.
Radny Pan Edward WołoszynTym rodzicom, którym płacicie  nie robi to różnicy ponieważ płaci gmina ale pozostałym robi różnicę. Dlaczego firma, która dała najwyższą ofertę przy normalnym kursie bilet kosztuje 42,00 zł/ miesięcznie a ta firma, która jest tańsza – ja  płacę 60,00 zł/miesiąc. I niech mi Pan nie mówi, że to nie robi różnicy. To proszę w szkole zabezpieczyć miejsce, żeby dzieci miały gdzie czekać na autobus kursowy. Ponieważ w tej chwili dzieci nie mogą czekać ponieważ po zakończeniu lekcji dziecko ma od razu opuścić szkołę. Na zebraniu na początku roku Pani Dyrektor tak się wypowiedziała – dziecko po zakończeniu lekcji nie ma prawa czekać w szkole. Jeżeli będą chodziły
w pobliżu szkoły będzie natychmiast dzwoniła.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Dlaczego nikt tego nie zgłaszał?
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado poprosimy Panią Dyrektor, aby złożyła stosowne wyjaśnienia.
Radny Pan Bartosz Nitka – Zapytał czy autobus dojeżdża do wszystkich dzieci, które spełniają wymogi tych trzech kilometrów?
Kierownik ZEAS Pan Jerzy Wołoszyn – Jeżeli chodzi o punkty zbiórki gmina ma obowiązek ustalić miejsca tzw. zbiórki czy też przystanku, do którego dojdzie dziecko. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 2013 r. twierdzi, że gminy mogą realizować obowiązek dowożenia dzieci do szkół w ten sposób, że organizują miejsca zbiórek,
z których dzieci są przewożone do szkoły pod warunkiem, że miejsca te nie będą znajdowały się w większej odległości od ich domów, niż określone w ustawie – 3 km
w przypadku uczniów I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Czyli dziecko nie może iść dalej do przystanku, niż ma zapewniony dowóz. U nas największa odległość wynosi być może 1 kilometr. 
W przypadku tzw. „Tarnawki” nie miejsca, w którym autobus mógłby bezpiecznie zwrócić. Na terenie gminy jest 17 przystanków. Autobus jeździ do każdej miejscowości. Pod szkołę zajeżdża 18 razy dziennie jeżeli są wszystkie lekcje.
Radny Pan Radosław Babina – Dojazd do szkoły jest przez 20 dni a płacimy za cały miesiąc.
Kierownik ZEAS Pan Jerzy Wołoszyn – Jeżeli chodzi o bilet miesięczny – Wojewoda dofinansowuje bilet miesięczny w wysokości 49% jego wartości. Czyli to, co my płacimy + 49% od Wojewody – tyle kosztuje bilet miesięczny. Bilet miesięczny może być sprzedany tylko na miesiąc. Może być połówka biletu miesięcznego, czyli dojazd w jedną stronę, ale nie może być kupiony na pół miesiąca. W kwestii przetargu – w zapytaniu ofertowym określamy ile dzieci dojeżdża z każdego przystanku. Oferent ma ilość przystanków,  odległości, ilość uczniów – sprawa obliczania wartości biletu należy do oferenta. Dochodzą do tego koszty administracyjne, wynagrodzenia kierowców. My wybieramy ofertę, która spełnia wymogi i jest najtańsza.
Radny Pan Radosław Babina – Wrócę do poprzedniego pytania, bo chyba nie zrozumieliśmy się – przypuśćmy, że kwota na dowóz dzieci jest 100.000,00 zł – zakładając, że bilet będzie kosztował 55,00 zł – ilość uczniów x 10 miesięcy mamy kwotę 100.000,00 zł. Co w przypadku, gdy w trakcie roku kilku uczniów nie będzie korzystało
z autobusu brakuje nam 1.000,00 zł.
Kierownik ZEAS Pan Jerzy Wołoszyn – Środki na dowóz są zabezpieczone. Jeżeli robimy zapytanie ofertowe, szacujemy wartość zamówienia. W planie budżetowym zakładamy tę ilość pieniędzy, żeby zabezpieczyć dowóz uczniów. Jeżeli chodzi o uczniów, czy ich będzie więcej czy też mniej – to są jednostkowe przypadki w ciągu roku. Nie jest to kwota, która może wpłynąć na realizacje zadania.
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na poprzedniej sesji pojawiło się kilka pytań. W kwestii stosownego zabezpieczenia osuwiska w Hołuczkowie – osuwisko zostało zabezpieczone barierami ochronnymi, zostało oznakowane. Musimy czekać, ponieważ jest procedura kilku lat, aby otrzymać stosowne dofinansowanie i przejść procedurę projektową.  Kolejna kwestia – pytanie zadane przez Radnego Pana Stanisława Chabko dot. podatku za przekaźniki – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawa opodatkowania stanowi dla budowli lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych ustalonych na dzień
1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji  w tym roku pomniejszona o odpis amortyzacyjny a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych jej wartość z dnia 1 stycznia danego roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.  Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 ppkt.3 ust.3-7 Gmina Tyrawa Wołoska przyjęła „górną” stawkę 2% jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub ich części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Dotychczas deklaracje składają dwie firmy – Polkomtel – podatek roczny, jaki uiszczają do gminy to 10.662,00 zł płatny co miesiąc w wysokości 1/12 oraz Orange – podatek roczny , jaki uiszczają do gminy to 14.225,28 zł płatny co miesiąc w wysokości 1/12. Kolejna kwestia to okres gwarancji parkietu w szkole – prawdopodobnie jest to do końca września tego roku. Ale będziemy mieli poważniejszy problem dlatego, że firma KPB, muszę jeszcze sprawdzić dokładnie w KRS, prawdopodobnie ogłosiła upadłość. Będziemy to jeszcze analizować pod kątem prawnym z Panią radcą i będziemy dyskutować, co z tą sprawa zrobić. Stosowne pismo w tej kwestii zostało wysłane do KPB ale obawiam się, że wróci nam zwrot, ponieważ nikt tego nie odbierze. Kolejną sprawą była oczyszczalnia, która nie będzie wykonywana. Mam tutaj całą dokumentację projektową – Radni mogą się z nią zapoznać.  Natomiast tak jak już Pani Wójt wspomniała złożyliśmy wniosek na przydomowe oczyszczalnie, ponieważ czas nas dość mocno goni i musimy zapobiec kolejnym konsekwencjom użytkowania tej oczyszczalni, która jest w Tyrawie Wołoskiej. Jeszcze była kwestia sprzedaży działek
w Tyrawie Wołoskiej – pytanie zadawał Radny Pan Grzegorz Martowicz – ale otrzymał odpowiedź. Nie mam tutaj całej dokumentacji ale jeżeli będziecie Państwo zainteresowani to na kolejna sesję mogę przygotować.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Poinformował radnych, że za chwilę zostanie rozdany Raport o stanie gminy. A następna kwestia – darowizny, którą mieliśmy przekazać dla pogorzelców. Uchwała nie może być podjęta w tej sprawie dlatego każdy osobiście przekaże pieniądze na konto wg woli.
Ad. 21/ Zakończenie sesji    
Wobec braku innych pytań o godzinie 1848 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady VII sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział.
 

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński 
 
 
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
podinspektor UG

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-15 17:58
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-15 17:58
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk