XML
Protokół Nr VI/2019
Protokół Nr VI/2019
z VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 która odbyła się w dniu 6 maja 2019 r.
w Świetlicy „Mrówka” w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej
VI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 905.
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 905 otworzył obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie listy obecności  Pan Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych
w sesji bierze udział 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:
 
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak
Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego
Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
 
Panie i panów radnych obecnych na sesji:

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Mariusz Duszczyński
 6. Dawid Jach
 7. Grzegorz Martowicz
 8. Bartosz Nitka
 9. Jacek Pisz
 10. Joanna Szylak
 11. Edward Wołoszyn
 12. Jan Wołoszyn
Nieobecni radni:
1. Grzegorz Górniak
2. Józef Suwaj
3. Andrzej WołoszynOraz sołtysów miejscowości:

 1. Tyrawa Wołoska – Pana Grzegorza Jasińskiego
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak
 4. Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (projekt uchwały nr VI/32/2019)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przedszkole nowych szans”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (projekt uchwały nr VI/33/2019)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VI/34/2019)
 6. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie było.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
„Za” przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 12 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (projekt uchwały nr VI/32/2019)
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło. Uchwała dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu częściowego odpisu w wysokości 20% zapłaconych kar oraz zmiany w dziale 852. Kary wynosiły 5.640,00 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.128,00 zł. Środki wprowadzono w rozdziale 75814. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.128,00 zł – w dziale 900, rozdział 90019 środki wydatkowane na ochronę środowiska; w dziale 852, rozdział 85228 zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.400,00 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez osobę fizyczną a nie przez firmę/instytucję.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusje w tym punkcie.
Radny Pan Stanisław Chabko  - to jest przesunięcie miedzy działami?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – w ramach działu. W dziale 852 na § 4170 nie było planowane  zadania na usługi opiekuńcze. Planowane one były tylko w dziale 4300. Jeżeli chodzi o dochody – nie były one planowane ponieważ nie było wiadome,
że będzie zwrot od zapłaconych kar. Pieniądze wpłynęły już na konto gminy i muszą zostać rozdysponowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska na wydatki związane
z ochroną środowiska.
Radny Pan Stanisław Chabko – są tutaj naniesione zmiany z działu do działu – powinno to być zaopiniowane przez Komisję Finansów. Tym bardziej, że pod tą uchwałą nie ma pieczątki radcy prawnego.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki  - kwota 1.128,00 zł stanowi procent
w związku z karami, które zostały zapłacone jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast procent ten ustalony został później, po otrzymaniu pisma z informacją o tym, jaka kwota zostanie zwrócona. Przeznaczenie tych środków na odpowiedni dział wiązał się z tym działem, na który został przeznaczony, czyli z ochroną środowiska. Tak rozumiem uzasadnienie Pani Skarbnik. Jeżeli chodzi o zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących (dot. kwoty związanej z GOPS – 16.400,00 zł) – wynika to z tego, że te usługi opiekuńcze były wcześniej realizowane przez firmę, natomiast obecnie ma być przyjęta osoba. Są to przeniesienia w ramach jednego działu.
 
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – zmiany zostały przeprowadzone na podstawie wniosku przedłożonego przez Kierownika GOPS Panią Ewę Sieradzką.
Głosowanie:
 
„Za” przyjęciem uchwały nr VI/32/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok głosowało 11 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 1. Głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przedszkole nowych szans”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (projekt uchwały nr VI/33/2019)
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały Sekretarza Gminy.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado gmina ma za zadanie zaspokajać potrzeby mieszkańców. Potrzeby te mogą być realizowane w partnerstwie. W ramach zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji pojawił się projekt realizacji wspólnie z partnerem. Beneficjentem tego projektu jest Stowarzyszenie Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury w Rozpuciu a Gmina Tyrawa Wołoska jest Partnerem. Ta uchwała, która za chwilę zostanie przedstawiona musi być zgodna z regulaminem Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczące realizacji tych projektów. Uchwała musi zawierać numer uchwały, oznaczenie organu wydającego, datę wydania, przytoczenie podstawy prawnej, wskazanie w jakiej sprawie została podjęta uchwała,  rozstrzygnięcie z przyjęciem zobowiązania, zgodę na przystąpienie do realizacji projektu, określenie komu powierza się wykonanie uchwały, określenie terminu wejścia w życie. Uchwała, która Państwo otrzymaliście zawiera te wszystkie elementy. Ponieważ podstawa prawna związana z ustawą o samorządzie gminnym mówi o tym, że do kompetencji Rady należy zatwierdzenie tego projektu, poprzez podjęcie tej uchwały. Również ustawa o finansach publicznych mówi o tym, że to zadanie może być realizowane na podstawie umowy lub partnerstwa. W tym przypadku będzie umowa partnerstwa. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności i finansach w perspektywie finansowej 2014-2020 mówi o tym, że do realizacji tego celu może być utworzone partnerstwo. Myślę, że więcej na temat Projektu przedstawi Beneficjent.
Podstawy prawne są zawarte. Uchwała mówi o tym, że wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska  do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Przedszkole nowych szans”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Coraz młodsze dzieci mają prawo do przystąpienia realizacji nauki – od 2,5 roku do 6-7 lat. Tych miejsc może zabraknąć w szkole. Gmina Tyrawa Wołoska wniesie do projektu zasoby organizacyjne oraz niezbędne doświadczenie – tak określa wniosek tego projektu i na tym się skupiamy. Jeżeli Państwo zechcą to będzie to rozszerzone. Chodzi o użyczenie budynku, a jeżeli odbędą się jakieś remonty to pieniądze na te remonty są zagwarantowane w projekcie. Tę część wykona, co prawda, Urząd ale na podstawie doświadczenia pracowników, ponieważ pieniądze będą przeznaczone z tego projektu. W uchwale jest również zawarta zgoda na udzielenie przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska pełnomocnictwa dla Stowarzyszenia Bieszczadzkiego Dziedzictwa Kultury
w Rozpuciu do podpisania umowy o dofinansowaniu projektu oraz do reprezentowania Gminy Tyrawa Wołoska w działaniach związanych z realizacją projektu. Zasady funkcjonowania oraz zasady współpracy będą określone w Umowie Partnerstwa. Będą tam zawarte obowiązki Beneficjenta oraz Partnera.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu w sprawie projektu Panią Karolinę Jach.
Beneficjent Projektu Pani Karolina Jach – Dziękuje Państwu za zaproszenie. Przedstawię zadania, które będą realizowane w ramach projektu. Pierwszym zadaniem będzie utworzenie miejsc przedszkolnych – 25 miejsc. Kolejnym zadaniem będzie wzrost kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w placówce. Trzecie zadanie – realizacja zajęć dodatkowych. I czwarte zadanie – zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola. Gmina Tyrawa Wołoska jako Partner będzie odpowiedzialna za zadanie pierwsze – przygotowanie nowych miejsc przedszkolnych. Na zadanie przeznaczona jest kwota 88.000,00 zł. We wniosku o płatność taka kwota jest przeznaczona na to zadanie. Stowarzyszenie przekaże tę kwotę na konto Gminy.
Pytań do uchwały nie było.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr VI/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przedszkole nowych szans”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 głosowało 12 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VI/34/2019)
Projekt uchwały przedstawił pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji
i Gospodarki Gruntami Pani Joanna Hnat – Proszę Państwa działki nr 169/1 oraz 169/5 położone są w miejscowości Tyrawa Wołoska i figurują w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki dr oraz Lzr- PsVI, stanowią faktycznie użytkowane drogi gruntowe, będące kontynuacją dróg dojazdowych do sąsiednich posesji. W nawiązaniu do licznych wniosków właścicieli sąsiednich nieruchomości, dotyczących zapewnienia dostępu do drogi publicznej, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska w/w działek. Urząd Gminy dysponuje dokumentacją związaną z podziałem nieruchomości zawierającą informację, że przedmiotowe działki zostaną wydzielone celem skomunalizowania i zapewnienia dostępu do drogi mieszkańcom sąsiednich posesji. Działki są niezbędne do realizowania zadań własnych gminy, celem zaspokojenia potrzeb wspólnoty. Na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gmina ma możliwość nabycia tych działek nieodpłatnie. Obecnie czekamy na decyzję Wojewody w sprawie złożonego wniosku. A ponieważ Rada Gminy decyduje o nabyciu lub zbyciu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne wymagane jest podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Jacek Pisz – w którym miejscu położone są te działki?
Pani Joanna Hnat – działki są położone w Tyrawie Wołoskiej – jak zerkniecie Państwo na mapę to przy działce nr 169/5 jest działka 1177/4 – jest to teren tartaku. Droga 164/4 na północ jest to droga na tzw. „Sadziska”. Działka 617/8 to droga powiatowa.
Radny Pan Stanisław Chabko – do tej działki, o której jest mowa, że przyjmiemy,  jest opis - droga. Przechodzi między budynkami i dalej, aż do rzeki. Jaki cel ma przejęcie tych działek, czy to jest przedłużenie tych dróg?
Pani Joanna Hnat – tak, to jest kontynuacja dróg, które są obecnie użytkowane jako dojazdy do działek prywatnych. Mamy np. działkę 166/3 – jest to droga gminna. Ale działka 169/5, którą chcemy przyjąć stanowi już własność Skarbu Państwa. Wtedy działce 1177/4 odcinamy dostęp do drogi publicznej.
Radny Pan Stanisław Chabko – wobec tego mam pytanie – na mapie w pobliżu działki nr 169/1 oraz działki nr 156/5 jest droga – czy ta droga jest sprzedana?
Pani Joanna Hnat – działka nr 169/3 jest to droga i jest to działka prywatna. Należy mieć świadomość, że nie zawsze użytki, które są oznaczone na mapach są faktycznie użytkowane w taki sposób w terenie.  Mimo tego, że na mapie jest użytek „dr” to nie znaczy, że jest taki stan faktyczny w terenie.
Radny Pan Stanisław Chabko – z tego, co ja się orientuje to było mówione, że ta działka 169/3 jest zakupiona od rzeki do rzeki.  Czyli to, co w tej chwili przejmujemy od Skarbu Państwa to tak jakby już wcześniej było sprzedane.
Pani Joanna Hnat – nie, ponieważ aktualne wypisy z ewidencji gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych zostały przygotowane i dołączone do wniosku do Wojewody.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – takich sytuacji mamy w naszej gminie bardzo wiele. Jak choćby sytuacja
w Hołuczkowie. Ale dopinamy te kwestię i mam nadzieje, że niedługo będziemy ją mogli państwu przedstawić. Tutaj mamy możliwość nabycia tych działek. Przyjęcie tych nieruchomości jest jak najbardziej zasadne. Pozostałe kwestie będą jeszcze
w trakcie dyskusji i realizacji.
Więcej pytań nie było.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” przyjęciem uchwały nr VI/34/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska głosowało 12 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 15/ Zakończenie sesji    
Wobec braku innych pytań o godzinie 953 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady VI sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński 
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
podinspektor UG

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-05-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-03 08:58
Dodano do archiwum