Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr V/2019
Protokół Nr V/2019

z V sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 22 marca 2019 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 

V sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 905.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 905 otworzył obrady V sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska informując,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami sesja jest nagrywana oraz transmitowana.
Na podstawie listy obecności.  Pan Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych
w sesji bierze udział 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:

 

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego

Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło

Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza

Radcę prawnego – Panią Faustynę Krasulak

 

Panie i panów radnych obecnych na sesji:

1.      Radosław Babina

2.      Stanisław Chabko

3.      Bartłomiej Czerepaniak

4.      Bożena Drzyzga

5.      Mariusz Duszczyński

6.      Grzegorz Górniak

7.      Dawid Jach

8.      Grzegorz Martowicz

9.      Bartosz Nitka

10. Józef Suwaj

11. Joanna Szylak

12. Andrzej Wołoszyn

13. Edward Wołoszyn

14. Jan Wołoszyn

Nieobecni radni:

1.      Jacek Pisz

Oraz sołtysów miejscowości:

1.      Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę

2.      Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga

3.      Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak

4.      Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego

5.      Rozpucie – Pana Janusza Nitkę

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Proponowany porządek obrad.

 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Proponowany porządek obrad.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie (projekt uchwały
nr V/25/2019)

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019 (projekt uchwały nr V/26/2019)

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu  (projekt uchwały nr V/27/2019)

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr V/28/2019)

10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
(projekt uchwały nr V/29/2019)

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 roku” (projekt uchwały nr V/30/2019)

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radna Pani Joanna Szylak zgłosiła uwagę do podstawy prawnej zamieszczonej
w zawiadomieniu o sesji.

Na temat wspomnianej podstawy prawnej rozwinęła się dyskusja, w trakcie której Radna Pani Joanna Szylak stwierdziła, że tak naprawdę na podstawie tej podstawy prawnej Przewodniczący Rady Gminy nie zwołał ani jednej sesji ze swojej inicjatywy.

Radna Pani Joanna Szylak postawiła wniosek o zmianę podstawy prawnej
w zawiadomieniu o sesji z
art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na art. 20. ust. 1.

Głosowanie nad wnioskiem:

Za” przyjęciem wniosku o zmianę podstawy prawnej w zawiadomieniu o sesji głosowało 11 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymało się „- 2. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wniosek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik
nr 3
do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.

Przerwa 926 – 948.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że do porządku obrad zostanie wprowadzony jeszcze jeden punkt:  projekt uchwały – nr V/31/2019
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie”

Głosowanie:

„Za” wprowadzeniem punktu obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie – projekt uchwały nr V/31/2019 głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:

„Za” przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji.  Uwag nie było.

Przewodniczący poinformował, że nie ma potrzeby przeprowadzania głosowania
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami Rady Gminy.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

od dnia 28 stycznia do dnia 22 marca 2019r.

 

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

 

I. Sprawy bieżące

1. Wydane Zarządzenia:

- Nr 3/2019 w sprawie przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru;

- Nr 4/2019 w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Tyrawa Wołoska dla członków OSP z terenu Gminy Tyrawa Wołoska;

- Nr 5/2019 w sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniach prowadzonych przez Referat IIiGG Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w trybie zapytania ofertowego, tj. prowadzonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 października 2016 r.;

- Nr 6/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok;

- Nr 7/2019 w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz mienia ruchomego, stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska;

- Nr 8/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

- Nr 9/2019 w sprawie określenia sposobu powierzenia pracownikom Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz dokonywania rozliczeń z powierzonego mienia;

- Nr 10/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalną kwotę dofinansowania opłat, specjalności
i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane na 2019 r.;

- Nr 11/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok;

- Nr 12/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok;

- Nr 13/2019 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania
w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 r.;

- Nr 14/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok;

- Nr 15/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej;

- nr 16/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tyrawa Wołoska;

- Nr 17/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Tyrawie Wołoskiej;

- Nr 18/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok.

 

2. Sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy

- Jak już wspomniałam na poprzedniej sesji: ogłosiłam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej – w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewa Sieradzka.

- Ogłosiłam nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego
i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy  w Tyrawie Wołoskiej - w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani mgr inż. Dagmara Tomaszewska. Pani Tomaszewska jest magistrem inżynierem inżynierii środowiska dlatego też na dalszym etapie będzie zajmować się nowymi sieciami kanalizacyjnymi oraz brać udział w pracach związanych z realizacją projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  

II. Inwestycje.

1. 8 lutego zwołałam spotkanie z sołtysami z wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy w sprawie wyboru dróg dojazdowych do gruntów rolnych objętych dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego. Dokonano analizy wykonanych dróg od roku 2014. Celem wyrównania ilości dróg z podziałem na poszczególne miejscowości wszyscy Sołtysi podjęli decyzję o wykonaniu 2 dróg w msc. Rozpucie oraz 1 drogi w Rakowej celem sprawiedliwego podziału dróg.

2. 21.01.2019 r. została wydana decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku byłego gimnazjum w Rakowej”. Dnia 04.02.2019 r. decyzja stała się ostateczna. Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sanoku celem wydania pozwolenia na budowę. Czekamy na wydanie decyzji.

3. Sprzedaż drewna w miejscowości Rozpucie (dz. 118)

Wielkowymiarowe:

Gatunek : buk

Ilość: 109,95 m3

Cena: 280,10 zł netto/m3

Kupujący: Przetwórstwo Drzewne „Artimex” Artur Wojtoń – Wróblik Szlachecki

Gatunek: jodła

Ilość: 141,31 m3

Cena: 265,00 zł netto /m3

Kupujący: Zakład Drzewny PHU Piotr Czapka – Czarna Sędziszowska

+ jedna sztuka o masie 2,77m3 dla mieszkańca Rozpucia na którego działce składowane jest

drewno za kwotę 200,00 zł netto/m3

Gatunek: sosna

Ilość: 107,18 m3

Cena: 215,00 zł netto /m3

Kupujący: Zakład Drzewny PHU Piotr Czapka – Czarna Sędziszowska

Uwaga: Drewno iglaste sprzedano w drodze negocjacji z uwagi na brak ofert w kilkakrotnie

ogłaszanych przetargach.

Średniowymiarowe:

Gatunek: sosna S2b

Ilość: 48,75 m3 (75 mp)

Cena: 196,00 zł netto /m3

Kupujący: Przetwórstwo Drewna Handel Janusz Nitka- Rozpucie

Na dzień 22.03.2019 r. odebrano: Sosna - 16,34 m3

Buk - 44,76 m3

Buk - (WDp) - 14,67 m3

4. Wykazy nieruchomości poddane do publicznej wiadomości na okres 21 dni:

- Hołuczków: dot. umowy użyczenia z KGW w Hołuczkowie „Złoty Dąb” ( kolejna umowa)

- Siemuszowa: dot. umowy użyczenia z KGW w Siemuszowej „Kalina” ( kolejna umowa)

- Tyrawa Wołoska: dot. umowy użyczenia z Uczniowskim Klubem Sportowym „Tyrawka”

(kolejna umowa)

- Hołuczków: dot. zamiany działek 236/2 i 237/2 pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska i osobami fizycznymi.

- Rozpucie: dot. umowy użyczenia ze Stowarzyszenia Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury

w ramach projektu „Przedszkole nowych szans”.

5. W tym miesiącu został uruchomiony Fundusz dróg samorządowych. Mamy możliwość złożenia 3 wniosków na poszczególne drogi gminne publiczne przy wsparciu finansowym 50x50. Proszę o opinie Państwa Radnych w tej kwestii oraz nie ukrywam, że liczę na przychylność w kwestii tej inicjatywy. Zasadnym jest realizacja inwestycji w 50% a nie w 100%. Czas na złożenie wniosku do 12 kwietnia więc pozostało nam niewiele czasu. W związku z tym zapraszam nowo wybranych sołtysów w najbliższy poniedziałek (25.03) na godz. 16.00 celem ustalenia kolejności wybranych dróg.

6. Szanowni Państwo: Otrzymaliśmy informację z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, że wniosek zgłoszony do programu Infrastruktura kultury pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie uzyskał dotację w wysokości 120 000,00 zł. Jestem przekonana, że przy Państwa aprobacie oraz wsparciu takich projektów będziemy realizować więcej dla poszczególnych miejscowości ale na to trzeba czasu oraz ogromu pracy ze strony wszystkich pracowników Urzędu.  

 

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

 

1. 5 marca spotkałam się z Marszałkiem Sejmu P. Markiem Kuchcińskim. Poruszyłam istotne sprawy dotyczące Gminy Tyrawa Wołoska m.in: gazyfikację msc Rakowa, możliwości ograniczenia obszaru Natura 2000, przynależności do Programu Strategicznego Błękitny San, wykonania kanalizacji, wodociągów, wykonania chodnika w pasie drogi krajowej nr 28 od Rozpucia do Tyrawy Wołoskiej na odcinku ok. 9 km a także legalizacji herbu Gminy Tyrawa Wołoska.

2. 6 marca spotkałam się z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w sprawie przyznanych środków na Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie oraz pozostałych wniosków możliwych do złożenia dla naszej Gminy.

3. 8 marca uczestniczyłam w spotkaniu z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Przedstawiono nam propozycje składania wniosków na poszczególne zadania wodno-kanalizacyjne. Po spotkaniu wystosowałam pismo do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie celem przeszkolenia 3 pracowników Urzędu z zakresu programu Czyste Powietrze.

4. Tego samego dnia brałam udział w spotkaniu z Panią Wicemarszałek Ewą Draus w kwestii możliwości przystąpienia do Programu Strategicznego Błękitny San. Trwają konsultacje w tej sprawie.

5. 21 marca uczestniczyłam w konwencie Wójtów. Ponownie poruszyłam kwestie dróg powiatowych, które wymagają niezwłocznej naprawy.

 

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Radnego Pana Bartosza Nitkę dotyczące wynagrodzenia Zastępcy Wójta – Pani Wójt odpowiedziała, że Zastępca Wójta otrzymuje 5.500,00 zł netto. Pani Wójt przedstawiła doświadczenie zawodowe oraz informacje
o ukończonych studiach, kursach i uzyskanych certyfikatach Zastępcy Wójta Pana Krystiana Domaradzkiego oraz poinformowała, że stanowisko Zastępcy Wójta jest jak najbardziej potrzebne z uwagi na duże zaniedbania w gminie, z którymi należy się zmierzyć.

Radny Pan Bartosz Nitka przypomniał, że prosił Panią Skarbnik o przygotowanie informacji na temat jakie są pobory brutto po stronie pracodawcy.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynagrodzenie brutto Zastępcy Wójta wynosi 7.860,00 zł. Całkowity koszt pracodawcy, do którego dochodzą składki ZUS, wynosi 9.396,62 zł.

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że interpelacje zostały złożone przez Radną Panią Joannę Szylak.  Interpelacje oraz odpowiedzi zostaną niezwłocznie, w ciągu 14 dni, umieszczone na stronie BIP.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  (projekt uchwały nr V/25/2019)

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Opinia była pozytywna.

Protokół Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie było.

Głosowanie:

 

„Za” przyjęciem uchwały nr V/25/2019 w sprawie zmian w budżecie głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa wołoska na 2019 rok   (projekt uchwały nr V/26/2019)

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zgłaszanie swoich wniosków do Komisji Rewizyjnej odnośnie tego, co jeszcze będzie kontrolowane.

 

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – Szanowni Państwo chciałabym się odnieść do tego planu pracy - będąc radną ubiegłej kadencji zarzucono nam, jako Komisji, że zbyt dużo ustaliliśmy sobie kontroli i w ten sposób wyciągamy pieniądze. Dlatego doszliśmy do wniosku, że ograniczymy się do minimum. W planie jest to, co jest wymagane. Natomiast założenie jest takie, że radni będą decydowali o tym, gdzie Komisja Rewizyjna ma się udać z kontrolą. Teraz zostało zarzucone, że w III kwartale nie ma żadnej kontroli – jest to okres wakacyjny. Jeżeli jednak będzie wola rady o wykonanie kontroli to taka zostanie przeprowadzona.

 

W trakcie dyskusji ustalono, że Rada w każdej chwili może zlecić Komisji Rewizyjnej kontrole doraźne.

 

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Pani Bożena Drzyzga.

 

Głosowanie:

 

„Za” przyjęciem uchwały nr V/26/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa wołoska na 2019 rok  głosowało 13 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 1. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu (projekt uchwały nr V/27/2019)

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Ewę Sieradzką.

 

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – przedkładam Państwu uchwałę w sprawie  zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Jest to zadanie własne i obowiązkowe gminy, które polega na tym, że gmina jest obowiązana dokonać takiego pochówku dla osoby bezdomnej lub dla osoby, której rodzina nie może takiej czynności dokonać. Zgodnie z uchwałą gmina pokrywa wydatki związane z zakupem trumny, odzieży, przechowywania zwłok, krzyża
i tabliczek, pokrywa koszty usługi pogrzebowej, czynności wykonywanych przez grabarza, zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. Jeżeli osoba nie przekracza kryterium dochodowego w myśl ustawy o pomocy społecznej gmina pokrywa w całości taki pochówek. Jeżeli przekracza to uchwała decyduje w jaki sposób pobierane są odpłatności.

 

 Przedstawiając państwu tę uchwałę proszę o dokonanie zmiany w § 8 projekty uchwały, a mianowicie zmiana zapisu uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego na zapis uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynika to z aktualnego stanowiska organu nadzoru. Do tej pory uchwały te były publikowane w Dzienniku, natomiast od tygodnia - już jak ta uchwała została złożona – zmieniło się stanowisko nadzoru. W związku z tym proszę
o zmianę  w tym paragrafie.

 

Przewodniczący otworzył dyskusje w tym punkcie. Pytań do uchwały nie było.

 

Głosowanie nad zmianą w § 8 – zapis uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia:

 

Za” przyjęciem zmiany w § 8 – zapis uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Zmiana została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad uchwałą:

 

„Za” przyjęciem uchwały nr V/27/2019 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy   (projekt uchwały nr V/28/2019)

Z uwagi na niejasności Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dokładne wyjaśnienie projektu uchwały Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Ewę Sieradzką.

 

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – przedkładam uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy. Niektóre świadczenia z pomocy społecznej są to wydatki związane
z pomocą rzeczową, z posiłkami, z zakupem usług niezbędnych na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, przyznawane naszym mieszkańcom gminy, które podlegają zwrotowi. Nie są to żadne pożyczki, jak to przypadkowo przez telefon usłyszałam. Uchwała nie dotyczy pożyczek, których GOPS będzie udzielał mieszkańcom gminy. Chodzi o świadczenia, które są obowiązkowe. Które musimy świadczyć dla mieszkańców gminy. Jednakże wypłacane byłyby osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. W przypadku, gdy osoba nie przekracza kryterium dochodowego świadczenia te są obligatoryjne i są wyliczane zgodnie z ustawą. I tutaj nie ma zwrotów tych świadczeń. Jeżeli ktoś nie przekracza kryterium otrzymuje w pełni zasiłek (okresowy, celowy, na usamodzielnienie się) czy inne świadczenie wynikające
z ustawy o pomocy społecznej). Natomiast w przypadku nagłej sytuacji losowej, nagłego wydarzenia, gdzie rodzina nie może sobie w takiej sytuacji poradzić, a przekracza kryterium dochodowe – może otrzymać świadczenie z pomocy społecznej. Załóżmy coś się wydarzyło - np. spalił się dom, urodziły się trojaczki,  rodzina nie jest w stanie zakupić pewnego sprzętu, pewnych materiałów i trzeba im pomóc natychmiast - nie ma w tej chwili na tyle środków. Ośrodek może dać takie świadczenie ale pod warunkiem zwrotu tego świadczenia w określonym czasie ustalonym decyzją. I tutaj proponujemy, aby dokonywane zwroty były w przedziale:

-  150-150 %, i wtedy jeśli jest kryterium dochodowe przekroczone o tyle właśnie to nie więcej, niż 30 % zwrotu tych wydatków;

-  powyżej 150-200 % kryterium dochodowego nie więcej, niż 60% tych wydatków;

- powyżej 200 % jeśli ktoś przekracza to musi zwrócić całe świadczenie przyznane rodzinie.

Dotyczy to też sprawowania tego pogrzebu z poprzedniej uchwały. Gdyby trzeba było pokryć koszty pogrzebu osobie, gdzie rodzina byłaby w stanie finansowym pokryć ten pogrzeb, to wtedy domagamy się zwrotu świadczeń na podstawie tejże uchwały.

Tutaj również proszę o zmianę w projekcie uchwały -  w § 2 pkt 2 – zmiana zapisu – nie więcej, niż 30 % i 60 % (w tabeli).

Głosowanie nad zmianą w § 2 pkt 2 uchwały nr V/28/2019 – zmiana zapisu – nie więcej, niż 30 % i 60 % w tabeli kolumna 2 wiersz 2.

Za” przyjęciem zmiany w § 2 pkt 2 – zmiana zapisu – nie więcej, niż 30 % i 60 % w tabeli kolumna 2 wiersz 2 głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Zmiana została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad uchwałą:

 

„Za” przyjęciem uchwały nr V/28/2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
(projekt uchwały
nr V/29/2019)

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka  uchwalenie programu na 2019 rok jest obowiązkiem własnym gminy, który wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W celu realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień
i rozwiązywania problemów alkoholowych taki program jest w gminie uchwalany co roku. Ten Program jest kontynuacją poprzedniego. Większość środków w tym roku z tzw. „alkoholówki” przeznaczona będzie na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy „Mrówka”, która została utworzona w 2017 r. Jeden projekt zakończył się w 2018 r. I tam mieliśmy obowiązek  trwałości projektu.  Zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy trwałość projektu wynosi dwa lata – gmina ma obowiązek utrzymać taka placówkę przez okres dwóch lat. Udało nam się pozyskać dodatkowe środki. Od 2019 r. mamy drugi projekt w „Mrówce”.  Tym samym odciążamy jak gdyby finanse gminy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w „Mrówce”, na zakup materiałów, na zakup sprzętu niezbędnego.  Jak Państwo już wiecie w ramach tego projektu została utworzona kuchnia, gdzie można przygotować drobny posiłek dla dzieci. To też zostało sfinansowane ze środków unijnych. Natomiast wkładem własnym jest tutaj dożywianie dla dzieci – tych, które nie wchodzą w skład tego nowego projektu realizowanego od 2019 r., a które chcą kontynuować uczestnictwo w tej placówce. Na dożywianie w tej placówce zostanie przeznaczona spora kwota. Natomiast pozostała kwota będzie przeznaczona dla organizacji pozarządowych, które będą wspierać przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie naszej gminy, dla szkoły – w zakresie szkoleń, profilaktyki stosowanej
w szkołach w stosunku do dzieci i młodzieży. Ewentualnie warsztaty, szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dodatkowe zajęcia z profilaktyki. Również dodatkowe zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego. Palcówka Wsparcia Dziennego wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radny Pan Stanisław Chabko – przy takiej ustawie, co nas tutaj obowiązuje, i jest powołana  tzw. Komisja Alkoholowa – kto powołuje tę komisję i czy można nazwiska
z tej komisji publicznie ujawnić?

Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Komisja powołana jest Zarządzeniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie zarządzenia publikowane są na stronie BIP.
W każdej chwili skład osobowy Komisji może zostać zmieniony. Jest to kompetencja Wójta, a nie Rady.

Radna Pani Joanna Szylak – ile takich prelekcji odbyło się w szkole w ubiegłym roku?

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – jedna lub dwie.

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr V/29/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 roku” (projekt uchwały nr V/30/2019)

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały Panią Ewę Dudkę pracownika Referatu Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami.

Ewa Dudka pracownik IIiGG – Program przedstawiony Wysokiej Radzie jest uchwalany na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Jest to Program, który musi obowiązywać ze względu na to, że problem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska jest widziany. W tym roku po raz drugi będzie podejmowana uchwała odnośnie Programu. We wcześniejszych latach nie było.

Pytań do uchwały nie było.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak – w tej kwestii konsultowaliśmy się 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zbierana była opinia od Kół Łowieckich – Program został zaopiniowany pozytywnie.

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr V/30/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 roku” głosowało 13 radnych, „przeciw - 1”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie” (projekt uchwały nr V/31/2019)

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały Zastępcę Wójta Gminy Pana Krystiana Domaradzkiego.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo uchwała odnośnie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Hołuczkowie” związana jest przede wszystkim z faktem otrzymania przez nas dofinansowania z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
W związku ze złożonym wnioskiem otrzymaliśmy dotacje w wysokości 120.000,00 zł. Od razu uprzedzę pytanie – ta kwota nie została wpisana w projekt uchwały tylko dlatego, że istnieje szansa na uzyskanie wyższej kwoty. Czekamy na odpowiedź Premiera. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Premiera. Im wyższą kwotę uzyskamy, tym lepiej dla nas. Z mieszkańcami te tematy były podejmowane – jesteśmy po trzech zebraniach. Mieszkańcy są jak najbardziej za. W kwestii wkładu własnego to również mieszkańcy mają odpowiednie środki zabezpieczone.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym punkcie.

Sołtys Miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – w imieniu swoim oraz mieszkańców chciałem Państwu - Pani Wójt, Zastępcy Wójta - podziękować za pozyskanie dotacji, za zajęcie się tym tematem. Sprawa jest naprawdę ważna. Czekamy na to już przeszło 10 lat. Zawsze było obiecywane. Nie wiem czy wszyscy radni wiedzą, że my nie mamy żadnych sanitariatów w naszej świetlicy. Nie ma wody bieżącej ciepłej, nie ma ubikacji.

Radny Pan Bartosz Nitka – kosztorysowo jak mniej więcej szacujecie Państwo tę inwestycję?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, kwota jest o wiele wyższa ponieważ całość wykonania zadania, w to wchodzi również rozbudowa, opiewała jeszcze w roku 2017 czy 2018 na ponad 400.000,00 zł. Natomiast wniosek został złożony na tę kwotę. Otrzymaliśmy na razie tę kwotę (120.000,00 zł), ale czekamy jeszcze na możliwość rozszerzenia tego wniosku o dodatkowe środki. Jeżeli otrzymamy tylko tę kwotę to ograniczymy się tylko do części kosztorysu. Kosztorysant już wykonał część wykonania planu  za kwotę 150.000,00 zł – 120.000,00 zł pozyskanych środków + wkład własny wioski 30.000,00 zł. Objęliśmy tam rozbudowę wraz z wymianą pokrycia dachowego więźby dachowej oraz zapewnienia podstawy sanitariatu dla mieszkańców. Jeżeli będzie wyższa kwota dofinansowania – wykonamy więcej.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – jeżeli będzie to wykonywane etapowo będzie nam się łatwiej rozliczać z tych środków. Światełko w tunelu jest ale zawsze trzeba zachować umiarkowany optymizm.

Radny Pan Radosław Babina – pytanie do Zastępcy Wójta - czy będzie możliwość pozyskiwania takich środków w przyszłości również dla innych wiosek?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – podejmujemy działania, rozmowy
w tym temacie. Rozmawialiśmy również z Panią Sołtys z Rakowej. Jesteśmy na etapie wydanych decyzji dla zadania pn. „Rozbudowa świetlicy w Rakowej”.

Więcej pytań nie było.

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr V/31/2019 w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie” głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 14/  Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Dawid Jach  poinformował, że w dniu 01.03.2019 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska. Zostały przygotowane uwagi do czterech punktów. Chciałbym zachęcić wszystkich Radnych do skrupulatnego przeczytania Statutu i zgłaszania swoich uwag do członków Komisji lub do Przewodniczącego Rady. W ciągu 2 tygodni chcielibyśmy otrzymać jak najwięcej informacji. Jeśli nic nie wpłynie prace zostaną wznowione po 2 tygodniach. Termin zostanie ustalony. I wtedy pełną formę co do Statutu przedstawimy na następnej sesji rady.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – chciałam się odnieść do pewnej kwestii – na zebraniu wiejskim w Rozpuciu była poruszana sprawa przystanków. Teraz jestem na etapie realizacji. Musi zostać uzgodnione jaka ilość przystanków może zostać pozyskana. Była poruszana sprawa drogi powiatowej biegnącej przez Rozpucie. Będzie remontowana. Musimy cierpliwie czekać ponieważ muszą być odpowiednie przetargi.  W poniedziałek br. mam spotkanie z dyrektorem z GDDKiA w sprawie chodnika Tyrawa Wołoska - Rozpucie. Miałam również telefon od Dyrektora w sprawie zgazyfikowania
w miejscowości Rakowa. Będę prosiła Panią Sołtys z Rakowej – ponieważ musi być przeprowadzona analiza. Rozmawiałam z Wójtem Olszanicy, ponieważ tam też jest jedna miejscowość niezgazyfikowana. Może będzie wówczas większa siła przebicia. Jakieś światełko w tunelu się pojawiło. Wiele spraw jest rozpoczętych ale ze względu na dywersje, jakie są prowadzone, nie mogę o wielu sprawach mówić.

Radny Pan Dawid Jach  - chciałbym dodać, że w sprawie naszej drogi powiatowej
w Rozpuciu przygotowałem z mieszkańcami petycję na temat remontu, która zostanie przedstawiona Pani Wójt i wysłana do Regionalnego Zarządu Dróg w celu rozpatrzenia.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – dostałam też dwa sygnały,
że w miejscowości m.in. Rozpucie, miejscowości Rakowa zostały usunięte znaki, które dotyczyły tonażu. Jeżeli ktoś ma takie informacje – proszę je zgłaszać.

Radny Pan Radosław Babina – Pani Wójt, w imieniu swoim oraz Pani Sołtys chciałem prosić, aby Pani miała na uwadze kwestię, o której rozmawialiśmy na zebraniu – chodzi
o drobne naprawy, które są konieczne do wykonania odnośnie przystanków, jak również drogi powiatowej – ponieważ jest w coraz gorszym stanie.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – ja oczywiście będę zgłaszała tę kwestię do Powiatu. Musimy wykazać cierpliwość. Do naprawy są nie tylko drogi w naszej gminie. Jest to kwestia czasu. Ale nikt nie powiedział, że absolutnie nic nie będzie robione.

Chciałabym zapytać, ponieważ na zebraniu w Rakowej pojawiła się taka sugestia, aby ten betonowy przystanek rozebrać. A na to miejsce pojawiła się wiata przystankowa. Ostatnio będąc na szkoleniu jeden z wójtów poinformował, że dobrym sposobem na utwardzanie drogi – wykonanie podłoża - jest wykonanie tego materiałem z rozbiórek. Jest to sposób na obniżenie kosztów wykonania drogi.

Radny Pan Radosław Babina – w kwestii tego przystanku – dopóki nie będziemy mieli pewności czy będą środki na postawienie nowego przystanku to na razie proponowałbym, aby nie usuwać tego przystanku tylko go odnowić. Nie wiem jak to wygląda pod względem formalno-prawnym  - czy ten przystanek jest naniesiony na mapie.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – nie ma w tym momencie pracownicy, która wypowiedziałaby się w tej kwestii, która również sporządzała raport w tej sprawie.

Radny Pan Edward Wołoszyn – proszę o zabezpieczenie osuwiska w Hołuczkowie. Może można zamontować jakieś bariery. To osuwisko jest ciągle czynne, obsypuje się żwir spod asfaltu. Drugą stroną jeżdżą auta. Ostatnio jeździły duże auta z kruszywami. Czy jest to celowe, żeby ta droga się oberwała?

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak -  musicie Państwo trochę wziąć sprawy
w swoje ręce. Trudno żebym stała na każdej krzyżówce i kontrolowała. Jeżeli przyjdzie taki sygnał mamy możliwość reakcji. W kwestii osuwiska -  jesteśmy na etapie wykonywania Karty osuwiskowej.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – właśnie w tym momencie jest Pan
w sprawie Karty osuwiskowej w Urzędzie.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak -  w kwestii osuwiska – tam na małej części gruntu gminnego jest to osuwisko. Natomiast w większej części jest na gruncie prywatnym. Jest to też problem. Sprawa została zaniedbana w zeszłym roku. Jesteśmy na pewnym etapie -  pewne rzeczy zostały zrobione. Ale to jest właśnie ta etapowość zadania.

Radny Pan Edward Wołoszyn – jest to problem. To osuwisko jest bardzo głębokie i jest na drodze.

Przewodniczący Rady Gminy – pytanie do Pani Skarbnik – pytanie zostało zadane przez mieszkańców – gdzie i kiedy zostały przesunięte pieniądze z remontu GOK? To były pieniądze przeznaczone w kwocie około 150.000,00 zł. Chciałbym, żeby Pani to wyraźnie powiedziała kiedy zostały przesunięte i na jakie cele. 

Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – pieniądze zostały przesunięte jeszcze przez poprzednią Radę Gminy, i ta poprzednia Rada zatwierdziła uchwałę, z tego co pamiętam z 05.11.2018 r. – pieniądze zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów w dziale 020 Leśnictwo na usługi pozyskania drewna. To była kwota 17.700,00 zł. te środki, z tego paragrafu zostały wcześniej zdjęte w wysokości 20.000,00 zł na remont Cerkwii
w Hołuczkowie. Jeżeli chodzi o przeniesienie na Cerkiew – uchwała została podjęta wcześniej – a później, żeby uzupełnić braki przenieśliśmy z tej inwestycji. Tylko chcę tutaj zaznaczyć, że to było 5 listopada, gdy już było wiadomo, że do końca roku ta inwestycja nie zostanie zrealizowana. Nie miało największego znaczenia, z którego działu środki zostaną przesunięte.

Przewodniczący Rady Gminy – z tego, co wiem z tego działu zostały również przesunięte pieniądze na zakup systemu obsługującego sesje Rady.

To jest informacja, którą miałem udzielić mieszkańcom. Pozostałe kwestie, które były na zebraniu – też są radni, którzy byli obecni na zebraniu – te kwestie będzie Komisja Rewizyjna na pewno podczas sprawozdania z wykonania budżetu badać. Myślę, że na pewno dopilnuję tutaj szczegółowo, aby były wyjaśnione kwestie odnośnie tego, dlaczego te pieniądze nie zostały wykorzystane w tamtym roku, 2018. Ponieważ są przypisywane nam pewne rzeczy, na które ta Rada nie miała wpływu. Więc teraz z mojej strony, ponieważ zostałem o to poproszony, aby Przewodniczący się tym zajął - będę na pewno uczestniczył przy pracach Komisji Rewizyjnej, i postaram się wyjaśnić
w najbliższym czasie te kwestie.

Radny Pan Stanisław Chabko – odnośnie tego przeniesienia – było, że do Cerkwi mają być przeniesione pieniądze z tego działu – informacja była, że pieniądze przenoszone są
z mienia wsi. Taka była informacja. I dlatego tak to zostało przeniesione
i przegłosowane.

Zwracając się do Pani Skarbnik – Proszę, aby na najbliższą sesję, jeżeli to możliwe, przedstawić jakie środki dana wieś otrzymuje ( z dzierżawy, mienia wiejskiego). Druga rzecz – jakie środki wpływają z mienia gminnego. Chodzi o to, żeby było podane – metraż gruntu, jaka kwota. I ta kwota, która jest w chwili obecnej czy to jest kwota zmienna
w ciągu roku do tej dzierżawy czy po prostu przy zawarciu umowy na dzierżawę jest ta kwota zawarta na te lata.  

Odnośnie przekaźników telefonicznych, które są na terenie gminy – czy jest pobierany od nich podatek? Jeżeli nie wpływa to czy ten grunt, na którym stoją przekaźniki – czy dana instytucja, która ma ten przekaźnik nie płaci podatku a dzierżawi – to czy od tej dzierżawy jest płacony podatek? Proszę o podanie takiej informacji i proszę o podanie jakie są koszty tej dzierżawy. Następna rzecz - ma być budowany następny przekaźnik – czy od tej budowy będzie podatek, tzw. budowlany? (Do Pani Skarbnik)

Do Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego – na ostatniej komisji padło zdanie, że trzeba się zająć stawkami dla sołtysów – wynagrodzenie sołtysa i co sołtys powinien wykonywać za to wynagrodzenie. I myślę, że to powinno być wypracowane na Komisji budżetowej. Może niektóre rzeczy powinny być podparte uchwałami. Będzie zatwierdzany Statut i pewne rzeczy również w Statucie trzeba nanieść. Następna sprawa – tu się zwracam do radnych, którzy głosowali przeciwko podnoszeniu stawki za odpady – wypracujmy wspólne stanowisko, żeby te stawki były niższe w przyszłym roku.

Sołtys Pan Mirosław Kozłowski – chciałem jeszcze dodać, że pieniądze na remont zabytkowej Cerkwii w Hołuczkowie były przekazywane uchwałą Zebrania Wiejskiego
z mienia wiejskiego.

Pani Skarbnik Dorota Czuryło – one są brane z mienia wiejskiego ale jeżeli chodzi
o budżet muszą być zdjęte z któregoś działu. Więc one występowały w dziale 020. Do rozliczania mienia wiejskiego idą kwoty, które zostały faktycznie poniesione – te kwoty, które zostały poniesione na pozyskanie drewna oraz te kwoty, które wioska przeznacza na określone cele. To przesuniecie miało na celu zabezpieczenie środków w danym dziale.
I żeby zabezpieczyć na dotacje trzeba było z czegoś te środki przesunąć.

Radny Pan Stanisław Chabko – na sesji było przedstawione, że środki, które są przesuwane na remont Cerkwii są ze środków mienia wiejskiego. Tak było na sesji. Teraz zostało przedstawione, że pieniądze, które miały być zrealizowane w GOK –
i z tego zostały przesunięte.

Przewodniczący Rady Gminy – w tej kwestii Pani Skarbnik dobrze to przedstawiła. Ponieważ przesunęła pieniądze z tamtego – ale tam brakło na gospodarkę leśną. I te pieniądze musieli z czegoś wziąć.  I te pieniądze, oczywiście one się w danym momencie znalazły, tylko później ich w budżecie brakowało – jako gminie. Niestety tak to jest.

Radny Pan Stanisław Chabko – Panie Przewodniczący, tu jest błędnie podawana informacja. Jeżeli przesunęło się środki z działu, który miał być w GOK, a przesunęło się do działu leśnictwa to znaczy, że było przesunięcie – a w leśnictwie miało być przesunięcie w wiejskim, to znakiem, że są inne pieniądze. Skąd inne? Po prostu inaczej pozyskane.

Przewodniczący Rady Gminy – i tutaj jest kwestia błędnie, pewnie, podanej informacji.
I tak przegłosowane było co innego a inaczej było później przeniesione.

Radny Pan Radosław Babina – Drodzy Państwo, Wysoka Rado - chciałbym się tutaj odnieść do Państwa w związku z wypowiedzią Pana Wiceprzewodniczącego, proszę zgłaszać swoje wnioski do Komisji Finansów odnośnie wynagrodzenia sołtysów. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na ten temat. Tutaj padła jeszcze taka propozycja odnośnie świetlicowych – żeby zlikwidować funkcje świetlicowych i żeby tym się zajął sołtys. Też chciałbym znać Państwa zdanie odnośnie tej propozycji.  Proszę o wyrażenie opinii każdego z Państwa.  

Sołtys miejscowości Siemuszowa Pan Stanisław Górniak -  skoro jest świetlicowy niech będzie świetlicowy. Sołtys nie chce mieć nic wspólnego ze świetlicami.

Takie zdanie miał również Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski.

Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że tutaj należy posłuchać opinii sołtysów. Musimy wspólnie podjąć tę decyzję. Jest to kwestia do dyskusji.

Radny Pan Edward Wołoszyn – mamy jeszcze jeden problem – na posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej została zaproszona Dyrektor Szkoły Pani Lucyna Wota. Była remontowana nasza świetna sala gimnastyczna. Jest jaka jest. Sprawa jest tego typu – naprawa była wykonywana, nie wiem kto podpisał odbiór – trzeba się nad tym pochylić, miał być podobno wykorzystany stary parkiet bez defektów. Ten, który miał defekty miał być wyrzucony. Okazuje się, że jest parkiet położony z defektami, pobity gwoździami. Parkiet bez piór, gdzie już wychodzą gwoździe. Ile mamy? Jest pół roku jak jest remont zakończony.

Radny Pan Bartosz Nitka – jeszcze pozwolę sobie dodać, że Pani Dyrektor prawdopodobnie zgłaszała się do Pani Wójt czy też do Zastępcy. Mówiła o tym, że nie może dostać informacji na jak jeszcze długi okres jest gwarancja. Komisja miała posiedzenie 19 marca. Pani Dyrektor mówiła, że była tydzień wcześniej.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak poinformowała, że ta informacja zostanie sprawdzona.

Przewodniczący Rady Gminy – chciałem podjąć jeszcze jedną kwestię, która słyszałem,
a miałem inne informacje – jak jest z finansowaniem szkoły? Czy jest tak, że szkoła sama się finansuje i to jest tak, że ze szkoły jeszcze zostają pieniądze dla gminy? Czy jest wręcz odwrotnie, że my jako samorząd dokładamy do szkoły. Chciałem wyjaśnić tę sytuację odnośnie subwencji.

Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Szanowni Państwo, żadna szkoła, żadna gmina nie ma profitów z subwencji. Zawsze do wszystkich szkół się dopłaca i to duże pieniądze. Nie ma chyba takiej gminy w Polsce, której zostawałaby subwencja oświatowa.

Pan Sekretarz przedstawił wykorzystanie subwencji.

Szkoła Podstawowa – ponad 203 tys. zł. Do tego gimnazjum – ponad 221 tys. zł. Faktem jest, że przedszkole jest zadaniem własnym gminy. I tylko dostajemy dotację – to jest niewielka dotacja w wysokości 56.000,00 zł. Natomiast koszty przedszkola – 321.000,00 zł. Ogółem, razem z przedszkolem oraz ZEAS – ale chce zwrócić uwagę, że Ci ludzie też są opłacani z subwencji, byliby zatrudnieni po prostu w szkole. I były by te same osoby – bo musi być księgowa, musi być ktoś od administracji, konserwator również. Ogółem koszty oświaty to 2.939.064.00 zł. Subwencja oświatowa wynosi 2.438,075,00 zł. Więc różnica pomiędzy kosztami szkoły a subwencja to jest 500.000,00 zł. Jeżeli od tego odejmiemy przedszkole, które jest jak gdyby zadaniem własnym gminy, to będziemy mieli różnicę około 346.000,00 zł – tyle gmina dopłaca do szkoły.

Radny Pan Bartosz Nitka – Pani Dyrektor zgłaszała, że subwencja została wykorzystana, przeniesiona w jakiś inny sposób, niż cele oświatowe.

  Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – subwencja nie może być wykorzystana inaczej, jeśli jej brakuje. W poprzednich latach zawsze dokładaliśmy jako samorząd do szkoły.

Radny Pan Radosław Babina -  zostaliśmy wprowadzenie w błąd. Informacje, które usłyszeliśmy na posiedzeniu Komisji są sprzeczne z tymi, które słyszymy tutaj.

Radna Pani Joanna Szylak -  na posiedzeniu Komisji był również poruszany temat dojazdu dzieci do szkoły. Czy jest możliwość dofinansowania dojazdu do szkoły autobusem szkolnym z całej gminy ?

 Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – ustawowy obowiązek gminy mówi o tym, że starsze dzieci powyżej 4 klasy powyżej 4 km mamy obowiązek dowozić. Młodsze dzieci powyżej 3 km. I to jest spełnione. Natomiast pozostałe osoby mają kupować bilety.
W tej chwili myślę, że gminy nie stać na to, żeby finansować dojazd. Byłyby to ogromne koszty. W tym roku i tak jest jeszcze sytuacja stabilna. Boję się, że w następnym roku może być jeszcze gorzej. Ponieważ gdyby ten przewoźnik zrezygnował to oferta drugiego była dużo wyższa.

Radny Pan Edward Wołoszyn – jak był rozpisywany przetarg skoro przewoźnik regularny ma normalny bilet miesięczny np. z Hołuczkowa, przy 3 km niecałych 
w cenie 42 zł, a w chwili obecnej bilet kosztuje mnie 60 zł/1 dziecko. Firma regularna bierze 42 zł a przewoźnik, który dostaje 100.000,00 zł, które są zapewnione w budżecie gminy plus bilety  - bierze jeszcze 60 zł za jedno dziecko. Kto pozwolił na ujednolicenie cen dojazdu na terenie całej gminy?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki -  w kwestii przeprowadzonego przetargu poprosimy o wyjaśnienie Kierownika ZEAS.

  Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Proszę Państwa tu nie ma nic do ukrycia. Te dokumenty możemy przedstawić. Poprosimy Kierownika ZEAS o wyjaśnienie na następną sesję, o przedstawienie dokumentacji.

Radny Pan Radosław Babina -  na Komisji poruszaliśmy również kwestie możliwości przeniesienia wejścia do szkoły z drugiej strony. Tym bardziej, że z drugiej strony jest wejście od szatni.  Pani Dyrektor powiedziała, że taki pomysł również chciała zrealizować ale powiedziano jej w Urzędzie Gminy, że mostek wjazdowy, który prowadzi do Urzędu nie spełnia norm.  I ten autobus nie może jeździć przez ten mostek. A przecież nieraz jeżdżą tamtędy pojazdy o wiele cięższe.

Radny Pan Stanisław Chabko  - takie starania były już czynione. Były próby, żeby autobus tamtędy zajeżdżał. Chodziło tylko o to, żeby zrobić zatoczkę, aby ten autobus zawracał. Było brane pod uwagę to, że czy to osoba starsza do Urzędu czy Ośrodka Zdrowia czy to dzieci do szkoły – będą miały spokojną drogę. Jednak odpowiedzialność jest tej osoby, która odprowadza dziecko do autobusu. Dziecko powinno się z tego autobusu odprowadzić do szkoły. Ale kiedy doszło do głosowania, żeby tę inwestycję zrobić to pewne osoby zagłosowały przeciwko temu. Pojawiło się pytanie jak będą chodziły dzieci ze „Sadzisk”.

Radny Pan Bartosz Nitka przypomniał, że jest ochrona danych osobowych 
i w wypowiedziach nie należy używać nazwisk osób, które nie są osobami publicznymi.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, to nie jest problem zajrzeć do protokołu i sprawdzić.

Chciałem podjąć jeszcze jeden temat. Na razie wstępnie ponieważ te pisma wpłynęły stosunkowo niedawno. 18 marca wpłynęło pismo z prośbą o wystawienie na sprzedaż działki nr 602/4 w Tyrawie Wołoskiej – działka jest dzierżawiona przez mieszkańca gminy od roku 1991. Mieszkaniec uzasadnia swa prośbę chęcią rozbudowy. Wykonamy dla Państwa kopie pisma wraz z mapami, oczywiście po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę.  Proszę przeanalizować ten temat, abyśmy na następnej sesji mogli kontynuować ten temat.

Przewodniczący Rady Gminy – mam pytanie- jaka to jest działka? Czy to jest budowlana czy to jest droga?  Ponieważ prawdopodobnie kiedyś była to droga.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  - Drugi wniosek, złożony 19 marca również jest prośbą o wystawienie na sprzedaż działki nr 1081 również w Tyrawie Wołoskiej. Ta działka to jest dawna droga gminna. Graniczy z działkami 1079 oraz 1082. Wnioskodawca uzasadnia prośbę tym, że prowadzi ona tylko do ich gruntu i nie będzie to stanowiło problemu. Przygotujemy dla Państwa odpowiednie materiały w tej kwestii.

Radna Pani Bożena Drzyzga – może niech Pan Sołtys zrobi zebranie w związku z tym tematem.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  - po wyborach na sołtysa miejscowości Tyrawa Wołoska będziemy chcieli zwołać zebranie wiejskie, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w tym temacie.

Radny Pan Radosław Babina – do Zastępcy Wójta – proszę o sprawdzenie mostka, prowadzącego do Urzędu pod względem technicznym – czy spełnia normy.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki   - chciałem jeszcze zapytać czy Pani Dyrektor powiedziała komu zadała to pytanie?

Radny Pan Bartosz Nitka – nie. Pani Dyrektor powiedziała, że była w gminie w zeszłym tygodniu w sprawie gwarancji na podłogę.

Radny Pan Bartosz Nitka – rozmawialiśmy o tym na Komisji, że jedynym kosztem jaki by był to zrobienie utwardzenia tej drogi ale o nawierzchni bitumicznej. Ponieważ kliniec czy tłuczeń jest mało bezpieczny dla dziecka. Byłoby to dla naszych dzieci.

Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – odnośnie spotkania z Panią Dyrektor – była taka rozmowa. Na spotkaniu była obecna Pani Dyrektor Szkoły, Pani Wójt, Pani Skarbnik
i ja ale w innej sprawie – w sprawie arkusza organizacyjnego na rok 2019/2020.
I głownie o tym rozmawialiśmy a przy okazji rozmawialiśmy również o tej podłodze na Sali. Ale to nie było jakby żądanie, żebyśmy przedstawili dokumenty, tylko luźna rozmowa. Pani Dyrektor była proszona na spotkanie odnośnie wynajmu Sali oraz subwencji oświatowej.

Radny Pan Radosław Babina – wracając do tematu szatni – zapoznawałem się
z materiałami – tam była kwestia weksli i odsetek. Takiego sformułowania nie było.

Przewodniczący Rady Gminy – zapoznałem się z poprzednimi protokołami z sesji, za poprzedniego wójta – i tam wyraźnie było powiedziane przy tym projekcie o 130.000,00 zł, które gmina zapewnia. I w takiej postaci było o tym mówione. Było mówione wyraźnie na sesji, że w kwocie 130.000,00 zł gmina pieniądze zapewnia. Rozmawiałem z Panią Wójt oraz Zastępcą i w takiej samej kwocie potwierdzili tę pomoc ze strony gminy. I myśmy mieli też w takiej kwocie utworzyć ten fundusz pożyczkowy ze względu na to, aby pożyczyć te pieniądze pod takie projekty.

Radny Pan Radosław Babina – jeszcze chciałem poruszyć kwestie naszej wioski (Rakowa) – droga, która obecnie łączy się z drogą powiatową, połączenie Rakowa – Stańkowa. Tam jest znak 3,5 t. A niektórzy mieszkańcy mają pretensje o to, że śmieciarka wjeżdża na tę drogę łamie ten asfalt, kruszy a poza tym  zawraca się na terenie prywatnym. Właściciel mówi, że własnymi kosztami musi tę drogę co jakiś czas naprawiać.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – kiedy podpisywaliśmy umowę
z dyrektorem z Ustrzyk to poprosiliśmy, żeby były dostarczane tutaj samochody, które mogłyby zjeżdżać na te mniejsze drogi. Żeby też mieszkańcy nie musieli nie wiadomo jak daleko nosić tych śmieci. Dyrektor się do tego zobowiązał.

Przewodniczący Rady Gminy – na zebraniu wiejskim padło pytanie odnośnie oczyszczalni ścieków – proszę, aby Zastępca Wójta wypowiedział się w tej kwestii tutaj na sesji. Jak wygląda sprawa tej oczyszczalni, która nie została wykonana, i te pieniądze mają zostać nam w budżecie jako nadwyżka z niewykonanej inwestycji. Nie dokończyliśmy tej kwestii na zebraniu, ze względu na formę w jakiej było prowadzone – i nie miał Pan możliwości dokończenia.

Pani Wójt poprosiła o możliwość wcześniejszego wypowiedzenia się Kierownik GOPS Pani Ewy Sieradzkiej.

Kierownik GOPS Pani Ewa Sieradzka – Szanowni Państwo, mam kwestie do przedstawienia. Po pierwsze w marcu mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska, którzy spełniają warunki o ubieganie się o żywność – mogą korzystać z takiej żywności ale muszą ją odbierać albo w Zagórzu albo w Sanoku. Otrzymywałam dużo telefonów od mieszkańców gminy z pretensjami dlaczego nie jest to wydawane na terenie naszej gminy. Od stycznia do lutego nie było wydawania żywności. Natomiast w marcu podjęłam rozmowy z Panią Prezes z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Sanoku, aby wznowić wydawanie żywności dla mieszkańców. Pani Prezes nie miała tego w planie, niestety, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania – jednak udało się. Warunkiem jest to, że ta żywność będzie odbierana w Sanoku albo w Zagórzu. My w gminie nie mamy pomieszczeń, które miałyby warunki Sanepidu, aby tę żywność rozdzielać. Nie mamy osób z badaniami, które mogłyby wydawać taką żywność.  To są dodatkowe utrudnienia. Jeżeli kiedykolwiek było coś takiego robione to nie wiem czy do końca to było dobrze pod względem prawnym. Mogę podjąć działania, żeby ta żywność była przewożona na teren gminy, ale tu muszę mieć wsparcie mieszkańców gminy w wydawaniu żywności. My, jako GOPS mamy dużo zadań ustawowych i nie jesteśmy w stanie w godzinach pracy oddelegować pracowników, którzy też nie mają odpowiednich badań. Gdybyśmy zmobilizowali mieszkańców, że w danym dniu o określonej godzinie przyjadą odebrać żywność – moglibyśmy to rozwiązać. Ale z tego, co jest mi wiadomo żywność była tu wcześniej magazynowana w nieodpowiednich warunkach. Za to grożą kary. Dlatego chciałam wyjaśnić tę sytuację. Telefonów było mnóstwo w tej sprawie – niektóre były złośliwe i nawet od osoby z poza terenu gminy. Coś dajemy mieszkańcom. Jest możliwość odbioru tej żywności. Wartość żywności nie jest mała. Mamy 80 osób, które korzystają
z tego. Żywność należy się każdej osobie – nie jest to jedna paczka na rodzinę tylko paczka na każdą osobę w rodzinie.

Drugą sprawą, którą chciałam poruszyć jest posiłek w szkole. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie ciepłego posiłku dla dzieci w szkole. Obecnie GOPS zatrudnia panią, która tak na prawdę gotuje w szkole. Ja nad pracą tej pani tak na prawdę nie mam żadnej kontroli. Jest zatrudniona w GOPS ale tak na prawdę wykonuje prace w szkole. Tak nie powinno być. Szkoła powinna zapewnić posiłek i szkoła powinna zatroszczyć się o to, żeby dzieci miały posiłek. W chwili obecnej mam duży problem, ponieważ pani idzie na zwolnienie chorobowe. Od miesiąca szukaliśmy osoby, która przyszłaby na zastępstwo na okres 3 miesięcy. Niestety nikt podjął się tego zastępstwa . Rozmawiałam również z organizacjami w kwestii dowożenia posiłków. Jednak jeżeli chodzi o katering – są to wysokie koszty.
W naszym budżecie nie ma zaplanowanych takich środków. Proszę również Państwa
o rozgłaszanie informacji o poszukiwaniu zastępstwa. Jest to praca na pełny etat, przy pełnym oskładkowaniu, przy najniższym wynagrodzeniu, na krótki okres – do czerwca. My, jako GOPS mamy obowiązek dofinansować obiad w szkole – nie organizować. Tutaj trzeba trochę zmienić organizację na to, co powinno być. Zgodnie z najnowszą uchwałą Rady Ministrów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., posiłek powinien być zapewniony przez szkołę. Jest w tej kwestii możliwość pozyskania środków na organizację stołówek i miejsc na spożywanie posiłków. Możemy pozyskać 80 % takiej dotacji. 20 % stanowi wkład własny gminy. Ale może to być również wkład rzeczowy – i wtedy gmina tych środków finansowych nie ponosiłaby dużo. Ale musimy tutaj współpracować. I w tym miejscu proszę również Państwa Radnych o zastanowienie się nad tym problemem.

Radny Pan Bartosz Nitka – wracając do tematu, proszę Panią Wójt o spotkanie się z Panią Dyrektor Szkoły oraz Panią Kierownik GOPS w celu wyjaśnienia tej sprawy. Ja, jako Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej dowiedziałem się o tej sprawie (dot. posiłku w szkole) stosunkowo niedawno. Musi to zostać wyjaśnione. Jeżeli to jest w gestii szkoły, z mocy przepisów, to dlaczego obciążać tym GOPS.

Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Panie Radny, tu jest trochę skomplikowana sytuacja tej pani – umowa, która już dawno przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, jest podpisana z GOPS. Sprawa musi być wyjaśniona do końca. Czy w przyszłości przekazać tego pracownika do szkoły. Na razie do końca roku postanowiliśmy tak to zorganizować, aby dla nikogo nie było problemem. A od września będziemy zastanawiać się nad tym, jak to zmienić. Trzeba tez zorganizować stołówkę.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  - rozmawiałem z Panią Kierownik na temat możliwości wsparcia stołówki. Myślę, że zasadnym będzie wystosowanie pisma do Pani Dyrektor z informacją o konieczności przejęcia tych obowiązków oraz
o możliwościach, jakie są do aplikowania w kwestii zorganizowania takiej stołówki.

W kwestii odpowiedzi na pytania dot. oświetlenia ulicznego, które zostały zadane na ostatniej sesji Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  poinformował, że w dniu dzisiejszym posiada dokumentację dotycząca tych zadań i po sesji będzie możliwość zapoznania się z nią. Można obejrzeć każdy projekt. Jest to wszystko rozpisane – wszystkie odcinki.

Przewodniczący Rady Gminy – w sprawie oświetlenia była podjęta uchwała intencyjna,
że oświetlenie będzie realizowane ze środków mienia wiejskiego. Chciałbym doprecyzować pewne kwestie, które są przedstawiane później może mylnie.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  dodał, że w kwestii oświetlenia była to uchwała intencyjna z 30.03.2016 r. ( m.in. XIV/15/2016). Z treści uchwały wynikało, że środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
z mienia wsi Tyrawa Wołoska – mienia wiejskiego.

Przewodniczący Rady Gminy – w kwestii mienia wiejskiego Tyrawy Wołoskiej –
na początku sesji usłyszeliśmy, że to drzewo, które jest zabezpieczone do wycinki – to jest,
a jak ta kwestia się ma realnie? W tej sprawie była również składana interpelacja, i to interesuje mieszkańców. Na zebraniu pojawiło się pytanie – do Pana Sołtysa, do Pani Wójt – kto organizował zebranie, na których uczestniczyłem jako Przewodniczący Rady? Czy było to organizowane przez Pana Sołtysa czy przez Panią Wójt? Ta kwestia została mi chyba mylnie przedstawiona. Zapytałem o plan – ponieważ przedstawione było, że Pan Sołtys. A prawdopodobnie zorganizowane było przez Panią Wójt. Jako mieszkaniec i jako Przewodniczący chciałem się tego dowiedzieć.

Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – było to zebranie informacyjne zorganizowane przeze mnie. Chodziło o to, żeby Pani Wójt przedstawiła, co zamierza robić w Tyrawie Wołoskiej.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  - w kwestii oczyszczalni – jeżeli mamy się zapoznać z dokumentacją – to musze ją mieć przy sobie. Projekt oczyszczalni
w Tyrawie Wołoskiej obejmuje tylko te budynki, które obecnie są wpięte do starej oczyszczalni. Natomiast ilość RLM, która została nam przeznaczona nie pozwala na podpięcie nowych obiektów. Dlatego też moim zdaniem wykonywanie tej oczyszczalni nie jest opłacalne. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie. Dobrym rozwiązaniem dla naszej gminy, myślę, że warto się nad tym zastanowić, będzie podjęcie przeznaczenie corocznych środków na wykonywanie przydomowych oczyszczalni. Jest to najbardziej racjonalna inwestycja i jest to inwestycja do udźwignięcia. Proszę Państwa jeżeli nawet dostaniemy dofinansowanie na sieć kanalizacji i wykonamy ją przy ogromnej pomocy – ponieważ skanalizowanie całej gminy nie jest prostą sprawą - to później powstaje pytanie czy budżet gminy utrzyma te oczyszczalnie. Ponieważ koszty są ogromne. Myślę,
że przydomowe oczyszczalnie będą najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że będą w tym temacie jeszcze do podjęcia środki zewnętrzne.  To co zostało zaplanowane
w budżecie na okres czteroletni będziemy przyznawać. Tylko w pierwszej kolejności chcielibyśmy objąć tych mieszkańców, którzy są podpięci do starej oczyszczalni, aby zamknąć temat kar, które są naliczane jeszcze za poprzednie lata.

Jeżeli chodzi o kwestie leśne, na interpelacje odpowiemy w odpowiednim terminie – tam będą zawarte wszystkie informacje. Na następną sesję przygotujemy materiały dotyczące tej kwestii. W dalszym ciągu ponawiam kwestię oświetlenia – jeżeli chodzi o Rozpucie mamy  3 zadania (są 3 projekty), w Tyrawie Wołoskiej mamy 5 zadania,  z czego
w Rozpuciu i w Tyrawie zostało już po jednym zadaniu wykonane. W Hołuczkowie mieliśmy jedno zadanie, które zostało już zrealizowane. Mam też wartości kosztorysowe ale celowo nie chciałbym ich podawać do publicznej wiadomości z uwagi na przetargi.

Radny Pan Grzegorz Martowicz – mam pytanie dotyczące działek gminnych w Tyrawie, które zostały sprzedane (pytanie od mieszkańców). Chodzi o działkę przy „krajówce”, gdzie kiedyś była stacja paliw (dwie działki rozdzielone drogą). Czy to zostało sprzedane jako całość, z drogą?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  - zapraszam Pana do Urzędu w celu doprecyzowania, które to działki.

W trakcie dyskusji pojawiło się przypuszczenie Pana Sołtysa Tyrawy Wołoskiej, że były to działki prywatne. A w kwestii drogi Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że na jakąkolwiek drogę nie było żadnej uchwały o sprzedaż. Nie było również pytania
o sprzedaż.

Radny Pan Grzegorz Martowicz – jeszcze jedno pytanie, również od mieszkańców – chodzi o działkę przy „krajówce” tam, gdzie jest skład kruszywa – mam niepotwierdzone informacje, że ona została wyceniona na kwotę 37.000,00 zł. Za ile ona została sprzedana? Jest to działka 126/2.

Przewodniczący Rady Gminy oraz Pani Wójt odpowiedzieli j, że jest to do sprawdzenia ale w Urzędzie.

Sołtys Siemuszowej Pan Stanisław Górniak – w kwestii działek-  jest przecież właściciel tych działek.

Radny Pan Stanisław Chabko zaproponował, aby w przyszłości sesje odbywały się po wioskach. Wówczas każdy Radny widzi, co się w tej wiosce dzieje.

 Z uwagi na obowiązek transmisji sesji, z przyczyn technicznych, jest to trudne do zrealizowania.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  - staramy się, aby było jak najwięcej zebrań wiejskich. To nie są zebrania zamknięte, więc zapraszamy również wszystkich Radnych na te zebrania. Byłoby mile widziane, żeby na zebraniach wiejskich pojawiała się jak największa liczba radnych.

Radny Pan Andrzej Wołoszyn – w kwestii oświetlenia – czy ta inwestycja może być zrealizowana w całości czy to może być wykonywane etapami?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki  - Proszę Państwa, to są zadania, które są niejako wydzielone etapowo. Na każde zadanie jest kosztorys.  Jeżeli pojawiły by się inne etapy, mniejsze, niż te zaplanowane to pozostaje jeszcze kwestia częściowego odbioru tych prac – co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli były planowane wydatki budżetowe w ubiegłym roku, i w wydatkach budżetowych mamy zagwarantowaną tę kwotę z pozyskania  leśnego na budowę oświetlenia – to jeżeli na początku roku te pieniądze są, a w tym momencie słyszę, że tych pieniędzy z pozyskania leśnego może nie być. I tu bardziej do Pana Sołtysa mam pytanie – czy te pieniądze, które w ubiegłym roku zostały zagwarantowane, w tym roku dalej są?

Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – Proszę Pana, sprawa jest taka - Pan się uczepił mnie – ja nie jestem finansistą i nie prowadzę tego. Informacje miałem od Pana Wójta i Pani księgowej. I ja też zostałem w błąd wprowadzony, ponieważ okazało się, że było 50 tys. zł ale to była po prostu kwestia pomyłki. I tych pieniędzy nie ma, ponieważ zostały wydane gdzie indziej.

Przewodniczący Rady Gminy – moje pytanie dotyczy drzewa, które jest w lesie – ile jest do pozyskania?

Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – jest 45 tys.

Przewodniczący Rady Gminy – mówił Pan na początku roku, że zostało 50 tys. z tamtego roku. Sprawdziłem to – zostało 6 tys. A tak na prawdę stan na tę chwilę – ponieważ tam też były wydatki - wynosi 2.854,51 zł. Dlatego też się pytam, ponieważ mamy realizować inwestycję, czy to w Rozpuciu czy w Tyrawie – i tam pieniądze mamy mieć z pozyskania drzewa, z mienia wiejskiego. I czy my teraz po prostu zrealizujemy tę inwestycję?

Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – niedawno przeczytał Pan Zastępca,
że realizujemy oświetlenie z budżetu + z mienia wiejskiego.

Przewodniczący Rady Gminy – to nie jest tak. Z budżetu gminy ale w odniesieniu do mienia wiejskiego.

Radny Pan Stanisław Chabko – ja widzę, że tutaj w Tyrawie jest trochę taki zamęt. Nie wiem dlaczego i po co. U nas jak jest, tak jest ale przy tej realizacji Sołtys przyszedł
i powiedział, że ma tyle i tyle pieniędzy, ile z czego się pozyskało, i ile jeszcze się pozyska. Spotykał się z nami, jako Radą Sołecką. Ja uważam, że Sołtys jest takim jakby ramieniem pomiędzy Wójtem a wsią, a podporą jest Rada Sołecka. I tak to u nas funkcjonowało. Były nieporozumienia w pewnych momentach ale później dochodziło do porozumienia. Drogi są do remontu – Sołtys zrobił zebranie z Radą Sołecką, podyskutowaliśmy o tym,
i zadecydowaliśmy jak ma być. I w ten sposób powinno się funkcjonować we wsi.

Sołtys Rozpucia Pan Janusz Nitka – Sołtys z reguły jest rozliczany z tych wszystkich zadań, które na wsi prowadzi. Ale dobrze byłoby, żeby była taka uchwała, że jeżeli jest rozliczany za ten budżet wiejski, to żeby bez zgody sołtysa nic z niego nie było wypłacane. I wtedy można sołtysa rozliczać. Przesunięć dokonuje księgowa a nie sołtys. Księgowa przesuwa środki, bo taka jest potrzeba a sołtys o tym nic nie wie – a jest z tego rozliczany. I tutaj do Rady mam taki wniosek, żeby nie można było bez zgody sołtysa wypłacić żadnych pieniędzy z mienia wiejskiego.

Sołtys Siemuszowej Pan Stanisław Górniak dodał, że w sprawie przesunięć środków sołtysi w zasadzie nie mają nic do powiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że to jest kwestia, która będziemy musieli wyjaśnić.

Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że sołtysi muszą zwoływać przynajmniej dwa zebrania w roku. Jesienią, żeby przygotować plan, co i z czego będzie robione we wsi.
A na wiosnę zdać relację  z tego, co zostało zrobione. I wtedy się wie wszystko konkretnie.

Radny Pan Radosław Babina – czy nasza gmina będzie miała możliwość dofinansowania kolektorów słonecznych lub dociepleń?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – na pewno zainteresujemy się tym tematem. Ale powiem Państwu, że kolektory słoneczne to nie jest do końca opłacalna inwestycja. Przy dofinansowaniu mieszkańcy też muszą mieć na uwadze wkład własny. Należałoby się też zorientować, ile tak na prawdę jest osób chętnych do brania udziału
w takim projekcie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z otrzymaną od Wojewody informacją, istnieje konieczność poprawienia oświadczeń majątkowych niektórych Radnych.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, Wysoka Rado, mam pytanie od pracownika Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Pana Janusza Buraka – czy ktoś z Radnych należy do WOT? Jeżeli tak, to proszę o zgłoszenie się do Pana Janusza Buraka – II piętro p. 24 w budynku Urzędu Gminy.

Ad. 15/ Zakończenie sesji    

Wobec braku innych pytań o godzinie 1230 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady V sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział.


 

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński

 

Protokołowała:

Urszula Wisłocka
podinspektor UG


 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-03 08:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-03 08:56
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 lutego 2020r. 04:51:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.