XML
Protokół Nr IV/2019
Protokół Nr IV/2019 
z IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 która odbyła się w dniu 28 stycznia 2019 r. 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

IV sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1012.
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 1012 otworzył obrady IV sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska informując,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami sesja jest nagrywana oraz transmitowana.
Na podstawie listy obecności  Pan Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych
w sesji bierze udział 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:
Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Wójta Gminy – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak
Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego
Radcę prawnego – Panią Faustynę Krasulak
 
Panie i panów radnych obecnych na sesji:

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Mariusz Duszczyński
 6. Grzegorz Górniak
 7. Dawid Jach
 8. Grzegorz Martowicz
 9. Bartosz Nitka
 10. Jacek Pisz
 11. Józef Suwaj
 12. Joanna Szylak
 13. Andrzej Wołoszyn
 14. Edward Wołoszyn
 15. Jan Wołoszyn
Oraz sołtysów miejscowości:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak
 4. Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitkę
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.2 Proponowany porządek obrad.
 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.
 7. Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019 r.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2019.
 9. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju gospodarczego.
 10. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami do budżetu i ich przegłosowanie.
 11. Podjęcie uchwały: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (projekt uchwały nr IV/23/19)
 12. Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019-2023
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  na lata 2019 – 2023 (projekt uchwały nr IV/24/19)
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie było.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji.  Uwag nie było.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tyrawa Wołoska od dnia 7 stycznia do dnia 28 stycznia 2019r.
Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności
w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
I. Sprawy bieżące
1. Wydane Zarządzenia
- Nr 1/2019 - w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru;
-  Nr 2/2019 – w sprawie  zmiany wyznaczenia gminnego koordynatora badania oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
2. Sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy
- Ogłosiłam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej – rozstrzygnięcie w trakcie.
II. Inwestycje

 1. 21.12.2018 p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpisała zapytanie ofertowe na „Prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń zaadaptowanych dla Placówki Wsparcia Dziennego”. Są to 2 pomieszczenia na poziomie parteru Urzędu Gminy: korytarz od wejścia bocznego (szatnia dla dzieci Świetlicy Mrówka a później Mrówczego Świata) oraz pomieszczenie magazynu porządkowego, które docelowo ma zostać przystosowane jako zaplecze kuchenne. 18.01.2019 została wybrana oferta Firmy Budowlanej „BUD-REM”. Uzyskała ona najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska w zakładce Zamówienia publiczne – Zapytania Ofertowe.
 2. W dniu 22.01.2019 r. została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 r., na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska oraz na wydzierżawienie dwóch czytników kodów kreskowych (za cenę 123,00 zł brutto za miesiąc).
 3. Wyremontowaliśmy pomieszczenie nr 21 na I piętrze Urzędu, z którego poszczególne komisje miały już okazję korzystać oraz pomieszczenie w piwnicy, które docelowo zostanie wykorzystane jako archiwum. Zostały wyszpachlowane, pomalowane ściany oraz położone płytki w piwnicy. Kolejne remontowane pomieszczenie to tzw. Sala Ślubów, która z pewnością będzie wspaniałą wizytówką naszej Gminy oraz pomieszczenie z przeznaczeniem dla dzielnicowego na poziomie parteru obok Świetlicy Mrówka (docelowo Mrówczy Świat).
4. Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż drewna wielkowymiarowego:
Rozpucie dz. 118, gatunek: buk
I partia: Masa: 50,19m3
Cena wywoławcza: 260,00 zł netto/ m3. Cena osiągnięta w przetargu: 262,70 zł netto/ m3
II partia: Masa: 22,80 m3
Cena wywoławcza: 260,00 zł netto/ m3. Cena osiągnięta w przetargu: 261,70 zł netto/ m3
Hołuczków dz. 369, gatunek: buk
Masa: 211,12 m3
Cena wywoławcza: 290,00 zł netto/ m3. Cena osiągnięta w przetargu: 303,79 zł netto/ m3
IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

 1. 8 stycznia brałam udział w spotkaniu Wójtów w Sanoku na zaproszenie Starosty Sanockiego Pana Stanisława Chęcia. Poruszyliśmy wiele kwestii ważnych dla naszej Gminy: m.in. wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr P2220R przy Szkole Podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą oświetlenia oraz ewentualnego przejścia dla pieszych.
 2. Inwestycje planowane przez Powiat w naszej Gminie to odbudowa mostu na trasie Siemuszowa – Rozpucie oraz jedna dość kluczowa dla naszej Gminy pod względem turystyczno-komunikacyjnym: Odbudowa mostu w Tyrawie Solnej na terenie Gminy Sanok. 
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!”  o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Zgłoszenia do I tury projektu przyjmowane będą od 25.01.2019 do 07.02.2019
Do udziału w Projekcie zapraszane są osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 1. wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
 2. osoby posiadające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej (zarejestrowanej bądź niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo
 3. osoby bez stażu zawodowego, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku od 50 roku życia, rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa
Przewidziano dwie tury rekrutacji Uczestników projektu.
W ramach projektu zapewnione zostaje:
- indywidualne doradztwo zawodowe (IPD czyli indywidualny plan działania)
- wsparcie psychologiczne
- grupowe poradnictwo zawodowe
- szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe
- pośrednictwo pracy
- płatny 6 miesięczny staż zawodowy (bez konieczności przedłużania umowy przez pracodawcę) ok 900 zł netto / miesięcznie.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie wpłynęły żadne interpelacje.
Ad. 8. Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło przedstawiła projekt Uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019.
 
Ad. 7. Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło przedstawiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019r. Opinia pozytywna. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Opinię Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019 przedstawił Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Protokół Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego z posiedzenia  z dnia 11.01.2019r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Protokół Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego z posiedzenia z dnia 17.01.2019r.  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Tyrawa Wołoska na lata 2018 – 2023.
 
Ad. 9. Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak - wszystkie Komisje miały możliwość wypowiedzenia się, zastanowienia, przeanalizowania projektu budżetu.
Pani Wójt dodała, że zgłoszone przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego uwagi opiniuje pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że w kwestii działki, o której była mowa ( nr 167/2 w miejscowości Rakowa) nie będzie ona sprzedawana.
Ad.10. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami do budżetu i ich przegłosowanie.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło wyjaśniła zmiany do projektu budżetu:
- w § 1 pkt 1- ustala się dochody budżetu Gminy – dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie dochodu w działach i rozdziałach majątkowych o kwotę 257.049,00 zł. Są to pieniądze, które zostały zaplanowane na gospodarowanie w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – tych pieniędzy gmina nie otrzyma
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dlatego też całość dochodów musi zostać pomniejszona o tę kwotę. Zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej dochody będą zwiększone o kwotę 83.000,00 zł w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, co wiąże się z podniesieniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dziale 90019 proponuje się dokonania zmiany w § 097 kwotę z  różnych opłat – zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł i przenosi do działu § 690 wpływy z różnych opłat. Ogółem zmniejszenie dochodu na kwotę 174.049,00 zł wynika z kwoty 257.049,00 zł z WFOŚiGW oraz zwiększenia kwoty dochodów z gospodarki komunalnej 0 83.000,00 zł.  Projekt dochodów wg dostarczonych radnym materiałów wynosił  10.850.809,50 zł. Po odjęciu 174.049,00 zł będzie wynosił 10.676.760,50 zł. Z tego dochody bieżące 10.074.760,50 zł a dochody majątkowe 602.000,00 zł.
- w § 1 pkt 2 – ustala się wydatki budżetu – dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie
i zwiększenie wydatków w paragrafach : § 020 Leśnictwo – zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł w § 4300 zakup usług pozostałych. Jest to związane z zabezpieczeniem środków. W dziale§ 4300 Informatyka – przenosi się z § 4300 zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 2.800,00 zł. Zmniejsza się § 4300 i zwiększa § 4210 o kwotę 2.800,00 zł. Są to wydatki związane z zakupem części do kserokopiarki w sekretariacie.  W  § 600 - Transport i Łączność – rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. Są to wydatki w § 4300 związane z wykonaniem Karty osuwiska dla miejscowości Hołuczków.
W Administracji Publicznej w dziale 750 rozdz. 75023 zmniejsza się usługi kwotę 1.500,00 zł, zwiększa się § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.500,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 5.951,00 zł. Ochotnicze Straże Pożarne – dział 75412 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Dotyczy to wyjazdów OSP. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się o kwotę 270.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej. Jest to związane ze zmianą realizacji przedsięwzięcia – będzie wykonywana modernizacja w Tyrawie Wołoskiej. Była zaplanowana w kwocie 420.00,00 zł. Obecnie plan jest na 600.000,00 zł z czteroletnim okresem realizacji. W dziale 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększa się wydatki o kwotę 83.000,00 zł. Jest to związane z zabezpieczeniem środków na wywóz odpadów. W dziale 4300 – 69.400,00 zł oraz w dziale § 4210 – zakup materiałów wyposażenia 13.600,00 zł. Oczyszczalnie miast i wsi - rozdz. 90003 – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł i przenosi  do działu 900 rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Było zabezpieczone 6.000,00 zł – zwiększenie będzie o 6.000,00 zł. Plan będzie wówczas na 12.000,00 zł. Zabezpieczone będą również pieniądze z działu 915 – oświetlenie placów, ulic i dróg – na kwotę 3.200,00 zł. W dziale 921 rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z § 4210 przenosi się do § 4220 kwotę 2.000,00 zł. Kwota ta była zaplanowana na zakup materiałów, a będzie na zakup środków żywnościowych
w związku z imprezami, które były zaplanowane w miejscowości Hołuczków z mienia wiejskiego. Ogólnie zmniejsza się wydatki o kwotę 174.049,00 zł. Projekt obejmował wydatki w kwocie 10.745.809,50 zł po zmianie projekt wydatków będzie wynosił 10.571.760,50 zł. Punkt 2 projektu uchwały budżetowej na 2019 rok będzie wyglądał następująco: ustala się wydatki budżetu gminy 2019 rok w wysokości 10.571.760,50 zł, w tym: wydatki bieżące -10.054.410,50 zł, wydatki majątkowe  - 517.351,00 zł.
W § 3 pkt 1 ustalona była rezerwa. W związku z tym, że zmieniła się wysokość wydatków rezerwa będzie wynosiła 49.340,64 zł w rezerwie ogólnej i w rezerwie celowej- zostanie zabezpieczone 28.978,47 zł.
W § 6 pkt 2 i 3 – w kwocie dochodów – 269.000,00 zł (gospodarka odpadami)
w § 0490. Z tego na wydatki przeznaczone zostanie 269.000,00 zł na poszczególnych paragrafach: 4010 - 27.000,00 zł ; 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.300,00 zł; 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4.600,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 700,00 zł;  zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł; § 4300 – 219.400,00 zł. W pkt 3 zestawienie dochodów i wydatków przedstawione w tabeli obejmowało dochody w dziale 900 rozdz. 90019 w § 0970, wyszczególnia się  § 0690 wpływy
z różnych opłat w kwocie 1.400,00 zł.  W § 6 pkt 4 – przeznaczenie Funduszu Sołeckiego – dopisano w pkt w miejscowości Hołuczków i miejscowości Siemuszowa, że są to imprezy promocyjno – kulturalne. § 7 otrzymuje brzmienie – „upoważnia się Wójta Gminy do udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000,00 zł”. Wójt Gminy może udzielać pożyczek krótkoterminowych dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, przy zgodzie Rady Gminy. Pkt 2 – przeniesienie w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące. Pkt 3 – przeniesienie w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. Pkt 4 – przeniesienie w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące. Pkt 5 – przeniesienie planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Pkt 6 – zaliczenie uzyskanych zwrotów wydatków w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków. Pkt 7 – przekazanie upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych zaliczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych
w tym samym roku budżetowym na zgłoszenie zakończenia planowanych wydatków. W zał. Nr 1 w tabeli, w kolumnie nr 3 – zmiana poprzez dopisanie, kto otrzyma dotacje na remont kościoła – dotacje otrzyma Parafia Rzymskokatolicka Tyrawa Wołoska.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są jakieś pytania i uwagi do przedstawionych zmian do budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.
Uwagę zgłosił Radny Pan Bartosz Nitka – w kwestii upoważnienia Wójta Gminy do udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000,00 zł Pan radny uznał, że jest to zbyt duża kwota. Co w sytuacji, gdy ta dotacja nie zostanie zwrócona?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – kwota wyniknęła z tego, że klub sportowy chciał realizować projekt i taka kwota była potrzebna. Nie ma możliwości żeby ta dotacja nie była zwrócona. Są na to zabezpieczenia. Jeżeli radni nie wyrażą zgody na taką kwotę – można ją zmienić.
Sekretarz Gminy pan Marian Kurasz – uważam, że ta kwota jest jak najbardziej adekwatna. Jeżeli gmina realizuje projekty to różny jest sposób finansowania - może być to być 50/50%, 67/33%. Jeżeli projekt realizuje stowarzyszenie wówczas jest 100% dofinansowania. Udzielenie pożyczki takiemu stowarzyszeniu jest korzystne dla gminy, ponieważ w zasadzie realizowane jest zadanie gminy a dofinansowanie wynosi 100%. 100.000,00 zł nie jest dużą kwotą, a takie projekty mogą się pojawić.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – wszelkie zadania, które są realizowane na terenie którejkolwiek miejscowości na terenie gminy Tyrawa Wołoska
są konsultowane z Sołtysami, jak np. wynajem garażu w ostatnim czasie.
Radny Pan Bartosz Nitka – z protokołu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego  wynika, że wnioskiem intencyjnym Skarbnika jest, aby nadwyżkę przeznaczyć na pokrycie deficytu w dziale 750 Administracja Publiczna( w razie pojawienia się dodatkowych środków zabezpieczyć kwotę 108.000,00 zł na pokrycie deficytu). Ale czy my będziemy mieli tę nadwyżkę. W tym opiniowanym przez Komisję Finansów projekcie budżetu była nadwyżka w wysokości prawdopodobnie 105.000,00 zł ( po poprawieniu deficyt).
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – w tej chwili nie mogę podać jaka będzie kwota nadwyżki. A deficyt wynika z tego, że mamy umowy podpisane z pracownikami.
Z wyliczeń wynika, że w tym momencie deficyt wynosi 108.000,00 zł. Brakuje nam na wynagrodzenia. W związku z tym, że w projekcie uchwały były niższe pobory Pani Wójt. Mamy również osobę, która jest dodatkowo zatrudniona a nie była planowana.
Radny Pan Bartosz Nitka – chciałem przypomnieć, że na drugiej sesji zadałem pytanie Pani Wójt – czy nas na to stać. Teraz mam pytanie do Pani Wójt – chyba nam brakuje tych pieniędzy? Ponieważ brakuje nam 108.000,00 zł na wypłaty dla ludzi. Pani powiedziała, że  nas stać – proszę mi teraz powiedzieć skąd my mamy teraz wziąć te pieniądze?
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – mamy osobę, która jest na L4 i dla tej osoby również trzeba zabezpieczyć pieniądze. Osoba, która została zatrudniona uważam, że jak najbardziej jest potrzebna. Jest tyle do pracy, tyle do „posprzątania”, że  dla jednej osoby jest to ciężkie do udźwignięcia.  Jakie są przyczyny myślę, że wszyscy wiedzą.
Radny Pan Bartosz Nitka – czy osoba jest potrzebna czy nie to już wiemy od dawna – od kiedy objęła Pani urząd Wójta. Ale ponownie chce zapytać – czy jest nas na to stać. Odpowiedziała pani, że jest nas stać – powiedziała mi to Pani prosto w oczy – a teraz nam na projekcie budżetu brakuje tyle pieniędzy. Wie Pani, że wyciagnięcie około 100.000,00 zł z naszej gminy, z naszego budżetu nie jest proste. To nie jest Gmina Sanok czy Miasto Sanok, gdzie rozmawiamy o budżetach wielokrotnie wyższych. My mamy budżet w wysokości 10.000.000,00 zł – 108.000,00 zł już nam brakuje teraz. Patrząc na prognozę finansowa, która co roku jest coraz niższa, oznacza to, że tych pieniędzy będzie nam nadal coraz więcej brakować. My się musimy nad tym poważnie zastanowić. Moja propozycja, jeżeli chodzi o pieniądze dla Pani Wójt, jakie były przegłosowane przez radnych w całości. Widzicie sami Państwo do czego już powoli zaczynacie doprowadzać. Zaczynacie doprowadzać gminę na skraj. I pożyczki będziemy dawać na wypłaty. Takie rządzenie to jest dla mnie nie rządzenie. Z nadwyżki budżetowej, która była w zeszłym roku już wchodzimy w deficyt.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  - chciałem się odnieść do kwoty wynagrodzenia, które przegłosowaliśmy. Były trzy propozycje – był mój projekt, Pana Radnego Nitki oraz Pana Radnego Suwaja – przeszedł projekt, który uzyskał najwięcej głosów. Wcześniej byli różni Wójtowie i też mieli dosyć wysokie pobory. I czy było nas wtedy stać.
Radny Pan Bartosz Nitka – proszę mi powiedzieć ile kosztują nas Wójtowie – mówię to w liczbie mnogiej, nie bez powodu. Ponieważ mamy Wójta, mamy Zastępcę Wójta –
i proszę mi powiedzieć ile miesięcznie nas kosztują te dwie osoby.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  - jeżeli to jest wniosek to będzie na niego przygotowana odpowiedź na następną sesje.
Radny Pan Stanisław Chabko zwrócił się do Radnego Pana Bartosza Nitki– ze względu na to, że są różne rozbieżności w zdaniach co do budżetu – więc ja proponuje Panu Radnemu, żeby postawił Pan wniosek, w którym dziale, w którym paragrafie ująć te pieniądze, ująć to poprawką, przegłosować i temat jest zamknięty.
Radny Pan Bartosz Nitka w odpowiedzi– Panie Radny, jest Pan z nas tu wszystkich najbardziej doświadczonym radnym – ja nie mam zamiaru przenosić żadnych pieniędzy ani dawać takiego wniosku ze względu na to, że problem, który jest z tymi pieniędzmi, jest przerost zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Chodzi mi dokładnie o stanowisko Zastępcy Wójta. Budżet miał być zbilansowany na 105.000,00 zł na plus. Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy na samym początku urzędowania robili już długi.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  zadał pytanie – miało być dofinansowanie na oczyszczalnie ścieków i to dofinansowanie przepadło, dlaczego? To nie było za naszej kadencji. Jeżeli mówimy o marnotrawieniu pieniędzy porozmawiajmy o takich rzeczach.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – jeżeli chodzi o dofinansowanie
z WFOŚiGW – kwota nie została podjęta ponieważ w wyniku przetargu, który został rozpisany jeszcze za poprzedniej kadencji nie został wyłoniony żaden wykonawca.
W momencie rozpisania kolejnego przetargu  pozostałoby bardzo mało czasu na wykonanie tej oczyszczalni. Ta oczyszczalnia na tę kwotę, zapewniała by wykorzystanie przez tych mieszkańców, którzy są obecnie podpięci. Nie mielibyśmy możliwości podpięcia kolejnych obiektów. Jest to związane z czynnikiem Równoważnej Liczby Mieszkańców. W związku z tym postanowiliśmy nie kontynuować dalej tego tematu dofinansowania. Byłaby to możliwość podpięcia tylko około 15 budynków. Pani Skarbnik wspomniała  o planowanej inwestycji na okres 4 letni. Kwestia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego i pozyskania dofinansowania to będą dalsze etapy. Ale oczyszczalni nie da się zrobić w przeciągu roku tylko w przeciągu kilku lat. Jest to okres wieloletni.
Radny Pan Radosław Babina zadał pytanie odnośnie 100.000,00 zł na szatnie – było powiedziane, że umowy nie zostały podpisane, w związku z tym, że były odsetki. Pan Radny dodał, że poinformował, że były tam weksle do podpisania ale Pan Zastępca zaprzeczył temu. Osoby zajmujące się tym projektem miały zapewnienie władz gminy, że uzyskają wszelką pomoc odnośnie spłaty tych weksli. O ile wiem takiej pomocy
w tym przypadku nie było zapewnionej.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki w odpowiedzi poinformował,
że umowy podpisywane były przez przedstawicieli Uczniowskiego Klubu Sportowego. Na spotkaniu w Czarnej z LGD „Zielone Bieszczady” zapytaliśmy czy takie weksle były przedstawiane - okazało się, że tak. Jednak Panowie, którzy brali udział w całym procesie pisania projektu nie byli świadomi tego. Żeby zabezpieczyć środki
w wysokości 130.000,00 zł musiałaby zostać podjęta stosowna uchwała o formie pożyczki, zabezpieczenia.  Panowie odezwali się na kilka dni przed podpisaniem umowy i ja już wziąłem na siebie, że wstępnie zgadzamy się na tę kwotę 130.000,00 zł. Ale decyzje musiałby podjąć Rada. Na dwa dni przed podpisaniem umowy otrzymaliśmy informację, że Panowie nie przystąpią do podpisania umowy w takiej formie, ponieważ jest jakaś forma zabezpieczenia wekslowego i oni na siebie tej odpowiedzialności nie wezmą. My też nie mogliśmy podjąć takiej decyzji, że zabezpieczymy całą kwotę bez decyzji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  - poinformował, że  pojawiają się również w stosunku do niego pewne zarzuty dlatego stwierdził, że jeżeli zaistnieje sytuacja, że będą prowadzone rozmowy dot. projektu z władzami gminy,
i będzie potrzebna pomoc to Przewodniczący Rady Gminy czy też Radni w tych rozmowach mogą uczestniczyć. 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – projekt był pisany dzięki LGD „Zielony Bieszczady”, inwestorem był Uczniowski Klub Sportowy (z uwagi na 100% dofinansowanie) – osoby z LGD były otwarte, cały czas czekały – są rozgoryczeni, ponieważ nikt się nie pojawił. Było na to pół roku, kiedy w maju zapadła decyzja, że projekt został pozytywnie zaopiniowany – ale nikt się do nich nie zgłosił. Z mojej strony chciałabym dodać, że im mniej się będzie mówić na temat tego klubu i co się działo, tym będzie lepiej i bezpieczniej dla wszystkich.
Radny Pan Radosław Babina – czy to będzie miało jakiś wpływ w przyszłości na naszą gminę odnośnie kolejnych wniosków?
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – decyzje zapadną na następnym spotkaniu z LGD „Zielone Bieszczady”. Pieniądze nie zostały zaprzepaszczone –
z powrotem wróciły do budżetu. Inne gminy też miały przygotowane wnioski. Była podjęta taka „umowa dżentelmeńska”. Niestety do pewnych rzeczy się nie dorosło
i mamy efekty takie, jakie mamy.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – uczestniczyłem przy tym podziale środków – na siedem gmin każda dostawała po 200.000,00 zł do wykorzystania. I to było sprawiedliwe. Było również powiedziane, że  jeżeli jakaś gmina tego nie wykorzysta  wraca to do budżetu ogólnego stowarzyszenia.
Radny Pan Radosław Babina – stwierdził, że jeżeli jednak dochodzi do takiej sytuacji, że osoba ma podpisać weksle a nie ma zabezpieczenia od władz, a idzie to dla wspólnego dobra, to wtedy ta osoba zostaje z tym zobowiązaniem.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – osoby, które były w to zaangażowane miały tego świadomość.Dodatkowo kilka razy zmieniany był kosztorys. Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki dodał, że postawienie gminy w sytuacji na 3 dni przed ostatecznym podpisaniem umowy, ( telefon w tej sprawie w piątek o godz. 15.00), że nie będzie to kwota 130.000,00 zł ale 200.000,00 zł, która musi być zapewniona przez gminę – nie mogła być podjęta taka decyzja w tak krótkim czasie, ponieważ rada zarzuciłaby wówczas niegospodarność.
Radny Pan Radosław Babina – Drodzy Państwo, po to tu jesteśmy, aby w przyszłości zastanowić się nad tego typu rzeczami i nie dopuszczać do takich rzeczy, jakie miały miejsce w tym projekcie. Ale w przyszłości postarajmy się, aby takie projekty miały miejsce i były realizowane.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  -   taki jest apel również z mojej strony, że jeżeli są takie projekty, żeby również radni poczuwali się do tego, aby brać
w tym udział.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński ogłosił przerwę 1140 – 1206.
Wznowienie obrad o godzinie 1206
 
10.Dyskusja nad wniesionymi poprawkami do budżetu i ich przegłosowanie .
 
Po przerwie Radni przystąpili do głosowania nad autopoprawkami do budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019.
 
Zmiana w § 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości:         10.676.760,50 zł
w tym:
      a) dochody bieżące                                                                             10.074.760,50 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                            602.000,00 zł
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
W trakcie dyskusji nad forma głosowania  nad autopoprawkami – czy nad wszystkimi razem czy nad każdą osobno ustalono, że każda autopoprawka będzie głosowana osobno.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – po konsultacji z RIO jak również po analizie uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska z 2010 r. dot. trybu głosowania nad budżetem – radni nie postanowili w tej uchwale o możliwości głosowania łącznego. Dlatego zgodnie z trybem jaki został przyjęty na mocy uchwały Rady Gminy dopuszczalny tryb to tryb głosowania nad każdą z autopoprawek oddzielnie. A następnie przyjęcie projektu budżetu wraz z autopoprawkami. Rada Gminy przyjmuje taka uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i w tej uchwale może dopuścić różne tryby głosowania. Nasza Rada Gminy nie przyjęła modelu łącznego głosowania nad autopoprawkami.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok  w wysokości:          10.571.760,50 zł
     w tym:
a)   wydatki bieżące                                                                                  10.054.410,50 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                                 517.350,00 zł
 

 1. Głosowanie autopoprawki: zmiana w dziale 900 paragraf I pkt 1 - zmniejszenie kwoty dochodów o 174.049,00 zł.
„Za” przyjęciem autopoprawki: zmiana w dziale 900 paragraf I pkt 1 - zmniejszenie kwoty dochodów o 174.049,00 zł głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 

 1. Głosowanie na zmianą - zmiana w dziale 020, 720,600,750,754,900,921 w pkt 2 projektu uchwały budżetowej -zmniejszenie wydatków o kwotę 174.049,00 zł
„Za” przyjęciem zmiany w dziale 020, 720,600,750,754,900,921 w pkt 2 projektu uchwały budżetowej - zmniejszenie wydatków o kwotę 174.049,00 zł głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Zmiana w § 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  49.340,64 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  28.978,47 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 

 1. Głosowanie nad zmianą w paragrafie 3 dot. rezerwy ogólnej i celowej
„Za” przyjęciem zmiany  w paragrafie 3 dot. rezerwy ogólnej i celowej głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Zmiana w § 6 pkt 2 w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – gospodarka odpadami : dochody- 269.000,00 zł, wydatki – 269.000,00 zł
 

 1. Głosowanie nad zmianą w paragrafie 6 pkt 2 - zmiana kwoty dochodów
  i wydatków w dziale 900 rozdz. 90002
„Za” przyjęciem zmiany  w paragrafie 3 dot. rezerwy ogólnej i celowej głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Zmiana w § 6 pkt 3

 1. Głosowanie poprawki – zmiana w paragrafie 6 pkt 3 - zmiana w dochodach
  i określenie celu wydatkowania
„Za” przyjęciem poprawki – zmiana w paragrafie 6 pkt 3 - zmiana w dochodach
i określenie celu wydatkowania
głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Zmiana w § 6 pkt 4w zestawieniu w tabeli wpisane było organizacja imprezy kulturalnej – dopisuje się ,że jest to impreza o charakterze promocyjnym i kulturalnym.

 1. Głosowanie poprawki – zmiana w paragrafie 6 pkt 4
 „Za” przyjęciem poprawki – zmiana w paragrafie 6 pkt 4 - głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Zmiana w § 7 –  otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do
wysokości 100.000,00 zł
2. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków
przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na
wszystkie wydatki bieżące;
3. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących
na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
4. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących
na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
5. przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz
między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć
wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym
na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
7. przekazanie upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia
uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na
zmniejszenie wykonania planowanych wydatków

 1. Głosowanie poprawki - zmiana upoważnień Wójta w paragrafie 7
 
„Za” przyjęciem poprawki – zmiana upoważnień Wójta w paragrafie 7 - głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Zmiana w zał. nr 1 w tabeli w dziale 921, 92120 - dodaje się nazwę Parafia Rzymskokatolicka Tyrawa Wołoska.

 1. Głosowanie poprawki - zmiana w zał. nr 1 w tabeli w dziale 921, 92120 - dodaje się nazwę Parafia Rzymskokatolicka Tyrawa Wołoska
„Za” przyjęciem poprawki zmiana w zał. nr 1 w tabeli w dziale 921, 92120 - dodaje się nazwę Parafia Rzymskokatolicka Tyrawa Wołoska - głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały: : Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (projekt uchwały nr IV/23/19)
Głosowanie nad uchwały nr budżetową Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok
( projekt uchwały nr IV/23/219)
Za” przyjęciem uchwały nr IV/23/2019 uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok - głosowało 15 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019-2023
Pismo przestawiła Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad.13. Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019-2023.
1. Głosowanie autopoprawki – zmiany w § 3 upoważnia się Wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 792.675,00 zł w tym: w roku 2020 – 492.675,00 zł; w roku 2021 -  150.000,00 zł; w roku 2022 – 150.000,00 zł. WPF uwzględnia wszystkie zmiany, które przegłosowane zostały w budżecie.
Za” przyjęciem poprawki - głosowało 13 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 2. Głosowało 15 radnych. poprawka została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński ogłosił przerwę 1307 – 1321.
Wznowienie obrad o godz. 1321.
Ad.14. Podjęcie uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019 – 2023 (projekt uchwały nr IV/24/19)
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019 – 2023 (projekt uchwały nr IV/24/19)
Za” przyjęciem uchwały nr IV/24/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019 – 2023  - głosowało 13 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 2. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. 15/  Wolne wnioski i zapytania
Radny Pan Józef Suwajpytanie do Zastępcy Wójta – czy jest projekt na oświetlenie w stronę Rakowej?
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – poinformował, że przygotuje
tę informację po sprawdzeniu dokumentacji.
 Radny Pan Józef Suwaj – do Radnego Pana Stanisława Chabko – czy poprzednia uchwała dot. oświetlenia mówiła, że ma być dofinansowana z budżetu gminy czy
z mienia wiejskiego?
Radny Pan Stanisław Chabko – udzielił odpowiedzi, że z mienia wiejskiego zrealizowana cała inwestycja. W tamtej kadencji taka została podjęta uchwała. Proszę przeglądnąć protokoły –  około 3 lat temu. Jest taka uchwała i ta uchwała brzmiała
w ten sposób, że robimy oświetlenie z mienia wiejskiego w każdej wiosce.
Na pierwszym etapie nie było zgłoszonego Hołuczkowa – dopiero później się dołączył. Najpierw było Rozpucie i Tyrawa Wołoska. Żadne pieniądze nie pochodziły z budżetu tylko z tego, co zostało uzyskane we wsi. Z mienia wiejskiego –  ścięte drzewo
i  z pieniędzy przeznaczonych na  Sołectwo. Nie wiem jakie miało obejmować odcinki w Tyrawie Wołoskiej, ponieważ interesował np. mnie odcinek od mostu w stronę Rozpucia. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi dla Radnego Pana Józefa Suwaja
o informację na temat całej Tyrawy.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – może dobrym pomysłem byłoby zorganizować zebranie wiejskie w Tyrawie Wołoskiej. Żeby się zastanowić nawet nad wycinką.
Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – osobiście z panami inżynierami, którzy robili te projekty,  chodziłem po całej wsi – wszędzie, gdzie miało być. Na Rakowej również były mierzone słupy i na całą wioskę Tyrawa miało być zrobione.
A jak jest z realizacją to już tego nie pilnowałem, ponieważ tym zajmował się ktoś inny.
A odnośnie zebrania – ja muszę wiedzieć co ludziom mam powiedzieć – wtedy można zwołać zebranie.
Radna Pani Joanna Szylak – czy w tym roku planowane są remonty dróg dojazdowych do pół? Szczególnie chodzi o Tyrawę „Górną”. Ta droga jest w fatalnym stanie. Za chwilę zaczną się prace. Czy jest tam coś planowane?
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – będziemy w krótkim czasie zapraszać sołtysów do gminy w celu ustalenia priorytetu danej drogi, najpilniejszej do wykonania. Dofinansowania są różne. W ubiegłym roku było to 75.000,00 zł.
W poprzednich latach były to mniejsze kwoty – około 30.000,00 zł, a nawet mniej. 
Co do kwestii kolejności wykonania myślę, że tutaj sołtysi najlepiej wypowiedzą się ze swoich miejscowości, jaka powinna być kolejność. Robienie tego na zebraniach mogłoby doprowadzać do konfliktów.
Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – na ten rok planowaliśmy przez „Moczarne”.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – musimy pamiętać o tym, że mamy możliwość złożenia wniosku na trzy drogi  w danym roku. Dlatego też musimy przemyśleć, które drogi wymagają natychmiastowego działania.
Radny Pan Bartosz Nitka – zgłosił 3 pytania: 1) do Pani Skarbnik – jaki jest poziom zadłużenia gminy?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło odpowiedziała, że poziom zadłużenia gminy wynosi 405.000,00 zł. W styczniu spłacone zostało 30.000,00 zł.
2) do Wójta oraz Zastępcy Wójta – na pierwszej sesji była poruszana sprawa działki pod stacje paliw, która została sprzedana. Jakie zapisy są w akcie notarialnym.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – nabywca nieruchomości zobowiązany jest rozpoczęcia prac budowlanych bezpośrednio związanych z budową stacji paliw, zbiorników na paliwo, dystrybutory oraz wszystkie inne urządzenia niezbędne do funkcjonowania stacji paliw w terminie do 5 lat liczonych od daty nabycia nieruchomości. Zastrzeżone zostało umowne prawo odkupu działki przez Gminę  Tyrawa Wołoska w okresie 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy. Na akcie notarialnym widnieje data 26.04.2016 r.  W razie odkupu nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma ceny nabycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez stronę kupująca.
3) Proszę o Panią Skarbnik o przygotowanie na następną sesję informacji jakie są pobory brutto po stronie pracodawcy dla Zastępcy Wójta.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – zwracam się z prośbą do wszystkich, aby w swoich miejscowościach poinformować - ponieważ otrzymujemy telefony, że
w niegodnych warunkach przetrzymywane są psy (niewłaściwe budy, łańcuchy)-  o tym, że pojawiają się osoby na terenie naszej gminy, które to sprawdzają.
Radny Pan Stanisław Chabkopytanie dot. odśnieżania – czy jest odśnieżana droga na Kreców? Jeżeli jest odśnieżana, to na jakim odcinku – z Rozpucia do Krecowa czy
z Siemuszowej do Krecowa, Woli Krecowskiej? Najkorzystniej byłoby, gdyby ta droga, po części zakładowa, była odśnieżana od Woli Krecowskiej, ponieważ tam jest prawdopodobnie najkrótszy odcinek. A w tej chwili już są przekroczone pieniądze na odśnieżanie na „powiatówce”.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – w zależności czy Lasy będą odśnieżać czy nie. Jeżeli nie, to na całej długości jest odcinek odśnieżany. Droga ta nie jest ujęta w odśnieżaniu, tylko jest odśnieżana na zlecenie. Można porozmawiać z mieszkańcami, ale wiadomo, że bliżej mają do drogi nr 28 tym odcinkiem.
Radny Pan Stanisław Chabkoproszę o przygotowanie informacji – jaka była przyznana kwota na GOK w 2018 r. i jak te pieniądze zostały w GOK rozplanowane? Ile przeznaczono pieniędzy na utrzymanie pracowników, na zadania, które były zlecone? Tam były przewidziane również inwestycje – dlaczego te inwestycje nie zostały wykonane, z jakiego powodu?  Tam mają uposażenia też świetlicowi – czy te uposażenia są wszystkie jednakowe dla wszystkich świetlicowych, czy zagadnienia, które mają oni wykonywać w świetlicach, czy jest to dla wszystkich jednakowe czy jest zróżnicowane, czy dostają środki czystości?  Informacja nie musi być na następną sesje ale proszę o podanie tej informacji przy sprawozdaniu.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – Pani Dyrektor GOK przedstawi wszystkie te kwestie.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Dyrektor GOK ma obowiązek przedstawić sprawozdanie w określonym terminie, jednak zmieniło się rozporządzenie i te informacje składane są Wójtowi, ale będą udostępnione.
Radny Pan Stanisław Chabkow związku z tym, że jest już powołana Komisja Statutowa, jeżeli są już jakieś wnioski od radnych, to niech te wnioski są już zgłaszane do tej Komisji. Wnioski niech będą sprawdzone pod względem prawnym, a później będą konsultowane na sesji.
Radny Pan Radosław Babina poprosił, w związku z tym, że Komisja Statutowa jeszcze nie miała spotkania, o wyznaczenie terminu spotkania przez Przewodniczącego Rady.
Radny Pan Stanisław Chabkozapytał czy nakazy płatnicze w dalszym ciągu będą roznoszone przez Sołtysów i kto będzie później pobierał opłaty? W jaki sposób Rada podejdzie do tego w przyszłości, czy będzie to na takich zasadach, jak do tej pory? Jeżeli szukamy oszczędności, to też nie są to małe pieniądze. Tym bardziej, że sołtysi mają teraz większe diety. A za usługi we wsi sołtys również otrzymuje pieniądze – np. nadzór w lesie, wieś ustala stawkę.
Radny Pan Józef Suwaj – moja propozycja jest taka, żeby kwestię z Sołtysami zostawić do wyborów.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – stwierdził, że byłoby to najbardziej racjonalne. Jeżeli ma być coś zmieniane to na przyszłość.
Sołtys Siemuszowej Pan Stanisław Górniak – w odpowiedzi do Radnego Pana Stanisława Chabko – stwierdził, że sołtysi maja tak samo płacone jak radni,
a zwiększona dieta była płacona tylko przez 5 sesji. Było uchwalone przez poprzednią Radę za to, że sołtysi jeżdżą w teren.
Po sprawdzeniu treści uchwały z 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów stwierdzono, że nie ma tam zapisu mówiącego o przyznawaniu większych diet tylko przez 5 następnych sesji.
Radny  Pan Jacek Pisz – w kwestii oświetlenia, o którym wspomniane było na poprzednich sesjach – światła gasną o 21.30. Jest tam zakład pracy, ludzie wracają z pracy – dalej jest problem z tym oświetleniem. W kwestii odśnieżania – droga dojazdowa do zakładu – jedzie pług wtedy, jak o godz. 7 rano droga jest już zajeżdżona przez samochody. Zamiast o 6 rano odśnieżyć to jest to robione o godz. 7. A odśnieżane są np. parkingi.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – za każdym razem, jak Pan Radny zgłasza jest to zgłaszane do Sanoka - pracownik to zgłasza.  Regularnie nie świeci również lampa przy Urzędzie Gminy.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, zwrócimy uwagę w kwestii jeżeli chodzi o odśnieżanie drogi do zakładu. Trzeba jednak również  wziąć pod uwagę, że Wykonawca zajmuje się też odśnieżaniem dróg powiatowych. I bardziej priorytetowe w kolejności do odśnieżania są drogi powiatowe. Natomiast pozostałe drogi gminne są sukcesywnie odśnieżane. Trzeba wziąć pod uwagę , że Wykonawca nie jest w stanie być w kilku miejscach jednocześnie. Myślę, że jest to kwestia dogadania się.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – zgłaszane są również zastrzeżenia, że nie są odśnieżane przystanki.
Radny Pan Radosław Babina – Drodzy Państwo, myślę, że to nie jest jakiś większy problem – np. była taka sytuacja, że przystanek  koło byłego Gimnazjum nie był odśnieżony przy czym po telefonicznym kontakcie z osobą zajmująca się odśnieżaniem przystanek zaczął być odśnieżany. Myślę, ze jest to tylko kwestia poinformowania Wykonawcy.
W kwestii wypowiedzi Pani Wójt odnośnie psów – Radny Pan Radosław Babina przypomniał, że w Rakowej był zgłaszany przypadek bezpańskiego psa, przyjechała służba weterynaryjna, zabrała psa ale ten pies po pewnym czasie wrócił. Pan Radny stwierdził, że może w momencie, gdy sołtysi będą chodzić za podatkiem – spisaliby, które chodzą bezpańsko. Właściciele, decydując się na psa, powinni być odpowiedzialni za to w jaki sposób pies jest przetrzymywany i wykonać takie zabezpieczenia, aby nie mógł się wydostać poza ogrodzenie.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – ostatnio też rozmawiałam w tej kwestii z panem Dzielnicowym – pojawił się taki problem w jednej miejscowości – wiadomo, czyje są psy ale wychodzą poza ogrodzenie i jest problem z przejściem. Do Pana dzielnicowego z tego domu nawet nikt nie wyszedł.
Radny Pan Józef Suwaj – zgłosił sprawę śmieci w pobliżu sklepu.
Radny Pan Stanisław Chabko – problem z psami jest nie od dziś – najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby My jako Rada wystosowali pismo do innych gmin odnośnie tego, aby przygotować petycję dot. oznakowania psów.
Ad. 8/ Zakończenie sesji       
Wobec braku innych pytań o godzinie 1357 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady IV sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział.
 
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
podinspektor UG


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-09 15:15
Dodano do archiwum