Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr III/2019

Protokół Nr III/2019

z III sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 7 stycznia 2019 r.

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

 

III sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 916.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 916 otworzył obrady III sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska informując,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami sesja jest nagrywana oraz transmitowana.
Na podstawie listy obecności  Pan Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych
w sesji bierze udział 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.

 Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:

Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło

Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza

Wójta Gminy – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak

Radcę prawnego – Panią Faustynę Krasulak

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego

 

Panie i panów radnych obecnych na sesji:

1.      Radosław Babina

2.      Stanisław Chabko

3.      Bartłomiej Czerepaniak

4.      Bożena Drzyzga

5.      Mariusz Duszczyński

6.      Grzegorz Górniak

7.      Dawid Jach

8.      Grzegorz Martowicz

9.      Bartosz Nitka

10. Jacek Pisz

11. Józef Suwaj

12. Joanna Szylak

13. Andrzej Wołoszyn

14. Jan Wołoszyn

Nieobecni radni:

1.      Edward Wołoszyn

Oraz sołtysów miejscowości:

1.      Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę

2.      Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga

3.      Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak

4.      Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Proponowany porządek obrad.

 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Proponowany porządek obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/10/18 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/15/19)

7.      Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/16/19)

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/17/19)

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/18/19)

10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym” (projekt uchwały nr III/19/19)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr III/20/19)

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr III/21/19)

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zgłosił jeszcze jeden projekt uchwały nr III/22/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

Porządek obrad po wprowadzonej zmianie:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Proponowany porządek obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/10/18 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/15/19)

7.      Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/16/19)

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/17/19)

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/18/19)

10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym” (projekt uchwały nr III/19/19)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr III/20/19)

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr III/21/19)

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (projekt uchwały nr III/22/19)

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji. Z uwagi na to, że wystąpił problem techniczny
w protokole brakuje zapisu od godziny
2216 do 2235.

Radny Pan Jacek Pisz przypomniał, że na sesji w dniu 12.12.2018 r. zgłaszał sprawę remontu mostu ( „Międzykątami”) i wycięcia topoli przy tym moście.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że przy składaniu wniosków oraz zapytań należałoby bardziej doprecyzować informacje podawane w celu uzyskania odpowiedzi na konkretny temat ( np. podanie nr działki, na którym znajduje się przedmiot zapytania).

Głosowanie:

„Za” przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 14 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami Rady Gminy.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tyrawa Wołoska od dnia 12 grudnia do dnia 7 stycznia 2019r.

 

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

 

 

I. Sprawy bieżące. 1. Wydane Zarządzenia:

1. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych oraz powołania Komisji (nr 80/2018);

2. W sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych przez Referat Infrastruktury, inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (nr 81/2018);

3. W sprawie  powołania Komisji do odbioru w celu oddania do użytkowania inwestycji pn: „ Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice – Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego”(nr 82/2018);

4. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (nr 83/2018);

5.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (nr 84/2018);

6. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru w celu oddania
do użytkowania inwestycji pn: „ Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami
w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice – Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego” (nr 85/2018);

7. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (nr 86/2018);

8. W sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2018 r.
(nr 87/2018);

9. W sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniach prowadzonych przez Referat IIiGG Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w trybie zapytania ofertowego tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) oraz „ Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r. (nr 88/2018);

10. W sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz mienia ruchomego, stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska (nr 89/2018);

11. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (nr 90/2018)

 

2. Sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy

a.      Jak już wspominałam na ostatniej sesji: ogłosiłam nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.
W wyniku rozstrzygnięcia na ww. stanowisko została wybrana Pani mgr inż. Joanna Hnat.

b.      p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tyrawie Wołoskiej ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej. W wyniku rozstrzygnięcia na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Bilańska.

 

II. Inwestycje

 

1. W wyniku dogłębnej analizy akt dot. „Budowy kładki dla pieszych wraz
z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28
w miejscowości Tyrawa Wołoska” okazało się że ww. obiekt nie posiada pozwolenia na użytkowanie. W wyniku czego obiekt należało zamknąć do czasu uzyskania stosownego zezwolenia.

2. W dniu 21.12.2018r. została otwarta oferta dla przetargu  „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie”. Do godz. 1000 wpłynęła 1 oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne na kwotę:

- za 1 miesiąc: 15.000,00 zł +8% VAT tj. 16.200,00 zł

- za 12 miesięcy: 180.000,00 zł +8% VAT tj. 194.400,00 zł

Z rozstrzygnięciem oczekujemy do momentu podjęcia stosownej Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

Podpisano umowę na ścinkę i zrywkę drewna z lasu mienia wiejskiego Wsi Hołuczków dz. nr 369. W wyniku negocjacji ceny najkorzystniejszej ofert ustalono następującą kwotę za pozyskanie drewna:

- drewno wielkowymiarowe – 72,36 zł brutto/m3 ;

- drewno stosowe – 62,12 zł brutto/mp

Ilość drewna do pozyskania to około 170 m3 drewna wielkowymiarowego oraz 5 mp drewna stosowego, gatunek: buk.

Ogłoszono rokowania na sprzedaż działki nr 115 położonej w miejscowości Rozpucie. Cena wywoławcza 35.284,60 zł. Rokowania odbędą się 08.02.2019 r.

Zlecono wycenę działek nr 236/2 i 237/2 położonych w miejscowości Hołuczków celem zamiany pomiędzy gminą a osobami fizycznymi.

Ogłoszono przetargi na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki nr 118 w Rozpucie. I przetarg ofertowy – gatunek: sosna, jodła, buk. Otwarcie ofert nastąpiło 27.12.2018 r. Brak ofert. II przetarg ofertowy – gatunek: sosna – 69,62 m3, jodła – 64,67 m3, buk – 50,19 m3. Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2019 r.

I przetarg ofertowy – gatunek: jodła – 79,41 m3, buk – 22,80 m3. Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2019 r.

 

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

 

1. 13 grudnia odbyłam rozmowę z Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowski w sprawie Błękitnego Sanu oraz obszaru Natura 2000. Prawdopodobnie jesteśmy jedyną Gminą, która tereny zurbanizowane ma objęte obszarem Natura 2000. W związku z powyższym podejmujemy działania mające na celu rozwiązanie tego stanu rzeczy.

2.  2 stycznia bieżącego roku odbyłam rozmowę z Wojewodą Podkarpackim Panią Ewą Leniart w sprawie dotyczącej obiektu mostowego w miejscowości. Rakowa oraz osuwiska w miejscowości Hołuczków. Monitorujemy te sprawy oraz podejmujemy dalsze działania mające na celu rozwiązanie ww. problemów.

3. Dwa Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tyrawa Wołoska zarejestrowały
się w Biurze Powiatowym ARiMR w Sanoku oraz otrzymały pomoc finansową. Powstało Koło Gospodyń Wiejskich o nazwie Złoty Dąb w Hołuczkowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich o nazwie Kalina w Siemuszowej. Gratuluję Paniom
z Hołuczkowa oraz Siemuszowej. Życzę wszelkiej pomyślności i samych sukcesów. Dziękuję Pracownikom Biura Powiatowego ARiMR w Sanoku za wszelką okazaną pomoc, zorganizowanie spotkania informacyjnego oraz wszystkim, którzy przyczynili się do dokonania „niemożliwego” jak to było przedstawiane dotychczas. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Kalina” z Siemuszowej oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Złoty Dąb” z Hołuczkowa serdecznie zapraszam do siebie do Urzędu Gminy celem dokonania dalszych ustaleń oraz odebrania dalszych nagród w związku z ich utworzeniem oraz sformalizowaniem.

 

Radny Pan Jacek Pisz zapytał, czy gmina może odstąpić od obszaru Natura 2000,
w związku z problemami inwestorów, zniechęceniem do inwestycji.  

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – prowadzone są w tym kierunku działania. Prawdopodobnie jesteśmy chyba jedyną gminą w Polsce, gdzie Natura 2000 objęła cały obszar – łącznie z terenami zurbanizowanymi. Staranie się choćby
o wybudowanie jakiegoś małego obiektu wiąże się z decyzjami prawnymi. Próbujemy to odkręcić, ponieważ jest to problem. Zgłaszają się osoby, które chciałyby pewne inwestycje prowadzić na terenie naszej gminy – i na samym początku są już zniechęcone, ponieważ jest to wszystko obwarowane. Lokalny Przedsiębiorca, Pan J.K, który bardzo dużo osób zatrudnia z naszej gminy – kilku inwestycji  nie dokonał ze względu na takie obostrzenia. To bardzo blokuje i bardzo utrudnia. Nie tylko mieszkańcom, ze względu na to, że nie mogą postawić jakiegoś obiektu – ale również jeżeli chodzi o potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby tutaj zainwestować. Problem „Błękitnego Sanu” będzie trwał jeszcze niecałe dwa lata – do 2020 r. Niestety jedni z dwóch albo jedyni nie jesteśmy w „Błękitnym Sanie”. Nie chciałabym się wypowiadać jakie były przyczyny. Natomiast teraz żeby spróbować z powrotem wejść w ten „Błękitny San” – 47 albo 48 gmin musi się spotkać, musi być podjęta uchwała, musi to być wszystko zatwierdzone w Urzędzie Marszałkowskim. I niestety nie jest to takie proste. Natomiast była to tylko kwestia złożenia podpisu – ale zostało to zaniedbane. Jeżeli staramy się o jakieś dofinansowania przy pisaniu projektu, to za „Błękitny San „ otrzymuje się 8 pkt. – nam brakuje 1 pkt., 3 pkt. – automatycznie ze względów formalnych projekt zostaje odrzucony. Te gminy, które należą do „Błękitnego Sanu” bardzo dużo na tym korzystają. Niestety trzeba czekać również
w wielu innych sprawach – trzeba prostować rzeczy. Jest to na pewno bardzo czasochłonne i tego się nie zrobi w miesiąc czy rok. Odbyliśmy już pierwsze rozmowy teraz czekamy na odzew z Urzędu.

Radny Pan Bartosz Nitka stwierdził, że są problemy z postawieniem czegokolwiek – choćby nawet szopki na drewno. Nie ma problemu z wydaniem zezwolenia, ale zabiera to bardzo dużo czasu.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – zadał pytanie odnośnie mostu – kładki w Tyrawie Wołoskiej, który został zamknięty. Jak to się odbyło, że został otworzony? Chodzi tu o kwestie bezpieczeństwa – dlaczego został oddany do użytku.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, w momencie,
w którym były prowadzone wszystkie prace związane z powstawaniem tej kładki mieliśmy świadomość tego, że po ukończeniu budowy tej kładki nie będą zrobione jeszcze chodniki – mówimy o dojściach do kładki z jednej i drugiej strony. Odebraliśmy same prace związane z wykonaniem kładki, natomiast w uwagach do protokołu umieściliśmy informację, że ona nie zostaje oddana do użytkowania z uwagi na fakt, iż trzeba dokonać wszelkich formalności i te chodniki – dojścia muszą być zrobione. Ja w pracy byłem nieobecny od sierpnia do listopada. W tym czasie została ta kładka otworzona. Nie znam do końca przyczyn, dlaczego tak to zostało zrobione
 a dokumenty do Nadzoru Budowlanego nie zostały złożone. Sprawdziliśmy to
w aktach dokumentacji nie zostało to wykonane, więc podjęliśmy decyzję
o natychmiastowym zamknięciu. Ze względu na to, że może to stwarzać niebezpieczeństwo. Ta kładka nie została oficjalnie odebrana – moglibyśmy zostać  pociągnięci do odpowiedzialności za coś, za co tak na prawdę nie odpowiadamy – decyzja została podjęta w poprzedniej kadencji. Panu z GDDKiA została podana błędna informacja, że ta kładka została już oddana do użytku – co było nieprawdą. Dlatego też w dniu jutrzejszym wybieram się do Nadzoru Budowlanego, mam już przygotowaną stosowną dokumentację. Składamy dokumenty – więc mamy nadzieję, że kładka zostanie w krótkim czasie oddana do użytku.

Radny Pan Bartosz Nitka – zadał pytanie dot. kładki – jeżeli chodzi o chodniki, które mają być od strony Szkoły. To ten chodnik ma być przy drodze?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – mowa była o dojściach do kładki. W kwestii chodnika trwają rozmowy.

Radny Pan Bartosz Nitka – mam propozycję, aby ten rów, który tam jest – zasypać
 i wstawić tam jakiś przepust, rurę. Aby zrobić chodnik do Szkoły, żeby całkowicie odgrodzić, zabezpieczyć chodnik.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – zastanawiamy się nad chodnikiem, nad przejściem dla pieszych również.

 

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/10/18 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/15/2019)

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił o wyjaśnienie Radcę prawną Panią Faustynę Krasulak.

Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – od strony prawnej uchwała dotyczy utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy, która została podjęta dnia 12.12.2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ora warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Radna Pani Joanna Szylak – dlaczego w tej formie jest to robione, a nie jest np. zapisane, że traci moc uchwała z 2018 r., w tej uchwale nr III/17/2019. Dlaczego wracamy do uchwały z 2016 r.,  która tak de facto już nie istnieje? Ponieważ uchwała, ta z grudnia, została podjęta. Została opublikowana 19 grudnia, czyli po 14 dniach weszła w życie. Tamtej uchwały z 2016 r. już nie ma. Dlaczego więc wracamy do tej uchwały w takiej formie, a nie jest ta uchwała zawarta w tej, którą podejmujemy? Dlaczego nie ma zapisu, że traci moc uchwała z 2018 r., a wracamy do uchwały
z 2016 r.? Wygląda to tak, jakby drugi raz traciła moc uchwała z 2016 r.

Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – to jest tylko kwestia techniczna. Istnieje możliwość sporządzenia nowej uchwały, tak jak to zostało przedstawione. Zostało to w ten sposób przygotowane, aby zapewnić ten termin 14 dni od wejścia w życie. Stawki, które Państwo dzisiaj będziecie podejmować wchodzą od lutego. Podjęcie tej uchwały wiąże się z tym, aby w gminie mogły nadal obowiązywać stawki przez styczeń.

Radna Pani Joanna Szylak – ale czy my możemy wrócić do uchwały, która już nie istnieje?

Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – projekt uchwały był konsultowany, aby dla potrzeb gminy nadal obowiązywały stawki z 2016 r. Po podjęciu tej uchwały nadal będą obowiązywały stawki z 2016 r., a dopiero od lutego 2019 będą obowiązywały nowe, które Państwo Radni uchwalicie na dzisiejszej sesji.

Radny Pan Bartosz Nitka – po co była uchwała, którą podejmowaliśmy w grudniu?  Na ostatniej sesji powiedziałem – zróbmy uchwałę porządną, w momencie, kiedy będziemy mieli ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Dlaczego głosowaliśmy na tą uchwałą, i teraz ją zmieniamy? Dla mnie bezzasadnym było głosowanie za podwyżką śmieci w grudniu. Nie mieliśmy żadnych podstaw, żeby to głosować. Teraz głosujemy i podnosimy śmieci z 6 zł do 14 zł. Mogliśmy się wstrzymać w grudniu – nie mieliśmy obowiązku tego robić, skoro robimy to teraz. Jakbyśmy mogli w jakiś sposób sugerować, ile kasy możemy wziąć od ludzi. Przetarg był ogłoszony w dniu sesji.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, bardzo króciutko, ponieważ wypowiedzą się tutaj pracownice zajmujące się tym tematem.
W kwestii ściąganych należności Pani Elżbieta Buczek, w kwestiach pozostałych związanych ze śmieciami – Pani Ewa Dudka. Podstawowym problemem jest to, że poprzednia rada gminy nie podjęła odpowiedniej uchwały. O tym dokładniej wypowie się pracownica – Pani Ewa Dudka. Natomiast teraz prosiłbym o wypowiedź Panią Elżbietę Buczek.

Pracownik Referatu Księgowości – Podatki – Pani Elżbieta Buczek – Proszę Państwa zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2018 wynosiły 12.843,00 zł. Z tego zaległości w roku 2018 wynosiły 4.041,00 zł. Czyli wykonanie w 2018 r. jest na poziomie 92%. Jak wygląda egzekucja opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – termin płatności jest do 20-go każdego miesiąca. Upomnienia wystawiane są w maju, we wrześniu i w październiku za raty minione. Zanim zostaną wystawione upomnienia organ podatkowy wszczyna miękką egzekucję, która polega na tym, że osoby posiadające zaległość w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostają poinformowane pisemnie, drogą SMS lub telefonicznie o powstałej zaległości. W tych informacjach mają również podany do wiadomości termin, jaki był płatności, wysokość raty, oraz pouczenie,
że jeżeli nie uiszczą opłaty to zostanie wystawione upomnienie. Każde wystawienie upomnienia wiąże się z naliczaniem kosztów upomnienia, które wynoszą 11,60 zł. Pokrywa to osoba mająca zadłużenie. W 2018 r. wystawiłam 108 takich upomnień. Dalszym etapem wystawienia egzekucji jest wystawianie tytułów wykonawczych.
Od 2013 r. do końca 2018 r. zostało wystawionych 101 tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawia się do Urzędu Skarbowego i wtedy komornicy egzekwują należności. Na 101 wystawionych prze nas tytułów wykonawczych,
od 2013 r., komornik wszczął egzekucję tylko 13 tytułów wykonawczych.
I ściągalność przedstawia się następująco: w 2017 r. – na kwotę 730,00 zł; a w 2018 r. na kwotę 934,00 zł. Czyli ogólnie Urząd Skarbowy ściągnął 1.665,00 zł. Wystawienie tytułu wykonawczego jest ostatnim etapem w egzekucji, jaki może podjąć organ podatkowy. Na tym etapie my już nie możemy zrobić nic. Dalszą egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. I do raty 9 wszystkie zaległości, które są w opłacie śmieciowej
są zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Nie ma podatnika, który mając zaległość nie miałby zrobionego tytułu wykonawczego. Na etapie Urzędu wszystko, co jest możliwe do zrobienia -  jest zrobione. 

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – stawki, które były podejmowane w grudniu osobiście chciałam, żeby były przyjęte przez poprzednią radę gminy, za byłego Wójta. W odpowiedzi od Pani Przewodniczącej uzyskałam, że rada nie będzie podejmowała tej uchwały na ostatniej sesji i niech nowa rada się tym zajmie. Dlatego też w grudniu zostały uchwalone takie stawki ze względu na to, że zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych, jeżeli będziemy otwierać koperty – muszę podać jaki mamy zaplanowany budżet, ile chcemy przeznaczyć pieniędzy na daną usługę. W związku z tym, że ceny wzrastają zostało to przeze mnie obliczone. Zakładałam 150.000,00 zł na odbiór i zagospodarowanie opadów z terenu naszej gminy (na kwotę 9,50 zł i 6,50 zł). Niestety 21.12. została złożona jedynie jedna oferta przez MPGK Brzegi Dolne – kwota za 12 miesięcy – 194.400,00 zł. Czyli stawki grudniowe były za niskie, aby pokryć koszty odbioru
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy ludzie płacąc za śmieci płacą nie tylko za odbiór
i zagospodarowanie ale na opłatę składają się jeszcze inne współczynniki – prowadzenie PSZOK, obsługa administracyjna, system naklejki, książeczki, worki – te na odpady segregowane są za darmo. Na koniec roku 2018 liczba osób, które mają złożone deklaracje to 1608, z czego 191 osób nie segreguje odpadów, 1417 segreguje odpady. Liczba ludności na koniec grudnia – 2060. Z czego wynika, że 436 osób nie ma złożonych deklaracji. Wynika to z tego, że część osób studiuje lub pracuje poza granicami kraju, lub w innych miejscowościach, w których mieszkają i płacą za odbiór odpadów. Za śmieci płaci się tam, gdzie się je wytwarza a nie tam, gdzie się jest zameldowanym. Wynajmując mieszkanie czy akademik – opłata jest wliczana do opłaty za mieszkanie. W roku 2018 były wysyłane zawiadomienia w celu złożenia wyjaśnień.

Ilość odpadów na terenie gminy:

1.      2015 r. – 130 t;

2.      2016 r. – 156 t;

3.      2017 r. – 182 t;

4.      2018 r. – 202 t.

Do przetargu w grudniu zostało zgłoszone 200 t – 120 t odpadów niesegregowanych i 80 t segregowanych.

W przetargu ogłoszonym w 2017 r. na odbiór śmieci w 2018 r. były złożone dwie oferty: MPGK z Ustrzyk Dolnych na kwotę 97.200,00 zł oraz Firma TRANSPRZĘT na kwotę 189.889,92 zł. W tym roku Firma TRANSPRZĘT nie składała oferty.
Z przeprowadzonych z MPGK rozmów wynika, ż odbiór 1 t odpadów wyniesie 900,00 zł, czyli 200 t x 900,00 zł da nam kwotę 180.000,00 zł. Minus od ogólnej kwoty 14.400,00 za transport, za worki segregowane, które muszą nam dostarczyć.
W 2017 r. za prowadzenie punktu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych) gmina zapłaciła 7.380,00 zł. W związku z tym, że te śmieci rosną
w budżecie musi być zaplanowana większa suma. Umowa nie jest na dzień dzisiejszy jeszcze podpisana. Punkt PSZOK musi posiadać każda gmina. Jeżeli nie ma takiego punktu na terenie swojej gminy, wówczas gmina musi mieć podpisana umowę czy porozumienie, że każdy mieszkaniec gminy może w każdym momencie odwieźć śmieci do tego punktu. Mieszkaniec nic  za to nie płaci. Gmina później dostaje za to fakturę i ją opłaca.

Dla porównania Gmina Olszanica – w budżecie miała zaplanowane 380.000,00 zł, najniższa oferta 448.837,00 zł. Gmina Solina – zaplanowane 1.400.000,00 zł, najniższa oferta 2.060.000,00 zł. Gmina Dynów – kwota zabezpieczona w budżecie – 670.000,00 zł, najniższa oferta – 1.030.000,00 zł. Gmina czarna – kwota zaplanowana w budżecie  1.014.000,00 zł, najniższa oferta – 1.778.000,00 zł. Gmina Baligród - kwota zabezpieczona w budżecie – 350.000,00 zł, najniższa oferta – 578.209,00 zł. Jak widać każda gmina starała się, aby koszty nie były duże. Gmina musi jednak zapewnić mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych, jest to ustawowo zapisane. Gmina nie może dokładać do opłat ze środków własnych. System śmieciowy ma się zamknąć sam w sobie. To co płacą mieszkańcy i inne podmioty znajdujące się na terenie gminy powinno się zbilansować. A jeżeli zostanie jakakolwiek nadwyżka, gmina tych pieniędzy nie może przeznaczyć  na inne rzeczy, niż związane  z odbiorem odpadów komunalnych.

Radny Pan Bartosz Nitka – przetarg został ogłoszony stosunkowo późno. Gdyby ten przetarg został ogłoszony wcześniej, mielibyśmy czas 2 tygodni – i mielibyśmy na sesji grudniowej jakiś pogląd. Czy byłaby to ta sama stawka czy inna to możemy tylko dywagować na ten temat.

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – nasza gmina nie posiada osoby odpowiedzialnej za zamówienia publiczne. Poprzedni Wójt nie chciał podpisać przetargu.

Radny Pan Bartosz Nitka – mogła to zrobić nowa Pani Wójt.

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – pod koniec października zmieniła się ustawa, że wszystko ma mieć obieg elektroniczny. Nie mamy osoby od zamówień publicznych. Czekałam, aż inna gmina ogłosi ze względu na to, że przetargi odnośnie systemu budżetowego są bardzo kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. A osobiście ani dla siebie, ani dla Pani Wójt, ani dla gminy nie chcę sprowadzać dodatkowych kosztów – mandatu, dodatkowych wydatków. I czekałam, aż inna gmina ogłosi, aby móc skopiować.

Radny Pan Bartosz Nitka – na ostatniej sesji zastępca Wójta Gminy powiedział, że to nie jest przetarg, który się pisze na kolanie – a Pani mówi, że po prostu skopiowała.

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – zaczerpnęłam treści. System śmieciowy dla wszystkich gmin jest taki sam.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, żeby rozpisać przetarg trzeba mieć zapewnione odpowiednie środki. To jest podstawa, żeby w ogóle ruszyć z przetargiem. Jeżeli nie mamy danych środków zabezpieczonych, a była to wtedy bardzo mała kwota (przyp. 100.000,00 zł). Poprzedni radni nie chcieli podjąć takiej uchwały. Nie było za bardzo możliwości, aby to zrobić zgodnie z terminem. Jeżeli chodzi o kwestię zastanawiania się czy dobrze się stało, że to było później rozpisywane czy wcześniej – ja uważam, że poprzednia kadencja powinna była podjąć tę kwestię związaną ze stawkami. Bo był na to czas. Zazwyczaj takie przetargi rozpisuje się na przełomie sierpnia i września. Z Panią Wójt poprosiliśmy o opinię jeszcze jednej firmy, która oceniła mniej więcej wycenę MPGK. Odpowiedzieli nam, że stawki zaproponowane przez MPGK są jak najbardziej realne i nie są wygórowane.

Radny Pan Radosław Babina – zadał pytanie Pani Ewie Dudce - czy w tej kwocie 14 zł są już liczone książeczki i naklejki? Pani powiedziała, że musi być zabezpieczona pewna kwota. Czy potencjalny odbiorca zna kwotę?

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – odpowiedziała, że w kwocie 14 zł są już wliczone książeczki i naklejki + program obsługujący. Natomiast, co do zabezpieczonej kwoty – przedsiębiorstwa składają oferty. Przy otwieraniu ofert, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, ja, jako Przewodniczący Komisji, muszę podać kwotę, jaką gmina ma zabezpieczoną
w budżecie.  Na dzień dzisiejszy przetarg jest w punkcie martwym. Wszystko zależy od uchwalenia stawek. Jeżeli stawki zostaną uchwalone skontaktuje się
z przedsiębiorstwem w celu podpisania umowy. Jeżeli nie zostaną uchwalone – muszę unieważnić przetarg.

Radny Pan Radosław Babina – chciałem dodać, że w Gminie Zagórz była podobna sytuacja i tam śmieci podniesione są o 100%.

Radna Pani Joanna Szylak – zadała pytanie dot. miejsca wywożenia śmieci na  Instalacje (RIPOK- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – od 2020 r. gmina będzie musiała mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów na RIPOK. W tej chwili wywożą to Ustrzyki do Przemyśla.

Radny Pan Jacek Pisz – zadał pytanie Pani Ewie Dudce – czy w naszej gminie są osoby zwolnione z opłat?

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – odpowiedziała, że nie ma zwolnień. Wszystkie osoby są ujęte.

Radny Pan Radosław Babina zaproponował, aby z Sołtysami zrobić spis ludności. Ponieważ są osoby, które zamieszkują ale nie są zameldowane i nie składały deklaracji dot. odbioru odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił radnych, jeżeli posiadają takie informacje, o zgłaszanie ich.

Na temat kwestii czy urzędnicy i radni mają narzędzia do tego, aby sprawdzać mieszkańców pod względem zameldowania czy faktycznego zamieszkiwania rozwinęła się dyskusja. Każdy z mieszkańców powinien złożyć deklarację.

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – każdy z mieszkańców ma obowiązek złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od zmiany sytuacji w gospodarstwie domowym. Mieszkańcy są wzywani do składania wyjaśnień.

Głosowanie nad uchwałą;

„Za” przyjęciem uchwały nr III/15/2019 w sprawie utraty mocy uchwały
nr II/10/18 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określania
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej głosowało 11 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 3. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/15/2019 w sprawie utraty mocy uchwały nr II/10/18 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały nr III/16/2019 w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/16/19)

 

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr III/16/2019 w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności głosowało 11 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 3. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/16/2019 w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński ogłosił przerwę.

Przerwa 1030 - 1053

Wznowienie obrad o godzinie 1053

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/17/19)

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił o wyjaśnienia
w kwestii uchwały Panią Ewę Dudkę.

 

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – wzór deklaracji jest taki sam, jak był podejmowany na poprzedniej sesji. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej z deklaracji został wykreślony punkt –„Imię ojca” oraz punkt „Imię matki”.

 

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr III/17/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
głosowało 11 radnych, „przeciw - 1”, „wstrzymało się” – 2. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/17/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/18/19)

 

Radny Pan Grzegorz Martowicz zapytał – jakie są ewentualne konsekwencje, jeżeli ta uchwała nie zostanie dzisiaj przegłosowana?

Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – nie będzie środków.

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – przetarg zostanie unieważniony i zostaniemy bez firmy, która odbierze
i zagospodaruje odpady komunalne. Przez miesiąc styczeń nie byłyby odbierane śmieci.

Radny Pan Jacek Pisz – jeżeli przetarg będzie unieważniony można go ponowić.

Pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewa Dudka – tak, ale to jest kwestia czasu. A ludzie płacą cały czas za śmieci. Zgodnie
z ustawą mieszkaniec będzie mógł wywieźć śmieci na jakieś składowisko, a gmina będzie musiała za to zapłacić.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – zgodnie z ustawą przetarg ogłasza gmina, ale to rada ustala stawki uchwałą. Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Jeżeli uchwalimy te stawki, niestety, są one wysokie. Dla nas wszystkich. Jest to kwestia ciężka i trudna. Być może dlatego nie zostało to uchwalone przez ostatnią radę.

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr III/18/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności głosowało 9 radnych, „przeciw - 2”, „wstrzymało się” – 3. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/18/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP
w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym”
(projekt uchwały nr III/19/19)

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – projekt tej uchwały dotyczy uchwały z 2010 r. Tak na prawdę przez ten okres było podejmowanych szereg innych działań, m.in. przeniesienie do budynku w Rozpuciu. Te działania niosły za sobą pewne koszty. W związku z tym wydaje mi się, że bardziej istotniejsze kwestie, jak choćby kontynuacja inwestycji oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach. Myślę, że z tym zadaniem należy się na razie wstrzymać. A jeżeli pojawią się jakieś projekty czy inne formy wsparcia to myślę, że można się nad tym pochylić.

Radny Pan Jacek Pisz zadała pytanie dotyczące samochodu – gdzie stoi samochód
z Rozpucia? W związku z odpowiedzią, że samochód stoi w Świetlicy Pan Radny stwierdził, że nie ma sensu budowy. 

Radny Pan Stanisław Chabko – w kwestii wyjaśnienia do tej uchwały – jak widać po dacie uchwały jest to wszystko już po czasie. W tym czasie wiele innych zmian zostało naniesionych. Nie tylko zmiany papierkowe, ale również i finansowe. Z tego budynku, gdzie był garaż na samochód to już jest wszystko przeniesione do góry, do Świetlicy. Została podjęta taka uchwała na Zebraniu Wiejskim, żeby zagospodarować budynek wiejski, czyli Świetlicę i z wyposażeniem, które tam jest. I w tym kierunku zostały poczynione kroki. Zostały przyznane pieniądze ze Straży Państwowej. Były to kwoty małe – niewystarczające, aby dokonać tych zmian, tego remontu. Zostały dodane pieniądze z mienia wiejskiego. Zostały z budżetu gminy przyznane pieniądze na tzw. wjazd, żeby umożliwić dobry wyjazd auta z garażu i utwardzenie placu. Ta uchwała jest zbędna w gminie. Wiosce przede wszystkim chodzi o zagospodarowanie tego budynku. Zagospodaruje to straż, w przyszłości może koło gospodyń zagospodaruje inne pomieszczenia.

Radny Pan Bartosz Nitka – zgodzę się z Panem Stanisławem, ponieważ ta stara uchwała nie ma racji bytu. Gdyby to miało być wykonane, to już jakieś kroki zostałyby poczynione. Na chwilę obecną ten garaż, jeżeli chodzi o straż, jest nieogrzewany. Jest wykonany wjazd, jest szatnia, zaplecze. Budynek jest duży. Zysków nie przynosi, a jedynie płaci się za utrzymanie.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – my, jako Rada będziemy musieli się pochylić nad tego typu sprawami – jak choćby nad zagospodarowaniem Świetlic. Te Świetlice są w tym momencie puste. Nic się tam nie dzieje. Dobrze, jakby koła gospodyń tam działały. Między innymi dlatego też w Radzie jest tylu młodych radnych, ponieważ chcemy tę sytuację zmienić. Zajmować się będą tym również komisje.

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr III/19/2019 w sprawie utraty mocy uchwały
w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym”
głosowało 13 radnych, „przeciw - 1”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/19/2019 w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP
w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym”
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr III/20/19)

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa ta uchwała zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej zgodnie
z art. 28 członek OSP, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy.

Zawód strażaka to specyficzny zawód. Jest to taka funkcja, która służy ludziom przede wszystkim. Panowie i Panie, którzy przynależą do straży powinni mieć już wcześniej podjętą taką uchwałę.  Przeanalizowaliśmy kwestię możliwości wprowadzenia tego do budżetu gminy. Środki na to się znajdą.  Rozpoczynamy od tych najniższych stawek, aby móc później podnosić. Jest to forma zachęty. Było obiecywane o wiele wcześniej, że będą mieli podejmowaną taką uchwałę. Jeżeli będzie nadwyżka budżetowa, będziemy analizować czy będziemy w stanie przeznaczyć na to większą kwotę.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – ja ze swojej strony chciałem podziękować strażakom, ponieważ przed Świętami miałem u siebie akcję gaszenia komina. Myślę, że będę miał okazję osobiście podziękować. Przyznane pieniądze nie są za wysokie, ale w końcu są. Na spotkaniach ze strażakami
w pierwszej kolejności był podejmowany ten temat, ponieważ strażacy czuli się na bocznej pozycji w stosunku do innych gmin, w których pieniądze były dawno przyznane.

Radny Pan Stanisław Chabko – stawki  na pewno nie są duże, a działania strażaków są duże. Ale takie wyjazdy do kominów powinny być inaczej uformowane. Koszt gaszenia komina, którego nie czyścił kominiarz a się zapalił powinien pokrywać właściciel budynku. Społeczeństwo powinno być uczulone na utrzymywanie tych kominów w dobrym stanie.

Dyskusja na temat czy na mieszkańcach można wymóc posiadanie dokumentu potwierdzającego czyszczenie komina - ewentualnie wyczulić na dbanie o czyszczenie kominów, ze względów bezpieczeństwa.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – w kwestii wyjazdów straży to te wyjazdy pokrywa gmina. Gmina pokrywa również koszty uzupełnień gaśnic oraz paliwa do samochodów.

Powinniśmy przynajmniej w taki sposób docenić ich prace, zaangażowanie oraz to,
że narażają swoje życie.

 

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr III/20/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/20/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr III/21/19)

 P.o. Kierownik GOPS Pani Dorota Stasicka wyjaśniła, że do zadań podstawowych gminy należy, w razie wystąpienia sytuacji, zapewnienie tymczasowego schronienia. Miejsce może być zapewnione w noclegowni, w schronisku dla osób bezdomnych – dla osoby, która nie posiada stałego zameldowania i stałego lokalu mieszkalnego, jak
i również osoby, która posiada takie zameldowanie ale z różnych przyczyn nie może
w tym miejscu mieszkać. Zwłaszcza w okresie zimowym. Koszt pobytu w schronisku – 1.200,00 zł/miesięcznie. Jeżeli osoba nie przekracza kryterium dochodowego gmina pokrywa wówczas koszt pobytu w całości. Jeżeli osoba przekracza kryterium ustala się opłatę. Projekt uchwały procentowo określa wysokość opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Jest to zadanie obowiązkowe gminy. Jeżeli osoba zgłosi się do Ośrodka, to nie ma możliwości, aby odmówić jej skierowania do schroniska. Odbywa się to na zasadzie wydania decyzji.

Głosowanie nad uchwałą:

„Za” przyjęciem uchwały nr III/21/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/21/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (projekt uchwały nr III/22/19)

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił o podawanie propozycji ilości osób w Komisji Statutowej.

Radny Pan Stanisław Chabko postawił wniosek o to, aby w Komisji Statutowej uczestniczyły osoby po jednej z każdej miejscowości.

Więcej wniosków nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem wniosku o to, aby w Komisji Statutowej znajdowało się po jednej osobie z każdej miejscowości, czyli Komisja Statutowa ma liczyć 5 osób głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych.

Wniosek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19
do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił o zgłaszanie osób do Komisji Statutowej.

Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Bartłomieja Czerepaniaka – wyraził zgodę;

Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił Radnego Pana Dawida Jacha – wyraził zgodę;

Radny Pan Józef Suwaj zgłosił Radną Panią Joannę Szylak – wyraziła zgodę;

Radny Pan Dawid Jach zgłosił Radnego Pana Radosława Babinę – wyraził zgodę;

Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Jana Wołoszyna – wyraził zgodę.

 

Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Statutowej.

 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Statutowej:

„Za” przyjęciem listy kandydatów do Komisji Statutowej głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 14 radnych. Lista została przyjęta
i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad uchwałą nr III/22/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej:

„Za” przyjęciem uchwały nr III/22/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej głosowało 14 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0.
Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/22/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7/ Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił pytanie do Pani Wójt – jako, że Urząd Gminy jest wizytówką nas wszystkich, różne słuchy dochodzą - czy nie ma żadnych incydentów związanych ze spóźnianiem się, z alkoholem? To trzeba uczciwie powiedzieć –
w poprzedniej kadencji były z tym niepotrzebne zdarzenia. Czy coś takiego ma miejsce, czy też nie? Jest to pytanie od mieszkańców. I jeszcze pytanie dotyczące spraw organizacyjnych – delegacji, wyjazdów – czy są takie sytuacje, że ktoś
z pracowników wyjeżdża bez informowania o tym? Niejednokrotnie zdarza mi się widzieć pracowników w mieście Sanok.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – osoby, które się spóźniają, wcześniej zgłaszają, że przyjdą trochę później. Lista obecności pracowników jest zanoszona do mnie o godzinie 745. Osoby, które wyjeżdżają, m.in. ja, informują o tym – jest wystawiana delegacja, za którą otrzymuje się pieniądze. Zdarzało się również, że nie brałam delegacji na wyjazd. Te osoby, które wyjeżdżają poza teren gminy, czy przemieszczają się na terenie gminy – też nie zawsze biorą delegację. Zdarzają się wyjazdy do Starostwa, do innych instytucji oraz na zakupy, na potrzeby gminy. Zakupy są konsultowane z Panią Skarbnik. W dalszym ciągu wpływają faktury, niekoniecznie przez nas podejmowane, ale faktury zapłacić trzeba.

Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – w kwestii wyjazdów, wyjść pracowników – osoby, które opuszczają miejsce pracy odnotowują ten fakt w zeszycie.

Radny Pan Radosław Babina – czy prawdą jest, że Pan Wójcik nie pracuje już
w naszej gminie?

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – tak – nie została przedłużona umowa.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – w kwestii budżetu, nad którym będziemy pracować  - proszę Komisje, aby się zebrały.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Proszę Państwa o to, abyście chwilę zaczekali – ponieważ pracownicy drukują i otrzymalibyście już dzisiaj materiały dot. projektu budżetu na 2019 r. .

Radny Pan Jacek Pisz – pytanie do Pani Wójt – w kwestii tego, że Pan Wójcik nie pracuje – czy Pani Wójt ma zamiar na to stanowisko kogoś przyjąć? Czy ten etat, praca, jaką wykonywał Pan Wójcik będzie rozłożona na dwóch, trzech pracowników – żeby zaoszczędzić budżet gminy. Uważam, że byłaby taka możliwość.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Proszę Państwa to, że Pan Wójcik krótko pracował wcale nie oznacza, że nie nic nie zrobił. Udało mu się zarejestrować dwa koła gospodyń, cały czas to monitorował. Jeździł na spotkania z ARiM. Te panie, które chciały -  skorzystały na tym.

Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa myślę, że warto  zapoznać się z zakresem obowiązków pracowników – bo on jest naprawdę szeroki. Jeżeli chodzi o pracowników Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami – dziewczyny mają po ponad 20 pkt różnych zakresów obowiązków. Rozszerzone jest to bardzo ogromnie. Począwszy nawet od Pani, która jest
w Sekretariacie, Pani Urszuli – ta Pani nie ma w zakresie tylko przyjmowania dokumentów, tylko każdy ma wiele zadań. Jesteśmy małą gminą, zdajemy sobie z tego sprawę, ale ten zakres obowiązków też powoduje, że ten pracownik musi znać wachlarz ustaw. I niestety nie możemy dokonywać pomyłek – nie możemy sobie na to pozwolić. Czasami one się też zdarzają – jesteśmy tylko ludźmi. Ale na pewno będzie potrzebna, tak jak Pani Ewa wspominała, osoba od zamówień publicznych. I kolejna sprawa – my zatrzymujemy się co do ilości pracowników w miejscu - natomiast liczba spraw, dokumentacji się rozszerza. Może dojść do sytuacji, że pracownik  zrezygnuje z pracy.

Radny Pan Jacek Pisz -  pytanie do Pana Domaradzkiego – jak pracowałem
w budżetówce, powstały Centra Usług Wspólnych. Tam, gdzie była Szkoła „Setka”, Starostwo prowadzi teraz księgowość wszystkich szkół. Jak pracowałem
w „Mechaniku” księgowa prowadziła jedną szkołę, teraz prowadzi cztery szkoły. Także można dołożyć i tez jest człowiekiem - i tak Starostwo szuka oszczędności.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – jeżeli można Proszę Państwa to prosiłabym Pana Sekretarza, ponieważ przygotował zakres obowiązków dwóch pracowników.

Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Proszę Państwa, każdy ma mnóstwo obowiązków. Weźmy np. Miasto Sanok – tam w jednym wydziale jest więcej osób i te zadania są rozłożone. W naszym Urzędzie każdy ma szeroki zakres obowiązków.

Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz przedstawił zakres obowiązków pracownika Referatu Księgowości – Podatki Pani Elżbiety Buczek oraz pracownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Pani Ewy Dudki.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – w miejscowości Siemuszowa na potoku bobry zrobiły tamę. Mam prośbę, aby zorientować się w pozostałych miejscowościach czy również jest taki problem. Proszę o zgłaszanie, abyśmy mogli przesłać takie informacje do RDOŚ, czy do Starostwa. Za chwilę będzie okres ochronny i nie będziemy mogli nic z tym zrobić. Proszę zgłaszać takie informacje do mnie.

Radny Pan Stanisław Chabko – odnośnie tego co na temat pracowników zostało powiedziane – nie padło na końcu pytanie: za ile ten pracownik pracuje. Czy ten pracownik za tę pensje jest w stanie utrzymać rodzinę. Nie wiemy za jakie stawki pracują. Za odpowiednią pracę pracownik powinien dostawać odpowiednią wypłatę. Pytanie do Pani Skarbnik odnośnie pieniędzy, które zostały przyznane na dane sołectwa. Było powiedziane, że my dostając te pieniądze, wykorzystując je później możemy starać się o zwrot dotacji. Jak to się ma na obecną chwilę i czy w ogóle coś takiego jest. A jeżeli jest to na jakich zasadach.

Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – w tej chwili Panu nie odpowiem, ponieważ nie mam przy sobie materiałów. Jeżeli chodzi o środki przyznawane na Fundusz Sołecki to do Ministerstwa wpłynęło dużo wniosków o zwroty. Dlatego środki te zostały teraz znacznie ograniczone. Dostaliśmy pismo, że środki zostaną w latach następnych znacznie zmniejszone. Konkretne kwoty i pozycje przedstawię po sesji, ponieważ nie mam tego przy sobie, dokumentów. A jeżeli chodzi o wykorzystanie środków to po realizacji budżetu przedstawiamy wniosek o zwrot częściowy, ponieważ zwrot następuje tylko w części.  

Radny Pan Stanisław Chabko – proszę o podanie tej informacji dla każdej  miejscowości. Jaka kwota ma wpłynąć na daną wioskę.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – odnośnie Funduszu Sołeckiego – do końca września należy odbyć zebrania, na których uchwałą rady wsi podejmowane jest, na co te pieniądze z Funduszu Sołeckiego zostaną przeznaczone. Uchwałę podejmuje się rok wcześniej – w tym roku podejmowaliśmy, co w roku 2019 będzie realizowała dana miejscowość.  Mam prośbę, ponieważ w tym roku zaistniała taka sytuacja, bo realizuje się już od stycznia, bo każdy już wie, co w danej miejscowości będzie wykonywane. Ale nie może być tak, że wioska zaczyna realizować ten Fundusz Sołecki dopiero we wrześniu czy w październiku, ponieważ do końca roku należy go wykorzystać. Stawia się w niezręcznej sytuacji Urząd Gminy, ponieważ też należy się z tego rozliczyć.
I później zaczyna się rwać włosy z głowy i pretensje do wszystkich. Jest cały rok na to, żeby to zrealizować. Trzeba mądrze i rozsądnie podchodzić do tego, co rzeczywiście chcecie robić za te pieniądze. Pewne rzeczy podejmuje się lekceważąco, czy tez nie przychodzi się na zebrania, a później jest bardzo dużo do powiedzenia. Wszyscy musimy razem pracować na wspólne dobro. Sołtysi sami później zostają
z tym problemem. Po to rada przyznała ten Fundusz Sołecki, ponieważ nic się na tych wioskach nie działo, żeby w jakiś sposób mieszkańcy odpowiadali i mieli decyzyjność w swoich rękach.

Radny Pan Józef Suwaj – odnośnie Sali gimnastycznej – czy sprawa podłogi jest już zakończona, ponieważ ostatnio dziecko miało wbitą drzazgę.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – sprawa podłogi nie jest jeszcze zakończona. Kilka razy był wymieniany ten parkiet i musimy pewne dokumenty, pewne rzeczy przygotować. Poprzednia rada też miała duże zastrzeżenia do tej podłogi. Za każdym razem jak była kontrola, były protokoły, gdzie nie zgadzaliśmy się z tym decyzjami. Dopatrzyliśmy się wielu niezgodności i nieprawidłowości i to zostało odnotowane.

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – odnośnie tej Sali musimy się również zastanowić czy ta sala powinna być użyczana dla mieszkańców. Czy sala jest odebrana?

Radny Pan Bartosz Nitka – stwierdził, że najpierw to musi być wszystko doprowadzone do stanu używalności. Jak będzie wszystko zgodne  z normami
i przepisami  wtedy można ja udostępniać.

Radny Pan Jacek Pisz – chodzą słuchy, że ta sala nie jest udostępniana przez Panią Dyrektor, żeby jeden z pracowników dodatkowo tej Sali nie sprzątał.

Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo radni nie możemy  bazować na takich zasadach, że chodzą słuchy, na plotkach. Musimy zacząć działać, jeżeli jest taka wola, żeby ta sala była udostępniana to trzeba się nad tym pochylić. Możemy zaprosić Panią Dyrektor na sesję, aby przedyskutować ten temat.

Ustalono, że Pani Dyrektor będzie zaproszona na sesję następną po sesji budżetowej.

Sołtys miejscowości Siemuszowa Pan Mirosław Kozłowski -  Panie Wójcie, myśmy rozmawiali na temat tego urwiska w Hołuczkowie – myśmy nie wzięli pod uwagę, że my mamy drewno do zwiezienia. Tam jest postawiony znak 6 t. Żaden zainteresowany nie kupi nam tego drewna. A trzeba to drewno sprzedać. Musimy zrobić tę drogę przejezdną, a przynajmniej odsunąć od skarpy, od urwiska, żeby można było to zwieźć. Każdy wie, że taki ładunek to jest waga 30-40 t. I może dojść do nieszczęścia. Tam jeździ też samochód ciężarowy odbierający mleko.  

Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – Pan Sołtys ma jak najbardziej rację, jest to dość poważny problem, jeżeli chodzi o kwestie tego osuwiska. Tylko proces naprawy
 i cała procedura formalna wymaga trochę czasu. Fakt powstania tego osuwiska i tego problemu został zgłoszony w przeciągu kilkunastu godzin. Zostało to wysłane do odpowiednich organów, ale jeszcze za poprzedniej kadencji stanęło to w miejscu. Przeczekało to do momentu objęcia władzy przez Panią Wójt. Byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, rozmawialiśmy w tej sprawie z osobą, która zajmuje się opiniowaniem i wszelkimi kwestiami związanymi z doprowadzeniem tych rzeczy do prawidłowej użytkowalności. Jesteśmy na etapie wykonania karty osuwiskowej. To są procedury, które niestety trwają.  Myślę, że dobrym pomysłem będzie zabezpieczenie tej prawej części, jak wyjeżdżamy w górę, żeby można było przejeżdżać. Będziemy jeszcze
z panem Sołtysem rozmawiać na ten temat. Jeżeli chodzi o procedurę samego osuwiska to w każdym roku to się rozkłada na kilka lat. Niestety nie jesteśmy w stanie załatwić tego w ciągu jednego roku dlatego, że karta osuwiskowa – jej sporządzenie również trwa, później sporządzenie dokumentacji projektowo-geologicznej to jest kolejny rok. Część tych środków, oprócz karty osuwiskowej, która również kosztuje, będzie dofinansowana z Urzędu Wojewódzkiego – nie wiadomo w jakim zakresie. Na pewno w dość sporym. Tak, że warto będzie przejść tę procedurę. Później kolejne kwestie to już są kwestie wykonania i naprawy. Trzeba również zwrócić uwagę, że poniżej drogi tylko część działki należy pod drogą gminną, natomiast poniżej to już jest własność prywatna. A to już są kwestie do dalszych rozmów i dyskusji.

Radny Pan Stanisław Chabko – pytanie do Pani Wójt -  odnośnie wycinki u nas
w lesie. Wycinka u nas w lesie wiąże się z oświetleniem. I z tych informacji, które zostały podane przez Panią – niewiele mi to mówi. Dlatego, że w tej chwili nie wiem czy te podane kwoty i liczby odzwierciedlają wszystko, co tam ma być. My, jeżeli nie będziemy mieli kwoty zabezpieczającej pod to oświetlenie, pod ten odcinek – ponieważ przyjęte jest, że robimy to odcinkami – to czy dalsza ścinka będzie następować. Czy tylko na tym etapie, który jest w tej chwili będzie zamykana? Tam już powinien być przetarg na sprzedaż drewna. Czy to będzie leciało cały czas – jedno sprzedamy, drugie będziemy cięli czy po prostu - tniemy i sprzedajemy? Jeżeli ogłaszamy przetarg i wyłoni się kupiec to pod całość. Żeby nie robić pod każdą jedną ścinkę, która się dalej dokonuje, przetarg. Żeby to już leciało w jednym ciągu. Bo przedłuży się z czasem i wtedy przyjdzie zrealizować to zadanie – wyjdzie wrzesień.
I będzie kwota albo jej nie będzie. A mamy też zabezpieczenie z Funduszu Sołeckiego.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – szkoda, że dzisiaj nie ma Pana Sołtysa, ponieważ pogłębiłby Waszą wiedzę w tym temacie. Sprawa jest taka, że nie możemy nie wiadomo jakiej ilości wyciąć. Dlatego też, że prawdopodobnie w połowie stycznia pokażą się już cenniki w Lasach Państwowych i Lasy Państwowe też zaczną wycinać.  Nie sztuka jest wyciąć, ale jeżeli nie zostanie sprzedane, to później co dalej. Trzeba do tego ostrożnie podejść. Dlatego na zebraniu wiejskim z Panem Sołtysem
z Hołuczkowa rozmawialiśmy o tym, że bardzo rozsądnie, ostrożnie  trzeba do tego  podejść. Kwestia tez tego, jakie będą cenniki. Jeżeli Lasy ruszą też ze sprzedażą – to przewoźnicy i kupcy będą mieć możliwość wyboru. Nie sztuka jest powycinać – kwestia też, jakie będą cenniki. Dlatego padały takie sugestie, że jeżeli planujemy wycinkę – nie robimy tego w grudniu tylko przygotowujemy się już w sierpniu. Wtedy, kiedy Lasy już zamykają - kiedy sprzedaże detaliczne i hurtowe tam się już kończą, wtedy jest większa szansa na lepszą cenę. 

Radny Pan Stanisław Chabko – ja tę rzecz podnosiłem nie od dziś. Tylko przez lata. Jeżeli robimy ścinkę we wsi, w mieniu wiejskim, to my musimy myśleć o tym, żeby we wrześniu drzewo już było cięte. Ile ta sosna może poleżeć? Obraz pewnych rzeczy mamy i powinniśmy do tego podchodzić po ludzku. Jeżeli wiemy, że jest takie zadanie i to zadanie ma być zrobione mienia wiejskiego. Ja bez przerwy powtarzam i będę powtarzał, że jeżeli we wsi sołtys nie będzie gospodarzem to niestety takie będzie dziadostwo jak jest w tej chwili.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – myślę, że należy wyciągać wnioski, aby
w przyszłości nie popełniać takich błędów. W wielu kwestiach decyduje czas. Robiłam rozpytanie – najlepiej jest sierpień, wrzesień, jest odpowiednia cena i ludzie potrzebują drewna.

Radny Pan Bartosz Nitka – kiedy był ogłaszany przetarg na ścinkę w Rozpuciu?

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – nie mam przy sobie dokumentów,
ale prawdopodobnie w październiku albo listopadzie – na 100% w tej chwili nie powiem. Po sprawdzeniu Pani Wójt podała, że 19 listopada.  

Radny Pan Bartosz Nitka – jak było powiedziane ogłoszenie powinno być najpóźniej we wrześniu, a we wrześniu była poprzednia rada i poprzednia władza. Wiem, że nie powinniśmy do tego wracać. Więc Radny Pan Chabko, który był radnym
w poprzedniej kadencji, też powinien postulować, żeby ten przetarg był ogłoszony wcześniej.

Radna Pani Bożena Drzyzga przypomniała, że Radny Pan Chabko na każdej sesji
o tym mówił.

Radny Pan Jacek Pisz – pytanie do Pani Wójt – w sprawie oświetlenia  przy Zakładzie (Drewex). Lampy są gaszone już przed 10. Miały być tam dołożone 2 lampy, jeszcze za poprzedniego wójta, jak było robione oświetlenie na „Sadziska”.

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – zostało to już zgłoszone. Razem
z pracownikiem Panią Ewą Dudką było ustalane gdzie i o jakich porach światło ma się świecić. Tam ze względu, że osoby wracają z drugiej zmiany jest przedłużone prawdopodobnie do godziny 23.

Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że żadna dokumentacja w tamtym terenie nie była wykonywana.

Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna -  była o tym mowa. Projekty
są zrobione na całość. Z tych co Pani Wójt mówiła, my mamy pieniądze na realizacje – w zeszłym roku przeznaczyło się pieniądze – 45.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – pytanie do Sołtysa z Tyrawy Wołoskiej – czy jest jeszcze jakieś drzewo w naszym lesie wiejskim do wycięcia odnośnie tych odcinków oświetlenia, które są jeszcze do zrobienia ?  Bo trzeba się również zastanowić na tą kwestią, z czego my tu w Tyrawie sfinansujemy oświetlenie (np.  „góra” Tyrawy) .

Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – dłużyc już nie ma jest tylko drewno opałowe. Ale myśmy się przyzwyczaili to tego, że robimy tylko z mienia wiejskiego. Pomyślmy o tym, że może coś z budżetu państwa mogłoby być dołożone. To się sprzedaje pole, to działki – i wszystko idzie na oświetlenie.

Radny Pan Stanisław Chabko – odnośnie oświetlenia – to taki wniosek ja złożyłem, żeby oświetleniem objąć cała gminę. I taki wniosek przeszedł. W tym wniosku zostało zawarte coś takiego, że to zostaje sfinansowane z mienia wiejskiego – każda wioska. Do tego w ostatniej chwili podszedł również Hołuczków. To było wałkowane przez kilka miesięcy. Dopiero zaczęto robić dokumentację odnośnie oświetlenia. Nie interesowałem się jakimi odcinkami będzie robiona Tyrawa. Przede wszystkim skupiłem się na wykonaniu oświetlenia w Rozpuciu. A że tam wyszło tak, jak wyszło to jest inna bajka. Ale w Tyrawie dawni radni nie angażowali się w to. Jeżeli ktoś chce sprawdzić czy to, co ja mówię jest prawdą – proszę sięgnąć do protokołów
z poprzednich lat – kto w tej kwestii  cokolwiek mówił. Pomijam już te rzeczy, czy na zebraniach wiejskich ktoś przychodził czy nie. Bo to nie jest moja sprawa w danej wiosce. Mnie interesowała moja wioska, jako mieszkańca – i to pilnowałem. Brak było również zaangażowania ze strony mieszkańców.

Radny Pan Radosław Babina – rozumiem, że to ma być finansowane z mienia wiejskiego, a my takiego nie posiadamy (choćby nawet lasów wiejskich), większość mienia zostało sprzedane.

Radny Pan Stanisław Chabko – żeby cokolwiek sprzedać musi być uchwała zebrania wiejskiego. To, co jest mieniem wiejskim, to decyduje wieś, co można sprzedać. Trzeba chodzić na zebrania wiejskie.

W trakcie dyskusji stwierdzono, że jest zbyt małe zainteresowanie społeczeństwa uczestniczeniem w zebraniach wiejskich.

Radny  Pan Jacek Pisz dodał, że za poprzedniego wójta zebrania miały być co 3 miesiące.

Sołtys Tyrawy Wołoskiej Pan Stanisław Jarzyna – można robić częściej zebrania, ale tym ludziom na zebraniu trzeba też coś powiedzieć. Robiło się zebrania jeżeli było do zadecydowania np. gdy chodziło o przeznaczenie pieniędzy z mienia wiejskiego
z  Funduszu na ten rok, na to, co będziemy realizować. Jest protokół na to, gdzie przeznaczamy pieniądze ( na budowę oświetlenia w górnej wsi). Musi być min. 15 osób na zebraniu.  

Radny Pan Stanisław Chabko – zebranie wiejskie jest ważne nawet jak jest 5 osób. Jeżeli nie ma forum musi być odczekane pół godziny.

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński są poruszane kwestie, że mieszkańcy nie wiedzą o zebraniach a informacje są.

Ad. 8/ Zakończenie sesji       

Wobec braku innych pytań o godzinie 1242 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady III sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział. .

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-01-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-04 14:42
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-09 15:12
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 16:02:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.