Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018
z sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 października 2018 r.
 
O godz. 904 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XLII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.

Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę prawną – Panią Faustynę Krasulak


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 

 1. Maciej Batorski
 2. Daniel Bilański
3.  Zenon Bodnar
4.  Ryszard Burzyński
5.  Stanisław Chabko
6. Tomasz Czapor
7.  Grzegorz Jasiński

 1. Anna Kuzicka-Maniawska
 2. Janusz Nitka
 3. Zofia Rudkowska
 4.  Jolanta Tomaszewska
Nieobecni radni:
 1. Stanisław Białecki
 2. Bobyk Ireneusz
 3. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 4. Tomasz Wołoszyn
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Rozpucie - Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 11 radnych.
***************************************************************************
Ad.2/
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLII/217/18)
 2. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr XLII/218/18)
 3. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały nr XLII/219/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.


Radny Pan Maciej Batorski zaproponował, że może dobrym rozwiązaniem byłoby to, aby to rada w nowej kadencji pochyliła się nad projektami uchwał dotyczącymi wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
Radni postanowili, że podejmą uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w czasie trwającej obecnie sesji.
 
Porządek obrad został przyjęty 10 głosami „za” przy 10 głosujących (Radny Pan Zenon Bodnar uczestniczył w obradach od godz. 10.00).
****************************************************************
Ad.3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
Podinspektor UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół nr XLI/2018 z XLI sesji zwykłej Rady Gminy z dnia 18 września 2018 r.
Protokół nr XLI/2018 z dnia 18 września 2018 r. przyjęto jednogłośnie przy 10 głosujących.
*********************************************************************
Ad. 4/  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami Rady Gminy.
Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 18.09.2018 r. do 15.10.2018 r.
W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
1. Nr 49/2018 – w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na „Rozbiórkę (likwidację) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowę oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tyrawa Wołoska”;
2. Nr 50/2018, Nr 51/2018, Nr 52/2018, Nr 55/2018 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.;
3. Nr 53/2018 – w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych
ze sporządzeniem pełnomocnictw do głosowania w wyborach;
4. Nr 54/2018 – w sprawie powołania komisji do odbioru prac.
 
17 października br.  zostanie odebrane oświetlenie uliczne w Tyrawie Wołoskiej, Rozpuciu i Hołuczkowie. Zgodnie z zaleceniami rady zostali powołani do tego sołtysi oraz pracownik Urzędu Gminy. Uczestniczą w tym również przedstawiciele Wykonawcy. W odbiorze może również uczestniczyć każda zainteresowana osoba.
 Pan Wójt poinformował, że wykonywane są drogi. Rozstrzygnięto przetarg na drogi rolnicze. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową. W odbiorze będzie uczestniczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. Środki na remont dróg w miejscowościach:
- Tyrawa Wołoska – 23.489,97 zł (po odliczeniu Inspektora Nadzoru) wszystkie wybrane drogi będą wykonane;
- Rozpucie – 17.009,11 zł;
- Hołuczków – 5.079,33 zł – na  Zebraniu Wiejskim ustalono, że z mienia wiejskiego dołożona będzie kwota  1.200,00 zł.;
- Siemuszowa – 10.681,51 zł;
- Rakowa  - zostało 8.872,77 zł – będą wykonane drobne naprawy w ubytkach asfaltu na drodze oraz zostały zakupione 4 rury 6-cio metrowe, plastikowe za kwotę
2.757,66 zł.
Nie został rozstrzygnięty przetarg na oczyszczalnię. Na ten cel gmina ma zabezpieczoną kwotę 361.000,00 zł.
Został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 115 położonej w miejscowości Rozpucie. Cena wywoławcza to 37.998,00 zł. Przetarg odbędzie się 06.11.2018r. o godz.11.00.

Ogłoszono zapytanie ofertowe na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny z lasu mienia wiejskiego na dz. nr 118 i dz. nr 611 w miejscowości Rozpucie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2018 r.
 
Przeprowadzony został przegląd przewodów kominowych we wszystkich budynkach komunalnych. Przeprowadzony został również przegląd kotłów gazowych.
. W budynku po Gimnazjum, który obecnie w części zajmuje Fundacja, założony został licznik wody oraz ścieków.  Przygotowane zostanie stosowne porozumienie i wg wskazań licznika gmina będzie się rozliczać z Fundacją. 
Pan Wójt poinformował, że gminie naliczane są opłaty za pobór wody przez PGW Wody Polskie. Prawdopodobnie w przyszłym roku będą musiały być założone liczniki, żeby mierzyć pobór wody.
W dniu 23.08.2018 r. dokonano odbioru podłogi na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej zgodnie z podpisanym porozumieniem.
 
Radny Pan Maciej Batorski zapytał, czy sprawa odbioru podłogi na Sali gimnastycznej jest już zakończona.
Pan Wójt odpowiedział, że tak.
Pan Radny stwierdził, że podłoga nie jest właściwie wykończona – nawierzchnia nie jest polakierowana, klepki są rozsunięte, w większości do naprawy został użyty materiał z rozbioru wcześniejszej podłogi – nie jest to bezpieczne dla dzieci.
 
Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem do Pana Wójta o dostarczenie na sesję protokołu z odbioru prac związanych z naprawą podłogi na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w celu zapoznania z nim Rady.
Pan Wójt odpowiedział, że tylko Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli protokołu odbioru prac związanych z naprawą podłogi na Sali gimnastycznej. Dokumenty nie będą przynoszone na sesję.
Pani Przewodnicząca dodała, że nie chodzi o kontrolę tego protokołu a jedynie
o zapoznanie Rady z jego treścią, czego Pan Wójt nie chciał zaakceptować.
Radny Pan Grzegorz Jasiński stwierdził, że nie rozumie, dlaczego w pewnych kwestiach jest problem z przedstawieniem protokołów. Komisji dot. spraw związanych z podłogą na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej było kilka – tak na prawdę nic one nie wniosły. Skład komisji powinien być podany przez Wójta do wiadomości Rady.  
Pan Wójt pinformował, że obecni przy odbiorze prac związanych z naprawą podłogi na Sali gimnastycznej byli: przedstawiciel Urzędu Gminy - Pani Ewa Dudka, Inspektor Nadzoru – Pan Jerzy Baran oraz autor projektu – Pan Jerzy Gładysz.
Pani Przewodnicząca zapytała, kto z ramienia Szkoły Podstawowej uczestniczył
w odbiorze tych prac i kto podpisał końcowy protokół.
Pan Wójt odpowiedział, że ze Szkoły nie było przedstawiciela, ponieważ Pani Dyrektor była wówczas zajęta. Protokół podpisały wymienione osoby.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że Rada wcześniej powinna zgłosić do Prokuratury sprawę wadliwie wykonanej inwestycji.
Pani Przewodnicząca dodała, że miał się tym zająć Pan Wójt, o czym było mówione już na kilku sesjach wcześniej, do chwili obecnej Pan Wójt nie zgłosił tego do organów ścigania mimo wielokrotnych nacisków ze strony Rady.
 
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, czego dotyczyły zmiany w budżecie przytoczone w sprawozdaniu Wójta – w jakich działach były przesunięcia i jakie to były kwoty. Pan Wójt nie potrafił na to pytanie rzeczowo odpowiedzieć.
Pani Skarbnik poinformowała, że nie ma w tym momencie przy sobie dokumentów.
Po dostarczeniu materiałów Pani Skarbnik przedstawiła informacje na ten temat.
 
Radny Pan Daniel Bilański zapytał o sprawę wytyczenia granic przy drodze gminnej graniczącej z działką prywatną w miejscowości Tyrawa Wołoska, o której na ostatniej sesji wspomniał również Radny Pan Tomasz Wołoszyn. Kto za to zapłaci i czy wiadomo z czyjej winy to przesunięcie granicy nastąpiło.
Pan Wójt odpowiedział, że nie wiadomo z czyjej winy nastąpiło przesunięcie granic. Droga jest gminna i za wytyczenie nowych granic zapłaci gmina.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, czy nie ma możliwości, aby pracownik Urzędu Gminy posiadający odpowiednie uprawnienia, mógł wskazywać granice dla gminy. Oczywiście takiemu pracownikowi jest potrzebny również odpowiedni sprzęt.
Radni Pan Grzegorz Jasiński oraz Pan Maciej Batorski dodali, że  w sytuacji, gdy osoba prywatna nie zgodzi się z ustaleniami geodety z Urzędu Gminy  może wystąpić do sądu o wskazanie granic. Dlaczego gmina ma ponosić koszty przesunięć granic.
Pan Wójt odpowiedział, że zwróci się do Radcy prawnej z zapytaniem, czy pracownik Urzędu Gminy może wykonać wytyczanie granic dla gminy. Pan Wójt dodał, że była już jedna sprawa związana z przesunięciem granic zgłaszana na Policję – ale jak dotychczas nie zostało ustalone, kto ponosi za to winę.
 
Pani Przewodnicząca zapytała, w związku z zadanym pytaniem mieszkańca gminy,  czy w momencie budowy nowego domu można dostać od gminy kręgi, przepusty, które kiedyś gmina zapewniała.
Pan Wójt odpowiedział, że w momencie budowy domu, gdy dana osoba wykonuje np. zjazd z drogi na swoją posesję musi posiadać również projekt na ten zjazd i wykonuje go samodzielnie. Dodatkowo należy wystąpić do Zarządu Dróg lub Gminy
o pozwolenie. Gmina przekazuje kręgi na zjazd tylko w sytuacji, gdy jest przebudowana lub modernizowana droga już istniejąca. 
Radny Pan Maciej Batorski zapytał, czy jest już coś wiadomo w sprawie ewentualnej budowy stacji paliw w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska. I jak w tym kontekście ma się oczyszczalnia, która częściowo jest zlokalizowana na tej działce do przetargu ogłoszonego na 19.09.2018 r.
Pan Wójt wyjaśnił, że do końca roku gmina posiada bezpłatne użytkowanie gruntu.  Prawdopodobnie uda  się przedłużyć ten termin. Jeżeli chodzi o ogłoszony przetarg to wchodzi  do niego utylizacja starej oczyszczalni, zlikwidowanie wylotu i budowa nowej oczyszczalni.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał, jaki jest koszt tego całego przedsięwzięcia i ile środków na ten cel posiada obecnie gmina.
Pan Wójt odpowiedział, że gmina ma na ten cel zabezpieczone w budżecie 361.000,00 zł. Dodatkowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 267.000,00 zł, które być może uda się przesunąć do czerwca 2019 r. Kosztorys inwestorski wynosi 392.000,00 zł.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał o to, czy prawdą jest, że działka pod starą świetlicę w Rakowej jest wystawiona na przetarg.
Pan Wójt odpowiedział, że na drugi przetarg jest wystawiony sklep i była remiza
w Rozpuciu, a działka w Rakowej nie.
(O godzinie 10.00 do obrad dołączył Radny Pan Zenon Bodnar).
 
Pani Przewodnicząca zapytała jak wygląda sprawę koszenia wokół świetlic i czy jest za to płacone – natomiast Pan zajmujący się koszeniem w Hołuczkowie robi to za darmo. Jest przecież zakupiony sprzęt i mają się tym zajmować pracownicy gospodarczy. 
Pan Wójt odpowiedział, że zajmują się tym Świetlicowi. Natomiast w przypadku Hołuczkowa będzie to uregulowane. Pracownicy gospodarczy na razie zajmują się Tyrawą Wołoską. Natomiast od nowego roku będą kosić w innych miejscowościach.
 W związku z tym zmienią się płatności dla Świetlicowych.
 
Radna Pani Anna Kuzicka-Maniawska zapytała o możliwość wykonania przejścia przy szkole. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci w czasie opuszczania autobusu i przechodzenia przez drogę w kierunku Szkoły.
Pan Wójt odpowiedział, że nie za bardzo jest możliwość wykonania tego przejścia
w tym miejscu, ale napisze pismo w tej sprawie do Transgazu.
Radny Pan Maciej Batorski zgłosił pytanie od mieszkańców Hołuczkowa – chodzi
o dowóz dzieci - czy jest możliwość, aby bus dojeżdżał do wyższych części miejscowości.
Pan Wójt odpowiedział, że nie. 
 
Pani Przewodnicząca, na prośbę mieszkańca Tyrawy Wołoskiej,  zapytała  o możliwość ustanowienia przystanku „na żądanie”.
Pan Wójt odpowiedział, że wystąpił z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg
o ustanowienie przystanku „na żądanie”.
Pan Wójt poinformował, że będzie możliwy przejazd autobusu dowożącego dzieci
z Piły do Szkoły przez most w Siemuszowej. Będzie natomiast sprawdzany przejazd samochodów z lasu.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał, jak wygląda sprawa przejazdu ciężkich samochodów ciężarowych przez drogi gminne. Zgłaszane są przypadki niszczenia tych dróg. Jak wygląda sprawa dróg zniszczonych przez Geofizykę.
Pan Wójt odpowiedział, że będzie ustawiony  znak ograniczenia do 8t. Drogi zniszczone przez Geofizykę mają być doprowadzone do stanu przed wejściem w teren. 
 
Na zgłoszone przez Panią Przewodniczącą pytanie mieszkańca gminy dot. znaku „zwierzęta gospodarskie” Pan Wójt odpowiedział, że do Powiatowego Zarządu Dróg
w sprawie znaku nie występuje Wójt tylko osoba zainteresowana.
 
Radny Pan Maciej Batorski zapytał, jak wygląda sprawa mostku w miejscowości Rakowa. Panu, który wykonał mostek grozi kara za samowolę budowlaną.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa jest w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
 
Pani Przewodnicząca poprosiła o sprostowanie informacji o tym, że kładkę dla Sołtysa Tyrawy Wołoskiej sponsorowała gmina.
Sołtys Pan Stanisław Jarzyna wyjaśnił, że kładka została wykonana wyłącznie przez niego.
Pan Wójt dodał, że takie informacje można łatwo sprawdzić u Skarbnika Gminy- czy takie zadanie było opłacane z pieniędzy gminy.
 
Pan Wójt poinformował, że w przyszłym roku Rada musi zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 130.140,00 zł na dofinansowanie wykonania toalet wraz z szatniami
w pobliżu stadionu.
*********************************************************************
Ad.5/  Interpelacje i zapytania radnych.
 
*********************************************************************
Ad.6/  Podjęcie uchwał:

 1. projekt uchwały nr XLII/217/2018 w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska
 
W sprawie projektu uchwały wywiązała się dyskusja. Radca prawny wyjaśniła czego będą dotyczyć zmiany w statucie, m.in. od nowej kadencji pojawia się obowiązek transmitowania i utrwalania obrad sesji rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zapewnienie takich urządzeń przez Urząd Gminy jest obligatoryjne. Dodatkowo do każdego protokołu będzie dołączany imienny wykaz głosowania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska jest obowiązkiem Rady
w trwającej obecnie kadencji.
Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem, aby wykreślić z porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (XLII/217/2018) . Rada pochyli się nad projektem po zebraniu się i omówieniu projektu statutu przez  komisję statutową.
Głosowanie nad wnioskiem:
„za” -  11 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymało się” – 0 głosów
*********************************************************************
Z uwagi na wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr XLII/217/2018 numeracja projektów została zmieniona.
 

 1. projekt uchwały nr XLII/217/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały dokonała Pani Elżbieta Buczek – Inspektor
w Referacie ds. Podatków.
Przedstawiony został protokół z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego (załącznik nr 3).
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego po analizie stawek podatku
od nieruchomości proponuje podnieść stawkę podatku o 3% w stosunku do roku 2018.

Propozycja Wójta Gminy: podniesienie stawek podatku od nieruchomości o 5 %
 w stosunku do roku 2018

 
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości o 3%
w stosunku do roku 2018 poddano pod głosowanie:
„za” -  11 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymało się” – 0 głosów
Uchwałę nr XLII/217/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  podjęto:  11 głosami „za”  przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
****************************************************************

 1. projekt uchwały nr XLII/218/2018 w sprawie wysokości stawek podatku
  od środków transportowych
Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały dokonała Pani Elżbieta Buczek – Inspektor
w Referacie ds. Podatków.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego po analizie stawek podatku od środków transportowych proponuje podnieść stawkę podatku o 3% w stosunku do roku 2018.
Propozycja Wójta Gminy: podniesienie stawek podatku od środków transportowych
o 5 % w stosunku do roku 2018

 
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
o 3 % w stosunku do roku 2018 poddano pod głosowanie:
„za” -  11 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymało się” – 0 głosów
Uchwałę nr XLII/218/2018 w sprawie w wysokości stawek podatku od środków transportowych
podjęto 11 głosami „za” przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.7/Dyskusja.
W trakcie dyskusji Pani Przewodnicząca ustaliła wstępnie termin sesji następnej w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska na dzień 30.10.2018 r. na godz. 16.30.
****************************************************************
Ad.8/ Wolne wnioski i zapytania.
****************************************************************
Ad.9/  O godzinie 1102 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XLII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG

 
 
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-10-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-04 14:39
Dodano do archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2020r. 05:05:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.