XML
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018
z sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.
O godz. 905 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XLI sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.

 

Witając:

Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca

Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka

Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza

Radcę prawną – Panią Faustynę Krasulak
 

Panie i Panów radnych obecnych na sesji :

 

1.     Maciej Batorski

2.     Stanisław Białecki

3.     Daniel Bilański

4.  Zenon Bodnar

5.  Bobyk Ireneusz

6.  Stanisław Chabko

7.  Grzegorz Jasiński

8.      Anna Kuzicka-Maniawska

9.      Janusz Nitka

10. Zofia Rudkowska

11.  Jolanta Tomaszewska

12. Tomasz Wołoszyn

Nieobecni radni:

1.      Ryszard Burzyński

2.      Teresa Brzeżawska – Juszczak

3.      Tomasz Czapor

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

oraz sołtysów wsi :

Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę

Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę

Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka

Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego

Rozpucie - Pana Janusza Nitka

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 12 radnych.

***************************************************************************
Ad.2/

Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Proponowany porządek obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/212/18)

2)    w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/213/18)

3)    w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały
nr XLI/214/18)

4)     w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały
nr XLI/215/18)

5)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały
nr XLI/216/18)

7.      Dyskusja.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zakończenie sesji.

 

Uwagi do porządku obrad zgłosił Radny Pan Stanisław Chabko.

Porządek obrad został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” przy 12 głosujących.

****************************************************************

Ad.3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.

Podinspektor UG Urszula Wisłocka przeczytała:

- protokół nr XXXVIII/2018 z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2018 r.

Protokół nr XXXVIII/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. przyjęto jednogłośnie przy 12 głosujących;

- protokół nr XXXIX/2018 z XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 9 lipca 2018r.
Protokół nr XXXIX/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. przyjęto jednogłośnie przy 12 głosujących;

- protokół nr XL/2018 z XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 20 lipca 2018 r.
Protokół nr XL/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. przyjęto jednogłośnie przy 12 głosujących.

*********************************************************************

Ad. 4/  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami Rady Gminy.

Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 21.07.2018 r. do 17.09.2018 r.

W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:

1.   Nr 32/2018, Nr 36/2018, Nr 37/2018, Nr 43/2018, Nr 45/2018, Nr 48/2018– w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok;

2.   Nr 33/2018 – w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok;

3.   Nr 34/2018 – w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok;

4.   Nr 35/2018 – w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport ( HNS ) Gminy Tyrawa Wołoska;

5.   Nr 38/2018 – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątkowych;

6.   Nr 39/2018 – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody
w uprawach i płodach rolnych;

7.   Nr 40/2018 – w sprawie  umorzenia ubocznych należności pieniężnych;

8.   Nr 41/2018 – w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu
i wysokości strat i szkód w infrastrukturze gminnej, spowodowanych klęskami żywiołowymi i ruchami osuwiskowymi ziemi na terenie Gminy Tyrawa Wołoska;

9.   Nr 42/2018 -  w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu  i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan., piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę;

10.             Nr 44/2018 – w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2018 roku;

11.             Nr 46/2018 – w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej
       im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej do zastępstwa dyrektora           placówki  w przypadku jego nieobecności;

 

12.             Nr 47/2018 – w sprawie ustalenia stawki opłat za wynajem pomieszczeń
       w gminnych obiektach komunalnych na spotkania wyborcze.

 

Pan Wójt poinformował o remoncie budynku w miejscowości Siemuszowa (przetykanie komina, barierki, schody).

Pan Wójt poprosił sołtysów, że od czwartku pracownicy gospodarczy z Urzędu Gminy będą wycinać krzewy na drogach gminnych.

W sprawie podziału liczników w budynku byłego gimnazjum w  miejscowości Rakowa Pan Wójt poinformował, że koszt takiego rozdziału to ok. 16.000,00 zł. na pewno musi być założony licznik na wodę. Przed uruchomieniem pieca musi być wykonany przegląd.

Do użytku został oddany chodnik wraz z mostem obok Szkoły. Zostało to zrealizowane przez GDDKiA.

Pan Wójt poinformował, ze wszystkie drogi do remontu, na które były przeznaczone pieniądze są wybierane wraz z sołtysami.

Wybrany został Wykonawca na drogi rolnicze w miejscowościach Tyrawa Wołoska, Rakowa i Hołuczków. Problem jest ze znalezieniem wykonawcy.

Na remont dróg zostały wykonane kosztorysy. Zostanie ogłoszone zapytanie na drogi, na które były przeznaczone pieniądze. Wystarczy pieniędzy w Tyrawie Wołoskiej oraz Rakowej.

Wystąpiła klęska żywiołowa w miejscowości Hołuczków. W trakcie dużych opadów deszczu oberwane zostało pobocze w części drogi. Zostało to zgłoszone do Wojewody Podkarpackiego. Komisja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, która szacuje straty nie uznała tego wydarzenia za szkodę

w stratę w infrastrukturze, tylko za osuwisko. Straty zostały oszacowane
na 102.000,00 zł. Problem w tym, ze część drogi (miedzy potokiem a drogą) znajduje się na gruntach prywatnych.

Gmina otrzymała 270.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni w Tyrawie Wołoskiej.

Ogłoszenie przetargu nastąpi w dniu jutrzejszym, tj. 19.09.2018 r. Jest duży problem ze znalezieniem wykonawcy na realizację tego zadania.

 

W sprawie zakupu sprzętu do utrzymywania terenów zielonych w gminie Pan wójt poinformował, że zakupiony został sprzęt do koszenia oraz przyczepa do przewozu tego sprzętu ( za kwotę 3.299,00 zł).


Sprzedaż działki w miejscowości Rozpucie  - cena wywoławcza wynosiła 54.284,00 zł. Z powodu braku chętnych do zakupu cena działki została obniżona o 30% - 37.999,00 zł (załącznik nr 3a i 3b)


W sprawie boiska Pan Wójt poinformował, że został ściągnięty ekspert do oceny stanu boiska. Zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, w które wchodzi – piaskowanie, aeracja aktywna oraz szczotkowanie. Koszt zabiegów – 4.600,00 zł/netto/ -  5.658,00 zł/ brutto.

Pani Skarbnik poinformowała, że Urząd Gminy nie może płacić za te zabiegi, ponieważ boisko jest oddane w użyczenie.  

Radca prawny dodała, że w tym momencie ta nieruchomość został użyczona Klubowi UKS „Tyrawka”. Istota umowy użyczenia jest taka, że Klub zobowiązany jest do dokonywania bieżących napraw. Natomiast te poważniejsze może ponosić Szkoła, ponieważ nieruchomość ta została oddana przez Gminę Szkole w trwały zarząd.

Pan Wójt poinformował o przyjęciu pracownika na staż, który w 100% jest finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy. W tym przypadku nie ma deklaracji zatrudnienie na okres 3 miesięcy.

 

Zostało wszczęte postępowanie na temat istniejącej oczyszczalni w miejscowości Tyrawa Wołoska. Okazało się, że nie było pozwolenia na kanalizację. Jest nakaz rozbiórki pewnych rzeczy. Grozi za to kara 200.00,00 zł.

Radni stwierdzili, że ktoś przecież wydał pozwolenie na budowę, na rozpoczęcie robót.

 

*********************************************************************

Ad.5/  Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał, kto kontroluje remont dróg.

Pan Wójt odpowiedział, że Pan Krystian Domaradzki wraz z sołtysami. Zgodnie
z zaleceniami Rady faktura będzie podpisywana przez sołtysa, radny oraz pracownik.

Radny Pan Zenon Bodnar zapytał czy droga w Rakowej będzie naprawiana (do kościoła). 
Pan Wójt odpowiedział, że będzie naprawiana ale nie ma środków, aby wykonać odcinek do kościoła. Z Panią sołtys został uzgodniony zakup trzech rur na wykonanie zjazdu z pola, łatanie dziur oraz kawałek drogi w pobliżu miejsca, gdzie trzeba wznowić granice.

Radna Pani Anna Kuzicka-Maniawska zapytała o bezpieczeństwo dzieci
w drodze do szkoły – chodzi o przechodzenie dzieci z parkingu do szkoły. Czy nie można zapewnić dzieciom bezpiecznego przejścia od autobusu do szkoły.

Pan Wójt odpowiedział, że rozmawiał  z Powiatowym Zarządem Dróg czy można jest możliwość namalowania w tym miejscu przejścia przez drogę.  

Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał o oświetlenie oraz  remont świetlicy w Hołuczkowie.

Pan Wójt odpowiedział, że w sprawie remontu świetlicy Hołuczkowie – niedługo będą wstawione drzwi.

Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał, czy osoba, która przedstawiała projekt na kanalizację gminy miała za to zapłacone.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie było za to płacone.

Radna Pani Jolanta Tomaszewska  przypomniała o niebezpiecznym zakręcie.   

Radny Pan Maciej Batorski zwrócił uwagę na zły stan drogi prowadzącej na cmentarz.

Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku nie ma na to zabezpieczenia ale były już w tym temacie przeprowadzone rozmowy z ks. Proboszczem.

 

*********************************************************************

Ad.6/  Podjęcie uchwał:

1)    projekt uchwały nr XLI/212/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska przedstawiła wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o odwołanie Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (załącznik nr 4).

Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały. Pytań nie było.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

„za” -  12 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymało się” – 0 głosów

 

Uchwałę nr XLI/212/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

2)    projekt uchwały nr XLI/213/2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska przedstawiła wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o powołanie Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (załącznik nr 6).

Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

„za” -  11 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymało się” – 1 głos (Radny Pan Stanisław Chabko)

 

Uchwałę nr XLI/213/2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy podjęto 
11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Radny Pan Stanisław Chabko) przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pani Dorota Czuryło podziękowała za zaufanie Rady w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy.

****************************************************************

3)    projekt uchwały nr XLI/214/2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

„za” -  11 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymało się” – 1 głos (Radny Pan Stanisław Chabko)

 

Uchwałę nr XLI/214/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska  
podjęto 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

****************************************************************

4)    projekt uchwały nr XLI/215/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały. Pytań nie było.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

„za” -  10 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymało się” – 2 głosy (Radny Pan Stanisław Chabko, Radny Pan Maciej Batorski)

 

 

Uchwałę nr XLI/215/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
podjęto 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

****************************************************************

5)    projekt uchwały nr XLI/216/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska

 

Uchwała dotyczy dotacji w kwocie 20.000,00 zł na Cerkiew w Hołuczkowie.  Pani Przewodnicząca dodała, że na Zebraniu Wiejskim ta sprawa została omówiona i podjęta.  Stosowny protokół znajduje się aktach Rady.

Sołtys Pan Mirosław Kozłowski poinformował, że właśnie tej sumy brakowało, aby wyremontować środkową część Cerkwii. W ubiegłym roku była remontowana dzwonnica. Na Zebraniu Wiejskim te środki zostały przeznaczone na ten właśnie cel.  

Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały. Pytań nie było.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

„za” -  10 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymał się” – 1 głos (Radny Pan Zenon Bodnar)

 

Uchwałę nr XLI/216/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska podjęto 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymujących się” przy 12 głosujących
i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

****************************************************************

Ad.7/Dyskusja.
Na prośbę Przewodniczącej prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Pan Maciej Batorski (g.10:47 – 11:35)

Pani Skarbnik przypomniała, że sołtysi powinni wcześniej wykonywać plany na  wydatki. Środki z mienia wiejskiego muszą być rozważnie planowane, ponieważ później powstaje problem z przeniesieniem – w razie określonego  przedsięwzięcia. Musi być informacja czy będzie to realizowane.

Sołtys Pan Mirosław Kozłowski zapytał czy Zebranie Wiejskie może zmienić przeznaczenie środków z jednego przedsięwzięcia na inne.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak jednak w porozumieniu z Radą Gminy
i w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

 

Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał o to, kto wnioskował o wznowienie granic na drodze w miejscowości Tyrawa Wołoska. Pan Wójt odpowiedział, że Gmina.

 Pan Radny dodał, że to będzie już drugie w tym roku wznowienie granic dlatego wnioskuje o to, że:

jeżeli będzie wznowienie granic to opłatę za przeprowadzenie tej czynności poniesie ta osoba, z której winy kamienie graniczne zostały przesunięte”.

Głosowanie za wnioskiem:

„za” -  11 głosów przy 11 głosujących (nieobecna Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska)

 głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było

****************************************************************

Ad.8/ Wolne wnioski i zapytania.

Radny Pan Stanisław Białecki postawił wniosek o to,:

„aby pieniądze z czynszu za budynek Domu Dziennego Pobytu Seniora
w Rakowej przeznaczane były na remonty bieżące tego budynku”

Głosowanie za wnioskiem:

„za” -  11 głosów przy 11 głosujących

 

Radny Pan Stanisław Chabko postawił wniosek o to, aby:

„aby pieniądze z czynszu za budynki komunalne znajdujące się w zarządzie Gminy przeznaczać na remont tych budynków.”

Głosowanie za wnioskiem:

„za” -  11 głosów przy 11 głosujących (nieobecny Radny Pan Zenon Bodnar)

Radny Pan Stanisław Chabko zapytał o ścinkę – kiedy będzie ogłoszona.

Pan Wójt odpowiedział, że nie jest jeszcze ogłoszony przetarg.

 

Pani Przewodnicząca w imieniu wszystkich radnych oraz sołtysów złożyła życzenia
z Pani Skarbnik z okazji przejścia na emeryturę.

Pani Skarbnik podziękowała za życzenia oraz za współpracę obecnej radzie ale również wszystkim Wójtom, radnym oraz sołtysom, z którymi współpracowała przez okres pełnienia funkcji Skarbnika Gminy.

****************************************************************

Ad.9/  O godzinie 1145 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XLI sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-09-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-04 14:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-02-04 14:38
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin