XML
Protokół Nr II/2018
Protokół Nr II/2018
z II sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 
która odbyła się w dniu 12 grudnia 2018 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkolenia dotyczącego zapoznania się
ze sposobem głosowania za pomocą urządzeń do przeprowadzania głosowania II sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1617.
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 1617 otworzył obrady II sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska informując,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami sesja jest nagrywana oraz transmitowana.
Na podstawie listy obecności  Pan Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych
w sesji bierze udział 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:
Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Wójta Gminy – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak
Radcę prawnego – Panią Faustynę Krasulak
 
Panie i panów radnych obecnych na sesji:

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Mariusz Duszczyński
 6. Grzegorz Górniak
 7. Grzegorz Martowicz
 8. Bartosz Nitka
 9. Jacek Pisz
 10. Józef Suwaj
 11. Joanna Szylak
 12. Andrzej Wołoszyn
 13. Edward Wołoszyn
 14. Jan Wołoszyn
Nieobecni radni:
 1. Dawid Jach
Oraz sołtysów miejscowości:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak
 4. Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad.2 Proponowany porządek obrad.
 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/2/2018)
 2. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/3/2018)
 3. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska(projekt uchwały nr II/4/2018)
 4. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych (projekt uchwały nr II/5/2018)
 5. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/6/2018)
 6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr II/7/2018)
 7. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019” (projekt  uchwały nr II/8/2018)
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały nr II/9/2018)
 2. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr II/10/2018)
 3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr II/11/2018)
 4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały nr II/12/2018)
 5. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr II/13/2018)
 6. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/14/2018)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
 Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Uwagi zgłosiła Radna Pani Joanna Szylak – mam wniosek formalny o to, aby ściągnąć punkt 7 z porządku obrad, ponieważ jest niepotrzebny. Mamy punkt 8 – Wolne wnioski i zapytania, kiedy radni zgłaszają problematyczne tematy i jest na ten temat dyskusja. Przy każdym projekcie uchwały na pewno jest dyskusja a punkt 7 dotyczy jakiej dyskusji? Wolnej dyskusji, na jakie tematy?
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – w kwestii informacyjnej odnośnie funkcjonowania rady – Przewodniczący udziela głosu.
Więcej uwag nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał wniosek
o ściągnięcie punktu 7 z porządku obrad
pod głosowanie.
Ze względu na użycie po raz pierwszy sprzętu do głosowania imiennego przez radnych Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił Pana Pawła Malarczuka
o zgłoszenie gotowości sprzętu do użycia oraz udzielanie instrukcji w trakcie głosowania.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – w związku z tym, że w ustawie jest napisane, głosujemy poprzez naciśnięcie i podniesienie ręki.
„Za”  wnioskiem o ściągnięcie punktu 7 z porządku obrad głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o ściągnięcie punktu 7 z porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wniosek został przyjęty.
Porządek został zatwierdzony zgodnie ze zmianą:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/2/2018)
 2. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/3/2018)
 3. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska(projekt uchwały nr II/4/2018)
 4. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych (projekt uchwały nr II/5/2018)
 5. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/6/2018)
 6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr II/7/2018)
 7. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019” (projekt  uchwały nr II/8/2018)
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały nr II/9/2018)
 2. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr II/10/2018)
 3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr II/11/2018)
 4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały nr II/12/2018)
 5. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr II/13/2018)
 6. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/14/2018)
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie sesji.
 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – Radni otrzymali protokół z I sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 19.11.2018 r. Czy radni zgłaszają uwagi do otrzymanego protokołu?
Radna Pani Joanna Szylak – mam uwagę, żeby ująć w protokole porządek obrad – nie jest w ogóle ujęty w protokole. A w statucie mamy zapis, co powinien zawierać protokół. Jest tutaj co prawda informacja, że postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi załącznik do protokołu, i tam jest pewnie ten porządek – ale Państwo na BIP nie dajecie załączników, tylko sam protokół. Więc mam uwagę, żeby na początku dodać porządek obrad, na którym rada się opiera i pracuje. I jest jeszcze jedno – błąd drukarski, można powiedzieć się wkradł – przy punkcie wybór przewodniczącego, przy mojej wypowiedzi słowo nieważne piszemy razem.
Przyjęcie protokołu wraz ze zmianami:
„Za” głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1
Lista imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
 
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy sesjami Rady Gminy.
 
Sprawozdanie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresy Brzeżawskiej - Juszczak –
Wysoka Rado,
przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 
 
I. Sprawy bieżące
1. Wydane Zarządzenia

 •  Nr 66 z dnia 20 listopada br. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 • Nr 67 z dnia 27 listopada br. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania dopłat do czesnego dla nauczycieli, których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska
 • Nr 68 z dnia 27 listopada br. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
  w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
 • Nr 69 z dnia 27 listopada br. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
 • Nr 70 z dnia 29 listopada br. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego dla zadania pn.: „Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska”.
 • Nr 71 z dnia 29 listopada br. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Nr 72 z dnia 29 listopada br. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gmina Tyrawa Wołoska prowadzenia określonych spraw Gminy oraz wydawania decyzji administracyjnych
 • Nr 73 z dnia 4 grudnia br. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych lub innych podmiotów przez Gminę Tyrawa Wołoska
 • Nr 74 z dnia 4 grudnia br. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego dla zadania pn.: „Wykonanie remontu dróg gminnych
  w miejscowościach: Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska”
 • Nr 75 z dnia 4 grudnia br. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej
  w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 • Nr 76 z dnia 6 grudnia br. w sprawie szkolenia obronnego
 • Nr 77 z dnia 6 grudnia br. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska
 • Nr 78 z dnia 7 grudnia br. w sprawie udziału gminy Tyrawa Wołoska
  w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania
 • Nr 79 z dnia 7 grudnia br. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych oraz instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 • Nr 80 z dnia 7 grudnia br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych oraz powołania komisji
 • Nr 81 z dnia 10 grudnia br. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych przez Referat Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
 • Nr 82 z dnia 10 grudnia br. w sprawie powołania komisji do odbioru w celu oddania do użytkowania inwestycji pn.: „Budowa kładki dla pieszych wraz
  z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice – Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego”
 
2. Sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy

 1. Ogłosiłam nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko urzędnicze
  ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami. Rozstrzygnięcie trwa.
 2. p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej. Nie wpłynęła żadna oferta.
 3. W związku z powyższym p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej. Rozstrzygnięcie trwa.
 4. Zatrudniłam w oparciu o umowę na zastępstwo Panią Dorotę Śląską
  w Referacie Finansowym (Referent do spraw księgowości podatkowej).
 5. Zatrudniłam na podstawie umowy o pracę Pana Aleksandra Wójcika
  na stanowisku pomocy administracyjnej. Pan Aleksander zajmuje się pomocą
  w monitorowaniu nadchodzących projektów, które Gmina może realizować, rozwojem Gminy oraz kontaktu z mieszkańcami.
 
II. Inwestycje
 
1. W wyniku zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca, który w 2019 roku będzie wykonywał bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa wołoska. Wykonawcą została Firma Usługowo-Handlowa „ALTUSIK” Mariusz Miazga za kwotę  2.460,0 zł brutto miesięcznie.
2. Unieważnione zostało postępowanie dla zadania pn.: „Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa nowej oczyszczalni w nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tyrawa Wołoska”
3. Podpisana została umowa z Firmą Usługowo-Handlową Budowalno-Transportową Henryk Biłas na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 za kwotę: 80,00 zł brutto za 1 km odśnieżania dróg gminnych i powiatowych oraz 120,00 zł brutto za 1 km zwalczania śliskości poprzez posypywanie drogi.
4. Zostały odebrane drogi gminne w miejscowościach: Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Tyrawa Wołoska (zapłacone z nadwyżki budżetowej).
5. Został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019r. Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2018r.
6. Zawarta została umowa na ścinkę i zrywkę drewna z lasów mienia wiejskiego wsi Rozpucie dz. 118:
- 58,32 zł brutto/m3
- 58,32 zł brutto/mp (metra przestrzennego)
Do pozyskania ok. 1100 m3 (łącznie drewno wielkowymiarowe i stosowe)
Gatunek: Sosna, jodła, buk
Dn. 10.12.2018r. nastąpił odbiór części drewna przez leśniczego- ok. 200 m3
7. Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Lokalnej Grupie Działania „ Zielone Bieszczady”, celem lokalizacji siłowni na świeżym powietrzu oraz umieszczenia tablic informacyjnych dotyczących trasy „Nordic Walking” (Tyrawa Wołoska dz. 313/1, Siemuszowa dz. 172/4).
8. Zlecono zmianę użytku dz. 236/2 położonej w miejscowości Hołuczków (z użytku dr na użytek rolny- działka przeznaczona do zamiany z osobami fizycznymi).
 
IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.
 

 1. Zostało wysłane pismo do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
  i Autostrad w Oddziale w Rzeszowie przez P. Adama Drozda Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz przez Pana Stanisława Lewickiego Radnego Rady Powiatu Sanockiego w sprawie budowy chodnika oraz ujęcia go w planach inwestycyjnych drogi krajowej nr 28 w msc. Tyrawa Wołoska.
 2. Ponadto z ramienia Gminy wystosowałam pismo do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury w tej samej sprawie.
 3. 27 listopada odbyłam rozmowę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
  w Sanoku w kwestii problemów bieżących na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
4. 30 listopada poprowadziłam spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, uczestniczyłam w otwarciu Beskiego Centrum Dziedzictwa oraz uczestniczyłam
w zebraniu OSP w Tyrawie Wołoskiej.

 1. 5 grudnia odbyłam rozmowę z zastępcą dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Warszawie w Ministerstwie Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania świetlicy wiejskiej
  w Hołuczkowie.
 2. 6 grudnia spotkałam się z Panem Dyrektorem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w kwestii dalszej współpracy, wsparcia oraz organizowania wyjazdów dla najmłodszych.
 3. 6 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 
 4. 8 grudnia uczestniczyłam w zebraniu wiejskim w Hołuczkowie. Zostały poruszone kwestie, które są istotne dla mieszkańców tej wsi.
 5. W dniu dzisiejszym spotkałam się z Przedstawicielami Fundacji Imago
  w sprawie wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych w postaci utworzenia działalności gospodarczych, staży, szkoleń. Spotkanie uważam jako bardzo udane niosące ogromne korzyści dla mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszcyński zapytał czy są zapytania i interpelacje.
Radny Pan Stanisław Chabko –  chciałem zapytać odnośnie informacji, która padła od Wójta – o chodnikach przy drodze krajowej nr 28. I tu nadmieniła Pani Wójt Tyrawa Wołoska. No ja przypominam Pani Wójt, że przy drodze krajowej nr 28 jest jeszcze jedna wioska.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – chodzi po prostu ogólnie – na całym odcinku, zaczynając od „Hut” kończąc przed Serpentynami.
Radny Pan Stanisław Chabko – Dzękuję.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński– Panie Stanisławie – chciałem powiedzieć, że odnośnie interpelacji i zapytań, gdzie są to ważne rzeczy – takie zapytania można zgłosić w punkcie 7.
Radny Pan Stanisław Chabko – punkt 7 został wykreślony.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – w punkcie Wolne wnioski
i zapytania.
Radny Pan Bartosz Nitka -  ja mam jeszcze pytania do Pani Wójt – czy konieczne było zatrudnienie Zastępcy Wójta?
 Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – bardzo.
Radny Pan Bartosz Nitka – z tego, co mi wiadomo u nas Zastępcy Wójta nie było.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – oczywiście, że był.
Radny Pan Bartosz Nitka –  wiemy, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami –
w postaci wypłaty itd. Czy jest nas stać na tego typu rzeczy?
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – do tej pory na wiele rzeczy nas nie było stać – a były robione. Pan dobrze o tym wie.
Radny Pan Bartosz Nitka – Pani Wójt chodzi mi, bardzo proste pytanie zadaje, czy jest nas po prostu stać na kolejny etat w gminie? Zadaje pytanie i oczekuje odpowiedzi – tak, stać nas – nie, nie stać nas.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – tak.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  – odnośnie interpelacji – są składane na piśmie. Ustawowy termin 14 dni na odpowiedź. A takie zapytania, odnośnie, takie mniej ważne – są właśnie w punkcie Wolne wnioski i zapytania. I wtedy na takie zapytania mniej ważne będziemy odpowiadać.
 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał.
ad. a)  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/2/2018)
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – ustawa stanowi,
że wiceprzewodniczących może być do jednego do trzech. Składam wniosek o to, żeby wiceprzewodniczących było dwóch. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski odnośnie projektu tej uchwały?
Innych wniosków nie było.
Wniosek Przewodniczącego Rady Pana Mariusza Duszczyńskiego został poddany pod głosowanie.
„Za” wnioskiem o to, żeby wiceprzewodniczących było dwóch głosowało 14 radnych,  „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0
Wniosek w sprawie ilości dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy przeszedł jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  „Za” było 14 radnych.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – proszę o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie informuję, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą brać udziału w wyborach na wiceprzewodniczącego.
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radnego Pana Edwarda Wołoszyna – nie wyraził zgody
Radny Pan Andrzej Wołoszyn zgłosił Radnego Pana Bartosza Nitkę – nie wyraził zgody
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radnego Pana Stanisława Chabko – nie wyraził zgody
Radny Pan Radosław Babina zgłosił Radnego Pana Grzegorza Martowicza –wyraził zgodę
Radny Pan Bartosz Nitka  zgłosił Radną Panią Joannę Szylak –  wyraziła zgodę
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radnego Pana Radosława Babinę – wyraził zgodę
 
Skład Komisji Skrutacyjnej:
Radny Pan Grzegorz Martowicz
Radna Pani Joanna Szylak
Radny Pan Radosław Babina
Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej:
„Za” składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.
Lista imiennego głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – teraz poproszę członków Komisji Skrutacyjnej, aby spośród siebie wybrali Przewodniczącego.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Radny Pan Grzegorz Martowicz.
Radny Pan Grzegorz Martowicz przeczytał zasady wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Zasady wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Po przedstawieniu zasad wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Radny Pan Radosław Babina zgłosił Radnego Pana Bartosza Nitkę – wyraził zgodę
Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił Radnego Pana Edwarda Wołoszyna – wyraził zgodę
Radny Pan Jan Wołoszyn zgłosił Radnego Pana Stanisława Chabko – wyraził zgodę
W ramach formalności Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Radna Pani Joanna Szylak zapytała – przepraszam, ale nad czym teraz będziemy głosować?
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Czasami lepiej więcej przegłosować, niż mniej takich rzeczy formalnych.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – głosujemy zamknięcie listy dla formalności.
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska:
„Za” listą kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0
Lista kandydatów na wiceprzewodniczących rady Gminy Tyrawa Wołoska została przyjęta. W głosowaniu brało udział 14 radnych i 14 radnych było „za”.
Lista imiennego głosowania nad listą kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński ogłosił 10 min. przerwy, aby Komisja Skrutacyjna mogła sporządzić karty do głosowania.
Przerwa 1705 – 1719
Wznowienie obrad o godzinie 1719.
Po przerwie Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Martowicza o wyczytywanie z listy radnych obecnych na sesji z imienia i nazwiska, którzy otrzymają karty do głosowania. Natomiast radnych poprosił o podchodzenie do urny w celu zagłosowania.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński ogłosił 10 min. przerwy w celu przeliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów.
Przerwa 1724 - 1736
Wznowienie obrad o godzinie 1736.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Grzegorz Martowicz odczytał protokół
z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Protokół wraz
z Uchwałą nr II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Liczba głosów oddana na poszczególnych kandydatów:
Radny Pan Stanisław Chabko – 8 głosów
Radny Pan Bartosz Nitka – 7 głosów
Radny Pan Edward Wołoszyn – 12 głosów
Wobec powyższego bezwzględną większością głosów Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Tyrawa Wołoska zostali Radny Pan Stanisław Chabko oraz Radny Pan Edward Wołoszyn.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński pogratulował Radnym Panu Stanisławowi Chabko i Panu Edwardowi Wołoszynowi wyboru
na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
 
ad. b)
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/3/2018)
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – składam wniosek, żeby w Komisji Rewizyjnej było 5 członków. Czy są inne wnioski w sprawie projektu tej uchwały.
Poddaję to pod głosowanie. W statucie jest podane - nie mniej, niż 5. Czy są jakieś uwagi.
Uwag nie było. Wobec tego wniosek poddano pod głosowanie.
„Za” wnioskiem o to, żeby w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska było 5 członków głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0
Wniosek o to, żeby w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska było 5 członków został przyjęty. W głosowaniu brało udział 14 radnych i 14 radnych było „za”.
Lista imiennego głosowania na wnioskiem stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o podawanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Radny Pan Grzegorz Martowicz zgłosił Radnego Pana Bartłomieja Czerepaniaka – wyraził zgodę
Radny Pan Grzegorz Nitka zgłosił Radnego Pana Radosława Babinę – wyraził zgodę
Radny Pan Edward Wołoszyn zgłosił Radną Panią Bożenę Drzyzga – wyraziła zgodę
Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Andrzeja Wołoszyna – wyraził zgodę
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radną Panią Joannę Szylak – wyraziła zgodę
Radny Pan Edward Wołoszyn zgłosił Radnego Pana Grzegorza Górniaka – nie wyraził zgody
Radny Pan Radosław Babina zgłosił Pana Józefa Suwaja – nie wyraził zgody
Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił Radnego Pana Grzegorza Martowicza – wyraził zgodę
Radny Pan Radosław Babina zgłosił Radnego Pana Bartosza Nitkę – wyraził zgodę
Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Edwarda Wołoszyna – z uwagi na to, że Radny Pan Edward Wołoszyn jest Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Tyrawa Wołoska nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Jana Wołoszyna – wyraził zgodę
W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska poddał pod głosowanie listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
„Za” listą kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 13 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymało się” – 0
Lista kandydatów została przyjęta.
Lista imiennego głosowania nad listą kandydatów do Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że z uwagi na to,
że zgłosiło się więcej, niż 5 kandydatów do Komisji Rewizyjnej, składa wniosek odnośnie zasad głosowania na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej
w taki sposób, że zostanie przeprowadzone głosowanie nad każdym kandydatem osobno. Pierwsze pięć osób, które otrzyma najwięcej głosów zostaje wpisanych do Komisji Rewizyjnej.

„Za” wnioskiem o zasadach wyboru poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1.
Lista kandydatów została przyjęta.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o zasadach wyboru poszczególnych  kandydatów do Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Radny Pan Radosław Babina – Panie Przewodniczący ja mam pytanie – czy wyniki będą podawane poszczególnych kandydatów po głosowaniu na poszczególnego kandydata czy po zakończeniu całego głosowania?
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – po głosowaniu na poszczególnego kandydata.
Głosowanie nad poszczególnym kandydatem do  Komisji Rewizyjnej:
      1.  Bartłomiej Czerepaniak –   „za” - 10 , „przeciw” -0 , „wstrzymał się” – 4
      2.  Radosław Babina  -              „za” -7  , „przeciw” -2 , „wstrzymał się” –5
      3.  Bożena Drzyzga  –            „za” - 10 , „przeciw” -0 , „wstrzymał się” –4
      4.  Andrzej Wołoszyn  –          „za” - 11 , „przeciw” - 2, „wstrzymał się” –1
      5.  Joanna Szylak  –                  „za” - 5 , „przeciw” -3 , „wstrzymał się” –6
      6.  Grzegorz Martowicz  –       „za” -11  , „przeciw” - 1, „wstrzymał się” –2
      7.  Bartosz Nitka  –                   „za” - 7 , „przeciw” -0 , „wstrzymał się” –7
      8.  Jan Wołoszyn  -                   „za” -  10, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” –4
Listy imiennych głosowań nad poszczególnymi kandydatami stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński odczytał uchwałę nr II/3/2018
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
wraz ze składem:

 1. Bartłomiej Czerepaniak
 2. Bożena Drzyzga
 3. Andrzej Wołoszyn
 4. Grzegorz Martowicz
 5. Jan Wołoszyn
Uchwała nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
ad. c) 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/4/2018)
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – składam wniosek odnośnie tego, aby skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska był 5 osobowy.
O godzinie 1816 posiedzenie sesji opuścił Radny Pan Andrzej Wołoszyn.
„Za” wnioskiem, aby skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska był 5 osobowy głosowało 11 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymał się” – 1.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem, aby skład Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska był 5 osobowy stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Tyrawa Wołoska.

 1. Radny Pan Edward Wołoszyn zgłosił Radnego Pana Jacka Pisza – wyraził zgodę
 2. Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Grzegorza Martowicza – wyraził zgodę
 3. Radny Pan Radosław Babina zgłosił Radnego Pana Grzegorza Górniaka – wyraził zgodę
 4. Radny Pan Edward Wołoszyn zgłosił Radnego Pana Józefa Suwaja – wyraził zgodę
 5. Radny Pan Jacek Pisz zgłosił Radnego Pana Radosław Babinę – wyraził zgodę
 6. Radny Pan Jan Wołoszyn zgłosił Radną Panią Bożenę Drzyzga – nie wyraziła zgody
 7.  Radna Pani Bożena Drzyzga zgłosiła Radną Panią Joannę Szylak – nie wyraziła zgody
 8. Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił Radnego Pana Bartosza Nitkę – nie wyraził zgody
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
„Za” listą kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Lista imiennego głosowania nad listą kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Jacek Pisz
 2. Grzegorz Martowicz
 3. Grzegorz Górniak
 4. Józef Suwaj
 5. Radosław Babina
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 1. Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radnego Pana Radosława Babinę – wyraził zgodę
 2. Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Grzegorza Martowicza – wyraził zgodę
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są inne propozycje. Innych propozycji nie było.
Przewodniczący RadyPan Mariusz Duszczyński poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie zasad głosowania na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, które polegają na tym, że każdego kandydata będziemy głosować osobno. Ten, który uzyska większa ilość głosów zostanie Przewodniczącym.

„Za” wnioskiem w sprawie zasad wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało 11 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem w sprawie zasad wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 17
do niniejszego protokołu.
Głosowanie nad kandydatem Panem Grzegorzem Martowiczem na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Za” kandydatem Panem Grzegorzem Martowiczem na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało 8 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymało się” – 3.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Lista imiennego głosowania nad kandydatem Panem Grzegorzem Martowiczem na Przewodniczącego   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Głosowanie nad kandydatem Panem Radosławem Babina na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Za” kandydatem Panem Radosławem Babina na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało 5 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 8. 
W głosowaniu udział brało 13 radnych.

Lista imiennego głosowania nad kandydatem Panem Grzegorzem Martowiczem na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Grzegorz Martowicz.
Członkowie Komisji:

 1. Jacek Pisz
 2. Grzegorz Górniak
 3. Józef Suwaj
 4. Radosław Babina
Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska została podjęta 12 głosami „za”, 0 „przeciw”
i 1„wstrzymującym się” przy 13 głosujących i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 21
do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
Ad. d)
w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych (projekt uchwały nr II/5/2018)
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – składam wniosek odnośnie tego, aby w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego było 5 członków i w Komisji Oświatowo-Społecznej również 5 członków.
Radna Pani Joanna Szylak – uważam, jeżeli chodzi o komisje takie, które my powołujemy - stałe, bo tamte były ustawowo przyjęte – to w takich komisjach, uważam, że udział powinni zadeklarować radni. A nie przez jakieś 5 osób i dalej głosowanie. Bo wie Pan, każdy radny ma prawo wziąć udział w komisji. Dlatego na jakiej my to podstawie robimy prawnej? Proszę mi podać podstawę prawną. Bo
w ustawie o samorządzie gminnym pisze §24 Radny ma obowiązek brać udział
w pracach rady gminy i komisji. A w tym momencie dalej się dyskwalifikuje innych radnych. To jest jawne łamanie Konstytucji Proszę Państwa. Jeżeli tak będzie to ja złożę wniosek do Wojewody o uchylenie takiej uchwały.
Radny Pan Stanisław Chabko – to nie jest całkiem tak do końca dlatego, że w tej komisji nie zabrania się nikomu uczestniczyć.
Radna Pani Joanna Szylak – ale to jest dalej przez głosowanie. Dalej dyskryminacja innych radnych. Powinni radni zadeklarować udział. Radni wyrażają chęć woli  uczestnictwa w komisjach. To im gwarantuje ustawa. Ja rozumiem, przy tych komisjach, Rewizyjna, Komisja Skarg i Wniosków – to są komisje ustawowe. Ja to rozumiem, że taki obraliście Państwo tor, i tak poszło. Nie odzywałam się na ten temat. Ale to są komisje stałe, które my powołujemy. I powinien być skład taki, jaka ilość radnych chce w nich uczestniczyć.
Radny Pan Jacek Pisz – jest radca prawny – niech się wypowie.
Radna Pani Joanna Szylak – no niech Pani mi powie czy ja nie mam prawa brać udziału w żadnej komisji - no proszę mi powiedzieć.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – jak najbardziej zgadzam się z Panią Radną, aby nie ograniczać radnym uczestnictwa w komisji tylko, zgodnie z prawem, pożądanym byłoby, aby to radni zadeklarowali swoje uczestnictwo. Bowiem zgodnie z naszym statutem komisje powinny składać się, te stałe - nad którymi teraz Państwo będziecie głosować, co najmniej z 5 członków. Niemniej jednak może być ich więcej. I jak najbardziej takie deklaracje, można listę sporządzić - w ten sposób to się praktykuje od strony technicznej – i to radni - Państwo sami zadeklarujecie swoją wolę, a później dopiero nastąpi głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński ogłosił 10 min. przerwy.
Przerwa 1847 – 1906.
O godzinie 1906 wznowienie obrad.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – radni mogli zgłaszać się do komisji. Były zgłaszane osoby do komisji – nie zgodziły się. Więc tutaj jest bezpodstawne mówienie, że nie mogą uczestniczyć w pracach rady. Druga sprawa – dlatego pięciu, żeby nie było po prostu zbyt wielu kandydatów, zbyt dużego obciążenia finansowego odnośnie obsługi komisji.
Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Przewodniczący, jeżeli jest wielkie obciążenie finansowe gminy spotkaniami i  obradami komisji w porównaniu do w miesiąc czasu przyjmowania już nowych osób na stanowiska – chyba jest nie po kolei. Przepraszam bardzo ale nie powinno to tak wyglądać. To jest moje zdanie. Bo my ograniczamy ilość osób w komisji na poczet czego? Ale możemy przyjąć jakiś pracowników nowych, na poczet czego? Przepraszam, czy Ci pracownicy kosztują mniej, jak posiedzenie komisji?
Przewodniczący Radny Pan Mariusz Duszczyński – takie pytania proszę stawiać do Wójta Gminy, nie do mnie, jako Przewodniczącego.
Radny Pan Bartosz Nitka – ja składam do Przewodniczącego, bo Przewodniczący powiedział, że po prostu – słowa Przewodniczącego komisji, że  zbyt duża ilość osób w komisji wiąże się z kosztami. To są Przewodniczącego słowa. I Panie Przewodniczący, dlatego zadaje to pytanie – czy ważniejsze jest jakieś nowe etaty
w gminie czy ważniejsze posiedzenie komisji, żebyśmy gospodarowali tym, co mamy.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – ale czy komuś będzie zabroniony udział w komisji? Jeżeli radny Nitka chce, żeby komisja miała, nie wiem więcej, niż 5 osób – może zgłosić taki wniosek.
Radny Pan Bartosz Nitka – i Panie Przewodniczący chciałbym złożyć taki wniosek, aby komisja składała się z dobrowolnej ilości osób. I, aby wszyscy kandydaci zgłaszali się imiennie, którzy chcą. Nie zgłoszeni przez kogoś – przez innych radnych, tylko sami, z własnej inicjatywy.  Czy będzie ten wniosek głosowany?
Przewodniczący Radny Pan Mariusz Duszczyński – tak, będzie głosowany.
Radny Pan Radosław Babina – składam wniosek formalny, aby powtórzyć głosowanie do Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – na jakiej podstawie?
Radny Pan Radosław Babina – na takiej, że nie powinno to być ograniczone ilością członków, którzy chcą należeć do tej komisji. Powinna być dobrowolna liczba członków.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – chciałam wskazać, że jest taka zasada reasumpcji - nie można ponownie głosować nad tą samą uchwałą podczas tej samej sesji. Bowiem doszłoby do nieważności. Więc niezależnie od tego, od zakresu przedmiotowego uchwały, nie można nad jedną uchwałą głosować po raz drugi na tej samej sesji.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Pan Przewodniczący postawił wniosek
w stosunku do Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji żeby 5 osób - i taki wniosek przeszedł.
Zgłoszone zostały dwa wnioski – Przewodniczącego Rady Pana Mariusza Duszczyńskiego oraz Radnego Pana Bartosza Nitki.
Wniosek Przewodniczącego Rady Pana Mariusza Duszczyńskiego – wniosek o ilości 5 członków w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświatowo – Społecznej został poddany pod głosowanie:
„Za” wnioskiem o ilości 5 członków w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświatowo – Społecznej głosowało 9 radnych, „przeciw” – 4, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wniosek przeszedł.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o ilości 5 członków w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświatowo – Społecznej stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Wniosek Radnego Pana Bartosza Nitki – wniosek o nieograniczoną liczbę członków w Komisjach, nie mniejszą, niż 5 członków został poddany pod głosowanie:
„Za” wnioskiem o nieograniczoną liczbę członków w Komisjach, nie mniejszą, niż 5 członków głosowało 5 radnych, „przeciw” – 5, „wstrzymało się” – 3. 
W głosowaniu udział brało 13 radnych.

Wniosek został nierozstrzygnięty.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o nieograniczoną liczbę członków
w Komisjach, nie mniejszą, niż 5 członków stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radną Panią Joannę Szylak – zgodziła się
Radny Radosław Babina zgłosiła Radnego Pana Bartosza Nitkę – zgodził się
Radny Pan Jan Wołoszyn zgłosił Radnego pana Grzegorza Górniaka – zgodził się
Radna Pani Bożena Drzyzga zgłosiła Radnego Pana Stanisława Chabko – zgodził się
Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Jana Wołoszyna – zgodził się
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radnego Pna Radosława Babinę- zgodził się
Radny Pan Radosław Babina zgłosił Radnego Pana Józefa Suwaja – zgodził się
Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił Radnego Pana Grzegorza Martowicza – nie zgodził się
Radny Pan Grzegorz Górniak zgłosił Radnego Pana Bartłomieja  Czerepaniaka – nie zgodził się
Radny Pan Edward Wołoszyn zgłosił Radną Panią Bożenę Drzyzgę – zgodziła się
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów:
1. Radna Pani Joanna Szylak
2. Radny Pan Bartosz Nitkę
3. Radny Pan Grzegorz Górniak
4. Radny Pan Stanisław Chabko
5. Radny Pan Jan Wołoszyn
6. Radny Pan Radosław Babina
7. Radny Pan Józef Suwaj
8. Radna Pani Bożena Drzyzga
 
„Za” listą kandydatów do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Lista imiennego głosowania nad listą kandydatów do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński złożył wniosek o głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Osoby, które otrzymają największą liczbę głosów – wejdą do Komisji
Głosowanie nad wnioskiem:
„Za” wniosek o głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego głosowało 10 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 3.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Lista kandydatów do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Radna Pani Joanna Szylak – „za”- 6  , „przeciw” - 0 , „wstrzymało się” - 7
2. Radny Pan Bartosz Nitkę – „za”- 6, „przeciw” - 2 , „wstrzymało się” - 5
3. Radny Pan Grzegorz Górniak – „za”-  10, „przeciw” - 1 , „wstrzymało się” – 2;
4. Radny Pan Stanisław Chabko – „za”- 8 , „przeciw” - 5, „wstrzymało się” – 0;
5. Radny Pan Jan Wołoszyn – „za”- 8  , „przeciw” - 2, „wstrzymało się” – 3;
6. Radny Pan Radosław Babina – „za”- 9 , „przeciw” - 2, „wstrzymało się” – 2;
7. Radny Pan Józef Suwaj – „za”-11, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 2;
8. Radna Pani Bożena Drzyzga – „za”- 8 , „przeciw” - 4, „wstrzymało się” – 1.
Listy imiennego głosowania na poszczególnych kandydatów stanowią załącznik nr 26 (a,b,c,d,e,f,g,h) do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński ogłosił 5 min. przerwy.
Przerwa 1935 – 1946.
Wznowienie obrad o godzinie 1946 .
Radny Pan Jacek Pisz opuścił obrady o godzinie 1936.
 Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że względu na to, iż 3 radnych uzyskało taką samą liczbę głosów – przeprowadzone zostanie głosowanie uzupełniające spośród tych 3 radnych.
Głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie składu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego spośród radnych, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów:
1. Stanisław Chabko
2. Jan Wołoszyn
3. Bożena Drzyzga
„Za” wnioskiem o uzupełnienie składu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego spośród radnych, którzy otrzymali taka samą liczbę głosów głosowało 11 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1.  W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o uzupełnienie składu Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego spośród radnych, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami:
1. Stanisław Chabko - „za”- 9 , „przeciw” - 3, „wstrzymało się” – 0;
2. Jan Wołoszyn - „za”- 7 , „przeciw” - 1, „wstrzymało się” – 4;
3. Bożena Drzyzga - „za”- 7 , „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 5;
Głosowało 12 radnych.
Lista imiennego głosowania nad poszczególnymi kandydatami do uzupełnienia składu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego spośród radnych, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów stanowi załącznik nr 28 (a,b,c) do niniejszego protokołu
Głosowanie uzupełniające spośród dwóch kandydatów:
1. Jan Wołoszyn - „za”- 7 , „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 5;
2. Bożena Drzyzga - „za”- 7 , „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 5;
Głosowało 12 radnych.
Listy imiennego głosowania na poszczególnych kandydatów stanowią załącznik nr 29 (a,b,) do niniejszego protokołu.
Z uwagi na to, że kandydat nie został wyłoniony Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński ogłosił 5 min. przerwy.
Przerwa 1958 – 2004 .
Po przerwie Radna Pani Bożena Drzyzga ogłosiła rezygnację z kandydowania do składu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Wobec czego skład Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawia się następująco:
1. Grzegorz Górniak
2. Stanisław Chabko
3. Jan Wołoszyn
4. Radosław Babina
5. Józef Suwaj
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświatowo – Społecznej.
Radny Pan Edward Wołoszyn zgłosił Radnego Pana Bartosza Nitkę – zgodził się
Radny Pan Jan Wołoszyn zgłosił Radną Panią Bożenę Drzyzgę – nie zgodziła się
Radna Pani Bożena Drzyzga zgłosiła Radnego Pana Józefa Suwaja – nie zgodził się
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radną Panią Joannę Szylak – zgodziła się
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radnego Pana Józefa Suwaja – zgodził się
Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił Radnego Pana Edwarda Wołoszyna – zgodził się
Radny Pan Edward Wołoszyn zgłosił Radnego Pana Grzegorza Martowicza – nie zgodził się
Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił Radnego Pana Radosława Babinę – zgodził się
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński stwierdził: chciałem zauważyć, odnośnie tej komisji, bo przed chwilą był duży krzyk, że radni będą pomijani. Tutaj mamy przykład, że nie możemy znaleźć radnych do komisji.
Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Przewodniczący, sam Pan sobie zdaje sprawę,
że komisje typu – Komisja Finansów i Rozwoju, Komisja Rewizyjna – czy komisje takie, nie żebym ubliżał którejkolwiek komisji, są w innym znaczeniu. Bo Komisja Rewizyjna, nie oszukujmy się, ma kontrole nadzorczą – nad wszystkim. Na chwilę obecną, przyznam się szczerze, wygląda to w ten sposób, że Komisja Rewizyjna złożona z radnych jest…
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – dobrze, będą wolne wnioski – wtedy będą takie dyskusje.
Radny Pan Bartosz Nitka – przepraszam, nie skończyłem. Daje mi Pan głos i mi go Pan zabiera.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – nie, ja tylko zwracam uwagę, że jeżeli będą wolne wnioski, będziemy wracać do tej sprawy.
Radny Pan Bartosz Nitka – dobrze. Tylko, Panie Przewodniczący, z mojego punktu widzenia jako Radnego, ta dygresja była troszkę nie na miejscu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – dziękuję bardzo. Zamykamy listę kandydatów. Teraz ją przegłosujemy.
Lista kandydatów na członków Komisji Oświatowo-Społecznej:
1. Radny Pan Bartosz Nitka
2. Radna Pani Joanna Szylak
3. Radny Pana Józef Suwaj
4. Radny Pan Edward Wołoszyn
5. Radny Pan Radosław Babina
„Za” listą kandydatów do Komisji Oświatowo – Społecznej głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Lista została przyjęta.
Lista imiennego głosowania nad listą kandydatów do Komisji Oświatowo-Społecznej stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  przedstawił projekt uchwały
nr II/5/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
„Za” uchwałą nr II/5/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/5/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych  została podjęta 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przy 12 głosujących
i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Ad. e)
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/6/2018)
Radny Pan Bartosz Nitka –  mam jedno pytanie dotyczące wynagrodzenia -  to jest maksymalne wynagrodzenie, które przewiduje nam na chwilę obecną rozporządzenie?
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – tak – odnośnie „widełek”, które tam są.
Radny Pan Bartosz Nitka –  widełek, tak dokładnie. Bo z tego, co mi wiadomo, wynagrodzenie zasadnicze w gminach do 15.000 tys. mieszkańców jest od 3.500,00 do 4.700,00 dodatek funkcyjny - jest tam bardzo wyraźnie napisane - jest do 1.900,00 zł,
i dodatek specjalny jest od 20% do 40%.  Więc moje pytanie, tutaj do Państwa radnych oczywiście wszystkich – nie żebym w jakiś sposób chciał negować – ale wydaje mi się, że na samym starcie dawanie maksymalnych poborów, maksymalnych dostępnych, jest z mojego punktu widzenia troszkę nie po kolei. Dajmy, moim zdaniem, szansę Pani Wójt, na każdej sesji możemy jej pobory podnieść. Nie ma znaczenia czy to będzie dziś – no dziś już nie - ale na następnej sesji, jeżeli Pani Wójt będzie się wykazywać. Jeżeli będziemy widzieć te konkretne rzeczy, które były mówione w kampanii, po prostu będzie nam lepiej. Osobiście, tutaj wiemy jest wszystko nagrywane, nie będę tego hamował – sam będę wnioskował o to, żeby zwiększyć Jej pobory. Na chwilę obecną moja propozycja jest: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 1.000,00 zł
i dodatek specjalny w wysokości 20%. W całości oczywiście. Nie mówię o punkcie 4, bo to jest za wieloletnią pracę – tutaj nie wiemy, ile Pani Wójt na chwile obecną ma dodatku stażowego itd. Chciałbym, aby ta propozycja została objęta głosowaniem.
Radny Pan Edward Wołoszyn – ja jestem za tym, żeby dać z górnej półki – żeby zachęcić. A równie dobrze, jeśli nie będzie się Pani Wójt wykazywała, wtedy można ująć, bo jest z czego. A żeby zachęcić… no, bo to podstawie - poprzedniemu Wójtowi było ujmowane.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – poprzedni Wójt, na początku jaką stawkę miał ustaloną myślę, że większość wie.
Radny Pan Edward Wołoszyn – sprawdzaliśmy to, porównywaliśmy.
Radny Pan Bartosz Nitka – ale to jest nowa Rada, Panie Przewodniczący.
Radny Pan Józef Suwaj – jest bardzo ciężko, jak się da wysoko, a później się obniży. Lepiej do góry. Lepiej to jest. Będzie się spisywało – będziemy podnosić. Bo tak - dać dużo, a później obniżyć?
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – jaką Pan ma propozycję?
Radny Pan Józef Suwaj – 4.000,00 zł, 30% i 1.900,00 zł dodatek funkcyjny.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – Proszę bardzo odnośnie dyskusji - czy ktoś jeszcze chciał się wypowiedzieć?
Radny Pan Bartosz Nitka – nie, już Pan Przewodniczący nie udzielił mi głosu
w odpowiednim momencie. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – mam nadzieję, że się Pan nie obraził?
Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Przewodniczący, my tutaj nie jesteśmy ludźmi od obrażania się, tylko od poważnych rzeczy. Bo tutaj się rozgrywają pieniądze.
I zacznijmy od tego, że to nie są nasze pieniądze – bo to są pieniądze wszystkich podatników. My nie możemy sobie szastać tymi pieniędzmi na prawo i lewo. Powinniśmy je rozsądnie wykorzystywać. Jeżeli ktoś zasłuży, niech dostanie więcej – jestem za. Ale nie możemy zaczynać od wysokiego C, a później, jak nie będzie efektów, to? Proszę mi odpowiedzieć.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – jeżeli mogę, bo chciałbym zauważyć, że jeżeli będzie obniżone na tym dodatku specjalnym i na zasadniczym wynagrodzeniu. Dodatek specjalny łączy się z wynagrodzeniem zasadniczym. Jest to suma 40%, czy tam ileś procent łącznego wynagrodzenia. Czyli to radykalnie spadnie. A Wójt jest jednak odpowiedzialny - jest duża odpowiedzialność. Tutaj też bym się zastanowił – bo jeżeli proponujecie obniżenie jednego składnika, to inne też idą w dół.
Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Sekretarzu, zabrał Pan głos w tej sprawie – bardzo dobrze, cieszę się. Tylko ja mam takie pytanie do Pana – jakie pobory ma Pani Wójt obecna w Gminie Sanok?
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – nie wiem, nie sprawdzam.
Radny Pan Bartosz Nitka – jaki budżet ma Gmina Sanok, jakim budżetem my dysponujemy, jakie pobory ma burmistrz ? – ostatnio było głośno, nie chce skłamać, ale około 10.000,00 zł brutto.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – dobrze, taką dyskusję podejmiemy później.
Radny Pan Bartosz Nitka – ale to jest dość istotne, dotyczące tej uchwały.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – ja tylko zwracam uwagę, że te składniki ulegną zmianie.
Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Sekretarzu, ja to liczyłem i ja naprawdę wiem, jak to wygląda. Jeżeli, moje jest takie zdanie, Pani Wójt wykaże się w pierwszym roku czy po pół roku, to osobiście będę postulował, żeby podnieść jej wynagrodzenie. Jeżeli będę miał namacalny dowód dobrego sprawowania urzędu Wójta. To jest moje zdanie – nie każdy się musi z nim zgodzić. Na tym polega demokracja.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – ja nie jestem, Panie Radny, od ustalania poborów, tylko zwracam uwagę na sprawy formalne. Te składniki, jeżeli zmniejszamy poszczególne – to one zmniejszają się wszystkie. Wy dywagujecie – Pan ma prawo do głosu ale to i tak Rada decyduje o poborach, nie ktoś z nas urzędników.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – ja chciałem odpowiedzieć tutaj, odnośnie tego, dlaczego taka kwota, a nie inna. Tutaj Pan Sekretarz dobrze to podkreślił – odpowiedzialność jest ogromna. To, co zastajemy teraz będzie od Pani Wójt wymagało dużo pracy. To nie jest praca na osiem godzin. To jest praca na dziesięć godzin, czasami nawet na dłuższy okres. Jeżeli ktoś ma mieć odpowiedzialność za coś, też powinien mieć za to pieniądze. Doskonale orientuje się Pan, że jeżeli jest ktoś na odpowiednim stanowisku, to też powinien odpowiednio zarabiać. Nie możemy zrobić czegoś takiego, jak jest to uchwalane w niektórych gminach, że po prostu obniża się ze względu na to, że to fajnie wygląda.
Radny Pan Bartosz Nitka – dobrze Pan powiedział – odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Tylko Pani Wójt, ja nie mam w żadnym wypadku, Rada uchwali – zostanie uchwalone, na chwile obecną jeszcze nic nie zrobiła. Zróbmy coś – podnieśmy. Dlaczego nie chcecie przystać na tego typu propozycję. Jeżeli będziemy mieli konkretne, wymierne jakieś, nie wiem – złożyła Pani jakieś dokumenty dot. chodników. Jeżeli zobaczymy, że są prace – od razu, tutaj zapowiadam na tej sesji, będę  postulował na tej sesji o to, żeby podnieść Jej zarobki. Tylko złożenie dokumentów to nie jeszcze fizyczna praca. To nie jest jeszcze wykonanie czegoś, co ma nam, ludziom, pomagać. Panie Przewodniczący, żeby dostać coś, Pan chodzi do pracy – zaczynał Pan od jakiegoś miejsca, nie dostał Pan od razu 5.000,00 zł – tylko zaczynał Pan od dolnego pułapu. Jeżeli Pan pracował, wykazywał się – dostawał pan podwyżki, czyż nie tak? No proszę mi odpowiedzieć. I tak powinno być tutaj w Urzędzie – wykazujesz się – dostajesz pieniądze większe. Nie wykazujesz się – zostajesz na tym, co masz. To jest moje zdanie i na tym będę się bardzo upierał.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poddał pod głosowanie pierwszy wniosek:
Radny Pan Bartosz Nitka złożył wniosek o ustalenie wynagrodzenia dla Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak Wójta Gminy w kwocie: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.000,00 zł, dodatek specjalny – 20%.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński  - chciałem tylko od siebie dodać - ja uważam, że jeżeli Pani Teresa nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków – to ja jestem za tym, żeby Jej to obniżyć. Kończymy dyskusje i będziemy głosować wniosek, żeby nie wywiązała się niepotrzebna…
Radny Pan Bartosz Nitka  – wydaje mi się, że to dość istotna dyskusja.
„Za” wnioskiem o ustalenie wynagrodzenia dla Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak Wójta Gminyw kwocie:  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.000,00 zł, dodatek specjalny – 20% głosowało 4 radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymało się” – 1.  W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Wniosek został odrzucony.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.000,00 zł, dodatek specjalny – 20%  stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Radny Pan Józef Suwaj złożył wniosek o ustalenie wynagrodzenia dla Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak Wójta Gminy w kwocie: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 30%.
„Za” wnioskiem wniosek o ustalenie wynagrodzenia dla Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak Wójta Gminy w kwocie: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 30% głosowało 5 radnych, „przeciw” – 6, „wstrzymało się” – 1.  W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Wniosek został odrzucony.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 30%  stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński złożył wniosek o  ustalenie wynagrodzenia dla Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak Wójta Gminy w kwocie: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 40%
„Za” wnioskiem o ustalenie wynagrodzenia dla Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak Wójta Gminy w kwocie: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 40% głosowało 8 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymało się” – 1.  W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.700,00 zł brutto, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 40%  stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Głosowanie nad uchwałą:
„Za” uchwałą nr II/6/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  głosowało 8 radnych, „przeciw” – 1 radny, „wstrzymało się” –3 radnych.  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/6/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/6/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  została podjęta 8 głosami „za”, 1 „przeciw”
i 3„wstrzymujących się” przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Radna Pani Joanna Szylak złożyła wniosek formalny o nieodczytywanie projektów uchwał – jest już późno, szanujmy ten czas. Każdy Radny ma przed sobą projekty uchwał. Szkoda czasu.
„Za” wnioskiem o nieodczytywanie projektów uchwał głosowało 9 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o nieodczytywanie projektów uchwał stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Ad. f)
W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił Skarbnika Gminy Panią Dorotę Czuryło o przedstawienie uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – uchwała wiąże się z tym, że niezbędne
są środki na plany zagospodarowania przestrzennego i przenieśliśmy 1.100,00 zł
z pozostałych zadań w zakresie Polityki Społecznej na to zadanie.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – jeśli mogę, tutaj chodzi konkretnie o projekty decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym na gminę spada obowiązek sporządzania takich projektów. Kilka takich projektów decyzji będzie jeszcze w tym roku, z tego wynikają zmiany w budżecie.
Radny Pan Bartosz Nitka – czy te środki wystarczą na wszystkie projekty, które są, mniej więcej, planowane w tym roku?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – tak, do końca roku planowane jest cztery.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – tak, wnioski były składane odpowiednio wcześniej. Więc wiadomo, że jeżeli teraz dany wnioskodawca złoży wniosek, to zanim tak naprawdę dojdzie do sporządzenia projektu decyzji – to jeszcze minie troszkę czasu. Prawdopodobnie wejdziemy w nowy rok.
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poddał uchwałę pod głosowanie:
„Za” uchwałą nr II/7/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska  głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/7/2018 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska  stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/7/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska została podjęta 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0„wstrzymujących się” przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. g)
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019” (
projekt  uchwały nr II/8/2018)
 
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o przedstawienie projektu uchwały Sekretarza Gminy Pana Mariana Kurasza.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Rada Gminy ma obowiązek uchwalenia Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego co roku. Celem tej uchwały jest budowanie przez gminę partnerstwa między samorządem
a sektorem pozarządowym w sferze zadań publicznych. W programie jest określony zakres i forma współpracy. Ta forma może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. Współpraca o charakterze finansowym polega na powierzeniu wykonywania zadania publicznego jakiejś organizacji, przy współfinansowaniu z budżetu gminy. Również może być współpraca o charakterze pozafinansowym, tj. wymiana informacji, doradztwo, udzielenie pomocy merytorycznej, np. przy pisaniu projektów przez organizacje pozarządowe. Ponieważ gmina nie dysponuje dużym budżetem w tym zakresie, w zasadzie to się opiera na środkach z programu alkoholowego, z tych opłat – zaproponowaliśmy tylko niektóre działania, które są określone w ustawie, m.in. działania z zakresu pomocy społecznej – czyli aktywizacja seniorów, działania
z zakresu pomocy dla osób niepełnosprawnych, działania z zakresu wspierania organizacji pozarządowych – wolontariat, współorganizowanie badań profilaktycznych. W programie jest określony sposób realizacji programu.
Z organizacją podpisywana jest umowa, z której musi się ona rozliczyć – co jest dla gminy korzystne. Bez konkursu gmina może przeznaczyć do 10.000,00 zł. Wójt Gminy przedstawia Sprawozdanie  z tego Programu w terminie do 31 maja każdego roku. Program został wywieszony na BIP. Nie było żadnych uwag. Wobec czego, jeżeli do 7 dni nie ma uwag, Program uważa się za zaakceptowany przez społeczeństwo.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poddał uchwałę pod głosowanie:
„Za” uchwałą nr II/8/2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/8/2018 w sprawie  uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019  stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/8/2018 w sprawie  uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019” została podjęta 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0„wstrzymujących się” przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
Ad. h)
 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr II/9/2018)
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o przedstawienie projektu uchwały Pana Krystiana Domaradzkiego.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Wysoka Rado, jeżeli chodzi o tę uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
W załączeniu do projektu uchwały znajdowało się wyjaśnienie, które dość mocno wyczerpuje zasadność podjęcia tej uchwały. Są też załączniki graficzne. Krótko mówiąc – ta droga prowadzi mieszkańców wsi Hołuczków do lasu mienia wiejskiego. Na chwilę obecną, we wcześniejszych latach została podjęta decyzja o sprzedaży części wcześniejszej działki, została w tym momencie zablokowana mieszkańcom możliwość przejazdu. Został tam postawiony szlaban i właściciel tej nieruchomości, którą teraz włada ma do tego pełne prawo. My wychodząc naprzeciw mieszkańcom, spotkaliśmy się z tym Panem, który jest właścicielem tej nieruchomości. Już pewne uzgodnienia poczyniliśmy, aby dokonać takiej zamiany. Oczywiście dokonać zamiany poprzez zmianę klasyfikacji gruntu części działki na teren rolny. Ponieważ zgodnie z ustawą można dokonać takiej zamiany, aby to była taka klasyfikacja, jaką ten pan posiada. Natomiast my dostaniemy tak naprawdę normalny przebieg drogi, bo na mapach w rzeczywistości ta droga przebiega zupełnie inaczej. Dlatego wolą mieszkańców już od dobrych kilku lat było to, myślę, że Pan Sołtys również to potwierdzi, aby uregulować ten stan. Nie było do tej pory takiej możliwości. Teraz liczymy na to, że uda się to zakończyć pomyślnie – dla mieszkańców tej wsi.
Sołtys Hołuczkowa Pan Mirosław Kozłowski – ta droga przebiega w takim miejscu,
że jest to nieprzejezdne. Zrobił się jar głębokości ok 20 m. Obecnie, w celu przejazdu jeździmy przez byłego wójta szwagierki teren.  Dokąd tak będzie to też nie wiemy. Musimy uzyskać dojazd do lasu.
Radny Pan Bartosz Nitka – jaki jest mniej więcej szacunkowy koszt tej całej operacji.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – nie chcę tutaj teraz operować kwotami, bo nie chcę się zobowiązać, w jakiś sposób. Myślę, że kwestia oszacowania. Myślę, że tutaj poobliczamy dokładnie. Bo jeżeli chodzi o zamianę gruntów, to musimy również oszacować wartość jednej i drugiej nieruchomości. I wtedy ta osoba, która dokonuje operatu szacunkowego, ona tak naprawdę stwierdza, który grunt jest więcej wart. Która strona której musi dopłacić tę różnicę.
Radny Pan Bartosz Nitka  - a mniej więcej, w jakim  okresie będzie to wiadome? Oczywiście jestem za tym, aby ta droga została…
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – wcześniej był problem – Pan nie był zainteresowany współpracą. Niestety nie dochodziło do porozumienia. Podjęliśmy się takiego działania i, po kilku telefonach, rozmowach, prośbach Pan wyraził zainteresowanie spotkać się – przyjechał, porozmawialiśmy i na obecną chwilę Pan wyraził wolę współpracy. W związku z tym, Pan jest „na prawie”, więc jakiekolwiek z naszej strony wywierania nie mają sensu. To wszystko wymaga czasu i przedłuży się jeszcze. Natomiast też została podjęta uchwała przez Zebranie Wiejskie o wycince drzewa. Gdyby zaistniała potrzeba Pan jest w stanie bokiem swojej działki puścić. Wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Teraz jesteśmy na etapie, żeby przekwalifikować i później pozostałe będą dopięte sprawy.
Wobec braku innych pytań uchwała została poddana pod głosowanie
 „Za” uchwałą nr II/9/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/9/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/9/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych została podjęta 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0„wstrzymujących się” przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
Ad. i)
w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr II/10/2018)
 
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o przedstawienie projektu uchwały Pana Krystiana Domaradzkiego.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – Wysoka Rado, w projekcie uchwały chodzi o zmianę deklaracji, który otrzymaliście państwo jako załącznik. Jeżeli chodzi o konkretną zmianę, jaka tutaj ma miejsce. W poprzedniej deklaracji narzucona była kwota – wysokość miesięcznej opłaty, jeżeli chodzi o zbieranie odpadów w sposób selektywny. Również w punkcie, w którym odpady nie były zbierane w sposób selektywny była narzucona wysokość  opłaty. W związku z tym dokonujemy takiej zmiany, aby można było ręcznie wpisywać wysokość opłaty, po podjęciu odpowiedniej uchwały, która ustali stawkę.
Radny Pan Grzegorz Górniak opuścił obrady o godzinie 2057.
Radna Pani Joanna Szylak opuściła obrady o godzinie 2058.
Wobec braku pytań uchwała została poddana pod głosowanie.
Radna Pani Joanna Szylak wróciła na obrady o godzinie 2100 i brała udział
w głosowaniu.
„Za” uchwałą nr II/10/2018 w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej głosowało 11 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/10/2018 w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/10/2018 w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
została podjęta 11 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0„wstrzymujących się” przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Ad. j)
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr II/11/2018)
 
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o przedstawienie projektu uchwały Pana Krystiana Domaradzkiego.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności krótko mówiąc, mamy podwyżki,
 i to nie jest tylko w naszej gminie. Robiliśmy rozeznanie jeżeli chodzi o inne gminy. 
I tutaj ta stawka, jeżeli chodzi o odpady segregowane, to 9,50 zł – natomiast niesegregowane – 13,50 zł. Dla porównania podam teraz gminę Ustrzyki Dolne: segregowane – 11,50 zł, niesegregowane – 46 zł; Gmina Olszanica: segregowane -11,50 zł , niesegregowane – 24 zł. Gmina Cisna: segregowane -8 zł , niesegregowane – 16 zł; Gmina i Miast Lesko: segregowane -11,50 zł  , niesegregowane – 24 zł . Jest to związane m.in. z planowanymi podwyżkami za energię elektryczną. Podmioty, które nas dotychczas obsługiwały, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi już zapowiedziały podwyżki. I będą to nie małe podwyżki. Natomiast jeżeli chodzi o poparcie prawne, jeżeli chodzi o przeznaczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – żeby byłą jedna kwestia jasna- środki, opłaty za gospodarowanie za odpady komunalne nie mogą być wykorzystane na cele inne, niż związane z pokrywaniem kosztów systemu funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. odbieranie, transport, zbierania, obróbki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania funkcji selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi). Proszę państwa ta uchwała jest jak najbardziej zasadna jeżeli chodzi o kwestię podniesienia tych stawek. Do tej pory mieliśmy tę stawkę najmniejszą w stosunku do innych gmin. Teraz też nie przewyższa, za wyjątkiem Gminy Cisna. W pozostałych przypadkach mamy kwoty niższe, w porównaniu do innych gmin.
Radny Pan Grzegorz Górniak wrócił na obrady o godzinie 2101.
Radny Pan Bartosz Nitka – jakie są kwoty w Gminie Wiejskiej Sanok? Na chwilę obecną.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – z tego, co wiem to tam jeszcze nie został rozstrzygnięty przetarg.
Radny Pan Bartosz Nitka – na chwile obecną jest 8 zł – za odpady segregowane.
Są wywożone dwa razy w miesiącu. Proszę to też wziąć pod uwagę, gdyż u nas są wywożone jednokrotnie. Wydaje mi się, że oczywiście wiadome – podwyżki energii itd. Czy przetarg jest rozstrzygnięty na to zagospodarowanie odpadów.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – jest ogłoszony.
Radny Pan Bartosz Nitka – więc moje zdanie, wydaje mi się będzie dość zasadne, żebyśmy dopiero mogli obradować, jeżeli będziemy wiedzieć jaki będzie koszt na przetargu.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – stawki my możemy w chwili obecnej określić na przyszły rok. Jeżeli teraz określimy stawki, to będą one obowiązywać na przyszły rok. Jeżeli stawki zostaną po staremu – nie będziemy mieli środków na pokrycie kosztów wywozu śmieci.
Radny Pan Radosław Babina – warto zastanowić się nad problemem, który narasta – jakie jest zadłużenie osób, które nie płacą za odpady komunalne, a są wyrzucane do rzeki – gdziekolwiek się da. Po prostu zastanówmy się nad tym, jak można ściągnąć te pieniądze, a później… Podniesienie o 50% stawek za odpady komunalne to jest „zabójstwo”. Ludzie nas za to zlinczują. Zaraz na początku działalności naszej to jest przesada i to znaczna przesada.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – jeżeli chodzi o ściągalność zaległości to
o ile pamiętam w tamtym roku te zobowiązania były ściągane na bieżąco. Tylko tu chodzi o kwestię zabezpieczenia stosownych środków, ponieważ później zabraknie nam pieniędzy.
Radny Pan Radosław Babina – o ile mi wiadomo, to gmina do tej pory nie ma zadłużenia jeżeli chodzi o płatności za wywóz odpadów komunalnych. Więc jeżeli ściągniemy od wszystkich dłużników pieniądze to nadal nie będzie miała zadłużenia.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – to pozostawiam Państwu do rozważenia.
Radny Pan Bartosz Nitka – ja mam takie jeszcze jedno pytanie, bo tak jak tutaj kolega ponad 50% podwyżka jest „zabójstwem” i cieszę się, że jest głosowanie imienne, i kto za tym zagłosuje, to ludzie sobie podejrzewam porozmawiają z tymi osobami. Ja powiem to w ten sposób – według mnie jest to za wysoka podwyżka. My możemy ewentualną, podkreślam ewentualną, podwyżkę zrobić w jakiś takim logicznym stosunku. 50 % podwyżki to jest bardzo dużo. Ponad 50%, przepraszam, to jest bardzo dużo. Gdybyśmy to zrobili w innej gminie, bo tak lubimy porównywać się do innych gmin, to podejrzewam nie skończyłoby się to dobrze. Tak będę się upierał przy tym, co tu kolega powiedział – zacznijmy ściągać z dłużników śmieciowych, tak to pozwolę sobie nazwać. I wtedy możemy coś rozmawiać w jakiś temacie. Na chwile obecną nie wiemy tak naprawdę będą wynosiły podwyżki. Chyba, że macie Państwo jakieś konkretne dane. Bo nie wiemy, czy to będzie 0,50 zł czy 1zł, czy 2 zł. Przetarg jest nierozstrzygnięty – nie wiemy jaka kwota zostanie osiągnięta na przetargu.   Czy możemy w ciemno skoczyć? Równie dobrze w ciemno możemy powiedzieć 7 zł – bo tak to na obecną chwilę wygląda. Błądzimy we mgle jeżeli chodzi o tę kwotę. Nie mamy konkretnie podstaw do tego jak ustalać tę kwotę. Chyba, że Państwo jakąś mają? To chętnie posłucham.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – każda gmina ma świadomość, że te koszty pójdą w górę. My dokonaliśmy pewnych szacunków, ponieważ, zanim jeszcze przygotowaliśmy przetarg, zastanawialiśmy się czy zrobić to w formie ryczałtowej czy tonażowej jeżeli chodzi o kwoty. Jeszcze pozostaliśmy przy formie ryczałtowej dlatego, że jest to jeszcze dla nas opłacalne. Przeanalizowaliśmy poprzedni rok, ile tych śmieci wyprodukowaliśmy w gminie, i uznaliśmy, że jeszcze ten ryczałt będzie jeden rok, aby ustalić warunki. W kolejnych już latach będziemy obciążeni tonażowo, od ilości wyprodukowanych śmieci. Decyzję pozostawiam Państwu.
Radny Pan Radosław Babina -  warto się zastanowić, czy nie będzie odwrotnego efektu. Jeżeli będziemy podnosić śmieci i podniesiemy je, przypuśćmy, a wzrośnie energia, wrośnie gaz, wzrośnie paliwo w przyszłym roku, i znowu będziemy je podnosić? Czy nie będzie więcej dłużników? Na pewno będzie problem narastał i będą wyrzucane do lasu, do rzek. W jaki sposób ściągniemy pieniądze od wtedy? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Do czego zobowiązuje nas ustawa.
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – jeżeli chodzi o kwestię ilości osób
 w danych budynkach, które zamieszkują i odprowadzają stosowne kwoty za produkowane odpady komunalne, co roku pracownica Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami wzywa każdego z właścicieli budynków do złożenia stosownej deklaracji. 
Radny Pan Bartosz Nitka – ale jaka jest ściągalność? No, nie wiem czy jest w 100% ściągane od wszystkich mieszkańców?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – jest to 80%, jeżeli chodzi o ściągalność.
Radny Pan Bartosz Nitka – to przepraszam, ale to jest jeszcze 1/5 do ściągnięcia. To jest połowa tej podwyżki. I teraz nawet, gdyby ewentualnie ta podwyżka miałaby mieć miejsce, to ona byłaby na poziomie 7 zł a nie 9 zł czy tam 9,50 zł. Jest to zupełnie inna podwyżka.
Radny Pan Radosław Babina – opłata za śmieci jest naliczana jest od osób zameldowanych w naszej gminie, tak?
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – nie.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – od osób zadeklarowanych. Składa się deklaracje odnośnie tych, którzy są w danym gospodarstwie.
Radny Pan Radosław Babina – a osoby, które nie są zameldowane, nie są zdeklarowane – opłata za nich nie jest naliczana, a mieszkają. A takich osób jest bardzo dużo.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – ma takie pytanie, co jeżeli nie podejmiemy tej uchwały? Co wtedy?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – środki zaplanowane w przyszłym budżecie  -  projekt takiej uchwały trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaznaczał, że kwota dochodów będzie wynosiła z podwyżkami 186.000,00 zł. Jeżeli takiej kwoty nie uzyskamy a obliguje nas do uzyskania dochodów i wydatkowania w takiej samej wysokości jak uzyskane dochody. Jeżeli nie uzyskamy takiej wysokości bo wiadomo, że do przetargu kwota poszła, która zostanie przeznaczona na wydatkowanie i na usługi – będzie niższa. Więc może zaistnieć sytuacja, że w tych pieniądzach, które zostaną zagwarantowane na przetarg żadna firma nie podejmie się odbioru odpadów.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – załóżmy teraz sytuację, że nie podejmiemy tej uchwały i pozostaniemy przy tych kwotach, które mamy – teraz warto się zastanowić, jeżeli my taka kwotę przygotujemy w tym przetargu, to możemy nie wyłonić wykonawcy i zostaniemy w jeszcze z gorszym problemem, bo nie będziemy mieć odbiorcy. Musicie mieć Państwo tego świadomość.
Radny Pan Bartosz Nitka – ja mam takie pytanie – przetarg został ogłoszony jakim momencie? Proszę mi powiedzieć, tak konkretnie – kiedy jest ogłoszenie ewentualnego…
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – dzisiaj.
Radny Pan Bartosz Nitka – powiem to w ten sposób wydaje mi się, że, jako osoby pracujące w Urzędzie Gminy, jesteście tam od 19 listopada – od 16 listopada do, dzisiaj jest 12 grudnia, to chyba troszkę czasu było. Można było zrobić to szybciej – już byśmy mieli konkretne dane dotyczące. Przetarg wisi dwa tygodnie – po dwóch tygodniach już możemy mówić o jakichś konkretnych kwotach. Na chwilę obecną w większości gmin, można sobie sprawdzić na BIP, już te przetargi zostały rozstrzygnięte. I już mogą obradować na temat konkretnych kwot. A my na chwilę obecną, będę to powtarzał, chodzimy normalnie , jak dzieci we mgle. Nie wiemy dokładnie, co ile nas będzie kosztować. Nawet nie mamy jednego punktu zaczepienia.
Radna Pani Bożena Drzyzga opuściła obrady o godzinie 2114.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki –Panie Radny, Szanowni Państwo chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dokument przetargowy to nie jest dwie strony dokumentu, który można sobie napisać na kolanie. Tylko to są bardzo poważne dokumenty, które mają specyfikację – szczegółową specyfikację warunków zamówienia. A pozostałe dokumenty jeszcze jak umowa oraz wiele załączników, które są wymagane do podejścia do przetargu – więc tego nie robi się w ciągu jednego dnia czy też tygodnia. I nie do końca zgodzę się z tym, że w innych gminach te przetargi już zostały rozstrzygnięte. Pracownica nie mając jeszcze na tyle doświadczenia, ponieważ zmieniają się dość mocno przepisy, też czekała na rozstrzygnięcie, na ogłoszenie w ogóle w innych gminach. Te terminy nie są jakoś bardzo odległe. \
Radny Pan Bartosz Nitka – nie są bardzo odległe, to konkretnie jakie  – tydzień? Tydzień to już nam robi miejsce, abyśmy to mogli uchwalić przed końcem roku.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – tylko przypominam, że myśmy zaczęli pracę 20 listopada. Tak naprawdę w poprzedniej kadencji nic z tym nie zostało zrobione. Więc ciężko jest teraz zrzucać winę na nas, w tym okresie kilku tygodni, gdzie mieliśmy mnóstwo spraw. My nie mamy jednego stanowiska do przetargów. My mamy stanowiska łączone i obowiązków jest naprawdę dużo.
Radny Pan Stanisław Chabko -  podwyżka żadna nie jest ciekawa, którejkolwiek byśmy nie robili to nie będzie ciekawa. A tutaj to w tej chwili troszeczkę nie jest winy naszej, tylko można powiedzieć Ministerstwa. A z tego względu, że przystępując do przetargu ktokolwiek by nie przystępował, to już wie jakie tam są pieniądze. I co można z tej gminy wydrzeć. Bo dlatego, że wie, ilu w danej gminie jest mieszkańców
i posługuje się tym, że taka a taka kwota tam musi być zapłacona i pieniądze te są.
 I niestety dostosowujemy się pod odbiorcę, a nie do przetargu. I tak wygląda rzeczywistość, nie tylko u nas, ale i na każdej jednej gminie.
Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Wiceprzewodniczący wszystko dobrze, tylko my dostosowując się pod odbiorcę jakby dostosowujemy się do tego, co będzie
w przetargu. Bo to jest jedno z drugim bardzo zależne. Bo jeżeli odbiorca da nam kwotę, załóżmy 150.000,00 zł na odbiór tych odpadów, to wtedy możemy tym jakoś oscylować. I możemy rozmawiać o ewentualnych podwyżkach.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – jeżeli nie podniesiemy tych stawek i zostaniemy przy poprzedniej kwocie, jaka była przeznaczona poprzednio,
i tak naprawdę możemy stanąć przed sytuacją, że nie wyłonimy wykonawcy. Będziemy z gorszym problemem, bo będziemy opłacać te przetargi w nieskończoność, ale nie wyłonimy nikogo – bo za taką stawkę nikt nam nie przyjedzie.
Radny Pan Radosław Babina – czy wykonawcy trzeba zapłacić z góry, uiścić opłatę
z góry? Czy nie możemy potem zwołać sesji nadzwyczajnej i zrównoważyć tego?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – środki musiałyby być zabezpieczone. My musimy z dochodów, które uzyskamy pokrywać wydatki. Ta kwota 150.000,00 zł, którą musimy zabezpieczyć na przetarg nie jest przesadzona. To jest już szacowane – w takiej wysokości będą te śmieci od nas po prostu odbierane. Myśmy z pracownicą przygotowywały taką możliwość podjęcie tej uchwały jeszcze przez starą radę – ale stara rada nie chciała tej uchwały podejmować.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – czy ta uchwała miała być
w podobnej kwocie przyjęta?
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – tak.
Radny Pan Bartosz Nitka – załóżmy, że kwota po przetargu i po policzeniu wszystkich kosztów, jak tu jest ładnie napisane – naklejek, koszy, programu i wynagrodzenia pracownika, bo nie wiem czy mamy pełnoetatowego pracownika od śmieci, będzie niższa – to co wtedy? Ludzie będą płacić 9,50 zł, a ktoś się zgodzi za mniejszą stawkę to co z tą nadwyżką – zrobimy im nadpłatę.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – gmina nie może tych środków przeznaczyć na inny cel. Gmina nie może na tych usługach ani zarabiać ani dopłacać.
Radny Pan Bartosz Nitka -  to dalej Pani sobie odpowiedziała napytanie. Ustalając teraz stawkę, nie mając żadnych konkretów – nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy gmina zarobi czy straci.
Radna Pani Bożena Drzyzga wróciła na obrady o godzinie 2117.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, żeby nie przeciągać w nieskończoność, trzeba brać po prostu pod uwagę kwestię finansową, jeżeli nie zabezpieczymy stosownych środków, w przetargu podamy kwotę tę, która jest docelowo, na chwile obecną jeżeli Państwo nie podejmiecie uchwały
o podniesieniu tych stawek, to nie wyłonimy wykonawcy i wtedy będziemy mieli gorszy problem.
Radny Pan Radosław Babina – a skąd ta pewność, że nie wyłonimy wykonawcy?
Radny Pan Jacek Pisz wrócił na obrady o godzinie 2121.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – jest przewidywany 10% wzrost odpadów. Ale oprócz tego ceny również idą w górę. Szacunki, jakie zostały zaproponowane w stosunku do innych gmin, które również podjęły takie uchwały
o podniesieniu takiej stawki i po analizie pracownicy, jeżeli chodzi o ilość tych odpadów, została wyliczona taka, a nie inna kwota. Tutaj decyzję już zostawiam Państwu.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński zakończył dyskusję w tym punkcie
i ze względów technicznych ogłosił 5 min. przerwy.
Przerwa 2122- 2129.
Wznowienie obrad o godzinie 2129.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sołtysa Siemuszowej Pana Stanisława Górniaka o wypowiedzenie się w tej sprawie.
Sołtys Siemuszowej Pan Stanisław Górniak – chciałbym zwrócić wszystkim radnym uwagę, że sortownia w Ustrzykach Dolnych stoi. I trzeba wziąć pod uwagę, że my będziemy płacić za dowóz śmieci albo do Radymna albo do Krosna. I wtedy dopiero mogą koszty wzrosnąć.
Dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński dodał, że każdy będzie głosował, jak uważa. Natomiast problem pojawi się, jeżeli rada tej uchwały nie przyjmie.  Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
„Za” uchwałą nr II/11/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności głosowało 6 radnych, „przeciw” –5 radnych, „wstrzymało się” – 2.  W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/11/2018  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/11/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności została podjęta 6 głosami „za”, 5 „przeciw”
i 2„wstrzymujących się” przy 13 głosujących i stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
Ad. k)
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(projekt uchwały nr II/12/2018)
 
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński powitał p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne Panią Dorotę Stasicką.
P.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne Pana Dorotę Stasicka – jest to zadanie własne gminy. Podjęcie tej uchwały wynika z tego, że Rada Ministrów uchwaliła wieloletni program rządowy na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole
i w domu”, który pomaga gminom w realizacji tego zadania własnego. Zasiłek przyznawany jest tym osobom, które spełniają kryteria w 100 %. W przypadku osoby samotnej jest kwota 701,00 zł, a w przypadku rodziny jest 528,00 zł. Ten wieloletni program daje możliwość podniesienia tego kryterium. Gmina m.in. dostaje 40% dofinansowania na zapewnienie dożywiania dzieci w szkole. W uchwale podnosimy tę kwotę kryterium, aby więcej osób mogło z tego programu skorzystać.
Wobec braku pytań uchwałę poddano pod głosowanie.
„Za” uchwałą nr II/12/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się” – 0. 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/12/2018  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/12/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
została podjęta 13 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0„wstrzymujących się” przy 13 głosujących i stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
 
Ad. l)
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr II/13/2018)
 
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński poprosił o przedstawienie projektu uchwały p.o. Kierownik GOPS Panią Dorotę Stasicką.
P.o. Kierownik GOPS Pani Dorota Stasicka wyjaśniła, że na podstawie tej uchwały również przyznawana jest pomoc na podstawie kryterium dochodowego jednak, jeżeli o pomoc zwróci się osoba mająca wyjątkową, trudną sytuację życiową w danym momencie – jak np. choroba. Osoba przekracza kryterium dochodowe, ale znajduje się w takiej sytuacji, że potrzebne jest udzielenie pomocy. Zaistniała więc potrzeba podjęcia uchwały, która dałaby możliwość przyznania osobie świadczenia, pod warunkiem - pomimo tego, że przekroczy to kryterium dochodowe – zwrotu tych pieniędzy. Jeżeli np. przekroczone zostanie kryterium dochodowe w 200% to osoba musi zwrócić 100% przyznanego świadczenia. Ale w momencie trudnej sytuacji życiowej ta pomoc jest udzielana. Jeżeli nie będzie przekroczone 200% to do zwrotu będzie 30% przyznanego świadczenia. Jest ważne w momencie, gdy dla danej osoby zaistnieje potrzeba pomocy ale dochody tej osoby nie pozwalają na przyznanie pomocy, gmina jest związana. Podjęcie tej uchwały pozwoli na przyznanie takiej pomocy. Pomoc jest przyznawana ale pod warunkiem zwrotu części pieniędzy.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał: w jaki sposób te pieniądze, które mają być kiedyś zwrócone, jest taka możliwość, że oni zwrócą.
P.o. Kierownik GOPS Pani Dorota Stasicka – zasady zwrotu zostały ustalone
w uchwale. Wydajemy decyzję. Wydajemy raty, na podstawie których będzie odbywał się zwrot pieniędzy.
Radny Pan Radosław Babina – jeżeli ta osoba nie przekroczy kryterium w przyszłości, to cały czas będzie dostawać ten zasiłek, i nie będzie go zwracać?
P.o. Kierownik GOPS Pani Dorota Stasicka – są to świadczenia przyznawane jednorazowo. Zasiłek przyznawany jest na wniosek, na podstawie pewnych kryteriów.
Radny Pan Jacek Pisz – to jest jednorazowe, raz do roku. Czy w następnym roku też można składać?
P.o. Kierownik GOPS Pani Dorota Stasicka – nie, wniosek można składać w każdym momencie, kiedy osoba spełnia kryterium i potrzebuje tej pomocy. Może być przyznawany jednorazowo, może być przyznany na 3 miesiące. Ma to pomóc wyjść
z ubóstwa.
Głosowanie nad uchwałą.
„Za” uchwałą nr II/13/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy głosowało 12 radnych, „przeciw” – 1 radny, „wstrzymało się” – 0 radnych. 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/13/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/13/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy została podjęta 12 głosami „za”, 1 „przeciw” i 0„wstrzymujących się” przy 13 głosujących i stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
 
Ad. m)
w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/14/2018)
 
Radna Pani Joanna Szylak – kto był wnioskodawcą zmiany statutu? Z czego wynikają te zmiany?
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – jeśli chodzi o kwestie prawne – uchwalenie oraz zmiany statutu należą do wyłącznej właściwości rady. I w dniu 31 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 15 tej ustawy przepisy, którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe należy stosować do kadencji organów następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie. Może ja tutaj odniosę się do tego pytania, bo rozumiem do czego Pani radna zmierza. Rzeczywiście rada poprzedniej kadencji zobowiązana była do podjęcie zmian. Rada może nie podjęła zmian, ale podjęła uchwałę w sprawie nowego statutu. Niemniej jednak na podstawie statutu, a dokładnie § 67 tak postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z mocą obowiązującą od rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której ten statut wszedł
w życie. W związku z tym sformułowaniem i opublikowaniem tej uchwały
w Dzienniku Urzędowym 16 listopada, czyli upływ 14 dni nastąpił już w tej kadencji. W związku z tym, by dostosować te zmiany obowiązywania statutu, rada jest zobowiązana do podjęcia uchwały celem obowiązywania aktu regulującego podstawową materię gminy.
Radna Pani Joanna Szylak – rozumiem, że zmienił się tylko § 67? Czy coś jeszcze zostało zmienione?
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – tak, § 67 uległ zmianie  i dodatkowo jeszcze zostały wypracowane takie zmiany kosmetyczne. Nie były to zmiany dotyczące np. ilości radnych.
Radna Pani Joanna Szylak – zmienił się również w § 14 – co powinien zawierać projekt uchwały. W poprzednim statucie był, że powinien zawierać podpis, podpisy wnioskodawcy oraz radcy prawnego, a w tym nowym statucie, który będziemy uchwalać, jest wykreślone – podpis radcy prawnego. Czyli rozumiem, że projekty uchwał nie będą pod względem formalno-prawnym sprawdzane?
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – orzecznictwo jest takie, by ostateczne dokumenty projektu uchwał nie zawierały podpisu radcy prawnego z tego względu, że wnioskodawcy maja prawo przygotować własną wersję takiego aktu prawnego. Żaden prawnik nie może zabronić przedłożenia projektu. Zgodnie z inicjatywa uchwałodawczą projekt może zostać przedłożony przez 3 radnych. I żaden prawnik nie może zabronić poddania pod głosowanie. Niemniej jednak z naszego statutu tego, który wejdzie w życie jak najbardziej pożądanym jest, aby Przewodniczący po upływie projektów uchwał przedstawiał takie projekty do radcy prawnego celem zaopiniowania (§ 12 ust. 3 statutu) . To postanowienie zostało. Te projekty, które Państwo otrzymaliście, ja sama jako prawnik stoję na stanowisku, że dokumenty te były sprawdzane przez radcę prawnego. Natomiast sam projekt nie zawsze musi być podpisany, ponieważ mogą np. wszyscy prawnicy odmówić. Ale nie można zabronić wnioskodawcom możliwości przedłożenia na sesję takich projektów.  Takie jest stanowisko organów nadzorczych, by nie wprowadzać do statutu obowiązkowego podpisu radcy prawnego. Niemniej jednak pożądanym jest skonsultowanie po pierwsze projektu uchwały z pracownikiem merytorycznym danej instytucji, jak również zaopiniowanie pod względem prawnym.
Radna Pani Joanna Szylak – rozumiem, że jeżeli z radca prawnym będą konsultowane te projekty uchwał i radca nie wyrazi zgody ich podpisania to mogą być wnoszone na sesję w porządku obrad. Czy rada będzie informowana, że one nie są pod względem formalnoprawnym.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – to już kwestia uzgodnienia z Panią Wójt. Natomiast te projekty, które były przygotowywane na dzisiejszą sesję były konsultowane ze mną. I myślę, że Pani Wójt będzie zależało na tym, by uchwały były zgodne pod względem prawnym.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – tutaj odnośnie projektów Pani Joanna Szylak ma całkowitą rację. Jeżeli prawnik się pod tym nie podpisze my jako rada takiej uchwały nie możemy w ogóle podjąć. My za to odpowiadamy. Takie coś musi być zapisane w statucie.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – konsultowałam to z Wojewodą,
ze stanowiskiem Nadzoru by było to jak najbardziej z korzyścią dla gminy, jak również pod względem zgodności z prawem.
Radna Pani Joanna Szylak – te projekty, które radca prawny sprawdza powinny być podpisane – przynajmniej parafką. Z dodaniem ,że jest sprawdzone pod względem formalnoprawnym. Żebyśmy my radni wiedzieli, że taki projekt radca prawny sprawdził. Bo w takim wypadku to my nie będziemy wiedzieć.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – na egzemplarzach tzw. „matkach” jest pieczątka i podpis.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – ja dzisiaj też otrzymałam taką specjalną teczkę, do której będą wpływać projekty uchwał.
Przewodniczący Rady Pan Mariusz Duszczyński – ja tutaj też przychylę się do tego, aby radca prawny był podpisany na projektach uchwał. Na pewno będziemy musieli wpisać to do statutu. Jeżeli uchwała jest podjęta niezgodnie z prawem – ta uchwała traci ważność. Więc po co będziemy uchwalać coś tutaj, jeżeli to straci od razu ważność.
Radna Pani Joanna Szylak – dlatego składam wniosek formalny, aby taki zapis był – projekty uchwał będą podpisywane przez radcę prawnego. Jeszcze w § 18 powinno być Przewodniczący Rady, a nie samo Przewodniczący.
Radny Pan Stanisław Chabko – w kwestii odnośnie zmian w statucie – na ostatniej sesji została przyjęta ta zmiana ale nie była zatwierdzona przez Komisję Statutową.  Wcześniej jeszcze była sesja – też w tym czasie zostało podjęte, z tego względu, że nie ma opinii Komisji Statutowej. I nie wiem dlaczego jakiekolwiek zmiany my mamy nanieść, jeżeli czegoś nie ma opracowanego przez Komisję Statutową. I nie ma takiego potwierdzenia.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Komisja Statutowa, która przygotowuje projekt statutu nie była po prostu w stanie zebrać składu. Przynajmniej połowy tego składu, żeby to omówić. Pani Wójt może to potwierdzić. Pani Wójt próbowała ale nie było
w tym czasie co najmniej 4 członków. Jednak statut musiał być w tamtej kadencji uchwalony.
Radny Pan Stanisław Chabko – jeżeli komisja nie może się zebrać, to się powołuje nową. Mało tego, w Dzienniku Ustaw są naniesione zmiany, którą obowiązują Urząd. I te wychodzące ustaw należy śledzić na bieżąco i przedstawiać Komisji Statutowej.
 I te zmiany powinny być naniesione na bieżąco. Czy to zostało do tej pory zrobione było zrobione zgodnie z prawem. Niech się prawnik na ten temat wypowie.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – oczywiście na mocy  ustawy o samorządzie gminnym, na mocy statutu do kompetencji rady należy powoływanie komisji doraźnych, w tym Komisji Statutowej. I jak najbardziej byłoby zasadnym, jeśli radni chcieliby zmienić statut, popracować nad jego treścią, powołanie takiej komisji. Powołanie uchwałą rady gminy i dokonanie zmian, bądź wprowadzenie nowego statutu.
Radny Pan Stanisław Chabko – składam wniosek o powołanie Komisji Statutowej na najbliższą sesję. Na następną sesję, żeby była uchwała pod to.
„Za” wnioskiem o powołanie Komisji Statutowej, 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty.
Lista imiennego głosowania nad wnioskiem o powołanie Komisji Statutowej , stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
Głosowanie nad uchwałą.      
Radny Pan Bartosz Nitka – czy uchwała będzie głosowana ze zgłoszonymi poprawkami?
Radna Pani Joanna Szylak – ja tak zrozumiałam, że dzisiaj nie będziemy głosować tego statutu. Powołana zostanie Komisja Statutowa, która będzie pracować nad statutem.
Radca prawny Pani Faustyna Krasulak – projekt uchwały został przedstawiony ze względu na wejście w życie. Konsekwencją niegłosowania nad tą uchwała będzie to, że nie będzie obowiązywać statut. I być może będzie niezgodność z tymi Komisjami. Teraz ciężko mi stwierdzić. Jeśli zależy Państwu na tym, żeby statut obowiązywał,
a np. za miesiąc, dwa podjąć nowe regulacje, to ja tutaj nie widzę przeszkody. Ale aby nie blokować w tym momencie mocy obowiązujących uchwał. A później możecie Państwo podjąć nowy statut, dostosowany do podjętych dzisiaj uchwał, choćby nawet w sprawach komisji.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – jeżeli będzie obowiązywał jeszcze wcześniejszy statut to w ogóle uchwały nie byłyby zgodne ze statutem. Pani radca konsultowała to z Nadzorem Prawnym Wojewody. I takie były ustalenia. I boję się , że jeżeli nie zostanie uchwalony ten statut, w takiej formie, jakiej jest – to te uchwały nasze dzisiejsze mogą być po prostu nieważne. Te uchwały przygotowane są, zwłaszcza wybór wiceprzewodniczących, w oparciu o ten statut.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – mam pytanie do Pana Sekretarza
i Radcy prawnego – jeżeli ten statut przejdzie w takiej formie, to jest możliwość dalszych zmian? Bo tak naprawdę, jeżeli nie podejmiemy tego statutu – cała nasza dzisiejsza praca pójdzie na marne.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – w każdej chwili można dokonywać zmian
w statucie a nawet uchwalić nowy.
„Za” uchwałą nr II/14/2018  w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 9 radnych, „przeciw” – 1 radny, „wstrzymało się” – 3 radnych. 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Uchwała została podjęta.
Lista imiennego głosowania nad uchwałą nr II/14/2018 w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr II/14/2018 w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska została podjęta 9 głosami „za”, 1 „przeciw” i 3„wstrzymujących się” przy 13 głosujących i stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
Radna Pani Joanna Szylak wycofała wcześniej zgłoszony wniosek o zapis w statucie ze względu na to, że zostanie powołana Komisja Statutowa. 
 
Ad. 7/ Wolne wnioski i zapytania
 
Radna Pani Joanna Szylak – kiedy radni otrzymają projekt budżetu na rok 2019? Ponieważ do rady miał wpłynąć 15, tak jest ustawowo.
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – projekt uchwały budżetowej został przesłany do RIO, przyszły opinie i jest dostępny na BIP.
Radny Pan Radosław Babina – ja mam pytanie odnośnie projektu, który był przygotowywany jeszcze za poprzedniego Wójta i Pana Piętkę - budowy szatni,
i dofinansowania w wysokości 201.000,00 zł . Co z tym projektem?
 Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – nie ukrywa – czekałem na to pytanie. Wyjaśnię od początku całą historię. Uczniowski Klub Sportowy „Tyrawka” – Panowie składali tutaj stosowne dokumenty, pewne osoby w ich imieniu przygotowywały projekt. Doszło do sytuacji, kiedy przyszła do nich odpowiedź zwrotna odnośnie dofinansowania. Natomiast zgłosili się do nas na kilka dni przed ich ostatecznym terminem podpisania umowy. Ponieważ, jak Państwo doskonale wiedzą Pan Prezes miał problemy zdrowotne. I de facto nie uczestniczył w pewnych kwestiach.  Pan Batorski pojawił się u nas na 3 dni przed ostatecznym  podpisaniem umowy. Na rozmowie, w której uczestniczyłem ja i Pani Wójt – postawiono nam zostały pewne warunki, które uważam były nie do przyjęcia na końcowym etapie. Ponieważ w pierwotnej opcji Panowie mieli dostać dofinansowanie w wysokości około 200.000,00 zł na całość zadania, na wykonanie tej szatni. Około 70.000,00 zł mieli mieć dotacji od razu po podpisaniu umowy z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota miała być
w formie funduszu pożyczkowego w wysokości około 170.000,00 zł. I tutaj dyskutowaliśmy z Panią Skarbnik odnośnie możliwości utworzenia takiego funduszu pożyczkowego. I pomimo takiego wąskiego terminu też zdecydowaliśmy się
na współpracę, jak najbardziej. Chociaż to też było w pewien sposób ryzykowne, ponieważ, jeżeli w danym roku budżetowym my udzielamy takiej pożyczki to ona powinna wrócić w tym samym roku budżetowym. Jest to decyzją Wójta, bez konieczności podejmowania uchwały przez radę. A jeżeli my udzielamy pożyczki
w roku 2019 a zwrot następuje w roku 2020 czy też dalszym, to jest już wymagane podjęcie uchwały prze radę. I ja to wytłumaczyłem Panu Batorskiemu. Myślę, że rada podjęła by takie działania, choć byłoby to ryzykowne w jakiś sposób. Ale wydawało mi się to zasadne dla konieczności realizacji tego projektu. Jedynym ryzykiem było to, że gdybyście Państwo nie podjęli takiej uchwały odnośnie otwarcia tego funduszu pożyczkowego, który wraca później  z powrotem w 100%, to Ci Panowie musieliby odstąpić od wykonania zadania i automatycznie zwrócić te 70.000,00 zł wraz
z odsetkami ustawowymi. I oni się tych odsetek ustawowych bardzo wystraszyli, bo na dzień przed podpisaniem umowy, zadzwonił do mnie Pan Piętka, że ustalił sobie
z Urzędem Marszałkowskim, że to jednak gmina 100% tej kwoty da. Proszę Państwa dla mnie to jest nie zasadne. To są zamrożone pieniądze na długi okres czasu. A za tę część pieniędzy moglibyśmy wykonać jakąś inną inwestycję. Wiadomo, że każda inwestycja jest jakimś ryzykiem ale jeżeli podchodzimy z takim podejściem, że może się coś nie udać czy też mogą nie wyłonić wykonawcy, to założenie całej kwoty przez gminę powoduje, że gmina tak naprawdę będzie się tym martwić. Pomijam to, że
w dość specyficzny sposób narzucono nam, że mamy wspierać projekt pod względem merytorycznym, prawnym. Oczywiście zasad była taka dotychczas, że jeżeli jakieś podmioty z terenu gminy potrzebowały tego wsparcia – to każdy z pracowników był chętny do pomocy. To, że ktoś jest podpisany pod projektem – nie oznacza, że go wykonał fizycznie. Bo to jest praca wielu osób. Rozmawiałem z Panem Batorskim, bo Pana Piętki de facto nie było na miejscu, zadałem kilka prostych pytań odnośnie projektu – nie potrafił mi na nie odpowiedzieć. Więc automatycznie zapytałem – ale Pan się przecież pod tym podpisuje. Dostałem odpowiedź – bo wie Pan, jak to jest. Nie wiem, jak to jest.
Radny Pan Radosław Babina – ja tylko zapytałem z tego względu, że szkoda tych pieniędzy, ponieważ można było napisać projekt o, nie wiem, siłownie na wolnym powietrzu, plac zabaw. Oczywiście w tej kwocie nie byliśmy w stanie zrealizować tego projektu. Z doświadczenia swojego zawodowego wiem, ze to by było nierealne. 
Zastępca Wójta Pan Krystian Domaradzki – zapytałem czy mają w ogóle jakiegoś wykonawcę, bo nie jest łatwo w tych pieniądzach znaleźć wykonawcę. Jak się dowiedziałem kosztorysant czterokrotnie zmieniał im kosztorys – bo kwota była za duża. Wyjściowo wyszedłby budynek bez elewacji.
Radny Pan Jacek Pisz zgłosił sprawę remontu mostu w tzw. „Międzykątach” oraz wycięcie topoli przy tym moście.
Ad. 8/ Zakończenie sesji       
Z przyczyn technicznych nagranie sesji zakończyło się o godzinie 2216.
 
O godzinie 2235 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady II sesji w kadencji 2018-2023.
 
 
 
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-01-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 14:58
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-21 08:55
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk