Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XL/2018

PROTOKÓŁ  Nr XL/2018

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 z dnia  20 lipca 2018 r.

O godz. 905 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska  w kadencji 2014-2018.

 

Witając:
 

Prezes Fundacji „W trosce o życie” z siedzibą w Brzozowie – Panią Jolantę Leń
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca

Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza

Skarbnika Gminy  - Panią Barbarę Biskup Nitkę

Kierownik GOPS – Panią Krystynę Kuzicką

Radcę prawnego – Panią Faustynę Krasulak
p.o.Kierownika R.IIiGG – Pana Krystiana Domaradzkiego

 

 

Panie i Panów radnych  obecnych na sesji:

 

1.      Maciej Batorski

2.      Daniel Bilański

3.      Zenon Bodnar

4.      Teresa Brzezawska-Juszczak

5.      Stanisław Chabko

6.      Tomasz Czapor

7.      Grzegorz Jasiński

8.      Anna Kuzicka-Maniawska

9.      Janusz Nitka

10. Zofia Rudkowska

11.  Jolanta Tomaszewska
 

Nieobecni radni:

1.      Stanisław Białecki

2.      Ireneusz Bobyk

3.      Ryszard Burzyński

4.      Tomasz Wołoszyn

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

1        Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę

2.   Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę

3.      Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka

4.   Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego

5.   Rozpucie  - Pana Janusza Nitka

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych. Na sesji obecnych było 11 radnych, zatem rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

*********************************************************************

Ad.2/

Przewodnicząca obradom przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa
(projekt uchwały nr XL/210/18)

4.      Zakończenie sesji.
 

Do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały nr XL/211/18 w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie przy 11 głosujących.

*********************************************************************

Ad.3/ Podjęcie uchwał:

ad.1) Pani Faustyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały nr XL/210/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa

 

Pani Przewodnicząca poprosiła Prezes Fundacji „W trosce o życie” Panią Jolantę Leń
o zabranie głosu w temacie utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniora
w miejscowości Rakowa.

Prezes Fundacji „W trosce o życie” Panią Jolanta Leń podziękowała za zaproszenie na sesję.  Pani Prezes przedstawiła zakres działań, jakie prowadzi działająca od 2009 r. Fundacja „ W trosce o życie” z siedzibą w Brzozowie. Fundacja działa  w zakresie opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, wsparcia dla osób nieuleczalnie chorych - rzeczowo i finansowo. Na utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w miejscowości Rakowa został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. Projekt będzie realizowany od sierpnia br. dla 24 osób 60+ bądź osób, które maja mniej, niż 60 lat ale posiadają grupę inwalidzką ze stopniem znacznym bądź umiarkowanym. Dla osób tych będzie zapewniony transport (dowożenie oraz odwożenie) przez Fundację. Transport w założeniu będzie zapewniony przez firmę, która wygra w ofercie. Będzie zapewnione wyżywienie – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Opieka będzie zapewniona ze strony opiekuna medycznego. Nie będzie zapewnionej konsultacji lekarskiej.
W placówce, w ramach umów-zleceń, zapewniona będzie pomoc psychologa, dietetyka w celu aktywizacji uczestników projektu. zapotrzebowanie  W planie projektu znajdują się również jednodniowe wyjazdy z uczestnikami.  W ramach umowy Fundacja wykona generalny remont budynku. Odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Seniora to ok. 150,00 zł. Największa opłata może wynieść ok. 180,00 zł. pacjent może przebywać w placówce przez cały okres trwania projektu. Najkorzystniejszą sytuacją byłaby taka, w której więcej osób mogłoby skorzystać z tej opieki. Pani Prezes dodała równie, że jest zapotrzebowanie na opiekunów medycznych. Osoba musi posiadać min. średnie wykształcenie. Jednak osoba chętna musiałaby odbyć tygodniowy kurs
w Rzeszowie na własny koszt.

Ze swojej strony Fundacja zapewni doposażenie zgodnie z umową, która będzie realizowana. Będzie wykonany generalny remont tego ośrodka. Przede wszystkim chodzi o dostosowanie łazienek do standardu, który spełni wymogi dla osób niesamodzielnych. Będzie wymienione oświetlenie. Będzie wykonany remont instalacji w kuchni. Pacjenci będą mieć salę wypoczynkową.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej Pani Krystyna Kuzicka wyjaśniła, że GOPS przeprowadził rozeznanie na terenie gminy ile ewentualnie osób byłoby chętnych skorzystania z opieki placówki. Jest zapotrzebowanie na takie placówki. Społeczeństwo się starzeje – ilość osób samotnych wzrasta. Jest już lista wstępna osób chętnych oraz lista rezerwowa. Pani kierownik dodała, że zapewnienie opieki dla osób starszych jest jednym z zadań gminy. Utworzenie DDPS przez Fundację odciąży gminę w tym zadaniu. Małej gminy nie stać na samodzielne utworzenie takiego ośrodka.

Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu umowy dzierżawy z Fundacją Panią Faustynę Krasulak. Projekt umowy został również dołączony radnym
w materiałach na sesję.

Pan Wójt dodał, że w materiałach dla radnych znajdowała się również mapa, na której zostały zaznaczone pomieszczenia będące przedmiotem wydzierżawienia. Fundacja wykonuje remont budynku. Jeżeli po 6 latach Fundacja zrezygnuje z dalszej działalności to co zostanie wymienione zostaje dla gminy.

Radca prawny wyjaśniła, że w sprawie zużycia energii elektrycznej licznik główny będzie opłacany przez Fundację natomiast dla pomieszczeń użytkowanych przez gminę będzie założony podlicznik. W kwestii kosztów ogrzewania została przyjęta proporcja -  75% kosztów ogrzewania pokrywa Fundacja, natomiast gmina 25% kosztów. Wójt odpowiada za treść umowy, natomiast kompetencją rady jest wyrażenie zgody na wydzierżawienie działki.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia, uwagi co do przedstawionej treści umowy.

Radny Pan Zenon Bodnar zgłosił zastrzeżenie w sprawie zapisu w umowie dotyczący opłaty za ogrzewanie. Pan radny stwierdził, że 25% ponoszenia kosztów ogrzewania przez gminę należałoby zmodyfikować. Należy sprawdzić dobowe zużycie ogrzewania przez pomieszczenia będące w użytkowaniu gminy z wyłączeniem pomieszczeń, które zajmie Fundacja.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uwaga Pana  Radnego jest zasadna. Może dobrym rozwiązaniem byłoby założenie podliczników na ogrzewanie – tylko czy na rozdzielenie ogrzewania znajdą się środki w budżecie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma na to środków.

Pan Krystian Domaradzki stwierdził, że w kwestii rozdzielenia ogrzewania należy sprawdzić czy jest taka możliwość z technicznego punktu widzenia. Należałoby to rozdzielić proporcjonalnie – oszacować koszt zużycia ogrzewania
w pomieszczeniach użytkowanych przez gminę. W pomieszczeniach użytkowanych przez gminę uzyskiwane będą inne wartości w ogrzewaniu.

Pan Wójt dodał, że w tym budynku nie bardzo można rozdzielić ogrzewanie ponieważ jest jeden piec. W ubiegłym roku gmina pokrywała koszty ogrzewania budynku (7.500,00 zł), który nie był użytkowany.

Pani Prezes Fundacji poinformowała, że w razie poważniejszej awarii pieca czy innej kosztownej części budynku Fundacja nie będzie w stanie pokryć samodzielnie kosztów naprawy. Fundacja na umowie dzierżawy nie jest w stanie partycypować w kosztach dużych napraw. Byłoby to możliwe w przypadku użyczenia. Fundacja pokrywa koszty niektórych remontów, wyposaża pomieszczenia – mieszkańcy, rada sołecka będą również korzystać z tego wyposażenia.

Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że umowa jest rozsądna – korzystna dla obu stron. Jest to sprawa pożytku publicznego. W ubiegłym roku gmina płaciła za media w budynku, w którym nic się nie działo. Biorąc pod uwagę kubaturę tego budynku podział kosztów w proporcji 25% - gmina do 75% -Fundacja -  jest korzystny.

Radny Pan Janusz Nitka stwierdził, że zapisy w umowie są korzystne. 

Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że może w pierwszym roku należy przyjąć taką zasadę jaka jest w umowie a ewentualnie w kolejnych latach ją zmienić.

Prezes Fundacji wyjaśniła, że na razie proporcja w kosztach ogrzewania została ustalona na takim poziomie ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby w późniejszym czasie ją zmienić. Pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie jakiś mierników.

Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że taki zapis o ewentualnej zmianie proporcji w kosztach ogrzewania powinien znaleźć się w umowie – jeżeli po pierwszym sezonie grzewczym,  rozliczenie będzie niekorzystne dla którejkolwiek ze stron, strony ustalają możliwość zmiany sposobu rozliczania za ogrzewanie.  Do tej pory ogrzewanie w tym budynku ustawione było minimalnie – przy zmianie w temperaturze opłaty będą wyższe.

Sołtys Pan Stanisław Górniak zapytał dlaczego w umowie nie jest zapisane w jaki sposób z budynku mają korzystać mieszkańcy.

Pan Sekretarz odpowiedział, że umowa jest tylko na te pomieszczenia, które będą użytkowane przez Fundację.

Pani Przewodnicząca zapytała w jaki sposób będzie rozliczane ogrzewanie.

Pan Wójt odpowiedział, że na podstawie faktury na zakup oleju opałowego.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak wyjaśniła, że pytania co do zapisu w umowie wynikają z tego, że wcześniej nie było informacji na temat powstania tej placówki
w miejscowości Rakowa. Nagle okazało się, że ośrodek zaczyna funkcjonować już od 1 sierpnia br.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że Wójt informował ją o tym pomyśle wcześniej ale tak naprawdę wszystko wyjaśniło się w momencie, gdy projekt Fundacji o utworzeniu tej placówki przeszedł. Pan Wójt nie chciał mówić o czymś, co nie było do końca wiadome, że powstanie. Pani Przewodnicząca dodała, że analizowała zapisy umowy z Panią Prezes, Panem Wójtem, Radcą prawną i Panią Kierownik GOPS i zdaniem Przewodniczącej jest ona korzystna. Ten budynek nie był używany a opłaty i tak były przez gminę ponoszone.

Radca prawny dodała, że zapisy w umowie mogą ulec zmianie. Na obecną chwilę zapis w umowie ulega zmianie - §2 „po pierwszym okresie grzewczym strony ustalają możliwość zmiany sposobu rozliczenia za ogrzewanie”.

Radny Pan Tomasz Czapor zapytał ile osób z gminy będzie mogło skorzystać z tego projektu. Zapytał również Panią Kierownik GOPS czy jest zainteresowanie ze strony mieszkańców gminy.

Pani Prezes odpowiedziała, że w założeniu jest, aby osoby z terenu całej gminy mogły skorzystać z tego projektu. Okres trwania projekt wynosi 3 lata. Osoby znajdujące się w placówce będą ubezpieczone. Osoby będą dowożone na koszt Fundacji. Chcemy, aby dowożenie trwało max. do godziny 10. Staramy się tak dobierać grupy, aby korzystnie dla fundacji oraz osób, które będą zajmować się pacjentami.

Pani Kierownik GOPS poinformowała, że zainteresowanie jest chociaż czasami ciężko jest przekonać do tego projektu. Jednocześnie poprosiła radnych oraz sołtysów
o zachęcanie osób w poszczególnych miejscowościach do korzystania z opieki tej placówki.

Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Prezes za  przybycie na sesję oraz przybliżenie zakresu działania Fundacji oraz powstałego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Uchwałę nr XL/210/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa

podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Wójt podziękował radnym za podjęcie uchwały oraz poinformował, że Umowa będzie zmieniona zgodnie ze zgłoszonymi uwagami.

*********************************************************************

ad.2) Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr XL/211/2018 w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

Uchwałę nr XL/211/2018 w sprawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

Dyskusja.

Pani Przewodnicząca przedstawiła również pisma:

- pismo od Pani Skarbnik w związku z przejściem na emeryturę;

- pismo Państwa L. i M. Gutowskich dot. remontu drogi.       

Pan Domaradzki odpowiedział, że w kwestii Państwa Gutowskich administracyjnie budynek znajduje się w miejscowości Tyrawa Wołoska natomiast droga położona jest w miejscowości Rozpucie. Z ta droga jest problem zwłaszcza w okresie deszczowym. Wówczas droga jest praktycznie nieprzejezdna.

 Radny Pan Janusz Nitka zwrócił się do Pana Wójta o przeprowadzenie odkrzaczenia z dróg dojazdowych oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu tych prac.

Pan Wójt odpowiedział, że zatrudnionych jest dwóch pracowników gospodarczych, którzy będą się tym zajmowali.

*********************************************************************

Ad.5/ O godzinie  1045  Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XL sesji /nadzwyczajnej/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.

 

 

 

 

 

Protokołowała:
Urszula Wisłocka

Podinspektor UG

 

 


powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-26 09:09
Dodano do archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 lutego 2020r. 06:15:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.