Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXXIX
PROTOKÓŁ  Nr XXXIX/2018
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia  9 lipca 2018 r.

O godz. 1605 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska 
w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Skarbnika Gminy  - Panią Barbarę Biskup Nitkę
p.o.Kierownika R.IIiGG – Pana Krystiana Domaradzkiego
 
Panie i Panów radnych  obecnych na sesji:
 

 1. Daniel Bilański
 2. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 3. Stanisław Chabko
 4. Tomasz Czapor
 5. Grzegorz Jasiński
 6. Zofia Rudkowska
 7.  Jolanta Tomaszewska
 8. Tomasz Wołoszyn
   
Nieobecni radni:
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Zenon Bodnar
 4. Ireneusz Bobyk
 5. Ryszard Burzyński
 6. Anna Kuzicka-Maniawska
 7. Janusz Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 1. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 2. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 3. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych. Na sesji obecnych było 8 radnych, zatem rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
*********************************************************************
Ad.2/
Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Komisji Rewizyjnej w celu zapoznania rady z wynikami kontroli, jaką przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dniu 29.06.2018 r.
Pani Przewodnicząca poinformowała również, że w związku z pismem w sprawie dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do pól na terenie gminy oraz pismem ze Starostwa Powiatowego w Sanoku zaistniała potrzeba wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał:
- projekt uchwały nr XXXIX/206/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.;
- projekt uchwały nr XXXIX/207/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska;
- projekt uchwały nr XXXIX/208/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
- projekt uchwały nr XXXIX/209/2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
Pani Przewodnicząca przedstawiła radnym pisma, które wpłynęły do Rady Gminy w ostatnim czasie:
1. Pismo, w którym Powiat sanocki zwraca się z prośbą o pilne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – do dnia 18 lipca 2018 r. Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu;
2. Pismo nadesłane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w którym informuje o przekazaniu sprawy z wniosku Rady Gminy Tyrawa Wołoska dot. „Budowy Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;
3. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. oceny zgodności z prawem uchwały nr XXXVIII/204/2018 podjętej na sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 21.06.2018r.;

4. Pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
Ad.3/ Podjęcie uchwał:
ad.1) Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka  przedstawiła projekt uchwały nr XXXIX/206/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany ze względu na pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 75.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Dotacja zostanie przekazana na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Hołuczków dz.nr 182, Tyrawa Wołoska dz. nr 493 oraz Rakowa dz. nr 128.
Zmiany w wydatkach bieżących związane z zakupem sprzętu do utrzymania czystości w Gminie.
Uchwałę nr XXXIX/206/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
podjęto: jednogłośnie przy 8 głosujących i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
ad.2) Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały nr XXXIX/207/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 
Uchwałę nr XXXIX/207/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
podjęto: jednogłośnie przy 8 głosujących i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
ad.3)  Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały nr XXXIX/208/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 
Uchwałę nr XXXIX/208/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
podjęto: jednogłośnie przy 8 głosujących i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
ad.4)  Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr XXXIX/209/2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 
Pan Krystian Domaradzki, który przygotowywał projekt uchwały zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej, poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem radcy prawnego, taka uchwała może zostać podjęta jednak istnieje ryzyko jej odrzucenia.
Wskazując wyroki Sądu Naczelnego Administracyjnego w Warszawie z roku 2017 na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rada Gminy została upoważniona do stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy, wskazuje cele i priorytety.  Nie przesądza jednak o formach, w jakich to działanie ma być podejmowane.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w uchwale nie jest określone w jaki sposób Pan Wójt ma zawierać np. umowy. Powołana komisja ma uczestniczyć przy odbiorze prac. W związku z tym, co się ostatnio dzieje my jako rada, nie mamy żadnego pola manewru. Dlatego chcemy, jako rada w jakiś sposób kontrolować pewne rzeczy.
Uchwałę nr XXXIX/209/2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
podjęto: jednogłośnie przy 8 głosujących i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
Ad. 4/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Jasiński przedstawił protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w dniu 29.06.2018 r.. Komisja przeprowadziła kontrolę pisemnej korespondencji i dokumentacji dot. Inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”. Protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Na prośbę Pani Przewodniczącej Pan Krystian Domaradzki przedstawił:
- umowę pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska, a Inspektorem Nadzoru Panem Jerzym Baranem;
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Pan Jerzy Baran ma obowiązek nadzorowania podłogi w razie wystąpienia jakichkolwiek wad.
- korespondencję pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska, a Inspektorem Nadzoru Panem Jerzym Baranem;
- protokół z 25.06.2018 r. ze spotkania w sprawie podłogi na Sali gimnastycznej. Obecni na spotkaniu byli: Pan Jerzy Baran, Pan Jerzy Gładysz (Projektant), Członkowie komisji do odbioru prac na Sali gimnastycznej (Pan Krystian Domaradzki, Pan Janusz Burak , pan Jerzy Wołoszyn, Dyrektor Szkoły pani Lucyna Wota). Pomimo prawidłowego zawiadomienia na spotkaniu nie pojawił się przedstawiciel z firmy KPB;
- korespondencję pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a Firma KPB;
- pismo Pana Jerzego Gładysza – Projektanta;
- pisma od dwóch członków Komisji do odbioru prac związanych z podłogą na Sali gimnastycznej;
- Pan Krystian Domaradzki przedstawił również pismo, które zostało przesłane do firmy KPB w roku 2016, w którym Wójt informuje o złym stanie drewna przeznaczonego do naprawy podłogi.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie przedstawionych pism, że nie prawdą jest, że drzewo na podłogę było brane z wiatrołomów.
Pan Krystian Domaradzki poinformował, że nie znalazł żadnych wpisów w Dzienniku Budowy o tym, że pojawiły się jakiekolwiek nieprawidłowości (wskazywane w piśmie przez Pana J. Gładysza). Nie było zapisów o konieczności wykonania zadania zamiennego, zmiany w grubości podłoża czy informacji dot. różnicy w poziomach podłoża.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że na podstawie przedstawionych pism Firma KPB nie zamierza wymienić podłogi na nową, Inspektor Nadzoru nie wywiązał się należycie z obowiązku nadzoru budowy, a później naprawy podłogi natomiast Projektant wskazuje na konieczność zmiany pewnych rzeczy na etapie realizacji projektu, ale nie ma o tym wzmianki w Dzienniku Budowy. Na spotkaniu z przedstawicielem kancelarii prawniczej, która miała przygotować projekt porozumienia dla gminy prawnik przekonywał, że stwierdzenie zawarte
w porozumieniu „naprawa” i „wymiana” można używać zamiennie. Pani radna nie zgodziła się z tym. Jednocześnie nie można było zmienić tego zapisu w projekcie porozumienia. Dzisiaj, po przeczytaniu pisma z Firmy KPB okazało się, że ww. Firma nie zgadza się na wymianę podłogi na nową.
Sołtys Pan Mirosław Kozłowski stwierdził, że wymiana częściowa parkietu nie jest możliwa.
Dyskusja na temat tego, jakie rada może podjąć, aby ta podłoga została wymieniona.
Radna Pani Brzeżawska-Juszczak przypomniała, że była komisja, która miała sprawdzać to, co się dzieje na Sali gimnastycznej. Jednak kontrole zostały odwołane.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że może Pan Wójt powinien skierować sprawę na drogę sądową.
Pani przewodnicząca poprosiła Komisję Rewizyjną o zbadanie tego, czy Pan, który był zaproszony na sesję poświęconą m.in. oczyszczalniom miał za to zapłacone. Ponieważ mówione było, że przybliży temat oczyszczalni za darmo.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że rada cały czas jest przekonywana, że coś będzie robione – natomiast później nie jest to realizowane.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak postawiła wniosek o wyrażenie przez Radę Gminy zgody na to, aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wszystkich umów za rok 2017 i 2018
Głosowanie:
„za” – 7 głosów
„przeciw’ – 0 głosów
„wstrzymało się” – 1 głos ( Radny Pan Grzegorz Jasiński)
Dyskusja na temat podziału środków na drogi.
Pan Sekretarz oraz pani Skarbnik stwierdzili, że gmina jest mała i nie ma środków na np. remont budynków. Dlatego należy brać udział w projektach. Jednak, aby brać udział w projektach potrzebne jest uporządkowanie kwestii własności w gminie.
Pani Skarbnik dodała również, że źle się stało, że świetlice zostały przekazane
w użyczenie dla GOK-u. Z tego względu świetlice nie mogą brać udziału w projektach dot. termomodernizacji.
Pani Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie na następna sesję projektu uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzenia dla sołtysów.
*********************************************************************
Ad.5/ O godzinie  1855  Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXXIX sesji /nadzwyczajnej/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka

Podinspektor UG
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-26 09:07
Dodano do archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 15:40:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.