XML
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII
 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018

z sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 21 czerwca 2018 r.

 O godz. 905 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.

Witając:

Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca

Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka

Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza

Radcę prawną – Panią Faustynę Krasulak
 

Panie i Panów radnych obecnych na sesji :

 

1.     Maciej Batorski

2.     Białecki Stanisław

3.     Daniel Bilański

4.      Teresa Brzeżawska – Juszczak

5.      Stanisław Chabko

6.      Stanisław Czapor

7.      Grzegorz Jasiński

8.      Anna Kuzicka-Maniawska

9.      Zofia Rudkowska

10.  Jolanta Tomaszewska

11. Tomasz Wołoszyn
 

Nieobecni radni:

1.      Zenon Bodnar

2.      Ireneusz Bobyk

3.      Ryszard Burzyński

4.      Janusz Nitka

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

oraz sołtysów wsi :

Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę

Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę

Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka

Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego

Rozpucie - Pana Janusza Nitka

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

***************************************************************************

Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 11 radnych.

 

Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

6.     Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok.

7.     Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok (projekt uchwały XXXVIII/203/2018).

9.     Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Wójta  Gminy za rok 2017.

10.                       Odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .

11.                       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2017 (projekt uchwały XXXVIII/204/2018).

12.                       Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok.

13.                        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok (projekt uchwały nr XXXVIII/205/2018)

14.                       Dyskusja.

15.                        Wolne wnioski i zapytania.

16.                        Zakończenie sesji.

 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad. Uwag nie było. Porządek został poddany pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych.

***************************************************************************
Ad.2/

Podinspektor UG Urszula Wisłocka przeczytała:

- protokół z XXXVII sesji z dnia 24 i 30 maja 2018 r.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak dodała, że na ostatniej sesji Pan Wójt powiedział, że na zakręt na drodze w Siemuszowej zostały zakupione osłony. Dzisiaj okazuje się, że z przyznanych ok 11.000,00 zł Sołectwo w Siemuszowej musi przeznaczyć środki na wszelkie zakupy łącznie z osłonami.

Po naniesionych poprawkach protokół Nr XXXVII/2018 z dnia 24 i 30 maja 2018 r. przyjęto jednogłośnie przy 11 głosujących;

****************************************************************

Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 01.06.2018 r. do 20.06.2018 r.

Informacja na temat delegacji.

Pan Wójt poinformował, że odbył jedną delegacje do Rzeszowa. Uczestniczył w szkoleniu z Zarządzania Kryzysowego organizowanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (Nr 22/2018, Nr 24/2018);

– w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska oraz Zapasowego Miejsca Pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym województwie podkarpackim (Nr 23/2018);

– w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Nr 25/2018);

– w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (Nr 26/2018);

– w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań prowadzonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) oraz „ Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r. na : „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r” (Nr 27/2018);

– w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) oraz „ Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r (Nr 28/2018);

– w sprawie powołania komisji do odbioru prac, które będą prowadzone na Sali gimnastycznej (Nr 29/2018) ;

– w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „ Dobry start” (Nr 30/2018);

-  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nr 31/2018).

Pan Wójt poinformował, że w sprawie zagospodarowania budynku w Rakowej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniora musi być wprowadzona zmiana przeznaczenia użytkowania budynku. Zajmuje się tym osoba z Brzozowa. Budynek będzie trochę przebudowany, musi być wykonane zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Pan Wójt zwrócił się do Pani Sołtys z Rakowej, aby zabrać z budynku rzeczy, jeżeli jakieś tam się jeszcze znajdują.  Stowarzyszenie zapewni nowe wyposażenie.

Nadzorem nad pracownikami interwencyjnymi, którzy będą zajmować się koszeniem trawy będzie zajmował się Pan Janusz Burak. Pan Janusz Burak przygotował zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do koszenia, które zostało złożone do 5 firm. Pan Wójt przedstawił jakie sprzęty zostały w tym zapytaniu zawarte.

W dniu 22.06.2018 r. z Funduszu Sołeckiego w Hołuczkowie zostaną przywiezione stoły. Będzie więc można już rozliczyć fundusz w tej miejscowości.

Pan Wójt poinformował, że ponownie wystąpił z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w sprawie naprawy drogi powiatowej na trasie Mrzygłód - Tyrawa Wołoska, naprawy drogi na trasie Rozpucie – Ropienka, w sprawie naprawy uszkodzenia odcinka drogi w miejscowości Siemuszowa w trakcie Mrzygłód-Tyrawa Solna. W kwestii naprawy drogi powiatowej na wysokości Poczty w Tyrawie Wołoskiej. Wniosek został skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg. Są to duże inwestycje, dlatego zostały przekazane na Zarząd Powiatu Sanockiego.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak poinformowała, że w dniu wczorajszym była w Powiatowym Zarządzie Dróg i poprosiła o naprawę dziur na drodze w Siemuszowej. Dzisiaj te dziury są zasypywane.

Pan Wójt podziękował Pani Radnej za zainteresowanie w tym temacie.

Pan Wójt poinformował, że spotkał się z firmą GAZ-System w sprawie drogi na Piłę. Będzie ona wykonana przez tę firmę.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, czy jest na to jakieś porozumienie.
Pan Wójt odpowiedział, że jest umowa.

Została rozwiązana umowa z Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Od 1 lipca utrzymaniem zieleni w gminie będzie zajmować się wyznaczony pracownik z Urzędu gminy.

Na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu- dz. nr. ewid. 115, obręb Rozpucie. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia nieruchomości upływa w dniu 09.07.2018 r. W związku z tym przetarg zostanie ogłoszony po tym terminie.

Rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż drewna w Tyrawie Wołoskiej:

Sosna – 7,51 m3; osika – 28,66m3, brzoza- 20,92m3

Drewno zostało sprzedane w całości.

Pan Wójt, poinformował, że są zakupione bariery ochronne. Należy jednak znaleźć pieniądze na ich zainstalowanie. 

*********************************************************************

Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych

Radny Pan Tomasz Czapor zapytał co z drogą powiatową Siemuszowa- Kreców. Powinno to być remontowane przez Gaz-System.

Pan Wójt odpowiedział, że będzie to tylko na określonym odcinku, gdzie biegnie droga powiatowa.

Radny Pan Stanisław Białecki - dlaczego odcinki drogi zgłaszane są pojedynczo. Czy Pan Wójt nie może pojechać i sprawdzić, jakie drogi i na jakim odcinku powinny być remontowane.

Pan Wójt odpowiedział, że dzisiaj zostanie wysłane pismo w tej sprawie.

Radny Pan Stanisław Białecki zapytał w jakim celu została powołana Komisja do odbioru prac na Sali gimnastycznej. I kto jest członkiem tej komisji.

Pan Wójt odpowiedział, że Rada zobowiązała go do działania w kwestii podłogi na Sali gimnastycznej. Podpisane zostało porozumienie. Podłoga ma być wymieniona na nową. Komisja ma za zadanie sprawdzać jak przebiega naprawa podłogi. Przewodniczącym komisji jest Pan Krystian Domaradzki. Członkami komisji są: Inspektor Nadzoru – Pan Jerzy Baran, Projektant – Pan Jerzy Gładysz, oraz Pan Jerzy Wołoszyn, Pan Janusz Burak i Dyrektor Szkoły Pani Lucyna Wota.

Na pytanie Pani Przewodniczącej, dlaczego ten sam Inspektor Nadzoru będzie nadzorował wykonywaną naprawę podłogi Pan Wójt odpowiedział, że zgodnie z umową Inspektor Nadzoru, Pan Jerzy Baran ma pomóc gminie w wyegzekwowaniu postępowań gwarancyjnych.

Pan Wójt poinformował, że napisał pismo do Inspektora Nadzoru, na które została udzielona odpowiedź wskazująca dalsze postępowanie. 25.06.2018 r. odbędzie się spotkanie wspomnianej wyżej komisji, w którym weźmie udział również przedstawiciel Firmy KPB. Będzie ustalony harmonogram robót i sposób, w jaki będzie wykonana naprawa. Prawdopodobnie zdjęcie całego parkietu i wymiana na nowy nie będzie możliwa.

Radni w odpowiedzi przypomnieli, że takie były ustalenia i takie miało być podpisane porozumienie.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzić kontrolę całej korespondencji z Firmą KPB.

Pan Wójt stwierdził, że Komisja Rewizyjna ma obowiązek kontroli w każdej chwili. Powinna to robić częściej.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak i Radny Pan Grzegorz Jasiński przypomnieli, że Komisja Rewizyjna miała przygotowany plan kontroli na cały rok; jednak na jednej z sesji ten plan został skrócony do kontroli niezbędnych.

Pani Przewodnicząca dodała, że rada ograniczyła ilość kontroli ze względów finansowych. Jednak w ciągu roku rada może zlecić Komisji przeprowadzenie dodatkowych kontroli.

Radny Pan Grzegorz Jasiński przypomniał, że Komisja Rewizyjna miała przygotowany plan kontroli na cały rok, który został ograniczony decyzją rady. Komisja czekała na wnioski od rady, aby przeprowadzać kontrole.

Radny Pan Maciej Batorski oraz radny Pan Stanisław Chabko stwierdzili, że Komisja mogła zwrócić się do rady o to, żeby rada zleciła przeprowadzenie takiej kontroli.

Radny Pan Maciej Batorski przypomniał, że był stawiany wniosek, aby Pan Wójt nie podpisywał porozumienia jeżeli nie będzie ono korzystne dla gminy. Jeżeli Pan Wójt podpisał porozumienie o treści, na które nie zgadzała rada, to jest to złamanie ustaleń z sesji. Porozumienie nie jest korzystne dla gminy.

Pan Wójt odpowiedział, że to on reprezentuje gminę i w razie problemów jakie pojawiłyby się, gdyby nie podpisał porozumienia, to on za to odpowiada, a nie rada.

Radny Pan Stanisław Białecki zapytał, czy ostatecznie ta podłoga ma być wymieniona na nową, czy też ma być tylko przeprowadzona naprawa. Radny Pan Maciej Batorski zapytał, czy to będzie wymiana wraz z podbudową.

Pan Wójt odpowiedział, że podłoga ma być wymieniona na nową.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak przypomniała, że przecież Pan Wójt zobowiązał się do tego, że nie podpisze porozumienia dopóki nie będzie ono na korzystnych dla nas warunkach. Pani Radna stwierdziła, że jaki sens jest podejmowania jakiejkolwiek decyzji na forum publicznym skoro Pan Wójt wycofuje się z tego, co mówił.

Pan Wójt odpowiedział, że radził się prawników i podpisanie porozumienia jest najlepszym rozwiązaniem dla gminy.

Radny Pan Stanisław Białecki poprosił, aby w związku z planami wynajęcia pomieszczenia w budynku w Świetlicy w Rakowej, zwołać komisję do podziału tego budynku. W komisji powinna uczestniczyć pani Sołtys i ewentualnie jeden z radnych.

Pani Przewodnicząca przeczytała treść umowy z kancelarią adwokacką z dnia 20.12.2017 r., z której wynika, że za przygotowanie (etap I) porozumienia kancelaria otrzyma 7.380,00 zł (brutto) i w razie, gdy nie dojdzie do porozumienia skierowanie sprawy do sądu (etap II) za kwotę również 7.380,00 zł.

Radny Pan Maciej Batorski zapytał, jaki będzie koszt Inspektora Nadzoru.

Pan Wójt odpowiedział, ze nie będzie żadnych dodatkowych kosztów.

Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo od Pana Jerzego Barana z 17.06.2018 r.,
w którym wskazuje na uwzględnienie w czasie naprawy kilku szczegółów:

- z uwagi na wprowadzenie zmian do projektu w trakcie realizacji został zapewniony nadzór autorski Projektanta. Wskazana jest obecność Projektanta w trakcie naprawy;

- w trakcie pierwszego spotkania z przedstawicielem Wykonawcy KPB należy ustalić zakres i harmonogram robót oraz zasady kontroli może będzie konieczna zmiana technologii budowy podłogi, która była sugerowana już w trakcie budowy;

- przy rozbiórce należy ocenić poszczególne warstwy oraz ustalić rodzaj, materiał
i sposób położenia nowej warstwy;

- należy wskazać przedstawiciela gminy do koordynacji całego procesu naprawy podłogi. Winien to być pracownik gminy Inspektor d/s Inwestycji.

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła również pismo Firmy KPB w sprawie naprawy podłogi na Sali gimnastycznej, w którym przedstawiciel firmy informuje, że w kwestii wad firma była w stanie usunąć je w proponowany przez nią sposób. Natomiast żądanie, by całkowicie wymienić podłogę na nową nie znajduje uzasadnienia.

Pani Przewodnicząca przedstawiła treść pisma, jakie Wójt wysłał:

- do Inspektora Nadzoru – Pana Jerzego Barana, z prośbą o czynny udział w pracach mających na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego podłogi;

- oraz do firmy KPB zwracając się o bezpłatną, całkowitą wymianę podłogi.

Radny Pan Stanisław Chabko przypomniał, że Wójt powiedział, że jeżeli firma KPB nie zgodzi się na nasze warunki w porozumieniu, to oddaje sprawę do sądu.
Z przedstawionych pism wynika, że firma KPB nie wymieni podłogi na nową.

Sołtys Pan Mirosław Kozłowski zauważył, że w jednym z pism jest stwierdzone, że była zmiana projektu. Może Wykonawca wykonał projekt zgodnie z tymi zmianami.

Radny Pan Tomasz Czapor zapytał, jaki będzie okres gwarancji.

Pan Wójt odpowiedział, że 12 miesięcy.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak dodała, że spisane porozumienie nie daje nam żadnego pola manewru i gwarancji.

Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, co w sytuacji, gdy Wójt nie wykonuje wniosków Rady, które pojawiły się na sesji. Wójt uchylił się od tego, co zadecydowała rada.

Radca prawny odpowiedziała, że w kwestii podłogi na Sali gimnastycznej z firmą KPB została zawarta umowa na wykonanie zadania. W kompetencji rady było przeznaczenie środków na ten cel oraz upoważnienie Wójta do zawarcia umowy. Wójt podpisał umowę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Na tym etapie – podpisanie ugody bądź skierowanie sprawy do sądu leży w kompetencji Wójta gminy jako organu wykonawczego. Na sesji może być podjęta uchwała, która zleca wykonanie określonego zadania jednak jest duże prawdopodobieństwo, że taka uchwała zostanie unieważniona przez organ nadzoru.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, dlaczego tak wiele osób zostało wytypowanych do nadzoru nad remontem. Odpowiedzialność się rozmywa.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że może należałoby podjąć wniosek w formie uchwały o skierowanie sprawy do sądu w sprawie Inspektora Nadzoru.

Pan Wójt stwierdził, że podpisał porozumienie ponieważ  uważał je za korzystne dla gminy.

Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że po co zbiera się rada skoro Wójt nie liczy się z głosem rady. 

Radny Pan Stanisław Chabko zapytał o przetarg w Rozpuciu działki, na której stoi sklep. Chodzi o wywieszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Pan Wójt w odpowiedzi wyjaśnił, że przed ogłoszeniem przetargu musi być wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Byłym właścicielom takiej działki służy pierwszeństwo nabycia.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała czyj jest grunt i sklep, na którym stoi sklep.

Pan Wójt odpowiedział, że jest to Mienie Komunalne Gminy Tyrawa Wołoska. Byli właściciele muszą być powiadomieni o sprzedaży nieruchomości.

O godzinie 1020 Pani Przewodnicząca ogłosiła 10 min. przerwy w obradach.

Wznowienie obrad o godzinie 1030.

Po przerwie w trakcie dyskusji na temat podłogi na Sali gimnastycznej Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że powinno się zobowiązać Pana Wójta do wystąpienia z pismem do Pana Jerzego Barana o wyznaczenie zastępcy w razie niezdolności do uczestniczenia w pracach komisji do odbioru prac, które będą prowadzone na Sali gimnastycznej.

Wniosek nie został poddany pod głosowanie radzie.

Radni stwierdzili, że zgłaszane wnioski nie są brane pod uwagę przez Pana Wójta.

Radca prawny wyjaśniła, że na Wójta Gminy nie ma nałożonego rygoru. Rada wskazuje Wójtowi kierunki działania. W razie nie wykonania przez Wójta tego, do czego zobowiązała go rada we wniosku, nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, w związku z pismami jakie zostały przekazane w dniu dzisiejszym od Sołtysa z  Tyrawy Wołoskiej, które drogi będą remontowane. Kwota zawarta w piśmie to kwota z nadwyżki a przecież Komisja Finansów zabezpieczała pieniądze na drogi w budżecie. Dodatkowo przeznaczona została kwota 5.200,00 zł na drogi w każdej miejscowości.

Pan Wójt odpowiedział, że pieniądze zostały przeznaczone na wykonane dróg w innych miejscowościach oraz na odśnieżanie.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że na odśnieżanie też były zabezpieczone pieniądze.

W związku z nieścisłościami w podawanych informacjach na temat remontów dróg Radny Pan Stanisław Białecki postawił wniosek o to, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła wszystkie sprawy związane z infrastrukturą drogową (drogi, mostki, przepusty, wydane pieniądze, faktury za drogi, czy znajduje się opis na fakturach, kto wykonywał roboty i jakie wynagrodzenie za to otrzymał) za lata 2016,2017 i 2018.

Głosowanie: jednogłośnie przy 11 obecnych radnych

Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo Sołtysa miejscowości Siemuszowa dot. przeznaczenia pieniędzy z nadwyżki na remont odcinków dróg gminnych w wysokości
11.481,15 zł w miejscowości Siemuszowa:

- dz. nr 221 (skrzyżowanie z drogą do kościoła);

- dz. nr 330;

- dz. nr 221

Nie została wyrażona zgoda na przeznaczenie 20% kwoty na wykonanie niezbędnych zakupów i prac związanych z realizacją projektu organizacji ruchu. Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli nie będzie przekazane te 20% z przyznanych środków to montaż osłon nie będzie wykonany.

Pan Wójt odpowiedział, że w piśmie skierowanym do sołtysa jest błąd – „zakup i montaż znaków drogowych i barier ochronnych”. Zakup znaków drogowych tak, a tylko byłaby potrzeba montażu barier ochronnych – zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak przypomniała, że nie raz zgłaszała sprawę niebezpiecznego zakrętu w Siemuszowej. Zakręt miał być złagodzony, w celu poprawy widoczności. Miało być zrobione. Została wytypowana osoba do ścięcia drzew. Zostały one wycięte. Nie ma drewna i pieniędzy za to. Drzewa zostały wycięte przez Wójta bez zezwolenia.

Radna Teresa Brzeżawska-Juszczak przypomniała również, że była robiona droga
w Lasach Państwowych i Pan Wójt wyraził zgodę na przejazd. Mieszkańcy
z Siemuszowej dzwonili wówczas, że jest zła, deszczowa pogoda. Przejeżdżały tamtędy samochody z ciężkim materiałem. Jest przecież druga droga biegnąca przez Tyrawę Solną.

Pan Wójt stwierdził, że takiej zgody nie dawał.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, ze na ostatniej sesji Pan Wójt wspominał o kwocie 30.000,00 zł, którą Nadleśnictwo miało zapłacić za zniszczenie dróg w trakcie ściągania drzew.

Pan Wójt odpowiedział, że wystąpił z takim pismem do Nadleśnictwa, o kwotę 30.000,00 zł na drogi w Siemuszowej i kwotę 30.000,00 zł w Hołuczkowie. Po rozmowie w dniu wczorajszym z Nadleśniczym okazało się, że są tam wstrzymane wszystkie remonty.

Sołtys Pan Mirosław Kozłowski wyjaśnił, że Nadleśnictwo obiecało te 30.000,00 zł za umożliwienie zwiezienia drzewa. Dzisiaj zostaliśmy z niczym.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak wykonała telefon do Nadleśniczego, który wyjaśnił, że wszystkie inwestycje są wstrzymane, a sprawą priorytetową jest most Pilarka –Piła, który miał być realizowany w tym roku ale nie będzie. Nie ma na to przeznaczonych środków.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak poprosiła o informację na temat wykonanych dróg.

Pani skarbnik przedstawiła informację na temat zapłaconych kwot:

– 615,00 zł – montaż rur na drodze gminnej w miejscowości Rozpucie –
12 mb;

- 1.623,60 zł – budowa mostu na drodze gminnej w Hołuczkowie dz. nr 208 (poszerzony wjazd do Cerkwi);

- 1.869,60 zł – remont drogi gminnej w Hołuczkowie na dz. nr 297/2;

- 5.166,00 zł - przebudowa mostka w Rozpuciu na dz. nr 708;

Pan Wójt wyjaśnił, że to była droga do lasu.

Radny Pan Stanisław Chabko poinformował, że droga do lasu była wykonywana z mienia wiejskiego;

- 2.238,60 zł – utwardzenie drogi klińcem w Tyrawie Wołoskiej;

-    399,75 zł – w Tyrawie Wołoskiej;

- 1.199,25 zł – obok Szkoły w Rakowej;

- 1.199,25 zł – w Rozpuciu;

-    959,40 zł – Rozpucie –Łaski;

-    399,75 zł – Rozpucie – Moczary;

- 4.305,00 zł – wykonanie przejazdu w Hołuczkowie;

- 3.198,00 zł - utwardzanie klińcem w Tyrawie Wołoskiej (góra);

- 2.150,00 zł – wykonanie kostki do chodników przy Urzędzie Gminy.

Radny Pan Stanisław Chabko 5.000,00 zł na wjazd to jest plac koło świetlicy
w Rozpuciu.

Pan Wójt odpowiedział, że nie trzeba nic kupować tylko przeznaczyć kwotę na montaż osłon.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że w każdej miejscowości są potrzebne pieniądze na remonty dróg, ale jak to się ma do tego, że wykonywane były wjazdy do prywatnych posesji. „My w miejscowości Siemuszowa mamy kwotę 11.000,00 zł. I z tego mamy wykonać odcinek drogi i zrobić jeszcze zakupy, aby zamontować osłony. Było powiedziane, że jak nie zabezpieczymy środków, to te osłony będą leżały za Urzędem.”

Radny Pan Stanisław Chabko jakiekolwiek pieniądze z budżetu, które idą na remonty powinny być przez radę zatwierdzone. Robione są remonty mostków czy dróg do pojedynczych domów, a przecież o takich remontach powinni decydować ludzie na Zebraniu Wiejskim.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że radni powinni mieć wiedzę na temat remontów dróg, jakie są przeprowadzane w gminie. Jesteśmy stawiani przed faktem, że ta droga jest już wykonana. Ostatnia sesja została przerwana właśnie z tego powodu, że wynikają różne nieprzewidziane wydatki, o których rada dowiaduje się już po ich zrealizowaniu.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że Pan Wójt powinien przedstawiać radnym plan remontów, jakie ma zamiar przeprowadzić na terenie gminy.

Sołtys Pan Mirosław Kozłowski stwierdził, że nie raz już były spisywane protokoły i miała być robiona droga w Siemuszowej, po której jeździ Nadleśnictwo, ale nigdy do tego nie dochodziło.

Radna Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że nic nie zostało zrobione w kwestii tych 5.200,00 zł, które zostały uchwalone na każdą miejscowość – na drogi. Nie zostało przez Pana Wójta zrealizowane.

Radny Pan Stanisław Chabko  dodał, że na sesji ustalane są pewne zadania, ale nie są one przez Pana Wójta realizowane.

*********************************************************************

Ad.5/  Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe i  informację z mienia komunalnego za 2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka.

Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok  przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą budżetową  Nr XXI/130/2017  z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

wynosił:

 

I    DOCHODY:                                             10.915.535,00 zł

II   WYDATKI:                                             10.760.535,00 zł

 

Zaplanowano nadwyżkę w wysokości             155.000,00 

      w tym:

1.  Rozchody:                                                     155.000,00 

 

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku zarządzeniami Wójta
i uchwałami Rady plan budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

 

I     DOCHODY:                                          10.943.692,26 zł  

II    WYDATKI:                                           11.175.424,67 zł

Planowany deficyt w kwocie                                  231.732,41 zł

w tym:

1.Przychody:                                                   386.732,41 zł

z tego:

a)      wolne środki, o których mowa

     w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy                   386.732,41 zł

2.  Rozchody:                                                    155.000,00 zł

z tego:

a)związane ze spłata kredytów

i pożyczek w wysokości                                155.000,00 zł

 

Dochody budżetowe wg stanu na 31.12.2017 r. wykonano:

w wysokości  9.542.938,73 zł, co stanowi  87,20 % wykonania z tego: dochody bieżące w wysokości 9.168.774,96 zł co stanowi 97,71 %, dochody majątkowe
w wysokości 374.163,77 zł co stanowi 23,98 % wykonania i są zgodne
ze sprawozdaniami statystycznymi.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 912,80 zł, zaś wydatki związane z realizacja tych zadań wyniosły 150,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan
w wysokości:132.000,00 zł, wykonano w kwocie: 105.424,13 zł.

Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie: 101.054,201 zł.

Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka szczegółowo omówiła wykonanie wydatków.

 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości: 8.989.682,82 zł, co stanowi 80,44 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości
8.824.012,04 zł co stanowi 93,50 %, wydatki majątkowe w wysokości 165.670,78 zł co stanowi 9,54 % wykonania i są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła:

 1. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jst za 2017 rok;
 1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ustawy o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2017 rok;
 2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2017 rok;
 3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska za 2017 rok;
 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych;
 5. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2017 rok;
 6. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok;
 7. Wykaz wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017 rok;
 8. Informację o dochodach i wydatkach Mienia Wiejskiego za 2017 rok;
 9. Realizację wydatków w 2017 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego;
 10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto Skarbnik Gminy przedstawiła Informację o stanie mienia komunalnego gminy Tyrawa Wołoska na 31.12.2017 rok wraz z wykazem mienia komunalnego gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2017 rok.

Gmina na dzień 31.12.2017 r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek w wysokości 560.000,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina nie udzielała poręczeń
i gwarancji ani nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi 560.000,00 zł, co stanowi 5,86 % dochodów wykonanych.

Dane zawarte w sprawozdaniu w zakresie należności z tytułu zaległości podatkowych, z czynszu, najmu i innych opłat są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania statystycznego.

Dane w zakresie przychodów i rozchodów budżetowych są zgodne
ze sprawozdaniem  o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

W 2017 roku gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 183.835,09 zł, co stanowi 1,92 % wykonanych dochodów budżetowych.

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej jest zgodne
ze sprawozdaniem statystycznym.

Dane dotyczące dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, które są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania statystycznego.

Pani Skarbnik Barbara Biskup-Nitka przedstawiła sprawozdanie finansowe
i informację z mienia komunalnego z wykonania budżetu za 2017 r.

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy w Tyrawie |Wołoskiej z dnia 23 marca 2018r. w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska  za 2017 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

****************************************************************

Ad.6/   Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup – Nitka odczytała  uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Uchwałą Nr VIII/37/2018 z dnia 4 maja 2018r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowe sprawozdanie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

Uchwała Nr VIII/37/2017 RIO w Rzeszowie stanowi załącznik Nr 4
do niniejszego protokołu. 

****************************************************************

Ad.7/   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska   Pan Grzegorz Jasiński przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w której to komisja negatywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

W uzasadnieniu Komisja Rewizyjna wyraziła poważne zastrzeżenie co do kwot wydatkowanych na planowane inwestycje, które pomimo poniesionych częściowych wydatków nie dochodziły do realizacji. Według komisji było to spowodowane zaniedbaniami ze strony Wójta Gminy. Dotyczy to m.in. zadań:

1.Projekt termomodernizacji GOK-u, Świetlic Rozpucie i Hołuczków –
ok. 40.000,00 zł;

2.Ogłoszenie przetargu w miejscowości Siemuszowa na termomodernizację świetlicy bez zabezpieczenia finansowego;

3.Rażące zaniedbania dotyczące budowy Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej;

4.Honorowanie rachunku na kwotę ok. 1.800,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej polegającej na przeniesieniu gniazda sieciowego i wykonanie ok.
2 metrów instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym. Brak wyjaśnienia od strony Wójta skąd wzięła się taka kwota;

5.Niespójne przekazywanie informacji Radzie Gminy w sprawie budowanej kładki koło Szkoły (inna kwota zatwierdzona przez Radę, a później postawienie Rady przed faktem, że kwota jest znacznie wyższa). Na dzień dzisiejszy kładka nadal jest nie odebrana do użytku;

6.Nie respektowanie zaleceń rady przedstawionych w formie wniosków formalnych;

7.Nie zapoznawanie i informowanie rady z wydanymi wszystkimi zarządzeniami Wójta Gminy. Radzie przedstawiane są tylko zarządzenia wybiórczo;

8.Brak postępu od kilku lat w realizacji już zaczętego i nie dokończonego montażu sanitariatów obok boiska i Amfiteatru;

9.Blokowanie różnych projektów (powstanie skweru koło filarów, termomodernizacja GOK).

****************************************************************  

Ad.8/  
Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup – Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXXVIII/203/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Pani Przewodnicząca zapytała radnych czy mają jakieś uwagi, uzupełnienia do przedstawionego projektu uchwały. W związku z wcześniejszą dyskusją  pytań do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok nie było. Wobec tego uchwałę poddano pod głosowanie.

Uchwałę Nr XXXVIII/203/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok podjęto:

 „za” – 4 głosy

 „przeciw” – 0 głosów

„wstrzymało się” – 7

przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

****************************************************************

Ad.9/   W związku z negatywnym zaopiniowaniem sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu za 2017 rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Pan Grzegorz Jasiński przedstawił wniosek, w którym Komisja Rewizyjna wnioskuje o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu Komisja Rewizyjna wyraziła poważne zastrzeżenie co do kwot wydatkowanych na planowane inwestycje, które pomimo poniesionych częściowych wydatków nie dochodziły do realizacji. Według komisji było to spowodowane zaniedbaniami ze strony Wójta Gminy. Dotyczy to m.in. zadań, które były przedstawione w protokole w części dotyczącej sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu za 2017 r.

Wniosek o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy przyjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

„za” udzieleniem absolutorium - 0 głosów

„przeciw” udzieleniu absolutorium – 4 głosy

„wstrzymało się” – 0 głosów

Obecnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej było 4 członków.

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

****************************************************************

Ad.10/  Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska przeczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwałą  nr 8/48/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej
o nieudzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy w Tyrawie Wołoskiej z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok z uwagą podaną w uzasadnieniu.

Uchwała RIO w Rzeszowie Nr 8/48/2018 stanowi załącznik Nr 8
do niniejszego protokołu. 

Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o ustosunkowanie się do przedstawionych wyżej wniosków i opinii. Radni uznali podane informacje za wystarczające.

****************************************************************

Ad.11/  Projekt uchwały nr XXXVIII/204/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2017 przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Biskup-Nitka.

Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska poprosiła radnych, aby zwrócili uwagę na treść uchwały, a dokładnie na zapis w §1 projektu uchwały: „Rada Gminy Tyrawa Wołoska nie udziela Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium
z wykonania budżetu gminy za 2017 r.”  Uchwała została tak sformułowana ze względu na wniosek Komisji Rewizyjnej. Pani Przewodnicząca zapytała również radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania co do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska poddano pod głosowanie:

Uchwała Nr XXXVIII/204/2018  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

wynik głosowania:

 „za”- 11 głosów

 „przeciw”  - 0 głosów

 „wstrzymało się” – 0 głosów

przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

Wobec powyższego Uchwała Nr XXXVIII/154/2017 została podjęta jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

****************************************************************

Ad.12/  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok przedstawiła Kierownik Pani Krystyna Kuzicka. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

****************************************************************

Ad.13/ Projekt uchwały nr XXXVIII/205/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 przedstawiła Kierownik Pani Krystyna Kuzicka.

Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał, jakie jest kryterium dochodowe przy otrzymywaniu żywności. I czy jest to jakoś przez pracowników weryfikowane.

Pani Kierownik odpowiedziała, że dochód nie może przekraczać 1.028,00 zł na osobę a w przypadku osoby samotnej 1.260,00 zł na osobę. Osoby zgłaszające się po pomoc składają oświadczenia.

Radny Pan Stanisław Chabko zapytał ile osób z tych, które przychodzą po pomoc zostało skierowanych do pracy.

Pani Kierownik odpowiedziała, że osoby są kierowane np. do Centrum Integracji Społecznej. Tam osoby przygotowywane są do różnych prac.

Pani Przewodnicząca zapytała o Dom Pobytu Dziennego dla Seniora w Rakowej. Czy są tam podejmowane jakieś działania.

Pani Kierownik odpowiedziała, że uczestniczyła w spotkaniu – jest zainteresowanie takim ośrodkiem.

Pan Wójt dodał, że spotkał się z przedstawicielami ze Stowarzyszenia w Rakowej. Została przez nich zlecona zmiana przeznaczenia budynku – ze Szkoły na budynek Dziennego Pobytu Seniora oraz świetlicę. W przyszłym tygodniu jest planowane podpisanie stosownego porozumienia na okres 3 lat. Problem jest ze znalezieniem wykonawcy robót.

Sołtys Pani Bożena Drzyzga zapytała dlaczego, gdy są podejmowane jakieś działania w kwestii budynku w Rakowej nie ma żadnych informacji na ten temat. Nie wiemy jak będzie wyglądał podział budynku.

Radny Pan Stanisław Białecki stwierdził, że mieszkańcy Rakowej muszą być poinformowani o zmianach. W kwestii podziału budynku musimy konkretnie wiedzieć co jest nasze.

Uchwałę nr XXXVIII/205/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 podjęto:

„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 2 głosy (Radni Pan Stanisław Chabko i Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak)
przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

************************************************************

Ad.14/ Dyskusja

Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo Pana Roberta Piekary w sprawie zadośćuczynienia za udostępnienie działki na potrzeby wybudowania oczyszczalni. Pismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, czy Pan Piekara zgodził się na wybudowanie oczyszczalni.

Pan Wójt odpowiedział, że tak.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta i Panią radczynię o zajęcie się tą sprawą wg właściwości.

Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, czy zakup sprzętów do koszenia jest realizowany. A jeżeli tak, to dlaczego nie jest jeszcze koszona trawa.
Pan Wójt odpowiedział, że tak.

Radny Pan Tomasz Czapor przypomniał, że 25 maja br. odbyło się przekazanie desek i toreb – „Pan Panie Wójcie, powiedział pan do Prezesa OSP Siemuszowa, że przez spóźnienie się delegacji OSP Siemuszowa musiał Pan odwołać przyjazd Pana Posła Piotra Uruskiego”.

Pan Wójt wyjaśnił, że powiedział tak do Prezesa OSP Siemuszowa w żartach.

Radny Pan Stanisław Białecki zaproponował, żeby zaprosić na sesję przedstawiciela Stowarzyszenia, która ma utworzyć ośrodek Dziennego Pobytu Seniora w Rakowej.

Na temat spotkania z przedstawicielem ze Stowarzyszenia odbyła się dyskusja.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że spotkanie powinno odbyć się, gdy już będą jakieś ustalenia, propozycja umowy.

Radna Pani Anna Kuzicka-Maniawska zapytała, czy w przyszłym roku byłaby możliwość, aby dzieci z Tyrawy Wołoskiej miały dojazd do szkoły.

Pan Wójt odpowiedział, że zorientuje się, czy jest taka możliwość. Po zakończeniu roku szkolnego zorganizuje spotkanie z Kierownikiem ZEAS.

 

*************************************************************

Ad.15/ Wolne wnioski i zapytania.

****************************************************************

Ad.16/  O godzinie 1435 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.

Sporządził:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-06-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-26 09:03
Dodano do archiwum