Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018
z sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 i 30 maja 2018 r.
O godz. 905 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXXVII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę prawną – Panią Faustynę Krasulak


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Maciej Batorski
2.  Zenon Bodnar
3.  Teresa Brzeżawska – Juszczak
4.  Stanisław Chabko
5.   Tomasz Czapor
6.  Grzegorz Jasiński
 1. Anna Kuzicka-Maniawska
 1. Janusz Nitka
 2. Zofia Rudkowska
 3.  Jolanta Tomaszewska
 4. Tomasz Wołoszyn
Nieobecni radni:
 1. Stanisław Białecki
 2. Daniel Bilański
 3. Ireneusz Bobyk
 4. Ryszard Burzyński
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Rozpucie - Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Z inicjatywy Pani Przewodniczącej, z okazji 100 rocznicy urodzin, Rada uczciła minutą ciszy pamięć ks. prałata Bronisława Szewca.
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 11 radnych.
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.  (projekt uchwały nr XXXVII/198/18)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr XXXVII/199/18)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska(projekt uchwały nr XXXVII/200/18)
 4.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXVII/201/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych.
***************************************************************************
Ad.2/
Przyjęcie protokołu:
- protokół nr XXXIV sesji z dnia 22 marca 2018 r. Po wniesionych poprawkach (w części dot. porozumienia z firmą KPB oraz wytyczenia drogi dojazdowej do lasu w Hołuczkowie) protokół przyjęto: 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Radny Pan Zenon Bodnar) przy 11 obecnych;
- protokół nr XXXV/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. przyjęto jednogłośnie przy 11 głosujących;
- protokół nr XXXVI z dnia 8 maja 2018 r.; przyjęto: 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” (Radny Pan Zenon Bodnar) przy 2 głosach „wstrzymujących się” (Radny Pan Tomasz Wołoszyn i Pani Anna Kuzicka-Maniawska) przy 11 głosujących.
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 13.04.2018 r. do 23.05.2018 r.
W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
- w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok (nr 7/2018);
- w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (nr 8/2018);
- w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (nr 9/2018);
- w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej (nr 10/2018);
- w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych (nr 11/2018;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (nr 12/2018 i nr 31/2018);
- w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta gminy Tyrawa Wołoska (nr 14/2018);
- w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji systemu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (nr 15/2018);
- w sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016r (nr 16/2018);
- w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska (nr 17/2018);
- w sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniach prowadzonych przez Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w trybie zapytania ofertowego tj. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r. (nr 18/2018);
- w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań
o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (nr 19/2018).
W sprawie szacowania szkód łowieckich organizowane było szkolenie w Siemuszowej przez Nadleśnictwo Brzozów. W dniu dzisiejszym organizowane jest szkolenie w Ustrzykach Dolnych przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.
Złożony został wniosek na budowę szatni i zaplecza sportowego wraz z toaletami. Wniosek będzie realizowany na kwotę 204.000,00 zł. Do końca maja wpłyną pieniądze od sponsorów, które przeznaczone zostaną dla osoby sporządzającej wniosek.
Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na działkę w Rozpuciu (budynek starej remizy). Cena wyjściowa 54.284,00 zł.
26.04.2018 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zakup i wyposażenie sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Tyrawa Wołoska. Na potrzeby tego zadania zakupiono: torby medyczne, deski ortopedyczne. Całkowita wartość zadania to 10.730,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości – 10.622,70 zł. Wkład własny: 107,30 zł. Przekazanie odbędzie się 25.05.2018 r.
Sprawozdanie  od 23.03.2018 do dnia 24.05.2018r
Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostałych w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla zadania pn. Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
Wartość zadania: 398. 095,10 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 318. 436,26 zł
Zostały ogłoszone 2 przetargi oraz 1 zapytanie ofertowe na budowę oświetlenie ulicznego.
Przetargi dotyczą:
 • Budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Rozpucie” dz. nr: 279, 814, 815, 1095, 810, 816, 817/1, 817/2, 818, 867,868/1, 868/2, 868/3, 893, 894, 895, 899, 1094, 1093, 901, 902/2, 1092, 903.
Wartość kosztorysowa: 211. 558,62 zł netto; 260. 217,10 zł brutto
 • Budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Tyrawa Wołoska” dz. nr: 164; 174/4; 163; 158; 157; 136.
Wartość kosztorysowa: 111. 652,16 zł netto; 137. 332,16 zł brutto
Zapytanie ofertowe dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Hołuczków (1 lampa oświetleniowa).
Wartość kosztorysowa: 8. 227,48 zł netto; 10. 119,80 zł brutto
Stosowna dokumentacja została przesłana do 7 wybranych firm oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska
Wpłynęły 2 oferty na każdą z miejscowości.
W zapytaniu ofertowym dotyczącym budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Hołuczków (1 lampa oświetleniowa) nie wyłoniono oferenta ze względu na brak złożonych ofert.
Złożony został wniosek o dotację na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Tyrawa Wołoska. Wniosek został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dotacja ma wynosić 80 % wartości zadania. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
Wartość zadania: 321. 311,25 zł netto
Wnioskowana kwota dofinansowania: 257. 049,00 zł netto
Wystąpiliśmy ze stosownym pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
w sprawie naprawy dróg powiatowych: nr 2224 R Rozpucie – Ropienka na odcinku ok 700 m oraz P2220R na trasie Mrzygłód – Tyrawa Wołoska. Na wyżej wymienionych drogach są już dokonywane stosowne naprawy.
Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: „Stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska”.
Wpłynęła 1 oferta Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Stosowna umowa
z wykonawcą została już podpisana.
 Powołana została komisja do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Stosowne ogłoszenia zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Tyrawa Wołoska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 Wydana została decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska na okres 3 lat. Decyzja po uprawomocnieniu zostanie opublikowana 25.05.2018 na stronie BIP. Jest stosowne uzgodnienie z RZGW Wody Polskie w Rzeszowie.
Pan Wójt poinformował, że wystąpił do PGL LP Nadleśnictwo Brzozów
o dofinansowanie remontu dróg gminnych w miejscowości Siemuszowa „góra” oraz w miejscowości Hołuczków w kwocie 30.000,00 zł.
Protokół z otwarcia ofert – Budowa oświetlenia ulicznego gminnej drogi w Tyrawie Wołoskiej. Wpłynęły dwie oferty na kwotę 120.000,00 zł oraz 121.012,00 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego gminnej drogi w miejscowości Rozpucie – wpłynęły dwie oferty na kwotę 225.769,00 zł oraz 209.456,26 zł.
Pan Wójt poinformował, że odpowiada za budżet i jeżeli nie będzie pieniędzy nie podpisze umowy z Wykonawcą. Sprzedaż drewna idzie bardzo dobrze i do końca maja na konto powinny wpłynąć wszystkie pieniądze za sprzedane drewno.
Informacja na temat delegacji
Pan Wójt poinformował również, że podejmuje działania w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniora w miejscowości Rakowa. Za wynajem będzie płacone ok. 3.000,00 zł netto miesięcznie plus media. Dla mieszkańców Rakowej zabezpieczona będzie świetlica i pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich.
*********************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Pani Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu w dniu 16.05.2018 r., które dotyczyło podpisania porozumienia pomiędzy firmą KPB a Gminą Tyrawa Wołoska.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Przewodnicząca, Pan Wójt, mec. z kancelarii przygotowującej projekt porozumienia, kierownik IIiGG Pan Krystian Domaradzki Radca prawny
z Urzędu Gminy, Inspektor Nadzoru Pan Jerzy Baran oraz Komisja Rewizyjna.
Ze spotkania została sporządzona notatka.
Treść notatki odczytała Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że na spotkaniu okazało się, że projekt porozumienia napisała firma KPB a wynajęta przez Gminę Tyrawa Wołoska kancelaria jedynie naniosła kilka poprawek. Porozumienie wg Pani Przewodniczącej oraz Komisji Rewizyjnej nie jest korzystne dla gminy i nie powinno być podpisywane. W porozumieniu nie jest zawarte stwierdzenie, że podłoga ma być wymieniona na nową. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Panu Wójtowi oraz obecnym na spotkaniu. Firma KPB nie jest zainteresowana Inspektorem Nadzoru, dlatego Inspektor ten może być tylko ze strony gminy.
Pan Wójt poinformował, że podłoga ma być wymieniona na nową.
Radni stwierdzili, że z treści porozumienia nie wynika, że podłoga ma być wymieniona na nową. Rada nie zgadza się na podpisanie porozumienia, jeżeli nie będzie w nim zawarte, że podłoga ma być wymieniona na nową.
Pani Przewodnicząca zapytała dlaczego na spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel z firmy KPB.
Pani Przewodnicząca zapytała Pana Wójta, czy po wcześniejszych sesjach, na których była mowa o porozumieniu w sprawie podłogi, wystosował pismo do firmy KPB, w których żąda zmian w treści porozumienia.
Pan Wójt odpowiedział, że negocjacje prowadziła kancelaria prawnicza.
Pan Krystian Domaradzki poinformował, że po sesji, na której zostało po raz pierwszy przedstawione porozumienie, były naniesione zmiany w treści stosownie do tego, co ustaliła Rada. Ustalenia były przekazywane do kancelarii oraz firmy KPB. Co do zmian w projekcie budowy Sali gimnastycznej Pan Domaradzki poinformował, że w trakcie przeglądania dokumentacji nie zauważył takich zmian.
Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że jeżeli nie było zmian w projekcie wprowadzonych przez projektanta a takie zostały wykonane przez Wykonawcę (zmiana grubości użytej deski)  - to jest to zrealizowane niezgodnie z projektem.
Pan Krystian Domaradzki poinformował, że w kwestii wpisów do Dziennika Budowy kierownik budowy jest z ramienia Wykonawcy natomiast Inspektor Nadzoru powinien reprezentować interesy gminy. Jakiekolwiek zmiany, które miałyby zostać dokonane w trakcie budowy jeżeli nie były zgodne z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę powinny być potwierdzone odpowiednimi wpisami. Wpis ten powinien być potwierdzony podpisami Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, projektanta.
Radni poprosili Pana Krystiana Domaradzkiego o przeanalizowanie dokumentacji w kwestii, czy były dokonywane jakiekolwiek zmiany w projekcie budowy Sali gimnastycznej.  
Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił uwagi do remontu przy remizie OSP w Rozpuciu. Nie jest to wykonane prawidłowo.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to jeszcze na gwarancji i będzie poprawione przez wykonawcę.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała jaki procent od wartości inwestycji został przeznaczony na wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że 3,2% od wartości inwestycji.
Przerwa w obradach 1211 - 1238. W związku z udaniem się delegacji z wiązanką na grób ks. prałata Bronisława Szewca. 
O godzinie 1238 obrady opuścił Radny Pan Grzegorz Jasiński.
Po wznowieniu obrad rozwinęła się dyskusja na temat zakupu przez gminę traktorka do koszenia trawy, zakupu innych sprzętów niezbędnych do utrzymania zieleni, a także ewentualnej rezygnacji z usług firmy zajmującej się utrzymaniem zieleni w gminie. Przedstawiona została umowa na utrzymanie zieleni w gminie. Zgodnie z ustaleniami w trakcie dyskusji w razie zakupu traktorka koszenie będzie odbywało się w każdej miejscowości, z czym związany byłby również zakup przyczepy do przewożenia sprzętu.
Pani Przewodnicząca przedstawiła treść wiadomości e-mail dotyczących porozumienia z firmą KPB w kwestii podłogi na Sali gimnastycznej, które dostarczył poproszony
o to Pan Krystian Domaradzki. Korespondencja była prowadzona z kancelarią prawniczą.
Pani Przewodnicząca zapytała dlaczego na spotkaniu, o którym była mowa wcześniej ta wiadomość e-mail nie została przedstawiona. Z wiadomości wynika, że pismo ze stosownymi uwagami zostało skierowane z gminy do kancelarii prawniczej. Nie zostały jednak przez kancelarię naniesione żadne sugerowane zmiany.
Pan Krystian Domaradzki przedstawił informację na temat projektu Sali gimnastycznej, z której wynika, że miała być położona deska o grubości 2,5 cm
a została położona deska o grubości 1,9 cm.
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, dlaczego sprawa grubości deski nie została nigdzie zaznaczona, że jest to wykonane niezgodnie z projektem.
Radca prawny stwierdziła, że po to została wynajęta kancelaria adwokacka, aby wynegocjować treść porozumienia z firma KPB. Taka była decyzja Rady. Obowiązkiem kancelarii było przygotowanie porozumienia korzystnego dla gminy.
Radca prawny powiedziała, że bardzo istotny jest w tym momencie termin gwarancji. Ponieważ w momencie, gdy upłynie ten termin nie będziemy mogli domagać się naprawy w okresie gwarancyjnym. Ewentualna ugoda jest potrzebna, ze względu na upływający czas - tylko pozostaje kwestia wypracowania korzystnych warunków.
Pan Wójt poinformował, że pojedzie wraz z Panem Krystianem Domaradzkim na spotkanie do firmy KPB. Porozumienie będzie podpisane, jeżeli uda się wynegocjować treść porozumienia na naszych warunkach.
Na temat tego, jakie działania podjąć, aby doprowadzić sprawę podłogi na Sali gimnastycznej do końca rozwinęła się dyskusja.
Radny Pan Tomasz Czapor podkreślił, że bardzo dziwne jest to, jak szybko ta podłoga uległa zniszczeniu.
Radna Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak przeczytała protokół z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 22.05.2018 r. W spotkaniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna oraz Komisja Spraw Społecznych. Po wspólnej dyskusji oraz z uwagi na zbieżność postanowień i wniosków sporządzony został jeden protokół.
Protokół stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego poprosiła Pana Wójta  o wyjaśnienie kwestii:
1. Kiedy odbył się przetarg na utwardzenie placu w Rozpuciu przed świetlicą (czy to  jest już wykonane)?
Pan Wójt odpowiedział, że przetargu na to zadanie nie było. Zamówienie realizowane było z wolnej ręki.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, dlaczego za realizację tego zadania gmina ma płacić w tym roku skoro wykonany był w 2017? Czy w poprzednim budżecie nie było na to środków?
Pan Wójt odpowiedział, że będzie to zapłacone w tym roku. Jest to kwota ok. 16.500,00 zł.
2.Które drogi gminne, mostki zostały wyremontowane (kiedy odbyły się przetargi)?
Pan Wójt odpowiedział, że są to drobne naprawy. Zadania realizowane są również
z wolnej ręki.
Pani Przewodnicząca zapytała, które drogi będą remontowane za kwotę 60.000,00 zł?
Pan Wójt odpowiedział, że przepust w Rakowej (w miejscu, gdzie było wznowienie granic), droga w Rozpuciu, plan organizacji ruchu. W zeszłym roku były zakupione deski oraz słupy. Chcemy te deski zamontować w miejscach niebezpiecznych – np. na zakręcie w Siemuszowej.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, czy na tym zakręcie w Siemuszowej jest przewidziane ścięcie brzegu tak, aby widoczność na drodze się poprawiła. Na drogi była przeznaczona kwota 5.200,00 zł na każdą miejscowość.
Pan Wójt odpowiedział, że nie. Nie ma tego w planie organizacji ruchu.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak poinformowała, że drzewo było ścięte w tym celu, aby ten zakręt był zrobiony. Osoba, która ścięła drzewo wzięła je. Po co w takim razie było ścięte to drzewo? Zakręt nie jest zabezpieczony – nic nie zostało w tej kwestii zrobione. Ponadto zapytała czy na ścięcie tego drzewa było wydane stosowne zezwolenie.
Pan Wójt odpowiedział, że nie było zezwolenia.
3.Ile osób jest zatrudnionych na prace interwencyjne? Ile innych osób zatrudnił Wójt do Urzędu Gminy i jaka była potrzeba ich zatrudnienia od 2018 r. Czy jest potrzeba zatrudnienia tylu osób. Dofinansowanie z Urzędu Pracy pokrywa tylko część wynagrodzenia.
Pan Sekretarz odpowiedział, że na prace interwencyjne zatrudnione są trzy osoby od maja br. Dwie osoby zatrudnione są jako pomoc administracyjna. Przydzielone zostały do Referatu IIiGG. Zatrudniona jest również jedna osoba jako pracownik gospodarczy. Pan Sekretarz przybliżył zakres czynności, które wykonują wymienieni pracownicy.
4.Który z pracowników z Urzędu Gminy będzie odpowiedzialny za zakupiony traktorek do wykaszania trawy.  
Pan Wójt odpowiedział, że odpowiedzialny będzie Pan Robert Husejko.
5.Dlaczego nie została pomniejszona kwota z przetargu z firmą CIS wraz z pomniejszeniem wykaszanego areału?
Pan Wójt odpowiedział, że było to zapytanie o cenę a nie przetarg. Na mapie zostało zaznaczone, że do obszaru koszenia nie wchodzi obszar boiska.
6.Jaka, na dzień dzisiejszy, jest zabezpieczona kwota brutto w kasie gminy na inwestycję pn.:” Oświetlenie uliczne dróg gminnych Rozpucie-Moczary, Tyrawa Wołoska – Sadziska.”
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy w kasie zapłacone jest 21.254,51 zł. Do zapłaty pozostało 73.932,52 zł. Termin wpłaty minął 11.05.2018 r. Razem daje to kwotę 95.187,03 zł. Kwota z przetargu – 121.012,30 zł. Dotyczy to Tyrawy Wołoskiej.
Rozpucie ma 97.679,68 zł. Do wpłaty (wystawiona faktura) pozostało 68.276,95 zł.  Termin do zapłaty upływa w dniu 14.06.2018 r. Kwota z przetargu – 209.456,26 zł.
W planie jest 212.00,00 zł. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, czy na dzień dzisiejszy w budżecie gminy są pieniądze na realizację zadań związanych z wykonaniem oświetlenia.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że pomijając pieniądze, które jeszcze nie wpłynęły to jeszcze ok 10.000,00 zł będzie brakowało. Będą jeszcze koszty Inspektora Nadzoru. Pani Skarbnik oświadczyła, że jeżeli pojawią się jeszcze inne wydatki, o których nie było mowy, to nie podpisze kontrasygnaty – jeżeli pojawią się faktury nie zostaną przez Panią Skarbnik zatwierdzone do wypłaty.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak odczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22.05.2018 r. Protokół stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. w sprawie automatów z napojami i słodyczami w szkole (jakie, w związku z tym są opłaty za prąd opłaty);\
2. jak wygląda sprawa fotowoltaiki na dachu budynku Szkoły Podstawowej;
3. ile dni urlopu posiada Pan Wójt do wykorzystania 
4. jakie działania podejmowane są w sprawie budynku byłego Gimnazjum w Rakowej, ponieważ mieszkańcy zgłaszają, że dowiedzieli się o planach powstania w tym miejscu ośrodka dla osób starszych. Dlaczego mieszkańcy nie zostali o tym poinformowali.
Radna Pani Anna Kuzicka-Maniawska zgłosiła interpelację o wykonanie chodnika przed Szkołą w miejscu, gdzie wchodzą młodsze dzieci.
Pan Wójt odpowiedział, że być może środki na ten cel znajdą się przy okazji wykonywania chodnika oraz mostku przy Kościele.
Ad.4 W sprawie zagospodarowania budynku po byłym Gimnazjum w Rakowej są prowadzone rozmowy ze Stowarzyszeniem z Brzozowa. Byłby to ośrodek przeznaczony dla osób starszych. Na razie nie są podjęte żadne działania. Świetlica oraz część budynku, gdzie znajduje się OSP będą z tego wyłączone. Ewentualna przebudowa będzie wykonana na koszt wynajmujących. Za wynajem pobierana byłaby opłata.
Ad.1 Sprawa związana z automatami w budynku Szkoły i ich ewentualnym wpływem na zwiększenie kosztów prądu zostanie przeanalizowana.
Ad. 2 Pan Krystian Domaradzki poinformował, że od 01.07.2018 r. będzie zawarta umowa z PGE i wówczas będzie wykonany przyłącz instalacji.
Ad. 3 Pan Sekretarz odpowiedział, że Pan Wójt ma do wykorzystania 38 dni urlopu,
z czego z 2017 r. do wykorzystania jest jeszcze 12 dni. Na wykorzystanie tego zaległego urlopu jest czas do 30.09.2018 r.
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Stanisław Białecki po przeanalizowaniu wykonania budżetu przez Wójta zgłasza wniosek formalny o podanie się Pana Wójta do dymisji.
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, kiedy będą naprawy na drogach w Rakowej.
Pan Wójt odpowiedział, że naprawy dróg są ustalane z sołtysami.
Na temat pomysłu opracowania koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym kanalizacji Gminy Tyrawa Wołoska rozwinęła się dyskusja. Członkowie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego uznali, że na obecną chwilę w budżecie gminy brak jest środków na realizację tego zadania.
Pan Krystian Domaradzki poinformował, że na podstawie informacji, jakie uzyskał od Nadzoru Wodnego, oczyszczalnia przydomowa wymaga zgłoszenia, wykonania operatu wodno-prawnego oraz wykonania badań wprowadzanych ścieków.
Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo z Powiatu Sanockiego dot. przystąpienia do Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020. W związku z zaplanowanym kupnem trenażerowej komory rozgorzeniowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym na potrzeby doskonalenia strażaków, ratowników działających OSP. Sprzęt umożliwia symulację sytuacji z występowaniem rzeczywistego ognia. Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o przystąpienie do programu oraz uczestniczenie we wkładzie własnym w postaci wsparcia finansowego. Decyzja ma być podjęta do dnia 25.05.2018 r.
W przypadku przystąpienia do programu Rada zadeklarowała kwotę 2.500,00 zł. Podjęta została uchwała intencyjna.
Uchwałę nr XXXVII/198/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
O godzinie 15:30 obrady sesji opuściła Radna Pani Anna Kuzicka-Maniawska
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że pieniądze na drogi powinny być podzielone na każde sołectwo. Rada sołecka powinna uzgodnić, która droga jest najpilniejsza do wykonania. Pieniądze powinny być dzielone przez Rade Sołecka z Sołtysem. Dopiero wtedy powinno być przekazane na Zebraniu Wiejskim jak te środki zostały podzielone, na jakie drogi. Pan Wójt powinien zebrać te informacje od wszystkich sołtysów i dopiero ogłosić przetarg.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak przypomniała, że na każdą miejscowość była również przydzielona kwota 5.200,00 zł z książek OC. Każda miejscowość powinna skorzystać z tych pieniędzy.
Radny Pan Zenon Bodnar przypomniał, że pilną drogą do remontu jest tzw. „Tarnawka” w miejscowości Rakowa, która jest w bardzo złym stanie.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że część środków przeznaczonych na drogi –(kwoty 63.290,29 zł) powinna być przeznaczona na remont drogi tzw. „Tarnawki” w miejscowości Rakowa.
Radny Pan Stanisław Chabko zawnioskował, aby środki przeznaczone na drogi podzielić na wszystkie miejscowości w gminie.
Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że miejscowości, które otrzymały już środki na remont dróg, mostków czy przepustów powinny otrzymać środki pomniejszone o te kwoty.
Pani Skarbnik odpowiedział, że po podziale kwoty każda miejscowość otrzyma około 12.000,00 zł.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała Pana Krystiana Domaradzkiego czy drogi, które wcześniej były wspomniane, na które został wysypany kamień łamany (kliniec) są drogami ogólnodostępnymi czy do pojedynczych domów.
Pan Krystian Domaradzki przedstawił informację na ten temat, wskazując, w których miejscach te remonty zostały wykonane.
Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że uzyskał informację, iż jedna z dróg przedstawiona w informacji została wykonana we własnym zakresie na koszt właściciela posesji.
Radni stwierdzili, że zostali postawieni w trudnej sytuacji, ponieważ z braku wiedzy na temat wykonanych zadań-remontów, ciężko jest w dniu dzisiejszym dokonać podziału nadwyżki w budżecie.
Obrady zostały zerwane. Część radnych opuściła sesję w związku z nieścisłościami dot. remontu drogi oraz faktury za wykonanie tego zadania.
Pani Przewodnicząca stwierdziła brak qourum, w wyniku czego obrady zostały przerwane. Termin wznowienia obrad został wyznaczony na dzień 30.05.2018 r.
Obrady zakończyły się o godzinie 1604.
****************************************************************************************************
Wznowienie obrad sesji zwykłej nr XXXVII w dniu 30.05.2018 r.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 905.
Panie i Panowie radni obecni na sesji :
1. Maciej Batorski
2. Stanisław Białecki
3.  Teresa Brzeżawska – Juszczak
4.  Stanisław Chabko
5.   Tomasz Czapor
6.  Grzegorz Jasiński
 1. Janusz Nitka
 2. Zofia Rudkowska
 3.  Jolanta Tomaszewska
 4. Tomasz Wołoszyn
Nieobecni radni:
      1. Daniel Bilański
      2. Zenon Bodnar
 1. Ireneusz Bobyk
 2. Ryszard Burzyński
 3. Anna Kuzicka-Maniawska
Lista obecności stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysi wsi :
Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Rozpucie - Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Pan Wójt wyjaśnił, że na ostatniej sesji doszło do pomyłki. Droga przedstawiona na zdjęciu w dniu 24.05.2018 r., nie była przedmiotem sprawy. Sprawa dotyczyła drogi w pobliżu Gimnazjum w Rakowej. Zostało to potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Radny Pan Maciej Batorski przedstawił pismo, które Pan Wójt skierował do firmy KPB. W treści pisma Pan Wójt podtrzymuje stanowisko o wymianie podłogi na nową. Jeżeli firma nie odpowie do wtorku, Pan Wójt zwróci się do kancelarii, która przygotowywała porozumienie, aby ustalić dalsze kroki postępowania. Być może sprawa zostanie skierowana do sądu.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał dlaczego zwracamy się znowu do tej samej kancelarii. W Urzędzie Gminy jest Radca prawny – dlaczego nie może zająć się tą sprawą. Może sprawa byłaby prowadzona z lepszym zaangażowaniem niż było to ze strony kancelarii.
Na temat tego, jakie kroki podjąć oraz jak rozwiązać sprawę podłogi na Sali gimnastycznej rozwinęła się dyskusja.
Pani Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z umową, kancelaria miała przygotować projekt porozumienia w pierwszej kolejności i za to otrzymała kwotę 6.000,00 zł netto. W przypadku, gdy do porozumienia nie dojdzie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Za skierowanie sprawy do sądu należałoby znów zapłacić kolejne 6.000,00 zł.
Radca prawny wyjaśniła, że jeżeli zostanie zlecone prowadzenie tej sprawy należy wcześniej zachować termin gwarancji, zostanie to wniesione w tym terminie. Jest to sprawa gospodarcza i  w takiej sprawie na pierwszym etapie należy przede wszystkim wskazać wszelkie dowody, na które się powołujemy. Najważniejsze jest przygotowanie wniosku – pozwu. Na samym początku ustala się wartość przedmiotu sporu. Ważne jest powołanie się na aspekty techniczne, jakie zostały wadliwie wykonane. Dodatkowo jeszcze należy zastanowić się czy będziemy występować z roszczeniem pieniężnym, czyli z pozwem o zapłatę (wtedy po otrzymaniu środków gmina sama musi wykonać zadanie), czy też będzie to pozew o wykonanie zastępcze. Gmina przy wnoszeniu sprawy do sądu będzie musiała wnieść opłatę od wartości przedmiotu sporu.
Pan Sekretarz zauważył, że wycena może być nieadekwatna do obecnej ceny wykonania podłogi z uwagi na upływ czasu. Koszty materiałów wzrosły.
Pan Wójt dodał, że wykonana podłoga kosztowała ok 120.000,00 zł – obecnie ta sama podłoga wyceniana jest na około 180.000,00 zł. Pan Wójt stwierdził, że nie podpisze wniosku do sądu o zwrot pieniędzy. Jedyna możliwość to wymiana podłogi na nową.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że rada powinna również pochylić się nad sprawą Inspektora Nadzoru.
Pani Przewodnicząca postawiła wniosek o wyrażenie przez Radę Gminy zgody dla Komisji Rewizyjnej o zwrócenie się do CBA w związku z podejrzeniem o nieprawidłowości w trakcie wykonania inwestycji pn.: ”Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
Głosowanie:
„za” – 10 głosów przy 10 głosujących.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wójt podziękował sołtysom za współpracę przy sprzedaży drewna oraz przedstawił wyliczenie dotyczące kwot, jakie będą w związku z tym w poszczególnych miejscowościach. Wyliczenie sporządzone jest na podstawie umów.
Rozpucie - szacowany zysk ze sprzedaży drewna- około 167.352,60 zł + Fundusz sołecki 27.233,94 zł łącznie 194.586,54 zł (po odliczeniu kosztów zrywki i ścinki). Zostanie około 160.000,00 zł. Do oświetlenia potrzeba jeszcze około 40.000,00 zł.
Tyrawa Wołoska – szacowany zysk 104.928,29 zł + Fundusz sołecki – 39.298,10 zł Łącznie – 144.226,39 zł. Oświetlenie – koszt 130.000,00 zł. Zabezpieczony jest więc jeden odcinek „Sadziska”.
Hołuczków – 167.130,32 zł + Fundusz sołecki – 16.433,00 zł.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, czy zostało zapłacone za drogę, którą był prowadzony szlak zrywkowy.
Pan Wójt odpowiedział, że tak.
Radny Pan Tomasz Czapor zapytał,  jaka była kwota za szlak zrywkowy
Pani Skarbnik odpowiedziała, że 2.916,00 zł za 600 mb.
Pan Wójt poinformował, że w kwestii zakupu traktorka zrobił rozeznanie co do ceny i mocy takiego sprzętu. Koszt traktorka to min. 12.000,00 zł. Do utrzymania terenów zielonych niezbędne są jeszcze inne urządzenia: kosa spalinowa – około 2.000,00 zł, kosiarka – około 2.500,00 zł, nożyce do koszenia – około 1.000,00 zł. Potrzebna byłaby jeszcze przyczepa do przewożenia. Wykonywać to będą pracownicy gospodarczy zatrudnieni w gminie. Zostaną w tym celu przeszkoleni. Umowa z firmą, która zajmuje się utrzymaniem zieleni w gminie zostanie rozwiązana zgodnie z okresem wypowiedzenia.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że należy również zastanowić się nad zakupem kwiatów do dekoracji centrum gminy.
****************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego uważa, że na obecną chwilę opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym kanalizacji gminy jest zbędna z uwagi na brak środków na wkład własny.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego proponuje, aby środki z działu 900, rodz. 90001 przeznaczyć na remont budynku GOK ze wskazaniem na salę dolną oraz stolarkę. Komisja przychyla się do następujących propozycji:
- w dziale 900 rozdz. 90003 przeznaczyć kwotę 6.000,00 zł na ochronę zwierząt;
- w dziale 800 rozdz. 80104 przeznaczyć kwotę 6.000,00 zł na przedszkola;
- przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł na remont budynku Urzędu Gminy ( wydatki na elewację, wymianę stolarki, remont schodów, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych).
Pozostałe wydatki Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego opiniuje negatywnie.
Pani Przewodnicząca zapytała, jakie drogi będą remontowane.
Pan Wójt odpowiedział, że ustali to z Radą sołecką. Pan Wójt poinformował, że będzie przygotowywał odpowiednie informacje na temat wykonywanych prac na drogach na posiedzenia komisji.
Radny Pan Grzegorz Jasiński zapytał sołtysa Pana Stanisława Jarzynę o to, jakie drogi zostały zrobione w Tyrawie Wołoskiej i kto to zatwierdzał.
Sołtys Pan Stanisław Jarzyna w tym roku nie były robione żadne drogi.
Zgodnie z propozycją Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radni poddali pod głosowanie każdą pozycję dotyczącą wydatków wraz z naniesieniem poprawek.
1. Dział 600, rozdz. 60016  - kwota 63.290,29 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych
Radny Pan Grzegorz Jasiński postawił wniosek, aby środki w wysokości 63.290,29 zł przyznać na utrzymanie dróg gminnych ale z zastrzeżeniem, że nie można tych pieniędzy wydatkować dopóki nie będzie uzgodnione na zebraniu wiejskim na jakie drogi będą przeznaczone.
Głosowanie:
„za” – 10 głosów – jednogłośnie przy 10 głosujących.
Pan Wójt zaproponował, aby sołtysi z poszczególnych miejscowości zorganizowali spotkanie, na którym ustalone zostaną drogi do wykonania remontu.
Pan Sekretarz przypomniał, że do 15 września sołtysi mogą składać wnioski do budżetu.
Radni zaznaczyli, że Pan Wójt nie może podejmować żadnych działań bez wiedzy radnych.
Radny Pan Stanisław Chabko postawił wniosek, aby nadwyżka została równo podzielona na wszystkie miejscowości. Podziału środków należy dokonać na zasadzie środków z Funduszu sołeckiego.  Pieniądze powinny być podzielone przez Rade Sołecką.
2. Dział 700, rozdz.70095 - kwota 17.000,00 zł na utwardzenie placu przed świetlicą
w Rozpuciu przy OSP

Utwardzenie placu jest wykonane pozostało do uregulowania 17.000,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę dla wykonawcy.
Głosowanie:
„za” – 7 głosów
„przeciw” – 1 głos (Radny Pan Stanisław Białecki)
„wstrzymało się” – 2 głosy (Radni Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak oraz Pan Tomasz Czapor)
Przy 10 głosujących .
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak poprosiła o informację na temat kwoty jaka została zapłacona za kamień wysypany w pobliżu Gimnazjum w Rakowej.
Pan Wójt poinformował, że przygotuje tę informację na następną sesję. Wiadomo, że płacone było tylko za przywiezienie materiału, a nie za jego rozprowadzenie. Pan Wójt poinformował również, że dokumenty udostępniane są tylko na miejscu w budynku Urzędu Gminy.
3.Dział 750, rozdz. 75023 oraz 75095 Wydatki na wynagrodzenia
„za” – 8 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 2 głosy (Radni Pan Stanisław Białecki oraz Pan Stanisław Chabko)
Przy 10 głosujących.
4.Dział 801, rozdz.80101 kwota 10.000,00 zł oraz rozdz. 80104 kwota 6.000,00 zł
„za” – 10  - jednogłośnie  przy 10 głosujących.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
5.Dział 900, rozdz. 90001 z przeznaczeniem na remont budynku GOK
„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0
„wstrzymało się „ – 1 głos (Radny Pan Stanisław Chabko)
6.Dział 900, rozdz. 90003 na ochronę zwierząt - kwota 6.000,00 zł
„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 1 głos (Radny Pan Maciej Batorski)
7.Środki na remont budynku gminy
„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 1 głos ( Radny Pan Stanisław Chabko)
8.Dział 750, rozdz. 75023 zakup traktorka do koszenia oraz potrzebnego sprzętu– kwota 35.000,00 zł
„za” – 10 głosów – jednogłośnie przy 10 głosujących.
Zakup sprzętu ma się odbyć w jednej firmie.
Do rozdysponowania pozostała kwota 23.000,00 zł.
Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby część tej kwoty przeznaczyć na wynagrodzenie dla sołtysów.
Na temat wysokości wynagrodzenia rozwinęła się dyskusja, podczas której radni uzgodnili kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ten cel.
 Głosowanie:
„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się” – 1 głos (Radny Pan Stanisław Chabko)
O godzinie 1030 Radny Pan Maciej Batorski opuścił obrady.
Radna Pani Jolanta Tomaszewska zwróciła się z prośbą o przeznaczenie kwoty 3.500,00 zł na zakup stolików i krzeseł w miejscowości Hołuczków. Jest to kwota brakująca do zakupu kompletu. Reszta pokrywana jest ze środków pochodzących
z Funduszu sołeckiego.
Kwota 3.500,00 zł przyznana na GOK z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do świetlicy w miejscowości Hołuczków.
„za” – 8 głosów przy 8 głosujących.
(Nieobecny Radny Pan Tomasz Wołoszyn).
Radni uzgodnili, że pozostała kwota 14.500,00 zł zostanie przeznaczona na drogi.
„za” – 8 głosów jednogłośnie przy 8 głosujących.
 
ad.1. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXXVII/199/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok
Ostatecznie, po analizie każdej pozycji uchwała została przegłosowana zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu.
Uchwałę Nr XXXVII/199/2018 podjęto: jednogłośnie przy 9 głosujących i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3/ projekt uchwały Nr XXXVII/200/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 Uchwałę Nr XXXVII/200/2018 podjęto: jednogłośnie przy 9 głosujących i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/  projekt uchwały nr XXXVII/201/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska
Uchwałę Nr XXXVII/201/2018 podjęto: jednogłośnie przy 9 głosujących i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/  projekt uchwały nr XXXVII/202/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska
Uchwałę Nr XXXVII/202/2018 podjęto: jednogłośnie przy 9 głosujących i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.6/Dyskusja.
O godzinie 1140 obrady opuścił Radny Pan Grzegorz Jasiński.
W sprawie zmiany diety dla sołtysów rozwinęła się dyskusja. Zmiana będzie przyjęta w formie uchwały na najbliższej sesji. Uzgodniono kwotę 360,00 zł.
Pan Wójt poinformował, że tematem szacowania szkód prawdopodobnie zajmą się Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Sołtys Pan Mirosław Kozłowski zapytał, w związku z podniesionymi opłatami za ścieki, jak wygląda sytuacja z osobami, które nie regulują tych opłat. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do osób, które regularnie płacą.
Radca prawny wyjaśniła, że opłaty za ścieki reguluje zawarta umowa. Do kompetencji Wójta oraz Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami należy sprawdzanie, ile osób zamieszkuje dane gospodarstwo i ewentualne przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego te kwestie. Liczy się faktyczne zamieszkiwanie w danym gospodarstwie.
Pan Wójt poinformował, że w dalszym ciągu jest jedna osoba, która ma zaległość w kwocie 2.500,00 zł.
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta, aby przedstawiał szczegółowe informacje na ten temat.
Pan Wójt odpowiedział, że informacje szczegółowe będzie przedstawiał na komisjach.
W odpowiedzi na pytanie dot. automatów w szkole Pan Wójt odpowiedział, że opłata jest wnoszona w postaci dzierżawy w wysokości 150,00 zł za jeden automat. Umowa zawarta jest pomiędzy Dyrektorem Szkoły a firmą wydzierżawiającą.
Pani Skarbnik zapytała, czy sołtysi będą przekazywać wykazy psów do gminy.
Sołtysi z miejscowości Rakowa, Siemuszowa, Hołuczków oraz Rozpucia potwierdzili przekazywanie wykazu. Sołtys z Tyrawy Wołoskiej odpowiedział, że nie będzie takiego wykazu przekazywał.
*****************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1213 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-05-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-17 12:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-19 09:38
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2020r. 10:34:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.