Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.

O godz. 905 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXXIII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radce prawną -  Panią Faustynę Krasulak


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 1. Daniel Bilański
4.  Zenon Bodnar
5.  Ireneusz Bobyk
 1. Ryszard Burzyński
 2. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 3. Stanisław Chabko
 4. Tomasz Czapor
 5. Grzegorz Jasiński
 6. Anna Kuzicka-Maniawska
 7. Janusz Nitka
 8. Zofia Rudkowska
 9.  Jolanta Tomaszewska
 10. Tomasz Wołoszyn
   
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Rozpucie - Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (projekt uchwały nr XXXIII/181/18)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr XXXIII/182/18)
 3. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXXIII/183/18)
 4.  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018” (projekt uchwały nr XXXIII/184/18)
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. (projekt uchwały nr XXXIII/185/18)
 6. w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekt uchwały nr XXXIII/186/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
*********************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 15 radnych.
*********************************************************************
Ad.2/  
Pan Stanisław Chabko złożył wniosek o przedstawienie kosztorysu dot. Oświetlenia.  Jakie zobowiązanie posiada miejscowość Rozpucie.  Czy kosztorys pokrywa się
z projektem budżetu.
Przebieg głosowania:
„za” – 15 głosów,  przy 15 głosujących
Głosów przeciwnych nie było.
Rada nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do porządku obrad. Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 15 głosujących.
Podinspektor UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół z XXXII sesji z dnia 28 grudnia 2017 r.
Protokół Nr XXXII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjęto jednogłośnie przy 15 głosujących;
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 28.12.2017 r. do 24.01.2018 r. W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
- w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska (nr 74/2017);
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska ( nr 75/2017).
W Urzędzie Gminy został przeprowadzony remont pieca c.o. Koszt wymiany :
- 20.210,13 zł – Urząd Gminy
- 8.499,99 zł – mieszkania prywatne
Remont wodno – kanalizacyjny w mieszkaniu w Budynku Urzędu Gminy nie został jeszcze zakończony.
UKS „Tyrawka” złożył wniosek na pozwolenie na budowę zaplecza wraz z trybunami. Nabór wniosków 01.02.2018 r.
W odpowiedzi na interpelację Radnych Pana Ireneusza Bobyk oraz Pana Ryszarda Burzyńskiego w sprawie wniosku o podział działki w celu wyznaczenia drogi Pan Wójt poinformował, iż wystąpił o taki podział. Pan Wójt wystąpił również do RZGW Wody Polskie w Przemyślu o wyrażenie zgody na położenie płyt na potoku w miejscowości Hołuczków.
W sprawie zgłaszanego przez Radną Panią Teresę Brzeżawską –Juszczak ubytku w drodze w miejscowości Hołuczków Pan Wójt poinformował, że wystąpił do PZD w Sanoku o naprawę – jednak do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Pan Wójt zwrócił się do Pani Przewodniczącej o to, aby zaprosić na sesję Dyrektora PZD w Sanoku.
Pan Wójt poinformował o swojej planowanej nieobecności w Urzędzie Gminy w okresie 29.01. – 22.02.2018 r. W tym czasie KPB wraz z Kancelarią adwokacką reprezentującą Gminę Tyrawa Wołoska chcą zorganizować spotkanie w sprawie polubownego zakończenia sprawy związanej z podłogą na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej.
Pan Wójt przedstawił  wykaz drewna wielkowymiarowego, który został wystawiony do sprzedaży w drodze przetargu ( w Tyrawie Wołoskiej sosna 260 zł netto jest ok. 500 m3, sosna czuby 170,00 zł za 1 m3, Hołuczków buk 290,00 zł za 1 m3 , Rozpucie buk 280 zł  m3 . W Hołuczkowie jest ok. 366m3 , a w Rozpuciu 376 m3 . Wykaz stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Wykaz drewna, które będzie przeznaczone dla mieszkańców Tyrawa Wołoska sosna wielkowymiarowa ograniczenie 5 m3/ dom 146,34 zł, drewno stosowe 75,00 zł/mp, Hołuczków drewno stosowe 75,00 zł / mp  i Rozpucie 75,00  zł /mp. Są to kwoty netto. Wykaz stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Informacja na temat delegacji – załącznik Nr 5  do niniejszego protokołu.
Pan Wójt poinformował o spotkaniu w Łukowym w sprawie gospodarki odpadami. Wiadomo, że do końca czerwca jest dobrze , ale później nie wiadomo co będzie, ponieważ jest bardzo duża blokada wysypiska śmieci w Zagórzu i budowy na odpady zutylizowane w Krośnie. Nikt nie ma jeszcze rozwiązania. W dniu dzisiejszym jest spotkanie w Zagórzu wszystkich Wójtów  z terenu powiatów: Bieszczadzkiego, Leskiego i Sanockiego w sprawie gospodarowania odpadami.
Pan Wójt poinformował, że w czasie jego nieobecności przez 3 tygodnie zastępstwo będzie pełnił Pan Sekretarz. Sprawy techniczne drewna będzie nadzorował Pan Domaradzki Kierownik Referatu.
Pan Wójt wyraził obawę, że czy uda się sprzedać drewno po tych cenach, o których informował na podstawie wykazu. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku sosny. W tym miejscu Pan Wójt zwrócił się do Radnej Pani Teresy Brzezawskiej-Juszczak, aby chętnych na zakup drewna kierować do Tyrawy Wołoskiej.  
*********************************************************************
 
 
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał dlaczego spotkanie negocjacyjne w sprawie podłogi ma się odbyć w tych dniach, kiedy Pana Wójta  nie będzie?
Pan Wójt odpowiedział, że termin ten został ustalony przez kancelarię. Adwokat ma pełnomocnictwo i reprezentuje gminę w negocjacjach.
Radny Pan Zenon Bodnar dodał, że to gmina, przedstawiciel gminy jako strona w postępowaniu powinien ustalać termin. Proszę przesunąć termin tak, aby Pan mógł uczestniczyć w tym spotkaniu.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w tak ważnej sprawie Pan Wójt powinien uczestniczyć osobiście. Pan jest urzędnikiem państwowym – Pan nas reprezentuje. Tymczasem ostatnio nie reprezentuje nas Pan godnie. Pani Przewodnicząca zobowiązała Pana Wójta również do tego, aby podpisywał listę obecności zaraz po przyjściu do Urzędu.
W tej sytuacji Pan Wójt poinformował, że przesunie termin spotkania z firmą KPB oraz z kancelarią adwokacką tak, aby mógł w nim uczestniczyć osobiście.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że sprawa Sali gimnastycznej rozpoczęła się jeszcze przed kadencją obecnego Wójta. Obecny Wójt nie był odpowiedzialny za budowę.
 Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że to prawda ale sprawa z podłogą jest prowadzona teraz i obecny Wójt musi uczestniczyć w negocjacjach – aby doprowadzić i dopilnować sprawę do końca.
Pani Przewodniczaca zapytała czy nie można było w momencie remontu Sali , w której znajduje się Świetlica „Mrówka” przeprowadzić remontu mieszkania. Teraz kiedy ściany są pomalowane  przeprowadzany jest remont – wykuwane są otwory pod instalację.
Pan Wójt poinformował, że nie było wówczas funduszy.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał Pana Krystiana Domaradzkiego czy jest możliwość podłączenia do światłowodów, które biegną przez Hołuczków. Zapytał również czy nie ma możliwości zamontowania jakiegoś urządzenia, które odpowiednio szybciej pokazałoby, że normy w oczyszczalni są przekroczone. Sprawa dotyczy oczyszczalni W2 w Hołuczkowie. Kolejna sprawa, o która zapytał Pan Radny dot. słupów elektrycznych - czy właściciele tych słupów nie powinni ponosić opłat za korzystanie
z gruntu w ten sposób.
Pani Przewodnicząca przedstawiła informacje na temat kar nałożonych na oczyszczalnie. Suma płatności wszystkich kar wynosi 54.806,00 zł – termin płatności
w ciągu 14 dni od daty wpływu decyzji. Termin ten minął 15 listopada 2017 r. W chwili obecnej naliczane są odsetki za każdy dzień zwłoki. Zestawienie naliczanych kar wraz z odsetkami:
- oczyszczalnia Hołuczków W1 – 2013 r. – 2.235,00 zł          W2 -  2013 r. – 4.790,00 zł
                                                      2014 r. – 3.355,00 zł                       2014 r. – 5.793,00 zł
                                                      2015 r. -  1.189,00 zł                    2015 r. -  4.988,00 zł
                                                      Łącznie: 6.779,00 zł          2016 r. -  18.592,00 zł
                                                                                                              Łącznie:  34.103,00 zł
oczyszczalnia Hołuczków W4- 2011 r. – 2.648,00 zł (świetlica);  
                                                   2013 r. – 3.691,00 zł
                                                   2014 r. – 1.773,00 zł
                                                    Łącznie: 8.112,00 zł
               Tyrawa Wołoska W5 – 2011 r. – 2.279,00 zł
                                                    2013 r. – 2.336,00 zł
                                                    2015 r. – 1.192,00 zł
                                                    Łącznie: 5.812,00 zł
Radny Pan Ireneusz Bobyk stwierdził, że zadłużenie oczyszczalni jest bardzo dziwne ponieważ jest  do niej podłączonych tylko 5 budynków.
Pani Przewodnicząca zapytała Pana Wójta czy udało mu się coś wynegocjować
w sprawie kar po spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
Pan Wójt odpowiedział, że zapytał o możliwość umorzenia tych kar. Kary można było płacić na bieżąco ale były przesuwane ze względu na to, iż gmina miała projekt dokumentacji na przebudowę tych oczyszczalni w Hołuczkowie oraz projekt dokumentacji na oczyszczalnię w Tyrawie Wołoskiej. Nie ma możliwości umorzenia tych kar.
Radny  Pan Stanisław Białecki poprosił o przedstawienie na następną sesję pisma,
w którym Pan Wójt zwraca się o umorzenie kar oraz jaką odpowiedź otrzymano
i dlaczego kary nie były płacone.
Pan Wójt odpowiedział, że wystąpił z pismem o przesunięcie kar z nadzieją,
że w tym czasie pojawi się nabór wniosków na oczyszczalnie ścieków.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał dlaczego gmina nie brała udziału w projekcie Polska-Ukraina-Białoruś.
Pan Wójt odpowiedział, że w tamtym projekcie gmina nie mogła brać udziału
z uwagi na brak odpowiedniej liczby mieszkańców (do 2000 RLM). Gmina może składać wnioski do PROW. Wniosek został złożony – zabrakło jednego punktu. Brakujący punkt można było zyskać będąc uczestnikiem np. programu „Błękitny San”. Gmina nie należy do tego programu. Pan Wójt poinformował, że wystąpił
o przyłączenie Gminy Tyrawa Wołoska do tego programu. Nie ma jednak odpowiedzi pozytywnej.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że w czasie kiedy program powstawał w gminie panowało nastawienie, że program nie jest potrzebny. Pan się wtedy zajmował tym tematem, Panie Wójcie.
Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że pamięta, iż uchwała o przynależności do programu „Błękitny San” była podejmowana przez Radę.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że kary należy zapłacić i podjąć decyzję
o budowie oczyszczalni ścieków. Pan Radny zapytał również dlaczego odbiór drewna odbywa się na składzie a nie w lesie. Powinno odbierać się w lesie i od razu powinien być numer.
Radny Pan Stanisław Białecki przyznał, że drzewo powinno być odbierane w lesie. Można wtedy zweryfikować jakie drzewo zostało wycięte.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to związane z warunkami pogodowymi.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała czego dotyczyła zmiana w budżecie, o której była mowa we wspomnianym przez Pana Wójta zarządzeniu na początku obrad.
Pan Wójt odpowiedział, że nie pamięta.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotyczyła przeniesienia między paragrafami.
Pani Przewodnicząca poprosiła aby następnym razem przybliżyć czego zmiana dotyczyła.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała konkretnie czego dotyczyła. Rada powinna być informowana o jakiego typu chodzi zmiany czy przeniesienia.  Pani Radna zapytała również o zarządzenie w sprawie udostępniania i informacji publicznej –
z czym związane są opłaty.
Pan Wójt odpowiedział, że chodzi o sytuację, w której osoba zwraca się do Urzędu Gminy o udostępnienie informacji publicznej i np. żąda kopii wszystkich umów zawartych w Urzędzie. Wykonanie kopii generuje koszty.
 Pan Sekretarz dodał, że jeżeli Urząd Gminy nie odpowie w ciągu 14 dni na taki wniosek – wnioskodawca może skierować sprawę do sądu a Urząd może zapłacić karę
za nieudostępnienie informacji publicznej. Wnioski są różne. W większości przypadków wystarczająca jest odpowiedź pisemna na zadane pytania. Natomiast w sytuacji,
w której wnioskodawca zwraca  się o wykonanie dużej ilości kopii dokumentów – wówczas informowany jest o kosztach wykonania kopii. W tym celu zostało wydane zarządzenie, które reguluje sprawę kosztów wykonania kopii.
Radca prawny wyjaśniła, że obowiązuje nas ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każda osoba może zwrócić się do Urzędu o podanie informacji na dowolny temat. Urząd ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni. Główne informacje zamieszczane są na stronie internetowej. O te, które się tam nie znajdują dowolna osoba może zwrócić się o udostępnienie informacji.  W razie nieudzielenia w terminie informacji osoba może złożyć skargę do sądu. Może to spowodować nałożenie na Urząd grzywny oraz zwrotów kosztów postępowania.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał czy w sytuacji przesunięcia pracownika z jednego stanowiska na inne sprawy są należycie przekazywane. Konkretnie chodzi o sprawy sprzedaży drewna czy oświetlenia– czy nadal zajmuje się tym pracownik który
te działania rozpoczynał
. Według Pana Radnego dany pracownik powinien prowadzić sprawę od początku do końca.
Pan Sekretarz odpowiedział, że pracownik, o którym mowa nie został przesunięty ze stanowiska na stanowisko tylko zgłosił się do konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała czy  w sytuacji, w której  pracownik rozpoczyna daną sprawę a potem przejmuje tę sprawę inny pracownik nie rozmywa się odpowiedzialność.
Pan Krystian Domaradzki odpowiedział, że sprawy zostały przekazane a w razie jakichkolwiek wątpliwości konsultowane z pracownikiem zajmującym się daną sprawą wcześniej. Sprawy dotyczące wycinki i sprzedaży drewna, którymi zajmował się  Pan Janusz Burak zostały przekazane Pani Joannie Hnat. 
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał czy jest już decyzja wodno-prawna
w sprawie pozwolenia na położenie płyt na potoku.
Pan Wójt odpowiedział, że nie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie wydało zgody na położenie płyt w korycie potoku „Tyrawka” Dz. nr ew. 121.
Pani Przewodnicząca zapytała Pana Wójta dlaczego nie złożył uwag do pisma w sprawie uiszczenia odroczonej kary pieniężnej (dot. oczyszczalni ścieków) skoro pouczenie zawarte w piśmie dawało taką możliwość.
Pan Wójt odpowiedział, że po kontroli, w trakcie której stwierdzono, że gmina nie zrealizowała zaleceń odwołania i uwagi nie zmieniłyby sytuacji.
Radny Pan Grzegorz Jasiński zapytał dlaczego w Tyrawie normy są przekroczone skoro nie ma tam podłączonego żadnego gospodarstwa. Kto da gwarancję, że nowa oczyszczalnia będzie spełniała warunki i nie będą naliczane kary.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w przypadku oczyszczalni W4 kary nie były naliczane co roku – można więc w jakiś sposób spowodować aby warunki panujące w oczyszczalni nie powodowały przekroczenia norm. Istnieją przecież narzędzia monitorujące sytuację w oczyszczalni.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał dlaczego nie były podejmowane działania, aby warunki w oczyszczalni zostały zmienione tak, aby nie powodowały kar.
Pan Wójt odpowiedział, że istnieje problem z dojazdem do oczyszczalni.
Radny Pan Daniel Bilański zapytał czy kładka przy szkole w Tyrawie jest już oddana i kto nadzorował budowę tej kładki oraz jaki był koszt.
Pan Wójt odpowiedział, że nie została jeszcze oddana do użytku. Chodnik będzie wykonany przez GDDKiA. Prace nadzorował Pan Tarapacki, natomiast koszt to ok. 84.000,00 zł. Koszty projektu weryfikuje przetarg.
Radny Pan Daniel Bilański dodał, że w takim stanie w jakim obecnie znajduje się ta kładka – nie powinna ona być dopuszczona do użytku.
Pan Wójt dodał, że realizując tę budowę warunki były z GDDKiA – jak ma być wykonany chodnik oraz most. Most odpowiada normom ponieważ w innym wypadku nie zostałby odebrany i dopuszczony do użytku.
Pani Przewodnicząca zapytała czy oferowany przez firmę SKANSKA asfalt który im pozostał został wykorzystany i czy faktycznie był za darmo.
Pan Wójt odpowiedział, że  asfalt został wylany pod garażem OSP w budynku GOK.
Radny Pan Grzegorz Jasiński dodał, że w zamian OSP dowoziła wodę do kruszarki, gdy była wykonywana droga w kierunku Rozpucia.
Radny Pan Ireneusz Boby zadał pytanie Panu Krystianowi Domaradzkiemu – czy nie można było wykonać w ogrodzeniu przy szkole wykonać bramki tak, aby dzieci mogły bezpośrednio ze szkoły wchodzić na kładkę bez wychodzenia na drogę.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że Radni na jednej z sesji mieli okazję zapoznania się z projektem kładki oraz jej kosztem.
Radny Pan Ireneusz Bobyk poprosił o przygotowanie kosztów remontu budynku oraz zakres robót.
Radna Pani Teesa Brzeżawska-Juszczak poprosiła o przygotowanie informacji na temat kosztu realizacji kładki przy szkole.
Radny Pan Stanisław Białecki poprosił o przyniesienie na następną sesję projektu kładki celem sprawdzenia z jakiego materiału-drewna miała być wykonana.
11:14 – przerwa w obradach.
11:28 – wznowienie obrad.
Pani Przewodnicząca powitała Panią Krystyne Kuzicką Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Bożenę Boby Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury.
****************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak przeczytała protokół z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16.01.2018 r. Protokół stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Komisja proponuje, aby dokonać zmiany z działu 754, rodz. 754.14 zmniejszyć
o 1.000,00 zł. Z działu 900, rozdz. 995 pomniejszyć kwotę o 25.000,00 zł. Wyżej wymienione kwoty przesunąć do działu 600, 616 w kwocie 26.000,00 zł
z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych po równej części na każdą wieś, tj. po 5.200,00 zł.

W trakcie dyskusji o budżecie naniesiono autopoprawki.
Pani Przewodnicząca zapytała czy w projekcie budżetu znajdują się środki ze sprzedaży tzw. „Agronomówki”.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki te znajdują się w projekcie budżetu.
Radny Pan Maciej Batorski przeczytał protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 15.01.2018 r. Protokół stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pani Skarbnik przeczytała pismo – Uchwałę nr VIII/32/2017 z dnia 08.12.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tyrawa wołoska na rok 2018 r. Opinia była pozytywna. Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że Rada Gminy musi wprowadzić dwie uchwały, które tak naprawdę nie będą miały zastosowania w gminie. Sprawa dotyczy wprowadzenia uchwały o finansowaniu przedszkoli niepublicznych oraz o dopłatach dla dzieci przebywających ponad pięć godzin w przedszkolu. Takich jednostek nie ma w gminie jednak ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia takich uchwał.
Poprawka wniesiona przez Komisję Finansową i Rozwoju Gospodarczego - dokonać zmiany z działu 754 (Obrona Cywilna), rodz. 754.14 zmniejszyć o 1.000,00 zł. Z działu 900 (Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska), rozdz. 995 pomniejszyć kwotę o 25.000,00 zł. ( z przeznaczeniem na książki obiektu budowlanego) Wyżej wymienione kwoty przesunąć do działu 600 (Transport i łączność), rozdz. 616 w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych po równej części na każdą wieś, tj. po 5.200,00 zł.
Wynik głosowania:
„za”- 13 głosów
„przeciw”- 0 głosów
„wstrzymało się” – 2 głosy (Radny Pan Zenon Bodnar, Radny Pan Ryszard Burzyński)
 przy 15 głosujących.
Wniosek Pana Wójta – złożył wniosek o zmianę w budżecie – dokonać zmiany w dziale 900 rozdział 901 z paragrafu 6050 środki w wysokości 56.000,00 zł przenieść do paragrafu 4600 z przeznaczeniem na zapłacenie kary wraz z odsetkami dot. oczyszczalni ścieków.
Pani Przewodnicząca poprosiła o przerwę w celu zebrania komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego aby zaopiniować proponować zmianę w budżecie.
Wynik głosowania nad wnioskiem Pana Wójta:
„za” – 9 głosów (P. Białecki, P. Bilański, P. Wołoszyn, P. Batorski, P. Rudkowska, P. Tomaszewska. P. Bodnar, P. Burzyński, P. Bobyk)
„przeciw” – 3 głosy (P. Chabko, P. Juszczak, P. Czapor)
„wstrzymało się”- 3 głosy (P. Jasiński, P. Kuzicka-Maniawska, P. Nitka)
przy 15 głosujących.
Pani Skarbnik dodała, że spłata kar nie minie gminy a nie dotrzymanie terminu spłaty odsetek spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że taki wniosek powinien być najpierw skierowany do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przed głosowaniem nad projektem budżetu powinna być również przedstawiona informacja na temat oświetlenia (kosztorys).
Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że nad sprawą oczyszczalni należy się pochylić i podjąć odpowiednie kroki, aby w przyszłości zminimalizować takie problemy, jakie pojawiły się obecnie. Należy podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji. Pozostawienie sprawy oczyszczalni w obecnej sytuacji spowoduje, że kary będą pojawiać w kolejnych latach.
Pan Wójt odpowiedział, że inwestycja budowy oczyszczalni ścieków na całą gminę to koszt ok. 50.000.000,00 zł. Wybudowanie jednej oczyszczalni tzw. centrum w Tyrawie Wołoskiej– ok. 13.000.000,00 zł. Do tego musiałyby powstać jeszcze mniejsze obiekty – oczyszczalnie przydomowe.  Opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków – 70.000,00 zł.
Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że w gminie trudno jest zbudować jedną główną oczyszczalnię ze względu na ukształtowanie terenu. Są tutaj duże odległości pomiędzy domami. Dlatego w gminach górskich praktykowane jest budowanie kilku mniejszych obiektów. Na naszym terenie nie może być umieszczona jedna duża.
Pan Sekretarz dodał, że należy dobrze zastanowić się nad tą inwestycją tak, aby uniknąć w przyszłości płacenia kar za ewentualne przekroczenie norm.
Pan Domaradzki przedstawił kosztorys inwestorskie na oświetlenie uliczne:
Rozpucie – kwota łączna – 632.646,42 zł (netto)
Tyrawa Wołoska – 631.369,35 zł  (netto)
Hołuczków – 8.227,48 zł (netto)
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał Panią Skarbnik czy w projekcie budżetu
są zaplanowane te środki.
Pani Skarbnik odpowiedział, że w roku 2018 zaplanowana jest kwota odpowiednio do realizacji zadania przewidzianego na ten rok – 326.000,00 zł.
Radny Pan Stanisław Chabko dodał, że na zebraniu wiejskim podjęta została uchwała dot. budowy oświetlenia ulicznego na trzech odcinkach, zabezpieczone zostały na ten cel środki pieniężne więc w budżecie powinny znaleźć się te środki w dochodach
i wydatkach. Pan Radny obawia się, że nie zostaną wykonane wszystkie odcinki oświetlenia. Zostanie wykonany odcinek na tzw. „Moczarach” a kolejne odcinki mogą nie zostać wykonane. Oświetlenie jest potrzebne Pan Radny złożył wniosek o zwiększenie budżetu o kwotę, która została podana na oświetlenie w Rozpuciu. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że to co jest podane w dochodach jest rozliczone
w wydatkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ciągu roku zwiększyć budżet. Nie można sztucznie zwiększać budżetu.
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał na jaki okres jest przewidziana ta inwestycja.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dwa lata od roku 2018.
 
ad.1. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały budżetowej nr XXXIII/181/2018 z naniesionymi poprawkami
Pani Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie środków na remont świetlicy w Rakowej. Pani Przewodnicząca zapytała również, na co są przeznaczane pieniądze z wynajmu świetlicy.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki są w ramach funduszu sołeckiego. Wynikają z protokołu z zebrania sołeckiego.
Pan Wójt dodał, że środki z wynajmu świetlicy trafiają do budżetu.
Wynik głosowania nad uchwałą budżetową:
„za” - 13 głosów
„przeciw”- 1 głos (Radny Pan Stanisław Chabko)
„wstrzymało się”- 1 głos (Radny Pan Zenon Bodnar)
Uchwałę Nr XXXII/178/2017 podjęto: 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i jednym głosie „wstrzymującym się” przy 15 głosujących i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.2/  projekt uchwały Nr XXXIII/182/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2018-2023
Pani Skarbnik przedstawiła pismo – uchwałę nr VIII/31/2017 z 08.12.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2018-2023. Pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Wynik głosowania:
„za” - 13 głosów
„przeciw” - 1 głos (Radny Pan Stanisław Chabko)
„wstrzymało się” - 0
 Uchwałę Nr XXXIII/182/2018 podjęto: 13 głosami „za” przy jednym głosie „przeciwnym” przy 14 głosujących (Radny pan Tomasz Wołoszyn nie był obecny przy głosowaniu 13:10-13:15) i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3/  projekt uchwały nr XXXIII/183/2018 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
Wyjaśnień dot. zmiany dokonała Pani Bożena Bobyk Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury. Ustawa nie przewiduje stanowiska kierownika – należy  wprowadzić zmianę nazwy stanowiska z „kierownika” na „dyrektora”.
Radca prawny dodała, że uchwała podlega publikacji. Wcześniej uchwała nie podlegała publikacji. Kompetencje nie ulegają zmianie.
Uchwałę Nr XXXIII/183/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących (nieobecny Radny Pan Tomasz Wołoszyn)i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/ projekt uchwały nr XXXIII/184/2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”
 
Uchwałę nr XXXIII/184/2018 podjęto jednogłośnie przy 15 głosujących i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.5/ projekt uchwały nr XXXIII/185/2018  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kuzicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwałę nr XXXIII/185/2018 podjęto jednogłośnie przy 14 głosujących (nieobecny Radny Pan Stanisław Chabko) i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
*****************************************************************
ad.6/ projekt uchwały nr XXXIII/186/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu pt.: MRÓWCZY ŚWIAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kuzicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwałę nr XXXIII/186/2018 podjęto jednogłośnie przy 15 głosujących  i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.6/Dyskusja.
Pan Wójt poinformował, że spotkanie z kancelarią adwokacką odbędzie się 06.02.2018r. o godz. 16:00.
Sołtys Pan Mirosław Kozłowski wyjaśnił kwestie odbioru drewna z lasu. Drewno powinno być odbierane w lesie a nie na składzie jednak problem pojawia się w momencie, gdy nie ma dobrej pogody. Gdy są opady zerwanie drewna powoduje niszczenie terenu.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że kolejne drewno powinno być zrywane dopiero po odbiorze poprzedniego drewna. Przetarg na zbycie drewna powinien być ogłoszony zaraz po przetargu na ścinkę.
Radny Pan Janusz Nitka dodał, że problemu nie było gdy prace te wykonywali miejscowi leśnicy. Można to było wykonać z dnia na dzień.
Pan Wójt dodał, że teraz wniosek najpierw trafia do Starostwa Powiatowego do Sanoka.
Radny Pan Stanisław Białecki odbiorem drewna może zajmować się Starostwo ale Starostwo może też przekazać do Lasów Państwowych.
Pani Przewodnicząca przedstawiła list Marszałka Województwa Podkarpackiego - zaproszenie na II Ogólnopolskie Forum Samorządów, które odbędzie się 10.02.2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k/Rzeszowa. Zaproszenie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał czy środki na OSP są racjonalnie wydawane.
Pani Przewodnicząca zapytała jak wygląda sprawa ze ściąganiem należności za śmieci.
Pan Wójt odpowiedział, że informacje na ten temat przedstawił na ostatniej sesji. Jeżeli ktoś nie płaci za odpady komunalne sprawa kierowana jest do komornika.
Radna Pani Teresa Brzeżawska –Juszczak zapytała ilu osobom należności zostały umorzone. Pan Wójt odpowiedział, że jednej osobie – została przesunięta płatność.
Sołtys Pan Stanisław Jarzyna zapytał o odśnieżanie drogi na cmentarz. Należy posypać ten odcinek od Kościoła do góry piaskiem ponieważ jest ślisko.
*****************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1351 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział .
 
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-30 10:08
Dodano do archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 16:40:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.