Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.

O godz. 906 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXX sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Daniel Bilański
4.  Zenon Bodnar
5.  Ireneusz Bobyk
 1. Ryszard Burzyński
 2. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 3. Stanisław Chabko
 4. Tomasz Czapor
 5. Grzegorz Jasiński
 6. Anna Kuzicka-Maniawska
 7. Zofia Rudkowska
 8.  Jolanta Tomaszewska
 9. Tomasz Wołoszyn
   
Nieobecni radni:
1. Janusz Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXX/168/2017)
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego (projekt uchwały nr XXX/169/2017)
 3. w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów (projekt uchwały nr XXX/170/2017
 4. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/171/2017)
 5. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny (projekt uchwały nr XXX/172/2017)
 6. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny (projekt uchwały nr XXX/173/2017)
 7. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/174/2017)
 8. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały nr XXX/175/2017)
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/176/2017)
 10.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2017-2022 (projekt uchwały nr XXX/177/1017)
 11.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa (projekt uchwały nr XXX/178/2017)
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2016/2017.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji.
 
***************************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 14 radnych.
***************************************************************************
Ad.2/ Do porządku obrad wprowadzony został jeszcze jeden projekt uchwały:
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (projekt uchwały
nr XXX/179/2017).

W kwestii porządku obrad rozwinęła się dyskusja. Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że jest zbyt duża ilość punktów biorąc pod uwagę, że będą podejmowane uchwały w sprawie podatków. Podobne zdanie wyrazili również Radni Pan Stanisław Chabko oraz Pan Ireneusz Bobyk.
Pani Przewodnicząca stwierdziła również, że komisje Rady Gminy powinny częściej przeprowadzać zebrania.
  Porządek obrad został przyjęty 8 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” przy 14 głosujących.
Podinspektor UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół z XXIX sesji z dnia 13 września 2017 r.
Protokół Nr XXIX/2017 z dnia 13 września 2017 r. przyjęto jednogłośnie przy 14 głosujących;
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 13.09.2017 r. do 15.11.2017 r. W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska ( nr 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017, 50/2017, 53/2017, 54/2017, 55/2017, 56/2017, 59/2017);
- w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (nr 52/2017);
- w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:”Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice- Medyka przez dopływ potoku Tyrawskiego (nr 57/2017);
- w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 (nr 58/2017);
- w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Rozpucie dz. nr ewid.1114, 1112 w km 0+000 do km 0+60”; Hołuczków dz. nr ewid. 266 w km+ 500 do km 0+560; Tyrawa Wołoska na cz. Dz. nr ewid. 456 w km + 111 do km 0+171(nr 60/2017);
- w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:”Remont budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej”(nr 61/2017).
Został wykonany jednostronny przystanek w Rozpuciu. W tym miejscu Pan Wójt podziękował pracownikowi GDDKiA za szybkie i pozytywne rozpatrzenie prośby.
W dniu 11 listopada zorganizowane zostały obchody Dnia Niepodległości. Pan Wójt podziękował wszystkim uczestniczącym w uroczystości osobom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania.
Do użytku został oddany most na drodze krajowej nr 28 w centrum Tyrawy Wołoskiej. Oddany został również przystanek autobusowy w Tyrawie Wołoskiej.
W trakcie przebudowy jest chodnik przy kościele w Tyrawie Wołoskiej. Według założeń  przejście będzie znajdowało się w innym miejscu. Będzie również wykonane dojście do mostu – zadanie wykona GDDKiA.
Pan Wójt poinformował, ze wystąpił z pismem do GDDKiA o budowę chodnika
w Tyrawie Wołoskiej. Nie ma jeszcze odpowiedzi na to pismo.
Zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: „ Budowa kładki dla pieszych wraz
z przyczółkami” przy drodze krajowej  nr 28 Zator – Medyka. Całkowity koszt zadania – 48.138,63 zł, roboty dodatkowe (demontaż ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ) – 4.920,00 zł.
Zakończony został remont dróg rolniczych:
1) Rozpucie dz. nr ewid. 1114, 1122 w km 0+000 do km 0+60 kwota  13.154,85zł  brutto
2) Hołuczków dz. nr ewid. 266 w km 0+500 do km 0+560 kwota 11.557,08zł brutto
3) Tyrawa Wołoska na cz. dz. nr. ewid. 456 w km 0+111 do km 0+171” kwota  12.415,01zł  brutto.
Całkowita wartość zadania: 37.126,94 zł brutto, w tym 30.000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota to środki własne gminy. Odbiór końcowy zaplanowano na 23.11.2017 r.W odbiorze tym musi uczestniczyć przedstawiciel z Urzędu Marszałkowskiego.
Zakończone zostały roboty remontowe przy budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (schody i kominy). Całkowity koszt zadania to 30.041,89 zł brutto. Odbiór robót zaplanowano na 24.11.2017 r.
Zakończone zostały prace remontowe w garażu OSP w Rozpuciu. Całkowity koszt zadania to 34.710,00 zł brutto, w tym koszt Inspektora Nadzoru – 1.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 21.000,00 zł, pozostałe środki to dotacja Gminy Tyrawa Wołoska.
Gmina otrzymała komplet dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków. Koszty wykonania dokumentacji:
- Rozpucie – trzy odcinki, za kwotę 30.627,00 zł brutto.
- Tyrawa Wołoska – pięć odcinków, za kwotę 34.563,00 zł brutto.
- Hołuczków – jeden odcinek, za kwotę 1722,00 zł brutto.
 Zakończono prace przy pomniku upamiętniającym poległych milicjantów i członków samoobrony. Koszty poniesione przez Gminę to kwota 5.972,51 zł ( zakup materiałów i robocizna ). Uroczyste upamiętnienie odbyło się w dniu 11 listopada br.
Zostało wyznaczone drewno do ścinki. Z sołtysami będą podpisane umowy. Sołtysi będą odpowiedzialni (za wynagrodzenie) za wydawanie drewna. Zostali w związku z tym przeszkoleni z przepisami BHP.
Do pomieszczeń OSP w Tyrawie Wołoskiej wykonano dojazd. Wykonała to bezpłatnie firma SKANSKA.
14.11.2017 r. Pan Wójt uczestniczył wspólnie z Panem Januszem Burakiem w szkoleniu w Olszanicy. Szkolenie dot. „Zielonych Bieszczad”. Jest to związane z naborem na projekt, dzięki któremu będą wybudowane szatnie wraz z trybunami. Wniosek będzie wykonany bezpłatnie przez pracownika LGD „Zielone Bieszczady”.
W najbliższym czasie Fundacja Bieszczadzka przeprowadzi szkolenie dot. naboru na wnioski dla organizacji pozarządowych (Kół gospodyń wiejskich i OSP). Wnioski mogą być składane np. na wyposażenie. 
Pan Wójt poinformował o rozprawie w Jaśle w związku z karami, jakie zostały nałożone na oczyszczalnie w centrum Tyrawy Wołoskiej oraz w Hołuczkowie (oczyszczalnie W1 i W2). Kary zostały odroczone od 2011. 24.11.2017 r. Pan Wójt pojedzie do WIOŚ w Rzeszowie  w sprawie odsetek od tych kar.
Pan Krystian Domaradzki poinformował o korespondencji z Panią Joanną Mucha projektantką, w sprawie oczyszczalni ścieków. Korespondencja dotyczyła możliwości modernizacji istniejących oczyszczalni oraz podłączenia do nich nowych gospodarstw domowych.
Pan Wójt przedstawił informacje na temat nałożonych na oczyszczalnie kar:
- Hołuczków (od 2013 r.) – W1: 5.810,00 zł, W2: 13.721,00 zł, W4: 6.542,00 zł
- Tyrawa Wołoska (od 2011) – 4.887,00 zł.
Informacja na temat oszacowania kosztów. W 2013 r. wykonana została koncepcja  programowo-przestrzenna wraz z analizą kosztów celem wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Tyrawa Wołoska.
- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z 9 przepompowniami  sieciowymi i 6 przepompowniami przydomowymi, wraz z wyciągiem tłocznym – wyliczono około 17 km x 500,00 zł/mb = 8.500.000,00 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 2x80m³  wraz z infrastrukturą koszt: 4.000.000,00 zł.
- budowa oczyszczalni przydomowych wraz z infrastrukturą – 10 sztukx15.000,00 zł -150.000,00 zł.
 Pan Wójt dodał, że ze względu na różne ukształtowanie terenu gminy w wielu miejscach nie można wybudować kanalizacji rurowej. Planowany jest również zakup samochodu asenizacyjnego, koszt 700.000,00 zł. Prace projektowe wraz z mapami koszt: 250.000,00 zł. Łączny koszt kanalizacji samej Tyrawy Wołoskiej: 13.600.000,00 zł.
Pan Wójt poinformował, że przygotowuje materiały do sądu w sprawie podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej.
Informacja na temat delegacji.
*********************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, dlaczego sprawa podłogi tak się przedłuża.
Radny Pan Ryszard Burzyński, czy dokumentacja dot. kanalizacji będzie wykonywana przez osobę, która wykonywała to wcześniej?
Pan Wójt odpowiedział, że jeszcze nic nie zostało zlecone. Dokumentacja wykonana jest na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Hołuczków oraz na przebudowę oczyszczalni w Tyrawie Wołoskiej.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał: 1) dlaczego tak długo trwa wykonanie oświetlenia ulicznego; 2)  kto zlecił szacunki w lesie, kto występował do Wójta w tej sprawie; 3) po remoncie garażu OSP w Rozpuciu, przed wjazdem do boksu zostawiona została rozkopana ziemia, w której zbiera się woda. Oraz czy oświetlenie uliczne mogłoby się świecić od 5.00 do 6.30 rano.
Pan Wójt odpowiedział, że jest umówiony na spotkanie z sołtysem oraz wykonawcą robót, w sprawie utwardzenia w celu przeniesienia przed zimą samochodu i sprzętu do wyremontowanego obiektu.
 Radny Pan Ryszard Burzyński zapytał jak wygląda sprawa przejazdu przez rzekę w Hołuczkowie. Czy jest coś w tym kierunku robione? Pan Wójt odpowiedział, że na razie nie ma na to funduszy.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał, czy wnioski na termomodernizację będą składane. I czy 40.000,00 zł, które zostały już zapłacone będą zwrócone.
Pani Przewodnicząca zapytała czy te pieniądze nie są już stracone, ponieważ tych naborów nie ma. 
Pan Wójt odpowiedział, że na razie nie ma naborów. Jeżeli będą ogłoszone nabory, wniosek zostanie złożony. W sprawie 40.000,00 zł zostało podpisane porozumienie, na mocy którego wniosek ma być wykonany w ramach tych środków.
Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie Radzie porozumienia w sprawie termomodernizacji na następną sesję.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał, czy w sprawie oczyszczalni ścieków Gmina Tyrawa Wołoska nie może podłączyć się do Gminy Sanok.
Radny Pan Zenon Bodnar poprosił o analizę możliwości podłączenia się do kanalizacji w Tyrawie Solnej.
Pan Wójt odpowiedział, że wspólnie z sołtysem miejscowości Tyrawa Wołoska Panem Stanisławem Jarzyna oraz z Panią Przewodniczącą spotka się w tej sprawie z Panią Wójt Gminy Sanok.
Radny Maciej Batorski zapytał, jak wygląda sprawa paneli fotowoltaicznych zamontowanych na budynku Szkoły Podstawowej, czy zostało to już zakończone.
Odpowiedzi udzielił Pan Krystian Domaradzki – panele fotowoltaiczne zostały wykonane natomiast instalacja nie została  jeszcze uruchomiona. W tym momencie nie ma możliwości podłączenia się do mikroinstalacji. Pan Domaradzki poinformował, iż wystąpił z wnioskiem do PGE Dystrybucja
i Obrót o wyłączenie szkoły z grupy zakupowej. Instalacja powinno zacząć funkcjonować do końca roku 2017.
Pani Przewodnicząca zapytała o koszt remontu schodów oraz kominów
w budynku Urzędu Gminy. Pan Wójt odpowiedział, że nie zostało to jeszcze zapłacone, kwota – 30.041,89 zł. Odbiór 24.11.2017 r.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy rozważono możliwość użycia innych materiałów. Pan Domaradzki odpowiedział, że w przypadku klinkieru koszt wykonania kominów byłby wyższy. Przedstawił również oszacowanie kosztów wykonania kominów z cegły klinkierowej oraz schodów z kamienia.
Pani Przewodnicząca zapytała o prace przystosowawcze w mieszkaniu
w budynku Urzędu Gminy (mieszkanie prywatne), dlaczego rachunek za przeniesienie gniazda elektrycznego opiewa na kwotę ponad 1.700,00zł. Kto opisał ten rachunek i dlaczego księgowa go przyjęła.
Radny Pan Stanisław Białecki zwrócił się do Pana Wójta o przygotowanie informacji na temat kosztów remontu budynku Urzędu Gminy (kominów schodów). Jakie prace zostały wykonane oraz ile te prace kosztowały.
Pan Wójt odpowiedział, że w sprawie rachunku przygotuje odpowiedź na piśmie natomiast w sprawie remontu budynku Urzędu Gminy przedstawiony zostanie protokół z wykonanych robót. 
Pani Przewodnicząca przypomniała Panu Wójtowi o sprawie dot. budowy chodnika w Tyrawie Wołoskiej. Pani Przewodnicząca zapytała również jak wygląda sprawa podłogi na sali gimnastycznej. Czy jakieś kroki zostały w tym temacie podjęte i czy Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak zajmuje się tą sprawą – było to ustalone na jednej z ostatnich sesji. Jednak Pani Faustyna Krasulak nie otrzymała dokumentacji. Pani Przewodnicząca przypomniała również, że Pan Wójt wspominał, iż być może zatrudni do tej sprawy prawnika z zewnątrz. 15 września 2018r. kończy się okres gwarancji. Nie zostało już wiele czasu, aby  domagać się od Wykonawcy wykonania naprawy podłogi.
Wniosek Pani Przewodniczącej: Proszę Pana Wójta o przestawienie Radzie w terminie 7 dni projektu umowy z prawnikiem, który zajmie się sprawą wadliwie wykonanej podłogi na sali gimnastycznej.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawą będzie zajmować się Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak. Pan Domaradzki przygotuje dokumentację i przekaże ją Pani Radcy Prawnej. Gmina wykona zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości a następnie wystąpi do firmy, która wykonała podłogę w ramach czynności przedprocesowych. Jeżeli firma nie zgodzi się na warunki przedstawione przez Wójta wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu. 
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że może należałoby zaprosić na sesję przedstawiciela firmy KPB.
Pani Radca prawny powiedziała, że sprawa jest poważna – obejmuje kilka segregatorów dokumentacji. Oprócz tej dokumentacji, przed wniesieniem sprawy do sądu potrzebne będzie jeszcze sprawozdanie pracownika merytorycznego, opisu stanu sprawy oraz opisu najistotniejszych czynności, które zostały podjęte a które mogą istotnie zaważyć na wyniku rozprawy.
Do dokumentacji musi być dołączony wykaz załączonych dokumentów, metryczka sprawy oraz opis merytoryczny. Poprosiła, aby dokumenty zostały przekazane na podstawie protokołu. Aby móc wskazać wartość przedmiotu sprawy potrzebna jest opinia biegłego. Opinia biegłego nie będzie konieczna, jeżeli wartość przedmiotu sprawy będzie obliczona przez pracownika merytorycznego.

Pani Przewodnicząca oraz Rada zobowiązała Pana Krystiana Domaradzkiego do przekazania w terminie 7 dni dokumentacji Pani Radcy Prawnej. Termin przekazania dokumentacji – 23.11.2017 r.
Pani Przewodnicząca zapytała Panią Radcę prawnego, w jakim czasie od momentu otrzymania kompletu dokumentacji przygotuje wniosek do sądu.
Pan Sekretarz zauważył, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Sprawy tego typu prowadzone są przez kancelarie prawnicze, które specjalizują się w danych dziedzinach. Trudno jest w takiej sprawie wyznaczyć dokładny termin przygotowania wniosku do sądu.
Taką opinie przedstawiła również Pani Radca prawny, która w ramach stosunku pracy zajmuje się bieżącymi sprawami Urzędu Gminy. Wyznaczenie konkretnej daty przygotowania wniosku jest trudne.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał czy nie byłoby rozsądnym zlecenie tej sprawy również innemu prawnikowi – na zasadzie pomocy Pani Faustynie Krasulak.
Pani Radca Prawny zaznaczyła, że do tej sprawy należy dobrze się przygotować.  Przy wnoszeniu sprawy do sądu uiszczana jest opłata. Taka opłata jest wysoka – liczona od wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu oblicza się od wartości wadliwie wykonanych prac. Nie od całości. Jeżeli wskazana zostanie całość jako wartość sporu  - wówczas uiszczona zostanie wyższa opłata. Dlatego wartość przedmiotu sporu musi być obliczona  jeszcze na etapie przedsądowym.
  Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zwróciła uwagę na to, że sprawa parkietu wyszła praktycznie zaraz po odbiorze. Minął jeden rok od tego momentu – teraz upływa drugi, a sprawa stoi w miejscu. I nagle dzisiaj Pani Radca prawny ma przygotować w krótkim czasie wniosek do sądu.
Pani Przewodnicząca zapytała Panią Radcę prawną, czy została jej udostępniona dokumentacja celem zapoznania się z przedmiotem sprawy.
Pani Radca prawny poinformowała, że sporządziła informację dla Pana Wójta oraz dla Rady, iż przygotowała pismo do KPB wzywające do usunięcia usterek w podłodze na sali gimnastycznej. Z pismem tym Rada została zapoznana na sesji w dniu 29.06.2017 r. Nie było to zlecenie prowadzenia sprawy tylko zlecenie przygotowania pisma wzywającego do usunięcia wad w podłodze przez Wykonawcę.
Pani Przewodnicząca zapytała Pana Krystiana Domaradzkiego, czy w terminie 7 dni jest w stanie przekazać dokumentację?
Pan Krystian Domaradzki odpowiedział, że we wskazanym czasie przekaże dokumentację sprawy Pani Radcy prawnej. Natomiast w kwestii obliczenia wartości przedmiotu sporu będzie ona przedstawiona w późniejszym terminie (do końca miesiąca listopada 2017r). Pan Domaradzki poinformował, że jednocześnie zwróci się do firm z zapytaniem o wartość wykonania zadania – wykonania podłogi od nowa. Sprawa nie dotyczy naprawy podłogi tylko wykonania jej od nowa.
Pani Radca prawny zawnioskowała o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy. Jeżeli sprawa zostanie zlecona kancelarii wówczas kancelaria jest odpowiedzialna.
Pan Wójt zwrócił się do Pani Przewodniczącej, aby za dwa tygodnie została zwołana sesja nadzwyczajna, która będzie dotyczyła jedynie sprawy podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej.
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Krystiana Domaradzkiego
o przedstawienie ekspertyzy dot. stanu technicznego podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej, zawierającej opinię biegłego.
Wniosek Pani Przewodniczącej: Rada zobowiązuje Pana Wójta o podjęcie działań w celu przygotowania umowy z kancelarią prawniczą w sprawie podłogi na sali gimnastycznej.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał dlaczego gmina Tyrawa Wołoska nie może podłączyć się do kanalizacji, która realizowana jest w Tyrawie Solnej. Czy były na ten temat rozmowy z Panią Wójt z Gminy Sanok?
W sprawie możliwości podłączenia do kanalizacji, którą przeprowadza Gmina Sanok Wójt poinformował, iż pojedzie na spotkanie z Panią Wójt Gminy Sanok wspólnie z Panią Przewodniczącą oraz z Sołtysem Tyrawy Wołoskiej.
Z uwagi na pytania Pani Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie, ile Gmina dopłaca do realizacji zadania pn.: świetlica „Mrówka”.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że Funkcjonowanie Świetlicy „Mrówka” jest zgodne z założeniami, jakie zawierał projekt. Pani Skarbnik przedstawiła również zestawienie kosztów, jakie gmina poniosła w związku z tym projektem. Środki na funkcjonowanie świetlicy pochodzą z projektu. Gmina poniosła koszty związane z remontem sali.
 • Ogólna kwota remontu – 10.199,98 zł + 1.845,00 zł za kantorek,
  z czego:
- środki z projektu – 2.750,00 zł
- środki z gminy – 7.500,00 zł + 1.845,00 zł kantorek
 • osobno liczona jest wymiana okien – ogólna kwota – 15.51130 zł,
  z czego:
- środki z projektu – 9.420,00 zł
- środki z gminy – 7.091,00 zł
Obecnie koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy „Mrówka” pokrywane są ze środków pochodzących z projektu.
Pan Sekretarz poinformował, że wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na potrzeby projektu pn.: Świetlica „Mrówka” pochodzą z projektu. Gmina nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów. Remont, o którym wspomniała Pani Skarbnik nie był spowodowany tylko realizacją projektu ale również potrzebą wyremontowania tej części budynku. Środki na remonty z projektu wynosiły 5%.
Radny Pan Grzegorz Jasiński zapytał o czas trwania projektu.
Pan Sekretarz odpowiedział, że do końca roku 2018. I do końca 2018 roku z projektu zapewnione są środki na prowadzenie świetlicy. Potem jest trwałość projektu. Złożony został wniosek na drugi projekt, w którym koszty jakie ponosiłaby gmina to koszty ¼ etatu kierownika projektu. 
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał, dlaczego gmina zapłaciła koszty podziału przez geodetę działki prywatnej.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa była skomplikowana. Droga przebiegała przez działkę prywatną – został uregulowany stan prawny.
Pani Przewodnicząca poinformowała o korespondencji z Panem Kaliniak, który mimo udzielonej pisemnie odpowiedzi na zadane pytane w dalszym ciągu zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dot. pracownika Urzędu Gminy.
Pani Radca prawny poinformowała, że pismo w tej sprawie zostało przygotowane zarówno przez Pana Wójta jak i przez Panią Przewodniczącą.
Sołtys Pan Stanisław Jarzyna zapytał, czy ktoś z pracowników gminy odbierał wykonanie dróg rolniczych. Drogi te są nieukończone i pozostawione w niezadowalającym stanie.
Wniosek Pani Przewodniczącej: zobowiązuje się Wójta do przedstawienia Radzie w terminie 14 dni umowy z kancelarią prawniczą specjalizującą się
w prawie budowlanym, która poprowadzi sprawę dot. wadliwie wykonanego zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej ... polegającego na wadliwym wykonaniu podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.

Głosowanie:
„za”- 14
„przeciw”- 0
„wstrzymało się” -0
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” przy 14 głosujących.
Radny Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, czy na przeniesienie oczyszczalni ścieków są zabezpieczone pieniądze?
Pan Wójt odpowiedział, że zabezpieczona jest kwota 250.000,00 zł. Potwierdziła to również Pani Skarbnik.
Radny Pan Grzegorz Jasiński zapytał, czy nawierzchnia w pobliżu remizy
w Tyrawie Wołoskiej zostanie naprawiona?
Pan Wójt odpowiedział, że tak.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał, jak będzie wyglądała sprawa
z odśnieżaniem? Pan Wójt odpowiedział, że drogi będzie odśnieżała gmina. Powiat Sanocki przekazał kwotę 35.000,00 zł na odśnieżanie.
Przerwa w obradach o godzinie 11:45.
Wznowienie obrad – 12:00.
Z uwagi na przybycie zaproszonych gości z Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach Dyrektora Pana Stanisława Leszega oraz Pani Wioletty Czarneckiej zmieniony został porządek obrad.
****************************************************************
Pani Przewodnicząca powitała zaproszonych gości - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach Pana Stanisława Leszegę oraz Kierownika NZOZ Panią Wiolettę Czarnecką. 
Dyrektor DPS Pan Stanisłąw Leszega podziękował za zaproszenie na sesję, następnie przedstawił krótką historię Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, którego działalność wspierana jest przez Stowarzyszenie oraz przybliżył zakres funkcjonowania DPS oraz usługi, jakie świadczy.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał, z czego wynika okres 25 lat dzierżawy?
Dyrektor DPS Pan Stanisław Leszega odpowiedział, że jeżeli DPS ma zainwestować środki oraz ściągnąć fundusze zewnętrzne okres dzierżawy musi wynosić przynajmniej 25 lat.
Pan Sekretarz zapytał, jak będzie wyglądać sytuacja w momencie, gdy gmina przekaże budynek, a DPS nie otrzyma dotacji na funkcjonowanie?
 Dyrektor DPS Pan Stanisław Leszega odpowiedział, że DPS rozpocznie realizację tylko w sytuacji posiadania środków na ten cel.
Kierownik Pani Wioletta Czarnecka dodała, że w realizacji takiego przedsięwzięcia zawsze pod uwagę jest brany kredyt. Szanse na zrealizowanie tego projektu są bardzo duże. Potrzeby na powstawanie tego typu placówek rosną.
Pan Sekretarz zapytał o to, czy świetlica będzie  w dalszym ciągu dostępna dla mieszkańców.
 Dyrektor DPS Pan Stanisław Leszega odpowiedział, że mieszkańcy będą mieć możliwość organizowania tylko imprez bezalkoholowych czy też innych spotkań – jak np. zebrań sołeckich. Natomiast problem pojawia się w przypadku garażu dla OSP.
Pani Przewodnicząca zapytała o to, kto będzie pensjonariuszem tej placówki – czy pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy gminy?  Dyrektor DPS Pan Stanisław Leszega odpowiedział, że mają kandydatów do opieki długoterminowej. Pani Wioletta Czarnecka dodała, że istnieje możliwość przyjmowania osób z terenu gminy Tyrawa Wołoska.
Kierownik GOPS w Tyrawie Wołoskie Pani Krystyna Kuzicka powiedziała, że potrzeba utworzenia placówki całodobowej opieki na terenie gminy jest duża. Jeżeli nie powstanie gmina i tak musi mieć na uwadze zajęcie się osobami w takiej sytuacji życiowej. Gmina nie jest w stanie samodzielnie sprostać zadaniu utworzenia takiej placówki.
Pani Przewodnicząca zapytała również o zatrudnienie w tej placówce – czy będzie możliwość pracy dla mieszkańców? Jaki byłby przewidywany termin otwarcia placówki?
Pani Wioletta Czarnecka odpowiedziała, że potrzeby kadrowe będą – w pierwsze kolejności do sprzątania, dozorowania, kuchni, administracji, opiekunki medyczne, pielęgniarki, itp. W takim przypadku rozwija się również infrastruktura w pobliżu ośrodka. Przewidywany termin otwarcia to około 2-3 lat.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, czy na gminę nie spadnie obowiązek utrzymywania tej placówki w razie braku dotacji?
  Dyrektor DPS Pan Stanisław Leszega odpowiedział, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, czy pod uwagę brane były też inne lokalizacje, niż Rakowa?
Dyrektor DPS Pan Stanisław Leszega odpowiedział, że wnioski składane były w Ustrzykach Dolnych oraz Wańkowej.
****************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
ad.1/
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Protokół stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXX/168/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
Pani Skarbnik wyjaśniła, z czego wynikają zmiany w budżecie.
Uchwałę Nr XXX/168/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 4  do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.2. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXX/169/2017 w sprawie   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
Uchwałę Nr XXX/169/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3/  projekt uchwały Nr XXX/170/2017 w sprawie  wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów
Uchwałę Nr XXX/170/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/  projekt uchwały nr XXX/171/2017 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
Pani Elżbieta Buczek dokonała wyjaśnień w kwestii uchwał.
Uchwałę Nr XXX/171/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.5/ projekt uchwały nr XXX/172/2017 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
Uchwałę Nr XXX/172/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
*****************************************************************
ad.6./ projekt uchwały nr XXX/173/2017 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
Uchwałę Nr XXX/173/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
*****************************************************************
ad.7/ projekt uchwały nr XXX/174/2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wniosek Komisji o stawki 2%
Uchwałę Nr XXX/174/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
******************************************************************
ad.8./ projekt uchwały nr XXX/175/2017 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Głosowanie:
„za”- 0
„przeciw”- 13
„wstrzymało się”- 1 (Radny Pan Ryszard Burzyński)
Uchwała Nr XXX/174/2017 nie została podjęta. Obowiązuje Uchwała z roku 2016 r.
*******************************************************************
Zmiana numeracji uchwał. 176- 175
ad.9./ projekt uchwały nr XXX/175/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Projekt uchwały Nr XXX/175/2017 nie został podjęty. Projekt uchwały został przeniesiony na następną sesję.
*******************************************************************
ad.10./  projekt uchwały nr XXX/175/2017 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Uchwałę Nr XXX/175/2017 podjęto: jednogłośnie przy 14 głosujących i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
*******************************************************************
ad.11./ projekt uchwały projekt uchwały nr XXX/176/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2017-2022
Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kuzicka.
Uchwałę Nr XXX/176/2017 podjęto: 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”(Radny Pan Ryszard Burzyński) przy 13 głosujących (Radny Pan Stanisław Chabko był nieobecny) i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
ad.12./ projekt uchwały nr XXX/177/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa
W sprawie przeznaczenia budynku w miejscowości Rakowa w dzierżawę dla DPS Rada zadecydowała, że w tym momencie nie ma innej lokalizacji na garaż OSP mieszczący się przy wspomnianym budynku, a miejscowość nie może zostać pozbawiona świetlicy wiejskiej.
Głosowanie:
„za”- 0
„przeciw”- 6
„wstrzymało się”- 8
Projekt uchwały Nr XXX/177/2017 nie został podjęta.
*********************************************************************
Ad.6. Pan Sekretarz Marian Kurasz przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej w roku szkolnym 2016/2017. Pismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
*****************************************************************
Ad.6/Dyskusja.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że oświetlenie związane jest z wycinką w lesie wiejskim. Jakie będą koszty tego oświetlenia? Żeby zorganizować wycinkę musi być określone na jaki cel przeznaczone będą te pieniądze i ile ich potrzeba. Jak była potrzeba wykonywania w tym momencie szacunków w lesie?
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że kwestia wycinki powinna być konsultowana z mieszkańcami na zebraniu sołeckim.
Radny Pan Stanisław Chabko poprosił o przedstawienie na sesji umowy sprzedaży tzw. „Agronomówki” .
Radny Pan Zenon Bodnar poprosił o przedstawienie całości ekspertyzy dot. podłogi na sali gimnastycznej, która w dniu dzisiejszym była odczytana tylko fragmentami.
Radny Pan Stanisław Chabko przypomniał o odbiorze garażu OSP w Rozpuciu – czy roboty wykonane zostały zgodnie z projektem. 
Sołtys Pan Stanisław Jarzyna zapytał, kto wykonywał kosztorys dot. oświetlenia ulicznego.
Pan Wójt odpowiedział, że osoba, która wygrała przetarg.
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał, czy członków komisji przetargowej nie może powoływać Rada.
Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak wyjaśniła, że zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych nad przetargiem czuwa kierownik danej jednostki. Kierownik jednostki może powołać komisję jako organ pomocniczy. Takiej kompetencji nie ma Rada Gminy. Wójt może powołać radnego na członka komisji.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w gminie powinna być większa transparentność w działaniach.
Radny Pan Grzegorz Jasiński zapytał, czy odcinki oświetlenia znajdują się tylko
w Tyrawie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w Tyrawie Wołoskiej znajduje się 5 odcinków, w Hołuczkowie -1 odcinek.
Radny Pan Stanisław Chabko poprosił, aby zająć się wyjazdem z garażu OSP.
Radny Pan Stanisław Białecki poprosił o wysypanie 20 m3 (kubików)  kamienia łamanego (tłucznia) w pobliżu gimnazjum w Rakowej – w miejscu, gdzie zawraca autobus szkolny.
*****************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1435 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXX sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG

 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-08 14:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-08 14:03
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2020r. 02:47:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.