XML
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017
PROTOKÓŁ  Nr XXXI/2017
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia  5 grudnia 2017 r.
O godz. 905 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Skarbnika Gminy  - Panią Barbarę Biskup Nitkę
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak
 
Panie i Panów radnych  obecnych na sesji:
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Daniel Bilański
 4. Zenon Bodnar
 5. Ireneusz Bobyk
 6. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 7. Stanisław Chabko
 8. Tomasz Czapor
 9. Grzegorz Jasiński
 10. Anna Kuzicka-Maniawska
 11. Janusz Nitka
 12. Zofia Rudkowska
 13.  Jolanta Tomaszewska
   
Nieobecni radni:
 1. Ryszard Burzyński
 2. Tomasz Wołoszyn
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Oraz sołtysów:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 1. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 2. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 3. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 4. Rozpucie – Pana Janusza Nitka
   
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła porządek sesji nadzwyczajnej :
 Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXI/177/2017)
3.Informacja Wójta dotycząca działań podjętych w sprawie podłogi na Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej.
4.Zakończenie sesji.
*****************************************************************
Ad.1/   Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych w sesji udział wzięło 13  Radnych (Radny Pan Stanisław Białecki uczestniczył w obradach od godziny 913), zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
****************************************************************
Ad.2/  Podjęcie uchwał:
 
ad.1) w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXI/177/2017)
Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka wyjaśniła, czego dotyczą zmiany
w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska.
Uchwałę Nr XXXI/177/2017 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
****************************************************************Ad. 3) Informacja Wójta dotycząca działań podjętych w sprawie podłogi na Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska odczytała ekspertyzę dot. stanu technicznego podłogi - parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej, opracowaną przez rzeczoznawcę budowlanego. Oględziny zostały przeprowadzone 01.09.2017 r. oraz w dniu 08.09.2017 r.  Okres gwarancyjny zgodnie z warunkami umowy 3 lata od daty odbioru tj.: 25.09.2015 r. – 25.09.2018 r. Różnica powierzchni podłogi między projektem a stanem rzeczywistym wynosi 17,34m2.
Wnioski i zalecenia z ekspertyzy:
1. Pilnie wykonać wentylację pod ślepą podłogą – rozwiązanie uzgodnić z autorem projektu architektoniczno-budowlanego; 2.Wyeliminować mocowanie klepek gwoździami od góry; 3. Ze względu na rozpoczęty rok szkolny nie wyeliminować
z użytku Sali tylko obserwować jakość klepki parkietowej, tj. rozszczelnienia
i nierówności oraz ubytki na krawędziach klepek;  4. W przypadku negatywnych skutków – braku pozytywnych rezultatów – zajdzie konieczność wymiany całej powierzchni podłogi, tj. legarów, ślepej podłogi, klepki parkietowej; 5. Celem sprawdzenia stanu technicznego podłogi należy w okresie od kwietnia do czerwca 2018 dokonać przeglądu przed upływem okresu gwarancyjnego (25.09.2018r.)
i podjąć ostateczną decyzję, czy podłogę należy rozebrać i wykonać od nowa.
Do ekspertyzy załączone zostały zdjęcia parkietu na podłodze Sali gimnastycznej oraz projekt.
Pan Wójt  poinformował, że do firmy KPB zostało wysłane pismo w sprawie usunięcia usterek w podłodze na sali gimnastycznej. Firma została również poinformowana, że
w razie nie podjęcia działań sprawa zostanie skierowana do sądu.
W dniu 24.11.2017 r. przedstawiciele firmy KPB wraz z użytkownikiem Sali dokonali przeglądu i stwierdzili istnienie w dalszym ciągu usterek, które powodują, że Inwestor-Gmina nie uznaje stanu powierzchni parkietu jako zadowalającego. 01.12.2017 r. Pan Wójt otrzymał pismo, które KPB skierowało do Wykonawcy podłogi – wezwanie do bezwzględnego usunięcia stwierdzonych usterek do dnia 11.12.2017 r. i przesłania protokołu z ich usunięcia, potwierdzonego przez Gminę Tyrawa Wołoska. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, KPB będzie zmuszone zlecić innej firmie wykonanie tego zadania, którego kosztami będzie obciążony Wykonawca. Pan Wójt poinformował, że 30.11.2017 r. zwrócił się
z pismem oraz udał się wspólnie z Panią Faustyną Krasulak do Radcy prawnego
z Sanoka  w celu przedstawienia dokumentacji oraz zlecenia prowadzenia sprawy. Informacja o tym, czy sprawa będzie prowadzona przez tę kancelarię powinna być podana do 20.12.2017r.
Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak poinformowała, że spotkanie z prawnikiem odbyło się 1 grudnia 2017r. i w tym dniu wpłynęło również pismo z KPB dot. korespondencji z Wykonawcą podłogi na Sali gimnastycznej. Jeżeli kancelaria  zajmie się tą sprawą niezbędne będą dokumentacja merytoryczna, budowlana, ekspertyzy techniczne. Na podstawie tych dokumentów będzie można wystąpić  do sądu – ewentualnie zlecić wykonanie zastępcze. W pierwszej kolejności należy udowodnić, co rzeczywiście zostało nieprawidłowo wykonane.  
Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo, z którym Pan Wójt zwrócił się do Kancelarii prawniczej Pana Bartosza Markowicza.
Pan Wójt poinformował, że jeżeli kancelaria zdecyduje się na prowadzenie sprawy poprosi prawnika o przybycie na sesję.
Pani Przewodnicząca zapytała, kto nadzorował prace związane wykonaniem podłogi na Sali gimnastycznej, kto z Urzędu gminy nadzorował te prace? Jest wiele nieścisłości w wykonaniu tych prac – począwszy od tego, że nie zgadza się powierzchnia położonej podłogi z tym, co było zawarte w projekcie.
Pan Wójt odpowiedział, że Inspektor Nadzoru, natomiast z gminy kierownik referatu. Kierownikiem referatu w tym czasie był Pan Jan Chowaniec.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy do okresu zakończenia gwarancji jest możliwość, aby Pan Wójt wystąpił ze zleceniem wykonania podłogi do innej firmy korzystając
z polisy gwarancyjnej? Pan Wójt odpowiedział, że wszelkie kwestie związane
z działaniami dot. sprawy podłogi na Sali gimnastycznej będą konsultowane
z prawnikiem. Dopiero po konsultacjach będą podejmowane odpowiednie kroki.
Pan Sekretarz dodał, że dopóki sprawa nie będzie wyjaśniona, nie byłoby dobrym posunięciem korzystanie z polisy gwarancyjnej.
Radca prawny Pani Faustyna poinformowała, że sprawa podłogi na Sali gimnastycznej jest skomplikowana. Umowa została zawarta w 2012 r., natomiast cała inwestycja rozpoczęła się dużo wcześniej. W chwili obecnej czekamy na opinię prawnika
z kancelarii, który zajmie się prowadzeniem tej sprawy od początku do końca. Prawnik przedstawi swoją koncepcję prowadzenia sprawy. W tej chwili nie możemy występować o wykonanie zastępcze, ponosić kosztów tego wykonania –  takie wykonanie zastępcze jest przewidziane w umowie. Ważne jest, aby na tym etapie dobrze przygotować się do tego postępowania. Gmina będzie dochodzić swoich praw – dobrze, aby przed sądem udowodnić słuszność całości roszczeń. Jeżeli tak się nie stanie gmina będzie narażona na koszty.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zauważył, że KPB nie występowało do Wykonawcy
o wymianę wadliwie wykonanej podłogi tylko o usunięcie usterek.
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, dlaczego wykonanie podłogi nie było zgodne
z projektem. Kto uzgadniał zmiany, np. w grubości użytego materiału. Jeżeli to nie było uzgodnione z projektantem nikt nie miał prawa tego zmieniać. Z ekspertyzy wiadomo, że na pewno użyta deska była innej grubości, niż ta w projekcie (była cieńsza – miała być użyta deska o grubości 25 mm, natomiast położona została deska o grubości 19 mm).
Pan Wójt odpowiedział, ze należałoby sprawdzić Dziennik budowy.
Radny Pan Stanisław Chabko powiedział, że dlatego warto iść do sądu, aby wyjaśnić kwestię tego, kto i na jakich etapach popełnił błędy. Kto zatwierdził jakiekolwiek zmiany w projekcie.
Radny Pan Stanisław Białecki stwierdził, że prawnik powoła odpowiednich  biegłych
i ustali, na podstawie posiadanych dokumentów zbadają, aby wskazać kto i na jakim etapie źle wykonał zadanie.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że obawia się tego, czy wina była tylko po stronie KPB i Wykonawcy. Zmiany musiały być przez kogoś  zatwierdzane.
Radny Pan Zenon Bodnar nad prawidłowym wykonaniem czuwał Inspektor Nadzoru. To Inspektor nadzoru odebrał wykonane prace. Odbiór prac był w gestii Inspektora Nadzoru.
Radny Pan Maciej Batorski zauważył, że podłoga była źle wykonana od samego początku. Zanim jeszcze nastąpiło otwarcie Sali na podłodze już dawało się zauważyć usterki.
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, czy Pan Wójt rozmawiał z Panią Wójt Gminy Sanok o możliwości podłączenia do kanalizacji.
Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że razem z Panem Wójtem oraz sołtysem Tyrawy Wołoskiej spotkali się z Panią Wójt w tej sprawie. Podłączenie się jest możliwe, jednak koszty byłyby bardzo duże. Potrzebne byłoby wykonanie projektu.
W gminie Tyrawa Wołoska rozmieszczenie domów powoduje, że trudno jest wykonać inwestycję. Są niekiedy bardzo duże odległości pomiędzy domami.
Sołtys Pan Mirosław Kozłowski zapytał, czy można przygotować obliczenia – ile osób w Hołuczkowie jest przyłączonych do kanalizacji i ile rzeczywiście wnosi opłaty
za kanalizację. 
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o przygotowanie informacji dot. opłat
za śmieci oraz ścieki.
Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak - opłaty za śmieci ustalane są na podstawie deklaracji. Wzory zostały ustalone uchwałą Rady Gminy. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do wykazania faktu zamieszkiwania ilości osób w danym gospodarstwie domowym. Na podstawie tych deklaracji oblicza się opłatę. W sytuacjach, kiedy są wątpliwości co do liczby zamieszkujących osób, Pan Wójt podejmuje czynności – zwraca się z pismem o wyjaśnienia, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz Ordynacji podatkowej.
Pani Skarbnik dodała, że na potwierdzenie ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe mieszkańcy składają oświadczenia. Część osób jest zameldowana jednak nie zamieszkują na terenie gminy. Wtedy do Wójta kierowane jest pismo o wykreślenie takiej osoby z ponoszenia opłat.
Radny Pan Tomasz Czapor zapytał o sprawę dot. termomodernizacji – firma otrzymała pieniądze jednak projekt nie przeszedł, dofinansowania nie było.
Pan Wójt odpowiedział, że z firma podpisane jest porozumienie – jeżeli będzie nabór na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – projekt będzie wykonany.
****************************************************************
Ad.4/  O godzinie  1020   Pani Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXXI sesji /nadzwyczajnej/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział. Złożyła również życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Protokołowała:
Urszula Wisłocka

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-12-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-30 10:04
Dodano do archiwum