XML
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
O godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXIX sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Zenon Bodnar
 4. Ryszard Burzyński
 5. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 6. Stanisław Chabko
 7. Tomasz Czapor
 8. Grzegorz Jasiński
 9. Anna Kuzicka-Maniawska
 10. Janusz Nitka
 11.  Zofia Rudkowska
 12.  Jolanta Tomaszewska
   
Nieobecni radni:
1. Daniel Bilański
2. Ireneusz Bobyk
3. Tomasz Wołoszyn
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXIX/163/2017)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXIX/164/2017)
 3. w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych (projekt uchwały nr XXIX/165/2017
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego (projekt uchwały nr XXIX/166/2017)
 5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa (projekt uchwały nr XXIX/167/2017)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Do porządku obrad dodane zostały kolejne dwa punkty:
1. Projekt uchwały nr XXIX/168/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za 2016 r.
***************************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 12 radnych ( Radny Pan Stanisław Białecki uczestniczył w obradach od godziny 1025).
***************************************************************************
Ad.2/ Rada nie wnosiła żadnych zmian do porządku obrad.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 11 głosujących.
Referent UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół z XXVIII sesji z dnia 10 sierpnia 2017 r.
Protokół Nr XXVIII/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. przyjęto jednogłośnie przy 11 głosujących;
- protokół z XXVII sesji z dnia 29 czerwca 2017 r.
Protokół Nr XXVII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. przyjęto 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych”( Radny Pan Maciej Batorski oraz Radny Pan Grzegorz Jasiński)
Radny Pan Maciej Batorski nie zgadzał się z częścią protokołu dot. projektu budowy szatni dla Klubu Sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą, który odnosił się  do wcześniejszego projektu.
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 30.06.2017 r. do 12.09.2017 r. W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w postepowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenie ogólnego, Konkurs RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 (Nr 34/2017);
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej na 2016 r. (Nr 34A/2017);\
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyrawie Wołoskiej (Nr 34B);
- w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (Nr 35/2017);
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nr 36/2017);
- w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn.: Świetlica „Mrówka” (Nr 37/2017);
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok (Nr 38,40,46,47/2017);
- w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zaleceń pokontrolnych ustalonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Tyrawie Wołoskiej, dokonanego w dniu 10 maja 2017 r. (Nr 39/201);
- w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (Nr 41/2017);
- w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (Nr 42/2017);
- w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska i objętych obowiązkiem szkolnym (Nr 43/2017);
- w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” (Nr 44/2017);
- w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2017 r.(Nr 45/2017);
W ramach środków LGD „Zielone Bieszczady” Gmina ma do wykorzystania środki
w wysokości 200.000,00 zł. Środki te najrozsądniej będą wykorzystane, gdy zadanie będzie realizowane przez stowarzyszenie (100 % dofinansowania ). W ramach tego zostanie złożony wniosek na budowę szatni wraz z trybunami. Wartość około 140.000,00 zł. W zadanie to zaangażowani są Prezesi UKS „Tyrawka” Pan Eugeniusz Piętka i Pan Maciej Batorski oraz pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy. Nabór planowany jest na IV kwartał. W zadaniach realizowanych przez stowarzyszenie obowiązują procedury takie, jakie realizowane są przez samorząd.
W sprawie utworzenia dodatkowego przystanku przy drodze krajowej Pan Wójt poinformował, że wystąpił z pismem do GDDKiA w Rzeszowie. 15 września o godz. 1000 GDDKiA organizuje spotkanie w terenie, w którym wezmą udział przedstawiciel gminy, przedstawiciel GDDKiA Rejon Lesko, Policji oraz osoba zainteresowana.
Zostały zatwierdzone oraz odebrane plany urządzania lasów na okres od 1 sierpnia 2017 do 31 lipca 2027 dla poszczególnych miejscowości. Plany te otrzymają sołtysi po 18 września 2017r. Będzie można organizować ścinkę oraz legalizację drewna.
Pan Wójt poinformował, że w sprawie oświetlenia ulicznego wystąpił do Starosty Sanockiego o zgłoszenie budowy w miejscowości Rozpucie i Hołuczków. Prawdopodobnie do końca miesiąca powinny być już kosztorysy oraz pozwolenie na roboty budowlane, które będą mogły być realizowane po odbyciu procedury przetargowej.
Gmina realizuje zadanie polegające na budowie kładki dla pieszych wraz
z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej 28 Wadowice-Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego (dojście i zejście z kładki), w pobliżu szkoły. Wykonawcą jest Firma Usługowo - Handlowa Budowlano- Transportowa Henryk Biłas.
Pan Wójt poinformował, że odbyło się zwołane w trybie pilnym zebranie wiejskie
w sprawie Świetlicy Wiejskiej w Siemuszowej. Podjęta została decyzja o rezygnacji z dofinansowania termomodernizacji. Przetarg na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Siemuszowej został unieważniony. Pan Wójt wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie tych prac, wraz z wyposażeniem Świetlicy. Pan Wójt poinformował, że musi omówić tę sprawę z Kołem Gospodyń Wiejskich.
Zostały wydane trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Tyrawa Wołoska, Hołuczków oraz Rozpucie. Projektanci realizują dalsze prace projektowe.
Skierowane zostało pismo do Agencji Personalnej HR Karpaty o ponowne, bezpłatne wykonanie dokumentacji w ramach porozumienia z dnia 04.01. 2016 r. na 3 obiekty, budynki użyteczności publicznej: GOK, Rozpucie – świetlica oraz Hołuczków-świetlica z racji zamiaru przystąpienia do projektów planowych w ostatnim kwartale bieżącego roku.
Pan Wójt poinformował o zleceniu biegłemu rzeczoznawcy sądowemu wydanie opinii na temat podłogi na Sali gimnastycznej w szkole. Po wydaniu opinii  zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami Firmy KPB.  Pan Wójt poinformował również, że zleci sprawę Sali gimnastycznej adwokatowi.
Na prośbę Przewodniczącej Pani Zofii Rudkowskiej Pan Krystian Domaradzki przedstawił protokół w sprawie przeprowadzenia oceny wykonania zaleceń pokontrolnych ustalonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego sali gimnastycznej wraz z łącznikiem sporządzony w dniu 27.07.2017 r. , który wskazuje, że usterki nie zostały usunięte w terminie. Ponadto w trakcie przeprowadzania oceny stwierdzono liczne
i postępujące ubytki na krawędziach klepek oraz rozszczelnienia na całej powierzchni sali gimnastycznej. Komisja zawnioskowała o powołanie biegłego rzeczoznawcy
z zakresu budownictwa w celu stwierdzenia zgodności wykonania prac z projektem. Termin usunięcia usterek ustalono na dzień do 16.08.2017 r.
Przedstawiony został również protokół z dnia 30.08.2017 r. w celu oceny wykonania zaleceń pokontrolnych ustalonych w dniu 27.07.2017 r. w trakcie przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego w dniu 10.05.2017 r. - podjęta próba naprawy parkietu (szpachlowanie ubytków na krawędziach klepek) nie przyniosła zdaniem komisji oczekiwanych rezultatów.
Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo z dnia 19.07.2017 r. dotyczące prezentacji wyników pomiarów ilości i jakości ścieków odprowadzanych wylotem W2
z oczyszczalni ścieków w Hołuczkowie.
Pan Wójt odpowiedział, że zostały podjęte działania mające na celu poprawę jakości ścieków. Zakupiony został specjalny środek, który będzie miał na celu zmianę warunków odprowadzanych ścieków.
Pan Wójt przedstawił informację na temat wyjazdów służbowych.
Pan Wójt poinformował również o pobycie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie dofinansowania oczyszczalni ścieków.
 Pan Krystian Domaradzki przedstawił informacje na temat oświetlenia. Wydana została ostatnia decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na oświetlenie w Tyrawie Wołoskiej. Procedura trwała długo ponieważ jest to związane z uzgadnianiem projektów decyzji, uprawomocnianiem się decyzji, zachowaniem terminów powiadamiania stron postepowania oraz zawieszaniem postępowania. W sprawie dróg dojazdowych do pól Pan Domaradzki wyjaśnił, że gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł na drogi w miejscowościach: Hołuczków, Rozpucie i Tyrawa Wołoska.
*********************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Radny Pan Ryszard Burzyński zapytał, czy jest możliwość położenia płyt betonowych na potoku. Dotyczy to działki nr 75 w Hołuczkowie.
Pan Krystian Domaradzki odpowiedział, że jakakolwiek ingerencja w ciek wodny wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Radny Pan Grzegorz Jasiński zapytał, dlaczego w ostatnim czasie nie zostały odebrane śmieci. Co mają w takiej sytuacji zrobić mieszkańcy. Czy z firmą zajmującą się wywozem śmieci była ustalana godzina ich odbioru.
Pan Krystian Domaradzki odpowiedział, że rzeczywiście firma nie odebrała odpadów, tłumacząc się awarią pojazdu odbierającego śmieci. Odbiór odpadów odbywa się przed godziną 7 rano w wyznaczonych zgodnie z harmonogramem dniach.
Pani Przewodnicząca dodała, że w razie takiej sytuacji, nieodebrania śmieci, firma powinna być zobowiązana do ich posprzątania w razie rozniesienia ich przez zwierzęta.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zgłosiła problem dot. dowożenia dzieci dfo szkoły. Problem dotyczący jednej osoby był zgłaszany na sesji 10 sierpnia 2017 r. – nie podjęto żadnych kroków. Dodała również, że są pewne nieprawidłowości przy przewożeniu dzieci (np. wysadzanie dzieci przed miejscem docelowym).
Pan Wójt odpowiedział, że rozmawiał z GDDKiA w sprawie lokalizacji przystanku.
Pan Sekretarz dodał, że nie może być takiej sytuacji, w której dziecko opuszcza autobus przed miejscem docelowym.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, ile będzie kosztowało oświetlenie – projekt,
a następnie wykonanie.
Pan Wójt wyjaśnił, że koszt będzie wiadomy, gdy będzie odebrane pozwolenie na budowę od wykonawcy. Ma być wykonany kosztorys inwestorski, na podstawie którego będą organizowane przetargi.
Pani Przewodnicząca zapytała czy przy okazji realizacji oświetlenia byłaby możliwość wykonania dodatkowo dwóch punktów ( w okolicy amfiteatru oraz przy placu zabaw, przy szkole).
Pan Krystian Domaradzki odpowiedział, że należy zastanowić się nad dobrym lokowaniem tego oświetlenia.
Pan Wójt poinformował, że Nadleśnictwo Brzozów wraz ze Starostwem złożyło wniosek do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na most w Siemuszowej. Zadanie będzie realizowane w roku 2018.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zadała pytanie dot. koszenia traw przy drodze w Siemuszowej.
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał, czy wykaszane jest tylko pobocze czy cały rów.
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał o urwaną drogę w Rakowej, tzw. „Tarnawkę’.
Radny Pan Janusz Nitka zadał pytanie dot. dróg dojazdowych do pól – są zarośnięte, nie przejezdne dla pojazdów.
Pan Wójt zaproponował, aby ustalić jaki jest stan tych dróg. Następnie zwrócił się do Pani Przewodniczącej, aby zaprosić na sesję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Radna Pani Jolanta Tomaszewska  zgłosiła, że w Hołuczkowie, przy drodze głównej tworzy się zapadlina.
Radny Pan Tomasz Czapor zgłosił zniszczony asfalt na drodze w Siemuszowej (Piła).
Pan Wójt poinformował, że w tym sezonie zimowym drogi powiatowe będzie odśnieżał powiat.
O godzinie 1102 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska
zaproponowała 10 min. przerwy.
Wznowienie obrad – godz. 1114.
****************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
ad.1. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały
Nr XXIX/163/2017 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017

Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska odczytała pismo Ks. Pawła Pelca Proboszcza Parafii Mrzygłód dotyczące prac remontowych cerkwi - Kościoła pw. Chrztu Pańskiego w miejscowości Siemuszowa – prośba o dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na oczyszczenie i malowanie dachu.
Radna Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak przedstawiła Protokół z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 12.09.2017 r.. Protokół stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
Pani Przewodnicząca przeczytała pismo Dyrektora SP ZOZ-u w Sanoku dotyczące prośby
o dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na wyposażenie oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej.
Pan Krystian Domaradzki przedstawił zakres robót, jakie będą przeprowadzane
w związku z remontem budynku Urzędu Gminy – schody wejściowe, remont kominów oraz uzupełnienie ubytków w istniejącej elewacji.
Na temat remontu budynku Urzędu Gminy rozwinęła się dyskusja, w której stwierdzono, że należy jeszcze raz przeanalizować koszty zadania oraz ewentualnie rozważyć użycie innych materiałów potrzebnych do wykonania prac.
Na ww. remonty zatwierdzono kwotę nie większa jak 30.000,00 zł. Dodatkowo należy uzgodnić wykonanie robót z Komisją Finansów  i Rozwoju Gospodarczego. 
Koszt przystanku- szyb – 1.500,00 zł.  
Na drogi rolnicze przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł – dotyczy to dróg
w Hołuczkowie, Rozpuciu i Tyrawie Wołoskiej.
Gmina dysponuje jeszcze kwotą 50.000,00 zł, która przeznaczona będzie na remont dróg innych, niż rolnicze.
Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyremontowanie jednej, najpilniejszej drogi.
Radny Pan Stanisław Białecki zasugerował, aby powołać komisje, w skład której wejdą sołtysi oraz Pan Krystian Domaradzki. Wnioski będą zawarte w protokole.
Pan Krystian Domaradzki zaproponował termin 19.09.2017 r. o godz. 1000.
 
W części uchwały dotyczącej udzielenia pomocy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym Radny Pan Grzegorz Jasiński wyjaśnił o jakiego typu sprzęcie jest mowa oraz do czego jest wykorzystywany. Z uwagi na różnice
w kwestii dotyczącej udzielenia dofinansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pani Przewodnicząca poprosiła
o przegłosowanie tej części uchwały.
Głosowanie w części uchwały dotyczącej udzielenia pomocy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem, polegającej na przekazaniu kwoty 6.000,00 zł:
-  „za”- 8 głosów
-  „przeciw”- 0 głosów
-  „wstrzymało się”- 4 głosy
W kwestii dotyczącej przeznaczenia kwoty 2.000,00 zł na ekspertyzę biegłego
w sprawie podłogi na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Radny Pan Stanisław Chabko zasugerował, aby ekspertyzę przeprowadzić dokładniej. Nie tylko do betonu, ale należałoby sprawdzić również podłoże.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że może należałoby się zwrócić do Uczelni, która zajmuje się wykonywaniem takich ekspertyz, o jej wykonanie.
Pan Krystian Domaradzki poinformował, że skontaktuje się w tym temacie
z Politechniką w Rzeszowie.  
Radny Pan Stanisław Białecki stwierdził, że należałoby porównać plany z tym,
co zostało wykonane. Czy to, co było zawarte w planach – zostało zrealizowane.
Pani Przewodnicząca zwróciła się do Pana Wójta, aby sprawa z podłogą na Sali gimnastycznej została dopilnowana i doprowadzona do końca.
Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak wyjaśniła, że opinia biegłego potrzebna jest do ustalenia nieprawidłowości, aby w ramach gwarancji zostały one wyeliminowane. Jest to opinia prywatna. Pan Wójt zlecił ją biegłemu sądowemu, który posiada uprawnienia i bierze odpowiedzialność za to, co wskaże w tej opinii. Na podstawie tej opinii będzie można wystąpić do Sądu z roszczeniami. Na etapie rozprawy sądowej Sąd powoła swojego biegłego.
W kwestii przeznaczenia kwoty 10.000,00 zł na SP ZOZ w Sanoku Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie:
- „za” – 0 głosów
- „przeciw” – 7 głosów
- „wstrzymało się” – 5 głosów
Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że w momencie sprzedaży działki obiecane było, że sprawa oczyszczalni doprowadzona będzie do końca. Cała infrastruktura przygotowana była pod oczyszczalnię.
Pan Krystian Domaradzki poinformował, że kosztorys inwestorski na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w Tyrawie Wołoskiej wynosi brutto 345.040,84 zł. Ostateczną kwotę zweryfikuje przetarg. Zadanie będzie polegało na rozbiórce starej oczyszczalni i budowie nowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
Na oczyszczalnię należy zabezpieczyć kwotę 250.000,00 zł.
Gmina zwróciła się o dofinansowanie z PROW. Jednak zabrakło jednego punktu, aby
to dofinansowanie otrzymać.
Na temat budowy oczyszczalni rozwinęła się dyskusja.
Pan Wójt poinformował, że gmina będzie musiała zapłacić karę za przekroczenie norm jakości  odprowadzanych ścieków. Odroczone są do końca grudnia 2017 r.
Pan Wójt powiedział, aby zabezpieczyć 250.000,00 zł ale na razie nie będzie ogłaszał przetargu.
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta aby wraz z pracownikami  rozeznał się
w temacie oczyszczalni ścieków i przygotował materiały. Do sprawy radni powrócą na następnej sesji. Rada wyraziła zgodę na zabezpieczenie kwoty 250.000,00 zł.
W kwestii dotyczącej przeznaczenia kwoty 10.000,00 zł na remont cerkwi Kościoła pw. Chrztu Pańskiego w miejscowości Siemuszowa Pan Stanisław Chabko zapytał skąd będą pochodziły pieniądze na ten cel – czy z budżetu gminy czy z mienia wiejskiego.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, dlaczego o sprawie remontu Cerkwi w Siemuszowej nie było wcześniej żadnych informacji. Radna poinformowała, że o sprawie dowiedziała się na początku września, natomiast toczyła się ona już od prawie roku. Nie była o tym powiadomiona komisja.
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta, aby takie informacje przekazywać wcześniej.
Głosowanie w sprawie przekazania kwoty 10.000,00 zł  z gminy na prace remontowe cerkwii Kościoła pw. Chrztu Pańskiego w Siemuszowej polegający na oczyszczeniu i malowaniu dachu :
- „za”- 12 głosów
- „przeciw” – 0 głosów
- „wstrzymało się” – 0 głosów
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zawnioskowała o to, aby następna sesja odbyła się w świetlicy wiejskiej w Siemuszowej.
Uchwałę Nr XXIX/163/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.2/ Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały
Nr XXIX/164/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

Uchwałę Nr XXIX/164/2017 podjęto: jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 5  do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3/ Radny Pan Maciej Batorski przeczytał projekt uchwały nr XXIX/165/2017
w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Uchwałę Nr XXIX/165/2017 podjęto: jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/  projekt uchwały Nr XXIX/166/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
Uchwałę Nr XXIX/143/2017 podjęto: 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” (Radny Pan Tomasz Czapor, Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak”) przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy (1350). O godzinie 1350 obrady opuścił Radny Pan Janusz Nitka.
Wznowienie obrad o godzinie 1400.
****************************************************************
ad.5/ Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały Nr XXIX/167/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa
 
Radca Prawny dokonała wyjaśnień dotyczących podjęcia uchwały. W ramach ustawy o samorządzie gminnym przepisy określają właściwość rady Gminy do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu. Zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy, niż 3 lata następuje w drodze przetargu. Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego. Każdorazowe odstąpienie wymaga zgody Rady wyrażonej uchwałą. Przedmiotem tej zgody musi być zidentyfikowana nieruchomość. Gdy Wójt Gminy zdecyduje się o celowości odstąpienia od obowiązku zachowania przetargowego trybu zawierania umów, wówczas jest zobowiązany by uzyskać zgodę Rady Gminy. na podstawie tej uchwały Rada może wyrazić zgodę na wydzierżawienie części tych nieruchomości (działki nr 308/1 oraz działki nr 307). Wniosek Wójta o podjęcie stosownej uchwały został złożony na podstawie pisma otrzymanego od Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach celem utworzenia całodobowego podmiotu leczniczego.
 
Pani Przewodnicząca przeczytała pismo od mieszkańców miejscowości Rakowa dotyczące przekazania budynku dawnego Gimnazjum w miejscowości Rakowa,
w którym mieszkańcy nie wyrażają zgody na oddanie budynku na wynajem pod inwestycję stworzenia Domu Spokojnej Starości, na okres 25 lat.
Pani Przewodnicząca przedstawiła  również pismo Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.
Pani Przewodnicząca powiedziała, że myślała o tym, że kiedy w budynku tym nie będzie już Gimnazjum dobrym pomysłem na zagospodarowanie budynku byłoby utworzenie Domu Spokojnej Starości dla mieszkańców. Jednak po otrzymaniu dokumentów przed sesją, przede wszystkim pisma Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, nie do końca doprecyzowane jest, jaka byłaby forma tego Zakładu. Gdyby doszło do przekazania budynku Rada musi mieć możliwość prawo wglądu do zawartej umowy.
Radca Prawny dodała, że odnośnie umowy istotne postanowienia umowy dzierżawy są określone w Kodeksie cywilnym. Istota polega na wydzierżawieniu, podaniu okresów wydzierżawienia, podaniu przedmiotu wydzierżawienia (nieruchomość) oraz celu, na jaki dana nieruchomość zostanie wydzierżawiona.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Krystyna Kuzicka poinformowała, ze uczestniczyła w trzech spotkaniach z Dyrektorem. Pan Dyrektor miał być zaproszony na sesję, aby mógł przedstawić szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia. Na wymienionych wyżej spotkaniach  Pan Dyrektor nie mógł dokładnie sprecyzować, co powstanie ponieważ na bazie Domu Pomocy Społecznej chce poszerzyć działalność, która będzie finansowana w całości przez Narodowy Fundusz. Zapotrzebowanie na miejsca w Domu Pomocy Społecznej spada. Gmina nie kieruje do DPS ponieważ jest to większy koszt. 70% pokrywa mieszkaniec a resztę samorząd. Pojawiło się natomiast zapotrzebowanie na inne usługi, jak rehabilitacja, zapewnienie opieki całodobowej. Katalog usług jest szeroki, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Usługi byłyby dostępne dla mieszkańców. Jest to dobra okazja. Gmina nie będzie wstanie prowadzić takiej placówki samodzielnie.
Pan Sekretarz stwierdził, ze najlepiej gdyby projekt uchwały, najlepiej intencyjnej,  zawierał jeszcze projekt porozumienia.
 Radny Pan Stanisław Białecki powiedział, że należy do tej sprawy podejść ze spokojem.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, co w sytuacji gdy NFZ zerwie umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach? Czy gmina nie będzie wówczas w jakiś sposób obciążona.
Radny Pan Grzegorz Jasiński stwierdził, że cel jest chwalebny ale co z mieszkańcami – nie ma Sali, OSP nie ma garażu. Jak ten problem rozwiązać? Pan Radny Stanisław Chabko stwierdził, że przy budowie szkoły ten temat był podnoszony, że nie może być świetlica razem ze szkołą, ponieważ będą problemy w przyszłości. Radny był za tym, aby to było rozdzielone. Niezrozumiałym było również to, że przy dużej liczbie dzieci były one posyłane do szkoły w Tyrawie. I dlatego powstało w tym miejscu gimnazjum. Rozwiązaniem byłoby postawienie nowego budynku, na zebrania i na samochód. Postawienie samej świetlicy nie jest dobrym rozwiązaniem.
Sołtys Pani Bożena Drzyzga stwierdziła, że ten problem jest już długo, nowy obiekt nie powstanie.
Radny Pan Zenon Bodnar powiedział, że w ubiegłym roku proponował, aby zagospodarować budynek na dwa mieszkania z osobnym wejściem, dla mieszkańców Rakowej, którzy płaciliby czynsz. 150 mieszkańców nie zgadza się na wydzierżawienie nieruchomości po byłym gimnazjum. Pan Radny dodał, że aby dostać fundusze wystarczy okres 10 lat dzierżawy. Dodatkowo płaci się czynsz za wynajem.
Pani Przewodnicząca przypomniała, że adaptacja budynku na gimnazjum wynikała
z pilnej potrzeby znalezienia takiego miejsca. Budynek stał wówczas pusty. Dzięki temu, że powstało tam gimnazjum budynek nie niszczał, tylko funkcjonował.
Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że sytuacja jest patowa. Z jednej strony mieszkańcy nie chcą się zgodzić na wydzierżawienie nieruchomości w celu powstania ośrodka, a z drugiej strony gmina nie wybuduje nowej świetlicy, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Przeznaczenie budynku na mieszkania też wymaga inwestycji np. podłączenia instalacji.
Pani Przewodnicząca powiedziała, że dobrym pomysłem jest, aby cos w tym miejscu powstało. Jednak na tym etapie, gdzie nie wszystko jeszcze zostało do końca wyjaśnione. Rada musi otrzymać więcej informacji na temat powstania tego ośrodka. Zaproponowała, aby porozmawiać o tej sprawie z mieszkańcami oraz z Dyrektorem DPS w Moczarach i przenieść podjęcie uchwały na następną sesję.
Radny Pan Ryszard Burzyński pomysł utworzenia ośrodka nie jest zły ale Rada powinna otrzymać konkretne informacje na ten temat.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak powiedziała, że należy zrobić rozeznanie czy rzeczywiście okres dzierżawy może być krótszy.
Pani Krystyna Kuzicka dodała, że w strategii rozwoju jest mowa o tworzeniu tego typu placówek.
Pan Wójt zwrócił się do Rady o to, aby zastanowić się czy nie znaleźć w budżecie gminy środków na projekt świetlicy oraz garaż w Rakowej. Nie musi być to duży obiekt. Pozwolenie jest ważne przez okres trzech lat.
Radny Pan Zenon Bodnar postawił wniosek: Jeżeli Wójt wraz z Radą zacznie budowę świetlicy i remizy w Rakowe, wówczas budynek można oddać w dzierżawę. 
Głosowanie nad wnioskiem:
- „za” – 8 głosów
- „przeciw” – 0 głosów
- „wstrzymało się „ – 3 głosy  (Pani Zofia Rudkowska, Pan Ryszard Burzyński, Pan Maciej Batorski)
Uchwała Nr XXIX/167/2017 nie była poddawana pod głosowanie.
****************************************************************
ad. 6/ Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały nr XXIX/167/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w momencie uchwalania rocznego planu współpracy
z organizacjami pozarządowymi należy zwrócić się o opinię do takich organizacji.
Uchwałę nr XXIX/167/2017 podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
*****************************************************************
Ad.6. Pan Sekretarz Marian Kurasz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za 2016 r. Pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
*****************************************************************
Ad.6/Dyskusja
Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo, które wraz z zaproszeniem skierowała do Wojewody Podkarpackiego w sprawie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
*****************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
Sołtys Pan Mirosław Kozłowski zapytał dlaczego Pan Wójt nie chce budować mostu przez rzekę (chodzi o rzekę w pobliżu działki nr 75 w Hołuczkowie), skoro znajduje się tam droga dojazdowa do pól. Problem pojawia się w momencie wywozu drewna, ponieważ duży samochód  nie przejedzie.
Radna Pani Teresa Brzeżawska_Juszczak  przedstawiła protokół z zebrania wiejskiego, które odbyło się 16 sierpnia 2017 r. w Siemuszowej, którego tematem było omówienie projektu pn. „Termomodernizacja”  wraz z przebudową budynku świetlicy w Siemuszowej”, możliwości pozyskania środków jako wkład własny
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1525 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXIX sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-11-24 15:05
Dodano do archiwum